Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

27 94 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:21

Header Page of 145 Bộ giáo dục v đo tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân Ngô thu giang Tác động yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin v hệ CHUYÊN NGNH: ti - ngân hng Mã Số: 62340201 H nội, năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 CễNG TRèNH C HON THNH TI TRNG I HC KINH T QUC DN Ngời hớng dẫn khoa học: gs.TS cao cự bội Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v ti Hi ng chm lun ỏn cp trng ti Trng i hc Kinh t quc dõn, H Ni Vo hi gi ngy thỏng nm 2014 Cú th tỡm hiu Lun ỏn ti: Th vin Quc gia Th vin trng i hc Kinh t Quc dõn Footer Page of 145 Header Page of 145 M U Lý la chn ti th trng chng khoỏn (TTCK) hot ng hiu qu, cỏc nh u t cn c cung cp thụng tin y cho cỏc nh u t h cú th cỏc quyt nh u t phự hp Thụng tin khụng cõn xng (cỏc bờn tham gia vo mt giao dch ti chớnh cú thụng tin khụng y ) cú tỏc ng tiờu cc ti hot ng bỡnh thng ca th trng ti chớnh Th trng chng khoỏn Vit Nam i t nm 2000 nn kinh t ang phỏt trin Vi hn 10 nm hnh, th trng chng khoỏn ó i vo hot ng n nh vi nhng t chc v cỏc cụng c c bn nht l c phiu v trỏi phiu Tuy vy thc t hot ng thi gian gn õy cho thy, cũn nhiu hn ch i vi th trng hot ng hiu qu nh: tõm lý by n, giao dch ni giỏn, giao dch chng khoỏn da theo tin n v.v Vi nhng tn ti trờn, Lun ỏn la chn nghiờn cu tỏc ng ca c im thuc CTNY ti hot ng cụng b thụng tin ca CTNY trờn TTCK Vit Nam v tỏc ng ca cụng b thụng tin ny ti TTCK Vit Nam v CTNY Mc ớch nghiờn cu Cõu hi qun lý t i vi cỏc nh qun lý TTCK Vit Nam v cỏc CTNY l lm th no ci thin hiu qu hot ng th trng thụng qua minh bch thụng tin cụng b v li ớch ca hot ng ny ti cỏc CTNY v ti giao dch trờn TTCK Vit Nam tr li cõu hi ny, cỏc nh qun lý TTCK Vit nam v CTNY cn hiu rừ hot ng CBTT, o lng c mc CBTT, nhng yu t no cú th tỏc ng n CBTT ca CTNY, v kt qu giao dch th trng ca cỏc c phiu niờm yt s nh th no thc hin hot ng CBTT trờn TTCK Vit Nam Phm vi v i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l hot ng CBTT ca cỏc CTNY chớnh thc trờn hai Sn giao dch chng khoỏn ca th trng Chng khoỏn Vit Nam Phm vi nghiờn cu l hot ng CBTT t ngy thỏng nm 2011 ti ngy 31 thỏng 12 nm 2013 ca cỏc cụng ty niờm yt cú thi im niờm yt chớnh thc trờn S Giao dch Chng khoỏn H ni v Thnh ph H Chớ Minh trờn TTCK Vit Nam trc ngy thỏng nm 2010 Footer Page of 145 Header Page of 145 Cõu hi nghiờn cu Cỏc cõu hi nghiờn cu c th c phỏt trin nh sau: Hot ng cụng b thụng tin ca cụng ty niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam cú th c o lng vi cỏc bin s v ch tiờu o lng no? Cỏc yu t thuc c im cụng ty niờm yt cú tỏc ng ti mc cụng b thụng tin tng quỏt/ mc cụng b cụng b ca cỏc nhúm thụng tin t cụng ty niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam nh th no? Mc cụng b thụng tin ca cụng ty niờm yt cú tỏc ng ti th trng niờm yt v cụng ty niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam thụng qua ch tiờu no v nh th no? úng gúp mi ca nghiờn cu * úng gúp v lý lun: Lun ỏn ó xõy dng mt C s lý thuyt ton din mụ t v hot ng cụng b thụng tin (CBTT) ca cụng ty niờm yt (CTNY) trờn th trng Chng khoỏn Lun ỏn ó phỏt trin cỏc tiờu o lng hot ng CBTT; tng hp, iu chnh v b sung cỏc yu t thuc CTNY v ỏnh giỏ mc tỏc ng ca cỏc yu t ny n hot ng CBTT; v ỏnh giỏ h qu ca hot ng CBTT n th trng niờm yt v CTNY Lun ỏn xõy dng mụ hỡnh nghiờn cu, cỏc gi thuyt nghiờn cu v s dng phng phỏp nghiờn cu lng húa kim nh cỏc mi tng quan gia cỏc bin mụ hỡnh C th, hot ng CBTT c ỏnh giỏ trờn ba (3) phng din: tớnh thụng tin, tớnh rừ rng d hiu v tớnh cp nht ca thụng tin cụng b Cỏc nghiờn cu trc õy ch ỏnh giỏ tng quỏt hot ng CBTT qua ch tiờu tớnh thụng tin V yu t thuc CTNY tỏc ng ti CBTT, Lun ỏn ó ỏnh giỏ nm nhúm yu t: (1) c im ngnh ngh; (2) c im v s hu: ngoi ch tiờu s hu nc ngoi, Lun ỏn ó b sung ch tiờu s hu nh nc v mi quan h tng h l nh s hu cú t chc v l nh nc; (3) c im v qun tr cụng ty: lun ỏn ó iu chnh ch tiờu c lp, theo ú, xột c trng hp thnh viờn HDQT kiờm nhim v trớ Tng giỏm c/ Giỏm c CTNY; (4) c im v kt qu kinh doanh: Lun ỏn b sung ch tiờu dũng tin k; (5) c im v niờm yt: nghiờn cu iu chnh ch tiờu qui mụ CTNY; v b sung ch tiờu S niờm yt V h qu, khụng ch ỏnh giỏ tỏc ng ca CBTT ti chi phớ ch s hu ca CTNY; lun ỏn cng ỏnh giỏ h qu CBTT tng quỏt v CBTT ca tng nhúm Footer Page of 145 Header Page of 145 thụng tin ti bin ng th giỏ c phiu Cha cú nghiờn cu no trc õy xem xột ỏnh giỏ tỏc ng v mụ v vi mụ ca hot ng CBTT n th giỏ nh vy * Nhng úng gúp v thc tin Cỏc nghiờn cu trc õy v lnh vc ny c thc hin ch yu ti cỏc nc cú trỡnh phỏt trin cao v/hay th trng Chng khoỏn (TTCK) cú tc phỏt trin nhanh v cú qui mụ ln Vic nghiờn cu ti TTCK Vit Nam l mt im mi v thc tin ca nghiờn cu Kt qu nghiờn cu cng em li nhng phỏt hin mi v hot ng CBTT ca CTNY trờn TTCK Vit Nam, c th l: (1) Thc trng thc hin CBTT ca CTNY (2) Nhng yu t tỏc ng tớch cc v tiờu cc ti CBTT ca CTNY (3) H qu tớch cc ca CBTT ti chi phớ ch s hu v bin ng th giỏ c phiu trờn TTCK Vit Nam Da trờn thc trng ú, lun ỏn ó xõy dng h thng kin ngh vi (1) C quan qun lý nh nc hon thin ni dung, qui trỡnh cỏc qui nh v CBTT ca CTNY; (2) CTNY tng cng nhn thc v hng thụng tin ch o cn cung cp ti nh u t; v (3) hng nghiờn cu sau ny v CBTT ca CTNY trờn TTCK Vit Nam CHNG TNG QUAN NGHIấN CU V C S Lí LUN 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu 1.1.1 Cỏc nghiờn cu trờn Th gii Hot ng CBTT ca cỏc CTNY c nghiờn cu khỏ ph bin hn 10 nm ti cỏc nc trờn Th gii Cỏc nghiờn cu ca Th gii trung vo ba ni dung chớnh ca hot ng CBTT l: Xu th cụng b cỏc nhúm thụng tin: CBTT theo qui nh v CBTT t nguyn Lý gii cỏc yu t tỏc ng n hot ng cụng b ca CTNY Tỏc ng ca hot ng CBTT: cỏc nghiờn cu xem xột tỏc ng trc tip ca hot ng CBTT n ch th s dng thụng tin; v t ú tỏc ng giỏn tip n th trng niờm yt 1.1.1.1 Thụng tin cụng b Ch s thụng tin cỏc nghiờn cu u tiờn l ch s c xõy dng cho cỏc thụng tin cụng b bt buc theo lut nh Theo s phỏt trin ca th trng Chng khoỏn trờn th gii, cỏc nh nghiờn cu ó tỡm xu hng CBTT ca cỏc CTNY khụng ch dng li CBTT theo lut nh m cũn cụng b cỏc thụng tin t Footer Page of 145 Header Page of 145 nguyn iu ny xut phỏt t nhu cu thit yu ca cỏc CTNY thu hỳt s chỳ ý ca cỏc t chc liờn quan bờn ngoi Da trờn nhu cu ca nguwofi s dng cỏc nghiờn cu chuyn sang xõy dng ch s thụng tin cụng b theo yờu cu ca i tng s dng thụng tin; theo yờu cu ca cỏc nh phõn tớch ti chớnh, bao gm khụng ch thụng tin cụng b bt buc theo lut nh v thụng tin cụng b t nguyn 1.1.1.2 Yu t tỏc ng n CBTT ỏnh giỏ nhng yu t tỏc ng n hot ng CBTT, cú nhiu nghiờn cu ó xem xột tỏc ng ca c im CTNY n CBTT nh cỏc c im v c cu s hu ca c ụng bờn ngoi, phm vi niờm yt quc t, húa, ngnh kinh doanh, qui mụ cụng ty, c cu vn, v kt qu sn xut kinh doanh, tớnh c lp gia thnh viờn ca Hi ng qun tr v ban giỏm c, v c im cỏ nhõn ca Ban Giỏm c Cỏc nghiờn cu thc hin mụ hỡnh hi qui a bin v tuyn tớnh mụ t mi tng quan gia nhng yu t tỏc ng n mc CBTT 1.1.1.3 H qu ca hot ng CBTT Xu hng nghiờn cu th ba v hot ng CBTT l h qu ca hot ng CBTT ti i vi cỏc nh u t, th hin trờn bin ng giao dch ca th trng Chng khoỏn v ti CTNY Cỏc nghiờn cu ó ỏnh giỏ tỏc ng ca CBTT n bin ng giỏ trờn th trng Chng khoỏn v ti chi phớ vn, tớnh khon ca CTNY v giỏ tr ca CTNY Kt qu nghiờn cu cho thy cú tn ti mi quan h gia hot ng CBTT, chi phớ v tớnh khon ca c phiu niờm yt 1.1.2 Cỏc nghiờn cu nc Cỏc nghiờn cu Vit Nam ch yu l nghiờn cu giỏn tip v CBTT vi Ngõn hng Th gii, 2006 v Qun tr Cụng ty, Lờ Trung Thnh, 2010 v giỏm sỏt giao dch chng khoỏn, V Th Thu Ng, 2011 v Qun lý nh nc v Phỏp lut i vi CTNY trờn TTCK Vit Nam, ó ỏnh giỏ rng Vit Nam thiu mt c ch qun lý hiu qu v cht lng thụng tin cụng b; kim soỏt vic lp; nh u t khụng tip cn c vi thụng tin hoc l phn ng rt chm vi thụng tin cụng b, CBTT chm v s si so vi qui nh Nghiờn cu trung trc tip vo hot ng CBTT Kelly Anh Vu, 2011; T Quang Bỡnh, 2012 nghiờn cu v tỏc ng ca ban giỏm c c lp v c cu ch s hu ti CBTT t nguyn., v khong cỏch v nhu cu thụng tin gia cỏc chuyờn gia phõn tớch ti chớnh v quan im ca giỏm c ti chớnh ti CTNY v thụng tin cụng b t nguyn bỏo cỏo thng niờn, nhng yu t tỏc ng to Footer Page of 145 Header Page of 145 nờn khong cỏch ú v nh hng ti giỏ chng khoỏn trờn th trng v chi phớ ca CTNY nm 2009 v 2010 1.2 Cụng b thụng tin v vai trũ ca CBTT vi CTNY trờn TTCK 1.2.1 Cụng b thụng tin Trờn th trng chng khoỏn; CBTT c hiu l mt quỏ trỡnh truyn ti thụng tin gia CTNY vi cỏc ch th trờn TTCK cú mi quan tõm n hot ng sn xut kinh doanh ca CTNY 1.2.2 Vai trũ ca cụng b thụng tin i vi doanh nghip CBTT l phng phỏp hiu qu gim thiu v gii quyt thụng tin khụng cõn xng v i din ú l CBTT 1.3 Chớnh sỏch v qun lý hot ng cụng b thụng tin 1.3.1 Chớnh sỏch v CBTT theo c ch ng ký xin phộp phỏt hnh (1) Chớnh sỏch cụng b thụng tin bt buc Qui nh v CBTT trung vo gii quyt thụng tin khụng cõn xng vi mc tiờu l qui nh CBTT bt buc i vi cỏc CTNY (2) Chớnh sỏch cụng b thụng tin t nguyn c ỏp dng khỏ ph bin giai on s khai ca th trng ti chớnh qui mụ v trỡnh ca th trng cũn rt yu, mc tiờu gii quyt ngi i din, nhu cu cn th hin v to uy tớn ca cỏc CTNY trờn th trng v tng tớnh cnh tranh trờn th trng Chng khoỏn (3) Chớnh sỏch cụng b thụng tin hn hp khc phc nhc im ca Chớnh sỏch CBTT bt buc v chớnh sỏch CBTT t nguyn, v phự hp vi s phỏt trin nhanh v trỡnh v qui mụ ca TTCK, chớnh sỏch CBTT hn hp c i vi s tham gia v b tr ln ca hai chớnh sỏch trờn 1.3.2 Chớnh sỏch v CBTT theo c ch phỏt hnh da trờn CBTT y Khi cụng ty i chỳng cụng b thụng tin y , cụng ty ú s c niờm yt trờn th trng Mc tiờu ca chớnh sỏch ny l xõy dng mụi trng minh bch thụng tin 1.4 Chin lc CBTT Cú hai loi chin lc ỏp dng cho CBTT: chin lc ch ng v chin lc b ng Chin lc CBTT ch ng tha nhu cu thụng tin ca ngi s dng; v cụng b khụng hn ch v ỳng thi im Chin lc CBTT b ng ch cụng b cỏc thụng tin theo qui nh v cụng b hn ch Footer Page of 145 Header Page of 145 1.5 Cỏc yu t cu thnh hot ng CBTT Cỏc thnh phn cu thnh hot ng CBTT bao gm thụng tin, kờnh thụng tin v thi im thc hin hot ng CBTT 1.5.1 Thụng tin cụng b Khi quyt nh liờn quan n hot ng CBTT, cỏc CTNY phi cõn nhc v la chn nhúm thụng tin s cụng b Hai nhúm thụng tin cụng b: (1) thụng tin cụng b theo qui nh (cụng b nh k, bt thng v theo yờu cu, v (2) thụng tin cụng b t nguyn 1.5.2 Thi im CBTT Thi im CBTT l thi im thụng tin c truyn ti v xut hin trờn TTCK 1.5.3 Kờnh CBTT Kờnh CBTT bao gm: i thoi trc tip gia ban lónh o doanh nghip vi nh u t, Bui gii thiu thụng tin v doanh nghip (Roadshow), Hp bỏo; Hi tho qua in thoi; v Thụng bỏo trờn bỏo chớ, Internet, t ri 1.6 Mc CBTT ỏnh giỏ hot ng CBTT, cỏc nghiờn cu trc õy ó a cỏc quan im v cỏc tiờu khỏc ỏnh giỏ hot ng CBTT 1.6.1 Quan im v Minh bch Tớnh minh bch c xỏc nh da trờn s lng mc thụng tin cụng ty cung cp so vi b thụng tin yờu cu ca nh u t Phng phỏp ỏnh giỏ ny ch m bo rng thụng tin ú c cụng b ch khụng m bo rng l y 1.6.2 Quan im v Cht lng Cht lng thụng tin c ỏnh giỏ theo sỏu tiờu l tớnh giu thụng tin, tớnh phự hp, tớnh rừ rng, tớnh c bit, tn xut xut hin, v tớnh ngoi k vng hay cú th ỏnh giỏ vi ba tiờu chớ: tớnh phự hp; tớnh tin cy v tớnh rừ rng - d hiu Nhc im ca phng phỏp ny ú chớnh l tớnh kh thi thc hin ch tiờu o lng tớnh tin cy 1.6.3 Quan im v Hiu qu Thụng tin cụng b c ỏnh giỏ l hiu qu nu thụng tin ú c cung cp y , chớnh xỏc v cp nht Quan im ny ó b sung thờm c tớnh cp nht ca thụng tin m hai quan im trờn cha th hin c 1.6.4 Kt lun Lun ỏn cho rng mc CBTT cn c ỏnh giỏ theo cỏc tiờu cn thit ca mt thụng tin, c th l y , rừ rng v cp nht Chớnh vỡ vy, Lun ỏn s Footer Page of 145 Header Page of 145 ỏnh giỏ mc CBTT theo ba (3) tiờu chớ: tớnh thụng tin, tớnh rừ rng d hiu v tớnh cp nht 1.7 Cỏc yu t tỏc ng n hot ng CBTT Khi xem xột cỏc yu t tỏc ng n hot ng CBTT, cỏc nghiờn cu ch trung vo tỏc ng ca hai mụi trng ngnh v mụi trng hot ng ni b ti doanh nghip 1.7.1 c im Ngnh ngh kinh doanh Yu t c nghiờn cu l loi ngnh ngh kinh doanh v tớnh cnh tranh ca ngnh Mi quan h gia c im ny v CBTT khụng ng nht trờn cỏc TTCK khỏc 1.7.2 c im Ngun Ch s hu C cu ngun ch s hu c xem xột vi c cu s hu ca nh qun lý, c cu s hu ca hi ng qun tr, c cu s hu ca cỏc nh u t nc v nh u t nc ngoi, s hu gia ỡnh; c cu s hu ca chớnh ph 1.7.3 c im v Qun tr cụng ty Cỏc nghiờn cu xem xột i din gia HQT v BG: kiờm nhim v trớ Ch tch HQT v BG, v t l thnh viờn HDQT BGD 1.7.4 Qui mụ doanh nghip Cú s tỏc ng ca qui mụ doanh nghip ti hot ng CBTT Qui mụ c o bng ch tiờu húa trờn TTCK ca CTNY 1.7.5 c im v kt qu kinh doanh B ch tiờu sinh li (ROA, ROE v ROS) l b ch tiờu c s dng ph bin nht Tuy nhiờn, ch tiờu ROS ch phự hp ỏnh giỏ cỏc doanh nghip cựng ngnh 1.7.6 c im niờm yt Thuc tớnh niờm yt bao gm th trng niờm yt, thi im niờm yt; giỏ tr niờm yt 1.7.7 Cht lng ca Kim toỏn c lp: Vai trũ ca kim toỏn c lp l nhm kim tra tớnh tin cy ca TTCB Tuy nhiờn, tỏc ng ca yu t cht lng ca kim toỏn c lp ti mc CBTT l khụng ỏng k 1.7.8 Kt lun Sau ỏnh giỏ tớnh kh thi ỏp dng ca cỏc nhúm c im thuc CTNY, Lun ỏn la chn nhng nhúm c im sau: (1) Ngnh ngh kinh doanh: ngnh ngh theo ng ký kinh doanh ca CTNY Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 (2) c im Ngun ch s hu: c cu ngun vn, t trng s hu ca Nh nc, t trng s hu ca Nh u t nc ngoi, t trng s hu ca nh u t t chc (3) c im v Qun tr cụng ty: c lp gia HQT v v trớ Tng Giỏm c/ Giỏm c; t trng thnh viờn HQT tham gia BG (4) c im v Kt qu kinh doanh: Hiu qu kinh doanh tng quỏt: ROA v t l dũng tin thun trờn doanh thu v hiu qu s dng ch s hu: ROE, t l dũng tin thun trờn li nhun sau thu v tng trng li nhun sau thu (5) c im v niờm yt: s nm niờm yt, S GDCK niờm yt v t l húa trờn mt c phiu 1.8 H qu ca hot ng CBTT Hot ng th trng c ỏnh giỏ l tt : (1) Giỏ c v lng giao dch hng húa bin ng phn ỏnh thụng tin cụng b n th trng; (2) Tớnh khon cao, v (3) Ti thiu húa chi phớ giao dch Theo gúc ch th phỏt hnh l cỏc CTNY, hot ng th trng c ỏnh giỏ l tt ti thiu húa chi phớ huy ng ch s hu, nõng cao giỏ tr th trng ca cụng ty Tuy nhiờn, mc v cp tỏc ng ca CBTT cũn hon ton ph thuc vo mc phỏt trin ca th trng CHNG THC TRNG HOT NG CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 2.1 Gii thiu chung v th trng Chng khoỏn Vit Nam Quỏ trỡnh i v phỏt trin ca TTCK Vit Nam qua hai giai on Giai on l Chun b thnh lp th trng Chng khoỏn (1990s) Giai on Vn hnh th trng Chng khoỏn: T nm 2000 Vi hn 10 nm hon thin v phỏt trin, t c phiu, ti cui nm 2013, s lng CPNY trờn th trng t 983 c phiu 2.2 Qun lý nh nc v CBTT ca CTNY trờn TTCK 2.2.1 Chớnh sỏch qun lý CBTT ca CTNY trờn TTCK Vit nam C quan qun lý th trng ó quyt nh la chn chớnh sỏch qui nh l CBTT y thay th cho CBTT theo qui nh Vi chớnh sỏch ny, mc ớch ca c quan qun lý nh nc khụng ch l tng cng tớnh minh bch ca th trng m cũn l c s th trng Chng khoỏn Vit Nam ỏp dng c ch phỏt hnh da trờn CBTT y thay cho c ch ng ký xin phộp phỏt hnh hin ti Footer Page 10 of 145 Header Page 13 of 145 11 Cỏc gi thuyt v mi tng quan gia c im CTNY vi hot ng CBTT; v gia hot ng CBTT v kt qu giao dch ca c phiu v ti CTNY d kin nh sau: (1) Gi thuyt kim nh tớnh phự hp ca mụ hỡnh xut H1 c im thuc cụng ty niờm yt cú tỏc ng cú ngha ti mc cụng b thụng tin ca cụng ty niờm yt trờn th trng Chng khoỏn (2) Gi thuyt kim nh tỏc ng ca tng nhúm yu t c im ti mc cụng b thụng tin H2 Cỏc CTNY thuc cỏc ngnh ngh kinh doanh khỏc cú mc cụng b thụng tin khỏc H3 CTNY cú t trng ngun s hu ca nh u t nc ngoi, nh u t cú t chc cng ln thỡ CBTT tt hn trờn TTCK H4.CTNY cú thnh viờn HQT gi v trớ Tng Giỏm c/ Giỏm c BG, v t l thnh viờn HQT tham gia BG cng ln thỡ mc CBTT trờn TTCK cng cao H5 CTNY cú kt qu sn xut kinh doanh tt thỡ CBTT trờn TTCK tt hn H6 CTNY cú c im niờm yt khỏc cú mc CBTT khỏc Khi thi gian niờm yt cng di, húa cng ln thỡ mc CBTT ca CTNY ú cng tt (3) Gi thuyt kim nh tỏc ng ca mc cụng b thụng tin ti th trng Chng khoỏn niờm yt v cụng ty niờm yt H7 CTNY cú mc cụng b thụng tin trờn TTCK tt s gim c chi phớ ch s hu H8 CTNY cú mc cụng b thụng tin trờn TTCK tt s gim c bin ng giỏ giao dch 3.3 Mu nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l hot ng CBTT ca cỏc CTNY trờn th trng Chng khoỏn Vit Nam Mu nghiờn cu l bao gm cỏc CTNY niờm yt trc ngy thỏng nm 2010, c la chn bng phng phỏp ngu nhiờn Thi k nghiờn cu l nm t nm 2011 ti nm 2013 3.4 Nhõn t, bin s v ch tiờu o lng Nh ó trỡnh by phn trờn, mụ hỡnh nghiờn cu ca lun ỏn bao gm ba nhúm nhõn t Bin s v thc o ca cỏc bin s c th hin bng sau: Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Bng 3-2 Nhõn t, bin s v o lng Tờn nh ngha nhõn Bin s o lng bin s t c im thuc cụng ty niờm yt ngnh S dng tiờu phõn ngnh 1.1 Ngnh ngh Nhúm kinh doanh ngh VSIC2007 ỏp dng phõn ngnh ng nht cho hai S GDCK T trng s hu T l ch s hu ca cỏc ch s tng ngun c im v hu tng T trng s hu ca Nh nc 1.2 ngun ngun ch T trng s hu ca nh u ch s hu s hu t cú t chc, T trng s hu ca nh u t nc ngoi V trớ v s lng Chm im tớnh c lp: l thnh viờn hoc i vi cỏc CTNY cú HQT v BG Ch tch HQT kiờm nhim/ c im v hoc khụng kiờm nhim Tng 1.3 qun tr cụng G/ G ty T l Kiờm nhim: t l thnh viờn HQT tham gia vo BG Cỏc ch tiờu v Thu thp kt qu kinh doanh doanh thu, li ca nm trc v nm hin ti: c im v nhun, ti sn, - ROA, ROE, Dũng tin 1.4 kt qu kinh ngun v SXKD/li nhun; Dũng tin doanh dũng tin SXKD/ doanh thu; tng trng li nhun Footer Page 14 of 145 Ngun thu thp Mc thụng tin v CTNY (trang thụng tin in t ca S Giao dch) Mc thụng tin Ch s hu (trang thụng tin in t ca CTNY v ca cng ng nh u t stox.vn) Mc thụng tin doanh nghip (trang thụng tin in t ca CTNY v ca cng ng nh u t) Bỏo cỏo thng niờn; Bỏo cỏo ti chớnh Header Page 15 of 145 13 Thi gian niờm Thu thp: Thụng tin niờm yt yt, S GDCK - S nm tham gia niờm yt trờn S Giao dch c im niờm yt, tng - S giao dch niờm yt Chng khoỏn 1.5 niờm yt trng niờm - T l tng trng húa so yt vi giỏ tr niờm yt ban u Mc cụng b thụng tin Nhúm thụng Tớnh thụng tin: s im s l 1/hoc i vi Thụng tin cụng tin cụng b: lng thụng tin cụng thụng tin xut hin/ hoc b k, v Thi k b nh k v bt khụng xut hin theo qui thụng tin cụng b nghiờn cu thng v theo yờu nh chi tit Bỏo (nm 2011 cu - Chm im bỏo cỏo cỏo nh k ca n 2013) thng niờn: kim tra thc t doanh nghip cụng b so vi ni dung qui nh - Chm im thụng tin cụng b nh k khỏc: Bỏo cỏo qun tr, bỏo cỏo ti chớnh - Chm im thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu Tớnh rừ rng d - Xỏc nh t trng trỡnh by Thu thp v phõn hiu: cỏch thc trỡnh bng s v bng ch ca cỏc tớch t cỏc bỏo by thụng tin cụng b mc CBTT bỏo cỏo cỏo thng niờn (s liu v din gii) thng niờn cụng b ca CTNY Tớnh cp nht im s l i vi thụng Cỏc thụng tin liờn tin xut hin trc; ti thi quan ti thi im qui nh hay ti thi im CBTT; im hỡnh thnh thụng tin thi im qui Ngoi cỏc trng hp ny, nh cụng b, v im s cp nht s l thi im hỡnh thnh thụng tin ca tng thụng tin cụng b Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 H qu ca hot ng cụng b thụng tin 3.1 H qu v giỏ Bin ng ca giỏ th trng khong thi ca c phiu gian v sau CBTT 3.2 14 Bin ng giỏ tng th Thu thp d liu k nghiờn cu v giỏ giao dch Bin ng giỏ cú s cụng trc, v b ca nhúm thụng tin sau cụng b Tớnh ch tiờu sut sinh li bt tng nhúm thụng thng cng dn CAR tin Ngun thụng thi k t thi im CBTT tin: S GD ti ngy sau ú ca tng Chng khoỏn thụng tin nhúm thụng tin H qu v chi H s bờ ta ca H s bờ ta c xỏc nh Thu thp v x lý phớ ch CTNY k thụng qua phng phỏp hi d liu giao dch s hu nghiờn cu qui n gia sut sinh li ngy ca c ca c phiu v sut sinh li phiu niờm yt ca th trng Giỏ tr ny xỏc nh h s c so sỏnh li vi giỏ tr bờ ta ca c xỏc nh ca cỏc t chc phiu k CBTT ti cng ng nh nghiờn cu u t Ngun thụng tin: S GD Chng khoỏn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHNG KIM NH Mễ HèNH 4.1 o lng bin s 4.1.1 c im cụng ty niờm yt 4.1.1.1 Ngnh ngh kinh doanh Tiờu phõn ngnh VSIC2007 ó c UBCK NN phờ duyt ỏp dng phõn ngnh ti S GDCK TP H Chớ Minh ng nht mu ỏnh giỏ, tiờu ny c Lun ỏn ỏp dng phõn ngnh cho S GDCK TP H Ni Vi tiờu phõn loi ny, s lng cỏc cụng ty c phõn b khụng ng u cỏc ngnh Ngnh ngh cú s lng CTNY ln nht l ngnh C Cụng nghip ch bin ch to vi t trng l 34,6% v 41,8%; v ngnh F Xõy dng vi t l tng ng l 28,0% v 7.1% tng ng trờn S GDCK TP H Ni v TP H Chớ Minh 4.1.1.2 c im ngun Ch s hu D liu thu thp v cỏc c im Ngun Ch s hu ca cỏc CTNY nghiờn cu nh sau: c cu ch s hu trung bỡnh tng ngun l 47,57% Vn nh nc chim t l trung bỡnh cỏc cụng ty nghiờn cu l 27,80% Trỏi ngc vi s hu nh nc v s hu ni b, t trng cỏc nh u t nc ngoi chim trung bỡnh mu nghiờn cu l 12,40% Nh u t cú t chc ln nht chớnh l nh nc 4.1.1.3 c im qun tr Cụng ty Kt qu thng kờ cho thy, trờn 75% cụng ty mu nghiờn cu cú thnh viờn ca Hi ng Qun tr l Giỏm c/ Tng Giỏm c Khi xột t l thnh viờn Hi ng Qun tr tham gia Ban Giỏm c, giỏ tr thng kờ cho thy trung bỡnh thnh viờn ca HQT tham gia vo BG l 52,37%, c bit giỏ tr ny cú xu hng tng lờn t nm 2011 l 41,47% 4.1.1.4 Kt qu kinh doanh Trong k nghiờn cu, sc sinh li bỡnh quõn ca Tng ti sn nm trc v nm nghiờn cu tng ng l 6,68% v 5,66% im ỏng lu ý l k nghiờn cu, t l dũng tin trờn doanh thu ca doanh nghip l rt nh Sc sinh li bỡnh quõn ca Vn ch s hu nm trc v nm nghiờn cu l 15.8%v 12,5%.Trong k nghiờn cu, cỏc cụng ty luụn phi i mt vi tỡnh trng li nhun gim 4.1.1.5 c im v niờm yt Cỏc cụng ty mu nghiờn cu cú thi gian niờm yt khỏ di Nm niờm yt trung bỡnh l 3,76 nm Mu nghiờn cu ch yu l cỏc CTNY trờn S GDCK Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 TP H Ni.Cỏc cụng ty nghiờn cu cú t l húa rt kh quan, vi giỏ tr húa trung bỡnh l 2,45 ln so vi mnh giỏ ca c phiu niờm yt 4.1.2 Mc cụng b thụng tin 4.1.2.1 Tớnh thụng tin Thụng tin cụng b trờn bỏo cỏo thng niờn i vi thụng tin cụng b bỏo cỏo thng niờn,lng thụng tin cụng b nm 2010 2011 v 2012 tng ng l 62,88%v 83,59% so vi yờu cu Trong cỏc nhúm thụng tin t A n G, thụng tin thuc nhúm A Lch s hot ng ca cụng ty v D Bỏo cỏo ti chớnh c cụng b y nht, Tuy nhiờn, thụng tin v trin vng v k hoch nm bỏo cỏo v quyn li ca Ban Giỏm c, K toỏn trng, v Ngi lao ng l nhúm ớt hoc khụng c cụng b Thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu Cỏc thụng tin bt thng v theo yờu cu ca cụng ty ngy cng phong phỳ hn Nm 2011, s lng thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu khụng ln, cú nhúm thụng tin ph bin c cỏc CTNY cụng b l thụng tin cú s vic bt thng, thụng tin cho mua cụng khai v thụng tin v giao dch c phiu ca c ụng ln T cui 2012 n nm 2013, lng thụng tin liờn quan ti gii trỡnh, thay i qun tr cụng ty, ngh quyt nh k v bt thng ca Hi ng qun tr c cụng b tt hn rt nhiu so vi nm 2012 Tng lng thụng tin cụng b Lng thụng tin cụng b gia cỏc quan sỏt l khỏ khỏc bit S lng thụng tin bỡnh quõn cụng b l 30 thụng tin, nhiờn, mc chờnh lch trung bỡnh gia s lng cụng b vi giỏ tr bỡnh quõn ny l 17 thụng tin Trong mu nghiờn cu, cú ti hn 50% CTNY cú s lng thụng tin cụng b nh hn s lng cụng b trung bỡnh ca ton mu So sỏnh tớnh thụng tin cụng b gia cỏc S GDCK Kt qu kim nh ca bn tiờu kim nh cho thy hot ng CBTT trờn hai S GDCK l hon ton khỏc vi tin cy xp x 100% Kt qu thng kờ v tớnh thụng tin cho thy cỏc CTNY trờn S GDCK TP H Chớ Minh cụng b nhiu thụng tin, lng thụng tin bỏo cỏo thng niờn v lng thụng tin bt thng v theo yờu cu nhiu hn v ng u hn 4.1.2.2 Tớnh cp nht V tng th, cỏc CTNY tuõn th khỏ tt v thi gian CBTT Thụng tin c cung cp ỳng thi hn nht l cỏc bỏo cỏo nh k Thi im CBTT bt thng v theo yờu cu cng tuõn th tt V thụng tin cụng b nh k, kt qu thng kờ trờn ton Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 mu nghiờn cu cho thy bỏo cỏo thng niờn l bỏo cỏo c cụng b ỳng theo qui nh nht, sau ú l ti bỏo cỏo qun tr Bỏo cỏo ti chớnh l bỏo cỏo thng c cụng b chm hn so vi qui nh V tuõn th thi gian i vi CBTT bt thng v theo yờu cu, Nhúm thụng tin c ỏnh giỏ cụng b ỳng thi hn nht l nhúm thụng tin v niờm yt, giao dch, cho mua cụng khai, thụng tin bt thng Thụng tin nhy cm liờn quan ti tỡnh hỡnh qun tr ca cụng ty, gii trỡnh v chờnh lch kt qu kinh doanh so vi k trc, cp nht cỏc thụng tin liờn quan n hot ng kinh doanh ca cụng ty thng c cụng b chm hn so vi qui nh So sỏnh s tuõn th v thi gian CBTT trờn hai S GDCK: i vi tớnh cp nht ca ton b thụng tin cụng b v thụng tin cụng b nh k, khụng c s khng nh cú s khỏc bit v tớnh cp nht CBTT gia cỏc cụng ty trờn hai S GDCK Tuy nhiờn, i vi thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu, cỏc CTNY trờn S GDCK TP HCM thc hin thi gian cụng b tt hn so vi S GDCK TP H Ni 4.1.2.3 Tớnh rừ rng d hiu Tớnh rừ rng d hiu ca bỏo cỏo thng niờn nm 2010 v 2011 khụng tt, vi lng s liu v bng biu trung bỡnh bỏo cỏo thng niờn chim t l rt nh l 17,13% Bỏo cỏo thng niờn nm 2012 cú ni dung trỡnh by tt hn so vi k trc Trong cỏc nhúm thụng tin ca bỏo cỏo thng niờn, phn cú nhiu bng biu v s liu nht chớnh l phn trỡnh by cỏc d liu liờn quan ti t trng s hu ca c ụng Ni dung l ỏnh giỏ hot ng sn xut kinh doanh nm trc v k hoch kinh doanh nm k tip cú phn d liu s v bng biu chim t trng rt ớt ton b ni dung ca bỏo cỏo 4.1.2.4 Mi quan h gia cỏc o lng ca Bin Mc CBTT D liu cho thy cú mi quan h cht cú ý ngha thng kờ v cựng chiu gia tớnh thụng tin v tớnh cp nht ca tng hot ng CBTT, cú ngha l cụng ty cụng b nhiu thụng tin thỡ cng cú ý thc tt hn v thi hn cụng b 4.1.3 H qu ca hot ng CBTT 4.1.3.1 Bin ng giao dch th trng Bin ng trung bỡnh ca sut sinh li ca c phiu ton mu nghiờn cu l 3% v lch chun ch l 0.875%.Nh vy, cỏc cụng ty k nghiờn cu cú xu hng bin ng sc sinh li l khỏ tng ng vi 4.1.3.2 Chi phớ huy ng c phn Giỏ tr bờ ta trung bỡnh ca cỏc cụng ty mu nghiờn cu l 0,8346 V tng th, giỏ th trng ca cỏc c phiu nghiờn cu bin ng ớt hn so vi ch s th trng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 4.2 Kim nh gi thuyt nghiờn cu 4.2.1 Ma trn tng quan gia cỏc bin c lp mụ hỡnh Bng h s tng quan gia cỏc o lng ca cỏc bin c lp cho thy hu ht cỏc bin c lp u thc s c lp vi Cỏc o lng khụng c lp vi l cỏc o lng thuc bin c im ch s hu, Kt qu sn xut kinh doanh v o lng t l húa trờn mt c phiu thuc bin c im niờm yt, hai o lng ph thuc ny c chuyn thnh mt o lng mi gi l o lng th hin Mi quan h tng h gia cỏc bin cú mi quan h cht cú ngha 4.2.2 Tỏc ng ca c im cụng ty niờm yt ti mc cụng b thụng tin Kim nh H1 vi hot ng cụng b thụng tin tng hp Kt qu kim nh cho thy c s kt lun rng tn ti tỏc ng cú ngha t c im ca CTNY ti lng thụng tin v tớnh cp nht ca thụng tin Kt qu ny cng th hin tớnh n nh v phự hp ca mụ hỡnh, mc dự ó c iu chnh, trờn th trng Chng khoỏn Vit Nam Kim nh H1 vi hot ng cụng b thụng tin nh k Bin ph thuc kim nh l s lng v tớnh cp nht ca bỏo cỏo nh k c cụng b k nghiờn cu Kt qu kim nh cho thy c im ca CTNY cú tỏc ng cú ngha ti hot ng CBTT nh k trờn th trng Kim nh H1 vi hot ng cụng b bỏo cỏo thng niờn Kt qu cho thy c im CBTT tỏc ng ti lng thụng tin bỏo cỏo vi tin cy lờn ti 100%; tỏc ng ti tớnh cp nht ca bỏo cỏo vi tin cy lờn ti 90%; nhiờn li khụng cú cn c kt lun l cú tỏc ng ti tớnh rừ rng d hiu bỏo cỏo thng niờn Kim nh H1 vi hot ng cụng b thụng tin bt thng v theo yờu cu Cú c s khng nh rng cú mi quan h cú ngha gia c im ca CTNY vi lng thụng tin v tớnh cp nht ca cỏc thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu vi tin cy t ti 100% 4.2.2.3 Kim nh tỏc ng ca nhúm c im Gi thuyt H2 Bin Ngnh ngh kinh doanh c phõn thnh hai nhúm: Nhúm bao gm cỏc cụng ty mu thuc ngnh ngh C Cụng ngh ch bin ch to v F Xõy dng; v Nhúm bao gm cỏc cụng ty mu thuc cỏc ngnh ngh cũn li Kt qu kim nh v mi quan h gia ngnh ngh kinh doanh Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 v hot ng CBTT vi kim nh t-test cho thy khụng cú s khỏc bit v mc CBTT tỏc ng ca c im ngnh ngh, ngoi tr v o lng tng lng thụng tin cụng b Gi thuyt H3 Kt qu kim nh cho thy c im ngun ch s hu cú tỏc ng cú ngha ti lng thụng tin cụng b v tớnh cp nht ca thụng tin.Yu t cú tỏc ng mnh nht v cựng chiu ti lng thụng tin cụng b l t trng ca nh u t nc ngoi Hai yu t s hu ca nh u t nc ngoi v s hu ca nh nc cú tỏc ng ngc chiu ti tớnh cp nht ca thụng tin cụng b, v cú xu hng trit tiờu V CBTT nh k, khụng cn c kt lun rng c im ngun ch s hu cú tỏc ng ti mc CBTT ny ca CTNY Trong ú, vi bỏo cỏo thng niờn, kt qu kim nh cho thy c im s hu, c th l t trng s hu ca nh u t nc ngoi cú tỏc ng cựng chiu ti lng thụng tin cụng b bỏo cỏo Vi tớnh cp nht, ch cú t trng N trờn ch s hu cú tỏc ng cú ngha nhng ngc chiu Nghiờn cu cng ch rng khụng cn c kt lun c im ch s hu cú tng quan ti tớnh rừ rng d hiu bỏo cỏo ny V CBTT bt thng v theo yờu cu, c im ch s hu cú tỏc ng cú ngha vi tin cy 100% ti mc CBTT Trong ú, t trng s hu ca nh u t nc ngoi cú tỏc ng mnh nht v cựng chiu t trng s hu ca Nh nc li cú tỏc ng ngc chiu ti mc CBTT trờn c hai phng din tớnh thụng tin v tớnh cp nht Gi thuyt H4 V tng th, c im Qun tr cụng ty cú tỏc ng cú ngha ti hot ng CBTT c im cú tỏc ng mnh nht v cựng chiu vi hot ng CBTT l c lp, cú ngha l nu mt thnh viờn HQT nm gi v trớ Giỏm c/ Tng Giỏm c thỡ hot ng CBTT s cú tớnh thụng tin v tớnh cp nht tt hn Yu t kiờm nhim li cú tỏc ng ngc chiu ti lng thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu Vi bỏo cỏo thng niờn, ch cú yu t c lp, l cú tỏc ng cựng chiu ti lng thụng tin v ch tiờu s/ bng biu bỏo cỏo thng niờn Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Gi thuyt H5 Kt qu kinh doanh khụng cú tỏc ng ti mc cụng b thụng tin Kt qu kim nh cho thy khụng cú cn c kt lun rng Hiu qu kinh doanh cú tỏc ng ti mc CBTT ca CTNY Ch cú sut sinh li ca tng ti sn tỏc ng trc tip v cựng chiu ti lng thụng tin cụng b V hiu qu s dng ngun ch s hu, kt qu kim nh cho thy, ch cú sut sinh li ca ch s hu cú tỏc ng cựng chiu v cú ngha ti lng thụng tin cụng b ton k nghiờn cu, v ti t l s/ bng biu Bỏo cỏo thng niờn Gi thuyt H6 Kt qu kim nh cho thy c im niờm yt l mt cỏc bin cú tỏc ng rt quan trng ti mc CBTT ca CTNY c im ny cú tỏc ng cựng chiu vi lng thụng tin v tớnh cp nht ca hot ng cụng b tng hp; ti s lng v tớnh cp nht ca cỏc bỏo cỏo cụng b nh k; ti lng thụng tin v tớnh cp nht bỏo cỏo thng niờn; v ti lng v tớnh cp nht ca cỏc thụng tin cụng b bt thng v theo yờu cu c tớnh rừ rng d hiu bỏo cỏo thng niờn l khụng chu tỏc ng ca bin c im niờm yt Tuy nhiờn, t l húa trờn mt c phiu l ch tiờu ch cú tỏc ng cựng chiu ti mc CBTT tng hp v CBTT bt thng v theo yờu cu 4.2.2.4 So sỏnh mc tỏc ng ca cỏc nhúm yu t ti mc CBTT i vi hot ng cụng b thụng tin tng hp, yu t tỏc ng tớch cc v ln nht t ch tiờu th hin nng lc sn xut sut sinh li ca tng ti sn (ROA) v sut sinh li ca ch s hu V tớnh cp nht, ch tiờu t trng s hu nc ngoi cú tỏc ng tớch cc v ln nht ti tớnh cp nht ca CBTT tng hp; thỡ t trng s hu nh nc li cú tỏc ng ngc chiu v cú mc tỏc ng tng ng i vi hot ng cụng b thụng tin nh k, yu t cú tỏc ng tớch cc v ln nht ti tớnh thụng tin v tớnh cp nht l s c lp gia HQT v BG cụng ty Yu t cú tỏc dng tiờu cc v mnh m nht ti hot ng CBTT nh k trờn c hai mt thụng tin v cp nht chớnh l S niờm yt i vi hot ng cụng b thụng tin bt thng v theo yờu cu, ngoi yu t s hu nh nc, cỏc yu t khỏc u cú tỏc ng tớch cc ti tớnh thụng tin v tớnh cp nht ca hot ng CBTT Yu t cú tỏc ng ln nht l t trng s hu nc ngoi CTNY Yu t cú tỏc dng tiờu cc Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 nht ti hot ng CBTT ny trờn c hai mt thụng tin v cp nht chớnh l t trng s hu ca nh nc CTNY i vi hot ng cụng b bỏo cỏo thng niờn, yu t cú tỏc ng ln nht v tớch cc nht ti tớnh thụng tin BCTN l t trng s hu nc ngoi CTNY, sau ú l ti cỏc yu t S niờm yt, s c lp gia HQT v BG Yu t cú tỏc dng tiờu cc nht, lm gim lng s liu BCTN l t l n trờn ch s hu 4.2.3 Kim nh h qu ca hot ng cụng b thụng tin Gi thuyt H7 Kt qu kim nh cho thy mc CBTT cú tỏc ng cú ngha v ngc chiu ti giỏ tr beta ca CTNY Gi thuyt H8 Mc CBTT tỏc ng cú ngha v ngc chiu ti bin ng giỏ giao dch ca c phiu Tuy nhiờn, hiu rừ hn tỏc ng ca tng nhúm TTCB ti bin ng giỏ c phiu ca cụng ty ú trờn th trng Nghiờn cu o lng bin ng ca tng nhúm thụng tin cho thy cụng b BCTN v BCTC cú tỏc ng mnh nht ti bin ng th giỏ c phiu BCQT c ỏnh giỏ l kộm hp dn V TTCB bt thng v theo yờu cu, TTCB v nhng bt thng v nhng thay i v qun tr cụng ty ca CTNY gõy s bin ng th giỏ mnh hn so vi TTCB v giao dch c phiu ca cỏc c ụng ln, c ụng ni b v ngi liờn quan CHNG KT LUN V KIN NGH 5.1 úng gúp ca Lun ỏn v lý lun Nghiờn cu tng quỏt húa hot ng thụng tin mt cỏch ton din: ch tiờu o lng CBTT, yu t tỏc ng t c im CTNY, v h qu ca hot ng ny ti CTNY v ti th trng niờm yt ca c phiu 5.2 úng gúp ca Lun ỏn v thc tin Nghiờn cu ó mụ t v kim nh hot ng CBTT ca cỏc CTNY trờn th trng Chng khoỏn Vit Nam Kt qu nghiờn cu ó nờu c bn cht ca hot ng CBTT, cỏc yu t tỏc ng v nhng h qu thc t m hot ng CBTT ó to trờn th trng Chng khoỏn Vit Nam Da trờn kt qu nghiờn cu ú, Lun ỏn nờu cỏc kin ngh i vi (1) C quan qun lý nh nc hon thin ni dung, qui trỡnh cỏc qui nh v CBTT ca Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 CTNY; (2) CTNY tng cng nhn thc v hng thụng tin ch o cn cung cp ti nh u t; v (3) hng nghiờn cu sau ny v CBTT ca CTNY trờn TTCK Vit Nam 5.3 Kin ngh 5.3.1 i vi C quan Qun lý Nh nc v th trng Chng khoỏn 5.3.1.1 Chớnh sỏch qun lý v CBTT ca CTNY trờn TTCK Vit Nam: Chớnh sỏch CBTT y hin ti l c s tt C quan qun lý nh nc thc hin chuyn i c ch phỏt hnh ca CTNY t xin phộp ng ký sang c ch phỏt hnh da trờn cụng b thụng tin y Lun ỏn kin ngh C quan Nh nc tip tc gi v kin ton h thng bn phỏp lý h tr Chớnh sỏch ny c tin hnh ỳng n 5.3.1.2 H thng bn phỏp lý v CBTT ca CTNY trờn TTCK Vit Nam Thụng tin cụng b Vi thụng tin cụng b nh k, VBPL nờn b sung/ iu chnh cỏc ni dung sau qui nh: V ni dung, bỏo cỏo thng niờn nờn chia nh thờm cỏc mc thụng tin qui nh V bỏo cỏo qun tr, nờn iu chnh ni dung ca bỏo cỏo, tng tớnh cú ngha ca bỏo cỏo ỏnh giỏ ca nh u t Ni dung v danh sỏch v giao dch ca c ụng: nờn chuyn thnh thụng tin v s hu ca cỏc c ụng; V ni dung khỏc: nờn chuyn ni dung ny cỏc hot ng qun tr doanh nghip ca HDQT v BGD V loi bỏo cỏo, cn thit phi b sung bỏo cỏo v tỡnh hỡnh ch s hu v bỏo cỏo phỏt trin bn vng V thụng tin bt thng v theo yờu cu, c quan Qun lý Nh nc cn lu ý (1) iu chnh nhúm thụng tin sau qui nh hin hnh: Thụng tin v giao dch ca c ụng ln, c ụng ni b v ngi liờn quan: kin ngh c quan Nh nc b sung yờu cu cụng b v bỏo cỏo túm tt tỡnh trng s hu sau cỏc giao dch ln, giao dch ca cỏc c ụng ln, c ụng ni b v ngi cú liờn quan (2) B sung nhúm thụng tin sau vo cỏc qui nh hin hnh: cỏc thay i kinh doanh, ri ro phỏt sinh cú bin ng ca mụi trng kinh doanh Kờnh cụng b thụng tin C quan QLNN cn b sung ni dung qui nh v kim soỏt nh k ni dung, tớnh cp nht ca cỏc trang thụng tin cụng b ca CTNY Qui trỡnh cụng b thụng tin Cn b sung bc kim tra tớnh xỏc thc ca thụng tin cụng b CTNY Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 phi cú t chuyờn trỏch v CBTT, vi s tham gia ca i din HQT, BG, BKS, Cụng on v cỏn b chuyờn trỏch ca Cụng ty kim toỏn c lp; chu trỏch nhim v tớnh xỏc thc ca thụng tin v cụng b thụng tin ỳng qui nh ti c quan qun lý nh nc Ngụn ng s dng cụng b thụng tin: Nờn b sung ngụn ng ting Anh cỏc qui nh v CBTT V ch ti x pht cụng b thụng tin i vi ch ti x pht hnh chớnh i vi cỏc vi phm CBTT, kin ngh c quan nh nc s dng ch ti x pht linh hot i vi vi phm CBTT v cỏc giao dch ln, nờn ỏp dng giỏ tr pht tng i, ngha l theo mt t l phn trm ca giỏ tr giao dch vi phm i vi cỏc vi phm CBTT khỏc nh vi phm v CBTT khỏc, nờn ỏp dng giỏ tr pht tuyt i bc thang, ngha l giỏ tr pht tng dn theo tớnh tỏi phm ca vi phm CBTT 5.3.1.4 Cỏc qui nh qun lý nh nc v c im thuc CTNY (1) V c im v ngnh ngh kinh doanh ca CTNY trờn TTCK Vit Nam: C quan qun lý nh nc nờn b sung mt ni dung c th mụ t v ngnh ngh kinh doanh v cỏc ch tiờu ti chớnh c thự cn trỡnh by i vi tng loi hỡnh ngnh ngh kinh doanh ca tng CTNY (2) V c im v s hu ca CTNY: C quan qun lý nh nc nờn xem xột khuyn khớch tng t trng s hu ca cỏc Nh u t nc ngoi cỏc cụng ty niờm yt Do c im t trng s hu ca nh nc cú tỏc ng tiờu cc ti CBTT ca CTNY trờn TTCK, C quan qun lý nh nc nờn cõn nhc t l s hu, Lun ỏn kin ngh xem xột mc 25% (3) V c im Qun tr cụng ty ca CTNY: Kin ngh C quan Qun lý Nh nc hn ch hin tng i din thụng qua vic xem xột v hn ch s lng thnh viờn ca Hi ng qun tr tham gia vo Ban Giỏm c Theo phõn tớch, s lng thnh viờn ca Hi ng qun tr tham gia vo BG khụng nờn quỏ 50% tng s thnh viờn (4) V c im kt qu kinh doanh ca CTNY: Do ch tiờu ROA v ROE ca k trc hay k bỏo cỏo u tỏc ng tớch cc ti hot ng CBTT ca CTNY Do ú, kin ngh cỏc bỏo cỏo nh k u phi trỡnh by cỏc d liu v hai ch s ny Cỏc ch tiờu ny cn c lp theo quý, bỏn niờn v nm (5) V c im niờm yt ca CTNY: Kin ngh c quan qun lý nh nc cn xem xột vic hp nht Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 hnh gia hai S GDCK, m bo tớnh nht quỏn v logic ton h thng, v s phỏt trin lnh mnh ca TTCK Vit Nam 5.3.2 i vi Cụng ty niờm yt trờn Th trng Chng khoỏn Vit Nam V nhn thc vi hot ng cụng b thụng tin Cỏc cụng ty niờm yt cn nõng cao nhn thc v chp hnh nghiờm tỳc cỏc qui nh liờn quan ti cụng b thụng tin, sn sng cung cp cỏc thụng tin cp nht v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip V thụng tin cụng b i vi TTCB nh k, CTNY cn c bit chỳ trng ti trỡnh by BCTN Vi thụng tin bt thng v theo yờu cu, CTNY cn quan tõm c bit ti tớnh cp nht ca thụng tin bt thng v nhng bin ng v qun tr cụng ty niờm yt ny Vi thụng tin giao dch c phiu ca c ụng ln, c ụng ni b v ngi liờn quan tỏc ng ti bin ng giỏ c phiu li thp hn so vi k vng, cú th cú tr phn ng hoc s hoi nghi phn ng Do ú, CTNY cn cụng b rừ rng hn v thụng tin ny v t trng s hu trc hay sau giao dch V kờnh cụng b: CTNY cn trỡ v cp trang thụng tin in t cụng b thụng tin theo ỳng qui nh V t chc cụng b thụng tin: Lun ỏn kin ngh c quan Qun lý Nh nc yờu cu cỏc CTNY hỡnh thnh t CBTT hoc b phn riờng v quan h vi nh u t 5.4 Cỏc hng nghiờn cu cho cỏc nghiờn cu sp ti V hot ng cụng b thụng tin ca cụng ty niờm yt: Tip tc nghiờn cu v o lng tin cy ca thụng tin cụng b V hot ng cụng b thụng tin trờn lnh vc ti chớnh núi chung: cú th chuyn i tng nghiờn cu sang hot ng cụng b thụng tin ca cỏc ch th khỏc lnh vc ti chớnh V cỏc yu t tỏc ng: cú th xem xột tỏc ng ca mụi trng kinh t V mụ, ca mụi trng ti chớnh ti mc cụng b thụng tin ca doanh nghip V h qu ca hot ng cụng b thụng tin ti th trng ti chớnh: cú th trung nghiờn cu v hiu ng ca th trng trc tin n, trc nhng thụng tin chin lc v qun lý kinh t ca Nh nc./ Footer Page 26 of 145 Header Page 27 of 145 25 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Ngụ Thu Giang (2010), Nõng cao mc minh bch cụng b thụng tin ca cụng ty niờm yt trờn Th trng Chng khoỏn Vit Nam, S 162(II) Tp Kinh t v Phỏt trin, i hc Kinh t Quc dõn, H Ni, thỏng 12 nm 2010 Ngụ Thu Giang (2011), ỏnh giỏ hiu qu cỏc kờnh cụng b thụng tin ca cụng ty niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, S 165 (II) Tp Kinh t v Phỏt trin, i hc Kinh t Quc dõn, H Ni, thỏng nm 2011 Ngụ Thu Giang, ng Anh Tun (2011), ỏnh giỏ Cht lng Bỏo cỏo Thng niờn ca cỏc cụng ty niờm yt trờn Th trng Chng Khoỏn Vit Nam, s 167 (II), Tp Kinh t Phỏt trin, thỏng nm 2011 Ngụ Thu Giang (2012), ỏnh giỏ mc tuõn th phỏp lut v cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty niờm yt trờn Th trng Chng Khoỏn Vit Nam, K yu Hi tho Quc t Cựng doanh nghip thỏo g khú khn vt qua khng hong (ICECH2012) ISBN 9786049112270, thỏng nm 2012, NXB Bỏch Khoa H Ni Ngụ Thu Giang, ng Anh Tun (2012), c im ngun ch s hu nh hng n hot ng cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty niờm yt trờn th trng Chng khoỏn Vit Nam, s 186(II), Tp Kinh t Phỏt trin thỏng 12, 2012 Ngụ Thu Giang, ng Anh Tun (2013), H qu ca hot ng cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty niờm yt trờn th trng Chng khoỏn Vit Nam, Chuyờn san - Vin Ngõn hng Ti chớnh, Tp Kinh t Phỏt trin, thỏng 3, 2013 Ngụ Thu Giang (2013), Qun lý Cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty niờm yt trờn th trng Chng khoỏn Kinh nghim Vit Nam v Th gii, K yu Hi tho khoa hc Phỏt trin h thng ti chớnh Vit Nam gúp phn n nh kinh t v mụ v h tr tng trng, Trng i hc Kinh t Quc dõn, H Ni 4/2013 Ngụ Thu Giang, ng Anh Tun (2013),Cỏc yu t tỏc ng ti hot ng cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty niờm yt trờn Th trng Chng khoỏn Vit Nam, S 194 Tp Kinh t Phỏt trin, thỏng nm 2013 Ngụ Thu Giang, ng Anh Tun (2013), S nhy cm ca giỏ giao dch c phiu trc s xut hin ca cỏc thụng tin cụng b nh k, K yu Hi tho Quc t Cựng doanh nghip thỏo g khú khn vt qua khng hong (ICECH2013), ISBN 9786049115127, thỏng nm 2013 Footer Page 27 of 145 ... điểm công ty niêm yết có tác động tới mức độ công bố thông tin tổng quát/ mức độ công bố công bố nhóm thông tin từ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? • Mức độ công bố thông tin. .. công bố thông tin công ty niêm yết thị trường Chứng khoán (2) Giả thuyết kiểm định tác động nhóm yếu tố đặc điểm tới mức độ công bố thông tin H2 Các CTNY thuộc ngành nghề kinh doanh khác có mức. .. thuyết kiểm định tác động mức độ công bố thông tin tới thị trường Chứng khoán niêm yết công ty niêm yết H7 CTNY có mức độ công bố thông tin TTCK tốt giảm chi phí vốn chủ sở hữu H8 CTNY có mức độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó, Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó, Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay