Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

84 19 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:18

Header Page of 145 GIỚI THIỆU CHUNG Tên môn học: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Thời lượng: tín - Nghe giảng: 70% - Thảo luận: 30% Trình độ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng Mục tiêu môn học: - Xác lập sở lý luận để tiếp cận nội dung môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” “Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam”; hiểu biết tảng tư tưởng Đảng; - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập giới quan, nhân sinh quan phương pháp luận chung để tiếp cận khoa học chuyên ngành Điều kiện tiên quyết: Bố trí học năm thứ trình độ đào tạo đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; môn học chương trình môn Lý luận trị trường đại học, cao đẳng Mô tả vắn tắt nội dung: Ngoài “Chương mở đầu” giới thiệu khái lược chủ nghĩa Mác-Lênin số vấn đề chung môn học Nội dung chương trình môn học gồm phần, chương: Phần thứ nhất: gồm chương bao quát nội dung giới quan phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin; Phần thứ hai: gồm chương bao quát nội dung trọng tâm học thuyết kinh tế chủ nghĩa Mác-Lênin phương thức sản xuất TBCN; Phần thứ ba: gồm chương bao quát nội dung chủ nghĩa MácLênin chủ nghĩa xã hội khoa học Nhiệm vụ sinh viên: - Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị ý kiến hỏi, đề xuất nghe giảng thảo luận; Footer Page of 145 Header Page of 145 - Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung phần, chương, mục hay chuyên đề theo hướng dẫn giảng viên; - Tham dự đầy đủ giảng buổi thảo luận Tài liệu học tập: - Chương trình môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, theo định số 52/2008 BGD-ĐT - Giáo trình “Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin” Bộ Giáo dục Đào tạo đạo biên soạn, Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất - Tài liệu tham khảo: Giáo trình môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế trị Mác-Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất bản; tài liệu phục vụ dạy học Chương trình Lý luận trị Bộ Giáo dục Đào tạo trực tiếp đạo, tổ chức biên soạn Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng bao gồm 03 điểm thành phần: - Điểm chuyên cần thảo luận: 20% - Điểm kiểm tra kỳ: 20% - Điểm thi cuối kỳ: 60% Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (Tổng số: 03 tiết, 02 tiết lý thuyết; 01 tiết thảo luận) I Mục đích, yêu cầu: Mục đích: giúp sinh viên hiểu vấn đề môn học trước vào nội dung cụ thể học gì? (đối tượng môn học); học để làm gì? mục đích môn học); cần phải học để đạt mục đích đó? (những yêu cầu mặt phương pháp môn học) Yêu cầu Về kiến thức: - Sinh viên nắm quy định chung học tập môn học - Quá trình hình thành, bổ sung phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin Footer Page of 145 Header Page of 145 - Nội hàm khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin phận cấu thành Từ hiểu chất chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết mạng khoa học C Mác - Ph ĂngGhen xây dựng, V.I Lênin bổ sung phát triển - Đối tượng, nhiệm vụ hệ thống phương pháp nghiên cứu môn học Về kỹ năng: - Rèn luyệnphương pháp học tập, nghiên cứu môn học Những NLCB chủ nghĩa Mác - Lênin - Có kỹ phân tích, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Về thái độ: Sinh viên có ý thức, tình cảm đắn môn học, niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách hệ tư tưởng Đảng CSVN, tạo hứng thú định hướng cho trình học tập, công tác sau II Phương pháp: Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học, chủ yếu sử dụng: phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp nêu vấn đề III Phương tiện hỗ trợ - Giáo trình môn học Những Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin - Đề cương giảng môn học loại tài liệu tham khảo - Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng IV Nội dung Thời Nội dung gian Phương Phương pháp tiện - Giới thiệu chung môn học Tiết I KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận lý luận cấu thành a) Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học C.Mác, Ph.Ăngghen phát triển Thuyết V.I.Lênin; kế thừa phát triển giá trị lịch sử trình, tư tưởng nhân loại, sở thực tiễn thời đại; khoa nêu vấn học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân đề, phân dân lao động giải phóng người; giới quan tích phương pháp luận phổ biến nhận thức khoa học b) Ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa MácLênin Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba phận là: triết học, kinh tế trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học Trong triết học đóng vai trò hạt nhân lý luận Footer Page of 145 Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn bảng Header Page of 145 Khái lược trình hình thành phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin a) Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác Thuyết Giáo trình trình, Chủ nghĩa Mác đời điều kiện nào? * Điều kiện kinh tế-xã hội: Máy Vấn đáp tính, máy - Những năm 40 kỉ XIX, CNTB bộc lộ mâu thuẫn vốn có, đòi hỏi phải phá vỡ QHSX TBCN mở đường Thuyết trình, chiếu, phấn cho lực lượng sản xuất phát triển - Các phong trào đấu tranh giai cấp công nhân ngày luận giải, bảng phát triển, đòi hỏi lí luận tiên phong (mang tính khoa học cách mạng) dẫn đường…  Chủ nghĩa Mác xuất nhằm đáp ứng yêu cầu lý luận chứng minh… giai cấp vô sản * Tiền đề lý luận: + Trong khoa học tự nhiên: Thuyết tế bào, Định luật bảo toàn chuyển hoá lượng, Thuyết tiến hoá…, làm thay đổi nhận thức giới Đòi hỏi có học thuyết mới, phản Tiết ánh khoa học giới tự nhiên  Chủ nghĩa Mác xuất + Trong khoa học xã hội: Triết học cổ điển Đức (Hêghen, PhoiơBắc), Kinh tế - trị cổ điển Anh (Smith, Ricacđô), CNXH không tưởng phê phán (Xanhximone, Phuriê, Ôwen)… tạo tiền đề xuất Chủ nghĩa Mác b C.Mác Ph.Ăngghen với trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác Hãy trình bày hiểu biết bạn C.Mác Ph Vấn đáp ĂngGhen? C Mác ( 1818 – 1883), Ph Ăngghen (1820 – 1895) người sáng lập phát triển chủ nghĩa Mác - Giai đoạn hình thành diễn từ 1842 – 1848, thể tác phẩm thảo kinh tế- triết học năm 1844, Hệ tư tưởng Đức 1845 – 1846…, đặc biệt tuyên ngôn đảng cộng sản (1848) - Giai đoạn phát triển diễn từ 1849 – 1895 thể tác phẩm: Phê phán cương lĩnh gôta, Tư Đã làm sáng tỏ quy luật hình thành, phát triển diệt vong tất yếu CNTB, đời tất yếu CNXH, mà giai cấp công nhân lực lượng cách mạng thực thay Footer Page of 145 Thuyết trình, nêu vấn đề, chứng minh… Header Page of 145 c Lênin với việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác điều kiện lịch sử Vấn đáp Tại phải bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác? * Bối cảnh lịch sử nhu cầu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, chủ nghĩa tư chuyển Thuyết Giáo trình, sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc với nhiều biểu mà chủ nghĩa Mác chưa bao quát hết trình, chứng Máy tính, - Khoa học có nhiều phát minh (phát điện tử cấu tạo nguyên tử) chủ nghĩa tâm công vào chủ minh… máy chiếu, nghĩa vật nói chung chủ nghĩa Mác nói riêng  phải bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác * Vai trò Lênin với việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác phấn, bảng - Lênin người đưa CNXH từ khoa học trở thành thực tiễn việc xây dựng nhà nước Xô Viết - Lênin tiếp tục bổ sung, phát triển nguyên lý chủ nghĩa Mác (định nghĩa khoa học vật chất, quan hệ vật chất - ý thức, thống lý luận thực tiễn…) - Lênin tiếp tục làm rõ chủ nghĩa xã hội đường lên CNXH thời đại  Đánh dấu bước phát triển lịch sử chủ nghĩa Mác, trở thành chủ nghĩa Mác – Lênin d Chủ nghĩa Mác-Lênin thực tiễn phong trào cách mạng giới II ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Đối tượng phạm vi học tập, nghiên cứu Mục đích yêu cầu mặt phương pháp học tập, nghiên cứu Tiết Chủ đề 1: Sự kế thừa Mác - ĂngGhen trình xây dựng học thuyết Chủ đề 2: Vai trò chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn phong trào cách mạng giới? Footer Page of 145 Tự học Thảo luận Giáo trình Giáo trình, TLTK Header Page of 145 Phần thứ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Thế giới quan phương pháp luận triết học phận lý luận tảng chủ nghĩa Mác-Lênin; kế thừa phát triển thành vĩ đại tư tưởng triết học lịch sử nhân loại, đặc biệt triết học cổ điển Đức C.Mác, Ph.Ăngghen VI.Lênin phát triển chủ nghĩa vật phép biện chứng đến trình độ sâu sắc hoàn bị nhất, là: chủ nghĩa vật biện chứng với tư cách hạt nhân lý luận giới quan khoa học; phép biện chứng vật với tư cách “học thuyết phát triển, hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc không phiến diện, học thuyết tính tương đối nhận thức người; đó, phép biện chứng nhận thức “cái mà ngày người ta gọi lý luận nhận thức”; chủ nghĩa vật lịch sử với tư cách hệ thống quan điểm vật biện chứng xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực quy luật chung vận động, phát triển xã hội loài người Việc nắm vững nội dung giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin mà để vận dụng cách sáng tạo hoạt động nhận thức khoa học, giải vấn đề cấp bách thực tiễn đất nước thời đại Chương I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG (Tổng số: 06 tiết, 04 tiết lý thuyết; 02 tiết thảo luận) I Mục đích, yêu cầu: Mục đích: giúp sinh viên hiểu chất quan niệm vật biện chứng giới Yêu cầu Về kiến thức: Sinh viên nắm quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin mối quan hệ vật chất ý thức, phương pháp luận rút từ mối quan hệ Về kỹ năng: - Rèn luyện phương pháp tư biện chứng trình học tập giải vấn đề sống - Có kỹ phân tích, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Footer Page of 145 Header Page of 145 Về thái độ: Sinh viên có ý thức, tình cảm đắn môn học, niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách hệ tư tưởng Đảng CSVN, tạo hứng thú định hướng cho trình học tập, công tác sau II Phương pháp: Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học, chủ yếu phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp nêu vấn đề III Phương tiện hỗ trợ - Giáo trình môn học Những Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin - Đề cương giảng môn học loại tài liệu tham khảo - Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng IV Nội dung Thời gian Nội dung Phương Phương pháp tiện Phấn bảng, máy tính, máy I CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Vấn đề triết học đối lập chủ nghĩa vật với chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học - Khái niệm Triết học: Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới; vị trí, vai trò người giới - Vấn đề triết học: “Vấn đề triết học, đặc biệt triết học đại, mối quan hệ tư Tiết tồn tại”; vật chất ý thức, tinh thần giới tự nhiên - Vấn đề triết học có mặt (hai câu hỏi): + Giữa vật chất ý thức có trước, có sau, định nào? + Con người có khả nhận thức giới không? - Việc giải mặt thứ nhất, sở xác định giới quan nhà triết học, vào cách giải mặt thứ nhất, chia thành trường phái lớn: + Chủ nghĩa vật: thừa nhận vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức + Chủ nghĩa tâm: thừa nhận ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức định vật chất - Việc giải mặt thứ hai, sở xác lập nhận thức luận nhà triết học, vào cách giải mặt thứ nhất, Footer Page of 145 Thuyết trình, chứng minh, phân tích… chiếu, Giáo trình tài liệu tham khảo liên quan Header Page of 145 chia thành trường phái lớn: + Trường phái biết: thừa nhận lực nhận thức giới người + Trường phái biết: phủ nhận lực nhận thức giới người 2) Các hình thức phát triển chủ nghĩa vật lịch sử a Chủ nghĩa vật chất phác Là nhận thức nhà triết học vật thời kỳ cổ đại lý giải giới từ số dạng vật chất cụ thể, cảm tính mang nặng tính trực quan b Chủ nghĩa vật siêu hình Là hình thức chủ nghĩa vật chịu tác động phương pháp tư siêu hình, coi giới cỗ máy, phận hoàn toàn biệt lập, không biến đổi Tự học Giáo trình c Chủ nghĩa vật biện chứng Là hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật Trên sở phản ánh đắn thực khách quan mối liên hệ phổ biến phát triển, chủ nghĩa vật biện chứng cung cấp công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng Phấn bảng, máy tính, II QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Vật chất a) Phạm trù vật chất * Quan điểm vật chất nhà vật cổ đại: Tiết Trình bày quan điểm nhà vật cổ đại vật chất? Các nhà vật thời cổ đại thường đồng vật chất với dạng cụ thể (Trung Quốc: kim, mộc, thủy, hỏa , thổ Ấn độ: đất, nước, lửa, không khí Hy lạp: Nước, Lửa ) Đánh giá quan điểm trên? - Ưu điểm: Lấy giới tự nhiên giải thích giới tự nhiên - Hạn chế: đồng vật chất với vật cụ thể * Quan niệm vật chất nhà vật siêu hình: Trình bày quan điểm nhà vật siêu hình vật chất? Footer Page of 145 Vấn đáp Thuyết trình, chứng minh… máy chiếu, Giáo trình tài liệu tham khảo liên quan Header Page of 145 Các nhà siêu hình đồng vật chất với nguyên tử, coi phần tử nhỏ phân chia Vấn đáp Đánh giá quan điểm trên? - Ưu điểm: Lấy giới tự nhiên giải thích giới tự nhiên, sâu vào chất giới - Hạn chế: đồng vật chất với nguyên tử, coi giới hữu hạn * Quan niệm vật chất CNDV biện chứng: - Định nghĩa vật chất:“Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan, đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” - Phân tích định nghĩa: + “Vật chất phạm trù triết học”: khái quát thuộc tính nhất, phổ biến dạng vật chất thuộc tính tồn khách quan (độc lập, không phụ thuộc vào ý thức người) + “Được đem lại cho người cảm giác”: Vật chất gây nên cảm giác tác động vào giác quan + “Được cảm giác chép lại, chụp lai, phản ánh… không phụ thuộc vào cảm giác”: người nhận thức tồn vật chất (vật chất mà ý thức người phản ánh nó) - Ý nghĩa định nghĩa: + Khắc phục hạn chế nhà vật trước Mác, sở Giáo trình, Thuyết trình, chứng minh… máy tính, máy chiếu, phấn, bảng… để xây dựng quan điểm vật lịch sử + Khẳng định vật chất tính thứ nhất, có trước định ý thức + Khẳng định khả người nhận thức thực khách quan thông qua “chép lại, chụp lại, phản ánh” người thực khách quan b) Phương thức hình thức tồn vật chất - Vận động phương thức tồn vật chất; hình thức vận động vật chất mối quan hệ biện chứng chúng - Không gian thời gian hình thức tồn vật chất c) Tính thống vật chất giới Footer Page of 145 Tự học Giáo trình Header Page 10 of 145 - Nội dung tính thống vật chất giới - Ý nghĩa phương pháp luận Ý thức a) Nguồn gốc ý thức: ý thức xuất từ nguồn gốc: * Nguồn gốc tự nhiên: - Bộ óc người hoạt động với mối quan hệ người với giới khách quan - Sự tác động giới vật chất vào óc người tạo trình phản ánh (Khái niệm “phản ánh” tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng) Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức: + Phản ánh vật lý, hóa học: hình thức thấp đặc trưng cho giới vô sinh + Phản ánh sinh học: đặc trưng cho giới hữu sinh, thể Tiết Giáo qua tính kích thích, tính cảm ứng, phản xạ + Phản ánh tâm lý: phản ánh động vật có hệ thần kinh trung ương thực thông qua chế phản xạ + Phản ánh ý thức: phản ánh óc người, hình thức phản ánh có tính chủ động, lựa chọn xử lý thông Thuyết trình, chứng minh, phân trình, máy tính, máy chiếu, tin để tạo thông tin Tóm lại: óc người với giới vật chất xung quanh tác động lên óc người nguồn gốc tự nhiên ý thức tích… phấn, bảng… * Nguồn gốc xã hội: - Lao động: Trong trình lao động, người tác động vào giới khách quan, làm bộc lộ thuộc tính, quy luật vận động nó, tượng tác động vào giác quan, tạo khả hình thành tri thức - Ngôn ngữ: phương tiện để người tổng kết thực tiễn, lưu giữ truyền đạt kinh nghiệm tri thức Tóm lại: Điều kiện cần thiết để có ý thức óc người với giới xung quanh tác động lên óc người Tuy nhiên điều kiện định xuất ý thức lao động ngôn ngữ Do ý thức sản phẩm riêng có 10 Footer Page 10 of 145 Header Page 70 of 145 thức sản xuất tiên tiến thời đại b Nội dung đặc điểm sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Nội dung: GCCN có sứ mệnh xoá bỏ chế độ tư chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ áp bóc lột, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh - Thực sứ mệnh phải trải qua hai bước: + “Giai cấp vô sản chiếm lấy quyền nhà nước biến tư liệu sản xuất trước hết thành sở hữu nhà nước” + “Giai cấp vô sản tự thủ tiêu với tư cách giai cấp vô sản, mà xoá bỏ nhà nước với tư cách nhà nước” Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a Địa vị kinh tế - xã hội giai cấp công nhân xã hội tư chủ nghĩa - Địa vị kinh tế: Giai cấp công nhân sản phẩm đại công nghiệp, lực lượng sản xuất bản, tiên tiến, đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến Nhưng chủ nghĩa tư Tiết 70 giai cấp công nhân tư liệu sản xuất bị áp bóc lột nặng nề - Địa vị xã hội: GCCN có lợi ích phù hợp thống với lợi ích quần chúng nhân dân lao động giai tầng xã hội khác Do có khả đoàn kết, tổ chức, giáo dục, lôi quần chúng nhân dân tham gia vào đấu tranh chống lại giai cấp tư sản; có khả lãnh đạo nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Thuyết trình, kết hợp với nêu vấn đề, trao đổi với SV… b Đặc điểm trị xã hội - GCCN giai cấp tiên tiến thời đại ngày - GCCN giai cấp có tính cách mạng triệt để - GCCN có ý thức tổ chức kỷ luật cao - GCCN có chất quốc tế Vai trò Đảng Cộng sản trình thực sứ 70 Footer Page 70 of 145 Tự học Giáo trình, Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng… Header Page 71 of 145 mệnh lịch sử giai cấp công nhân Giáo a) Tính tất yếu quy luật hình thành, phát triển đảng trình giai cấp công nhân b) Mối quan hệ Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân II CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm nguyên nhân cách mạng XHCN a) Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa: cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa lỗi thời chế độ xã hội chủ nghĩa, cách mạng giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Tiết 71 b Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa - Nguyên nhân khách quan: mâu thuẫn lực lượng sản Thuyết xuất phát triển mang tính xã hội hoá cao với quan hệ sản xuất trình kết dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư hợp với liệu sản xuất nêu vấn Giáo trình, Máy tính, máy - Nguyên nhân chủ quan: Giai cấp công nhân nhận thức sứ mệnh lịch sử mình, tập hợp nhân dân lao động đứng lên xóa bỏ chế độ tư chủ nghĩa có thời cách mạng chiếu, phấn, bảng… Mục tiêu, động lực nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa a Mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa - Mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa: giải phóng giai cấp bị áp bức, bóc lột, dân tộc bị nô dịch, đồng thời giải phóng xã hội khỏi trì trệ để tiếp tục phát triển đường tiến văn minh + Giai đoạn thứ nhất: giai cấp công nhân phải đoàn kết với người lao động khác thực lật đổ quyền giai cấp thống trị, giai cấp bóc lột “phải giành quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc” + Giai đoạn thứ hai: giai cấp công nhân phải tập hợp nhân dân lao động tổ chức xã hội mặt, thực “xoá bỏ tình trạng người bóc lột người” Đến giai đoạn chủ nghĩa cộng sản không giai cấp, không nhà nước, giai cấp vô sản tự xoá bỏ với tư cách giai cấp thống trị b Động lực cách mạng xã hội chủ nghĩa 71 Footer Page 71 of 145 đề, trao đổi với SV… Header Page 72 of 145 Động lực chủ yếu CMXHCN lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc c Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa - Trên lĩnh vực trị: giai cấp công nhân phải đập tan nhà Thuyết trình, Giáo trình, Máy nước giai cấp bóc lột, giành quyền, đưa người lao động từ địa vị nô lệ làm thuê lên địa vị làm chủ xã hội Tiếp nêu vấn đề, trao tính, máy theo làm sâu rộng thêm dân chủ xã hội chủ nghĩa - Trên lĩnh vực kinh tế: đổi với sinh chiếu, phấn, + Trước hết phải thay đổi vị trí, vai trò người lao động tư liệu sản xuất, thay chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất chế độ sở hữu xã hội viên… bảng… chủ nghĩa với hình thức thích hợp, gắn người lao động với tư liệu sản xuất + Phát triển lực lượng sản xuất, không ngừng nâng cao suất lao động, bước cải thiện đời sống nhân dân + Chủ nghĩa xã hội thực nguyên tắc phân phối theo lao động, vậy, suất lao động, hiệu công tác thước đo đánh giá hiệu người đóng góp cho xã hội - Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá: giai cấp công nhân với nhân dân lao động người sáng tạo giá trị văn hoá tinh thần sở kế thừa có chọn lọc nâng cao giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, tiếp thu giá trị văn hoá tiên tiến thời đại Giải phóng người lao động, hình thành người xã hội chủ nghĩa, giàu lòng yêu nước thương dân, có lĩnh trị, nhân văn, nhân đạo, có hiểu biết, có khả giải cách đắn mối quan hệ cá nhân, gia đình xã hội Tiết 72 Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông Thuyết dân cách mạng xã hội chủ nghĩa a Tính tất yếu sở khách quan liên minh giai trình kết hợp với cấp công nhân với giai cấp nông dân - Tính tất yếu: nêu vấn + Khi tổng kết thực tiễn phong trào công nhân, chủ nghĩa đề, trao Giáo trình, Máy tính, máy Mác - Lênin cho rằng, không thực liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân giai cấp công nhân giữ quyền nhà nước chiếu, phấn, bảng… 72 Footer Page 72 of 145 đổi với SV… Header Page 73 of 145 + Mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội không giai cấp, không nhà nước Điều thực sở xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, có lôi kéo nông dân, đưa nông dân theo đường xã hội chủ nghĩa - Cơ sở khách quan: + Giai cấp công nhân giai cấp nông dân có thống lợi ích đối lập với giai cấp tư sản + Công nghiệp nông nghiệp hai ngành sản xuất xã hội Nếu liên minh công nhân nông dân hai ngành kinh tế phát triển + Giai cấp nông dân người bạn “tự nhiên”, tất yếu giai cấp công nhân b Nội dung nguyên tắc liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân * Nội dung liên minh - Về trị: Trong thời kỳ đấu tranh giành quyền liên minh nhằm giành quyền Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội liên minh để tham gia vào quyền nhà nước, bảo vệ chế độ thành cách mạng, làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày vững mạnh - Về kinh tế: nội dung bản, định có liên minh kinh tế chặt chẽ thực liên minh lĩnh vực khác sở kết hợp đắn lợi ích hai giai cấp - Về văn hoá - xã hội:công nhân, nông dân người lao động khác phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ văn hoá để thực việc quản lý xã hội * Nguyên tắc liên minh: + Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân + Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện + Kết hợp đắn lợi ích giai cấp công nhân giai cấp nông dân III HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Xu tất yếu đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 73 Footer Page 73 of 145 Tự học Giáo trình Header Page 74 of 145 Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội - Khái niệm: Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thời kì cải biến xã hội cũ thành xã hội mới, bắt đầu thiết lập quyền công nông kết thúc xây dựng sở vật chất kỹ thuật đời sống văn hoá chủ nghĩa xã hội - Tính tất yếu: Một là, Chủ nghĩa xã hội xây dựng sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất, không giai cấp đối kháng, không tình trạng áp bóc lột… Muốn có xã hội cần phải có thời kỳ lịch sử định Hai là, CNXH xây dựng sản xuất công nghiệp có trình độ cao nên cần có thời gian tổ chức, xếp lại Ba là, Các quan hệ xã hội chủ nghĩa xã hội kết Tiết 73 Thuyết Giáo trình, Máy tính, máy trình xây dựng cải tạo xã hội nên cần có thời gian để trình kết chiếu, xây dựng phát triển quan hệ hợp với phấn, Bốn là, Công xây dựng chủ nghĩa xã hội công nêu vấn bảng… việc mới, với nhiều khó khăn, phức tạp, cần có thời gian để đề, trao giai cấp công nhân bước làm quen đổi với - Hai loại hình độ lên chủ nghĩa xã hội: + Quá độ trực tiếp: độ từ nước tư chủ nghĩa + Quá độ gián tiếp: độ từ nước “tiền” tư - Đặc điểm và nội dung kinh tế thời kỳ độ: + Đặc điểm bật kinh tế tồn kinh tế nhiều thành phần, vận động theo định hướng XHCN + Nội dung kinh tế thực xếp, bố trí lại lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản xuất, đảm bảo phục vụ ngày tốt đời sống nhân dân lao động - Đặc điểm nội dung trị, văn hoá – xã hội: + Đặc điểm trị, văn hoá – xã hội: Một là, tồn nhiều giai cấp tầng lớp khác nhau, vừa hợp tác, vừa đấu tranh với Hai là, tồn nhiều loại tư tưởng, văn hoá khác nhau, có đối lập 74 Footer Page 74 of 145 SV… Header Page 75 of 145 + Nội dung trị, văn hoá – xã hội: Một là, đấu tranh chống lại lực thù địch, xây dựng, củng cố nhà nước dân chủ XHCN; xây dựng tổ chức trị - xã hội thực nơi thực quyền làm chủ nhân dân lao động; xây dựng Đảng Cộng sản ngày sạch, vững mạnh Hai là, tuyên truyền phổ biến tư tưởng khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin toàn xã hội; khắc phục tư tưởng tâm lý tiêu cực; xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Ba là, khắc phục tàn dư xã hội cũ để lại; khắc phục chênh lệch phát triển vùng miền, tầng lớp dân cư; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người b) Chủ nghĩa xã hội c) Chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Tiết 74, 75 Tự học Giáo trình Chủ đề 20: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam? Thảo Giáo trình, Chủ đề 21: Tính tất yếu, loại hình, đặc điểm thời kỳ luận TLTK độ lên CNXH Việt Nam? Tiết 76, 77: Kiểm tra kỳ Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tổng số tiết: 10 tiết, đó: 06 lý thuyết, 04 thảo luận) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích Sinh viên nắm nội dung, đặc điểm, tính tất yếu việc giải vấn đề trị - xã hội (vấn đề dân chủ, nhà nước, văn hóa, dân tộc, tôn giáo) trình xây dựng CNXH Từ vận dụng vào phân tích thực tiễn trình xây dựng CNXH Việt nam Yêu cầu: 75 Footer Page 75 of 145 Header Page 76 of 145 Về kiến thức: Sinh viên nắm nội dung, đặc điểm, tính tất yếu việc giải vấn đề trị - xã hội (vấn đề dân chủ, nhà nước, văn hóa, dân tộc, tôn giáo) trình xây dựng CNXH Về kỹ năng: Từ kiến thức học sinh viên vận dụng vào phân tích thực tiễn trình xây dựng CNXH Việt nam Về thái độ: tạo cho sinh viên có thái độ khách quan khoa học nghiên cứu vấn đề trị- xã hội có tính quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa đặc biệt Việt Nam II PHƯƠNG PHÁP Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học, chủ yếu phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề, hỏi đáp, tự học… III PHƯƠNG TIỆN Máy chiếu, bảng phấn, phương tiện khác… IV NỘI DUNG Thời gian Nội dung Phương Phương pháp tiện I XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ Thuyết trình kết NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA hợp với Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nêu vấn a Khái niệm dân chủ dân chủ - Dân chủ toàn quyền lực thuộc nhân dân, sản phẩm đề, trao Tiết 78 Giáo trình, máy tình, máy quan hệ giai cấp đấu tranh giai cấp, xuất từ có đổi với chiếu, nhà nước SV… phấn, - Nền dân chủ hình thái dân chủ gắn với chất, tính chất bảng… nhà nước, trạng thái xác định điều kiện lịch sử cụ thể xã hội có giai cấp Nền dân chủ giai cấp thống trị đặt thể chế hoá pháp luật b Đặc trưng dân chủ XHCN - Với tư cách chế độ nhà nước sáng tạo quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo đảng cộng sản, dân chủ đa số nhân dân lao động phát huy dân chủ phải đôi với hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà 76 Footer Page 76 of 145 Header Page 77 of 145 nước dân, dân dân - Dân chủ XHCN có sở kinh tế quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, chế độ công hữu tư liệu sản xuất - Dân chủ XHCN thực tốt quyền công dân, quyền người, nâng cao trình độ văn hoá người, nhằm phát huy tính động sáng tạo cuả người - Nền dân chủ XHCN dân chủ rộng lịch sử vấn dân chủ mang tính giai cấp Thực dân chủ với nhân dân chuyên với thiểu số giai cấp áp bức,bóc lột, phản động c Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN - Xây dựng dân chủ XHCN quy luật hình thành tự hoàn thiện hệ thống chuyên vô sản, vừa mục tiêu, vừa động lực công xây dựng CNXH - Xây dựng dân chủ XHCN trình vận động thực hành dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội - Xây dựng dân chủ XHCN nhằm đáp ứng yêu cầu nhân dân - Xây dựng dân chủ XHCN trình thực dân chủ hoá đời sống xã hội lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa a Khái niệm: Nhà nước XHCN tổ chức thể thực ý chí, quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lí toàn hoạt động đời sống xã hội lãnh đạo Đảng cộng sản Tiết 79 Thuyết b Đặc trưng, chức nhiệm vụ nhà nước XHCN trình kết * Đặc trưng nhà nước XHCN hợp với - Là nhà nước giai cấp công nhân đảng cộng sản lãnh nêu vấn đạo, lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động đề, trao - Vì lợi ích người lao động trấn áp kẻ chống đối phá đổi với hoại nghiệp cách mạng XHCN SV… - Tổ chức xây dựng toàn diện xã hội - XHCN CSCN - Nằm dân chủ XHCN, ngày hoàn thiện hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ nhằm lôi nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội - Là nhà nước đặc biêt, sau sở kinh tế - xã hội 77 Footer Page 77 of 145 Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng Header Page 78 of 145 cho tồn nhà nước nhà nước không còn, nhà nước " tự tiêu vong" * Chức nhà nước XHCN - Thực có hiệu công tác tổ chức, xây dựng toàn diện XH - Sử dụng bạo lực đập tan phản kháng kẻ thù giai cấp chống lại công tổ chức xây dựng xã hội * Nhiệm vụ nhà nước XHCN - Quản lí kinh tế, xây dựng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất ,tinh thần cho nhân dân - Quản lý văn hoá - xã hội, xây dựng văn hoá XHCN, thực giáo dục - đào tạo người phát triển toàn diện - Mở rộng quan hệ đối ngoại Bảo vệ độc lập dân tộc chủ quyền, an ninh quốc gia c Tính tất yếu việc xây dựng nhà nước XHCN - Nhà nước vấn đề cách mạng xã hội - Do thực tiễn thời kỳ độ lên CNXH yêu cầu II XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm văn hóa xã hội chủ nghĩa - Văn hoá: toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo lao động hoạt động thực tiễn trình lịch sử Văn hoá biểu trình độ Tiết 80, 81 phát triển xã hội thời kỳ lịch sử định - Nền văn hoá: toàn nội dung, tính chất văn hoá Thuyết hình thành phát triển sở kinh tế trị trình kết thời kỳ lịch sử, ý thức hệ giai cấp thống trị chi hợp với phối phương hướng phát triển định hệ thống nêu vấn sách, pháp luật quản lý hoạt động văn hoá đề, trao Mọi văn hoá xã hội có giai cấp có tính giai cấp, đổi với văn hoá có tính kế thừa; kinh tế sở vật chất văn SV… hoá, trị yếu tố quy định khuynh hướng phát triển văn hoá - Nền văn hoá XHCN: văn hoá xây dựng phát triển tảng hệ tư tưởng giai cấp công nhân , đảng cộng sản lãnh đạo nhằm thõa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên đời sống tinh thần nhân dân, đưa nhân dân lao động thực trở thành chủ thể sáng tạo hưởng thụ văn hoá 78 Footer Page 78 of 145 Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng Header Page 79 of 145 Đặc trưng văn hoá XHCN - Chủ nghĩa Mác-Lênin giữ vai trò chủ đạo tảng tư tưởng, định phương hướng phát triển, nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa - Có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc - Được hình thành phát triển cách tự giác lãnh đạo Đảng cộng sản, quản lý nhà nước XHCN Tính tất yếu việc xây dựng văn hoá XHCN - Do tính triệt để, toàn diện cách mạng XHCN đòi hỏi phải thay đổi làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất xã hội xã hội chủ nghĩa - Là tất yếu trình cải tạo tâm lý, ý thức đời sống tinh thần chế độ cũ để lại, đưa quần chúng nhân dân thục trở thành chủ thể sản xuất tiêu dùng, sáng tạo hưởng thụ văn hoá tinh thần - Là tất yếu trình nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân lao động, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, khắc phục thiếu hụt văn hoá - Là tất yếu xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hoá vừa mục tiêu, vừa động lực trình xây dựng CNXH Tiết 82 III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Vấn đề dân tộc nguyên tắc chủ nghĩa MácLênin việc giải vấn đề dân tộc a Khái niệm dân tộc Dân tộc hình thức tổ chức cộng đồng người có tính chất GV ổn định hình thành lịch sử lãnh thổ thuyết định, có chung mối liên hệ kinh tế, có chung ngôn trình kết ngữ văn hoá hợp với b Hai xu hướng phát triển dân tộc vấn đề dân tộc nêu vấn xây dựng CHXN đề, trao - Xu hướng thứ là: thức tỉnh ý thức dân tộc đổi với phong trào dân tộc để thiết lập quốc gia dân tộc SV… - Xu hướng thứ hai là: việc phát triển tăng cường đủ thứ quan hệ dân tộc, xoá bỏ hàng rào ngăn cách dân tộc việc thiết lập thống quốc tế c Những nguyên tắc Chủ nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề dân tộc 79 Footer Page 79 of 145 Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng Header Page 80 of 145 * Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng: Các dân tộc không phân biệt lớn nhỏ, trình độ phát triển… đối xử ngang nhau, có quyền nghĩa vụ ngang nhau; không dân tộc hưởng đặc quyền đặc lợi chuyện dân tộc áp bức, nô dịch dân tộc khác Quyền bình đẳng phải ghi nhận mặt pháp lí quan trọng phải thực sống * Các dân tộc có quyền tự quyết: quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền tự định chế độ trị-xã hội đường phát triển, quyền tự phân lập thành quốc gia độc lập quyền liên hiệp với dân tộc khác * Liên hiệp công nhân dân tộc lại: tư tưởng cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin đảng cộng sản, phản ánh tính chất quốc tế giai cấp công nhân, đồng thời phản ánh thống nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp  Cương lĩnh dân tộc phận hợp thành cương lĩnh cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động, sở lí luận cho sách dân tộc đảng cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa Vấn đề tôn giáo nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo a Khái niệm tôn giáo Tôn giáo loại hình ý thức xã hội phản ánh cách hoang đường, hư ảo thực khách quan, qua phản ánh tượng tự nhiên xã hội trở nên thần bí Tiết 83 Thuyết trình kết b Nguyên nhân tồn tôn giáo tiến trình xây dựng hợp với chủ nghĩa xã hội nêu vấn - Nguyên nhân nhận thức: Do nhiều vấn đề chưa làm rõ, đề, trao nên tâm lí sợ hãi, tin tưởng vào thần thánh chưa gạt bỏ đổi với - Nguyên nhân tâm lý: Do tôn giáo hình thái ý thức xã SV… hội bảo thủ tồn lâu đời lịch sử loài người, ăn sâu vào vào tiềm thức nhiều người dân - Nguyên nhân trị-xã hội: Sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng có khả đáp ứng mức độ nhu cầu văn hoá, tinh thần phận nhân dân 80 Footer Page 80 of 145 Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng Header Page 81 of 145 - Nguyên nhân kinh tế: Trong trình xây dựng CNXH, đời sống vật chất tinh thần chưa cao, người có tâm lí thụ động, nhờ cậy, cầu may vào lực lượng siêu nhiên c Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin việc giải vấn đề tôn giáo - Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội - Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng,không tín ngưỡng công dân Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật - Đoàn kết đồng bào có đạo với đồng bào đạo, đoàn kết tôn giáo, nghiêm cấm hành vi chia rẽ đồng bào lí tín ngưỡng tôn giáo - Phân biệt rõ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo - Có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tôn giáo Tiết 85, 86, 87 Chủ đề 22: Thực trạng giải pháp để giải vấn đề (dân chủ, nhà nước, văn hóa, dân tộc, tôn giáo) Việt Nam Thảo luận Tài liệu tham khảo nay) Chương IX CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG (Tổng số: 03 tiết , lý thuyết , 01 thảo luận) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.Mục đích Giúp sinh viên nắm trình xuất hiện, phát triển, khủng hoảng, sụp đổ mô hình CNXH thực giới Hiểu nguyên nhân khủng hoảng, sụp đổ mô hình đó, nhằm rút học trình xây dựng CNXH Việt nam Yêu cầu Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu + Nguyên nhân khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết + Xu hướng phát triển CNXH tương lai Về kỹ năng: Sinh viên có khả vận dụng kiến thức học vào phân tích thực tiễn trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam 81 Footer Page 81 of 145 Header Page 82 of 145 Về thái độ: Sinh viên có thái độ khách quan có niềm tin vào đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam II PHƯƠNG PHÁP Kết hợp phương pháp dạy học, chủ yếu phương pháp hỏi đáp, thuyết trình, trao đổi… III PHƯƠNG TIỆN Giáo trình, máy chiếu bảng phấn IV NỘI DUNG Thời gian Nội dung Phương Phương pháp tiện I CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC Cách mạng Tháng Mười Nga mô hình chủ nghĩa xã hội thực giới * Sự thành công Cách mạng Tháng Mười Nga: + Đánh đổ phong kiến, tư sản, đưa nhân dân lao động bị áp lên địa vị làm chủ, lập quyền người lao động ; xây dựng mô hình xã hội + Mở kỷ nguyên lịch sử loài người: kỷ nguyên độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; mở thời đại độ từ CNTB lên CNXH phạm vi toàn giới + Liên Xô nước lúc xây dựng Tiết 88 Thuyết trình kết CNXH, Xô Viết mô hình CNXH thực hợp với * Bài học lịch sử từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại nêu vấn + Chỉ có cách mạng lãnh đạo đảng dựa đề, trao tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin theo đường đổi với cách mạng vô sản, giành quyền tay giai cấp vô sản SV… thực đem lại quyền lợi cho người lao động + Khẳng định vai trò, sứ mệnh lực lượng cách mạng thực nghiệp giải phóng xây dựng xã hội mới, giai cấp công nhân nhân dân lao động Sự đời hệ thống nước xã hội chủ nghĩa thành tựu - Sau chiến tranh giới thứ 2, từ mô hình Xô Viết, hệ thống nước xã hội chủ nghĩa đời - Từng bước đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho tự dân chủ giới 82 Footer Page 82 of 145 Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng… Header Page 83 of 145 - Đạt phát triển mạnh mẽ kinh tế, xây dựng sở vật chất CNXH, đảm bảo ngày tốt đời sống vật chất, tinh thần nhân dân - Ảnh hưởng sâu sắc đến trị giới, định sụp đổ hệ thống thuộc địa, mở kỷ nguyên độc lập dân tộc - Sức mạnh CNXH thực đóng vai trò định đẩy lùi nguy chiến tranh hủy diệt, bảo vệ hòa bình giới II SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ Sự khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết - Mô hình CNXH Xô Viết bộc lộ khủng hoảng vào năm 1970 - 1980 - Các nước XHCN tiến hành cải cách cải tổ để cứu vãn tình không thoát khỏi khủng hoảng  Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa diễn vào cuối thập kỷ 80 đến đầu thập kỷ 90 kỷ XX; Tiết 89 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết a Nguyên nhân sâu xa sai lầm thuộc mô hình Thuyết trình kết phát triển chủ nghĩa xã hội Xôviết Do trì lâu khuyết tật mô hình cũ, chậm trễ hợp với cách mạng khoa học công nghệ, nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng CNXH b Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp - Đường lối hữu khuynh, hội xét lại: Sai lầm đường lối cải cách + Sự phản bội số nhà lãnh đạo - Âm mưu “diễn biến hòa bình” chủ nghĩa đế quốc: Các lực thù địch tìm cách chống phá bạo loạn lật đổ gây nhiễu loạn xã hội III TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CNTB tương lai xã hội loài người - Bản chất chủ nghĩa tư không thay đổi - Các yếu tố xã hội chủ nghĩa xuất lòng xã hội tư (văn minh hậu công nghiệp; kinh tế tri thức; tính chất xã hội hoá sản xuất tăng; Tính chất công hữu ngày rõ rệt; điều tiết nhà nước thị trường giảm 83 Footer Page 83 of 145 nêu vấn đề, trao đổi với SV… Giáo trình, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng… Header Page 84 of 145 mặt trái kinh tế thị trường ngày hữu hiệu; Tính nhân dân tính xã hội nhà nước ngày sâu sắc rộng rãi; dân chủ ngày mở rộng… Chủ nghĩa xã hội – tương lai xã hội loài người a Liên Xô nước Đông Âu sụp đổ nghĩa cáo chung chủ nghĩa xã hội + Chỉ sụp đổ mô hình khảo nghiệm + Loài người thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội b Các nước xã hội chủ nghĩa lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi ngày đạt thành tựu to lớn Sau sụp đổ Liên Xô Đông âu, nhiều nước xã hội chủ nghĩa thức tỉnh, tiến hành cải cách, đổi chuyển sang mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; xây dựng hoàn thiện Thuyết nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trình kết c Đã xuất nhân tố xu hướng lên chủ hợp với nêu vấn nghĩa xã hội Giáo trình, máy tính, máy Xu hướng lên chủ nghĩa xã hội số nước khu vực phong trào cánh tả dâng lên mạnh mẽ khu vực Mỹ Latinh đề, trao đổi với chiếu, phấn, nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn phong trào cánh tả, lực lượng dân chủ tiến giới đẩy mạnh nghiệp đấu tranh độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, phát triển tiến xã hội SV… bảng… Tiết 90 Tổng kết, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn ôn tập 84 Footer Page 84 of 145 ... Phương Phương pháp tiện - Giới thiệu chung môn học Tiết I KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chủ nghĩa Mác- Lênin ba phận lý luận cấu thành a) Chủ nghĩa Mác- Lênin Chủ nghĩa Mác- Lênin “là hệ thống quan... học tập: - Chương trình môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, theo định số 52/2008 BGD-ĐT - Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin Bộ Giáo dục Đào tạo... Page of 145 - Nội hàm khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin phận cấu thành Từ hiểu chất chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết mạng khoa học C Mác - Ph ĂngGhen xây dựng, V.I Lênin bổ sung phát triển - Đối tượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay