Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

174 110 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:15

Header Page of 145 B GIO DC V O TO HC VIN TI CHNH ]^ B TI CHNH DNG VN THI HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG LUN N TIN S KINH T H NI - 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 B GIO DC V O TO HC VIN TI CHNH ]^ B TI CHNH DNG VN THI HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS, TS PHM VN LIấN PGS, TS Lấ VN I H NI - 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi Cỏc s liu Lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng Nhng kt lun khoa hc ca Lun ỏn cha tng c cụng b bt c cụng trỡnh khoa hc no Tỏc gi lun ỏn Dng Vn Thỏi Footer Page of 145 Header Page of 145 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, biu , s M U Chng 1: Lí LUN CHUNG V HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B 11 1.1 KT CU H TNG GIAO THễNG NG B .11 1.1.1 Khỏi nim, c im kt cu h tng giao thụng ng b 11 1.1.2 Phõn loi kt cu h tng giao thụng ng b 16 1.1.3 Vai trũ ca kt cu h tng giao thụng ng b 18 1.2 VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B 21 1.2.1 Khỏi nim, c im u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b 21 1.2.2 Phõn loi u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b 27 1.3 HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B 30 1.3.1 Cỏc ngun u t v vai trũ ca nú vic cung ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b 30 1.3.2 C ch huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b 39 1.3.3 Cỏc nhõn t nh hng n vic huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b 47 1.4 KINH NGHIM HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B CA MT S NC V MT S A PHNG - BI HC I VI BC GIANG 51 1.4.1 Kinh nghim huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b ca mt s nc 51 Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4.2 Kinh nghim huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b ca mt s a phng 54 1.4.3 Bi hc kinh nghim i vi tnh Bc Giang 56 Tiu kt chng 59 Chng 2: THC TRNG HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG .60 2.1 KHI QUT IU KIấN T NHIấN, KINH T, X HI TNH BC GIANG 60 2.1.1 iu kin t nhiờn 60 2.1.2 iu kin kinh t, xó hi 62 2.1.3 V trớ ca Bc Giang i vi an ninh v quc phũng 63 2.2 KHI QUT V KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG .64 2.2.1 Hin trng kt cu h tng giao thụng ng b tnh Bc Giang 64 2.2.2 Nhng úng gúp ca h thng kt cu h tng giao thụng ng b phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Giang 74 2.3 THC TRNG HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG 76 2.3.1 C ch chớnh sỏch huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b ca Nh nc 76 2.3.2 V c ch, chớnh sỏch huy ng ca tnh Bc Giang 79 2.3.3 Huy ng cỏc ngun nc 83 2.3.4 Huy ng cỏc ngun ngoi nc 94 2.4 NH GI CHUNG CễNG TC HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG .96 2.4.1 Nhng kt qu t c 96 2.4.2 Nhng tn ti hn ch cụng tỏc huy ng u t phỏt trin h thng kt cu h tng giao thụng ng b ca tnh Bc giang giai on 2001-2013 97 2.4.3 Cỏc nguyờn nhõn ca nhng hn ch 99 Tiu kt chng 103 Footer Page of 145 Header Page of 145 Chng 3: HON THIN CễNG TC HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG .104 3.1 QUY HOCH PHT TRIN KCHT GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG V NHU CU VN U T N NM 2020 .104 3.1.1 Quy hoch phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b trờn a bn tnh Bc Giang n nm 2020 104 3.1.2 Nhu cu phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b trờn a bn tnh Bc Giang n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 109 3.2 QUAN IM, NH HNG HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG .111 3.2.1 Quan im huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b trờn a bn tnh Bc Giang 111 3.2.2 nh hng huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b tnh Bc Giang 117 3.3 GII PHP HON THIN HUY NG VN U T PHT TRIN KT CU H TNG GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC GIANG 118 3.3.1 Gii phỏp tng th huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b 119 3.3.2 Gii phỏp huy ng u t nc 123 3.3.3 Gii phỏp huy ng u t nc ngoi 137 3.4 IU KIN THC HIN .150 Tiu kt chng 157 KT LUN 158 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI LIấN QUAN N LUN N 160 DANH MC TI LIU THAM KHO 161 Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MC CC CH VIT TT ADB ATGT BOT BT BTO CNH, HH CSHT X, H, T T FDI GDP GTNT GTVT HND KBNN KCHT KH&T KTQD KT-XH NCS NGO NHTM NSP NSNN NSTW ODA PPP QL QLDA SXKD TPCP UBND UNDP USD WB XDCB Footer Page of 145 Ngõn hng phỏt trin Chõu An ton giao thụng Xõy dng - kinh doanh - chuyn giao Xõy dng - chuyn giao Xõy dng - chuyn giao - kinh doanh Cụng nghip húa, hin i húa C s h tng ng xó, ng huyn, ng tnh, ng ụ th u t trc tip nc ngoi Tng sn phm quc ni Giao thụng nụng thụn Giao thụng ti Hi ng nhõn dõn Kho bc Nh nc Kt cu h tng K hoch v u t Kinh t quc dõn Kinh t - xó hi Nghiờn cu sinh T chc phi chớnh ph Ngõn hng thng mi Ngõn sỏch a phng Ngõn sỏch nh nc Ngõn sỏch trung ng Vin tr phỏt trin chớnh thc Hp tỏc cụng t Quc l Qun lý d ỏn Sn xut kinh doanh Trỏi phiu Chớnh ph y ban nhõn dõn Chng trỡnh phỏt trin Liờn Hp quc ụ la M Ngõn hng th gii Xõy dng c bn Header Page of 145 DANH MC CC BNG TRONG LUN N S hiu Ni dung Trang Bng 2.1 Thng kờ din tớch v a hỡnh tnh Bc Giang 60 Bng 2.2 Thng kờ hnh chớnh tnh Bc Giang 62 Bng 2.3 So sỏnh din tớch v mt dõn s ca Bc Giang vi vựng Trung du nỳi phớa Bc v c nc nm 2010 63 Bng 2.4 Tng hp hin trng ng b tnh Bc Giang 65 Bng 2.5 Tng hp hin trng quc l trờn a bn tnh 65 Bng 2.6 Tng hp hin trng ng tnh 66 Bng 2.7 Hin trng kt cu mt ng GTNT 67 Bng 2.8 Tỡnh trng ng giao thụng nụng thụn 69 Bng 2.9 Tỡnh trng ng giao thụng nụng thụn theo cp qun lý 70 Bng 1.10 Hin trng ng ụ th 72 Bng 2.11 Kt qu huy ng u t phỏt trin h thng GTB giai on 2001-2013 tnh Bc Giang 81 Bng 2.12 Kt qu phõn b ca NSNN 83 Bng 2.13 Kt qu huy ng nc ngoi NSNN 93 Bng 3.1 Tng hp nhu cu u t v bo trỡ cụng trỡnh ng b tnh Bc Giang giai on 2014 - 2020 v tm nhỡn n nm 2030 110 Bng 3.2 D kin c cu huy ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b tnh Bc Giang giai on 2014-2020 v 2021-2030 110 Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MC CC BIU , S TRONG LUN N S hiu Ni dung Trang Biu 2.1 C cu mt ng trờn ng huyn, ng xó, thụn xúm 70 Biu 2.2 Chiu di ng huyn theo cỏc huyn 71 Biu 2.3 So sỏnh chiu di ng huyn v din tớch 71 S 1.1: Ngun 31 Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 M U Tớnh cp thit ca ti lun ỏn Mt nhng yu t quan trng cú phn quyt nh ti quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, xó hi ca mt quc gia, vựng lónh th v mi a phng l h thng kt cu h tng giao thụng ti núi chung, h thng KCHT giao thụng ng b núi riờng Nhn rừ tm quan trng ca h thng KCHT giao thụng ng b i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, xó hi ca tnh, t sau tỏi thnh lp tnh, nht l giai on t 2001-2013, ng b, chớnh quyn v nhõn dõn tnh Bc Giang ó cú nhiu quyt sỏch quan trng, trung mi ngun lc cho u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b Trong s cỏc ngun lc ú, ngun lc ti chớnh l ngun lc ngun cho vic khai thỏc cỏc ngun lc khỏc ang cú nhiu hn ch, mc huy ng cha ỏp ng c yờu cu t quỏ trỡnh phỏt trin KCHT giao thụng ng b theo Quy hoch ó c cp thm quyn phờ duyt Cú nhiu lý khỏch quan v ch quan lm cho vic khai thỏc ngun lc ti chớnh phc v cho u t phỏt trin h thng KCHT giao thụng ng b cũn nhiu hn ch Nhm lm sỏng t nhng lý ú, cú bin phỏp khai thỏc tt hn ngun lc ti chớnh phc v cho vic trin khai thc hin Quy hoch phỏt trin h thng KCHT GTB tnh Bc Giang n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030, NCS ó la chn ti Huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b trờn a bn tnh Bc Giang lm ti lun ỏn bo v hc v tin s Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n lun ỏn Cú th núi xung quanh lnh vc huy ng u t phỏt trin KCHT GTB ó cú khụng ớt cụng trỡnh nghiờn cu di dng lun thc s, lun ỏn tin s kinh t, cỏc ti cp b hay cỏc bi bỏo khoa hc Vi tinh thn hc hi, nghiờn cu kinh nghim, ng thi nhm trỏnh s trựng lp, quỏ trỡnh trin khai lun ỏn, NCS ó cú dp tip cn vi 14 cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi bao gm: lun thc s, lun ỏn tin s, ti Footer Page 10 of 145 Header Page 160 of 145 151 Th hai, hon thin khung phỏp lý m bo tớnh cnh tranh ca cỏc dch v KCHT gia cỏc n v kinh doanh, khai thỏc t nhõn Cn nhng quyn thc hin i vi cỏc d ỏn quan trng v cú u tiờn cao nhng cú tim nng thc hin theo cỏc hỡnh thc BOT, BTO, BT, PPP; ci thin mụi trng u t núi chung v hon thin h thng phỏp lý liờn quan n u t KCHT; b sung thờm cỏc iu kin thu hỳt u t vo KCHT; chớnh sỏch u t cho KCHT cn phi thc t v phự hp vi c thự ca tng phõn ngnh, cú chớnh sỏch giỏ c v sut u t, tin trỡnh hon hp lý m bo li ớch ca nh u t cng nh kh nng chi tr ca doanh nghip v ngi dõn Sa i cỏc quy nh v phn tham gia ca Nh nc, khụng quy nh cng mc trn t l ca Nh nc tham gia d ỏn/ hỡnh thc tham gia ca Nh nc cng s c lng húa, c th hn Sa i cỏc yờu cu v ni dung xut d ỏn v cỏc bc la chn, trin khai v thc hin cho phự hp vi thc t Th ba, nõng cao hiu qu u t t ngun NSNN v cú ngun gc NSNN iu chnh c ch s dng NSNN, NSNN chuyn sang h tr v iu tit cnh tranh i vi cỏc cụng trỡnh KCHT, c b trớ trung cho cỏc cụng trỡnh trng im, gii quyt nhu cu i vi cỏc d ỏn, cụng trỡnh mang li ớt li ớch ti chớnh trc tip (kộm hp dn i vi khu vc t nhõn) ng thi, ngun NSNN c s dng hp lý vic tham gia cỏc d ỏn u t KCHT theo mụ hỡnh i tỏc cụng - t (PPP) nhm m bo s tin cy chia s ri ro vic u t v kinh doanh cỏc cụng trỡnh KCHT cú s tham gia ca t nhõn Vn NSNN cn c s dng to iu kin hỡnh thnh v phỏt trin th trng hp dn u t phỏt trin KCHT, s dng h tr v to iu kin cỏc d ỏn h tng cú li ớch trc tip, hp dn nh u t t khu vc t nhõn tham gia Th t, v lónh o iu hnh Nõng cao vai trũ, hiu lc qun lý ca nh nc, tng cng s ch o iu hnh ca cỏc cp y ng, chớnh quyn cỏc cp t tnh n huyn, xó i Footer Page 160 of 145 Header Page 161 of 145 152 vi vic u t phỏt trin KCHT giao thụng, i vi s phỏt trin kinh t, xó hi a phng Phng chõm ch o l tng cng tuyờn truyn lm thay i nhn thc v t ca mt s cỏn b lónh o v nhõn dõn vic huy ng cỏc ngun lc ti chớnh, c bit l nõng cao trỏch nhim, cao tinh thn c lp t ch, loi b tõm lý trụng ch li vo nh nc Ban hnh c ch, chớnh sỏch phự hp huy ng hiu qu cỏc ngun u t KCHT giao thụng Phõn cp qun lý cỏc cụng trỡnh h tng giao thụng, xỏc nh rừ trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh, nõng cao hiu qu qun lý nh nc, x lý kp thi cỏc trng hp vi phm ln chim hnh lang ATGT, cỏc hnh vi lm h hng, hy hoi cỏc cụng trỡnh h tng giao thụng, phỏt hin kp thi cỏc s c v cú bin phỏp sa cha, tu, bo dng thng xuyờn cỏc cụng trỡnh h tng giao thụng Th nm, i mi t chc nhõn s to iu kin thun li cho vic thc thi cỏc gii phỏp Núi n t chc v nhõn s hot ng lnh vc u t phỏt trin KCHT giao thụng l núi n cỏc c quan thay mt cho ch u t (cỏc ban qun lý), cỏc nh thu t vn, xõy dng v nhiu n v liờn quan khỏc Nhỡn chung theo ỏnh giỏ, cỏc hot ng ca cỏc n v ny bờn cnh nhng kt qu t c cũn nhiu bt cp cn thit phi cú nhng i mi C th: - Nng lc ca cỏc c quan thay mt cho ch u t cũn nhng bt cp iu ny th hin gn nh mi cụng on t chun b d ỏn n thc hin d ỏn Mt s b phn cũn thc hin cụng vic theo t rt c mc dự mụi trng u t (ch , chớnh sỏch c i mi hng ngy) Tớnh th ng cụng vic cũn khỏ ph bin, trỏch nhim cỏ nhõn (cỏ nhõn hoc c quan) cũn cha c lm minh bch nờn d dn n tỡnh trng "mi ngi u quan tõm mt vic nhng trỏch nhim thỡ khụng l ngi chu chớnh" Tỡnh trng ny khỏ ph bin c quan cụng quyn cỏc cp ch khụng riờng ngnh GTVT Footer Page 161 of 145 Header Page 162 of 145 153 Nng lc ca cỏc c quan ca ch u t cũn b hn ch bi cỏc quy nh, quy ch hnh h thng Vic thay i c ch hnh cho phự hp vi Lut xõy dng v nhng quy nh kốm theo khỏ chm Xỏc nh vai trũ trỏch nhim ca "ch u t" cũn lỳng tỳng thi gian di lm cho khụng l ch thc s, chu trỏch nhim t u cho n kt thỳc quỏ trỡnh xõy dng cụng trỡnh S cn cn gia chc nng qun lý nh nc v u t v qun lý sn xut ụi cũn cha c phõn bit Cụng tỏc chun b v thc hin d ỏn xõy dng c quan tõm nhiu hn cụng tỏc giỏm sỏt u t (trong ú bao gm c vic theo dừi, ỏnh giỏ hiu qu d ỏn) cũn b xem nh Tri qua nhiu nm thc hin u t kinh phớ ỏng k nhng chỳng ta cng cha cú mt ỏnh giỏ no hon chnh d ỏn v vỡ vy cng cha cú c s cho nhng nh hng u t tng lai m s phỏt trin KT-XH ca t nc s n lỳc ũi hi nhiu hn nhng gii phỏp phi cụng trỡnh, thõn thin vi mụi trng Mi liờn h vi cng ng ca cỏc d ỏn cũn rt hn ch Thụng tin v d ỏn cũn cha n vi cng ng c hng li cng nh b nh hng nhn v v x lý cỏc phn hi Nu lm tt ny cú th s tng cng s ng thun ca dõn chỳng cng nh s to c kờnh cho s giỏm sỏt ca cng ng - Nng lc ca cỏc nh thu T vn/nh thu xõy dng cũn cha ỏp ng c yờu cu c v lng v cht H qu ca s yu kộm ny nh hng trc tip n Tin thc hin d ỏn cng nh cht lng v hiu qu ca d ỏn Mt thi gian rt di khụng chm lo n vic tng cng nng lc cho cỏc c quan t Tuy cng l cỏc doanh nghip nhng sn phm t cú trỡnh thp thỡ xó hi chu thit thũi nhiu hn Cỏc c quan T thc t mi l s chuyn i t cỏc n v Kho sỏt-Thit k, t l "th v" cũn chim phn ln cho nờn chỳng ta thiu rt nhiu chuyờn gia T gii cú mt nhõn lc t nng lc cn thi gian o to v trng thnh cụng vic trờn 10 nm Cung cỏch iu hnh, t bo th trỡ tr mt s n v, mt s cỏ nhõn T ó lm chm hoc mt i kh nng "T nõng cao nng lc" ca T Footer Page 162 of 145 Header Page 163 of 145 154 (mt yu t ti cn thit T phỏt trin v hi nhp) S chm phỏt trin ca T phn no cng cỏc chớnh sỏch ca Nh nc v ngnh cha thc s to ng lc thỳc y T phỏt trin Mt chỳng ta ý thc c rng s yu kộm ca T s dn n sn phm khụng tt cho xó hi, nh hng n s phỏt trin chung ca ngnh thỡ cỏc c quan Chớnh ph, B chuyờn ngnh cn cú nhng chớnh sỏch nhm khuyn khớch T nõng cao nng lc (vic chn thu t vi giỏ r lõu khụng khyn khớch T sỏng to, tỡm tũi gii phỏp tt nht cho d ỏn) Tỡnh trng yu kộm ca cỏc nh thu xõy dng cng l nguyờn nhõn nh hng ti Cụng tỏc u t xõy dng ca ngnh Xõy dng cỏc cụng trỡnh GTB cú tớnh c thự khỏc nhiu so vi xõy dng dõn dng vỡ vy cng ũi hi nhng nh xõy dng chuyờn nghip Thi gian qua nhiu lý do, ú cú lý thuc v qun lý u t ca chớnh ph, dn n hu ht cỏc nh thu xõy dng GTB ó v ang b suy yu, nhõn lc tt i, mỏy múc khụng c tng cng, cụng ngh lc hu, qun lý yu kộm Ngy hng lot cụng trỡnh dựng TPCP (tc l sn sng toỏn) nhng lc ó bt tũng tõm Cỏc nh thu ngoi ngnh ang tham gia mnh vo th trng xõy dng GTB nhng ngoi mt vi n v cú nng lc tt thỡ hu ht nng lc v kinh nghim khụng ỏp ng c yờu cu T chc qun lý u t xõy dng cụng trỡnh nhỡn chung cũn chm i mi Mt s b phn qun lý cũn sa vo cỏc chi tit k thut m cha quan tõm cỏc cú tớnh v mụ Nhng quy trỡnh thc hin cỏc cụng vic dng nh cũn cha chun b tt Nhng quy nh ny cn phi ch dn tng tn cho cỏc c quan cựng tham gia thc hin d ỏn k c T v cỏc nh thu xõy dng Vớ d, Theo cỏc Ngh nh hng dn H s TKCS cụng trỡnh nhúm A phi c thm nh thi gian 20 ngy sau nhn cỏc h s hp l Nh vy cn quy nh rừ th no l h s hp l v sau ó hp l ri thỡ phi c thm tra vũng 20 ngy Chỳng ta thng b chm vỡ t u khụng xỏc nh vi l h s ó hp l cha, gia chng yờu cu b sung ti Footer Page 163 of 145 Header Page 164 of 145 155 liu ny, khỏc v th l cụng tỏc thm tra kộo di Dng nh cỏch kim tra s b theo kiu "check list" cha c ỏp dng S quỏ ti ca cỏc c quan Thm tra, Thm nh ngoi yu t thiu nhõn lc cng cũn cỏch thc lm vic Khi ó ý thc c rng cỏc c quan Thm nh khụng th cú thi gian v sc lc xem k hng trm, ngn h s thit k thỡ cỏch thc Thm tra thm nh ỳng mc cn thit s lm gim ti cho cỏn b ng thi trung ỏnh giỏ nhng im chớnh yu nh S tuõn th quy hoch, tuõn th Quy chun v Tiờu chun, s an ton cụng trỡnh, kinh t, an tũan mụi trng T chc qun lý u t cũn cha thc s quan tõm n vic giỏm sỏt u t v ỏnh giỏ hiu qu d ỏn T chc qun lý v thc hin cỏc d ỏn dựng ODA hin cng cũn nhiu ln cn: mi quan h cụng vic v trỏch nhim gia CPO, PMU, Cc qun lý XDCT; nng lc cỏc nh T quc t cng cú ; quyn lc ca bờn vay dng nh b hn ch cha hn ó bờn cho vay m cũn nng lc qun lý ca bờn vay Cỏc th tc lm mt khỏ nhiu thi gian ch i ca d ỏn Túm li, t chc qun lý i vi lnh vc u t xõy dng phỏt trin cỏc KCHT giao thụng ng cú mi quan h nh hng ln ờn huy ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b Vi hin trng t chc qun lý nh phõn tớch trờn, tt yu s nh hng khụng nh n vic thc thi cỏc gii phỏp huy ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b thc tin Do ú, i mi cụng tỏc t chc qun lý lnh vc u t xõy dng l iu kin thc hin tt cỏc gii phỏp huy ng Th sỏu, nõng cao trỡnh cỏn b ph trỏch cỏc cụng vic hot ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b Ch tch H Chớ Minh ó dy cỏn b l cỏi gc ca mi cụng vic Suy cho cựng cỏn b l nhõn t quyt nh mi hot ng kinh t, xó hi ca t nc Trong u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b cng khụng ngoi l Footer Page 164 of 145 Header Page 165 of 145 156 Hot ng huy ng u t phỏt trin h thng GTB liờn quan trc tip n trỏch nhim ca i ng lm cụng tỏc GTVT v i ng lm cụng tỏc ti chớnh a phng Trỡnh , nng lc qun lý ca i ng lm cụng tỏc GTVT v i ng lm cụng tỏc qun lý ti chớnh a phng cú nh hng khụng nh n cụng tỏc huy ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b Do ú, cú th thc thi cỏc gii phỏp huy ng phi ht sc quan tõm nõng cao trỡnh nng lc, trỏch nhim ca i ng cỏn b i vi Bc Giang, bi cnh m rng phõn cp qun lý u t XDCB cho cỏc huyn v cỏc xó, thỡ phi ht sc quan tõm n i ng lm cụng tỏc GTVT v cụng tỏc ti chớnh cp huyn v cp xó Hng quan tõm l; tng cng cụng tỏc o to, bi dng nng lc, trỡnh qun lý kinh t, ti chớnh núi chung, nng lc trỡnh qun lý lnh vc GTVT núi riờng, ng thi vi vic nõng cao nng lc trỡnh cho cỏn b, cn cú k hoch sp xp, b trớ cỏn b phự hp vi nng lc qun lý lnh vc GTVT, c bit cỏn b Ban QLDA cp tnh v huyn Th by, y mnh to bc t phỏ ci cỏch hnh chớnh Trng tõm l ci cỏch th tc hnh chớnh theo c ch mt ca in t v mt ca in t liờn thụng theo hng cụng khai, minh bch, nht l lnh vc u t; t ai; Xõy dng; Qun lý ngõn sỏch, thu Qui rừ trỏch nhim, quyn hn ca cỏc cp, cỏc ngnh vic thu hỳt u t, nõng cao tớnh ch ng sỏng to qun lý iu hnh u tranh mnh m cú hiu qu cỏc hnh vi tiờu cc, tham nhng, sỏch nhiu, gõy phin h cho ngi dõn v doanh nghip X lý kiờn quyt v thay th kp thi cỏc trng hp vi phm, cỏn b nng lc yu, thiu tinh thn trỏch nhim, khụng hon thnh nhim v Footer Page 165 of 145 Header Page 166 of 145 157 Tiu kt chng i vi Bc Giang, cng nh c nc h thng KCHT giao thụng ti núi chung, h thng KCHT giao thụng ng b núi riờng c vớ nh h thng mch mỏu c th ngi H thng mch mỏu tc nghn, ngng tr, nu khụng c s lý kp thi, s sng ca ngi s chm dt H thng GTVT i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, xó hi úng vai trũ nh l h thng mch mỏu c th ngi H thng GTVT quố qut, khụng ng b l mt nhng nguyờn nhõn dn n kinh t kộm phỏt trin, húa lc hu, khú cú th gii quyt c mc tiờu xúa gim nghốo, nht l nhng tnh trung du, nỳi nh Bc Giang Do ú, u t phỏt trin h thng KCHT giao thụng ti núi chung, KCHT giao thụng ng b núi riờng l nhim v trng tõm, cn c quan tõm ch o i trc mt bc nh hng, quan im ch o ca lónh o tnh Bc Giang Bc Giang ó phờ duyt Quy hoch u t phỏt trin h thng GTB n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030 cú th thc hin c quy hoch ú, theo tớnh toỏn ca tnh cn mt khon u t rt ln trờn 40.074 t ng Nu ly s thu NSP nm 2013 l trờn 2.500 t ng, gi s ton b s thu ú u phõn b cho u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b thỡ phi mt n 16 nm mi cú th ỏp ng c nhu cu u t xõy dng KCHT giao thụng ng b theo Quy hoch c duyt a vớ d ny vi n ý l ỏp ng nhu cu cho u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b ca tnh Bc Giang theo quy hoch khụng th ch trụng cy vo NSP m phi tin hnh cỏc gii phỏp huy ng ng b tt c cỏc ngun u t t cỏc ch th xó hi Tuy nhiờn, vi thc t ca Bc Giang nhng nm ti, vic huy ng cho u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b, cn quan tõm n ngun t khu vc t nhõn v c bit l ngun nc ngoi ú chớnh l im nhn cỏc gii phỏp huy ng m chng ca lun ỏn cp Footer Page 166 of 145 Header Page 167 of 145 158 KT LUN Kt cu h tng GTB l mt nhỏnh ch yu quan trng kt cu h tng GTVT ca tnh Bc Giang Ngay sau tỏi thnh lp tnh (1997), xõy dng, phỏt trin KCHT giao thụng ti núi chung, KCHT giao thụng ng b núi riờng l mt nhng nhim v trng tõm ca tnh Bc Giang Nhiu k i hi ng b tnh, nhiu khúa ca HND v UBND u cp n phỏt trin h thng KCHT giao thụng ng b Tuy nhiờn, cho n theo ỏnh giỏ ca tnh bờn cnh nhng kt qu t c, h thng KCHT GTB cũn nhiu cn gii quyt Khú khn ln nht cú th phỏt trin h thng KCHT GTB mt cỏch ng b, hin i ỏp ng yờu cu phỏt trin nhanh, bn vng nn kinh t ca tnh Bc Giang l Ly õu cú th ỏp ng c nhu cu ln theo Quy hoch phỏt trin GTB n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 ca tnh? ú l cõu hi lm au u lónh o v cỏc cp qun lý ca tnh Lun ỏn tin s vi ti Huy ng u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng ng b tnh Bc Giang cú th tr li phn no cho cõu hi ú Nhm a nhng lun c v lý thuyt cng nh thc tin tr li cho cõu hi ú lun ỏn, ó trung nghiờn cu nhng mang tớnh lý thuyt v KCHT cng nh cỏc v huy ng Tuy nhiờn tõm im m bn lun ỏn i sõu phõn tớch l ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan hin trng huy ng u t phỏt trin ca tnh Bc Giang giai on t 2001-2013, ch nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan lm hn ch cụng tỏc huy ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b ca tnh giai on nghiờn cu Trong s cỏc nguyờn nhõn m lun ỏn cp, lun ỏn nhn mnh n iu kinh t, xó hi ca tnh (kinh t cha phỏt trin, thu nhp bỡnh quõn u ngi thp so vi mc thu nhp bỡnh quõn ca c nc; s lng doanh nghip cũn bộ, tớch ly ti chớnh cũn hn ch, a s l ng bo dõn tc) v cỏc c ch hp lý thu hỳt ngun u t ngoi ngõn sỏch Xỏc nh rừ nguyờn nhõn, lun ỏn ó i sõu nghiờn cu xut cỏc gii phỏp huy ng tng ngun xó hi Footer Page 167 of 145 Header Page 168 of 145 159 Gn vi iu kin KT-XH ca tnh Bc Giang, Lun ỏn nhn mnh n cỏc gii phỏp huy ng t khu vc t nhõn v c bit l ngun nc ngoi i vi tnh Bc Giang, coi nh ú l mt nhng im nhn ca Lun ỏn Vn huy ng l phc tp, khụng ch liờn quan n mang tớnh k thut n thun m nú cú nh hng rt ln n cỏc mc tiờu ca kinh t v mụ Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu cỏc gii phỏp huy ng u t phỏt trin KCHT giao thụng ng b m bn Lun ỏn xut khụng tỏch ri cỏc mc tiờu kinh t v mụ ca Nh nc ú l nhng c bn m bn Lun ỏn quan tõm gii quyt Footer Page 168 of 145 Header Page 169 of 145 160 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI LIấN QUAN N LUN N Dng Vn Thỏi (2011), Huy ng cỏc ngun lc phỏt trin kt cu h tng v ụ th, Tp Nghiờn cu Ti chớnh k toỏn, s (97), tr.71-72 Dng Vn Thỏi (2013), Phỏt trin v qun lý kt cu h tng kinh t tnh Bc Giang - Thc trng v nhng t ra, Tp Thanh tra Ti chớnh, s 36, tr.31-32 Dng Vn Thỏi (2014), Huy ng cỏc ngun phỏt trin h tng giao thụng ng b tnh Bc Giang hin nay, Tp Nghiờn cu Ti chớnh k toỏn, s 03 (128), tr.71-73 Footer Page 169 of 145 Header Page 170 of 145 161 DANH MC TI LIU THAM KHO * Ti liu ting Vit Ban Chp hnh Trung ng (khúa XI), Ngh quyt 13-NQ/TW Hi ngh Trung ng khúa XI ngy 16/01/2012 v xõy dng h thng kt cu h tng ng b nhm a nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i vo nm 2020 B Chớnh tr, Kt lun s 26-KL/TW ngy 02/8/2012 v tip tc thc hin Ngh quyt s 37-NQ/TW ngy 01/7/2004 v phỏt trin KT-XH v m bo quc phũng, an ninh vựng trung du, nỳi Bc B B Giao thụng Vn ti (2013), Quyt nh s 4403/Q-BGTVT ngy 31/12/2013 Phờ duyt ỏn Huy ng cỏc ngun lc t phỏ u t phỏt trin kt cu h tng giao thụng B Ti chớnh (2012), Thụng t 81/2012/TT-BTC ngy 22/5/2012 hng dn v phỏt hnh trỏi phiu chớnh quyn a phng ti th trng nc B Ti chớnh (2012), Thụng t 197/2012/TT-BTC 15/01/2012 hng dn ch thu, np, qun lý v s dng phớ s dng ng b theo u phng tin B Xõy dng (2014), Quyt nh 634/Q-BXD ngy 09/06/2014 v vic cụng b Sut u t xõy dng cụng trỡnh v giỏ xõy dng tng hp b phn kt cu cụng trỡnh nm 2013 Thỏi Bỏ Cn, Qun lý ti chớnh u t xõy dng c bn Chớnh ph (2009), Ngh nh 108/2009/N-CP ngy 27/11/2009 v u t theo hỡnh thc Hp ng Xõy dng - Kinh doanh - Chuyn giao, Hp ng Xõy dng - Chuyn giao - Kinh doanh, Hp ng Xõy dng - Chuyn giao Chớnh ph (2012), Ngh nh 18/2012/N-CP ngy 13/3/2012 ca Chớnh ph v Qu bo trỡ ng b 10 Cc Thng kờ Bc Giang (2000-2013), Niờn giỏm thng kờ Footer Page 170 of 145 Header Page 171 of 145 162 11 Cự Minh o (2012), Mt s gii phỏp thu hỳt v qun lý u t trc tip nc ngoi phỏt trin c s h tng giao thụng ng b trờn a bn thnh ph H Chớ Minh, Lun Thc s, Trng i hc Giao thụng Vn ti, c s II - Thnh ph H Chớ Minh 12 o Tng nh (2012), Hon thin qun lý cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh giao thụng ng b trờn a bn Bỡnh nh n nm 2020, Lun Thc s, Trng i hc Giao thụng Vn ti c s II Thnh ph H Chớ Minh 13 Nguyn Minh c (2012), Nghiờn cu mt s gii phỏp nõng cao cht lng qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh s dng Nh nc, Lun ỏn Tin s, Trng i hc Xõy dng H Ni 14 Hc vin Ti chớnh, Giỏo trỡnh qun lý ti chớnh cụng 15 HND tnh Bc Giang, Ngh quyt s 28/NQ-HND thụng qua ỏn thnh lp Qu u t phỏt trin tnh Bc Giang 16 HND tnh Bc Giang, Ngh quyt s 24/NQ-HND v vic phõn b u t phỏt trin ngun ngõn sỏch Nh nc nm 2014 17 Trnh Th Thỳy Hng (2012), Qun lý ngõn sỏch Nh nc u t xõy dng c bn trờn a bn tnh Bỡnh nh, Lun ỏn Tin s, Trng i hc Kinh t quc dõn 18 Bựi Vn Khỏnh (2010), Huy ng ngun lc ti chớnh xõy dng kt cu h tng giao thụng ng b trờn a bn tnh Hũa Bỡnh, Lun ỏn Tin s, Hc vin Ti chớnh 19 Vừ i Lc, Mt s xõy dng c s h tng Vit Nam, Ecna.gov//van /%20e%xay%20dung%20co%so 20 M.J Keynes, Lý thyt chung v lao ng, lói sut v tin t (General theory Employment Interest and Money) 21 Phan Th Bớch Nguyt (2013), "PPP- Li gii cho bi toỏn phỏt trin c s h tng giao thụng ụ th thnh ph H Chớ Minh", Tp Phỏt trin & Hi nhp, s 10 (20) thỏng 5-6 Footer Page 171 of 145 Header Page 172 of 145 163 22 Phm Thu Phng (2007), Chuyn i cỏc hỡnh thc u t trc tip nc ngoi Vit Nam, Lun Thc s, Trng i hc Quc gia H Ni 23 Nguyn Ngc Quang (2012), Vn ODA xõy dng c s h tng giao thụng H Ni, Lun Thc s, Trng i hc Kinh t quc dõn 24 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2002), Lut Ngõn sỏch nh nc s 01/2002/QH11 ngy 16/12/2002 25 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut t s 45/2014/QH13 26 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut u t cụng s 49/2014/QH13 27 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut Xõy dng s 50/2014/QH13 28 S Giao thụng Vn ti Bc Giang, Bỏo cỏo ỏn quy hoch n nm 2020 29 S K hoch v u t Bc Giang, Cỏc bỏo cỏo thng niờn 30 S Ti chớnh Bc Giang (2013), Bỏo cỏo nm 2013 31 ng Trung Thnh (2012), Nghiờn cu phỏt trin bn vng c s h tng giao thụng vựng ng bng sụng Cu Long, Lun ỏn Tin s, Trng i hc Giao thụng Vn ti 32 Nguyn Lng Thnh, Tng cng huy ng u t xõy dng cỏc cụng trỡnh kt cu h tng kinh t - xó hi tnh Bc Ninh thi k i mi - Thc trng, kinh nghim v gii phỏp, Lun ỏn Tin s, Trng i hc Kinh t quc dõn 33 Th tng Chớnh ph (2010), Quyt nh 71/2010/Q-TTg ngy 09/11/2010 v vic ban hnh Quy ch thớ im u t theo hỡnh thc i tỏc cụng - t 34 H Hu Tin (2010), Gii phỏp huy ng tớn dng phc v phỏt trin kinh t - xó hi thnh ph Nng, Lun ỏn Tin s, Hc vin Ti chớnh Footer Page 172 of 145 Header Page 173 of 145 164 35 Tnh y Bc Giang (2001), Vn kin i hi i biu ng b tnh Bc Giang khúa XV(nhim k 2001-2005) 36 Tnh y Bc Giang (2006), Vn kin i hi i biu ng b tnh Bc Giang khúa XVI (nhim k 2005-2010) 37 Tnh y Bc Giang (2011), Chng trỡnh phỏt trin h thng kt cu h tng kinh t, xó hi ca tnh Bc Giang giai on 2011-2020 38 Tnh y Bc Giang (2011), Vn kin i hi i biu ng b tnh Bc Giang khúa XVII (nhim k 2011-2015) 39 Tnh Bc Giang, Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi giai on 20112020 40 Nguyn c Tuyờn (2009), Phỏt trin h tng kinh t - xó hi nụng thụn tnh Bc Ninh - Kinh nghim v gii phỏp, Lun ỏn Tin s, Trng i hc Kinh t quc dõn 41 UBND tnh Bc Giang (2006), Quyt nh s 74/2006/Q-UBND ngy 20/11/2006 phờ duyt quy hoch phỏt trin h thng giao thụng ti Bc Giang 2001-2010, tm nhỡn n nm 2020 42 UBND tnh Bc Giang (2012), Quyt nh s 71/Q-UBND ngy 14/3/2012 phờ duyt Quy hoch phỏt trin giao thụng ti tnh Bc Giang n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 43 UBND tnh Bc Giang (2014), Quyt nh 95/Q- UBND ngy 04/03/2014 v vic thnh lp Qu u t phỏt trin tnh Bc Giang 44 Nguyn Quang Vinh (2007), Thu hỳt u t trc tip nc ngoi Vit Nam iu kin hi nhp, Lun Thc s, Trng i hc Quc gia H Ni Ti liu trờn trang Website 45 Bn v ni dung u t nn kinh t, http://luatminhkhue.vn/dieuchinh/ban-ve-noi-dung-von-dau-tu-trong-kinh-te-.aspx 46 Voer,edu.vn/thi-truong-von-quoc-te/ff9f77b Footer Page 173 of 145 Header Page 174 of 145 165 * Ti liu ting Anh 47 Aman Khan, W Bartley Hildreth (2004), Financial Management theory in The Public Sector, Greenwood Publishing Group 48 Aman Khan, W Bartley Hildreth (2002), Budget theory in The Public sector The United States 0f America: An imprint of Greenwood 49 Anand Rajaram, Tuan Minh Le, Nataliya Biletska anh Jim Brumby (8/2010), A Diagnostic Framework for Assessing Public Investment WB, Washington, D.C,U.S.A 50 Angel de la Fuente (2004), Second - best redistribution through pubic investmen: acharacterization, an empirial test and application to the case of Spain Available online at www.sciencedirrect.com 51 Bemard Myers, Thomas Laursen (2008), Public Investment Management in EU 52 Barry H Potter anh Jack Diamond (1999), Guidelines for Public Expenditure Management IMF 53 Era Babla-Norris, Jim Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills and Chris Papageorgiou (2011), Investing in Public Investment, An Index of Public Investment Efficiency International Monetary Fund Footer Page 174 of 145 ... HC VIN TI CHNH ]^ B TI CHNH DNG VN THI HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01... phỏt trin Chõu An ton giao thụng Xõy dng - kinh doanh - chuyn giao Xõy dng - chuyn giao Xõy dng - chuyn giao - kinh doanh Cụng nghip húa, hin i húa C s h tng ng xó, ng huyn, ng tnh, ng ụ th u... thụng ngi ta phõn KCHT giao thụng thnh loi: KCHT giao thụng ng b; KCHT giao thụng ng st; KCHT giao thụng hng khụng; KCHT giao thụng hng hi; KCHT giao thụng ng sụng Cỏc loi KCHT giao thụng cú mi liờn
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay