Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 11

6 328 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:19

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng công dân số lĩnh vực đời sống xã hội • • • • • • • • • • • • • Câu 1: Một nội dung bình đẳng thực quyền lao động người có quyền lựa chọn Việc làm theo sở thích Việc làm phù hợp với khả mà không bị phân biệt đối xử Điều kiện làm việc theo nhu cầu Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan Câu 2: Bình đẳng vợ chồng hiểu Vợ, chồng có quyền nghĩa vụ ngang tài sản riêng Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình Người chồng chịu trách nhiệm thực kế hoạch hóa gia đình Người vợ chịu trách nhiệm việc nuôi dạy Câu 3: Ý kiến quyền bình đẳng cha mẹ Cha mẹ không phân biệt đối xử Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt cho trai học tập, phát triển Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc đẻ nuôi Cha mẹ quyền định việc chọn trường, chọn ngành học cho Câu 4: Biểu bình đẳng hôn nhân Người chồng phải giữ vai trò đóng góp kinh tế định công việc lớn gia đình • • • • • • • • • • • • • • • • • Công việc người vợ nội trợ gia đình chăm sóc cái, định khoản chi tiêu ngày gia đình Vợ, chồng bàn bạc, tôn trọng ý kiến việc định công việc gia đình Tất phương án Câu 5: Biểu bình đẳng hôn nhân Chỉ có vợ có nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục Chỉ có người chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú, định số thời gian sinh Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình Tất phương án Câu 6: Bình đẳng thành viên gia đình biểu Các thành viên gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích cá nhân, cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung gia đình Các thành viên gia đình có quyền nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, chăm lo đời sống chung gia đình Tất phương án Câu 7: Chủ thể hợp đồng lao động Người lao động đại diện người lao động Nguời lao động người sử dụng lao động Đại diện người lao đông người sử dụng lao động Tất phương án Câu 8: Vợ, chồng có quyền ngang tài sản chung Những tài sản hai người có sau kết hôn Những tài sản có gia đình • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Những tài sản hai người có sau kết hôn tài sản riêng vợ chồng Tất phương án Câu 9: Ý nghĩa bình đẳng hôn nhân Tạo sở củng cố tình yêu, cho bền vững gia đình Phát huy truyền thống dân tộc tình nghĩa vợ chồng Khắc phục tàn dư phong kiến, tư tưởng lạc hậu: Trọng nam, khinh nữ" Tất phương án Câu 10: Bình đẳng kinh doanh có nghĩa Bất tham gia vào trình kinh doanh Bất có quyền mua - bán hàng hóa Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định pháp luật Tất phương án Câu 11: Nội dung bình đẳng luật lao động Bình đẳng việc thực quyền lao động Bình đẳng giao kết hợp đồng lao động Bình đẳng lao động nam lao động nữ Tất phương án Câu 12: Quyền, nghĩa vụ vợ, chồng phát sinh pháp luật bảo vệ sau họ Được tòa án nhân dân định Được UBND phường, xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Được gia đình hai bên bạn bè thừa nhận Hai người sống chung với Câu 13: Mục đích Hôn nhân Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững Thực chức sinh con, nuôi dạy gia • đình • • • • • • • • • • • • • • • • Thực chức tổ chức đời sống, vật chất, tinh thần gia đình Tất ý Câu 14: Quyền bình đẳng nam nữ lao động thể Nam nữ bình đẳng tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương trả công lao động Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc nam nữ có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp cần Lao động nữ hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, trở lại làm việc, lao động nữ bảo đảm chỗ làm việc Tất phương án Câu 15: "Mọi người có quyền làm việc, tự lựa chọn việc làm nghề nghiệp phù hợp với khả mình" Điều thể Quyền bình đẳng lao động Quyền bình đẳng giao kết hợp đồng lao động Quyền bình đẳng thực quyền lao động Quyền bình đẳng lao động lao động nam lao động nữ Câu 16: Khi công dân giao kết hợp đồng lao động, có nghĩa Có việc làm ổn định Xác lập quan hệ xã hội pháp luật điều chỉnh Có vị trí đứng xã hội Bắt đầu có thu nhập Câu 17: Luật lao động điều chỉnh mối quan hệ Người sử dụng lao động với quan Nhà nước Người làm công ăn lương với người sử dụng lao động • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Người lao động, người sử dụng lao động tổ chức công đoàn Tất phương án Câu 18: Luật Lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia quan hệ lao động Cá nhân từ 16 tuổi trở lên Cá nhân từ 15 tuổi trở lên Cá nhân từ 18 tuổi trở lên Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên Câu 19: Để tìm việc làm phù hợp, anh H vào quyền bình đẳng Trong tuyển dụng lao động Trong giao kết hợp đồng lao động Thay đổi nội dung hợp đồng lao động Tự lựa chọ việc làm Câu 20: Khi yêu cầu vợ phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A vi phạm quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ Nhân thân Tài sản chung Tài sản riêng Tình cảm Câu 21: Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần vào nguyên tắc Tự do, tự nguyện, bình đẳng Dân chủ, công bằng, tiến Tích cực, chủ động, tự Tự giác, trách nhiệm, tận tâm Câu 22: Khẳng định thể quyền bình đẳng kinh doanh Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên miễn giảm thuế Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định pháp luật • • • • • • • • • • Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh quyền vay vốn Nhà nước Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh Câu 23: Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội Quan hệ hôn nhân - gia đình Quan hệ kinh tế Quan hệ tình yêu nam - nữ Quan hệ lao động Câu 24: Trong quan hệ lao động, tiền lương dựa Sự thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động phù hợp với quy định pháp luật Sự đề nghị người lao động Sự định người sử dụng lao động Căn pháp luật mức lương tối thiểu xã hội ... • • • • • • • • • • • • • • • Công việc người vợ nội trợ gia đình chăm sóc cái, định khoản chi tiêu ngày gia đình Vợ, chồng bàn bạc, tôn trọng ý kiến việc định công việc gia đình Tất phương án... phương án Câu 5: Biểu bình đẳng hôn nhân Chỉ có vợ có nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục Chỉ có người chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú, định số thời gian sinh Vợ, chồng bình đẳng... đình Tất phương án Câu 6: Bình đẳng thành viên gia đình biểu Các thành viên gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích cá nhân, cá nhân phải quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 11, Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 11, Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay