Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam.PDF

187 103 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:03

Header Page of 145 giáo dục đào tạo tài học viện tài đào phan cẩm tú HOàN THIệN CƠ CHế PHÂN Bổ, Sử DụNG TàI CHíNH Để ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ Sở VậT CHấT GIáO DụC PHổ THÔNG CÔNG LậP VIệT NAM Chuyên ngành: tài - ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Đặng Văn Du TS Trần Duy Tạo Hà nội -2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan bn lun ỏn l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng TC GI LUN N o Phan Cm Tỳ Footer Page of 145 Header Page of 145 ii MC LC LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CC CH VIT TT v DANH MC CC BNG vi DANH MC CC HèNH V, S vii Tớnh cp thit ca nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu í ngha khoa hc v thc tin ca ti .4 Kt cu ca lun ỏn .5 Chng 1: Lí LUN CHUNG V C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP 13 1.1 GIO DC PH THễNG CễNG LP V C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP 13 1.1.1 Giỏo dc ph thụng cụng lp 13 1.1.2 u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp 15 1.2 C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP 19 1.2.1 Ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp 19 1.2.2 C ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp 23 1.2.3 Cỏc yu t tỏc ng n c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp 40 Footer Page of 145 Header Page of 145 iii 1.3 KINH NGHIM QUC T V PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP 44 1.3.1 C ch phõn b, s dng cỏc ngun ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp mt s nc 44 Kt lun chng 57 Chng 2: THC TRNG C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 58 2.1 KHI QUT V GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 58 2.2 THC TRNG C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 64 2.2.1 Thc trng c ch phõn b 65 2.2.2 Thc trng c ch s dng 98 2.3 TNG HP NHNG NH GI V C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 107 2.3.1 Nhng thnh qu in hỡnh 107 2.3.2 Nhng hn ch ch yu v nguyờn nhõn 109 Kt lun chng 113 Chng 3: HON THIN C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 114 3.1 QUAN IM HON THIN C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 114 3.1.1 nh hng phỏt trin v d bỏo nhu cu ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp Vit Nam 114 Footer Page of 145 Header Page of 145 iv 3.1.2 Quan im hon thin c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp Vit Nam 117 3.2 GII PHP HON THIN C CH PHN B, S DNG TI CHNH U T XY DNG C S VT CHT GIO DC PH THễNG CễNG LP VIT NAM 121 3.2.1 Hon thin th ch v phõn b, s dng cỏc ngun ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp 121 3.2.2 C cu li cỏc khon ti chớnh phõn b u t c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp trờn c s xõy dng cỏc tiờu xỏc nh cỏc u tiờn u t 135 3.2.3 Nõng cao nng lc b mỏy lm cụng tỏc qun lý ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp 138 3.2.4 Tng cng cụng khai, minh bch ti chớnh gn vi trỏch nhim gii trỡnh 143 3.3 L TRèNH THC HIN CC GII PHP 148 3.4 IU KIN THC HIN CC GII PHP 150 KT LUN 152 DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU KHOA HC viii Cể LIấN QUAN N LUN N CễNG B CA TC GI viii DANH MC CC TI LIU THAM KHO ix PH LC xiv Footer Page of 145 Header Page of 145 v DANH MC CC CH VIT TT Footer Page of 145 CNH-HH : Cụng nghip húa, hin i húa CSVC : C s vt cht CTMTQG : Chng trỡnh mc tiờu quc gia GD&T : Giỏo dc v o to GDPT : Giỏo dc ph thụng HND : Hi ng nhõn dõn KBNN : Kho bc nh nc KH&T : K hoch v u t KT-XH : Kinh t - xó hi NCS : Nghiờn cu sinh NSNN : Ngõn sỏch nh nc PTCS : Ph thụng c s PTDT : Ph thụng dõn tc QLDA : Qun lý d ỏn TC-KH : Ti chớnh - K hoch THCS : Trung hc c s THPT : Trung hc ph thụng TPCP : Trỏi phiu chớnh ph UBND : y ban nhõn dõn XDCB : Xõy dng c bn Header Page of 145 vi DANH MC CC BNG Bng 2.1- C cu cỏc trng ph thụng cụng lp nm hc 2008-2009 n 2012 - 2013 61 Bng 2.2- Trng chun cỏc cp nm hc 2008-2009 n 2012-2013 63 Bng 2.3a- Kinh phớ thc hin u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp t ngun CTMTQG GD-T giai on 2008-2010 81 Bng 2.3b- Kinh phớ thc hin u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp t ngun CTMTQG GD-T giai on 2011-2013 84 Footer Page of 145 Header Page of 145 vii DANH MC CC HèNH V, S Hỡnh v: Hỡnh 1.1- Cỏc yu t ca CSVC GDPT 15 Hỡnh 1.2- Cỏc thnh t cu thnh quỏ trỡnh giỏo dc 16 S : S 2.1- Cỏc cp hc h thng giỏo dc quc dõn 59 S 2.2- S lng cỏc trng ph thụng cụng lp 60 nm hc 2008-2009 n 2012 - 2013 60 S 2.3- S trng PTDT ni trỳ nm hc 2008-2009 n 2012-2013 62 S 2.4- Phũng hc bỏn kiờn c v phũng hc tm GDPT cụng lp 64 nm hc 2008-2009 n 2012-2013 64 S 2.5 C cu chi NSNN cho GDPT giai on 2008-2012 71 S 2.6- Mụ hỡnh phi hp qun lý ODA 95 S 2.7- Tng hp cỏc ngun ti chớnh ch yu u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp giai on 2008-2012 107 Footer Page of 145 Header Page of 145 M U Tớnh cp thit ca nghiờn cu Trong thi k i mi ca t nc, Vit Nam ó xõy dng c mt h thng GD&T tng i hon chnh t mm non n i hc, ú CSVC, thit b GD&T c ci thin rừ rt v tng bc c hin i húa L cp hc th hai h thng giỏo dc quc dõn nờn GDPT, vi nũng ct l GDPT cụng lp, cú nhim v trung phỏt trin trớ tu, th cht, hỡnh thnh phm cht, nng lc cụng dõn, ú cú vai trũ ht sc quan trng quỏ trỡnh phỏt trin ca mi cỏ nhõn v cng ng CSVC l mt thnh t c bn (cựng vi mc tiờu, ni dung, phng phỏp, t chc, ỏnh giỏ) to thnh chnh th, hnh mụi trng giỏo dc ca GDPT v mụi trng KT-XH ca cng ng, cú nh hng khụng nh vic t chc cỏc hot ng ging dy v hc ca nh trng, gúp phn m bo cht lng, hiu qu ca hot ng giỏo dc Chớnh vỡ vy, khoa hc giỏo dc ca cỏc quc gia trờn th gii rt quan tõm n vic phỏt trin CSVC GDPT nõng cao cht lng GDPT cụng lp, xõy dng v chun húa ni dung GDPT cụng lp theo hng hin i thỡ cn u t rt ln v CSVC Trong iu kin t nc cũn nghốo, ngõn sỏch quc gia hn hp thỡ yờu cu tỡm kim cỏc gii phỏp phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp Vit Nam mt cỏch hiu qu l ht sc cn thit ti: Hon thin c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng c s vt cht giỏo dc ph thụng cụng lp Vit Nam c NCS la chn nghiờn cu lm lun ỏn tin s xut phỏt t tớnh cp thit c v lý lun v thc tin nờu trờn, vi mong mun nhng kt qu nghiờn cu ca lun ỏn s úng gúp vo vic nõng cao cht lng GDPT cụng lp nú thc s l nn tng vng chc cho mt nn giỏo dc quc dõn tiờn tin, hin i Mc ớch nghiờn cu Xut phỏt t tớnh cp thit ca ti nghiờn cu, cõu hi nghiờn cu chớnh ca ti lun ỏn l c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 cụng lp Vit Nam thi gian qua nh th no, cú nhng u im, hn ch gỡ? Cn phi cú nhng quan im, gii phỏp no hon thin? tr li cõu hi ú, ti ó t cỏc mc ớch nghiờn cu c th nh sau: - H thng húa, phõn tớch nhng lý lun v GDPT, CSVC GDPT v c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp - Tng kt kinh nghim ca mt s nc v c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp; rỳt c mt s bi hc kinh nghim cú giỏ tr cú th nghiờn cu ỏp dng cho Vit Nam - H thng húa, phõn tớch thc trng CSVC GDPT cụng lp; c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp Vit Nam giai on nm gn õy (2008-2012) Trờn c s ú, ch nhng u im, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng nờu trờn - xut quan im v cỏc gii phỏp hon thin c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp Vit Nam phự hp vi nhng thay i v hon cnh kinh t, xó hi nc v quc t n nm 2020 v nh hng n nm 2030 i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l nhng lý lun v thc tin v c ch phõn b, s dng ti chớnh u t xõy dng CSVC GDPT cụng lp Vit Nam Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn: - V ni dung: Ti chớnh u t CSVC GDPT c hỡnh thnh t nhiu ngun khỏc Vi mi ngun ti chớnh u t CSVC GDPT li cú c ch qun lý riờng khú cú th gp nghiờn cu v phn ỏnh phm vi mt lun ỏn Do ú, phm vi nghiờn cu v ti chớnh ca lun ỏn ny ch gii hn v lý lun v thc tin ca c ch phõn b, s dng ngõn sỏch nh nc (NSNN) u t xõy dng CSVC cho GDPT cụng lp Vit Nam nhỡn t gúc ca c quan ti chớnh tng hp Mt khỏc, hp thnh CSVC GDPT theo quan nim ca cỏc nh qun lý giỏo dc hin nay, bao gm nhiu yu t, nh: t ai, khuụn viờn, cỏc cụng trỡnh xõy dng, cỏc cụng trỡnh ngm, cỏc h thng cụng ngh - k thut, v.v Song Footer Page 10 of 145 Header Page 173 of 145 xix PH LC 2.4- TểM TT KT QU THC HIN CHNG TRèNH THEO CC CH TIấU C BN Mc tiờu n 2010 u tiờn h tr u t theo hng chun húa trng PTDT ni trỳ tnh Trng 48 48 t H tr xõy dng nh , nh bp v cỏc trang thit b thit yu cho trng PTDT bỏn trỳ Trng 900 900 t Mua sm trang thit b phc v giỏo dc hng nghip cho cỏc trng PTDT ni trỳ Triu N/A 3.578 2.814 2.252 12.764 32.451 53.859 t Ci to, nõng cp v xõy dng mi phũng hc Phũng 14.000 4.316 4.186 4.865 5.202 4.107 22.676 t Xõy dng th vin, phũng thớ nghim, phũng b mụn Phũng N/A 3.174 3.293 3.423 1.768 4.139 15.797 t Xõy dng phũng lm vic cho ging viờn cỏc trng i hc, cao ng Phũng/( Giỏo s + PGS) 100% D ỏn Mc tiờu ch tiờu D ỏn Kt qu thc hin n v tớnh 2006 2007 Ngun: B Giỏo dc v o to Footer Page 173 of 145 2008 2009 2010 20062010 Ghi chỳ Khụng t Header Page 174 of 145 xx PH LC 2.5a- PHN B CHI CN I NGN SCH A PHNG NM 2007 n v tớnh : T ng Tng s Tnh, thnh ph Tng s T ng % tng TPT B sung t T ng NSTW Thng xuyờn % tng T ng % tng 123.334 20,67 39.849 39.280 11,59 79.904 45,06 8.834 11,43 5.135 23,35 3.425 23,74 14.055 -0,63 7.324 -0,57 6.297 33,35 Hi Phũng 2.836 2,31 763 -16,15 1.986 33,56 Nng 2.801 -5,02 1.816 -7,35 899 39,81 H Giang 1.389 83,73 1.263 182 102,22 1.150 80,25 Tuyờn Quang 1.131 55,14 866 182 59,65 903 57,32 Ho Bỡnh 1.298 53,07 995 212 17,78 1.045 66,93 Nam nh 1.902 54,89 1.235 420 59,09 1.405 58,94 Ngh An 3.621 44,72 2.254 676 37,96 2.798 53,15 Qung Nam 1.777 39,81 1.181 325 -4,97 1.380 60,47 Bỡnh Thun 1.544 22,64 492 560 9,59 937 44,38 Lõm ng 1.817 12,23 497 466 1,53 1.296 35,0 Gia Lai 1.770 26,79 808 7.324 -0,57 6.297 33,33 ng Nai 3.188 -4,92 224 11,44 847 19,97 Tõy Ninh 1.105 8,44 184 313 -7,40 850 37,32 Bỡnh Phc 1.200 -1,23 179 738 113,29 919 47,28 Cn Th 1.728 46,94 370 43,41 1.141 34,08 Long An 1.576 26,89 440 152 -4,40 826 49,37 Tr Vinh 1.009 32,76 692 203 -21,92 992 33,33 C Mau 1.232 12,31 324 7.324 -0,57 6.297 33,33 H Ni TP H Chớ Minh Ngun : U ban Ti chớnh - Ngõn sỏch ca Quc hi Footer Page 174 of 145 Header Page 175 of 145 xxi PH LC 2.5b: TNG HP CHI NGN SCH A PHNG CHO XY DNG CSVC GDPT GIAI ON 2008 2012 n v tớnh: T ng STT VNG, A PHNG Tng s c nc Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 10.315 14.255 19.038 20.534 23.565 I ng Bng Sụng Hng 2.486 3.646 4.886 5.072 5.800 Thnh ph H Ni 1.196 1.749 2.515 2.285 3.247 Tnh Vnh Phỳc 189 357 307 487 436 Tnh Bc Ninh 123 217 331 246 244 Tnh Hng Yờn 87 140 181 216 235 Tnh H Nam 94 119 199 259 253 Tnh Hi Dng 222 310 393 410 320 Thnh ph Hi Phũng 196 285 447 424 354 Tnh Thỏi Bỡnh 137 139 170 259 252 Tnh Nam nh 140 203 200 317 278 10 Tnh Ninh Bỡnh 102 128 143 170 180 II Min nỳi phớa bc 1.785 2.095 2.473 3.275 3.797 11 Tnh Lai Chõu 93 84 81 189 225 12 Tnh Lo Cai 110 88 109 171 206 13 Tnh in Biờn 121 132 145 229 325 14 Tnh Sn La 73 134 157 116 175 15 Tnh Yờn Bỏi 66 72 80 107 104 16 Tnh Ho Bỡnh 138 205 200 289 405 17 Tnh H Giang 98 114 106 135 205 18 Tnh Cao Bng 63 62 79 160 274 19 Tnh Bc Kn 46 48 77 106 101 Footer Page 175 of 145 Header Page 176 of 145 xxii STT VNG, A PHNG Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 20 Tnh Tuyờn Quang 87 90 119 120 118 21 Tnh Thỏi Nguyờn 153 200 233 199 279 22 Tnh Lng Sn 104 109 97 122 212 23 Tnh Bc Giang 187 214 231 330 337 24 Tnh Qung Ninh 297 384 599 771 554 25 Tnh Phỳ Th 149 160 160 230 276 III Duyờn hi Trung 1.851 2.166 2.677 3.007 3.663 26 Tnh Thanh Hoỏ 315 346 374 421 497 27 Tnh Ngh An 177 201 273 370 513 28 Tnh H Tnh 104 120 145 168 195 29 Tnh Qung Bỡnh 80 97 113 175 201 30 Tnh Qung Tr 65 74 78 148 132 31 Tnh Tha Thiờn Hu 171 208 231 76 414 32 Thnh ph Nng 113 201 220 216 128 33 Tnh Qung Nam 173 167 181 329 414 34 Tnh Qung Ngói 100 117 166 254 240 35 Tnh Bỡnh nh 111 164 195 241 232 36 Tnh Phỳ Yờn 95 68 113 132 135 37 Tnh Khỏnh Ho 144 232 282 172 201 38 Tnh Ninh Thun 74 57 73 79 86 39 Tnh Bỡnh Thun 130 115 233 226 275 IV Tõy Nguyờn 718 999 1.050 1.382 1.696 40 Tnh Kon Tum 75 128 186 190 198 41 Tnh Gia Lai 148 200 224 286 415 42 Tnh k Lk 240 307 300 431 455 Footer Page 176 of 145 Header Page 177 of 145 xxiii STT VNG, A PHNG Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 43 Tnh k Nụng 108 131 146 172 206 44 Tnh Lõm ng 148 233 193 302 422 V ụng Nam B 1.663 2.854 4.833 4.353 4.860 45 Tnh Bỡnh Phc 97 87 73 44 66 46 Tnh Tõy Ninh 88 233 513 277 476 47 Tnh Bỡnh Dng 207 449 777 739 709 48 Tnh ng Nai 303 651 540 507 628 49 Tnh B Ra - Vng Tu 341 464 587 723 681 50 Thnh ph H Chớ Minh 626 970 2.342 2.063 2.300 VI ng bng Sụng Cu Long 1.812 2.495 3.120 3.445 3.749 51 Tnh Long An 160 280 502 450 562 52 Tnh Tin Giang 230 257 282 312 258 53 Tnh Bn Tre 134 165 204 192 282 54 Tnh Tr Vinh 45 84 90 137 166 55 Tnh Vnh Long 111 193 208 322 266 56 Tnh ng Thỏp 221 268 296 390 408 57 Tnh An Giang 281 337 303 329 402 58 Tnh Kiờn Giang 123 187 208 300 379 59 Thnh ph Cn Th 147 207 343 303 277 60 Tnh Hu Giang 119 104 127 150 167 61 Tnh Súc Trng 119 193 224 274 217 62 Tnh Bc Liờu 38 119 154 117 114 63 Tnh C Mau 82 99 179 169 250 Ngun : V Ngõn sỏch B Ti chớnh Footer Page 177 of 145 Header Page 178 of 145 xxiv PH LC 2.6- KT QU XY DNG B SUNG H TR CC TRNG PTDT NI TR STT Mc tiờu ch tiờu chớnh n v tớnh Mc tiờu phờ duyt Thc hin giai on 2011-2013 S trng PT dõn tc ni trỳ (ó cú) c th hng DA TH u nm 2013 nm 2015 Nm 2013 TH 2011 TH 2012 n 2015 TH thỏng T l (%) so vi mc tiờu c phờ duyt n Trng 223 112 102 42 81 132.29 S phũng hc Phũng 300 173 150 67 158 160.33 S phũng hc b mụn Phũng 750 129 167 40 104 53.33 S phũng th vin Phũng 100 26 13 14 53.00 S nh a nng Phũng 150 18 85 11 76.00 S phũng ni trỳ cho hc sinh Phũng 2.200 561 392 172 369 60.09 S nh n Phũng 100 15 36 14 65.00 S phũng lm vic ca CBQL&GV Phũng 140 65 215 26 72 251.43 Ngun: B Giỏo dc v o to Footer Page 178 of 145 Header Page 179 of 145 xxv PH LC 2.7- KT QU HOT NG H TR XY DNG, CI TO CSVC, THEO HNG T CHUN QUC GIA Thc hin giai on 2011-2013 STT n v tớnh Mc tiờu ch tiờu chớnh Nm 2013 TH 2011 TH 2012 TH thỏng u nm TH 2013 S c s GD nỳi c h tr Trng 767 642 98 413 S c s GD vựng khú khn c h tr Trng 670 902 56 352 S c s GD cú hc sinh dõn tc c h tr Trng 575 484 43 407 S trng bỏn trỳ c h tr Trng 11 37 12 156 Ngun: B Giỏo dc v o to Footer Page 179 of 145 Header Page 180 of 145 xxvi PH LC 2.8- KT QU H TR, B SUNG CSVC TRNG THPT CHUYấN CC TNH Mc tiờu ch tiờu chớnh STT Mc tiờu n v phờ tớnh duyt n 2015 Thc hin giai on 2011-2013 T l (%) so vi mc tiờu c phờ duyt n Nm 2013 NM NM 2011 2012 thỏng u nm C NM nm 2015 - S phũng hc phũng 500 43 124 23 49 43.20 - S phũng hc b mụn phũng 300 16 60 18 48 41.33 - S phũng th vin phũng 60 - 4 13.33 - S nh a nng phũng 40 22.50 - S phũng ni trỳ cho hc sinh phũng - 100 65 194 - S nh n phũng 45 - 49 19 151.11 - S phũng hp giỏo viờn phũng 50 - 19 54.00 Ngun: B Giỏo dc v o to Footer Page 180 of 145 Header Page 181 of 145 xxvii PH LC 2.9- TNG HP CC D N ODA CHO GIO DC PH THễNG GIAI ON 2008 2013 n v tớnh: Triu USD STT D ỏn D ỏn Giỏo dc tiu hc cho tr em cú hon cnh khú khn D ỏn Phỏt trin Giỏo dc Trung hc ph thụng D ỏn Phỏt trin giỏo viờn Trung hc ph thụng v Trung cp chuyờn nghip Chng trỡnh m bo cht lng trng hc (SEQAP) Thi gian thc hin 2003 - 2010 2004 - 2011 2007 - 2011 2009 - 2015 Chia Trong ú: Tng Vn vay Vin tr i ng XDCB 247.30 138.80 80.00 65.20 TB 46.30 165.69 16.32 55.00 25.00 26.67 22.75 43.19 34.00 9.19 6.97 12.71 181.40 127.00 80.00 55.00 25.00 31.50 11.00 64.00 50.00 14.00 28.69 5.76 27.50 26.90 133.04 D ỏn Phỏt trin giỏo dc Trung hc c s pha (2004 - 2012, vay ADB 55 triu USD, 2004 - 2012 i ng 25 triu USD) D ỏn Giỏo dc Trung hc c s vựng khú khn nht (2008-2014, vay 50 triu USD; 2008 - 2014 i ng 14 triu USD) Footer Page 181 of 145 Header Page 182 of 145 xxviii STT Thi gian D ỏn thc hin Chia Tng Trong ú: Vn vay Vin tr i ng XDCB TB Chng trỡnh phỏt trin giỏo dc Trung hc (2008-2015, vay ADB 60 triu USD, 2008 - 2015 i ng 11 triu USD) 71.00 60.00 11.00 11.20 8.90 105.00 90.00 15.00 44.20 22.40 93.00 80.00 13.00 44.40 11.40 964.89 689.80 D ỏn Phỏt trin giỏo dc trung hc ph thụng giai on (2013-2019, vay ADB 90 triu 2013 - 2019 USD, i ng 15 triu USD) D ỏn Giỏo dc Trung hc c s khu vc khú khn nht giai on Tng cng 2015 - 2021 Ngun: B Giỏo dc v o to Footer Page 182 of 145 92.70 185.39 492.36 111.24 Header Page 183 of 145 xxix PH LC 3.1- D BO QUY Mễ HC SINH, SINH VIấN GIAI ON 2014-2020 Ch tiờu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Qui mụ HS, SV 28,231,243 29,050,158 29,820,540 30,481,915 31,163,500 31,893,146 32,111,900 I- Khi GD; ú: 22,192,355 22,623,775 23,064,789 23,379,666 23,697,019 24,075,736 24,457,549 - HS ph thụng 17,990,429 18,195,809 18,532,034 18,741,281 18,952,157 19,223,549 19,497,183 - Cụng lp 16,384,100 16,475,967 16,672,315 16,760,406 16,868,142 16,999,241 17,124,043 - Ngoi cụng lp 1,606,329 1,719,842 1,859,719 1,980,875 2,084,015 2,224,308 2,373,140 1- Hc sinh tiu hc 7,058,835 7,094,129 7,129,600 7,165,248 7,201,075 7,237,080 7,273,265 - Cụng lp 7,005,894 7,023,188 7,040,480 7,057,769 7,089,458 7,110,431 7,127,800 52,941 70,941 89,120 107,479 111,617 126,649 145,465 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Dõn s ( 6- 10 tui ) 7,130,137 7,165,787 7,201,616 7,237,624 7,273,812 7,310,181 7,346,732 2- HS THCS 6,911,673 6,946,231 7,052,198 7,087,459 7,122,896 7,158,510 7,194,303 - Cụng lp 6,725,058 6,751,737 6,847,684 6,874,835 6,909,209 6,943,755 6,978,474 - Ngoi cụng lp T l% ngoi cụng lp T l huy ng 2014 - Ngoi cụng lp Footer Page 183 of 145 186,615 2015 194,494 2016 204,514 2017 212,624 2018 213,687 2019 2020 214,755 215,829 Header Page 184 of 145 xxx Ch tiờu T l% ngoi cụng lp 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 7,052,728 7,087,992 7,123,432 7,159,049 7,194,844 7,230,818 7,266,972 58,250 60,500 62,500 65,000 67,000 69,000 70,000 3- HS THPT 4,019,921 4,155,449 4,350,236 4,488,574 4,628,186 4,827,959 5,029,615 - Cụng lp 2,653,148 2,701,042 2,784,151 2,827,802 2,869,475 2,945,055 3,017,769 - Ngoi cụng lp 1,366,773 1,454,407 1,566,085 1,660,772 1,758,711 1,882,904 2,011,846 T l% ngoi cụng lp 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% T l huy ng 68% 70% 72% 74% 75% 78% 80% Dõn s ( 15- 17 tui ) 5,916,315 5,975,478 6,035,233 6,095,585 6,156,541 6,218,107 6,280,288 Dõn tc ni trỳ cp 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 T l huy ng Dõn s ( 11- 14 tui ) - Dõn tc ni trỳ cp Ngun: V K hoch - Ti chớnh, B Giỏo dc v o to (D bỏo hc sinh mu giỏo v ph thụng); Tng cc Dy ngh (D bỏo hc sinh hc ngh); Vin Khoa hc Giỏo dc VN (D bỏo sinh viờn GDH v hc sinh TCCN) Footer Page 184 of 145 Header Page 185 of 145 xxxi PH LC 3.2- D TON KINH PH THC HIN CHIN LC PHT TRIN GIO DC 2011-2020 n v tớnh: T ng; Ch tiờu 2011-2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tng chi cho GD&T 2.943.826 146.647 168.444 191.393 219.536 252.182 290.051 333.979 384.936 444.045 512.613 A- Chi thng xuyờn 2.492.086 101.987 124.825 146.171 176.705 206.925 244.555 287.809 339.448 397.280 466.380 I- Chi giỏo dc mm non ph thụng 1.598.682 69.388 82.896 96.667 115.616 133.657 157.121 184.035 214.489 250.628 294.185 142.254 5.694 7.022 8.254 11.256 1.456.428 63.694 75.873 88.413 104.360 121.817 143.214 167.706 195.248 228.345 267.758 2.1 GD Tiu hc 619.615 28.164 33.304 38.503 45.099 52.349 60.997 71.053 82.352 96.018 111.777 2.2 THCS 520.738 23.164 27.550 31.890 37.386 43.512 51.335 59.957 69.623 81.156 95.165 2.3 THPT 316.075 12.366 15.020 18.021 21.875 25.956 30.882 36.696 43.272 51.171 60.816 II Dy ngh cụng lp 166.521 6.803 8.581 9.810 11.679 13.802 15.901 18.827 22.376 26.696 32.047 III- Chi TCCN.Cao ng i hc 533.227 16.224 22.200 26.457 33.995 41.512 51.423 62.914 76.524 91.945 110.034 III- Giỏo duc &o to khỏc 166.497 8.600 9.890 11.726 13.602 15.779 17.500 18.900 22.300 23.500 24.700 B - Chi u t 451.740 44.660 43.619 45.222 42.831 45.257 45.496 46.170 45.487 46.765 46.233 1- XDCSVC- ph thụng 248.457 24.563 23.990 24.872 23.557 24.891 25.023 25.394 25.018 25.721 25.428 - Xúa phũng hc ca tm nh kiờn c húa xõy thờm phũng hc hc bui/ng 195.157 20.313 19.740 19.522 18.207 19.541 19.173 19.344 19.368 20.121 19.828 - Xõy nh cụng v cho giỏo viờn vựng BKK 2.400 700 700 500 300 200 - Xõy dng khu v sinh cho giỏo viờn.HS 3.500 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 47.400 3.200 3.200 4.500 4.700 4.800 5.500 5.700 5.300 5.250 5.250 203.283 20.097 19.628 20.350 19.274 20.365 20.473 20.777 20.469 21.044 20.805 Chi thng xuyờn GD Mm non Giỏo dc ph thụng - Xõy dng phũng chc nng mua sm thit b dy hc t chun QG* 2- XDCSVC- o to 11.840 13.908 Ngun: V K hoch Ti chớnh B Giỏo dc v o to Footer Page 185 of 145 16.328 19.242 22.283 26.427 Header Page 186 of 145 xxxii PH LC 3.3- D TON KINH PH XY DNG PHềNG HC STT Tnh/Thnh ph S phũng hc c phờ duyt nm 2007 Thuc Q 20 Tng s u S phũng cụng t xõy dng S phũng hc S nh cụng v v giỏo viờn ó phũng hc c phờ duyt ó c Cha c ó c Cha c u t xõy u t xõy u t xõy u t xõy (n vi tớnh: t nm 2007 ng) dng dng dng dng Ton Quc 142,077 56,609 94,604 47,473 20,787 24,807 38,141 Mm non* 35,973 27,982 11,964 4,118 6,967 14,498 Tiu hc* 68,128 40,156 23,471 7,609 9,107 14,970 THCS* 31,846 21,498 9,837 6,575 6,636 6,708 THPT* 6,130 4,968 2,201 2,485 2,097 1,965 I ụng Bc 22,956 19,578 14,139 8,817 9,406 10,004 7,128 II Tõy Bc 12,801 10,089 7,474 5,327 3,995 6,073 4,649 III B sụng Hng 28,092 18,917 9,175 IV Bc Trung B 25,689 13,487 16,614 9,075 3,435 4,801 7,140 V Nam Trung B 13,460 3,097 9,179 4,281 1,369 906 3,480 VI Tõy Nguyờn 8,021 5,166 4,631 3,390 1,248 1,362 2,612 VII ụng Nam B 6,280 1,258 5,502 778 0 505 24,778 3,934 18,148 6,630 1,334 1,661 4,720 VIII BS Cu Long Ngun: B Giỏo dc v o to Footer Page 186 of 145 7,907 Header Page 187 of 145 xxxiii PH LC 3.4- D TON KINH PH U T XY DNG CC PHềNG KHC V THIT B n v tớnh: Triu ng S TT Vựng A B Tng s u n giỏ xõy Phũng hc b mụn, phũng thit b Phũng hiu b Phũng a nng Phũng th vin Phũng y t t xõy dng dng/m S phũng Nhu cu S phũng Nhu cu S phũng Nhu cu S phũng 10 11 12 Ton Quc 618,278 121.843 71,693 145,319 81,756 28,972 21,109 201,065 19,015 234,225 20,513 8,701 I ụng Bc 125,328 16.303 12,370 26,671 17,836 6,688 4,262 43,149 3,640 47,089 3,849 1,732 II Tõy Bc 95,286 16.498 7,290 15,906 8,404 3,189 2,277 23,329 3,964 51,894 2,127 969 III B sụng Hng 136,406 14.672 17,509 33,973 17,585 5,934 5,073 46,221 4,170 48,547 4,272 1,730 IV Bc Trung B 40,128 14.066 5,303 9,865 5,320 1,721 2,049 17,898 903 10,079 1,457 566 V Nam Trung B 59,178 15.069 6,890 13,731 6,119 2,121 2,110 19,745 1,897 22,683 2,158 898 VI Tõy Nguyờn 39,734 15.712 4,821 10,017 4,538 1,640 1,219 11,894 1,246 15,534 1,495 648 VII ụng Nam B 8,682 14.279 1,148 2,168 823 270 273 2,421 323 3,640 416 164 VIII BS Cu Long 113,536 15.244 16,362 32,988 21,131 7,409 3,846 36,408 2,872 34,740 4,739 1,994 Din tớch ỏp dng 115 m 20 m 540 m Ngun: B Giỏo dc v o to Ghi chỳ:- n giỏ xõy dng ly trung bỡnh ca tiu hc, THCS, THPT cỏc nm 2017 2020 - ó tớnh thờm 15% d phũng phớ Footer Page 187 of 145 690 m Nhu cu Nhu cu S phũng vn 24 m ... thông công lập 13 1.1.2 Đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 15 1.2 CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP... PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 121 3.2.1 Hoàn thiện thể chế phân bổ, sử dụng nguồn tài để đầu tư. .. CÔNG LẬP 19 1.2.1 Tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 19 1.2.2 Cơ chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam.PDF, Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam.PDF, Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam.PDF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay