Kế toán toán công cụ tài chín phát sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

12 102 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:15

Header Page of 145 MỞ ĐẦU việc vận dụng thông tư khó khăn vì Thông tư hướng dẫn áp dụng chuẩn mực quốc tế trình bày thuyết minh công cụ tài có CCTCPS, chưa có hướng dẫn ghi nhận đo lường công cụ tài nói chung CCTCPS nói riêng Có thể thấy đến thời điểm Việt Nam chưa có hướng dẫn đồng cho doanh nghiệp việc đo lường, ghi nhận trình bày CCTCPS, dẫn tới doanh nghiệp khó khăn việc xem xét sử dụng CCTCPS hoạt động kinh doanh việc ghi nhận, trình bày tiêu CCTCPS báo cáo tài doanh nghiệp Chính từ lý nêu trên, NCS chọn đề tài "Kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam nay" làm đề tài nghiên cứu cho luận án Mục tiêu nghiên cứu luận án Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường hội nhập toàn cầu, doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng rủi ro thị trường giá hàng hóa dịch vụ, lãi suất tỷ giá Để hạn chế rủi ro thị trường đây, doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm, lựa chọn sử dụng giải pháp phòng ngừa rủi ro, việc sử dụng công cụ tài phái sinh (CCTCPS) giải pháp doanh nghiệp quan tâm Ở Việt Nam, CCTCPS xuất cách 10 năm, ứng dụng công cụ hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp hạn chế Thực tế năm gần đây, biến động biến số tài như: lãi suất, tỷ giá vv, có ảnh hưởng không nhỏ đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Theo kết khảo sát sơ luận án, doanh nghiệp biết đến sử dụng công cụ tài phái sinh mức độ đơn giản khoảng 23%; có tới 61% doanh nghiệp khảo sát trả lời biết không sử dụng, lại chưa biết đến công cụ Tuy nhiên, với phát triển kinh tế thị trường, việc lựa chọn công cụ để phòng ngừa rủi ro, tìm kiếm hội kinh doanh thu lợi nhuận nhu cầu tất yếu doanh nghiệp, thị trường CCTCPS chắn phát triển tương lai Kế toán CCTCPS việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin CCTCPS hình thái giá trị, kế toán cung cấp số liệu để đánh giá hiệu CCTCPS đến tình hình tài doanh nghiệp Kế toán giúp người sử dụng thông tin đánh giá tác động CCTCPS đến tình hình tài doanh nghiệp, kế toán nhân tố góp phần thúc đẩy thị trường CCTCPS phát triển Theo kết khảo sát luận án, nguyên nhân dẫn tới việc doanh nghiệp biết đến e ngại việc sử dụng CCTCPS có tới 25% ý kiến cho việc thiếu hướng dẫn nhà nước việc sử dụng kế toán CCTCPS Mặc dù đến thời điểm tại, Bộ Tài ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng IAS/IFRS trình bày thuyết minh công cụ tài chính, Footer Page of 145 Xuất phát từ cần thiết khách quan kế toán CCTCPS doanh nghiệp, đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: - Phân tích làm rõ phát triển lý luận CCTCPS kế toán CCTCPS doanh nghiệp - Làm sáng tỏ ảnh hưởng hệ thống định giá đến kế toán CCTCPS, nghiên cứu kế toán CCTCPS theo chuẩn mực quốc tế, kinh nghiệm Mỹ Trung Quốc, từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Thông qua kết điều tra, khảo sát, nghiên cứu phân tích thực trạng kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam, từ đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam - Trên sở luận khoa học lý luận thực tiễn kế toán CCTCPS doanh nghiệp, luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam nay, đồng thời rõ điều kiện thực giải pháp Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn CCTCPS kế toán CCTCPS doanh nghiệp góc độ kế toán tài 3 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp phi tài đơn vị sử dụng công cụ tài phái sinh, không nghiên cứu đơn vị phát hành - Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu khảo sát thực trạng kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam, liệu thông tin thực tế nghiên cứu năm gần từ 2008 nay, đề xuất giải pháp giai đoạn từ đến 2020 Phương pháp nghiên cứu luận án Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận án dựa sở phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử sử dụng phương pháp khác như: Phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh phương pháp quy nạp Các câu hỏi nghiên cứu luận án Căn vào tổng quan nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu luận án, câu hỏi nghiên cứu xây dựng để tập trung phân tích giải nội dung luận án sau: - Bản chất CCTCPS, việc tổ chức đo lường, ghi nhận, trình bày thuyết minh thông tin CCTCPS để phù hợp với chất yêu cầu sử dụng thông tin? - Kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam có phù hợp với qui định kế toán hành, hài hòa với thông lệ quốc tế có đáp ứng yêu cầu quản lý không? - Cần phải làm gì để kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam hòa hợp với thông lệ chung giới đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp cho người sử dụng? Các kết nghiên cứu dự kiến đạt luận án Luận án có đóng góp chủ yếu lý luận thực tiễn - Hệ thống hoá làm sáng tỏ vấn đề lý luận kế toán CCTCPS doanh nghiệp, đặc biệt nghiên cứu kế toán CCTCPS theo hệ thống định giá, từ rút hệ thống định giá phù hợp cho CCTCPS làm sở để ghi nhận trình bày thông tin CCTCPS hợp thức - Tìm hiểu thực tế ứng dụng CCTCPS thông qua kết điều tra, sở đánh giá thực tế ứng dụng CCTCPS, xu hướng, thái độ nhà quản lý việc sử dụng CCTCPS, đánh giá việc đo lường, ghi nhận trình bày thông tin báo cáo tài tiêu CCTCPS doanh nghiệp - Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp - Đề xuất điều kiện phía nhà nước doanh nghiệp để thực giải pháp Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Lý luận kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Header Page of 145 Footer Page of 145 Chương LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Công cụ tài phái sinh vai trò công cụ tài phái sinh doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất công cụ tài phái sinh 1.1.1.1 Khái niệm phân loại công cụ tài Trong phần luận án nghiên cứu quan điểm công cụ tài theo hệ thống kế toán Mỹ theo chuẩn mực kế toán quốc tế, từ rút khái niệm công cụ tài sau: Công cụ tài hợp đồng làm tăng giá trị tài sản tài đơn vị đồng thời làm tăng khoản nợ tài công cụ vốn chủ đơn vị khác 5 Từ khái niệm phân loại công cụ tài chính, luận án rút đặc điểm chất công cụ tài Bản chất công cụ tài hợp đồng, bên tham gia hợp đồng thỏa thuận trực tiếp bên phát hành qui định phương thức trao đổi luồng tiền hay công cụ tài khác tương lai, cách tính toán trao đổi luồng tiền công cụ tài khác thể mối quan hệ tài bên tham gia hợp đồng sở để định chất công cụ tài Giá trị công cụ tài phụ thuộc vào cam kết toán bên phát hành, tính khoản yếu tố thị trường Căn vào chất công cụ tài phân tích loại công cụ tài cho thấy, CCTCPS công cụ tài có tính chất đặc điểm riêng biệt so với loại công cụ tài khác Để làm rõ chất CCTCPS luận án tiếp tục nghiên cứu khái niệm đặc điểm CCTCPS 1.1.1.2 Khái niệm đặc điểm công cụ tài phái sinh Trong phần luận án nghiên cứu phân tích quan điểm CCTCPS theo số nghiên cứu điển hình giới Việt Nam, từ rút khái niệm CCTCPS sau: CCTCPS dạng hợp đồng tài mà giá trị phụ thuộc vào giá trị mức độ sinh lời tài sản khác gọi tài sản tham chiếu hay gốc phái sinh CCTCPS không yêu cầu khoản đầu tư ban đầu khoản đầu tư ban đầu nhỏ toán vào ngày tương lai Đặc điểm công cụ tài phái sinh Qua nghiên cứu phân tích khái niệm rút đặc điểm CCTCPS sau: Thứ nhất, CCTCPS phận công cụ tài chính, có trình đời gắn với phát triển thị trường tài chính, công cụ tài đại chất phát sinh từ tài sản sở Thứ hai, CCTCPS không biểu hình thái dạng vật chất mà hợp đồng, hợp đồng có đặc trưng giá trị phụ thuộc vào thay đổi tài sản tham chiếu, tài sản tham chiếu có đặc tính chung thường xuyên biến động thị trường Thứ ba, hợp đồng phái sinh có giá trị thay đổi theo tài sản tham chiếu thị trường nên thời điểm ký kết hợp đồng chưa xác định thay đổi đó, mặt khác mua CCTCPS không phát sinh chi phí vận chuyển, phí lưu kho tài sản vật chất khác nên giá trị đầu tư ban đầu CCTCPS nhỏ Thứ tư, CCTCPS đời nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro biến động tài sản tham chiếu tác động yếu tố thị trường tương lai, nên CCTCPS toán vào ngày tương lai xác định hợp đồng phái sinh Thứ năm, đời CCTCPS bắt nguồn từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư, nhiên sau đời CCTCPS đối tượng để nhà đầu kinh doanh hưởng chênh lệch giá thông qua hoạt động mua bán hợp đồng phái sinh thị trường tài Kết luận chất CCTCPS Thông qua việc phân tích khái niệm công cụ tài CCTCPS cho thấy chất CCTCPS loại công cụ tài chính, mang đặc điểm tính chất chung công cụ tài chính, đồng thời có đặc thù riêng biệt công cụ tài hình thành sở gốc phái sinh (tài sản tham chiếu như: cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại tệ ) CCTCPS hình thành nhằm mục đích trước tiên phòng ngừa rủi ro nhà đầu tư ước lượng rủi ro phát sinh tương lai giá trị hợp lý gốc phái sinh thay đổi, CCTCPS đáp ứng nhu cầu kinh doanh nhà đầu tư có nhu cầu kinh doanh kiếm lợi nhuận thay đổi yếu tố thị trường 1.1.2 Phân loại công cụ tài phái sinh Trong phần luận án nghiên cứu đặc điểm tính chất loại CCTCPS theo tiêu thức phân loại sau: Phân loại theo đặc điểm tính chất hợp đồng phái sinh; Phân loại theo phương thức toán; Phân loại theo tài sản tham chiếu; Phân loại công cụ tài phái sinh theo mục đích sử dụng Kết luận nghiên cứu phân loại CCTCPS: thấy theo tiêu thức khác CCTCPS phân chia thành loại, nhóm có đặc tính riêng biệt Do đặc điểm CCTCPS tất gốc phái sinh kết hợp với loại hợp đồng phái sinh cho CCTCPS khác nhau, nên CCTCPS phong phú đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu người sử dụng thông tin Việc phân loại giúp cho người sử dụng cung cấp sản phẩm hiểu rõ chất sản phẩm Header Page of 145 Footer Page of 145 7 sử dụng, từ có định hướng quản lý sử dụng hiệu việc ứng dụng quản trị rủi ro đầu tư sinh lợi Mặt khác, phân loại CCTCPS để xác định phương pháp kế toán phù hợp cho loại hợp đồng phái sinh, từ trình bày thông tin phù hợp Báo cáo tài 1.1.3 Vai trò công cụ tài phái sinh Trong phần luận án phân tích vai trò CCTCPS doanh nghiệp cho hai mục đích là: mục đích phòng ngừa rủi ro mục đích đầu cơ, đồng thời luận án mặt trái song song tồn CCTCPS 1.2 Ảnh hưởng hệ thống định giá đến kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp 1.2.1 Các hệ thống định giá kế toán Trong phần nghiên cứu luận án đưa lập luận khẳng định định giá (đo lường thông tin) mắt xích quan trọng để đưa thông tin đến người sử dụng Đo lường thông tin theo mô hình định đến việc ghi nhận trình bày thông tin Báo cáo tài Lịch sử phát triển kế toán đến trải qua hệ thống định giá: giá gốc, mức giá chung, giá hành, giá đầu giá trị hợp lý, luận án tiến hành nghiên cứu đưa đặc điểm bật mô hình định giá làm sở tảng để phân tích vận dụng mô hình kế toán CCTCPS 1.2.2 Kế toán công cụ tài chính phái sinh theo các hệ thống định giá kế toán Trong phần luận án nghiên cứu, phân tích vận dụng mô hình định giá kế toán CCTCPS, ảnh hưởng mô hình đến việc ghi nhận, trình bày thuyết minh thông tin CCTCPS, từ luận án rút đánh giá mô hình việc đưa thông tin CCTCPS 1.2.3 Kết luận rút từ việc nghiên cứu các hệ thống định giá kế toán công cụ tài phái sinh Từ nghiên cứu mô hình định giá luận án đưa kết luận sau đây: Thứ nhất, qua đánh giá mô hình định giá, luận án mô hình thích hợp dùng để đo lường CCTCPS theo giá trị hợp lý Thứ hai, đưa lý lựa chọn giá hợp lý để đo lường CCTCPS chúng đảm bảo tính thích hợp đầy đủ thông tin, áp dụng đúng đắn cấp độ đo lường thì thông tin đáp ứng tính đáng tin cậy Thứ ba, đưa lập luận áp dụng giá trị hợp lý nước có kinh tế chuyển đổi (đang phát triển) Việt Nam, thách thức hội vận dụng mô hình giá trị hợp lý kế toán CCTCPS 1.3 Kế toán công cụ tài phái sinh theo quy định quốc tế học kinh nghiệm cho Việt Nam 1.3.1 Kế toán công cụ tài chính phái sinh theo chuẩn mực quốc tế 1.3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển nhóm chuẩn mực công cụ tài Luận án hệ thống hóa, phân tích trình hình thành phát triển nhóm chuẩn mực quốc tế công cụ tài năm 1984 đến nay, thông qua việc phân tích gắn với mốc thời gian để xác định nguồn gốc sở xây dựng hệ thống chuẩn mực quốc tế công cụ tài CCTCPS 1.3.1.2 Kế toán công cụ tài phái sinh theo chuẩn mực quốc tế a Phạm vi kế toán công cụ tài phái sinh hệ thống chuẩn mực quốc tế Trên sở nghiên cứu nhóm chuẩn mực công cụ tài theo chuẩn mực quốc tế, chất CCTCPS phận công cụ tài nên tuân thủ theo quy định chung nhóm chuẩn mực công cụ tài Tùy theo mục đích sử dụng CCTCPS để xác định nguyên tắc kế toán: Thứ nhất, CCTCPS dùng cho mục đích kinh doanh, tuân thủ theo quy định ghi nhận, xác định giá trị, trình bày thuyết minh theo nhóm tài sản tài nợ tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ Thứ hai, CCTCPS dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro, đơn vị sử dụngCCTCPS cho mục đích phòng ngừa rủi ro xếp vào nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tuân thủ theo kế toán phòng ngừa rủi ro b Đo lường công cụ tài phái sinh Theo chuẩn mực quốc tế, CCTCPS xác định tài sản tài nợ tài ghi nhận theo giá trị hợp lý, sau ghi nhận ban đầu, CCTCPS xác định lại giá trị hợp lý để trình bày báo cáo tài Nguyên tắc đo lường giá trị hợp lý: - Giá trị hợp lý xác định dựa sở thị trường, theo doanh nghiệp - Khi giá thị trường tài sản hay nợ phải trả doanh nghiệp không quan sát Header Page of 145 Footer Page of 145 9 10 c Ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh cho mục đích thương mại Trong nội dung luận án trình bày qui định kế toán CCTCPS theo nội dung: Ghi nhận ban đầu, ghi nhận tiếp theo, dừng ghi nhận, trình bày thuyết minh CCTCPS theo qui định chuẩn mực kế toán quốc tế CCTC cập nhật đến năm 2012 d Ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro Luận án làm rõ khái niệm như: Công cụ phòng ngừa rủi ro, khoản mục phòng ngừa rủi ro, rủi ro phòng ngừa Đồng thời làm rõ nguyên tắc kế toán loại phòng ngừa rủi ro là: Phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý, kế toán phòng ngừa rủi ro dòng tiền, kế toán phòng ngừa rủi ro khoản đầu tư nước ngoài, theo chuẩn mực kế toán quốc tế cập nhật đến năm 2012 1.3.2 Kế toán công cụ tài phái sinh theo hệ thống kế toán số quốc gia giới Xuất phát từ nghiên cứu qui định chuẩn mực kế toán quốc tế công cụ tài chính, xuất phát từ việc nghiên cứu qui định kế toán CCTCPS Mỹ Trung Quốc, luận án rút học kinh nghiệm việc kế toán CCTCPS doanh nghiệp sau: Thứ nhất, xác định giao dịch phân loại công cụ tài phái sinh Doanh nghiệp xác định CCTCPS đối tượng kế toán cần ghi nhận trình bày báo cáo tài chính, trình bày báo cáo tài trọng vấn đề chất hình thức, để đưa thông tin phù hợp báo cáo tài Thứ hai, xác định giá trị công cụ tài phái sinh Sử dụng giá trị hợp lý để đo lường CCTCPS xu chung nên không khỏi sân chơi chung Nhưng vấn đề lựa chọn khó khăn đo lường vấn đề phức tạp kế toán theo giá trị hợp lý Thứ ba, việc ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh - Cần xây dựng chuẩn mực riêng để ghi nhận trình bày CCTCPS, đưa dạng hợp đồng ví dụ tham chiếu để làm rõ chất giao dịch trường hợp cụ thể ghi nhận trình bày thông tin - Về ghi nhận khoản lãi lỗ chưa thực trình bày CCTCPS thời điểm báo cáo cần phải xem xét thận trọng hai góc độ người báo cáo người sử dụng thông tin để hài hoà lợi ích bên đặc biệt thị trường tài có biến động bất thường Thứ tư, lộ trình áp dụng kế toán công cụ phái sinh Xây dựng lộ trình hợp lý việc xây dựng áp dụng qui định kế toán CCTCPS hướng tới hội tụ kế toán quốc tế đảm bảo phù hợp với phát triển Việt Nam Kết luận chương Chương luận án tập trung khái quát, hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ lý luận chung CCTCPC khái niệm, chất, đặc điểm vai trò CCTCPS, từ phân tích làm rõ lý luận kế toán CCTCPS doanh nghiệp theo nội dung từ việc nhận diện, xác định giá trị, ghi nhận trình bày CCTCPS theo mô hình định giá Luận án nghiên cứu, làm rõ nguyên tắc định giá phương pháp ghi nhận, trình bày thuyết minh thông tin CCTCPS cho mục đích phòng ngừa rủi ro mục đích thương mại theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời phân tích làm rõ kế toán CCTCPS theo hệ thống kế toán Mỹ, Trung Quốc sở rút học kinh nghiệm cho kế toán doanh nghiệp Việt Nam Header Page of 145 Footer Page of 145 Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tổng quan trình hình thành, phát triển việc sử dụng công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công cụ tài phái sinh Việt Nam Sự phát triển thị trường tài trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, phần nghiên cứu luận án tập trung vào phân tích mốc phát triển thị trường tài gắn với hình thành, đời phát triển CCTCPS Luận án khái quát phát triển thị trường CCTCPS qua giai đoạn: giai đoạn từ 1975 đến 1988, từ 1988 đến 1998 từ 1988 đến 11 12 2.1.2 Tình hình sử dụng công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Trong phần luận án tập trung vào tìm hiểu tình hình thực tế sử dụng CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam, nguyên nhân rào cản dẫn đến việc hạn chế sử dụng CCTCPS thời gian qua Đối tượng điều tra doanh nghiệp phi tài chính, phương pháp chọn mẫu phi xác suất, tập trung vào doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa bản, chịu tác động yếu tố mùa màng, thời tiết, mức độ khan doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu nhiều ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái… Kết khảo sát tình hình sử dụng CCTCPS doanh nghiệp: Kết khảo sát chung tình hình sử dụng CCTCPS thu 23% doanh nghiệp khảo sát có sử dụng CCTCPS, 61% doanh nghiệp biết chưa sử dụng, lại chưa biết đến CCTCPS Loại CCTCPS sử dụng phổ biến hợp đồng kỳ hạn (49%), hợp đồng hoán đổi (30%), hợp đồng tương lai (8%), hợp đồng quyền chọn (10%) lại hợp đồng khác hợp đồng phái sinh chìm Trong số giao dịch thực hiện, khảo sát cụ thể hợp đồng, chủ yếu hợp đồng phái sinh hợp đồng phái sinh tiền tệ, hàng hóa, lãi suất, chủ yếu phái sinh tiền tệ Hợp đồng phái sinh chứng khoán đến thời điểm chưa phát sinh Về xác định giao dịch mục đích sử dụng CCTCPS: kết khảo sát thu 40,82% doanh nghiệp sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro, 32,65 doanh nghiệp sử dụng cho mục đích thương mại, lại cho hai mục đích Tuy nhiên, việc phân định mục đích sử dụng doanh nghiệp chưa rõ ràng, chưa đúng chất giao dịch Khảo sát lý dẫn đến doanh nghiệp chưa sử dụng CCTCPS: Kết khảo sát cho thấy nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp chưa sử dụng CCTCPS hoạt động phòng ngừa rủi ro hoạt đầu tư là: Việt Nam thiếu hành lang pháp lý CCTCPS; doanh nghiệp đến công cụ này; thiếu thông tin thị trường phái sinh; không cần thiết phải sử dụng; thiếu nhà cung cấp phí sử dụng cao; ngại trách nhiệm sợ rủi ro 2.2 Thực trạng kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Thực trạng ban hành các qui định kế toán công cụ tài phái sinh hệ thống kế toán Trong phần luận án tập trung vào việc khái quát trình phát triển hệ thống kế toán Việt Nam qua giai đoạn để phân tích khung pháp lý hướng dẫn kế toán CCTCPS cho doanh nghiệp Thông qua phân tích thực trạng ban hành qui định kế toán CCTCPS, kế toán CCTCPS doanh nghiệp vào qui định pháp lý sau: Luật kế toán: luật kế toán thức có hiệu lực, trở thành văn pháp lý cao toàn hệ thống kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán: Kế toán CCTCPS vào số chuẩn mực có liên quan như: VAS01 "Chuẩn mực chung"; VAS10 "Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái"; VAS18 "Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng"… Chế độ kế toán: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài quy định cách hạch toán cho số khoản mục liên quan đến hợp đồng phái sinh khoản ký quỹ, hay khoản phí tham gia hợp đồng phái sinh Thông tư hướng dẫn: Bộ Tài ban hành Thông tư số 210/2009/TTBTC (TT210) về: Hướng dẫn áp dụng IAS/IFRS trình bày thuyết minh thông tin công cụ tài Như vậy, thực trạng khung pháp lý kế toán CCTCPS cho doanh nghiệp phi tài đến thời điểm có điểm đổi so với thời kỳ trước (trước 2009), nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể đồng đo lường, ghi nhận, trình bày thuyết minh Mặt khác hướng dẫn áp dụng chuẩn mực quốc tế trình bày thuyết minh công cụ tài thông tư cập nhật theo chuẩn mực quốc tế năm 2007, chuẩn mực quốc tế có nhiều thay đổi hướng dẫn TT210 không phù hợp Đối chiếu với kế toán theo thông lệ quốc tế nay, kế toán CCTCPS hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt nam khác biệt, thực chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin tổ chức, cá nhân nhà đầu tư nước Header Page of 145 Footer Page of 145 13 14 2.2.2 Thực trạng kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam 2.2.2.1 Khảo sát thực trạng áp dụng quy định kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp a Xác định giá trị công cụ tài phái sinh Kết tổng hợp phiếu điều tra 63,73% doanh nghiệp có sử dụng CCTCPS trả lời không xác định giá trị CCTCPS, lý không đủ để đo lường CCTCPS Số doanh nghiệp trả lời có xác định giá trị CCTCPS theo giá thị trường chiếm 31,37% Số doanh nghiệp lại trả lời để xác định giá trị CCTCPS dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền b Ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh dùng cho mục đích thương mại Khảo sát doanh nghiệp sử dụng CCTCPS có 30% trả lời dùng cho mục đích thương mại Điển hình là: Công ty TNHH Anh Minh, Công ty cổ phần tập đoàn Intimex Bình Dương, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Daklak… Ghi nhận ban đầu: 100% doanh nghiệp khảo sát cho không ghi nhận giá trị hợp đồng phái sinh thời điểm phát sinh hợp đồng Doanh nghiệp theo dõi khoản tiền ký quỹ khoản phí phát sinh như: phí mở tài khoản, chi phí môi giới, phí quyền chọn… Ghi nhận sau ghi nhận ban đầu: 80% doanh nghiệp khảo sát cho biết không tiến hành ghi nhận sổ nhận thông báo sàn giao dịch tài khoản ký quỹ, lý hợp đồng chưa thực Số lại thực ghi chép tăng giảm tài khoản ký quỹ nhận báo cáo hàng ngày sàn giao dịch Đối với hợp đồng quyền chọn: 100% doanh nghiệp khảo sát trả lời, không xác định giá trị hợp lí hợp đồng quyền chọn sau ghi nhận ban đầu, hợp đồng chưa thực hiện, nên không thực ghi nhận sau ghi nhận ban đầu Dừng ghi nhận: Cả hai hợp đồng hợp đồng tương lai hợp đồng quyền chọn, khảo sát việc dừng ghi nhận thu kết doanh nghiệp dừng ghi nhận hợp đồng phái sinh thực hiện, lãi lỗ phát sinh từ hợp đồng phái sinh doanh nghiệp nhận hợp đồng đến hạn ghi nhận vào doanh thu tài chi phí tài Trình bày thuyết minh thông tin: hình thức doanh nghiệp đảm bảo hình thức theo quy định của TT210, nhiên cụ thể tiêu có khác biệt tương yêu cầu TT210 Thuyết minh BCTC: 100% doanh nghiệp chưa thể thuyết minh biến động giá trị hợp lý CCTCPS, phương pháp xác định giá trị hợp lý CCTCPS c Ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro Điển hình số doanh nghiệp sử dụng CCTCPS dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro là: Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Địa ốc FLC… Ghi nhận ban đầu: hầu hết doanh nghiệp không xác định giá trị hợp lý CCTCPS thời điểm ghi nhận ban đầu Ghi nhận sau ghi nhận ban đầu: Kết khảo sát chia thành nhóm: Nhóm 1: Không thực xác định giá trị hợp đồng phái sinh hợp đồng không thực qua sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi Nhóm 2: Xác định lại giá trị theo thông báo sàn giao dịch, chênh lệch đánh giá lại ghi nhận vào lãi lỗ tạm tính thể báo cáo tài doanh nghiệp Một số doanh nghiệp không ghi nhận lãi lỗ tạm tính mà theo dõi sổ sách, lý hợp đồng chưa thực Khảo sát việc dừng ghi nhận Nhóm 1: Kết khảo sát 78% doanh nghiệp, kế toán không tách bạch lãi lỗ phát sinh từ hợp đồng phái sinh với lãi lỗ phát sinh từ giao dịch thực tế gốc phái sinh Nhóm 2: Theo kết khảo sát có 22% doanh nghiệp thực việc dừng ghi nhận thực hợp đồng, nhiên gốc phái sinh, thực hợp đồng kế toán ghi nhận theo giá thị trường gốc phái sinh, chênh lệch giá thị trường với giá ký kết hợp đồng phái sinh ghi nhận vào lãi lỗ kỳ kế toán Trình bày, thuyết minh thông tin: Kết khảo sát trình bày thuyết minh thông tin sau: Header Page of 145 Footer Page of 145 15 16 Nhóm 1: Doanh nghiệp không trình bày CCTCPS sách phòng ngừa rủi ro Nhóm 2: Doanh nghiệp không trình bày Bảng cân đối kế toán CCTCPS có trình bày thuyết minh BCTC Nhóm 3: Doanh nghiệp có trình bày Bảng cân đối kế toán CCTCPS 2.2.2.2 Khảo sát thực hành kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Trong nội dung này, luận án khảo sát thực hành kế toán CCTCPS doanh nghiệp thông qua câu hỏi vấn thu thập tài liệu kế toán số doanh nghiệp điển hình Luận án tổng kết thực hành kế toán theo loại hợp đồng theo mục đích sử dụng thực doanh nghiệp 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Đánh giá thông qua khảo sát thực tế kế toán doanh nghiệp, đối chiếu với hướng dẫn chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam đến thời điểm doanh nghiệp tuân thủ quy định chế độ Bên cạnh kế toán CCTCPS doanh nghiệp hạn chế sau: - Về xác định giao dịch: Việc xác định giao dịch phái sinh chưa rõ ràng, nhiều doanh nghiệp không phân định hợp đồng phái sinh CCTCPS cần trình bày báo cáo tài Việc xác định mục đích CCTCPS dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro thương mại doanh nghiệp chưa rõ ràng Chính lý dẫn đến kế toán hầu hết khác biệt mục đích kinh doanh mục đích phòng ngừa rủi ro - Xác định giá trị: phần lớn doanh nghiệp không tiến hành định giá hợp đồng phái sinh thời điểm phát sinh thời điểm báo cáo ngoại trừ hợp đồng phái sinh thực qua sàn giao dịch tập trung - Ghi nhận ban đầu: Do kế toán không xác định giá trị hợp đồng phái sinh nên doanh nghiệp không ghi nhận ban đầu thời điểm phát sinh hợp đồng, khoản phí kế toán ghi nhận vào chi phí kinh doanh trả trước giống khoản chi phí thông thường - Sau ghi nhận ban đầu: Phần lớn doanh nghiệp không xem xét lại hợp đồng phái sinh theo giá thị trường thời điểm lập báo cáo tài chính, dẫn đến không trình bày báo cáo tác động hay ảnh hưởng hợp đồng đến tình tình tài doanh nghiệp - Trình bày báo cáo tài chính: Mặc dù doanh nghiệp thuyết minh công cụ tài rủi ro báo cáo tài theo yêu cầu TT210, chưa trình bày đúng chất CCTCPS - Về thực hành kế toán: Đối với tài khoản vận dụng: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi không xác định giá trị trình bày báo cáo tài nên doanh nghiệp không sử dụng tài khoản kế toán Đối với hợp đồng quyền chọn, khoản phí quyền chọn doanh nghiệp ghi chép vào TK142, thực chất phí quyền chọn xác định sở giá trị hợp lý hợp đồng nhà cung cấp đưa ra, chất Tài sản tài nên ghi chép vào TK142 không hợp lý Đối với hợp đồng tương lai, khoản lãi lỗ tạm tính theo thông báo sàn giao dịch thời điểm báo cáo doanh nghiệp trình bày vào TK338 chưa phù hợp, chất phải thể khoản lãi lỗ trình bày báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp phát sinh tài sản tài nợ tài từ việc thay đổi giá trị hợp lý hợp đồng tương lai Sổ kế toán: Do thực tế doanh nghiệp thực ghi sổ hợp đồng thực hiện, ghi chép với hợp đồng gốc gốc phái sinh, nên doanh nghiệp chưa mở sổ chi tiết theo dõi CCTCPS Báo cáo tài chính: Thực tế chưa trình bày CCTCPS thành tiêu riêng Bảng cân đối kế toán, lãi lỗ, trình bày báo cáo tài chưa thể tách bạch lãi lỗ gốc phái sinh lãi lỗ phát sinh từ điều khoản hợp đồng phái sinh Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, Việt Nam thiếu hành lang pháp lý CCTCPS, thiếu vắng chuẩn mực kế toán CCTC, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp việc nhận biết giao dịch Thứ hai, sở pháp lý hệ thống kế toán Việt Nam bất cập, hạn chế từ qui định luật kế toán, chuẩn mực chung, thiếu chuẩn mực kế toán công cụ tài làm tính định hướng kế toán CCTCPS Header Page of 145 Footer Page of 145 17 18 Thứ ba, nguyên nhân từ doanh nghiệp Bản thân doanh nghiệp chưa thực coi trọng thông tin báo cáo, hầu hết doanh nghiệp không coi hợp đồng phái sinh đối tượng kế toán, không xác định giá trị hợp đồng phái sinh để trình bày báo cáo tài Thứ tư, nguyên nhân từ phía người sử dụng thông tin Doanh nghiệp chưa bị áp lực từ phía người sử dụng thông tin sách quản lý rủi ro hiệu sách quản lý rủi ro doanh nghiệp, nguyên nhân chủ sở hữu phần lớn chưa am hiểu công cụ này, có phần "dễ tính" đọc báo cáo tài Kết luận chương Trong Chương luận án nghiên cứu thực trạng sử dụng CCTCPS, thực trạng kế toán CCTCPS góc độ: kế toán CCTCPS hệ thống kế toán Việt Nam qua thời kỳ thực trạng vận dụng hệ thống kế toán Việt Nam CCTCPS doanh nghiệp Trên sở phân tích thực trạng, luận án làm rõ ưu nhược điểm hệ thống kế toán CCTCPS, nguyên nhân hạn chế làm sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề xuất giải pháp Chương Trong Chương để nghiên cứu thực trạng, luận án sử dụng phương pháp điều tra, sử dụng bảng tính Excel để xử lý liệu, sử dụng phương pháp vấn chuyên sâu, phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp tổng hợp phân tích liệu để phục vụ mục đích nghiên cứu Kết nghiên cứu Chương làm để luận án nghiên cứu giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam dự đoán tương lai, để việc phát triển thị trường phái sinh Việt Nam tất yếu khách quan Trên sở luận án định hướng từ phía nhà nước doanh nghiệp phát triển thị trường phái sinh Việt Nam 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Quá trình hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam phải đảm bảo yêu cầu sau: Thứ nhất, hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam phải sở tuân thủ luật pháp Việt Nam Thứ hai, hoàn thiện kế toán CCTCPS cần đạt mục tiêu đáp ứng nhu cầu đối tượng sử dụng thông tin Thứ ba, hoàn thiện kế toán CCTCPS phải phù hợp với thực tiễn phát triển thị trường phái sinh Thứ tư, hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp Việt Nam sở hài hòa với chuẩn mực kế toán quốc tế Thứ năm, hoàn thiện kế toán CCTCPS phải sở học tập tiếp thu kinh nghiệm nước giới Thứ sáu, hoàn thiện kế toán CCTCPS phải đáp ứng yêu cầu hiệu mang tính khả thi cao 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện mang tính nguyên tắc kế toán công cụ tài chính phái sinh Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán CCTCPS, nghiên cứu học kinh nghiệm rút cho Việt Nam thông qua việc nghiên cứu chuẩn mực quốc tế kinh nghiệm số quốc gia điển hình, luận án đề xuất số giải pháp nguyên tắc kế toán CCTCPS cho doanh nghiệp Việt Nam sau: 3.2.1.1 Giải pháp xác định giao dịch phân loại công cụ tài phái sinh Thứ nhất, tiêu chuẩn nhận biết công cụ tài phái sinh Luận án đặc điểm CCTCPS sở doanh nghiệp nhận biết giao dịch phái sinh Header Page of 145 Chương CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Định hướng phát triển yêu cầu hoàn thiện kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp 3.1.1 Định hướng phát triển thị trường công cụ tài phái sinh Việt Nam Trong phần luận án thay đổi yếu tố thị trường như: giá hàng hóa, tỷ giá, chứng khoán… thông qua số liệu thống kê khứ Footer Page of 145 19 20 Thứ hai, phân loại công cụ tài phái sinh Để thuận lợi việc kế toán CCTCPS luận án đề xuất phân loại CCTCPS theo yếu tố trình bày Bảng cân đối kế toán phân loại theo mục đích sử dụng CCTCPS 3.2.1.2 Giải pháp hoàn thiện nguyên tắc đo lường công cụ tài phái sinh Dựa chất CCTCPS điều kiện Việt Nam, theo quan điểm tác giả việc lựa chọn giá trị hợp lý để đo lường CCTCPS phương án cần thiết phải làm vì chúng đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp cho đối tượng sử dụng thông tin phù hợp với xu chung quốc tế Tuy nhiên, thị trường phái sinh Việt Nam hoạt động chưa mạnh, cần có quy định cụ thể để doanh nghiệp thực việc đo lường CCTCPS nhằm giảm thiểu tính chủ quan nâng cao tính khách quan cho khoản mục trình bày Theo việc xác định giá trị hợp lý phân định thành cấp: - Cấp độ 1: Các liệu tham chiếu giá niêm yết tài sản hay nợ phải trả đồng thị trường hoạt động mà doanh nghiệp thu thập ngày đo lường Đối với CCTCPS việc lựa chọn liệu cấp độ khả thi hợp đồng giao dịch thị trường tập trung, việc xác định giá trị hợp lý thân hợp đồng phái sinh dựa số liệu quan sát thị trường giao dịch tập trung theo đúng nguyên tắc xác định liệu cấp độ - Cấp độ 2: liệu đầu vào cấp độ giá niêm yết phân loại liệu đầu vào cấp độ mà giá tài sản hay nợ phải trả quan sát trực tiếp gián tiếp Đối với CCTCPS liệu đầu vào cấp độ vận dụng linh hoạt cho loại hợp đồng phái sinh, hợp đồng không thực qua sàn giao dịch tập trung, doanh nghiệp tham chiếu với hợp đồng tương tự giao dịch thị trường tin cậy để xác định giá trị hợp lý - Cấp độ 3: liệu tham chiếu không sẵn có ngày đo lường, doanh nghiệp phát triển liệu tham chiếu cách sử dụng thông tin tốt có, bao gồm liệu riêng doanh nghiệp Dựa vào nguyên tắc việc sử dụng nguồn liệu cấp độ 3, liên hệ CCTCPS định giá đủ điều kiện lấy thông tin cấp độ 2, doanh nghiệp vào nguồn liệu đầu vào có để định giá Đối với hợp đồng kỳ hạn hợp đồng hoán đổi liệu đầu vào cấp độ cung cấp thông tin hợp lý, doanh nghiệp dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền để xác định giá hợp lý hợp đồng Điều kiện để thực phương pháp yêu cầu doanh nghiệp xác định giá trị danh nghĩa khoản toán tương lai, lãi suất chiết khấu kỳ chiết khấu dòng tiền, việc cân nhắc lựa chọn yếu tố phụ thuộc vào đánh giá doanh nghiệp sở nguyên tắc đánh giá chất hình thức Đối với hợp đồng quyền chọn doanh nghiệp chứng minh nguồn liệu cấp độ cấp độ không đảm bảo cung cấp thông tin phù hợp, doanh nghiệp sử dụng phương pháp định giá quyền chọn, mô hình định giá lựa chọn mô hình chứng minh sử dụng rộng rãi thị trường, doanh nghiệp sử dụng mô hình BLACKSCHOLES mô hình BINOMIAL để định giá quyền chọn 3.2.1.3 Giải pháp hoàn thiện ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh dùng cho mục đích thương mại Ghi nhận ban đầu: Doanh nghiệp ghi nhận CCTCPS tài sản tài nợ tài theo giá trị hợp lý doanh nghiệp trở thành bên tham gia điều khoản hợp đồng, tuân thủ theo phương pháp kế toán ngày giao dịch Ghi nhận sau ghi nhận ban đầu: Sau ghi nhận ban đầu, doanh nghiệp đo lường CCTCPS tài sản tài nợ tài theo giá trị hợp lý Chênh lệch giá ghi sổ giá trị hợp lý thời điểm báo cáo phản ánh vào doanh thu chi phí báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp Trình bày thuyết minh báo cáo tài chính: đề xuất trình bày riêng khoản mục Tài sản tài phái sinh Nợ phải trả phái sinh theo giá trị hợp lý, khoản chênh lệch giá trị hợp lý thời điểm lập báo cáo tài giá ghi sổ ghi nhận vào lãi lỗ báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp Header Page 10 of 145 Footer Page 10 of 145 21 22 3.2.1.4 Giải pháp hoàn thiện ghi nhận, trình bày thuyết minh công cụ tài phái sinh dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro Thứ nhất, yêu cầu giao dịch phòng ngừa rủi ro Luận án yêu cầu cụ thể để doanh nghiệp nhận diện phân loại giao dịch giao dịch phái sinh dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro Thứ hai, quy trình thực kế toán phòng ngừa rủi ro Để đảm bảo đáp ứng điều kiện để áp dụng kế toán phòng ngừa rủi ro, đảm bảo giao dịch thực theo đúng qui trình kế toán phòng ngừa rủi ro, luận án đưa bước công việc kế toán phòng ngừa rủi ro sau: Bước 1: Đánh giá sơ nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro Bước 2: Báo cáo văn Bước 3: Đánh giá hiệu phòng ngừa rủi ro Bước 4: Kiểm tra liệu đánh giá hiệu Bước 5: Kế toán phòng ngừa rủi ro Bước 6: Dừng ghi nhận, phân loại lại giao dịch phòng ngừa rủi ro Thứ ba, hoàn thiện ghi nhận CCTCPS cho mục đích phòng ngừa rủi ro Hoàn thiện ghi nhận ban đầu, sau ghi nhận ban đầu dừng ghi nhận giao dịch phái sinh phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý, phòng ngừa rủi ro dòng tiền phòng ngừa rủi ro khoản đầu tư nước Thứ tư, hoàn thiện trình bày thuyết minh CCTCPS cho mục đích phòng ngừa rủi ro Đối với CCTCPS dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro đơn vị phải trình bày số dư lũy kế giá trị hợp lý bảng cân đối kế toán tiêu Tài sản tài phái sinh Nợ tài phái sinh, lãi lỗ chưa thực thay đổi giá trị hợp lý CCTCPS, lãi lỗ phát sinh từ CCTCPS Yêu cầu thuyết minh: Doanh nghiệp phải mô tả đối tượng công cụ phòng ngừa rủi ro, đối tượng phòng ngừa rủi ro, công cụ phòng ngừa rủi ro, thuyết minh cách xác định giá trị hợp lý công cụ phòng ngừa rủi ro, giá trị hợp lý đối tượng phòng ngừa rủi ro (đối với phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý) 3.2.2 Hoàn thiện thực hành kế toán công cụ tài chính sinh các doanh nghiệp Các nội dung hoàn thiện thực hành kế toán bao gồm: Thứ nhất, hoàn thiện chứng từ kế toán, đề xuất hoàn thiện chứng từ yêu cầu chứng từ dùng để theo dõi CCTCPS Thứ hai, hoàn thiện tài khoản kế toán Đề xuất mở thêm tài khoản công cụ tài phái sinh; tài khoản chênh lệch đánh giá lại công cụ tài phái sinh; bổ sung tài khoản bảng để theo dõi giá trị cam kết hợp đồng chưa thực Thứ ba, vận dụng tài khoản để kế toán số giao dịch phái sinh thông thường Trong phần luận án đề cập đến việc vận dụng tài khoản kế toán để ghi chép số giao dịch phái sinh thông thường phát sinh Việt Nam, sở nguyên tắc đề xuất giải pháp mục 3.3.1, để phù hợp với thực tế Việt Nam giải pháp vận dụng tài khoản kế toán để ghi nhận hợp đồng phái sinh dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro, luận án đưa giải pháp ghi nhận theo nguyên tắc kế toán phòng ngừa rủi ro dòng tiền Thứ tư, hoàn thiện sổ kế toán Đề xuất mở sổ chi tiết theo dõi công cụ tài phái sinh nguyên tắc ghi chép sổ chi tiết CCTCPS Thứ năm, hoàn thiện tiêu báo cáo tài doanh nghiệp Đề xuất bổ sung tiêu bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh để trình bày CCTCPS theo đúng nguyên tắc đề xuất nhóm giải pháp trình bày mục 3.3.1 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để giải pháp đưa thực cần đòi hỏi điều kiện biện pháp cụ thể từ hai phía bao gồm: Từ phía Nhà nước, từ phía doanh nghiệp 3.3.1 Về phía Nhà nước Việc xây dựng, hoàn thiện vận dụng kế toán CCTCPS vấn đề cần thiết lại phức tạp Nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp quản lý Vì vậy, để giải vấn đề cần có giải pháp đồng từ phía Nhà nước quan chức : - Nhà nước sớm hoàn thiện đồng khung pháp lý CCTCPS - Sớm thiết lập thị trường giao dịch hàng hóa tập trung Header Page 11 of 145 Footer Page 11 of 145 23 24 - Nhà nước hỗ trợ, phối hợp với nhà cung cấp sản phẩm phái sinh công tác nâng cao nhận thức doanh nghiệp, nhà đầu tư - Sớm ban hành chuẩn mực công cụ tài 3.3.2 Về phía các doanh nghiệp - Nâng cao trình độ chất lượng nguồn nhân lực - Vận dụng linh hoạt CCTCPS hoạt động doanh nghiệp Kết luận chương Trên sở nghiên cứu lý luận kế toán CCTCPS nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán Việt Nam, việc vận dụng hệ thống kế toán Việt Nam kế toán CCTCPS doanh nghiệp, luận án đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện CCTCPS bao gồm: Xác định giao dịch phân loại CCTCPS, giải pháp hoàn thiện nguyên tắc đo lường CCTCPS, giải pháp hoàn thiện ghi nhận, trình bày thuyết minh CCTC cho mục đích thương mại mục đích phòng ngừa rủi ro, giải pháp hoàn thiện thực hành kế toán CCTCPS doanh nghiệp Đồng thời để thực giải pháp đề xuất, luận án đưa điều kiện thực giải pháp từ phía Nhà nước doanh nghiệp - Nghiên cứu làm rõ chất CCTCPS, nghiên cứu lý thuyết kế toán CCTCPS theo mô hình định giá bản, phân tích ưu nhược điểm mô hình để định hướng tìm hướng phù hợp cho kế toán CCTCPS Việt Nam thời điểm - Nghiên cứu kế toán CCTC sinh theo thông lệ quốc tế gắn với tìm hiểu thị trường phái sinh giới quốc gia điển hình để tảng nghiên cứu hướng cho kế toán CCTCPS Việt Nam - Phân tích thị trường phái sinh Việt Nam, khung pháp lý thực tế thực tiễn việc vận dụng doanh nghiệp kế toán CCTCPS, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Trên sở lý luận thực tiễn kế toán CCTCPS doanh nghiệp, vào định hướng phát triển thị trường phái sinh Việt Nam, luận án đưa hệ thống giải pháp hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp điều kiện để thực giải pháp Công cụ tài phái sinh sản phẩm tài đại phức tạp, nhiên phát triển thị trường phái sinh xu hướng tất yếu phát triển kinh tế thị trường Vận dụng qui định kế toán để kế toán CCTCPS vấn đề vướng mắc nhiều doanh nghiệp Trong trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh cố gắng tìm tòi, phát triển lý thuyết, vận dụng thực tiễn kế toán CCTCPS giới để thích ứng với điều kiện Việt Nam nhằm phù hợp với đòi hỏi thực tế Việt Nam, luận án không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả kính mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu độc giả quan tâm để luận án hoàn thiện Header Page 12 of 145 KẾT LUẬN Thị trường tài tiến trình toàn cầu hóa, quốc gia có hướng riêng trình hội nhập để vừa tham gia vào thị trường tài toàn cầu, vừa giữ sắc riêng Ở Việt Nam, kinh tế thời kỳ chuyển đổi, thị trường tài có bước tiến định, đặc biệt từ Việt Nam nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) CCTCPS sản phẩm tất yếu thị trường tài chính, góp phần làm đa dạng hóa thị trường thúc đẩy thị trường phát triển Mặc dù vậy, Việt Nam thị trường CCTCPS mẻ Nghiên cứu hoàn thiện kế toán CCTCPS doanh nghiệp vấn đề cần thiết thời điểm nay, mà hành lang pháp lý CCTCPS Việt Nam hạn chế Với mục tiêu vậy, luận án tập trung vào giải số vấn đề sau: Footer Page 12 of 145 ... luận kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp... Việt Nam Header Page of 145 Footer Page of 145 Chương LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Công cụ tài phái sinh vai trò công cụ tài phái sinh doanh. .. giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài phái sinh doanh nghiệp Việt Nam 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện mang tính nguyên tắc kế toán công cụ tài chính phái sinh Trên sở nghiên cứu lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán toán công cụ tài chín phát sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Kế toán toán công cụ tài chín phát sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Kế toán toán công cụ tài chín phát sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay