Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

182 97 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:01

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRỊNH TIẾN DŨNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội, 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRỊNH TIẾN DŨNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH MÃ SỐ: 62.58.01.06 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM TRỌNG MẠNH PGS.TS PHẠM TRỌNG THUẬT Hà Nội, 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, năm 2015 Tác giả luận án Trịnh Tiến Dũng Footer Page of 145 Header Page of 145 I MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục I Bảng chữ viết tắt V Danh mục Hình vẽ - Bảng biểu VI MỞ ĐẦU IX Lý chọn đề tài IX Mục đích nghiên cứu XI Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu XI Phƣơng pháp nghiên cứu XI Ý nghĩa khoa học thực tiễn XIII Những đóng góp luận án XIII Cấu trúc luận án VIV Các khái niệm XV CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 1.1 Tình hình quy hoạch, xây dựng phát triển KCN Việt Nam khu vực Nam Trung 1.1.1 Tình hình phát triển KCN Việt Nam 1.1.2 Tình hình phát triển KCN ven biển Nam Trung 1.2 Thực trạng công tác quản lý phát triển nhà công nhân khu công nghiệp đô thị ven biển Nam Trung 1.2.1 Thực trạng phát triển 1.2.2 Đánh giá thực trạng quản lý phát triển 16 1.3 Tổng quan công trình nghiên cứu quản lý phát triển nhà Footer Page of 145 Header Page of 145 II công nhân KCN 18 1.3.1 Các đề tài nghiên cứu khoa học 18 1.3.2 Các Hội thảo báo khoa học 22 1.4 Những vấn đề tồn quản lý phát triển nhà công nhân khu công nghiệp đô thị ven biển Nam Trung 25 1.4.1 Quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự xây dựng 26 1.4.2 Quản lý hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội 29 1.4.3 Quản lý môi trƣờng 30 1.4.4 Cơ chế sách phát triển nhà công nhân KCN 30 1.4.5 Sự tham gia cộng đồng quản lý phát triển 31 1.4.6 Bộ máy quản lý phát triển 32 CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 34 2.1 Cơ sở lý thuyết quản lý phát triển nhà công nhân KCN 34 2.1.1 Quản lý phát triển nhà công nhân KCN 34 2.1.2 Chính sách quản lý phát triển nhà công nhân KCN 41 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý phát triển nhà công nhân KCN 46 2.2.1 Văn quản lý phát triển nhà công nhân Trung ƣơng 46 2.2.2 Văn quản lý phát triển nhà công nhân địa phƣơng 49 2.3 Định hƣớng quản lý phát triển nhà công nhân KCN đô thị 50 ven biển Nam Trung 2.4 Các yếu tố tác động đến quản lý phát triển nhà công nhân khu công nghiệp đô thị ven biển Nam Trung 54 2.4.1 Điều kiện tự nhiên, Văn hóa - Xã hội 54 2.4.2 Điều kiện kinh tế, Lao động – việc làm 56 2.4.3 Số lƣợng công nhân KCN Footer Page of 145 60 Header Page of 145 III 2.4.4 Trình độ - Thu nhập công nhân KCN 61 2.4.5 Tiêu chuẩn thiết kế nhà công nhân KCN 62 2.4.6 Nhu cầu nhà công nhân khu công nghiệp 63 2.5 Kinh nghiệm quản lý phát triển khu nhà cho công nhân khu 66 công nghiệp số nƣớc giới Việt Nam 2.5.1 Kinh nghiệm quản lý phát triển nhà công nhân khu công 66 nghiệp số nƣớc giới 2.5.2 Kinh nghiệm quản lý phát triển nhà công nhân Việt Nam 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN KCN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 87 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý phát triển nhà công nhân 87 khu công nghiệp đô thị ven biển Nam Trung 3.1.1 Quan điểm quản lý phát triển nhà công nhân KCN 87 3.1.2 Nguyên tắc quản lý phát triển nhà công nhân KCN 90 3.2 Giải pháp quản lý phát triển 91 3.2.1 Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan 91 3.2.2 Quản lý trật tự xây dựng 98 3.2.3 Quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội 103 3.2.4 Quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội 109 3.3 Giải pháp sách phát triển 120 3.4 Giải pháp tổ chức máy quản lý phát triển 126 3.5 Quản lý xã hội với tham gia cộng đồng 133 3.6 Bàn luận kết nghiên cứu 139 3.6.1 Bàn luận khả điều kiện áp dụng mô hình Footer Page of 145 139 Header Page of 145 IV quản lý phát triển nhà công nhân KCN đô thị ven biển Nam Trung 3.6.2 Bàn luận việc thực giải pháp quản lý phát triển nhà công nhân KCN đô thị ven biển Nam Trung 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 KẾT LUẬN 147 KIẾN NGHỊ 149 CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 145 V Header Page of 145 BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS CN CNKT DN ĐK HK HTKT HTXH KCN KKT KCX KTX LĐ LĐPT NN PVCC PT QL QH QLPT SD XD TH TP TNHH UBND Footer Page of 145 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bất động sản Công nhân Công nhân kỹ thuật Doanh nghiệp Điều kiện Hộ Hạ tầng kỹ thuật Hạ tầng xã hội Khu công nghiệp Khu kinh tế Khu chế xuất Ký túc xá Lao động Lao động phổ thông Nhà nước Phục vụ công cộng Phát triển Quản lý Quy hoạch Quản lý phát triển Sử dụng Xây dựng Tổng hợp Thành phố Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân VI Header Page of 145 DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Danh mục hình Trang Hình 1.1 Vị trí đô thị ven biển Nam Trung Hình 1.2 Bản đồ phân bố KCN Hình 1.3 Cơ cấu lao động KCN Hình 1.4 Nhà công nhân bị bỏ dở KCN Hòa Khánh- Đà Nẵng Hình 1.5 Nhà công nhân bị bỏ dở KCN Hòa Hiệp - Phú Yên 12 Hình 1.6 Nhà CN dân xây KCN Hòa Khánh – TP Đà Nẵng 15 Hình 1.7 Khu nhà CN dân xây KCN Hòa Khánh –TP Đà Nẵng 16 Hình 2.1 Liên kết không gian nhà CN khu chức 35 Hình 2.2 Nhu cầu thuê nhà tập trung dạng KTX công nhân KCN 65 Hình 2.3 Nhà công nhân Mexico City 66 Hình 2.4 Nhà công nhân giá rẻ Trung Quốc 68 Hình 2.5 Nhà container cho công nhân Thành Đô 70 Hình 2.6 Hình thái phát triển nhà công nhân KCN 76 Hình 2.7 Ký túc xá công nhân KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội 77 Hình 2.8 Khu lưu trú công nhân Linh Trung – Thủ Đức 78 Hình 2.9 Nhà lưu trú công nhân Linh Trung-Thủ Đức 79 Hình 2.10 Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận 80 Hình 2.11 Khu thể thao dành cho công nhân 80 Hình 2.12 Khu lưu trú công nhân KCN Tân Bình 81 Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 VII Hình 2.13 Nhà lưu trú công nhân Công ty Nissel - Thủ Đức 81 Hình 2.14 Nhà công nhân dân xây dựng TP Hồ Chí Minh 84 Hình 3.1 Quản lý quy hoạch phát triển bố cục tập trung 94 Hình 3.2 Quản lý quy hoạch phát triển bố cục phân tán 97 Hình 3.3 Quản lý trật tự xây dựng 102 Hình 3.4 Nội dung quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội 109 Hình 3.5 Cấu trúc hoạt động Hợp đồng quản lý 113 Hình 3.6 Chính sách tài phát triển nhà CN theo bố cục tập trung 122 Hình 3.7 Chính sách tài phát triển nhà CN theo bố cục phân tán 123 Hình 3.8 Quản lý thực sách tài phát triển nhà công nhân KCN theo bố cục phân tán 125 Hình 3.9 Cơ cấu tổ chức tổng thể phát triển nhà công nhân KCN 127 Hình 3.10 Cơ cấu tổ chức Ban đạo QL phát triển nhà công nhân KCN 129 Hình 3.11 Tổ chuyên viên QLPT nhà công nhân KCN 130 Hình 3.12 Cơ cấu tổ chức quản lý phát triển nhà công nhân theo bố cục hỗn hợp 133 Hình 3.13 Trình tự bước tham gia CN mô hình tập trung 135 Hình 3.14 Sự tham gia cộng đồng quản lý theo mô hình phân tán 138 Footer Page 10 of 145 Header Page 168 of 145 148 hình theo bố cục phân tán (đan xen với dân đô thị) mô hình theo bố cục hỗn hợp Việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội phù hợp với mô hình quy hoạch  Cơ chế quản lý phát triển nhà công nhân KCN đô thị ven biển Nam Trung mà trọng tâm chế tài theo hướng phát huy sức mạnh nguồn lực Đối với mô hình điều kiện cụ thể đô thị mà tỷ lệ tham gia tài nhà nước, tổ chức, cá nhân có khác nhau, chí tỷ lệ khác giai đoạn phát triển nhà ở, giống vận hành theo chế thị trường (xóa bao cấp) có định hướng xã hội chủ nghĩa  Cơ cấu tổ chức quản lý phát triển nhà công nhân KCN đô thị ven biển Nam Trung thống từ trung ương đến địa phương, kết hợp hài hòa quản lý lãnh thổ (chính quyền địa phương) quản lý chuyên môn; chủ trọng thống quản lý coi trọng tham gia cộng đồng từ giai đoạn quy hoạch, xây dựng đến khai thác vận hành nhà công nhân KCN; mô hình (tập trung, phân tán, hỗn hợp) có cấu tổ chức quản lý phát triển phù hợp Luận án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phát triển nhà công nhân KCN đô thị ven biển Nam Trung đồng bộ, hệ thống thực tiễn Trên sở giải pháp đề xuất, quyền địa phương cần kết hợp với điều kiện phát triển thực tế quy định pháp luật để đề thêm sách quản lý phát triển cụ thể phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội địa phương Từng bước ổn định nâng cao sống người công nhân; góp phần thúc đẩy trình công nghiệp hóa, đại hóa, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Footer Page 168 of 145 Header Page 169 of 145 149 KIẾN NGHỊ Về phía Nhà nước: - Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản, quy phạm khu công nghiệp nhà công nhân khu công nghiệp Có sách hỗ trợ cụ thể hiệu quản lý phát triển nhà công nhân khu công nghiệp, đặc biệt vốn, thuế lãi suất - Bổ sung thêm số nội dung Điều 20 Lưu trú, tạm trú khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế cho phù hợp với thực tế - Có giải pháp chế tài ràng buộc cụ thể việc thực Quyết định số 1780/2011/QĐ-TTg Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 để Đề án sớm vào sống Về phía Chính quyền địa phương: - Sớm triển khai Chương trình quản lý phát triển nhà cho công nhân khu công nghiệp Có thêm sách ưu đãi công bố rộng rãi để kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà cho công nhân - Đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháo gỡ khó khăn, đặc biệt tồn lịch sử đất đai; có hỗ trợ vốn cho người dân Tích cực triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết đô thị quản lý xây dựng theo quy hoạch - Tổ chức rà soát, đánh giá tổ chức thực Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD, Quy định tạm thời điều kiện tối thiểu nhà cho người lao động thuê để - Rà soát, ban hành văn quản lý địa phương làm sở cho công tác quản lý phát triển nhà công nhân KCN Footer Page 169 of 145 Header Page 170 of 145 150 CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trịnh Tiến Dũng (2012), Nhà công nhân khu công nghiệp đô thị ven biển Nam Trung - Vấn đề cần quan tâm, Tạp chí Xây dựng đô thị số 25/2012, tr 62-68 Trịnh Tiến Dũng (2013), Các văn pháp lý xây dựng, quản lý phát triển nhà công nhân khu công nghiệp, Tạp chí Xây dựng đô thị số 32/2013, tr 55-58 Trịnh Tiến Dũng (2015), Một số giải pháp quản lý phát triển nhà riêng lẻ dân tự xây cho công nhân khu công nghiệp thuê đô thị ven biển Nam Trung bộ, Tạp chí Kinh tế xây dựng số 3/2015 Footer Page 170 of 145 Header Page 171 of 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thế Bá - Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị - NXB Xây dựng, 2009 Ban đạo Trung ương sách nhà thị trường bất động sản, Hội thảo quốc gia – Nhà công nhân, thực trạng giải pháp, Bình Dương 10/2011 Michel Barcelo - Bài giảng Quy hoạch Quản lý đô thị - Trường ĐHKT Hà Nội - 3/2000 Lê Trọng Bình, Bài giảng Quản lý tham vấn cộng đồng công tác quy hoạch chi tiết đô thị, Hà Nội 2009 Bộ Công nghiệp, Về chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Hội thảo “Xây dựng thực chiến lược công nghiệp Việt Nam”, ngày 24/3/2005 Bộ Kế hoạch Đầu tư (5/2011), Hội thảo vấn đề lao động điều kiện sống, làm việc công nhân KCN, KKT Bộ Kế hoạch Đầu tư (3/2015), Báo cáo Kết thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bộ Xây dựng (2008)-Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng, Công văn 1354/2009/BXD-KHCN ngày 7/7/2009, Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà sinh viên, nhà công nhân, nhà cho người thu nhập thấp 10 Bộ Xây dựng, Công v n s 366/2009/BXD-QLN Triển khai xây dựng chương trình phát triển nhà xã hội, nhà cho công nhân KCN, ký túc xá cho sinh viên 11 Bộ Xây dựng, Giáo trình quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan môi trường, NXB Xây dựng 2010 12 Bộ Xây dựng, Quyết định 17/2006/QĐ-BXD Ban hành Quy định tạm Footer Page 171 of 145 Header Page 172 of 145 thời điều kiện tối thiểu nhà cho người lao động thuê để 13 Bộ Xây dựng, Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 14 Bộ Xây dựng, Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD Ban hành quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Nhà công trình công cộng – An toàn sinh mạng sức khỏe 15 Bộ Xây dựng, Quyết định 131/2009/QĐ-BXD Ban hành Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà sinh viên, nhà công nhân, nhà cho người thu nhập thấp 16 Bộ Xây dựng, Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế 17 Bộ Xây dựng, Thông tư số 10/2009/TT-BXD Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghiệp nhà thu nhập thấp 18 Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghiệp 19 Bộ Xây dựng, Thông tư 14 /2009/TT-BXD, Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà sinh viên, nhà công nhân nhà cho người thu nhập thấp 20 Bộ Xây dựng, Thông tư số 15/2009/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá cho thuê nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghiệp nhà thu nhập thấp 21 Bộ Xây dựng, Thông tư số 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định quản lý giá dịch vụ nhà chung cư 22 Bộ Xây dựng, Hội thảo quốc gia: Nhà công nhân – Thực trạng giải pháp, Bình Dương 2011 Footer Page 172 of 145 Header Page 173 of 145 23 Nguyễn Ngọc Châu, Quản lý đô thị, NXB Xây dựng 2010 24 Nguyễn Ngọc Châu, Quản lý quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, NXB Giáo dục Việt Nam 2011 25 Chính phủ, Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế 26 Chính phủ, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà 27 Chính phủ, Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 29/2008/NĐ-CP, Quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế 28 Chính phủ, Nghị số 18/2009/NQ-CP Một số chế, sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà cho học sinh, sinh viên sở đào tạo nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp khu vực đô thị 29 Chính phủ, Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 30 Chính phủ, Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dải ven biển Miền Trung Việt Nam đến năm 2020 31 Chính phủ, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg Ban hành số chế, sách phát triển nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp thuê 32 Chính phủ, QĐ 445/2009/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 33 Chính phủ, Quyết định số 2127/2011/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Footer Page 173 of 145 Header Page 174 of 145 34 Chính phủ, Quyết định số 1780/2011/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 35 Chính phủ, Quyết định số 2350/2014/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Nam Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 36 Công ty Dịch vụ - Khai thác hạ tầng KCN Phú Yên, Dự án khả thi Nhà cho công nhân có thu nhập thấp thuê KCN Hòa Hiệp, 2005 37 Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng (2008), Tổng hợp nhà cho công nhân thuê 38 Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng (2008), Tổng hợp nhu cầu nhà công nhân 39 Vũ Duy Cừ, Tổ chức không gian kiến trúc loại nhà công cộng, NXB Xây dựng 2003 40 Phạm Hùng Cường chủ biên, Quy hoạch xây dựng đơn vị ở, NXB Xây dựng 2011 41 Nguyễn Hồng Danh, Nghiên cứu thống kê trạng hiệu xây dựng nhà đô thị, Luận án Tiến sỹ Kinh tế 1999 42 Lương Anh Dũng, Nhà đô thị sau năm 2000, NXB KHKT 2001 43 Nguyễn Hữu Dũng, Tổ chức công trình phục vụ KCN, Luận án Tiến sỹ Kiến trúc 1982 44 Nguyễn Ngọc Dũng, Khu công nghiệp Việt Nam vấn đề nhà cho công nhân thuê, Tạp chí Kinh tế dự báo s 6/2005 45 Lê Tuấn Dũng, Hoạch định sách phát triển khu công nghiệp Nhật Bản số kinh nghiệm cho http://www.khucongnghiep.com.vn 11/04/2006 46 Phạm Kim Giao, Quy hoạch vùng, NXB Xây dựng 2000 Footer Page 174 of 145 Việt Nam, Header Page 175 of 145 47 Trần Trọng Hanh, Công tác thực quy hoạch xây dựng đô thị, NXB Xây dựng 2008 48 Trần Trọng Hanh, Luật sách quản lý đô thị, Giáo trình giảng dạy 19 49 Trần Trọng Hanh (2000), Quy hoạch quản lý đô thị, Tạp chí xây dựng 50 Đoàn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý Tập I, NXB Khoa học Kỹ thuật – 2004 51 Đoàn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý Tập II, NXB Khoa học Kỹ thuật – 2004 52 Đỗ Thị Hải Hà, Quản lý nhà nước kinh tế, NXB ĐH Kinh tế, 2008 53 Lưu Đức Hải, Nghiên cứu vấn đề hình thành, đầu tư quản lý khu dân cư phục vụ khu công nghiệp, Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ - Mã s RD 29-09 - N m 2010 54 Vũ Thúy Hằng (2005), Giải pháp quy hoạch kiến trúc cải thiện môi trường nhà cho người thu nhập thấp thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 55 Đỗ Hậu - Nguyễn Đình Bồng, Quản lý đất đai bất động sản đô thị, NXB Xây dựng 2010 56 Đỗ Hậu, Quy hoạch xây dựng với tham gia cộng đồng, NXB Xây dựng 2008 57 Đỗ Hậu & Phạm Kim Giao, Xã hội học đô thị, NXB Xây dựng 2010 58 Vũ V n Hiểu chủ biên, Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, NXB Xây dựng 2010 59 Nguyễn Xuân Hinh, Quy hoạch xây dựng phát triển khu công nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới, Luận án Tiến sỹ 2003 60 Nguyễn Xuân Hinh, Công trình hạ tầng xã hội khu công nghiệp, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam s 8/2010 Footer Page 175 of 145 Header Page 176 of 145 61 Nguyễn Đình Hương & Nguyễn Hữu Đoàn, Giáo trình quản lý đô thị, NXB Th ng kê 2003 62 Nguyễn T L ng, Nghiên cứu giải pháp nhà cho công nhân khu công nghiệp tập trung – Địa bàn nghiên cứu: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu, Đề tài nghiên cứu khoa học – 2006 63 Nguyễn Cao Lãnh, Quy hoạch đơn vị bền vững, NXB Xây dựng – 2006 64 Đỗ Thị Loan (3/6/2009), Phát triển nhà xã hội – Kinh nghiệm từ Singapore, BAOXAYDUNG.VN 65 Phạm Trọng Mạnh, Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Xây dựng1999 66 Phạm Trọng Mạnh, Quản lý đô thị, NXB Xây dựng-2002 67 Phạm Trọng Mạnh, Quản lý hạ tầng kỹ thuật, NXB Xây dựng-2006 68 Nguyễn Trọng Ninh (chủ trì), Nghiên cứu mô hình phát triển quản lý nhà xã hội đô thị khu công nghiệp tập trung, Đề tài khoa học công nghệ Hà Nội 2007 69 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2003), Luật Xây dựng 70 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2005), Luật đấu thầu 71 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2005), Luật đầu tư 72 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2005), Luật doanh nghiệp 73 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2005), Luật Nhà 74 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2006), Luật kinh doanh bất động sản 75 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2009), Luật Quy hoạch đô thị 76 Qu c hội nước CHXHCNViệt Nam (2013), Luật đất đai 77 Nguyễn Đ ng Sơn, Phương pháp tiếp cận quản lý đô thị, NXB Xây dựng 2011 Footer Page 176 of 145 Header Page 177 of 145 78 Ngô Thám, Nhà cho công nhân khu công nghiệp tập trung, Tạp chí Xây dựng S 12/2005 79 Ngô Thu Thanh, Nhà cho công nhân khu công nghiệp - vấn đề giải pháp, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 9/2005 80 Trương Quang Thao, Đô thị học-Những khái niệm mở đầu, NXB Xây dựng 2011 81 Nguyễn Đình Thi, Lựa chọn quy mô, diện tích loại hình nhà công nhân gắn với khu công nghiệp tập trung, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam s 9/2005 82 Nguyễn Đình Thi, Tổ chức mối quan hệ chức - phục vụ công cộng sản xuất trình quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Kiến trúc 2004 83 Nguyễn Đình Thi, Thiết kế nhà công nhân khu CN tập trung, Khoa KT Công nghiệp, ĐHXD Hà Nội- http://bmktcn.com/ocw_cat.php?option=com_contact&Itemid=1 84 Đỗ Hoàng Toàn, Lý thuyết quản lý, Ủy ban dân s qu c gia – 1998 85 Tổng cục th ng kê, Tình hình phát triển Khu công nghiệp, 9/2012 86 Nguyễn Hữu Tri, Lý thuyết tổ chức, NXB Chính trị qu c gia – Sự thật 2013 87 UBND Tỉnh Quảng Nam, Báo cáo Số 30/2013/BC-UBND Về chế sách phát triển nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp, nhà cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị địa bàn tỉnh Quảng Nam 88 UBND Tỉnh Quảng Nam, Quyết định Số 09/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp, nhà cho người thu nhập thấp khu vực đô thị địa bàn tỉnh Quảng Nam Footer Page 177 of 145 Header Page 178 of 145 89 Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị nông thôn, Thiết kế điển hình Nhà công nhân Khu công nghiệp, NXB Xây dựng 2009 90 Viện Nghiên cứu Kiến trúc, Các giải pháp đồng phát triển nhà cho người có thu nhập thấp đô thị Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học 2011 91 Viện nghiên cứu phát triển hạ tầng, Phương pháp tiếp cận quy hoạch quản lý đô thị, NXB Xây dựng 2006 92 Viện Quy hoạch đô thị nông thôn, Xã hội học đô thị quy hoạch xây dựng quản lý đô thị - Tập 2, NXB Xây dựng 1994 93 Lê Hồng Yến, Đổi quan điểm quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, 2006 Tài liệu nước 94 Andrew C Ezeanya, Malaysian housing policy: Prospects and obstacles of National Vision 2020, Department of Social Administration and Justice, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur 95 Bunge.M, What is a quality of life indicator, S.I.R Vol N1.1975 96 Call.M.C, Quality of life, S.I.R Vol N1.1975 97 Christine Whitehead and Kathleen Scanlon, Social Housing in Europe, Published by London School of Economics and Political Science July 2007 98 Financing Rural Housing: Selected Policies and Techniques for Developing Countries, United Nations, ECAFE Bandung: Building Research Institut 1973 99 “General review of United Nations Activities in the Field of Housing, Building and Planning”, United Nations ECAFE, Bang kok 1969 Footer Page 178 of 145 Header Page 179 of 145 100 Gilberto M Llanto and Aniceto C Orbeta (2001), The State of Philippine Housing Programs, Philippine Institute for Development Studies 101 Hamilton, D K., & Atkins, P S (Eds.) (2008) Urban and regional policies for metropolitan livability Armonk, NY: M E Sharpe 102 http://urbanplanningblog.com/2007/06/25/chinas-manufacturing-cities/ 103 http://www.ecomusee-creusot-montceau.com/rubrique.php3?id_ rubrique=67 104 http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Ukraine-HOUSING html 105 Li, Bingqin and Zhang, Yongmei, Housing provision for rural-urban migrant workers in Chinese cities: the roles of the state, employers and the market, Social Policy & Administration – 2011 106 National housing policy, National housing Department – Ministry of Housing and Local Government Malaysia 107 Paavo Monkkonen, The Housing Transition in Mexico: Local Impacts of National Policy; University of California, Berkeley – 2009 108 Pag-IBIG Fund, The Partner of the Filipino Worker in Housing Finance, http://www.unhabitat.org/downloads/docs/6569_32266_ PagIBIGFund.pdf 109 “Report of the Seminar on the Industrialization of Housing for Asia and far East”, United Nations Bang kok 1969 110 Rusk, D (2008) Housing policy is school policy 111 Shelter provision and employment generation, United Nations Centre for Human Shettlements (Habitat) Nairobi – International Labour Office Geneva Footer Page 179 of 145 Header Page 180 of 145 112 Wang, Ya Ping; Murie, Alan, The Process of Commercialisation of Urban Housing in China, 1999 Sage Publications, Inc Footer Page 180 of 145 Header Page 181 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC DÀNH CHO CÔNG NHÂN KCN Đề tài: Quản lý phát triển nhà công nhân KCN tỉnh ven biển Nam Trung Bộ Kính thưa Anh (Chị), khuôn khổ nghiên cứu luận án Nghiên cứu sinh chuyên ngành: Quản lý đô thị, muốn biết số thông tin nhà cho công nhân khu công nghiệp thông qua Anh (Chị) Đây công trình nghiên cứu hoàn toàn phục vụ cho công tác học thuật Tôi xin cam đoan tất thông tin mà Anh (Chị) cung cấp mã hóa, đảm bảo bí mật danh tính Chúng mong nhận giúp đỡ Anh (Chị) Xin Anh (Chị) điền vào thông tin (hoặc đánh dấu vào ô lựa chọn) sau: Họ tên:………………………………………… Tuổi: ………… Giới tính: Nam  - Nữ  Địa liên hệ:……………………………………………………… Đơn vị công tác: Điện thoại:…………………………………………………………… Anh (Chị) lập gia đình hay chưa: Đã lập  - Chưa  Anh (Chị) có người con:……… (Nếu trả lời chưa câu xin để trống câu hỏi này) Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng, Đại học  Trung cấp, Công nhân kỹ thuật  Lao động lành nghề  Lao động phổ thông Thu nhập Anh (Chị) tháng: Dưới 2.000.000đ  2.000.000đ đến 3.000.000đ  3.000.000đ đến 4.000.000đ  4.000.000đ đến 5.000.000đ  10 Hiện Anh (Chị) đâu: Ở với Bố Mẹ  Ở nhà Công ty xây  Ở nhà thuê  Khác  11 Anh (Chị) có muốn Khu nhà công nhân Công ty, Nhà nước hay tổ chức khác xây dựng thuê hay không? Rất muốn  Không muốn  Muốn  Có hay không  Nếu Anh (Chị) thuê phòng trọ dân, xin trả lời thêm câu hỏi sau: 12 Diện tích phòng mà Anh (Chị) rộng: < 9m2  < 12m2  Footer Page 181 of 145 Header Page 182 of 145 < 14m2  > 14m2  13 Anh chị người phòng trọ thuê: 14 Phòng mà Anh (Chị) có khu vệ sinh phòng không: Có  Không có  15 Phòng mà Anh (Chị) có bếp nấu không Có  Không có  16 Anh chị có hài lòng với phòng trọ thuê hay không Rất hài lòng  Không hài lòng  Hài lòng  Có chỗ có, có chỗ không  17 Anh (Chị) chọn phương án để thuê nhà lựa chọn sau:  Hai người phòng, giá 350.000đ/người/tháng  Bốn người phòng, giá 250.000đ/người/tháng  Sáu người phòng, giá 180.000đ/người/tháng  Tám người phòng, giá 150.000đ/người/tháng 18 Anh (Chị), có muốn khu vệ sinh phòng hay không Rất muốn có ; Muốn có ; Không muốn  19 Anh (Chị), có muốn bếp phòng hay không Rất muốn có ; Muốn có ; Không muốn có  20 Anh (Chị), có hay nấu ăn phòng hay không Thường xuyên ; Thỉnh thoảng ; Không  21 Theo Anh (Chị), nơi cần thiết mà khu nhà cần đáp ứng tốt cho người công nhân Phòng tiếp khách  ; Phòng xem Tivi  Sân thể thao  ; Phòng đọc sách báo  22 Anh (Chị) muốn Khu nhà công nhân gần với vị trí phương án sau: Gần chợ  ; Gần trường mầm non  Gần trường học cấp 1-2 ; Gần công viên – khu giải trí  Anh chị hoàn thành phiếu điều tra Xin chân thành cảm ơn Anh (Chị)! ……………ngày tháng năm Người viết phiếu điều tra Footer Page 182 of 145 ... Yờn, Khỏnh Hũa, Ninh Thun, Bỡnh Thun V trớ c phõn b nh hỡnh 1.1 [35] Cỏc KCN c nc phỏt B sụng Cu long Long Hỡnh 1.1 V trớ cỏc ụ th ven bin Nam Trung b [35 ] trin nhanh chúng Tớnh n cui nm 2014, c... Qung Ngói KCN Qung Phỳ Bỡnh nh Phỳ Yờn Khỏnh Hũa Ninh Thun KCN Du Long Footer Page 26 of 145 Header Page 27 of 145 Bỡnh Thun KCN Du Long 2008 407 KCN Hm Kim 2000 146 KCN Hm Kim 2008 433 KCN Sn M... ng bng Sụng Hng; Bc Trung Bc Trung b B v duyờn hi Trung; Tõy Nguyờn; ụng Nam B; ng bng sụng Cu Long Duyờn hi Trung cũn c gi l Nam Trung b gm tnh, thnh ph: thnh ph Nng Tõy nguyờn ụng Nam b Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu, Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu, Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay