Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòng

11 91 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:01

Header Page of 145 Phần I: LỜI NÓI ĐẦU Nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực đề tài làm bận tâm đơn vị, tổ chức xã hội Một tổ chức thành công tổ chức phụ thuộc vào tính hiệu nguồn lực cách thức quản lý người Nhiệm vụ quản lý người tất nhà quản lý, không đơn trưởng phòng nhân hay tổ chức cán trước Việc cần thiết phải đặt người cho việc, phát huy tiềm người, phát triển người đạt mục tiêu phát triển tổ chức Nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực: Có nhiều nguồn lực khác nhau: nguồn lực người (nhân lực), nguồn lực tài (tài lực), nguồn lực vật chất (vật lực), nguồn lực khác (thong tin, thời gian, quan hệ …) Nguồn nhân lực nguồn lực người Con người tài sản quan trọng tổ chức Có quan niệm nguồn nhân lực là: “ Tổng thể tiềm lao động người (thể lực, trí lực quan hệ) tổ chức/đơn vị, đặt kế hoạch phát triển khoảng thời điểm định” Như vậy, ta thấy ba yếu tố cấu thành nên nguồn nhân lực: tổng thể nguồn nhân lực có tiềm thể lực, trí lực quan hệ; hai nguồn nhân lực gắn với tổ chức hay đơn vị; ba đặt kế hoạch phát triển khoảng thời gian định Quản lý nguồn nhân lực: Quản lý nguồn nhân lực tổ chức quản lý người có liên quan đến hoạt động tổ chức Quản lý nhân quản lý người tổ chức Footer Page of 145 Header Page of 145 Trong nhiều trường hợp, sử dụng hai thuật ngữ quản lý nguồn nhân lực quản lý nhân thay cho Nhưng sâu vào ý nghĩa hai cụm từ quản lý nguồn nhân lực quản lý nhân sự, có khác Quản lý nhân Đây khái niệm sử dụng từ lâu nhà quản lý phải quản lý người tổ chức Quản lý nhân tổ chức hiểu nhiều khía cạnh hành Đó hoạt động áp dụng nguyên tắc qui định tổ chức, quan tiền lương, tiền thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ để quản lý người nhằm làm cho họ thực hoạt động họ cách tốt Như vậy, quản lý nhân đặt vấn đề đến người cụ thể tổ chức, dung để khả tác động đến đội ngủ có để họ đáp ứng đòi hỏi tổ chức Trong đó, quản lý nguồn nhân lực mang ý nghĩa rộng quản lý nhân Quản lý nguồn nhân lực mang tính khái quát xem tổ chức thực thể cần có tác động từ bên kết hợp với bên để quản lý Quản lý nguồn nhân lực bước phát triển cao quản lý nhân đề cập đến việc quản lý quan hệ người sản xuất, lao động tổ chức, quan hệ với người từ bên vào làm việc cho tổ chức (nguồn lực dự trữ hay tiềm tổ chức), đề cập đến yếu tố thị trường lao động tổ chức Chính có người gọi quản lý nguồn nhân lực quản lý quan hệ sản xuất Như vậy, nguồn nhân lực tổ chức không người làm việc tổ chức mà nhằm nguồn khác bổ sung cho tổ chức Điều có nghĩa nói đến quản lý nguồn nhân lực tổ chức nhằm khả tác động tổ chức đến lực lượng lao động tiềm bên tổ chức Footer Page of 145 Header Page of 145 Phần II: MÔ TẢ TÌNH HUỐNG, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG, CÁCH XỬ LÝ CỦA BẢN THÂN I Mô tả tình huống: Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nông Sơn, Quảng Nam đơn vị hành cấp huyện thành lập năm 2008 chia tách huyện Quế Sơn, gồm xã có xã miền núi xã trung du KBNN Nông Sơn có biên chế 11 người, nhân bố trí nhân KBNN Nông Sơn theo cấu quan chủ quản cấp KBNN Quảng Nam sau: Biểu số Chỉ tiêu Tổng số Tỷ lệ Tổng số công chức: 11 100% Trong đó: - Nam 63,6% - Nữ 36,4% Trình độ chuyên môn: 11 100% - Đại học: 45,4% - Cao đẳng: 18,2% - Trung cấp: 18,2% - Chưa qua đào tạo: 18,2% Bố trí biên chế cho nhiệm vụ tổ nghiệp vụ theo ngạch công chức từ năm 2008 đến hết năm 2011 sau: Biểu số Chỉ tiêu Tổng số Tỷ lệ - Ban Giám đốc: 18% - Tổ kế toán: 27,2% -Tổ tổng hợp-hành chính: 36,8% -Tổ kho quỹ: 18% 11 100% TỔNG: Footer Page of 145 Header Page of 145 Nhìn vào biểu số (trang 3) ta thấy: - Tổ kế toán có người phải đảm nhận khối lượng công việc lớn Ngoài ra, kế toán viên tổ kiêm nhiệm thêm công tác tin học, phụ trách kế toán chi tiêu nội bộ, cán phụ trách đoàn thể …khiến anh em phải làm việc nhiều - Trong tổ kho quỹ lại có người, công việc lại ít, khối lượng khách hàng giảm nhiều triển khai chương trình đại hóa thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc (chương trình TCS) có phối hợp thu ngân hàng thương mại Tình hình dễ sinh ý kiến như: “ việc nhẹ lương cao”, “ngồi mát ăn bát vàng ”, người ngó người làm việc không tay … khó thâu phục công tác quản lý II Một số vấn đề lý thuyết quản lý phát triển nhân đơn vị cấp phòng: Xét phương diện chung, vào chức nhiệm vụ cấu tổ chức, việc tổ chức thành phận công tác hợp lý Muốn tổ chức công việc cho quan người cần phải nắm thực việc sau đây: Xác định cấu công viêc: Để xác định cách thức quản lý quan, cần phải có cấu tổ chức quan rõ ràng Cần số lượng hợp lý phòng đơn vị thuộc quan cấu hợp lý số lượng vị trí làm công chức, viên chức, nhân viên quan Tiếp theo, cần tiến hành phân tích công việc tiến trình nhằm xác định nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể công việc mức độ quan trọng nhiệm vụ công việc cụ thể, quy trình, công nghệ giải công việc; mối quan hệ thẩm quyền, trách nhiệm giải công việc Footer Page of 145 Header Page of 145 Đánh giá mức độ hoàn thành công việc để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhận biết hội thách thức tương lai Kết cuối đưa sơ đồ tổ chức máy hợp lý sơ đồ vị trí việc làm tổ chức Sơ đồ thể rõ cấp độ thẩm quyền trách nhiệm; mối quan hệ giải công việc; cấp quản lý, vị trí việc làm có người đảm nhiệm vị trí việc làm trống Trên sở đó, có kế hoạch bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng bổ sung nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chức nhiệm vụ cấu tổ chức Hiên chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quan tổ chức bên quan, xác định văn quy phạm pháp luật cấp có thẩm quyền Trên sở đó, người đứng đầu quan phải làm: + Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức tổ chức thành viên (phòng, ban, phận, nhóm …) + Xác định, thiết kế, mô tả, vị trí việc làm, phân công giao công việc cho người, điều hành họat động thành viên thực nhiệm vụ Biên chế Biên chế hiểu số người quan, tổ chức đơn vị, đồng thời hiểu quy định số người tối đa phép có thường xuyên làm việc cấu tổ chức quan Đối với quan nhà nước số lượng biên chế đồng thời số vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan cấp có thẩm quyền quy định với quỹ tiền lương để trả cho số người làm việc Số lượng biên chế quan xác định dựa sở: + Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp qui mô, phạm vi, đối tượng quản lý ngành, lĩnh vực; + Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định luật chuyên ngành; Footer Page of 145 Header Page of 145 + Mức độ đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc ứng dụng công nghệ thông tin; + Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; + Số lượng đơn vị thành viên cấu thành cấu tổ chức; + Đặc điểm an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội; + Thực tế tình hình quản lý biên chế công chức giao quan III Cách xử lý thân với tình hình thực tế: Sắp xếp lại nhân sự: Với nhiệm vụ phân công phó Giám đốc phụ trách tổ kế toán tổ kho quỹ, tình hình thực tế đơn vị, cấu giới tính lao động, tham mưu đồng chí Giám đốc xếp lại nhân phận từ tháng 01 năm 2012 sau: Biểu số Chỉ tiêu Tổng số Tỷ lệ - Ban Giám đốc: 18% - Tổ kế toán: 36,8% -Tổ tổng hợp-hành chính: 36,8% -Tổ kho quỹ: 8,4% 11 100% TỔNG: So sánh biếu số (trang 3) biểu số (trang 6) ta thấy có thay đổi: giảm tổ kho quỹ từ người xuống người, đồng thời tăng cường cho tổ kế toán thêm người, lý sau: - Trong tổng số nữ 5/11 người, chị nằm độ tuổi sinh nở (tất nữ 30 tuổi) nên năm có từ đến chị nghỉ hộ sản, khiến cho tổ kế toán vất vả: tình trạng thiếu người, tổ có người, có kế toán trưởng người không trực tiếp thực công việc kế toán cụ thể, giao dịch với khách hàng, công tác tài vụ nội (Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài Chính Footer Page of 145 Header Page of 145 mục Nguyên tắc phân công, bố trí cán kế toán.); kế toán viên lại phải đảm đương tất phần việc tổ kế toán - Thực tế tổ kho quỹ việc lại bố trí người: số thu thuế qua Kho bạc giảm khối lượng lớn công tác đại hóa thu Ngân sách chuyển đến Ngân hàng thương mại phối hợp thu hộ (Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Bộ Tài chính), cán kiểm ngân điều sang tổ kế toán tốt nghiệp có Trung cấp chuyên ngành kế toán hệ quy - Ngoài ra, công tác kế toán nội chuyển từ tổ kế toán sang tổ tổng hợp-hành để giảm bớt khối lượng công việc phận kế toán Đào tạo, phát triển nhân lực: - Sau bố trí lại người tổ cho hợp lý vấn đề đào tạo nhân lực đóng vai trò quan trọng Đơn vị làm tờ trình đề nghị KBNN cấp bổ sung thêm biên chế cho tổ kế toán, kết đến tháng 12/2012 có thêm công chức điều động từ Kho bạc huyện Hiệp Đức - Quảng Nam về, nâng tổng số lao động đơn vị lên thành 12 người Việc đào tạo nhân lực gồm gởi đào tạo theo chương trình cho người chưa qua đào tạo TABMIS Kho bạc Tỉnh, hình thức hữu hiệu đào tạo chỗ thông qua học hỏi kiến thức, kinh nghiệm người làm việc phòng Theo đó, kế toán trưởng phân công, hướng dẫn kèm cặp người cán bộ, công chức có nhiều kinh nghiệm thực loại công việc giống - Trên sở số lượng biên chế tổ kế toán, đơn vị gởi tờ trình lên KBNN cáp đề nghị bổ nhiệm chức vụ cho tổ phó tổ kế toán để đáp ứng yêu cầu công việc, xử lý kế toán trưởng vắng, hội họp nghỉ phép - Phát triển thêm Đảng viên năm 2012, tổ kế toán đồng chí, tổ kho quỹ đồng chí - Trong năm 2013, đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng cho công chức KBNN tổ chức gồm: Footer Page of 145 Header Page of 145 + Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ KB: công chức; + Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng: công chức; + Lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên: công chức Biểu số (Bảng bố trí nhân từ năm 2013 KBNN Nông Sơn) Chỉ tiêu Tổng số Tỷ lệ - Ban Giám đốc: 16,7% - Tổ kế toán: 41,7% -Tổ tổng hợp-hành chính: 33,3% -Tổ kho quỹ: 8,3% 12 100% TỔNG: Footer Page of 145 Header Page of 145 Phần III: NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI KHO BẠC CẤP HUYỆN VÀ KIẾN NGHỊ CÁCH GIẢI QUYẾT, KẾT LUẬN Qua việc luân chuyển, phân công công việc từ phận kiểm ngân sang phận kế toán, ta thấy: - Công chức làm việc vị trí kế toán hưởng lương ngạch kho quỹ điều bất hợp lý - Thủ quỹ kiêm thủ kho KBNN cấp huyện xét công việc người phù hợp, nhiên người nghỉ phép theo chế độ lại người làm thay, buộc lòng phải điều kế toán sang làm thay làm thế, điều lại vi phạm chế độ quản lý tài Nhà nước - Việc cứng nhắc xếp loại ngạch công chức, muốn thay đổi ngạch công chức phải theo quy trình thủ tục phức tạp gây khó khăn cho lãnh đạo đơn vị cấp dưới: bố trí công việc không phù hợp với ngạch công chức - Nên cần có thay đổi linh hoạt, uyển chuyển phân cấp trao thêm quyền định cho lãnh đạo cấp phòng vấn đề Con người hay nguồn nhân lực tổ chức yếu tố quan trọng để tổ chức tồn tại, vận động phát triển Con người không yếu tố để làm nhiệm vụ tổ chức tạo sản phẩm tổ chức mong muốn, mà nhân tố tạo ý tưởng cho tổ chức Con người yếu tố làm giảm hay gia tăng sức mạnh hạn chế tổ chức Những thay đổi xung quanh tổ chức đòi hỏi phải có thay đổi trước tiên nguồn nhân lực bên tổ chức Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Footer Page 10 of 145 10 Header Page 11 of 145 Footer Page 11 of 145 11 ... quản lý nguồn nhân lực quản lý nhân thay cho Nhưng sâu vào ý nghĩa hai cụm từ quản lý nguồn nhân lực quản lý nhân sự, có khác Quản lý nhân Đây khái niệm sử dụng từ lâu nhà quản lý phải quản lý. .. VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG, CÁCH XỬ LÝ CỦA BẢN THÂN I Mô tả tình huống: Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nông Sơn, Quảng Nam đơn vị hành cấp huyện thành lập năm... mát ăn bát vàng ”, người ngó người làm việc không tay … khó thâu phục công tác quản lý II Một số vấn đề lý thuyết quản lý phát triển nhân đơn vị cấp phòng: Xét phương diện chung, vào chức nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòng, Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòng, Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay