Kiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt Nam

191 17 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:15

Header Page of 145 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Chương 2: TRỊ GIÁ HẢI QUAN VÀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN 15 2.1 Một số vấn đề trị giá Hải quan 15 2.1.1 Khái niệm trị giá hải quan 15 2.1.2 Nguyên tắc phương pháp xác định trị giá Hải quan 17 2.2.Tổng quan kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 24 2.2.1 Khái niệm kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 24 2.2.2 Đối tượng phạm vi kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 26 2.2.3 Nội dung kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 28 2.2.4 Các kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 30 2.2.5 Quy trình kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 44 2.3 Sự cần thiết khách quan kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 49 2.3.1.Gian lận trị giá hải quan các hình thức gian lận qua trị giá hải quan 49 2.3.2 Vai trò kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 55 2.3.3 Yêu cầu kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 57 2.4 Kinh nghiệm kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Hải quan số nước giới 59 2.4.1 Kinh nghiệm Hải quan Nhật Bản 60 2.4.2 Kinh nghiệm Hải quan Indonesia 61 2.4.3 Kinh nghiệm Hải quan Hàn Quốc 63 2.4.4 Kinh nghiệm Hải quan Thái Lan 65 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.4.5 Một số học kinh nghiệm cho kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Hải quan Việt Nam 66 Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM 70 3.1 Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa gian lận thương mại qua trị giá hải quan Việt Nam giai đoạn 2006-2013 70 3.1.1 Khái quát hoạt động xuất nhập hàng hóa Việt Nam 70 3.1.2 Gian lận thương mại qua trị giá hải quan Việt Nam 73 3.2 Thực trạng hoạt động kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam 77 3.2.1 Thực trạng sở pháp lý kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 77 3.2.2 Thực trạng tổ chức máy đội ngũ cán kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 84 3.2.3 Thực trạng quy trình kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 90 3.2.4 Thực trạng phương pháp, kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 922 3.3 Đánh giá thực trạng kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam thời gian qua 92 3.3.1 Những kết quả đạt công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam 92 3.3.2 Những hạn chế công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam 109 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế nói 117 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM 128 4.1 Các cam kết quốc tế hải quan hội, thách thức kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam 128 4.1.1 Các cam kết quốc tế hải quan mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện 128 Footer Page of 145 Header Page of 145 4.1.2 Các hội thách thức, tác động đến công tác KTSTQ trị giá hải quan thực hiện các cam kết quốc tế 135 4.2 Quan điểm phương hướng thực kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam thời gian tới 139 4.2.1 Quan điểm trực hiện 139 4.2.2 Phương hướng thực hiện 140 4.3 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam 142 4.3.1 Tăng cường mạnh mẽ cả số lượng chất lượng cán KTSTQ, đặc biệt cán KTSTQ trị giá hải quan 142 4.3.2 Có kế hoạch nâng cấp, kiện toàn hệ thống thông tin liệu trị giá hải quan để hổ trợ kịp thời cho việc thực hiện quy trình KTSTQ TGHQ 148 4.3.3 Xây dựng áp dụng chuẩn mực kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 155 4.3.4 Tăng cường phối hợp công tác lực lượng KTSTQ TGHQ với các lực lượng Ngành Hải quan 159 4.3.5 Tăng cường hiệu tham vấn giá KTSTQ TGHQ 167 4.4 Một số khuyến nghị: 4.4.1 Khuyến nghị với Chính phủ: 167 167 4.4.2 Khuyến nghị với Bộ Tài Chính: 169 4.4.3 Khuyến nghị với Tổng Cục Hải Quan: 171 KẾT LUẬN 176 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEO : Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt APEC : Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEM : Diễn đàn hợp tác Á- Âu CNH- HĐH : Công nghiệp hóa- hiện đại hóa CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa DN : Doanh nghiệp EU : Liên minh kinh tế châu Âu FDI : Đầu tư trực tiếp nước KTSTQ : Kiểm tra sau thông quan KBNN : Kho bạc nhà nước NSNN : Ngân sách Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh TGHQ : Trị giá Hải quan TNCN : Thu nhập cá nhân TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt Trung tâm xử lý thông tin TTXLTT Tạm nhập - Tái xuất TN- TX WCO : Tổ chức Hải quan giới WTO : Tổ chức thương mại giới XNK : Xuất nhập VPHC : Vi phạm hành Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Số lượng tờ khai hải quan 2006-2013 72 Biểu đồ 3.2 Kết thu NSNN KTSTQ Việt Nam giai đoạn 2006 2013 101 Biểu đồ 3.3 So sánh tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, nhập với tốc độ gia tăng số KTSTQ TGHQ 110 Biểu đồ 3.4 Số lượng hồ sơ chuyển sang lực lượng kiểm tra xác định trị giá khâu sau thông quan xử lý 112 Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu thống kê trị giá xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2006-2013 70 Bảng 3.2 : Bảng số liệu cán kiểm tra sau thông quan từ 2006- 2013 87 Bảng 3.3 Số kiểm tra sau thông quan toàn lực lượng KTSTQ giai đoạn 2006 – 2013 99 Bảng 3.4 Số kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 100 Phòng1- TCHQ từ năm 2010-2013 100 Bảng 3.5 Số thu NSNN qua KTSTQ từ năm 2006-2013 102 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp số thu NSNN KTSTQ trị giá Hải quan từ năm 2010 đến 2013 phòng 1- Tổng Cục Hải quan thực 103 Bảng 3.7 Số thuế thu qua kiểm tra xác định trị giá khâu sau thông quan trường hợp gian lận thương mại qua giá năm 2008-2013 103 Bảng 3.8 Kết công tác phúc tập hồ sơ từ 2008- 2013 106 Bảng 3.9 Kết đánh giá doanh nghiệp tuân thủ pháp luật Hải quan 108 từ năm 2009-2013 108 Bảng 3.10 Thực nhiệm vụ KTSTQ năm 2006 2013 111 Footer Page of 145 Header Page of 145 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Hàng hóa xuất khẩu, nhập phải kiểm tra hải quan để thông quan Kiểm tra hải quan để thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu nghiệp vụ quan trọng toàn công tác hải quan Trong đó, kiểm tra xác định trị giá hàng hóa xuất, nhập (còn gọi trị giá hải quan) quan trọng nhất, liên quan trực tiếp có tính định tới kết quả hiệu quả công tác hải quan, định đến kết quả thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; định đến kết quả cạnh tranh, bảo hộ sản xuất nước Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều hội cho Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cải thiện đời sống xã hội, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập cho hàng hoá …và thực tế cho thấy, lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập Việt Nam tăng lên nhanh chóng cả số lượng chất lượng Cùng với phát triển nhanh chóng thương mại, hoạt động gian lận thương mại diễn biến phức tạp gây tổn hại cho kinh tế Trong số hình thức gian lận thương mại lĩnh vực hải quan, gian lận thương mại qua trị giá hải quan đánh giá điểm yếu hệ thống quản lý hải quan các nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng Theo kinh nghiệm thực tế hải quan hầu hết các nước giới cho thấy, dừng công việc kiểm tra trị giá hải quan quan Hải quan trình thông quan phát hiện ngăn chặn hết các trường hợp cố ý gian lận đồng thời không đảm bảo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập Do vậy, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý mình, Ngành Hải quan phải tăng cường biện pháp kiểm tra cách áp dụng biện pháp nghiệp vụ kéo dài thời gian kiểm tra, mở rộng phạm vi đối tượng kiểm tra, kiểm soát, chuyển đổi từ kiểm tra Footer Page of 145 Header Page of 145 thông quan (tức kiểm tra hàng hóa cửa trước cho phép xuất nhập khẩu) chuyển sang kiểm tra sau thông quan (tức cho phép hàng hóa thông quan sau kiểm tra sâu, rộng hồ sơ hải quan, chứng từ tài liệu có liên quan theo quy trình kiểm tra sau thông quan) Về nguyên tắc, tất cả các hàng hoá chưa kiểm tra khâu thông quan kiểm tra khâu sau thông quan Tuy nhiên, có trường hợp kiểm tra thông quan hàng hóa có phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ tính trung thực, xác việc khai báo hải quan phải tiếp tục kiểm tra khâu sau thông quan Cũng theo mục tiêu phát triển Hải quan lực lượng KTSTQ chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2015 10% đến 2020 phấn đấu đạt 7%, tức có 90% hàng hóa xuất, nhập chưa kiểm tra làm thủ tục thông quan Hay nói cách khác, đến năm 2020, việc kiểm tra hải quan bản kiểm tra sau thông quan, tầm quan trọng kiểm tra sau thông quan lĩnh vực trị giá thể hiện rõ nét Do đó, kiểm tra sau thông quan nhằm mục đích chống gian lận thương mại qua trị giá hải quan công tác quản lý nhà nước hoạt động tất yếu Cũng thấy rằng, việc chuyển công tác kiểm tra trị giá hải quan từ việc kiểm tra trực tiếp hàng hóa cửa khẩu, chuyển sang việc kiểm tra gián tiếp chủ yếu qua chứng từ, sổ sách đơn vị xuất, nhập hàng hóa công việc mà Hải quan Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm ẩn chứa nhiều rủi ro thực tế, công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan hiện có chiều hướng tăng lên, có nhiều vướng mắc hiệu quả thấp Việc nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động công tác KTSTQ TGHQ Việt nam hiện cần thiết, để từ đề giải pháp nhằm tạo điều kiện phát huy kết quả đạt đồng thời giúp cho hoạt động KTSTQ trị giá hải quan khắc phục hạn chế tồn tại, Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 từ góp phần cho ngành Hải quan phát triển đạt mục tiêu chiến lược đặt Chính vậy, nghiên cứu sinh mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu luận án là: “Kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam” Mục đích nghiên cứu luận án Nghiên cứu luận án nhằm mục đích sau: - Sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa, góp phần bổ sung hoàn thiện thêm vấn đề lý luận bản kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan - Đánh giá xác đáng thực trạng kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam, điểm tồn làm rõ nguyên nhân tồn - Đề xuất số giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án KTSTQ TGHQ Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu: Kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan tồn môi trường pháp lý rộng lớn chịu điều chỉnh nhiều văn bản pháp luật khác Do phạm vi điều chỉnh rộng nên phạm vi nghiên cứu luận án không bao gồm toàn hệ thống pháp luật điều chỉnh tất cả vấn đề liên quan đến kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan, mà tập trung nội dung chủ yếu kiểm tra trị giá hải quan điều kiện sau thông quan quan hải quan thực hiện Thời gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác KTSTQ trị giá hải quan từ năm 2006 (thời điểm Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực) đến năm 2013 Trên sở đó, đề xuất giải pháp cho năm tới (đến 2020 tiếp theo) Footer Page 10 of 145 Header Page 177 of 145 170 hướng dẫn cụ thể về: quy trình tham vấn trị giá hải quan; quy trình kiểm tra trị giá hải quan; quy trình nghiệp vụ khác có liên quan đến lĩnh vực kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Bổ sung đầy đủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lực lượng KTSTQ TGHQ ngành Hải quan pháp lệnh xử lý vi phạm hành quy định cụ thể thẩm quyền xử lý vi phạm trị giá hải quan Đồng thời, phải có chế tài xử lý nghiêm hành vi gian lận trị gá hải quan Nghiên cứu đề xuất với Chính Phủ xây dựng chế trưng mua tài sản trường hợp gian lận qua trị giá hải quan Việc trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức quy định luật, pháp lệnh ban hành thời gian gần dừng lại nguyên tắc chung, chưa có quy định cụ thể đối tượng, thẩm quyền, điều kiện tiến hành việc trưng mua, trưng dụng Vì vậy, để thực hiện đầy đủ Hiệp định trị giá GATT/WTO, thực hiện tốt kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan cần sớm nghiên cứu, xây dựng chế trưng mua trường hợp trưng mua tài sản trường hợp gian lận qua trị giá hải quan Áp dụng chế “trưng mua hàng hóa” trường hợp hàng nhập bán phá giá, trợ giá doanh nghiệp khai báo trị giá hàng hóa nhập thấp mà quan hải quan chưa thể có đủ để đấu tranh, trưng mua hàng hóa theo giá khai báo sau bù đắp số chi phí hợp lý cho doanh nghiệp Như góp phần răn đe, ngăn chặn việc gian lận thương mại qua giá tính thuế số mặt hàng hóa xuất, nhập Để làm điều cần phải có sở pháp lý quy định rõ ràng, minh bạch việc trưng mua, trưng dụng trưng mua tài sản trường hợp gian lận qua trị giá Hải quan Footer Page 177 of 145 Header Page 178 of 145 171  Tăng cường đạo sở vật chất, chương trình hành động cho công tác KTSTQ TGHQ Bộ Tài Chính cần tăng cường đạo sở vật chất, chương trình hành động ngành hải quan nói chung KTSTQ nói riêng Chú trọng đến nâng cao chất lượng các chương trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử; hệ thống VNACCS/VCIS cách hiệu quả; tăng hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro; nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra sau thông quan thủ tục hải quan điện tử Bên cạnh đó, Bộ Tài phải đảm bảo kinh phí tiến độ trang bị sở vật chất, phương tiện, trang bị hiện đại phục vụ hoạt động nghiệp vụ Ngành Hải quan Trang bị phương tiện, sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ Ngành rà soát, xác định nhu cầu để lập kế hoạch, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 4.4.3 Khuyến nghị với Tổng Cục Hải Quan:  Đẩy mạnh cải cách hành chính, đại hóa lĩnh vực hải quan Trong bối cảnh triển khai công cải cách thủ tục hành hiện nay, Tổng cục Hải quan xác định cải cách, hiện đại hóa Hải quan đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội hội nhập đất nước, đồng thời xuất phát từ thực trạng, nguồn lực quản lý ngành Hải quan Trọng tâm cải cách thủ tục hải quan dựa phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo hướng tuân thủ chuẩn mực, thông lệ cam kết quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin Để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan cần: - Tập trung đầu tư, hiện đại hóa trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ; hạ tầng truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho mặt hoạt động quan hải quan Footer Page 178 of 145 Header Page 179 of 145 172 - Đẩy mạnh hợp tác song phương đa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm cải cách, hiện đại hóa, phương pháp, kỹ thuật quản lý hiện đại hóa hải quan - Tìm kiếm, vận động dự án hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại tổ chức quốc tế các nước phục vụ cho trình cải cách, phát triển hiện đại hóa ngành - Bên cạnh đó, cần có chiến lược tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán hiệu quả Yếu tố người tiền đề quan cho thành công cải cách, hiện đại hóa lĩnh vực hải quan Muốn vậy, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Tổng hải quan cần có sách, chế đãi ngộ khen thưởng cho lực lượng KTSTQ TGHQ Nên thành lập quỹ hỗ trợ KTSTQ để nhằm mục đích phục vụ cho công tác KTSTQ nói chung KTSTQ TGHQ nói riêng như: mua tin phục vụ cho công tác KTSTQ TGHQ, mua trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác KTSTQ TGHQ, thưởng cá nhân Ngành có thành tích việc phối hợp KTSTQ TGHQ… Đồng thời với quy định chế độ ưu đãi, khen thưởng cụ thể, Tổng Cục hải quan phải có quy định kỷ luật nghiêm khắc cán hải quan làm công tác KTSTQ TGHQ có hành vi trái pháp luật, gây tổn hại cho doanh nghiệp có hành vi tiêu cực cấu kết với doanh nghiệp để làm sai lệch kết quả KTSTQ TGHQ  Xây dựng chuẩn mực kiểm tra sau thông quan Tổng cục Hải quan cần nhanh chóng xây dựng chuẩn mực kiểm tra sau thông quan Điều đòi hỏi trình thực hiện KTSTQ quan hải quan tiến hành dựa sở chuẩn mực, với phương pháp tiếp cận khoa học, đảm bảo tính xác, trung thực khách quan Hệ thống chuẩn mực kiểm tra sau thông quan sở cần thiết để các bên có liên quan có nghĩa vụ phải thực hiện Việc tuân thủ chuẩn mực trình thực hiện nhiệm vụ KTSTQ đảm bảo cho quá trình tiến hành khách quan, khoa học, Footer Page 179 of 145 Header Page 180 of 145 173 tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo cho kết quả KTSTQ có độ xác cao, có sở pháp lý tin cậy, phục vụ cho việc đánh giá tính tuân thủ, đảm bảo hệ thống tra, kiểm tra quan hải quan quan Nhà nước khác có thẩm quyền thực thi có hiệu quả, tránh chồng chéo gây cản trở cho hoạt động xuất nhập doanh nghiệp  Tăng cường đào tạo kỹ KTSTQ TGHQ, trọng kỹ kế toán, kiểm toán, phát gian lận thương mại Nếu doanh nghiệp có hành vi gian lận trị giá hải quan qua chứng từ thương mại chứng từ ngân hàng chắn họ chỉnh sửa chứng từ kế toán để tạo nguồn tiền mặt toán không thức cho bên mua Vì phải có am hiểu chứng từ phát hiện hành vi gian lận doanh nghiệp, dó, nâng cao kỹ kiểm tra chứng từ kỹ kế toán, kiểm toán phải quan tâm đào tạo cho cán thực hiện KTSTQ TGHQ Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiểm tra phát hiện hình thức vi phạm gian lận thương mại lĩnh vực khai báo trị giá hải quan, bao gồm cả hành vi chuyển giá Ở Việt Nam, hành vi chuyển giá diễn khá đa dạng tương đối phức tạp Hoạt động doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước các nhà đầu tư sử dụng để giảm nghĩa vụ nộp thuế, gia tăng lợi ích cục Xét tổng thể, chuyển giá tạo rủi ro cho doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến sách quản lý điều hành kinh tế Chính phủ Vì thế, chuyển giá hoạt động cần phải ngăn chặn Chính vậy, quan Hải quan phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trị giá tài sản góp vốn máy móc, thiết bị nhập để ngăn ngừa tình trạng chuyển tiền qua việc khai tăng trị giá vốn góp hàng hoá nhập hiện Trên sở thông tin liệu hiện có ngành thuế, cần khẩn trương rà soát lại các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn Footer Page 180 of 145 Header Page 181 of 145 174 kinh tế kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực để xác định các đầu mối doanh nghiệp các bên liên kết, làm cho việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ phạm vi cần tiến hành các kiểm tra, tra đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo nội dung yêu cầu chuyên đề chống chuyển giá Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra các hoạt động chuyển giá, trọng công tác kiểm tra sau thông quan  4.3.4.2 Hoàn chỉnh chế độ áp dụng thành công quản lý Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt Khái niệm doanh nghiệp ưu tiên chương trình doanh nghiệp ưu tiên gắn liền với khung tiêu chuẩn an ninh, tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu WCO thông qua năm 2005 Một mục tiêu Khung tiêu chuẩn WCO tăng cường hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp Đồng thời, bốn nhân tố Khung tiêu chuẩn ưu đãi Hải quan dành cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tối thiểu an ninh dây chuyền cung ứng chấp hành tốt pháp luật hải quan Theo đó, doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt (AEO - Authorized Economic Operator) định nghĩa bên tham gia vào hoạt động lưu chuyển hàng hóa quốc tế, quan Hải quan công nhận tuân theo tiêu chuẩn WCO tiêu chuẩn an ninh dây chuyền cung ứng tương đương Triển khai AEO hiện chương trình hàng đầu hải quan nhiều nước Hoàn chỉnh chế độ áp dụng thành công chương trình” Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt” nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước Hải quan, tạo thuận lợi thương mại khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật mối quan hệ đối tác Hải quan doanh nghiệp ngày coi trọng phát triển Xác định công việc lâu dài, có tầm quan trọng công tác kiểm tra sau thông quan trị giá Hải quan, Tổng Cục Hải quan cần có Footer Page 181 of 145 Header Page 182 of 145 175 giải pháp định hướng cụ thể để tiếp tục triển khai chương trình AEO phù hợp với chuẩn mực quốc tế điều kiện đặc thù Việt nam Qua đó, có chế độ đối xử phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp chấp hành tốt, tập trung nguồn lực kiểm tra đối tượng có nhiều rủi ro cao có khả vi phạm, gian lận, trốn thuế… Bên cạnh đó, cần có phận chuyên trách đảm nhiệm vận hành chương trình này, không làm cách tạm thời hiện Tổng cục Hải quan cần bố trí phận chuyên trách cấp phòng, địa phương, tùy theo số lượng quy mô các AEO để thành lập cấp đội tổ trực thuộc chi cục KTSTQ Nghiên cứu cụ thể việc xây dựng tổ chức máy triển khai, thực hiện chế độ Nghiên cứu chương trình AEO các nước để từ tìm học kinh nghiệm áp dụng cho Hải quan Việt Nam… Footer Page 182 of 145 Header Page 183 of 145 176 KẾT LUẬN Kiểm tra sau thông quan nội dung trọng tâm công tác hải quan Trong kiểm tra sau thông quan kiểm tra trị giá hải quan chủ yếu quan trọng Kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan công cụ quan trọng số việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động gian lận thương mại, đặc biệt chống chuyển giá Đối với Việt nam, nhiều lý do, công tác kiểm tra sau thông quan nói chung kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan đặt cấp bách cả số lượng chất lượng công việc, việc triển khai thực hiện thời gian qua đạt kết quả thấp Chính vậy, nghiên cứu đề tài luận án: “Kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam”, mong muốn góp số ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan góp phần công cải cách, hiện đại hóa đổi Ngành Hải quan Luận án hệ thống hóa các vấn đề lý luận khái niệm kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan, các quy trình, kỹ thuật kiểm tra sau thông quan; vai trò yêu cầu kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Đồng thời, qua kinh nghiệm quốc tế kiểm tra sau thông quan số nước điển hình, luận án rút số nhận xét học làm sở cho đề xuất các giải pháp phần Trên sở quan điểm KTSTQ TGHQ trình bày, luận án sâu phân tích thực trạng kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam, đảm bảo đưa đến cái nhìn toàn diện công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan hiện Qua đó, tác giả rút tồn nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó; làm sở tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Footer Page 183 of 145 Header Page 184 of 145 177 Với kiến thức tìm hiểu được, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan hiện cả năm tiếp theo, tập trung vào các giải pháp chất lượng số lượng cán KTSTQ TGHQ; Cải tiến hệ thống sở liệu giá tăng cường hợp tác nước quốc tế lĩnh vực KTSTQ trị giá hải quan… Để thực hiện các giải pháp đề xuất đề tài tách rời quan tâm, đạo thực hiện kiên quyết, thường xuyên, kịp thời đồng từ Chính Phủ, các Bộ, Ngành quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền kể cả hỗ trợ quốc tế.v.v Các giải pháp đề xuất áp dụng cần thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nhằm không ngừng hoàn thiện, đáp ứng phát triển nhanh chóng mạnh mẽ thương mại tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Tuy nhiên, kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan lĩnh vực mới, tồn nhiều vấn đề bất cập Đặc biệt giai đoạn hiện nay, việc thực hiện KTSTQ TGHQ hướng đến việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, vấn đề KTSTQ TGHQ câu hỏi lớn cho nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tác giả có nhiều cố gắng, song luận án không tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết Tác giả mong các quan, đơn vị, cá nhân góp ý xây dựng chân thành để chỉnh sửa luận án có chất lượng cao hơn./ Footer Page 184 of 145 Header Page 185 of 145 178 Footer Page 185 of 145 Header Page 186 of 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Ban Thư ký Asean (2004), Tài liệu hướng dẫn xác định trị giá hải quan Asean Bộ tài (2001), Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 Chính phủ quy định chi tiết kiểm tra sau thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập Bộ tài (2003), Thông tư 96/2003/TT-BTC ngày 10/10/2003 Bộ Tài ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐCP ngày 31/12/2001 Chính phủ Bộ tài (2005), Thông tư 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn kiểm tra sau thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập .Bộ tài (2004), Chiến lược phát triển đại hóa ngành Hải quan đến năm 2010 tầm nhìn 2020, Bộ Tài Chính (2010), Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 Bộ Tài hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định việc xác định trị giá hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập Bộ Tài Chính (2005), Nghị định 154/2005/ND-CP ngày 15/12/2005 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan Bộ Tài Chính (2013), Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 Bộ Tài Chính hướng dẫn thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập Bộ Tài Chính (2008), Quyết định số 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 Bộ trưởng Bộ Tài việc xây dựng sở liệu giá 10 Bộ Tài Chính (2008), Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập hướng dẫn khai báo Footer Page 186 of 145 Header Page 187 of 145 11 Bộ Tài Chính (2012), Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 12 Cục thuế xuất nhập – Tổng cục Hải quan (2011), Đề tài “ Hoàn thiện sở liệu giá tính thuế” 13 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1999), Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/03/1999 quy định thủ tục hải quan, giám sát lệ phí hải quan 14 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 Chính phủ quy định việc xác định trị giá hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập 15 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 16 Đề án tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan (2006 ) 17 Đào Ngọc Xuân, Xây dựng chuẩn mực kiểm tra sau thông quan, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài chính.(2007) 18 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ- Xây dựng chuẩn mực Kiểm tra sau thông quan 19 Hải quan New Zealand (2012), Cải thiện tính tuân thủ Hải quan New Zealand www.customs.govt.nz 20 Hiệp định chung thuế quan thương mại (GATT)- Kết vòng đàm phán Uruguay hệ thống thương mại đa biên – NXB Thống kê năm 2000 21 Hiệp định chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) sửa đổi bổ sung theo Nghị định thư sửa đổi hiệp định chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho khu vực Thương mại tự Footer Page 187 of 145 Header Page 188 of 145 ASEAN (AFTA) ngày 15/12/1995- Ủy bán Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế 22 Hoàng Việt Cường, Nâng cao hiệu nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan hoạt động toán quốc tế qua ngân hàng 23 Hoàng Trần Hậu,( 2005), Sử dụng hiệu công cụ kế toán, kiểm toán hoạt động kiểm tra sau thông quan Việt Nam nay, Nà Nội, 24 Học viện tài chính, (2009)- Giáo trình trị giá hải quan 25 Luật Hải quan Mỹ, (2003), Lực lượng Hải quan Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ 26 Luật Hải quan New Zealand, (2005), Hải quan New Zealand 27 Luật Hải quan Nhật Bản, (2000), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản 28 Luật Thuế Hải quan Nhật Bản, (2000), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản 29 Mai Thế Huyên (2002), Cơ sở lý luận thực tiễn nội dung tác nghiệp cụ thể nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan ngành Hải quan 30 Nghiên cứu hải quan : “Áp dụng quản lý rủi ro lĩnh vực tri giá hải quan – Kinh nghiệm Hải quan Indonesia”, 31 Nguyễn Thị An Giang, (2008)- Nâng cao hiệu hoạt động tham vấn khâu kiểm tra xác định trị giá hải quan cục hải quan địa phương32 Nguyễn Thị Thương Huyền,(2008) Kiểm tra hồ sơ hải quan hàng hoá xuất, nhập - thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài 33 Nguyễn Viết Hồng (2004), Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Kế hoạch cải cách pháp triển đại hoá hải quan giai đoạn 2004-2006 - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Tổng cục Hải quan 34 Nguyễn Văn Bình, (2007), Nâng cao hiệu kiểm tra sau thông quan hàng hóa xuất nhập theo loại hình gia công, Đề tài nghiên Footer Page 188 of 145 Header Page 189 of 145 cứu khoa học cấp ngành, Tổng cục Hải quan 35 Nguyễn Thị Kim Oanh (20011), Kiểm tra sau thông quan Việt Nam bối cảnh tự hóa thương mại – Luận án tiến sĩ 36 Phạm Vũ Minh, (2007), Mô hình kiểm tra sau thông quan số nước giới khả áp dụng cho Việt Nam, Luận án tiến sĩ 37 Phương Linh (2001), “Kinh nghiệm Hải quan Thái Lan thực Hiệp định Trị giá Hải quan GATT/WTO ”, Tạp chí Hải quan số 4, tr10 38 39 Phạm Ngọc Hữu, Nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan , Hà Nội, 4/2003 40 Phạm Thị Bích Ngọc & Thái Bùi Hải An, Đề tài nghiên cứu khoa học- Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt - Kinh nghiệm nước học kinh nghiệm cho Việt Nam” 41 Quốc hội khóa 10 (2001), Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 42 Quốc hội khóa 11 (1993), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 43 Quốc hội khóa 11 (2005), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 44 Quốc hội khóa 11 (2005), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 45 Quốc hội khóa 11 (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 46 Quốc hội khóa 13 (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 47 Quốc hội khóa 11 (2005), Luật Thương mại số 36/2005/QH11ngày 14/06/2005 48 Tổng cục Hải quan,(2003), Công ước Kyoto sửa đổi, Hà Nội 49 Tổng cục Hải quan: Báo cáo triển khai thực Chỉ thị 568/CT- Footer Page 189 of 145 Header Page 190 of 145 TCHQ 50 Tổng Cục Hải quan , Báo tổng kết công tác ngành Hải quan năm 2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010,2011,2012,2013 Tổng cục Hải quan 51 Tổng Cục Hải quan, Báo tổng kết công tác năm 2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010,2011, 2012,2013 Cục kiểm tra sau thông quan 52 Tổng Cục Hải quan , Báo tổng kết công tác năm 2006,2007,2008, 2009, 2010,2011, 2012,2013 Phòng 1- Cục kiểm tra sau thông quan 53 Tổng Cục Hải quan (2013), Quyết định số 621/QĐ-TCHQ việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan Quy trình Kiểm tra sau thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập 54 Tổng Cục Hải quan (2009), Quyết định 1383/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2009 ban hành Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, quy trình kiểm tra thuế hàng hóa xuất nhập 55 Tổng Cục Hải quan (2013), Quyết định 3550/QĐ-TCHQ ngày 1/1/2013 ban hành Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, quy trình kiểm tra thuế hàng hóa xuất nhập 56 Tổng cục Hải quan , Tập giảng Trị giá Hải quan Việt Nam, 2006, Trung tâm đào tạo Bồi dưỡng Công chức Hải quan, 57 Tổng cục Hải quan, Tài liệu giảng dạy nhóm làm việc Kiểm tra sau thông quan 58 Tổng cục Hải quan, (2006),Tài liệu dùng cho lớp nghiệp vụ Hải quan tổng hợp, chuyên đề Kiểm tra sau thông quan Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức hải quan 59 Tổ chức Hải quan Thế giới,(2000),Sổ tay Kiểm tra xác định Trị giá Hải quan Tổ chức Hải quan Thế giới 60 Tổ chức Hải quan Thế giới,(1998), Giáo trình xác định Trị giá Hải Footer Page 190 of 145 Header Page 191 of 145 quan Tổ chức Hải quan Thế giới 61 Tổ chức Hải quan Thế giới,(2010), Sổ tay Kiểm tra xác định Trị giá Hải quan Tổ chức Hải quan Thế giới 62 Tổng cục thống kê (2012)– NXB Thống Kê, Xuất nhập hàng hoá (International Merchandise Trade Viet Nam 63 Tổ chức hải quan giới (2010), Sổ tay chống gian lận thương mại 64 Tổ chức hải quan giới (2010), Sổ tay kiểm tra trị giá 65 Tạ Thị Mão- (2008), Xây dựng phần mền thu thập, khai thác thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan 66 Vụ hợp tác quốc tế- Tổng cục Hải quan (2008), Hướng dẫn xác định trị giá Hải quan ASEAN 67 Website: WTO.org Customs.gov.vn Trang Web Tổ chức Asean, http://www.aseansec.org/14302.htm Tiếng Anh: Mark Siegrist (2000), Report on the preparation Requirement for the implementation of WTO/ GATT valuation in Vietnam New Zealand Customs Service (2002), Customs post entry audit for Lao, Myanmar, Vietnam Alan Hall (2002) Strengthening the Capacity of Vietnam customs, Report on project implemetation during phase1 and recommendation possible – project phase UNDP – Funded Project VIE/97/059 WCO(2000)Commercial fraud management, Profiling and Selectivity; Procedures; Post – clearance Audit ASEAN PCA Manual (2004) Footer Page 191 of 145 enforcement techniques; Risk Commercial Fraud; Investigative ... hải quan hàng hoá nhập sau hàng vào lãnh thổ hải quan 2.2.Tổng quan kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan 2.2.1 Khái niệm kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Kiểm tra sau thông quan. .. Một số học kinh nghiệm cho kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Hải quan Việt Nam 66 Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM 70 3.1 Tình hình xuất... tác kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam 109 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế nói 117 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt Nam, Kiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt Nam, Kiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay