GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

135 241 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:01

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI ThS VŨ MỘNG ĐÓA LỜI MỞ ĐẦU Cuốn giáo trình Tâm lý học xã hội biên soạn dành cho sinh viên Khoa Công tác xã hội Phát triển cộng đồng - Trường Đại học Đà Lạt Nội dung giáo trình bao gồm chương: - Chương 1: Tâm lý học xã hội khoa học - Chương 2: Các tượng tâm lý xã hội - Chương 3: Tâm lý nhóm nhỏ Mục tiêu giáo trình nhằm: - Cung cấp cho sinh viên kiến thức chất lịch sử hình thành tâm lý học xã hội - Giúp sinh viên nhận thức rõ chất tượng tâm lý xã hội trình hoạt động giao tiếp cá nhân - Giúp sinh viên nắm vững đặc điểm tâm lý giai đoạn phát triển nhóm xã hội Từ vận dụng vào trình thực hành công tác xã hội với nhóm xã hội cụ thể Trong trình biên soạn giáo trình tác giả cố gắng nhiều để hoàn thành kịp thời cung cấp cho sinh viên Tuy nhiên, tránh khỏi hạn chế thiếu sót định Tác giả kính mong nhận đóng góp bổ sung ý kiến bạn đọc Đà Lạt, ngày 21 tháng 06 năm 2007 Tác giả Vũ Mộng Đóa Chương TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI LÀ MỘT KHOA HỌC I Bản chất, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu Tâm lý học xã hội Khái niệm tâm lý học xã hội Bản chất Tâm lý học xã hội: + Đó tâm lý chung nhiều người Nó hình thành từ hệ thống động nhóm xã hội cụ thể (nhu cầu xã hội, tâm thế, niềm tin xã hội, v.v ) + Tâm lý xã hội luôn phản ánh thực đời sống nhóm người Tồn tâm lý + Tâm lý học xã hội có chất từ hoạt động giao tiếp (tính vật tâm lý học xã hội) Theo Từ điển tâm lý học Tiếng Anh Arther S Rebel and Emily Rebel, tâm lý học xã hội định nghĩa phân ngành tâm lý học, tập trung nghiên cứu khía cạnh hành vi người bao gồm cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội xã hội mang tính tổng thể Theo từ điển Tâm lý học xã hội Vũ Dũng chủ biên, tâm lý học xã hội phân ngành tâm lý học, nghiên cứu quy luật khách quan tác động qua lại yếu tố tâm lý xã hội hoạt động cá nhân nhóm người Tâm lý học xã hội nghiên cứu đặc điểm tâm lý nhóm xã hội, tầng lớp giai cấp khác xã hội, nghiên cứu đặc tính (giai cấp, dân tộc, v.v) quy luật hình thành loại hình nhân cách mang tính lịch sử, xã hội, nghiên cứu chế quan hệ qua lại mặt tâm lý xã hội nhóm xã hội khác nhau, nghiên cứu hình thức giao tiếp khác tập thể Tóm lại, theo chúng tôi, tâm lý học xã hội phân ngành tâm lý học, tập trung nghiên cứu tượng tâm lý nhóm xã hội cụ thể, nảy sinh từ tác động qua lại hoạt động giao tiếp cá nhân nhóm Nó chi phối thái độ, hành vi, cử cá nhân họ nhóm Đối tượng Tâm lý học xã hội Tâm lý học xã hội giống nhiều ngành khoa học khác, việc xác định đối tượng nghiên cứu vấn đề phức tạp khó khăn Hiện có nhiều quan điểm khác nhà tâm lý học trường phái tâm lý học đối tượng nghiên cứu tâm lý học xã hội Trong đó, đặc biệt có khác rõ nét tâm lý học Xô viết (cũ) tâm lý học phương Tây Các nhà tâm lý học Xô viết cho rằng, đối tượng tâm lý học xã hội nghiên cứu tượng tâm lý xã hội nhóm Tuy nhiên, số nhà tâm lý học Xô viết có quan điểm cụ thể không hoàn toàn đồng Các nhà tâm lý học Xô viết (cũ), tiêu biểu như: E X Kuzơmin, V I Xelivanop, K K Platonop, E V Sôrôkhôva cho đối tượng nghiên cứu tâm lý học xã hội nhân cách “phân loại kiểu người mặt xã hội - lịch sử”, “các đặc điểm tâm lý nhân cách”, “sự quy định xã hội tâm lý cá nhân” Một số tác giả khác V N Kolbanopxki, A I Goriaseva, A V Baranova, A G Kovaliop cho đối tượng tâm lý học xã hội “những tượng tâm lý khối người đông đảo”, “là tâm lý tập thể”, “sự cộng đồng tâm lý” Còn B D Parưghin, N X Manxurop cho tâm lý học xã hội vừa nghiên cứu tâm lý nhóm, khối người đông đảo, vừa nghiên cứu đặc điểm hành vi nhân cách, cá nhân nhóm A.G Kovaliop cho “đối tượng tâm lý học xã hội nghiên cứu nét đặc trưng tâm lý nhóm xã hội, tập thể, quy luật hình thành quy luật hoạt động tập thể, nhóm trình tác động ảnh hưởng lẫn cá nhân” Khác với quan điểm nhà tâm lý học Xô viết trước nhà tâm lý học Nga nay, nhà tâm lý học phương tây lại tiếp cận từ góc độ khác Các nhà tâm lý học phương tây cho rằng, đối tượng tâm lý học xã hội nghiên cứu hành vi cá nhân điều kiện, hoàn cảnh môi trường xã hội Đó nhận định khái quát, nhiên, xem xét cách cụ thể có số vấn đề sau đây: + Quan điểm Jones Gerard (1967) cho đối tượng tâm lý học xã hội nghiên cứu hành vi cá nhân chức kích thích xã hội Ở đây, tác giả nhấn mạnh đến ảnh hưởng qua lại cá nhân nhóm + Quan điểm nhà tâm lý học M Sherif C W Sherif (1956), Mc David Harari (1968), cho tâm lý học xã hội cần nghiên cứu kinh nghiệm hành vi cá nhân môi trường xã hội định + Quan điểm thứ ba cho đối tượng tâm lý học xã hội nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ cá nhân môi trường xã hội (các nhà tâm lý học đại diện như: Jack H Curtis Richard Dewey, David G Myer) Cách tiếp cận thứ (trường phái tâm lý học Xô viết) mang tính khái quát hơn, chúng có phạm vi rộng Cách tiếp cận thứ hai mang tính cụ thể, rõ ràng: nhận thức - thái độ - tình cảm - hành vi Như vậy, hiểu rằng: Đối tượng tâm lý học xã hội nằm chất tượng tâm lý xã hội phân tích Đó tâm lý nhóm xã hội cụ thể, bao gồm nét tâm lý chung nhất, đặc trưng nhóm tạo nên từ tác động qua lại cá nhân nhóm Nó tâm lý sản phẩm hoạt động chủ thể người tác động thực khách quan Nó tổng số đơn giản đặc điểm tâm lý tất cá nhân nhóm hợp thành Nhiệm vụ Tâm lý học xã hội Tâm lý học xã hội có hai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận nghiên cứu ứng dụng 1) Nghiên cứu lý luận - Xác lập hệ thống khái niệm, phạm trù khoa học riêng nằm cấu trúc hợp lý, mang đặc thù khoa học Hiện số khái niệm, phạm trù cấu trúc tâm lý học xã hội chưa rõ ràng để phân biệt ranh giới với khoa học lân cận - Phát quy luật hình thành phát triển tượng tâm lý xã hội, cách sử dụng chúng vào việc phát huy nhân tố người điều kiện hoạt động khác Cụ thể quy luật tác động qua lại nhóm, vai trò cá nhân, vai trò nhóm trình này, điều kiện chủ quan khách quan hình thành nên tượng tâm lý xã hội hình thái biến động tâm lý xã hội 2) Nghiên cứu ứng dụng Những quy luật chung Tâm lý học xã hội vận dụng vào số lĩnh vực khoa học khác nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội Từ tạo nên chuyên ngành khác tâm lý học xã hội - Tâm lý học dân tộc: Đây chuyên ngành quan trọng tâm lý học xã hội Nó nghiên cứu tâm lý dân tộc biến đổi tâm lý dân tộc gắn với chuyển biến lịch sử diễn đời sống dân tộc Nhận thức tính phong phú, đa dạng hay độc đáo dân tộc yêu cầu cần thiết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, người quốc gia Việc nghiên cứu tâm lý dân tộc góp phần quan trọng hiểu biết dân tộc, sở mối quan hệ hợp tác liên kết nước với - Tâm lý học xã hội công tác lãnh đạo quản lý xã hội Đây chuyên ngành tâm lý học xã hội, sâu vào nghiên cứu tượng tâm lý hệ thống quản lý, đặc điểm, chế quy luật tâm lý có ảnh hưởng tới hoạt động sở nêu yêu cầu phẩm chất lực tâm lý cần thiết người lãnh đạo bị lãnh đạo quản lý - Tâm lý học xã hội lĩnh vực sản xuất kinh doanh Chuyên ngành nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, nghệ thuật bán hàng, thông tin quảng cáo v.v.Trên sở đó, nêu yêu cầu sở sản xuất số lượng chất lượng, hình thức loại hàng hoá, dịch vụ - Tâm lý học xã hội tín ngưỡng tôn giáo, thông tin đại chúng, giáo dục y tế, đời sống gia đình, dư luận xã hội tâm trạng quần chúng Phạm vi ứng dụng tâm lý học xã hội rộng Nó ngày mở rộng theo đòi hỏi thực tiễn, khả đáp ứng trình phát triển II Sơ lược hình thành phát triển Tâm lý học xã hội Tâm lý học xã hội đời phát triển gần kỷ Song, tiền đề để đời ngành khoa học xuất từ sớm Nói hình thành phát triển Tâm lý học xã hội, trước hết phải tìm hiểu tiền đề để đời ngành tâm lý học Những tiền đề triết học Cũng giống đời tâm lý học, hình thành Tâm lý học xã hội có đóng góp quan trọng tư tưởng triết học Có thể đưa số tiền đề sau: 1.1 Quan điểm số nhà triết học Hy Lạp cổ đại Khi nói quan điểm nhà triết học Hy Lạp cổ đại có ảnh hưởng tới đời Tâm lý học xã hội, ý nhiều đến quan điểm xã hội người Platon Aristotle - Platon (427 - 374 TCN) luận thuyết đạo đức xã hội phác thảo xã hội lý tưởng mình, ông ý đến quan hệ liên nhân cách Ông ảnh hưởng cá nhân đến ổn định nhà nước Trong tác phẩm mình, Platon quan tâm đến kiểu loại nhân cách xã hội Theo ông, xã hội có ba kiểu nhân cách bản: a/Những người luôn cố gắng làm vừa lòng người khác (người hướng tới xúc cảm), b/Những người say sưa theo đuổi quyền lực danh (người hướng đến quyền lực) c/Những người có khao khát hiểu biết (người hướng đến tri thức) Ba kiểu nhân cách phản ánh ba yếu tố tâm lý người: tình cảm, ý chí trí tuệ - Aristotle (354 - 322TCN) người mở đường vĩ đại khoa học xã hội Ông đánh giá cao yếu tố tình cảm Theo ông, có động lực liên kết người: tình bạn, sở thích, đồng Trong đó, tình bạn động đa số nhóm xã hội Aristotle đánh giá cao vai trò nhóm xã hội người Ông cho rằng, người cần phải sống nhóm xã hội gia đình nhà nước Nhóm xã hội người gia đình Quan điểm ông phù hợp với xã hội đại ngày Điều đáng ý Aristotle xem xét người khả phản ứng xã hội, quan hệ hoàn cảnh xã hội Có thể nói, quan điểm nhà triết học Hy Lạp xa vời tri thức Tâm lý học xã hội đại, tư tưởng có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng nói chung tâm lý học xã hội nói riêng châu Âu sau 1.2 Một số quan điểm xã hội cá nhân nhà tư tưởng La Mã Quan điểm xã hội cá nhân số nhà tư tưởng La Mã M.T Cicero; St Augustine đáng quan tâm nghiên cứu tiền đề triết học phát triển Tâm lý học xã hội M.T Cicero đại biểu xuất sắc tư tưởng La Mã Khi nghiên cứu người xã hội, ông quan tâm đến vấn đề pháp luật, người phải hành động khuôn khổ luật pháp xã hội St Augustine (354 - 430 sau CN), ông đại biểu xuất sắc tư tưởng xã hội thời đại ông Các quan điểm ông xã hội cá nhân tâm lý học xã hội đại đánh giá cao Đó quan điểm liên kết người, vai trò nhóm xã hội việc hình thành quan điểm, thái độ cá nhân Song, quan điểm ông lại bị ảnh hưởng lớn tư tưởng tôn giáo Augustine đánh giá cao vai trò Chúa Trời lực lượng thần thánh sống thực người Theo ông, cá nhân quan hệ tương tác với cá nhân khác mà có quan hệ với Chúa 1.3 Những học thuyết thoả thuận xã hội Những học thuyết thoả thuận xã hội T Hobber (1588 - 1679), J Locke (1632 - 1704), J.J Rousseau (1712 - 1778) đưa xem mở đường cho Tâm lý học xã hội đại Các tác giả quan tâm nghiên cứu nhiều mối quan hệ xã hội cá nhân Học thuyết thoả thuận xã hội Hobber phát triển dựa yếu tố: - Định đề: người bị hạn chế cô lập từ người tầng lớp từ tầng lớp đối lập xã hội - Nguyên nhân thiết lập nguyên nhân: Tại người tự đặt vào mối liên kết với người khác - Thiết lập quy tắc đạo đức từ hai lý Locke không tin có tồn nhà nước thời kỳ tiền xã hội Ông đưa quan điểm cho người sống xã hội, nhà nước trở thành phương tiện để chấn chỉnh sai trái, bất công bảo vệ quyền lợi đáng người sống, tự sở hữu So với học thuyết thoả thuận xã hội Hobber Locke học thuyết thoả thuận xã hội Rousseau đánh giá cao Cũng giống Hobber, ông bắt đầu việc tìm hiểu hành vi người, sau nghiên cứu mối tương tác người với người, cá nhân xã hội Ông cho rằng, trật tự xã hội điều bất khả xâm phạm Nó xây dựng sở lợi ích đa số người Cái trật tự bắt nguồn từ người mà cần phải xây dựng thoả thuận Những trường phái xã hội học tâm lý học 2.1 Các trường phái xã hội học Vai trò xã hội học việc hình thành Tâm lý học xã hội thể qua ảnh hưởng quan điểm số nhà xã hội học - Auguste Comte (1790 - 1857) Comte phân chia tâm lý học theo hai khía cạnh: sinh học xã hội học Sự phân chia có giá trị định Tâm lý học xã hội Khi nói nhân cách người, ông thiên khía cạnh Theo ông, người chia thành loại chính: ích kỷ lòng vị tha Tính vị tha dẫn người đến mềm yếu, nhu nhược Ông cho rằng, xã hội cần khuyến khích lòng vị tha người mục đích trọng tâm tổ chức, bên cạnh cần hạn chế tính ích kỷ cá nhân Mặc dù quan tâm đến tâm lý học cá nhân, Comte nhấn mạnh đơn vị xã hội thực gia đình, nhờ mà xã hội phát triển Gia đình, theo ông việc trì nòi giống nuôi dưỡng lòng vị tha người Từ mái ấm gia đình, cá nhân trở thành thành viên xã hội hữu ích Tâm lý học cá nhân theo hướng Comte tác động mạnh đến tâm lý học xã hội tận đầu kỷ XX - Gabriel Tarde (1843 - 1904) Tarde người sáng lập tâm lý học cá nhân sở xã hội học Ông phản đối quan điểm thái tâm lý học cá nhân thời Một công trình nghiên cứu Tarde có ảnh hưởng lớn đến đời tâm lý học xã hội cuốn: “Những quy luật bắt chước” Trong sách ông lý giải sở xã hội tương tác cá nhân Ông người đưa khái niệm tương tác Đây tiền đề dẫn đến hình thành tâm lý học xã hội - Durkheim (1858 - 1917) Quan điểm Durkheim phản đối đề cao mức tâm lý học cá nhân ông nhấn mạnh đến hệ thống quy định xã hội Ông ca ngợi thích tranh luận học thuyết “ý thức tập thể” Trong nghiên cứu mình, ông quan tâm nhiều đến kiểu loại hành vi nhóm hành vi cá nhân Những nghiên cứu ông “ý thức tập thể” đóng góp đặc biệt quan trọng cho tâm lý học xã hội - G Lebon (1841 - 1931) Trong nghiên cứu mình, ông ý nhiều đến tâm lý học nhóm Ông làm sáng tỏ thêm quan điểm Durkheim tượng tâm lý nhóm Lebon bị ảnh hưởng Tâm lý học xã hội Tarde Tác phẩm tiếng Lebon “Đám đông” (The crowd) Trong sách ông phân tích sâu sắc tâm lý đám đông - tượng tâm lý đặc thù Tâm lý học xã hội Với sách này, ông trở thành người mở đường vấn đề “hành vi tập thể” đại - Charles Horton Cooley (1863 - 1929) Cooley nhà xã hội học Mỹ, người có quan điểm đại mối quan hệ xã hội cá nhân Ông nhấn mạnh, tách rời yếu tố xã hội yếu tố cá nhân sống người Khía cạnh xã hội: Khía cạnh tâm lý xã hội xuất phát từ nội tâm đối tượng, ảnh hưởng nhiều cách họ tiếp nhận vấn đề tự lý giải ý nghĩa Các khía cạnh xã hội bao gồm mục đích truyền thông, vai trò quan hệ đôi bên 6.1.3 Các dạng truyền thông - Truyền thông cá nhân với cá nhân: diễn hai hay nhiều Yếu tố quan trọng có tương tác mặt giáp mặt hai nguồn phát nguồn nhận - Truyền thông trước công chúng Từ phía phát hay vài người, từ phía nhận đông Ví dụ: diễn thuyết - Truyền thông đại chúng: truyền thông công chúng khuyếch đại qua phương tiện kỹ thuật điện tử v.v Ví dụ báo chí, truyền thanh, truyền hình phương tiện truyền thông đại chúng 6.2 Quá trình định nhóm Quá trình định nhóm liên hệ chặt chẽ với vai trò thủ lĩnh, vai trò lãnh đạo Cho nên định chức quan trọng người lãnh đạo Việc tổ chức nhóm để định chức đặc biệt phức tạp Hai nhà Tâm lý học Pháp A.M Rober Ph Tilman rõ: nói đến trình định nhóm nói tới thảo luận nhóm vấn đề đó, nhờ kết thảo luận nhóm hay số định Hai ông chia trình định nhóm thành giai đoạn: 6.2.1 Giai đoạn xác định kiện Giai đoạn hoàn toàn mang tính thực tế khách quan Trong giai đoạn này, người tham gia họp không biểu không bày tỏ ý kiến đánh giá kiện thu thập 6.2.2 Giai đoạn tạo ý tưởng Những người tham gia nói tất họ suy nghĩ kiện họ thu thập Người điều khiển họp thời gian ngắn ghi lại ý kiến phát biểu Nhiều người muốn đến định giai đoạn có lẽ sớm 6.2.3 Giai đoạn tìm kiếm định Giai đoạn đòi hỏi nhóm phải có nỗ lực tối đa Các thành viên đưa định đề nghị mình, người lãnh đạo ghi chúng lên bảng 6.2.4 Giai đoạn định Từ định thành viên đưa ra, nhóm chọn hay số định số Các định cuối phải thoả mãn yêu cầu đa số hay tất thành viên tham gia họp Điều quan trọng trình định nhóm, người lãnh đạo - người điều khiển họp phải tổ chức để thành viên nhóm tham gia hoàn toàn cách tự do, thoải mái Sự phát triển nhóm Nhóm thành lập để giải hay nhiều mục tiêu Khi mục tiêu hoàn thành nhóm không lý tồn Các tác giả đưa số công thức dễ nhớ giai đoạn phát triển nhóm sau: Cách chia nhóm thành giai đoạn (theo Nguyễn Thị Oanh -Tâm lý truyền thông giao tiếp): 7.1 Giai đoạn hình thành: Để đạt hay nhiều mục tiêu, số người liên kết với Giai đoạn người ta bàn thủ tục gia nhập, làm quen (thăm dò lẫn nhau) Một số khó khăn xảy quy tụ đông (trên 20 người), hay liên kết thành phần khác (về trình độ, nhu cầu, tuổi tác,.) 7.2 Giai đoạn bão táp: Qua giai đoạn “lễ phép”, “lịch sự” quen nhau, nhóm viên tranh cãi mục tiêu Các cá tính khác chạm, giá trị đạo đức, xã hội khác làm cho người ta khó hiểu chấp nhận Có thể có người bỏ giai đoạn Thống mục tiêu chung, họ phải tranh cãi phương pháp tiến tới mục tiêu Đây giai đoạn “bão táp” mà hầu hết nhóm trải qua 7.3 Giai đoạn ổn định: Với xuất lãnh đạo thực, người ta bắt đầu chịu lắng nghe chấp nhận lẫn Muốn nhóm vận hành tốt trôi chảy, người ta đề quy tắc chung, phân công trách nhiệm: quyền lợi bên, theo mà làm, nhóm viên dễ dàng tiến tới mục tiêu chung 7.4 Giai đoạn thao tác: Tổ chức ổn định, nhóm bắt đầu thực công tác hay chương trình đề 7.5 Giai đoạn kết thúc: Hoàn thành kế hoạch đề ra, nhóm không lý tồn Ví dụ nhóm nghiên cứu Trước kết thúc, việc lượng giá quan trọng Nếu chưa hoàn thành mục tiêu nhóm bắt đầu giai đoạn Các mối quan hệ nhóm Vấn đề “các mối quan hệ người” nhóm nghiên cứu nhiều phương Tây từ năm 30 Người nghiên cứu vấn đề nhà xã hội học Mỹ A Mayo Theo ông, mối quan hệ qua lại thành viên nhóm có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu hoạt động nhóm Tổng hoà quan hệ có tổ chức, theo quy chế định mối quan hệ tự phát thành viên nhóm hợp thành mạng lưới quan hệ thức không thức nhóm Các quan hệ định thái độ người trình hoạt động nhóm 8.1 Quan hệ thức Quan hệ thức nảy sinh từ phân công lao động nhóm Nó quy định quy chế, thị mệnh lệnh mang tính bắt buộc tương ứng với cấp quản lý Các quan hệ thức xác định rõ địa vị chức trách người nhóm, liên kết buộc họ tác động lẫn theo cách thức quy định, theo kiểu người lãnh đạo, người thừa hành hay bị lãnh đạo Quan hệ thức bao gồm mối quan hệ trực thuộc - dưới, (quan hệ người lãnh đạo thành viên nhóm), quan hệ thành viên nhóm với Nó bị quy định phân công lao động, địa vị xã hội, trình độ, tính chất, đặc điểm công việc v.v Tuỳ theo phong cách lãnh đạo đặc điểm công việc mà hình thành nên hình thức quan hệ cách ứng xử nhóm Chẳng hạn, phong cách lãnh đạo chuyên quyền độc đoán hình thành nên mối quan hệ độc đoán, có người lãnh đạo với thành viên nhóm mà xuất mối quan hệ thành viên nhóm với Do cách lãnh đạo chuyên quyền áp đặt lên thành viên bất bình với thủ trưởng mà họ không ưa lẫn nhau, không tin nhau, nhóm bị chia nhỏ hình thành nên tốp, bè cánh để bảo vệ Ngược lại, phong cách dân chủ tạo mối quan hệ dân chủ, bình đẳng nhóm, thành viên nhóm có tính tự chủ cao hơn, nhóm có tính ổn định cao 8.2 Quan hệ không thức - Quan hệ không thức thường hình thành cách tự phát sở mối quan hệ cá nhân, phản ánh mức độ cảm tình hay không cảm tình, yêu hay ghét, thành viên nhóm dựa đánh giá chủ quan lực, cá tính, thói quen, v.v - Các quan hệ không thức thường nảy sinh từ nhóm thức, xuất sở phi sản xuất thường mối quan hệ bạn bè, người sở thích, nguyện vọng, nhu cầu, -Thường nhóm không thức có thủ lĩnh Đó người có uy tín người nhóm, người lực mặt tinh thần Tuy quyền hạn thức lại có ảnh hưởng cá nhân lớn nhóm Thủ lĩnh nhóm không thức thường người có lực chuyên môn người có phẩm chất cá nhân đáng kính trọng tin cậy Tuy nhiên, không trường hợp người không trung thực, chây lười bao che cho phần tử xấu nhóm lại sùng thủ lĩnh nhóm không thức Sự xuất quan hệ thức không thức nhóm tượng khách quan tồn ý muốn cá nhân hay người lãnh đạo Các quan hệ không thức thường phản ánh bầu không khí nhóm Nhóm trở nên lý tưởng quan hệ thức không thức có phù hợp với Tập thể - dạng nhóm đặc biệt Nếu nhóm nhỏ đặc biệt quan tâm tâm lý học xã hội phương Tây, tập thể đối tượng nghiên cứu quan trọng tâm lý học xã hội Xô viết vào giai đoạn trước “cải tổ” Liên xô (cũ) Tập thể loại hình nhóm, hình thức chủ yếu người lao động lĩnh vực đời sống xã hội 9.1 Khái niệm Lý luận tập thể tìm tòi, nghiên cứu đặc điểm, đặc trưng trình biến đổi từ nhóm lên mức cao - tập thể Về mặt lý thuyết, tập thể nhóm đặc biệt, hình thành phát triển cao cấu tổ chức, mục tiêu xã hội, tinh thần tự giác, đoàn kết trí việc thực hoạt động chung nhóm 9.1.1 Định nghĩa: Tập thể tập đoàn người liên kết bền vững, có tổ chức, mục tiêu nhiệm vụ hoạt động phù hợp với giá trị xã hội lợi ích xã hội, có quan quản lý riêng đơn vị độc lập mặt pháp lý Phân biệt tập thể nhóm Tập thể: nhóm thức, nhằm vào hoạt động chung, thực chuẩn mực chung, bảo vệ lợi ích họ Nhóm: Trong dạng nhóm tập thể dạng phát triển cao 9.1.2 Những điều kiện tập thể tồn • Điều kiện bên ngoài: - Được pháp luật công nhận - Do nhu cầu xã hội - Có sở vật chất định - Có người lãnh đạo - Có môi trường xung quanh tập thể mối liên hệ với tập thể khác • Những điều kiện bên - Năng lực, tính cách thành viên - Lề lối làm việc người lãnh đạo - Các quan hệ thức, không thức 9.1.3 Những dấu hiệu đặc trưng - Là nhóm xã hội nhà nước công nhận mặt pháp lý - Có mục đích hoạt động phù hợp với định hướng chung xã hội, đem lại lợi ích cho xã hội cá nhân - Các quan hệ thành viên tập thể nhiệm vụ, mục đích hoạt động quy định - Các quan hệ xã hội tập thể quy định tính pháp lý thể chế hoá nội quy, quy chế, tập thể tồn thời gian không gian định - Mọi hoạt động xuất phát từ ý thức tự giác cao, từ tình cảm trí tuệ người - Có quan quản lý, có người lãnh đạo điều hành, phối hợp hài hoà lợi ích xã hội cá nhân mục tiêu phát triển - Tính cố kết, bền vững tập thể cao - Có mối quan hệ pháp lý với nhóm xã hội khác - Hoàn thành chức định xã hội quy định (sản xuất, nghiên cứu khoa học, ) Tập thể lao động nhóm xã hội bao gồm nhiều thành phần tham gia với mức độ nhận thức hiểu biết khác nhau, gắn bó với hoạt động chung phù hợp với yêu cầu phân công lao động xã hội Các tượng tâm lý xã hội phổ biến phát sinh, tồn phát triển từ tập thể Các tượng như: thích nghi lẫn nhau, đoàn kết, va chạm, xung đột, bắt chước, lây lan tâm lý đặc biệt trạng thái tâm lý thể tinh thần tập thể bầu không khí tâm lý tập thể, dư luận tập thể, cảm xúc, tâm trạng, 9.2 Các giai đoạn phát triển tập thể A Macrenko cho trình hình thành phát triển tập thể thường diễn qua giai đoạn: - Giai đoạn tổng hợp sơ cấp Lúc này, tập thể bắt đầu hình thành, người tìm hiểu, liên kết với người thông qua hoạt động chung, hình thành nên mối quan hệ mang tính bên Dần dần tập thể xuất nhóm nhỏ người có tinh thần làm việc gương mẫu, ủng hộ giúp đỡ cho người lãnh đạo thực công việc quản lý Ở giai đoạn này, người lãnh đạo thiên phong cách lãnh đạo chuyên quyền, buộc người phải làm theo lệnh tính kỷ luật chưa có, tính tự giác chưa cao - Giai đoạn phân hoá Trong tập thể có nhiều phân hoá thành viên tạo nhóm nhỏ khác Những người cốt cán, có ý thức trách nhiệm công việc, họ ủng hộ đường lối người lãnh đạo mà đòi hỏi yêu cầu thành viên khác tập thể phải thực hoạt động tập thể Trong tập thể hình thành nhóm thành viên thụ động - lành mạnh, họ người lao động tốt, chấp hành yêu cầu lao động tập thể Nhưng thân họ không đưa ý tưởng giúp cho tập thể tháo gỡ khó khăn giúp cải tiến phát triển tập thể Đồng thời tập thể xuất phận thụ động khác - người thờ với hoạt động tập thể, không quan tâm mục tiêu đường hướng phát triển tập thể Với người lãnh đạo, đòi hỏi phong cách ứng xử thích hợp với nhóm người Có nghĩa vừa lãnh đạo chuyên quyền, mệnh lệnh người ý thức, mềm mỏng, tin tưởng cấp người có trách nhiệm với tập thể, có tinh thần xây dựng tập thể - Giai đoạn hợp Đây giai đoạn phát triển cao tập thể Hầu hết thành viên có hiểu biết, tin tưởng lẫn tin đường lối, mục tiêu hoạt động nhóm Các yêu cầu tập thể thành viên thực tốt mà họ đề đạt ý kiến nhằm phát triển tập thể tốt Ở giai đoạn này, phong cách lãnh đạo dân chủ tạo hiệu hoạt động cao, bầu không khí tâm lý tập thể lành mạnh, mức độ thoả mãn thành viên lớn Theo Petropxki, tập thể cấu tạo từ lớp: Lớp bên ngoài: thể mối quan hệ thành viên tập thể mang tính trực tiếp, tự phát dựa sở cảm xúc tình cảm cá nhân Lớp thứ hai: thể mức độ cao mối quan hệ thành viên, dựa thống định hướng giá trị Các quan hệ gắn bó thông tin hoạt động chung Lớp thứ 3: lớp hạt nhân mang dấu hiệu đặc trưng tập thể, thống sở thực mục đích hoạt động chung, đường hướng phát triển tập thể Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên xô, lý luận tâm lý tập thể chiếm vị trí có ý nghĩa việc nghiên cứu nhóm đặc biệt nhóm có mức độ phát triển cao - tập thể (theo quan điểm nhà Tâm lý học Xô viết) Kết luận Nhóm nhỏ đơn vị nhỏ cấu xã hội Nhóm nhỏ môi trường dạy người học bước vào đời Thông qua nhóm nhỏ, thông qua tế bào hạt nhân người hình thành nên đặc điểm xã hội (học nói, học làm, học khái niệm, ), kinh nghiệm xã hội Nhóm nhỏ - nhóm gia đình, nhóm trẻ chơi, nhóm bạn không thức, tập thể lao động Nghiên cứu nhóm nhỏ có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao suất lao động, giáo dục phẩm chất người, trình tổ chức xã hội phân công lao động xã hội TAI LIỆU THAM KHAO I Sách giáo trình chính: Vũ Dũng (chủ biên) (2000) Tâm lý học xã hội, Nhà xuất Khoa học xã hội Trần Thị Minh Đức (chủ biên) (2006) Định kiến phân biệt đối xử theo giới: Lý thuyết thực tiễn Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Thị Minh Đức, Hoàng Mộc Lan, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Quý Thanh (1995) Tâm lý học xã hội Nhà xuất giáo dục Nguyễn Đình Gấm (2003) Những vấn đề tâm lý xã hội nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước Nhà xuất Chính trị quốc gia Trần Hiệp (1997) Tâm lý học xã hội Những vấn đề lý luận Nhà xuất Khoa học xã hội Bùi Văn Huệ (chủ biên), Vũ Dũng (2003) Tâm lý học xã hội Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Quý Thanh (2006) Xã hội học Dư luận xã hội Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Fischer Những khái niệm Tâm lý học xã hội, Nhà xuất Thế giới- Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em N - T Gustave LeBon (1895) Tâm lý học đám đông (tài liệu dịch) Nhà xuất tri thức 10 Godefroid, (1987) Những đường tâm lý học (tập 3) Nhà xuất Pierre Mendage Liege - Bruxelles - Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em N - T 11 A G Kovaliop (1976), Phạm Hoàng Gia (dịch) Tâm lý học xã hội Nhà xuất giáo dục II Sách, giáo trình tham khảo: 12 Vũ Dũng (chủ biên) (2000) Từ điển tâm lý học Nhà xuất Khoa học xã hội 13 Trần Thị Minh Đức (2003) Tập giảng tâm lý học xã hội Đai học khoa học xã hội nhân văn- Hà Nội 14 VŨ Mộng Đoá (2006) Sự thích ứng với hoạt động học tập sinh viên Khoa CTXH & PTCĐ trường đại học Đà Lạt Luận văn thạc sỹ tâm lý học - Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Hoàng Mộc Lan (2005) Giáo trình Những vấn đề tâm lý hoạt động quản lý - Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội 16 Nguyễn Thị Oanh, (1995) Tâm lý truyền thông giao tiếp Đại học Mở Bán Công Tp Hồ Chí Minh 17 Phương Kỳ Sơn (2000) Tâm lý học xã hội Một số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Chính trị quốc gia 18 Nguyễn Hải Vân (2006) Bầu không khí tâm lý tập thể học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Luận văn thạc sỹ tâm lý học Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội III Tiếng Anh 19 Arther S.Rebel and Emily Rebel, (2001), The penguin Dictionary of Psychology, Publisher of Ires, England 20 Mariane Schneider Corey (2005) Group: Process and Practice Publisher of Thomson Brooks 21 David G Myer (2005) Social Psychology Publisher of Stephen Rutter MỤC LỤC Lời mở đầu Chương TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI LÀ MỘT KHOA HỌC I Bản chất, đối tượng, nhiệm vụ Tâm lý học xã hội Khái niệm Tâm lý học xã hội Đối tượng nghiên cứu tâm lý học xã hội Nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý học xã hội II Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Tâm lý học xã hội Những tiền đề triết học Những trường phái Xã hội học tâm lý học Tâm lý học trở thành khoa học độc lập III Các phương pháp nghiên cứu Tâm lý học xã hội Những nguyên tắc chủ yếu Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học xã hội Chương CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ XÃ HỘI I Khái niệm chung tượng tâm lý xã hội II Các tượng tâm lý xã hội Tri giác xã hội 1.1 Khái niệm Tri giác xã hội 1.2 Các chế Tri giác xã hội Định kiến xã hội 2.1 Khái niệm Định kiến xã hội 2.2 Các nguyên nhân hình thành định kiến 2.3 Các mức độ định kiến xã hội 2.4 Thay đổi định kiến 2.5 Kết luận Ảnh hưởng xã hội 3.1 Khái niệm Ảnh hưởng xã hội 3.2 Các chế tâm lý ảnh hưởng xã hội Liên hệ xã hội 4.1 Khái niệm liên hệ xã hội 4.2 Những sở việc hình thành Liên hệ xã hội 4.3 Những yếu tố quy định Liên hệ xã hội 4.4 Các hình thức Liên hệ xã hội Thái độ xã hội 5.1 Một số quan điểm thái độ 5.2 Bản chất thái độ 5.3.Sự hình thành thái độ 5.4 Thái độ hành vi Dư luận xã hội tin đồn 6.1 Dư luận xã hội 6.2 Tin đồn Chương TÂM LÝ NHÓM NHỎ I Khái niệm chung nhóm Định nghĩa nhóm nhỏ Đặc trưng nhóm nhỏ II Quá trình cá nhân gia nhập nhóm Nguyên nhân cá nhân gia nhập nhóm Xã hội hoá cá nhân Nhập vai xã hội III Các hướng nghiên cứu nhóm nhỏ Trường phái xã hội học Trường phái trắc lượng xã hội Trường phái động thái nhóm Trường phái tâm lý học tập thể IV Phân loại nhóm Nhóm thứ nhóm thứ hai Nhóm thức nhóm không thức Nhóm bắt buộc nhóm tự Nhóm mở nhóm khép kín Nhóm thành viên nhóm hội viên V Đặc điểm nhóm Động thái nhóm Chuẩn mực nhóm Các tượng áp lực nhóm Thay đổi, va chạm, xung đột nhóm Lãnh đạo nhóm Hoạt động truyền thông nhóm trình định 7.Sự phát triển nhóm Các mối quan hệ nhóm Tập thể - dạng nhóm đặc biệt TÀI LIỆU THAM KHẢO -// GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI Tác giả: ThS VŨ MỘNG ĐÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÁNG NĂM 2007
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI, GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI, GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay