quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

14 97 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:20

Header Page of 145 Bộ giáo dục đào tạo CễNG TRèNH C HON THNH Trờng đại học kinh tế quốc dân TI TRNG I HC KINH T QUC DN Ngi hng dn khoa hc: pgs.ts vũ hào đỗ hồng nhung Phn bin 1: quản trị dòng tiền doanh nghiệp chế biến thực phẩm việt nam Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Phn bin 2: Phn bin 3: Mã số: 62340201 tóm tắt LUậN áN TIếN Sĩ kinh tế Lun ỏn s c bo v trc hi ng chm lun ỏn cp Nh nc hp Ti : Trng i hc Kinh t Quc dõn Vo hi.gingy thỏng nm 2014 Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts vũ hào Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: - Th vin Quc gia Footer Page of 145 Hà Nội - 2014 - Th vin Trng i hc Kinh t quc dõn Header Page of 145 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI M U Hng Nhung, 2013, Lun bn v qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip ch bin thc phm niờm yt trờn TTCK Vit Nam, Tp Kinh t phỏt trin, s 192 thỏng 6/2013 Hng Nhung, 2013, Phõn tớch nhõn t nh hng ti qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip ch Trờn thc t, khụng ớt doanh nghip cú li nhun cao cú th b phỏ sn bin thc phm Vit Nam niờm yt, Hi tho quc t SEM 2013, ISBN: 9786049115127 thỏng nm nu dũng tin khụng c qun lý chc ch Do vy, vic thay i nhn thc t 2013 Hng Nhung, 2013, Mụ hỡnh qun tr dũng tin trờn th gii - Vn dng xõy dng mụ hỡnh cho doanh nghip ch bin thc phm Vit Nam niờm yt, Hi tho quc t SEM 2013, ISBN: Tớnh cp thit nghiờn cu vic ch coi li nhun sang coi qun tr dũng tin l mt tt yu i vi cỏc nh qun tr ti chớnh doanh nghip ca Vit Nam Song, qun tr dũng tin l 9786049115127 thỏng nm 2013 cũn khỏ mi i vi cỏc doanh nghip Vit Nam núi chung v cỏc doanh Hng Nhung, 2014, Qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY ti Vit Nam, Tp Nghiờn cu nghip ch bin thc phm núi riờng nờn nhng lỳng tỳng, khim khuyt phỏt sinh Ti chớnh K toỏn, s 1(126) thỏng nm 2014 l khú trỏnh khi, h qu l qun tr dũng tin cha ỏp ng c yờu cu mong Hng Nhung, 2014, ng dng mụ hỡnh ngõn qu ti u cho cỏc DN CBTP Vit Nam, Tp i, kh nng khụng ỏp ng c nhu cu chi tr ca cỏc doanh nghip l khụng Khoa hc v o to Ngõn hng, s 140+141 thỏng 1&2/2014 nh c bit bi cnh mụi trng kinh doanh y bin ng phc tp, cnh Hng Nhung, 2014, Mụ hỡnh d bỏo dũng tin cho DN CBTPNY Vit Nam, Tp Kinh t phỏt tranh ngy cng gay gt, hng lot doanh nghip phỏ sn, s trng tn ca cỏc trin, s 201 thỏng nm 2014 doanh nghip s khú bn vng nu qun tr dũng tin khụng c tng cng theo hng cht ch hn, ton din hn v hiu qu hn Doanh nghip ch bin thc phm Vit Nam l cỏc doanh nghip hot ng kinh doanh cỏc sn phm thit yu gn kt chc ch vi nn kinh t nụng nghip Vit Nam Tuy nhiờn, cỏc doanh nghip ch bin thc phm Vit Nam hot ng theo thúi quen, cha cú nhng tớnh toỏn khoa hc qun tr doanh nghip núi chung v hot ng qun tr dũng tin núi riờng c bit, hot ng ca cỏc doanh nghip ch bin thc phm cú c trng l cú tn sut dũng tin vo v dũng tin ln Chớnh vỡ vy, qun tr dũng tin tt s giỳp cỏc doanh nghip ch bin thc phm tn ti, vt qua khng hong cao hn T thc t ú, nghiờn cu Qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip ch bin thc phm Vit Nam l rt cn thit Mc tiờu nghiờn cu Da trờn gúc ca nh nghiờn cu v phõn tớch trờn, mc tiờu nghiờn cu ca ti trung vo: - Lm rừ c lý lun v qun tr dũng tin ca doanh nghip v xõy dng c cỏc ch tiờu ỏnh giỏ qun tr dũng tin phự hp vi c trng ca doanh Footer Page of 145 Header Page of 145 nghip ch bin thc phm niờm yt Vit Nam - Phõn tớch, ỏnh giỏ c thc trng qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip ch bin thc phm Vit Nam - xut c cỏc gii phỏp tng cng qun tr dũng tin ca cỏc doanh 15/53 doanh nghip v s dng phm mm STATA nghiờn cu phõn tớch nhõn t nh hng ti qun tr dũng tin ti cỏc DN CBTPNY (6) Tỏc gi ó xut xõy dng mụ hỡnh d bỏo dũng tin vi cỏc DN CBTPNY thụng qua vic phõn tớch, ỏnh giỏ mụ hỡnh d bỏo dũng tin c nghip ch bin thc phm Vit nam s dng ph bin trờn Th gii v gn kt vi iu kin Vit Nam ng thi, i tng v phm vi nghiờn cu tỏc gi ó ch nhng tỏc ng tớch cc ca vic d bỏo dũng tin ti qun tr 3.1 i tng nghiờn cu dũng tin ca cỏc DN CBTPNY i tng nghiờn cu l qun tr dũng tin ca doanh nghip Trong nghiờn cu ny, tỏc gi trung nghiờn cu qun tr dũng tin i (7) Tỏc gi ó nghiờn cu ng dng mụ hỡnh Stone xõy dng mụ hỡnh ngõn qu ti u cho cỏc DN CBTPNY, t ú giỳp cho vic qun tr dũng tin vi dũng tin hot ng ca doanh nghip ca cỏc DN ny t kt qu tt hn 3.2 Phm vi nghiờn cu Kt cu ca lun ỏn V thi gian: giai on 2007 - 2012 Ngoi m u v kt lun, lun ỏn c kt cu theo chng, nh sau: V khụng gian: 53 DN CBTPNY trờn TTCK Vit Nam Chng 1: Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v phng phỏp nghiờn cu úng gúp ca Lun ỏn (1) Tỏc gi ó xut cỏch tip cn mi v qun tr dũng tin ca doanh Chng 2: Nhng lý lun c bn v qun tr dũng tin ca DN Chng 3: Thc trng qun tr dũng tin ca doanh nghip ch bin thc phm nghip Qun tr dũng tin cn c hiu l mt quy trỡnh cú liờn quan ti tt c niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam mi hot ng kinh doanh ca doanh nghip Chng 4: Gii phỏp tng cng qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip ch (2) Tỏc gi ó xõy dng h thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ qun tr dũng tin ca doanh nghip (3) Tỏc gi ó khỏi quỏt nhng nhõn t (ch quan v khỏch quan) tỏc ng ti qun tr dũng tin ca doanh nghip, ng thi s dng nhng nhõn t ny ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin yu ca ca cỏc DN CBTPNY (4) Tỏc gi ó thc hin phng sõu bng bng hi i vi giỏm c ti chớnh, k toỏn trng, nhõn viờn ph trỏch n hng ca DN CBTPNY trờn HSX v HNX, v phng sõu, chuyờn gia ti chớnh, kim toỏn viờn nhm h tr thụng tin quỏ trỡnh phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin ca cỏc DN ny (5) Tỏc gi ó s dng phng phỏp nghiờn cu nh lng thụng qua vic thu thp s liu thụng tin ti chớnh th cp xõy dng mu nghiờn cu vi Footer Page of 145 bin thc phm niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V Nhng nhõn t no nh hng ti qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY Header Page of 145 PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan nghiờn cu 1.1.1 Cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc Tỏc gi tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi trờn th gii theo ni dung: - Vai trũ ca qun tr dũng tin trờn TTCK Vit Nam? Qun tr dũng tin nh hng nh th no ti hot ng ca DN? Cỏc DN CBTPNY cú s dng mụ hỡnh qun tr dũng tin khụng? Mụ hỡnh qun tr dũng tin no phự hp vi cỏc DN ny? 1.3 Phng phỏp nghiờn cu 1.3.1 Cỏch tip cn i tng nghiờn cu c tip cn theo hng ton din theo quy trỡnh t - Ni dung ca qun tr dũng tin v qun tr ngõn qu vic xut hin dũng vo, dũng tin ra, lp k hoch dũng tin, ti d bỏo dũng - Cỏc nhõn t nh hng ti qun tr dũng tin tin v xõy dng ngõn qu ti u - Mụ hỡnh qun tr dũng tin 1.3.2 Bin nghiờn cu Cú th thy nhng nghiờn cu c bn trờn th gii a cỏch tip cn khỏc v qun tr dũng tin cng nh ỏnh giỏ tỏc ng ca qun tr dũng tin ti doanh nghip Tuy nhiờn, cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc nhúm nhõn t tng hp ti qun tr dũng tin ca doanh nghip Vỡ vy cn phi tin hnh mt nghiờn cu cú tớnh cht tng hp, kt hp cỏc yu t tỏc ng ti qun tr dũng tin ca doanh nghip iu ny gi ý cho nghiờn cu ny theo hng: (i) ỏnh giỏ tt c cỏc yu t tỏc ng ti qun tr dũng tin ca doanh nghip; (ii) lng húa nhng nhõn t tỏc ng ti qun tr dũng tin v xõy dng mụ hỡnh qun tr dũng tin ca doanh nghip; (iii) k thut no c s dng cho qun tr dũng tin l phự hp 1.1.2 Cụng trỡnh nghiờn cu nc Qun tr dũng tin cú vai trũ quan trng v ngy cng tr lờn quan trng hn i vi mi doanh nghip Mc dự vy, Vit Nam hin nay, cỏc nghiờn cu v thc trng qun tr dũng tin ca doanh nghip cũn rt ớt, cha cú nghiờn cu no tip cn sõu rng v y Qua ỏnh giỏ tng nghiờn cu, cn cú mt cụng trỡnh tip cn ton din v qun tr dũng tin ca doanh nghip 1.2 Cõu hi nghiờn cu Qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY bao gm nhng ni dung gỡ? Footer Page of 145 Da trờn cỏc gi thuyt nghiờn cu, ti trung vo cỏc bin: Chi phớ c hi, chi phớ giao dch, nhu cu tin (cn c vo d bỏo dũng tin) Doanh thu thun, khon phi thu, phi tr, hng tn kho, dũng tin vo, dũng tin Nhng bin ny giỳp doanh nghip d bỏo c nhu cu tin cn thit T ú giỳp xỏc nh c mc d tr tin ti u 1.3.3 Phng phỏp thu thp thụng tin Thu thp thụng tin s cp: Phng sõu nh qun tr ti chớnh, k toỏn trng, nhõn viờn ph trỏch n hng, ng thi tham ý kin chuyờn gia lnh vc qun tr ti chớnh v kim toỏn viờn Thu thp thụng tin th cp: Thụng tin k toỏn ti chớnh v k tha nhng nghiờn cu nc v th gii trc õy cú liờn quan ti qun tr dũng tin 1.3.4 Mu nghiờn cu Nghiờn cu thng kờ mụ t thc trng qun tr dũng tin: 15/53 DN Nghiờn cu ng dng v xõy dng mụ hỡnh d bỏo dũng tin v ngõn qu ti u: b s liu ca 53 DN (Tng th) Phng sõu: DN CBTPNY trờn HSX v DN CBTPNY trờn HNX 1.3.5 Phng phỏp tng hp v x lý s liu Cỏc phng phỏp phõn tớch, tng hp thụng tin c mụ t chi tit, gm: phng phỏp phõn tớch thng kờ mụ t, phng phỏp s dng mụ hỡnh kinh t CHNG 2: NHNG VN Lí LUN C BN V lng phõn tớch nh lng, phõn tớch so sỏnh i chng, phõn tớch tỡnh QUN TR DềNG TIN CA DOANH NGHIP Header Page of 145 v phng phỏp chuyờn gia 2.1 Tng quan v dũng tin ca doanh nghip Kt lun chng 2.1.1 Khỏi quỏt chung v doanh nghip Doanh nghip cú th c phõn loi theo nhiu tiờu khỏc nhau, T tng hp cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc v ngoi nc, khong lun ỏn tỏc gi s dng tiờu phõn loi doanh nghip theo hỡnh thc s hu trng ca ti c xỏc nh õy l iu kin tin nhm nh hng (gm DN nh nc v DN t nhõn) v tiờu c thự ngnh kinh doanh (theo nghiờn cu ca tỏc gi Theo ú, mc tiờu nghiờn cu, i tng nghiờn cu, tiờu thc phõn loi chung ca cỏc h thng phõn loi ngnh kinh doanh Vit phm vi nghiờn cu c xỏc nh Tỏc gi ó xõy dng thit lp mụ hỡnh Nam v trờn Th gii, theo ú tỏc gi trung trỡnh by cỏch phõn loi DN nghiờn cu vi cỏc cõu hi v gi thuyt nghiờn cu, t ú la chn phng theo tiờu chun chung ca ICB) phỏp nghiờn cu (kt hp nghiờn cu nh tớnh v nghiờn cu nh lng thụng 2.1.2 Dũng tin ca doanh nghip qua thc hin kho sỏt v phng sõu) Khi cp ti dũng tin ca DN, khụng cú khỏi nim dũng tin núi chung, cn hiu khỏi nim v dũng tin thụng qua dũng tin vo, dũng tin v dũng tin rũng Dũng tin rũng c xỏc nh bng tng s tin vo k tr i s tin b k tng ng Dũng tin c ghi nhn theo phng phỏp tin thc t phỏt sinh, khỏc vi ch tiờu li nhun thc hin k c tớnh theo phng phỏp dn tớch c im dũng tin ca DN cn c theo hot ng (sn xut kinh doanh, u t v ti chớnh) 2.2 Qun tr dũng tin ca doanh nghip 2.2.1 Khỏi nim dũng tin Cú nhiu cỏch hiu v tip cn khỏc v dũng tin, theo tỏc gi qun tr dũng tin cn c hiu ton din theo quy trỡnh Qun tr dũng tin l n lc liờn tc gim thiu nhng tỏc ng tiờu cc hot ng v trung vo nguyờn tc qun tr tin khụng quỏ nhiu tin v khụng quỏ ớt tin Footer Page of 145 8 Header Page of 145 Tin mt Thu tin Mua sm 2.3 Nhõn t nh hng ti qun tr dũng tin ca doanh nghip 2.3.1 Nhõn t ch quan: Chi phớ n v c cu ti tr, la chn ni dung v k Mua NVL u vo Phi thu Sn xut Bỏn hng thng mi ca doanh nghip, 2.3.2 Nhõn t khỏch quan: c trng kinh doanh, lói sut v cỏc ch s kinh Lu kho Chm nht cú th thut qun tr dũng tin, nng lc ca nh qun tr ti chớnh, chớnh sỏch tớn dng Nhanh nht cú th S 2.1 Quy trỡnh qun tr dũng tin t, chu k ca nn kinh t v nhu cu ti tr ca doanh nghip, th trng ti chớnh v cỏc t chc ti chớnh 2.2.2 Ni dung qun tr dũng tin Kt lun chng Qun tr dũng tin cn c thc hin theo quy trỡnh gm y cỏc ni dung t nghip v phỏt sinh, ghi nhn, kim soỏt ti cỏc giao dch ti chớnh Qua chng 2, tỏc gi ó khỏi quỏt c nhng ni dung c bn v qun nhm ti u húa ngõn qu v x lý ngõn qu ca doanh nghip Vy, v c bn ni dung qun tr dũng tin ca doanh nghip gm xỏc nh dũng tin vo (thu), xỏc nh dũng tin (chi), lp k hoch dũng tin v xỏc nh ngõn qu ti u Xỏc nh dũng tin vo v dũng tin theo phng phỏp trc tip v giỏn tip Lp k hoch dũng tin da trờn d bỏo dũng tin (6 phng phỏp d bỏo dũng tin) Xõy dng ngõn qu ti u (nghiờn cu mụ hỡnh ngõn qu ti u c s dng ph bin trờn th gii: Mụ hỡnh Baumol, Miller - Orr, v Stone) 2.2.3 Ch tiờu ỏnh giỏ qun tr dũng tin Qun tr dũng tin ca doanh nghip c ỏnh giỏ l tt cỏc nhu cu chi tin ca doanh nghip c ỏp ng y Cỏc t s phn ỏnh dũng tin, gm: (i) Kh nng chi tr y ca dũng tin: Kh nng chi tr chi phớ c nh y ca dũng tin; Kh nng chi tr tng n; Kh nng hon tr n vay ngn hn; Kh nng tỏi u t (ii) Kh nng to tin t hot ng ca doanh nghip: T s dũng tin/doanh thu; T s dũng tin/li nhun sau thu; T s dũng tin/ti sn; T s dũng tin/VCSH; T s dũng tin/c phiu Footer Page of 145 tr dũng tin cua DN, t ú xut cỏch hiu ton din hn v qun tr dũng tin ca DN theo quy trỡnh: Tin mua NVL sn xut Lu kho bỏn hng Phi thu thu tin Tin Bờn cnh ú, tỏc gi cng khỏi quỏt húa c nhng nhõn t tỏc ng ti qun tr dũng tin ca DN Header Page of 145 11 10 CHNG 3: THC TRNG QUN TR DềNG TIN CA DOANH NGHIP CBTPNY TRấN TTCK VIT NAM 3.2.1 Thc trng qun tr dũng tin vo Theo kt qu nghiờn cu s liu thu thp v thc trng phi thu, cú th thy phi thu chim t trng cao v cú xu hng gia tng Tớnh ti ngy 3.1 c trng ca DN CBTPNY nh hng ti qun tr dũng tin Theo cu trỳc phõn ngnh cp ca ICB (Industry Classification Benchmark), cỏc doanh nghip niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam 31/12/2012, t trng ny tng cao mt s doanh nghip, c bit lnh vc thy sn Chng hn, DN Thy sn Gentraco (Phi thu/TTS: 62,07%), Thy sn Vit An (Phi thu/TTS: 43,22%) c phõn chia ngnh theo t trng doanh thu hot ng chớnh v chim t Cỏc doanh nghip ch bin nụng sn & hi sn cú t trng hng tn kho trng giỏ tr cao tng doanh thu Cn c theo tiờu chun ny, tớnh ti ngy cao tng ti sn v tng mnh nm 2012 Ngoi ra, l chờnh lch t 31/5/2013 doanh nghip ch bin thc phm niờm yt trờn th trng chng giỏ, chit khu toỏn, trớch lp d phũng tng khoỏn Vit Nam hin c xp vo ngnh cp 3, gm 53 doanh nghip (26 3.2.2 Thc trng qun tr dũng tin DN thc phm v 27 DN nuụi trng v hi sn) Dũng tin ca doanh nghip bao gm cỏc khon chi tr cho hot ng Vit Nam, theo Ngh nh s 56/2009/N-CP ngy 30/6/2009 ca kinh doanh, ú phi tr cú vai trũ quan trng Phi tr nh hng trng Chớnh ph, hu ht cỏc DN CBTPNY l doanh nghip quy mụ ln Hot ng yu ti dũng tin ca cỏc DN ny Theo kt qu phõn tớch s liu ca cỏc DN kinh doanh gn lin vi cỏc sn phm thit yu v nn sn xut nụng nghip CBTPNY, cú th thy t trng phi tr tng cao v tng nhanh ca Vit Nam Mc dự sn phm phc v cho nhu cu thit yu, song hot ng giai on 2007 - 2012 c bit, s doanh nghip cú t l ny trờn 50% l 31, cỏ ca cỏc DN thu hp ỏng k tỏc ng ca suy thoỏi kinh t Biu hin ca bit nh on Thỏi Hũa Vit Nam (94%) suy thoỏi qua cỏc t s ROA, ROE, ROCE gim ỏng k v mc thp 3.2 Thc trng qun tr dũng tin ca DN CBTPNY trờn TTCK Vit Nam Theo kt qu kho sỏt 15 DN CBTPNY v phng sõu giỏm c ti Ngoi ra, cỏc DN ny cha dng chớnh sỏch toỏn in t no nhm cõn i gia dũng tin phự hp vi dũng tin vo 3.2.3 Thc trng lp k hoch dũng tin v xõy dng ngõn qu ti u chớnh, dũng tin vo v ca cỏc doanh nghip ny c xỏc nh theo Theo k qu kho sỏt v phng sõu, vic lp k hoch dũng tin cha phng phỏp giỏn tip Theo ú, bỏo cỏo lu chuyn tin t phn ỏnh dũng tin c quan tõm Kt qu cho thy quy trỡnh lp k hoch dũng tin cha c vo, dũng tin v dũng tin thun ca doanh nghip c lp theo phng thc hiờn y t chun b lp k hoch ti d bỏo dũng tin, xỏc nh dũng phỏp giỏn tip Theo phng phỏp ny, dũng tin thun ca DN c xỏc nh tin k hoch, cho ti xõy dng ngõn qu ti u Cỏc doanh nghip ang lp k da trờn li nhun sau thu iu chnh cho nhng khong mc khụng phi l hoch dũng tin da trờn cõn i thu - chi phỏt sinh v cha cú k hoch d tin phỏt sinh trờn bng cõn i k toỏn v thay i lu ng Vỡ vy, thc bỏo, ng thi vic lp k hoch dũng tin ch c thc hin kt hp lp trng qun tr dũng tin vo v ch yu da trờn vic qun tr nhng khon k hoch ti chớnh hng nm mc nh hng quan trng ti vic lm thay i dũng tin vo, dũng tin v Do cha quan tõm tha ỏng ti lp k hoch dũng tin, nờn cỏc doanh dũng tin thun ca doanh nghip S liu sau õy phn ỏnh thc trng qun tr nghip ny cha ỏp dng mụ hỡnh no v d bỏo dũng tin, cha thc s dũng tin ca cỏc DN CBTPNY ny dng mụ hỡnh ngõn qu ti u qun tr dũng tin, v cha khc phc c tớnh v d bỏo v qun tr dũng tin Footer Page of 145 12 Header Page of 145 13 3.3 ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY Kt qu ca vic qun tr dũng tin c ghi nhn qua mt s ch tiờu ti chớnh sau: Bng 3.15 T s ti chớnh phn ỏnh dũng tin ca DN CBTPNY Nm TT 2007 T s Kh nng chi tr chi phớ c nh 0.08 (2.78) Kh nng toỏn tng n Kh nng hon tr n vay ngn hn (8.22) 0.10 Kh nng chi tr c tc T s dũng tin/doanh thu 0.00 T s dũng tin/LNST 1.11 T s dũng tin/Ti sn 0.02 0.07 T s dũng tin/VCSH 2008 2009 2010 n v: ln 2011 2012 0.27 0.17 0.09 0.07 0.71 0.03 (30.51) 6.76 1.22 (12.63) (2.34) (50.27) 15.00 2.48 (16.34) 2.52 0.00 2.14 0.02 (0.93) (0.01) 0.06 0.01 0.02 0.04 (1.53) (7.02) (1.65) (0.33) 6.05 0.01 0.07 0.01 0.02 0.09 (0.09) 0.05 (0.05) (0.00) 0.10 (Ngun: Stoxplus.com.vn v tớnh toỏn ca tỏc gi) 3.3.1 Kt qu t c Nhúm t s kh nng chi tr thp, thng xuyờn trỡ Phi tr) (2) Nguyờn nhõn: Cú hai nhúm nguyờn nhõn c bn sau Nguyờn nhõn ch quan: chi phớ n v c cu cha hp lý, la chn k thut qun tr dũng tin cha ng b v y , kh nng d bỏo dũng tin hn ch, cha thc s xõy dng mụ hỡnh ngõn qu ti u, quy mụ sn xut cha hp lý, cha thc s cú nh qun tr ti chớnh chuyờn trỏch, nh qun tr ti chớnh cha thc s quan tõm ti qun tr dũng tin, cỏc dch v phỏi sinh, phũng nga ri ro t giỏ cha c la chn, chớnh sỏch tớn dng thng mi cha linh hot cha gn kt trc tip vi iu kin th trng thay i Nguyờn nhõn khỏch quan: chớnh sỏch lói sut ca Nh nc thay i v lói sut trờn th trng ti chớnh bin ng mnh, chu k kinh t tỏc ng ti hot ng ca doanh nghip, kộo theo ú qun tr dũng tin s thun li hoc khú khn hn ng vi chu k kinh t, ri ro t giỏ hi oỏi v chớnh sỏch t giỏ hi oỏi khụng to thun li DN xut khu, cỏc sn phm dch v t th trng ti chớnh v nh ch ti chớnh cũn hn ch, cụng c giao dch ca tớn dng thng mi cha phỏt trin, Vit Nam cht lng bỏo cỏo ti chớnh c bit l bỏo cỏo lu chuyn tin t cha cao, dch v h tr qun tr cụng n cha phỏt trin th hin qua vic thnh lp v hot ng ca cỏc cụng ty mua bỏn n v ca cỏc trung tõm trng ti thng mi Kt lun chng Trờn c s lý lun v qun tr dũng tin, xỏc nh cỏc nhõn t nh hng ti qun tr dũng tin ca DN v kt qu kho sỏt, phng sõu phõn tớch thc trng qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY, cú th thy mc dự cỏc DN ny ó t c mt s kt qu nht nh, song tn ti nhiu hn ch Hn ch quan trng l cỏc DN ny cha thc s quan tõm ti lp k hoch v d bỏo dũng tin H cha la chn mụ hỡnh no cho d bỏo dũng tin Dũng tin d bỏo c kt hp vi lp k hoch ti chớnh hng nm T ú cho thy, nhu cu tin cha c xỏc nh phự hp cho hot ng kinh doanh, dũng tin õm theo quý l ph bin nhiu DN Ngoi ra, hu ht cỏc DN ny cha nhn thy rừ vai trũ ca xỏc nh ngõn qu ti u v xõy dng mụ hỡnh ngõn qu ti u phự hp 15 14 Header Page of 145 CHNG 4: GII PHP TNG CNG QUN TR DềNG TIN CA CC DOANH NGHIP CH BIN THC PHM NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 4.1 Nhúm gii phỏp trc tip 4.1.1 D bỏo dũng tin trỡnh (4.2) Bc 2: Thc hin kim nh gi thuyt Sau kim nh phng sai sai s thay i i vi phng phỏp POOLS v Random effects, kt qu cho thy cú phng sai sai s thay i Vỡ vy, kim nh v c lng h s ca mụ hỡnh, cn s dng phng phỏp nhõn t tỏc ng c nh (Fixed Effect) Kt qu kim nh v c lng theo Phỏt trin mụ hỡnh hi quy chui thi gian a bin d bỏo dũng tin t hot ng cho mt nhúm 53 DN Phng trỡnh hi quy c tỏc gi xõy dng nh sau: phng phỏp ny nh sau: Bng 4.4 Kt qu kim nh, c lng h s ca phng trỡnh (4.2) CFt = a + b1(CFt-1) + b2(OIBDt-1) + b3(RECt-1) + b4(INVt-1) + b5 (PAYt-1) + et (4.2) Bin ph thuc: CFt l dũng tin hot ng nm t Bin c lp: OIBDt-i l thu nhp hot ng trc khu hao nm t-i RECt-1 l khon phi thu nm t-1 INVt-1 l hng tn kho nm t-1 PAYt-1 l khon phi tr nm t-1 Et l bin nhiu Phng phỏp kim nh: Cú phng phỏp kim nh v c lng tham s ca phng trỡnh hi quy: - POOLS (pooled OLS) - Random effect (nhõn t nh hng ngu nhiờn) - Fixed effect (nhõn t nh hng c nh) Gi thuyt: H0: bi = (Xi khụng cú quan h vi CF) H1: bi ((Xi cú quan h vi CF) S dng phn mm STATA 11 cựng b s liu ca 53 DN CBTPNY, giai on t 2007 - 2012 Cỏc bc kim nh v c lng c thc hin nh sau: Khai FooterBc Page 1: of 145.bỏo cỏc bin ph thuc v bin c lp ca phng Bc 3: Vit phng trỡnh hi quy Cn c vo kt qu chy mụ hỡnh bng 4.4, phng trỡnh hi quy c xỏc nh nh sau: CFt = - 87.512,43 + 0,4210556 (OIBDt-1) + 0,4276063 (RECt-1) + 0,6955193 (INVt-1) 0,4129928 (PAYt-1) + et (4.3) í ngha ca mụ hỡnh: Mụ hỡnh c s dng d bỏo dũng tin da vo s liu ti chớnh liờn quan lch s 16 Header Page 10 of 145 17 Vy, theo phng trỡnh hi quy (4.3) v d bỏo dũng tin ó c xõy dng kt hp vi b s liu ca DN CBTPNY giai on 2007 - 2012, dũng tin ca cỏc doanh nghip ny s c d bỏo 4.1.2 Thit lp iu kin tin xõy dng ngõn qu ti u Lng d tr tin ti u = 29.931,25 tr. Mc tn qu gii hn trờn: H = 3Z 2L = 41.293,38 Tin Gi tin ngõn hng/Mua chng khoỏn H1 = 41.293,38 Nghiờn cu tỡnh hung: ng dng mụ hỡnh Stone xõy dng mụ hỡnh ngõn qu ti u cho CTCP NTACO Bc 1: Thit lp gii hn di cho tn qu Gii hn ny liờn quan ti mc Z*= 29.931,25 an ton chi tiờu L1 = 23.935,18 Cn c vo mc tn qu (tin v khon tng ng tin) hng quý giai on t 2007 - 2012, kt hp vi nhu cu tin thi gian nm tip theo v phng K toỏn trng/Giỏm c ti chớnh, lng d tr tin ti thiu c xỏc nh L = 23.935,2 tr. Gi tin ngõn hng/Mua chng khoỏn Thi gian th 4.2 Mụ hỡnh qun tr dũng tin ca Cụng ty NTACO Bc 5: X lý thng d hoc thõm ht ngõn qu a Gi nh: NTACO s dng hn mc tớn dng cho nm 2013 Bc 2: c lng lch chun ca dũng tin hng k Theo s liu lch s dũng tin ca NTACO, phng sai thu chi ngõn qu Hn mc tớn dng c xỏc nh, nh sau: (theo ph lc 1) Nhu cu Hn mc VL nm 2013 = 279 t. c xỏc nh l: Vb = 7.221.778.859,1 tr. b X lý thng d hoc thõm ht ngõn qu Bc 3: Xỏc nh lói sut xỏc nh chi phớ c hi Dũng tin d bỏo nm 2013 theo phng trỡnh d bỏo 4.2 l: 23.621,94 tr. NTACO khụng thc hin u t chng khoỏn ngn hn vi mc ớch m bo an ton cho hot ng toỏn Do dú, chi phớ c hi cn c vo lói sut theo quy nh ca NHNN i vi hot ng huy ng ca cỏc NHTM i chiu vi d tr tin mt ti u Z* = 29.931,25 tr. Suy ra, cụng ty NTACO s thng d ngõn qu S tin thng d = 6.309,31 tr. Do giai on hin TTCK Vit Nam ang tim n nhiu ri ro Nh ó phõn tớch trờn, lói sut l 10,05%/nm ngn hn v NTACO khụng thc hin u t trờn TTCK ngn hn, nờn la Bc 4: c lng chi phớ giao dch liờn quan ti vic mua hoc bỏn chng chn thớch hp nht l NTACO u t ngn hn tin nhn di vo tin gi k khoỏn ngn hn hn ngn hn ti NHTM Vietcom An Giang Lói sut tin gi tit kim k hn NTACO khụng thc hin giao dch u t chng khoỏn ngn hn cho mc ớch m bo kh nng toỏn v chi phớ giao dch huy ng tin gi thỏng l 6,8%/nm (theo biu lói sut ca Vietcombank) Vy, s lói m NTACO thu c t u t ngn hn tin nhn ri l: ngõn hng l khụng ỏng k (theo kt qu phng vn) Do ú, chi phớ giao dch 6.309,31 x 6,8%/4 = 107,26 tr. l khụng ỏng k (Cb = 1) (Chi tit ỏnh giỏ tỏc ng ca d bỏo dũng tin, xõy dng ngõn qu ti u ti Vy, lng d tr tin ti u = Footer Page 10 of 145 Z* = 3x1x7.221.778.859,1 + 23.935,2 10,05% hiu qu hot ng ca CTCP NTACO xem ti Ph lc 1) Header Page 11 of 145 19 18 4.1.3 Tng cng qun tr cụng n - Phõn cụng phõn nhim nhõn viờn ph trỏch khon phi thu, phi tr, tin mt riờng - Tng cng thu hi khon phi thu - Kộo di thi gian toỏn khon phi tr - Thc hin cõn i thu - chi theo mc quan trng v i chiu vi k toỏn tin mt - Thay i chớnh sỏch bỏn hng phự hp DN cn a cỏc sn phm phự hp vi th hiu v thu nhp ca tng loi th trng Do vy, chớnh sỏch Marketing cn c xõy dng cho phự hp vi tng phõn khỳc th trng ny 4.2.4 S dng a dng cỏc sn phm dch v ca NHTM Theo kt qu kho sỏt, hu ht cỏc DN ny ch s dng cỏc nghip v toỏn quc t c bn nh L/C hoc T/T v cha quan tõm ti cỏc nghip v phỏi sinh Trong ú, t giỏ nh hng trng yu ti cỏc giao dch ngoi thng T giỏ gia cỏc cp tin t thng xuyờn bin ng Vỡ vy, ri ro t 4.2 Nhúm gii phỏp b tr giỏ l tt yu gim tỏc ng tiờu cc ca ri ro t giỏ, cỏc DN nờn la chn 4.2.1 Phỏt trin ngun nhõn lc cỏc nghip v phỏi sinh ca NHTM - S tỏch bit gia k toỏn trng v giỏm c ti chớnh l cn thit qun tr ti chớnh ca DN - Tng cng nhn thc ca ban lónh o v qun tr dũng tin - Nõng cao nhn thc ca ngi lao ng v tm quan trng ca dũng tin i vi DN 4.2.2 Xõy dng k hoch sn xut kinh doanh phự hp Cn kt hp gia nghiờn cu th trng v xõy dng k hoch sn xut 4.2.5 Mt s gii phỏp khỏc - La chn xõy dng phm mm qun tr dũng tin Kt hp gia phn hnh qun tr dũng tin v cỏc phn hnh khỏc phn mm k toỏn - T ng húa qun tr n hng - S dng b sung cỏc ch tiờu phn ỏnh cht lng dũng tin ca doanh nghip bờn cnh cỏc ch tiờu phn ỏnh kh nng toỏn truyn thng ang c s dng ph bin phõn tớch ti chớnh Vit Nam giỳp cho cỏc DN ny hoch nh ngõn sỏch phự hp, la chn kờnh ti tr 4.3 Kin ngh cng nh xõy dng ngõn qu trỏnh nh hng ti kh nng toỏn 4.3.1 Kin ngh vi Chớnh ph 4.2.3 Xõy dng chớnh sỏch bỏn hng linh hot v tng cng hot ng Cụng c giao dch tớn dng thng mi Marketing Chớnh ph cn ban hnh ngh nh hng dn thi hnh Lut Cỏc cụng c Chớnh sỏch bỏn hng cn c xõy dng thng nht v n nh, cú s chuyn nhng ngy 28/11/2005, theo ú B Ti chớnh v B Cụng thng cn phõn cp quan h i x rừ rt gia cỏc nhúm i lý nhm to s phõn vựng phi hp ban hnh cỏc bn chi tit hng dn thi hnh T ú, doanh (min Bc, Trung, Nam), thnh th v nụng thụn nghip d dng tip cn v s dng cỏc cụng c quy nh Lut ny vo Theo bỏo cỏo tng quan v cỏc DN thc phm ch bin ca BMI (2013), Vit Nam cú s chờnh lch thu nhp ln gia thnh th v nụng thụn, vy mụ hỡnh tiờu th sn phm ca cỏc DN CBTPNY cn thay i theo thu nhp Cỏc Footer Page 11 of 145 hot ng toỏn, ng thi cỏc NHTM s cung cp cỏc sn phm ngõn hng gn kt vi cỏc cụng c ny cho doanh nghip To lp th trng chớnh thc to iu kin thun li cho cỏc doanh Header Page 12 of 145 21 20 nghip tng cng s dng hi phiu Nờn tỏch Lut ny thnh lut l: (i) Lut Hi phiu; (ii) Lut Sộc Tỏch nh vy l phự hp vi thụng l Quc t núi chung vỡ trờn Th gii nhiu nc ch cú Lut Hi phiu v Lut sộc Dch v h tr qun lý cụng n - Sn phm giỳp doanh nghip ngn nga ri ro t giỏ nh Swap, Option, Future - Sn phm giỳp doanh nghip qun tr dũng tin thụng qua ti khon qun lý lu ng Theo ú, ti khon ny nh l ni iu tit dũng tin ca doanh nghip Chớnh ph cn to hnh lang phỏp lý v iu kin thun li cỏc cụng ty mua bỏn n hỡnh thnh v hot ng giỳp cỏc doanh nghip x lý n tn ng Kt lun chng v thụng dũng tin Chớnh ph cn thc hin cỏc hot ng tuyờn truyn qung bỏ thay i T c s lý thuyt ti phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin nhn thc ca cỏc DN, theo ú hat ng trng ti thng mi s c nhiu ca cỏc DN CBTPNY, qua chng tỏc gi ó xut nhúm gii phỏp trc DN CBTPNY tin tng la chn tip (3 gii phỏp v d bỏo dũng tin, xõy dng ngõn qu ti u v qun tr 4.3.2 Kin ngh vi B Ti chớnh hng tn kho), nhúm gii phỏp b tr (7 gii phỏp) v kin ngh cỏc iu kin Nờn cú nhng quy nh v hng dn chi tit i vi tng ngnh ngh thỡ vic cụng b thụng tin bt buc i vi cỏc doanh nghip niờm yt s y v chi tit hn Bờn cnh ú, nhng thụng tin ny s hu ớch doanh nghip tip cn vi cỏc nh cung cp, khỏch hng v cỏc nh cung ng nc v quc t 4.3.3 Khuyn ngh vi Ngõn hng Nh nc Chớnh sỏch lói sut v chớnh sỏch t giỏ cú mi quan h mt thit v tỏc ng trc tip ti hot ng ca cỏc doanh nghip núi chung v doanh nghip CBTP núi riờng.Vỡ vy, chuyn sang thi k hu suy thoỏi, NHNN cn xem xột ti vic t húa c ch iu hnh lói sut va m bo c li ớch ca NHTM va m bo c li ớch ca cỏc doanh nghip, ng thi n nh c hot ng ca nn kinh t 4.3.4 Khuyn ngh vi cỏc NHTM Thụng qua cỏc giao dch, NHTM cn cn tng cng gii thiu cỏc sn phm dch v, nh: Footer Page 12 of 145 thc hin cỏc nhúm gii phỏp ny nhm tng cng qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip CBTPNY trờn TTCK Vit Nam 22 23 KT LUN xut mt s ch tiờu mi nhm phn ỏnh cht lng dũng tin ca doanh Header Page 13 of 145 nghip bờn cnh cỏc ch tiờu phn ỏnh kh nng chi tr (thanh toỏn) truyn Lý lun thng ang c s dng ph bin phõn tớch ti chớnh doanh nghip Tỏc gi ó khỏi quỏt c nhng lý lun c bn v qun tr dũng T ú, tỏc gi cú c s xut cỏc gii phỏp cng nh kin ngh iu kin tin ca doanh nghip bao gm: khỏi quỏt chung v dũng tin ca doanh thc hin gii phỏp nhm tng cng qun tr dũng tin ca cỏc DN nghip, khỏi quỏt v qun tr dũng tin ca doanh nghip t khỏi nim, mc CBTPNY trờn TTCK Vit Nam tiờu, ni dung, cỏc ch tiờu ỏnh giỏ qun tr dũng tin, cho ti nhng nhõn t Kt qu kho sỏt, phng sõu v phõn tớch tỏc ng ti qun tr dũng tin ca doanh nghip Tỏc gi ó a khỏi nim ton din v qun tr dũng tin ca doanh nghip, theo ú qun tr dũng tin cn c hiu l qun tr theo mt quy trỡnh: Tin mua NVL sn xut Lu kho bỏn hng Phi thu thu tin Tin Bờn cnh ú, tỏc gi ó xõy dng h thng ch tiờu ỏnh giỏ qun tr dũng tin ca doanh nghip Trờn c s nhng ch tiờu ny, tỏc gi ỏnh giỏ vic qun tr dũng tin ca doanh nghip Tỏc gi ó thc hin kho sỏt s liu t 2007 - 2012 ca 15/53 DN CBTPNY thng kờ mụ t v phõn tớch Tỏc gi ó s dng b s liu ca 53 DN CBTPNY xõy dng phng trỡnh hi quy nhm xỏc nh dũng tin d bỏo ca cỏc DN ny (theo phng phỏp d bỏo ca ARIMA) Tỏc gi ó thc hin phng sõu DN CBTPNY trờn HSX v DN CBTPNY Vit Nam tt hay khụng tt CBTPNY trờn HNX, ng thi tham ý kin chuyờn gia ti chớnh v ý Phng phỏp nghiờn cu kin ca cỏc kim toỏn viờn thc hin kim toỏn cỏc DN CBTPNY kho sỏt Tỏc gi ó thu thp d liu t hai ngun th cp v s cp Ngun th cp thụng qua cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc DN CBTPNY cú nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/hng nm cho giai on t 2007 2012 Ngun s cp thụng qua phng sõu cỏc DN CBTPNY v cỏc chuyờn gia ti chớnh, kim toỏn viờn Tỏc gi ó s dng kt hp gia phng phỏp nghiờn cu nh tớnh v phng phỏp nghiờn cu nh lng, c bit tỏc gi ó s dng phng phỏp nghiờn cu tỡnh phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cng nh xut gii phỏp lm rừ hn nhng ni dung ca lun ỏn nhm h tr thụng tin cho phõn tớch ỏnh giỏ v qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY ny Kt qu thng kờ, phõn tớch v ỏnh giỏ cho thy qun tr dũng tin cha c cỏc DN CBTPNY quan tõm tha ỏng th hin qua cỏc ni dung qun tr cha c thc hin y v ton din Gii phỏp xut Trờn c s thng kờ, phng sõu, phõn tớch, kim nh v ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY, tỏc gi ó xut gii Phng phỏp nghiờn cu nh tớnh th hin thụng qua thng kờ v phõn phỏp trc tip (3 gii phỏp v d bỏo dũng tin, xõy dng ngõn qu ti u v tớch s liu s cp v thc hin phng sõu Phng phỏp nghiờn cu nh qun tr cụng n), nhúm gii phỏp b tr (5 gii phỏp) v kin ngh cỏc iu lng nhm lng húa tỏc ng ca mt s nhõn t ti qun tr dũng tin ca kin thc hin cỏc nhúm gii phỏp ny nhm tng cng qun tr dũng tin doanh nghip T ú, tỏc gi phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng, xõy dng mụ hỡnh ca cỏc doanh nghip CBTPNY trờn TTCK Vit Nam kinh t lng nhm mc ớch giỳp doanh nghip d bỏo dũng tin v thit k mc d tr tin ti u thụng qua phng phỏp thng kờ v phng phỏp hi quy tng quan (s dng phn mm STATA 11) Bờn cnh ú, tỏc gi ó Footer Page 13 of 145 Trong h thng cỏc gii phỏp a ra, nghiờn cu ng dng cho tỡnh qun tr dũng tin ti cụng ty NTACO nh minh thc t cho cỏc gii phỏp Header Page 14 of 145 24 Gii hn nghiờn cu Gii hn ca nghiờn cu ny l tỏc gi cha lng húa c y cỏc nhõn t khỏch quan tỏc ng ti ni dung qun tr dũng tin ca doanh nghip õy l gi m cho cỏc nghiờn cu tip theo Phm vi nghiờn cu ch dng li qun tr dũng tin ca DN CBTPNY Do ú, cú th c m rng nghiờn cu cho cỏc DN CBTP Vit Nam (gm cỏc DN CBTPNY v cha niờm yt) Gi ý nghiờn cu kim chng, so sỏnh vic qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY v cha niờm yt Ngoi ra, cú th ỏnh giỏ tỏc ng qun tr dũng tin ca doanh nghip ti hiu qu hot ng kinh doanh ca cỏc DN ny Tỏc gi ó c gng nghiờn cu, tng hp, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTPNY, mnh dn ỏp dng cỏc phng phỏp nghiờn cu, nhiờn nhng thiu sút lun ỏn l khụng th trỏnh Tỏc gi lun ỏn kớnh mong nhn c nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca cỏc nh khoa hc, cỏc c gi quan tõm lun ỏn c hon thin hn Xin trõn trng cm n! Footer Page 14 of 145 ... dòng tiền DN Chương 3: Thực trạng quản trị dòng tiền doanh nghiệp chế biến thực phẩm nghiệp Quản trị dòng tiền cần hiểu quy trình có liên quan tới tất niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam. .. DÒNG TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Nhóm giải pháp trực tiếp 4.1.1 Dự báo dòng tiền trình (4.2) Bước 2: Thực kiểm định giả thuyết... Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị dòng tiền doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam - Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị dòng tiền doanh 15/53 doanh nghiệp sử dụng phầm mềm STATA
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay