Huy động vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

243 98 0
  • Loading ...
1/243 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:14

Header Page of 145 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH - - đinh thị hải hậu HUY NG VN U T CHO PHT TRIN NGUN NHN LC DU LCH VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T luận án tiến sĩ kinh tế H NI - 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH - - đinh thị hải hậu HUY NG VN U T CHO PHT TRIN NGUN NHN LC DU LCH VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 Luận án tiến sĩ kinh tế NGI HNG DN KHOA HC: TS Nguyễn Xuân Thạch PGS, TS Vũ Thị Bạch Tuyết Hà Nội - 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TC GI LUN N INH TH HI HU inh Th Hi Hu Footer Page of 145 Header Page of 145 ii MC LC LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CH VIT TT vi DANH MC BNG vii DANH MC S ix DANH MC BIU x A M U I Lý la chn ti II Mc ớch v nhim v nghiờn cu III i tng, phm vi nghiờn cu IV Phng phỏp nghiờn cu V í ngha khoa hc v thc tin ca ti nghiờn cu VI Mt s im mi ca lun ỏn VII Kt cu ca lun ỏn B TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 13 ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu v nhng t cho ti Lun ỏn. 14 C NI DUNG V KT QU NGHIấN CU 16 Chng C S Lí LUN V HUY NG VN U T CHO PHT TRIN NGUN NHN LC DU LCH TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 16 1.1 Phỏt trin ngun nhõn lc du lch iu kin hi nhp kinh t quc t 16 Footer Page of 145 Header Page of 145 iii 1.1.1 Hi nhp kinh t quc t. 16 1.1.2 Ngun nhõn lc du lch 18 1.1.3 Phỏt trin ngun nhõn lc du lch 26 1.2 Huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch iu kin hi nhp kinh t quc t 34 1.2.1 Vn u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch 34 1.2.2 c im huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch 38 1.2.3 Cỏc kờnh huy ng v s cn thit phi a dng húa cỏc kờnh huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch 39 1.2.4 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch 51 1.2.5 Cỏc yu t nh hng n huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch iu kin hi nhp kinh t quc t 52 1.2.6 Tỏc ng t hi nhp kinh t quc t n vic huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch 55 1.3 Kinh nghim huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch ca mt s quc gia trờn th gii v rỳt bi hc dng cho Vit Nam 61 1.3.1 Kinh nghim huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch ca mt s quc gia trờn th gii 61 1.3.2 Bi hc dng cho Vit Nam 66 Kt lun chng 68 Chng THC TRNG HUY NG VN U T CHO PHT TRIN NGUN NHN LC DU LCH VIT NAM TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T GIAI ON 2006 - 2013 Footer Page of 145 70 Header Page of 145 iv 2.1 Thc trng phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam bi cnh hi nhp kinh t quc t giai on 2006-2013 70 2.1.1 Bi cnh hi nhp kinh t quc t giai on 2006-2013 70 2.1.2 Khỏi quỏt thc trng phỏt trin du lch Vit Nam giai on 2006 - 2013 73 2.1.3 Thc trng phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam giai on 2006-2013 79 2.1.4 ỏnh giỏ thc trng phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam thi gian qua 84 2.2 Thc trng huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam giai on 2006-2013 86 2.2.1 Quy mụ v c cu u t phỏt trin ngun nhõn lc du lch giai on 2006 2013. 87 2.2.2 Mc m bo nhu cu u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch giai on 2006 2013 99 2.2.3 Sut u t cho nhõn lc du lch giai on 2006 2013. 105 2.2.4 H s u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch trờn thu nhp du lch giai on 2006 2013. 107 2.3 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam thi gian qua 108 2.3.1 Kt qu t c v nguyờn nhõn 109 2.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 114 Kt lun chng . 123 Chng GII PHP TNG CNG HUY NG VN U T CHO PHT TRIN NGUN NHN LC DU LCH VIT NAM TRONG HI NHP KINH T QUC T N NM 2020 125 3.1 Mc tiờu phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam 125 Footer Page of 145 Header Page of 145 v hi nhp kinh t quc t n nm 2020 3.1.1 C hi v thỏch thc i vi phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam hi nhp kinh t quc t n nm 2020 125 3.1.2 Mc tiờu phỏt trin du lch Vit Nam n nm 2020 128 3.1.3 Mc tiờu phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam n nm 2020. 130 3.2 Nhu cu, kh nng v quan im huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam hi nhp kinh t quc t n nm 2020.. 132 3.2.1 Nhu cu u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam n nm 2020. 132 3.2.2 Kh nng huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch n nm 2020 141 3.2.3 Quan im c bn v huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam hi nhp kinh t quc t n nm 2020 144 3.3 Gii phỏp tng cng huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam hi nhp kinh t quc tn nm 2020. 146 3.3.1 Gii phỏp huy ng u t nc cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam n nm 2020 146 3.3.2 Gii phỏp huy ng u t ngoi nc cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam n nm 2020 158 3.4 iu kin thc hin cỏc gii phỏp huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam Footer Page of 145 161 Header Page of 145 vi 3.4.1 Hon thin h thng phỏp lut nhm a dng húa u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam . 161 3.4.2 Hon thin chớnh sỏch i vi phỏt trin ngun nhõn lc du lch 162 3.4.3 Tng cng hp tỏc quc t v o to du lch .. 166 Kt lun chng . 167 D KT LUN . 168 E DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B Cể LIấN QUAN N TI LUN N F DANH MC TI LIU THAM KHO G PH LC Footer Page of 145 Header Page of 145 vii DANH MC CH VIT TT ASEAN VIT Y Khu vc mu dch t cỏc quc gia ụng Nam Hip hi cỏc Quc gia ụng Nam ASEM CSTDL EU EUR FDI FII GDT Hi ngh thng nh - u C s o to du lch Liờn minh chõu u n v tin t chung ca liờn minh Chõu u u t trc tip nc ngoi u t giỏn tip nc ngoi Giỏo dc v o to 10 GDP Tng sn phm quc ni 11 HVT Huy ng u t 12 HNKTQT Hi nhp kinh t quc t 13 IMF Qu tin t quc t 14 KHT K hoch v u t 15 LTBXH Lao ng Thng binh v Xó hi 16 NCS Nghiờn cu sinh 17 NNLDL Ngun nhõn lc du lch 18 NSNN Ngõn sỏch nh nc 19 ODA H tr phỏt trin chớnh thc 20 TNDN Thu nhp doanh nghip 21 22 23 24 TT USD VHTTDL WB Th t ng ụ la M Vn húa, Th thao v Du lch Ngõn hng th gii 25 26 WTO XHCN T chc Thng mi th gii Xó hi ch ngha TT Footer Page of 145 VIT TT AFTA Header Page 10 of 145 viii DANH MC BNG S hiu Tờn bng Trang Bng 2.1 Khỏch du lch giai on 2006 2013 74 Bng 2.2 S lng c s lu trỳ v bung khỏch sn giai on 75 2006-2013 Bng 2.3 Thu nhp du lch giai on 2006 2013 76 Bng 2.4 S lng NNLDL Vit Nam giai on 2006 2013 79 Bng 2.5 Cht lng NNLDL giai on 2006-2013 81 Bng 2.6 T trng lao ng du lch tng lao ng lm vic nn kinh t giai on 2006-2013 83 Bng 2.7 Nng sut lao ng du lch giai on 2006-2013 84 Bng 2.8 Nng sut lao ng tớnh theo GDP ca nn kinh t giai 84 on 2006-2013 Bng 2.9 Quy mụ v c cu u t cho phỏt trin NNLDL ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL giai on 20062013 87 Bng 2.10 Quy mụ v c cu u t nc cho phỏt trin NNLDL ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL 89 giai on 2006-2013 Bng 2.11 C cu u t cho phỏt trin NNLDL ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL giai on 2006-2013 89 Bng 2.12 C cu u t cho phỏt trin NNLDL ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL giai on 2006-2013 90 Bng 2.13 Ngun NSNN ca cỏc CSTDL trc thuc B VHTTDL giai on 2006-2013 92 Bng 2.14 Nhu cu t ngi dõn úng gúp (hc phớ) ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL giai on 2006-2013 99 Bng 2.15 Nhu cu u t nc cho NNLDL ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL giai on 2006-2013 100 Bng 2.16 Mc m bo nhu cu u t cho phỏt trin NNLDL ca cỏc CSTDL thuc B VHTTDL giai 102 Footer Page 10 of 145 Header Page 229 of 145 TT TấN C S O TO A CH IN THOI/FAX E-MAIL WEBSITE NGNH DU LCH THAM GIA O TO 24 Trng trung cp ngh K thut v ng Phan Trng Tu Nghip v du Thanh Trỡ H Ni lch Quang Minh (04) 3647 2478 info@qmc.edu.vn qmc.edu.vn K thut ch bin mún n; K thut pha ch ung; Nghip v Nh hng, khỏch sn; Nghip v L Tõn 25 Trng trung cp du lch v 23/8 Hong Vit, khỏch sn Phng 4, Qun Tõn SAIGONTOU Bỡnh, TP.HCM RIST 08.384422 mail@sthc.edu.vn sthc.edu.vn Cỏc ngnh v du lch 26 S 1118, ng Nguyn Trng trung Khoỏi, phng Lnh cp kinh t - du Nam, qun Hong Mai, lch HOA SA H Ni 04 3644 3068 info@hoasuaschool.edu.vn 27 Trng trung 137E Nguyn Chớ cp kinh t - du (08) 3957 1574 Thanh, Phng 9, Qun lch thnh ph 2243 1672 5, Tp H Chớ Minh H Chớ Minh 28 Trng trung cp kinh t - k Kim Chung - ụng Anh thut Bc - H Ni Thng Long Footer Page 229 of 145 38812431 kinhtedulich.hcm@gmail com hoasuaschool.e Cỏc ngnh v du lch du.vn kinhtedulich.e du.vn Du lch cet.edu.vn info@btl.edu.vn btl.edu.vn Cỏc ngnh v du lch Header Page 230 of 145 DANH SCH CC KHCH SN, CễNG TY DU LCH VIT NAM C TC GI IU TRA, KHO ST TT TấN KHCH A CH SN, CễNG TY IN THOI/FAX E-MAIL WEBSITE Cụng ty C phn dch v du lch a ch: 142 Lờ Dun, Q ng Tel: 3518 2476 ng st H Ni a, H Ni haratourdtkd@vnn.vn haratour.com info@saigontourist.net saigontourist.net vietnamsunshinetravel@yahoo.c vietnamsunshinetr om avel.com Fax: 3518 2933 (Haratours) Cụng ty Dch v L hnh Saigontourist 45 Lờ Thỏnh Tụn, qun 1, Tel:(84-8)38279 279 TPHCM Fax:(84-8)38224987 Tel:39262239/ Cụng ty Du lch 42 Mó Mõy, Q Hon Kim, H nh Dng 39261559 Ni Fax: 39261558 Cụng ty du lch Khỏt Vng Vit Cụng ty v H ni (Hanoi Footer Page 230 of 145 34T ph Hong o Thỳy (84-4)62688803 dulichkhatvongviet@gmail.com Cu Giy H Ni dulichkhatvongviet com THHH MTV Du lch Dch Toserco) Tng 11 P1110 Tũa nh 273 Kim Mó, H Ni 04 37262626 vanphong@tosercohanoi.com hanoitoserco.com Header Page 231 of 145 TT TấN KHCH Cụng ty TNHH du A CH SN, CễNG TY lch Chõu - Thỏi Bỡnh Dng 14 Ca Bc, Q Ba ỡnh, H IN THOI/FAX E-MAIL in thoi: 38364212/37568868 pacifictravel@hn.vnn.vn Ni WEBSITE pacificvietnam.co m Fax: 37567862 Cụng ty TNHH du 91 Nguyn Chớ Thanh, Q in thoi:62662816 lch Hi Chõu ng a, H Ni Fax: 62662818 (Asiatica Travel) info@asiatica-travel.com asiatica-travel.com in thoi: Cụng ty TNHH du 14 Ca Bc, Q Ba ỡnh, H 38364212/37568868 lch Chõu - Thỏi Ni Bỡnh Dng Fax: 37567862 pacifictravel@hn.vnn.vn pacificvietnam.co m Cụng ty TNHH Du 9B - 151/40 Nguyn c Cnh, Tel: 2242 5892 lch Hong Gia Q Hong Mai, H Ni Fax: 3662 6388 vietnamroyaltourism@vnn.vn vietnamroyaltouris m.com 10 Cụng ty TNHH du lch Hi Chõu (Asiatica Travel) 11 Cụng ty c phn du 292 in Biờn Ph, P.7, Q.3, Tel:08.39325236 lch Thanh Niờn Tp H Chớ Minh Fax: 08.39325 480 ytc@dulichthanhnienytc.com.vn dulichthanhnienytc.com.vn 12 Cụng ty TNHH 98 Tụ Ngc Võn, Q Tõy H, Tel: 3829 3812 Nh nc MTV Du H Ni lch Cụng on H Fax: 3829 3825 Ni sale.congdoanquangba@gmail.c om congdoanhotel.co m.vn Footer Page 231 of 145 91 Nguyn Chớ Thanh, Q in thoi:62662816 info@asiatica-travel.com ng a, H Ni Fax: 62662818 asiatica-travel.com Header Page 232 of 145 TT 13 TấN KHCH Cụng ty TNHH Nh nc MTV Thng Long - GTC 14 15 16 17 18 19 A CH SN, CễNG TY Khỏch sn Bo Sn Khỏch sn Cụng on Vit Nam 115 Lờ Dun, Q Hon Kim, H Ni 50 Nguyn Chớ Thanh, Qun ng a, H Ni 14 Trn Bỡnh Trng, H Ni Khỏch sn Crowne Lụ X7, ng Lờ c Th, Plaza H Ni Phng M ỡnh Khỏch sn Daewoo 360 ph Kim Mó Khỏch sn De S 29 Ph Trng Tin, Qun L'opera H Ni Hon Kim, H Ni Khỏch sn ng Trn Hng o B, phng 7, Khỏnh qun 20 Khỏch Equatorial sn 242 Trn Bỡnh Trng- TP H Chớ Minh 21 Khỏch Holidays sn 22 Khỏch sn Khn 189 Hong Hoa Thỏm Qung Footer Page 232 of 145 27 Quc T Giỏm IN THOI/FAX Tel: 3822 3058/ E-MAIL WEBSITE thanglong-gtc@fpt.vn thanglonggtc.com info@thanglonggtc.com.vn 04 38353536 baosonhotel@hn.vnn.vn baosonhotels.com 04.39421776 plan.tics@yahoo.com 3942 3967 Fax: 3822 1726 04 6270 6688 recruitment@crowneplazawesth anoi.com tradeunion.com.vn crowneplaza.com hanoi- 04 3831 5000 sales@daewoohotel.com.vn 04-6282 5555 contact@hoteldelopera.com hoteldelopera.com dongkhanh@dongkhanhhotel.co dongkhanhhotel.co m m 086 21 6248/ 1688 info@sha.equatorial.com equatorial.com 043 7474 106 holidays-hn@hn.vnn.vn holidays-hanoi.vn 0437.236727, 0438.456987 info@khanquangdohotel.vn khanquangdohotel (84.8) 3923 6404 daewoohotel.com Header Page 233 of 145 TT TấN KHCH SN, CễNG TY Kim IN THOI/FAX E-MAIL WEBSITE 23 Khỏch Liờn 24 Khỏch sn Majestic 25 Khỏch sn Melia 44B Lý Thng Kit H Ni 26 Khỏch sn Ngc 293 Lý Thng Kit P 15 Lan Q 11 TP H Chớ Minh 27 Khỏch sn Nikko 28 Khỏch sn Oscar 68A i l Nguyn Hu Si Gũn 29 Khỏch sn Parkside 72-74 i C Vit, Hai B H Ni Trng, H Ni 30 Tel: +84 43 640 86 Tp on khỏch CC2 Bc Linh m, i Kim, 86 contact@muongthanh.vn sn Mng Thanh Hong Mai, H Ni Fax: +84 43 540 11 86 www.muongthanh 31 Khỏch sn Prestige S 17 Ph Phm ỡnh H, H Ni Qun Hai B Trng, H Ni prestigehotels.com Footer Page 233 of 145 sn A CH S o Duy Anh 04 3852 2522 kimlienhotel@hn.vn.vn kimlientourism.co m.vn S ng ng Khi, Qun 1, H Chớ Minh 08 3829 5517 majestic@majesticsaigon.com.v n majesticsaigon.co m 04 3934 3343 ecommerce@meliahanoi.com.vn meliahanoi.com.vn ngoclanhotel@hcm.vnn.vn ngoclanhotel.com reservation@hotelnikkohanoi.co m.vn hotelnikkohanoi.co m.vn 08 38292959 oscarsaigonhotel@oscarsaigonhotel.com oscarsaigonhotel.com 04 3974 7272 dosm@parksidehanoi.com.vn parksidehanoi.com S 84, Ph Trn Nhõn Tụng, Hai B Trng (08) 8655 928 3822 3535 04 62 999 888 sales@prestigehotels.com.vn Header Page 234 of 145 TT TấN KHCH SN, CễNG TY A CH IN THOI/FAX E-MAIL WEBSITE 32 Khỏch sn Rex 141 Nguyn Hu, TP H Chớ Minh (84-8) 38292185 rexhotel@hcm.vnn.vn,rexhotel @sgtourist.com.vn rexhotelvietnam.co m 33 Khỏch sn 18-19-20 Tụn c Thng, Riverside Si Gũn Qun 1, TP H Chớ Minh (84.8) 38231117 hotelriversidesg@hcm.vnn.vn riversidehotelsg.co m 34 Khỏch sn Sunway 19 Phm ỡnh H, Q Hai B H Ni Trng, H Ni 04 39.713888 gm@sunwayhotel.com.vn sunwayhotels.com 35 Khỏch sn Thng Li 04 38294211 thangloihtl@hn.vnn.vn thangloihotel.vn 36 Khỏch sn Thng Long Opera H 1C Ph Tụng n, H Ni Ni thanglongoperahotel@gmail.co m thanglongopera.vn 37 Khỏch sn Thanh 170 Lý Thng Kit, Q.Tõn Bỡnh Bỡnh, TP.H Chớ Minh (08) 3864 1128 3863 5210 Email: info@thanhbinhtourist.com thanhbinhtourist.c om 38 Khỏch sn Thiờn 52-56 Tn - Qun Hng Thnh ph H Chớ Minh 08 38554435 thienhong@hcm.vnn.vn arcencielhotel.com 39 Tng cụng ty du 18 Lý Thng Kit, H Ni, lch H Ni vanphong@hanoitourist.com.vn hanoitourist.com.v n 40 Tel: 38292291 Tng cụng ty du 23 Lờ Li, Qun 1, Thnh Ph 3822 5874 saigontourist@sgtourist.com.vn lch Si Gũn H Chớ Minh Fax: (84.8) 3824 3239 - 3829 1026 saigon-tourist.com 41 Cụng ty c phn du 60 Vừ Vn Tn, P.6, Q.3, Tp peacetour.com.vn Footer Page 234 of 145 200 Yờn Ph, Tõy H, H Ni 04 824 4775 Tel: 84 39726292 Fax: 84 39726293 39303909 peacetour@hcm.vnn.vn Header Page 235 of 145 lch Ho Bỡnh H Chớ Minh 42 Vietnam Tour Open 49 Hng Bố, Q Hon Kim, H Ni in thoi: 39262328 Fax: 39262329 vietnamtour@hn.vnn.vn vietnamopentour.c om.vn 43 Cụng ty c phn S 21, ph Nguyn Siờu, Du lch Quc t phng Hng Bum, qun Cho Vit Nam Hon Kim, Tp H Ni 04-39290270, 04-39290271 info@ciaotravel.vn ciaotravels.com Footer Page 235 of 145 Header Page 236 of 145 PH LC 24 KT QU IU TRA, KHO ST i tng: C s o to du lch cụng lp A THễNG TIN CHUNG S n v c iu tra, kho sỏt: 28 S phiu phỏt ra: 28 S phiu thu v: 25 (89%) Khụng tr li: (11%) B PHN TCH S LIU IU TRA Trong cỏc hot ng nhm phỏt trin ngun nhõn lc du lch, n v thng chỳ trng n hot ng no? Sp xp th t quan trng 23 (92%) (8%) (0%) o to k nng (0%) 17 (68%) (32%) Phỏt trin (8%) (24%) 17 (68%) Hot ng Hc Khi thc hin cỏc hot ng phỏt trin ngun nhõn lc du lch thỡ nhõn t no m n v cn chỳ ý nht? Sp xp th t nh hng Nhõn t nh hng 16 (64%) (20%) (16%) (0%) (0%) Trỡnh phỏt trin kinh t v phỏt trin du lch (28%) 16 (64%) (8%) (0%) (0%) Chớnh sỏch kinh t - xó hi v mụ (8%) (8%) 15 (60%) (24%) (0%) Trỡnh phỏt trin ca giỏo dc o to Footer Page 236 of 145 Header Page 237 of 145 Tc gia tng dõn s (0%) (0%) (24%) (20%) 14 (56%) Cỏc nhõn t tỏc ng t bờn ngoi (0%) (0%) (0%) 15 (60%) 10 (40%) Yu t no quyt nh n ngun t dõn úng gúp (hc phớ, l phớ) ca n v? Sp xp th t nh hng 16 (64%) (28%) (4%) (4%) Khung hc phớ (20%) 15 (60%) (8%) (12%) Ngnh ngh o to (12%) (8%) 12 (48%) (32%) Thi gian o to (4%) (4%) 10 (40%) 13 (52%) Yu t quyt nh S lng ngi hc Footer Page 237 of 145 Header Page 238 of 145 KT QU IU TRA, KHO ST i tng: C s o to du lch ngoi cụng lp A THễNG TIN CHUNG S n v c iu tra, kho sỏt: 28 S phiu phỏt ra: 28 S phiu thu v: 23 (82%) Khụng tr li: (18%) B PHN TCH S LIU IU TRA Trong cỏc hot ng nhm phỏt trin ngun nhõn lc du lch, n v thng chỳ trng n hot ng no? Sp xp th t quan trng 23 (100%) (0%) (0%) o to k nng (0%) 17 (74%) (26%) Phỏt trin (0%) (26%) 17 (74%) Hot ng Hc Khi thc hin cỏc hot ng phỏt trin ngun nhõn lc du lch thỡ nhõn t no m n v cn chỳ ý nht? Sp xp th t nh hng Nhõn t nh hng 16 (70%) (22%) (9%) (0%) (0%) Trỡnh phỏt trin kinh t v phỏt trin du lch (30%) 16 (70%) (0%) (0%) (0%) Chớnh sỏch kinh t - xó hi v (0%) (9%) 15 (65%) (26%) (0%) Trỡnh phỏt trin ca giỏo dc o to Footer Page 238 of 145 Header Page 239 of 145 mụ Tc gia tng dõn s (0%) (0%) (26%) (13%) 14 (61%) Cỏc nhõn t tỏc ng t bờn ngoi (0%) (0%) (0%) 15 (65%) (35%) Trong tng ngun u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch ca n v, ngun no chim t trng ln nht? Ngun ngoi ngõn sỏch nh nc: 23 (100%) Ngun NSNN: (0%) Trong ngun ngoi ngõn sỏch nh nc, ngun no chim t trng ln nht? Sp xp th t t ln n nh 100% 0% 0% Ngun t dch v tn thu 0% 74% 39% Ngun khỏc 0% 26% 61% Ngun Ngun t dõn úng gúp (hc phớ, l phớ) Yu t no quyt nh n ngun t dõn úng gúp (hc phớ, l phớ) ca n v? Sp xp th t nh hng 16 (70%) (26%) (4%) (0%) Khung hc phớ (17%) 14 (61%) (9%) (13%) Ngnh ngh o to (9%) (9%) 12 (52%) (30%) Thi gian o to (4%) (4%) (35%) 13 (57%) Yu t quyt nh S lng ngi hc So vi nhu cu u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch thỡ u t ca n v chim khong bao nhiờu %? Footer Page 239 of 145 Header Page 240 of 145 Nhu cu Footer Page 240 of 145 S n v tr li T l > 100% 0% >80%-100% 11% >60%-80% 15 43% >40%-60% 13 37% >20%-40% 9% 20% 0% Header Page 241 of 145 KT QU IU TRA, KHO ST i tng: Doanh nghip du lch A THễNG TIN CHUNG S doanh nghip c iu tra, kho sỏt: 43 S phiu phỏt ra: 43 S phiu thu v: 35 (81%) Khụng tr li: (19%) B PHN TCH S LIU IU TRA Trong cỏc hot ng nhm phỏt trin ngun nhõn lc du lch, n v thng chỳ trng n hot ng no? Sp xp th t quan trng (14%) 13 (37%) 17 (49%) 25 (71%) (23%) (6%) (14%) 14 (40%) 16 (46%) Hot ng Hc o to k nng Phỏt trin Khi thc hin cỏc hot ng phỏt trin ngun nhõn lc du lch thỡ nhõn t no m n v cn chỳ ý nht? Sp xp th t nh hng Nhõn t nh hng 26 (74%) (14%) (11%) (0%) (0%) Trỡnh phỏt trin kinh t v phỏt trin du lch (20%) 26 (74%) (6%) (0%) (0%) Chớnh sỏch kinh t - xó hi v (6%) (6%) 25 (71%) (17%) (0%) Trỡnh phỏt trin ca giỏo dc o to Footer Page 241 of 145 Header Page 242 of 145 mụ Tc gia tng dõn s (0%) (0%) (17%) (14%) 24 (69%) Cỏc nhõn t tỏc ng t bờn ngoi (0%) (0%) (0%) 25 (71%) 10 (29%) Doanh nghip cú dnh u t phỏt trin ngun nhõn lc du lch khụng? Cú : 21 (60%) Khụng : 14 (40%) Doanh nghip dnh u t phỏt trin ngun nhõn lc du lch di hỡnh thc no? o to mi: (9%) Bi dng, o to li: (10%) o to ti ch: 17 (81%) Vn dnh cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch chim khong bao nhiờu % u t? % dnh cho phỏt trin NNLDL S n v chim u t tr li > 50% 0% > 30% - 50% 0% > 10%-30% 0% 10% 21 100% T l Vn dnh cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch ch yu t ngun no? Vn ch s hu: 21 (100%) N phi tr: (0%) Lý cho s la chn cõu 6? Footer Page 242 of 145 Header Page 243 of 145 So vi nhu cu v u t phỏt trin NNLDL, ễng (B) ỏnh giỏ lng thc t ó u t ỏp ng c khong bao nhiờu % nhu cu? % thc t so vi nhu cu S n v u t tr li > 50% 11% > 30% - 50% 20% > 10%-30% 22 63% 10% 6% T l Nm 2013, doanh nghip ó dnh kinh phớ u t cho phỏt trin NNLDL nh th no? Kinh phớ u t cho phỏt trin NNLDL Footer Page 243 of 145 S n v tr li T l Khụng dnh kinh phớ u t 14 40% triu ng 6% > - triu ng 26% > - triu ng 20% > triu ng 9% ... lc du lch iu kin hi nhp kinh t quc t 52 1.2.6 Tỏc ng t hi nhp kinh t quc t n vic huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch 55 1.3 Kinh nghim huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du. .. nhõn lc du lch Vit Nam n nm 2020. 132 3.2.2 Kh nng huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch n nm 2020 141 3.2.3 Quan im c bn v huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam hi nhp kinh. .. cng huy ng u t cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam hi nhp kinh t quc tn nm 2020. 146 3.3.1 Gii phỏp huy ng u t nc cho phỏt trin ngun nhõn lc du lch Vit Nam n nm 2020 146 3.3.2 Gii phỏp huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Huy động vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Huy động vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay