Cải tiến chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần cơ khí An Giang

18 101 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:59

Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Để đảm bảo sản xuất, doanh nghiệp cần phải đảm bảo nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị đặc biệt thiếu nguồn lực người Con người coi vốn quý nhất, động lực phát triển tổ chức, có ý nghĩa định đến việc sử dụng nguồn lực khác Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực giúp cho tổ chức tồn phát triển Trả lương lao động hoạt động quản lý nhân có ý nghĩa lớn trọng việc giúp cho tổ chức đạt hiệu suất cao tác động cách tích cực tới động lực lao động người lao động Tuy nhiên, tác dụng trả lương tuỳ thuộc vào khả chi trả ý muốn tra lương công ty cho người lao động tương quan với sụ đóng góp họ Một cấu tiền lương hợp lý sở để xác định tiền lương công cho người lao động thuyết phục họ lượng tiền lương Khi tiến hành cổ phần hoá, Công ty cổ phần khí An Giang có chuyển biến tích cực đạt kết nhiều mặt sản xuất kinh doanh như: đổi công nghệ, đổi mặt hàng, chất lượng sản phẩm bước nâng lên, nhân tố tác động đến kết có vấn đề tiền lương sách tiền lương Nó tạo động lực bên công ty Vì vậy, trình thực tập Công ty chọn đề tài: “Cải tiến sách tiền lương Công ty cổ phần khí An Giang” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận tiền lương phân tích thực trạng sách tiền lương Công ty cổ phần khí An Giang Qua đó, thân đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục cải tiến sách tiền lương nâng cao hiệu hoạt động công ty Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chuyên đề hệ thống văn sách tiền lương Công ty cổ phần khí An Giang Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận biện chứng theo phương pháp nghiên cứu truyền thống quy nạp, diễn giải… phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê làm rõ chất vấn đề Số liệu sử dụng chuyên đề lấy từ báo cáo tài liệu thức hệ thống văn Công ty cổ phần khí An Giang Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tiền lương - Khái niệm tiền lương Tuỳ thuộc vào cách tiếp cận, phương thức vận hành kinh tế trình độ phát triển kinh tế mà người ta có quan niệm khác tiền lương (tiền công) Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho tiền lương (salary) số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo số lượng định không vào số làm việc thực tế, thường trả theo tháng nửa tháng Còn tiền công (wage) khoản tiền trả công lao động theo hợp đồng lao động (chưa trừ thuế thu nhập khoản khấu trừ theo quy định), tính dựa số lượng sản phẩm làm số làm việc thực tế Ngày nay, người ta đến thống khái niệm tiền lương: Tiền lương giá sức lao động, hình thành sở thoả thuận người lao động với người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động thị trường lao động phù hợp với quy định tiền lương pháp luật lao động Tiền lương người sử dụng lao động trả cho người lao động cách thường xuyên, ổn định khoảng thời gian hợp đồng lao động (tuần, tháng, năm…) Tại Điều 55, Chương VI “Tiền lương” Bộ Luật lao động nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2007 ghi rõ: “Tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước qui định” - Phân biệt tiền lương tiền công + Tiền lương lượng tiền mà người sử dụng lao động trả công cho người lao động mang tính chất thường xuyên thường gắn với hình thức biên chế, định biên doanh nghiệp, tổ chức… + Tiền công lượng tiền mà người sử dụng lao động trả công cho người lao động để thực công việc cụ thể, làm việc với số thời gian đó, xác lập thông qua thuê khoán lao động, qua hợp đồng dân - Vai trò tiền lương + Đối với người lao động Tiền lương phần thu nhập người lao động, giúp cho họ gia đình trang trải chi tiêu, sinh hoạt dịch vụ cần thiết Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Mặt khác, tiền lương kiếm ảnh hưởng đến địa vị người lao động gia đình, địa vị họ tương quan với bạn đồng nghiệp giá trị tương đối họ với tổ chức xã hội + Đối với tổ chức Tiền lương phần quan trọng chi phí sản xuất Tiền lương đòn bẩy nhằm đảm bảo sản xuất phát triển, trì, giữ gìn thu hút đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỷ luật vững + Đối với xã hội Tiền lương ảnh hưởng quan trọng tới nhóm xã hội tổ chức khác xã hội Tiền lương đóng góp phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua đường thuế thu nhập góp phần làm tăng nguồn thu phủ giúp cho phủ điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư xã hội - Những yếu tố tác động lên tiền lương người lao động Yếu tố thuộc công việc Yếu tố thuộc môi trường bên Mức lương trả cho lao động Yếu tổ thuộc cá nhân người lao động Yếu tố thuộc tổ chức + Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài, bao gồm: Thị trường lao động; khác biệt tiền lương theo vùng địa lý; mong đợi xã hội, văn hoá, phong tục tập quán; tổ chức công đoàn; luật pháp quy định phủ; tình trạng kinh tế + Yếu tố thuộc tổ chức, bao gồm: Thuộc ngành sản xuất lĩnh vực sản xuất kinh doanh; lợi nhuận khả chi trả tiền lương tổ chức; quy mô doanh nghiệp; trình độ trang bị kĩ thuật doanh nghiệp; quan điểm, triết lý tổ chức trả lương + Yếu tố thuộc công việc, bao gồm: Kỹ năng; trách nhiệm; cố gắng người lao động; điều kiện làm việc Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ + Yếu tố thuộc cá nhân người lao động, bao gồm: Sự hoàn thành công việc; thâm niên công tác; kinh nghiệm làm việc; thành viên trung thành doanh nghiệp; tiềm 1.1.2 Chính sách tiền lương - Khái niệm sách tiền lương Chính sách tiền lương doanh nghiệp tổng thể giải pháp công cụ mà doanh nghiệp xây dựng tổ chức thực việc trả lương cho người lao động, vừa tuân thủ định hướng nhà nước, vừa thoả mãn yêu cầu quy luật kinh tế khách quan - Vị trí sách tiền lương hệ thống sách quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc thiết lập hệ thống thang, bảng lương quy chế trả lương công bằng, minh bạch có tính cạnh tranh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật điều quan trọng việc thu hút lưu giữ nhân tài, đảm bảo kích thích động viên lực làm việc người lao động góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất vật chất Chính sách tiền lương gắn với chế quản lý sử dụng nguồn nhân lực - Nội dung sách tiền lương doanh nghiệp + Mục tiêu sách tiền lương doanh nghiệp: Tạo động lực động viên người lao động nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Phải đảm bảo cân tài doanh nghiệp Bảo đảm công cho người lao động doanh nghiệp + Các nguyên tắc trả lương cho người lao động Nguyên tắc 1: Trả lương ngang cho lao động Nguyên tắc xuất phát từ quan điểm phân phối theo lao động, dùng thước đo lao động để đánh giá, so sánh thực trả lương Những người lao động khác tuổi tác, giới tính, trình độ…nhưng có mức hao phí sức lao động trả lương Nguyên tắc 2: Đảm bảo tốc độ tăng suất lao động bình quân tăng nhanh tốc độ tăng tiền lương bình quân Nguyên tắc có tính quy luật, tăng tiền lương tăng suất lao động có mối quan hệ chặt chẽ với Nó đảm bảo mối quan hệ hài hoà tích luỹ tiêu dùng, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài Yêu cầu nguyên tắc tiêu dùng vượt khả sản xuất mà cần đảm bảo phần tích luỹ Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý tiền lương người lao động làm nghề khác kinh tế quốc dân Thực nguyên tắc nhằm đảm bảo công bình đẳng việc trả lương cho người lao động Nó dựa sở sau: Trình độ lành nghề bình quân người lao động ngành Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Điều kiện lao động Ý nghĩa kinh tế ngành Sự phân bố theo khu vực sản xuất Nguyên tắc 4: Đảm bảo điều tiết vĩ mô Nhà nước Nhà nước điều tiết tiền lương thông qua nhiều công cụ song chủ yếu là: Quy định mức tiền lương tối thiểu cho khu vực thời kỳ 1.2 Giải pháp, công cụ sách tiền lương 1.2.1 Xác định mức lương tối thiểu Mức lương tối thiểu mức thấp trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, điều kiện lao động bình thường phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu người lao động gia đình họ 1.2.2 Xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương - Xác định đơn giá tiền lương Xác định đơn giá tiền lương xác định mức chi phí tiền lương, mức chi phí tiền lương xác định không ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiền lương trả cho người lao động Hiện có phương pháp tính đơn giá tiền lương đây: Đơn giá tiền lương tính đơn vị sản phẩm (hoặc sản phẩm quy đổi) Đơn giá tiền lương tính đơn vị sản phẩm xác định tổng thông số đây: + Tiền lương theo đơn vị sản phẩm nguyên công, công đoạn dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm (cá nhân hay tổ, đội) + Tiền lương trả theo thời gian cho công nhân phụ khâu lại dây chuyền công nghệ sản phẩm, điều kiện lương theo sản phẩm phân bổ cho đơn vị sản phẩm + Tiền lương viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ, tiền lương chức vụ phụ cấp chức vụ lao động quản lý phân bố cho đơn vị sản phẩm Đơn giá tiền lương tính tổng doanh thu trừ tổng chi phí, xác định theo công thức sau: VKH KTL  Tongdoanhthu KH  Tongchiphi KH Trong đó: KTL: đơn giá tiền lương VKH: quỹ tiền lương theo kế hoạch tính theo chế độ doanh nghiệp (không gồm tiền lương giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) tính tổng số lao động định biên hợp lý nhân với tiền lương bình quân theo chế độ, kể hệ số mức phụ cấp lương loại (nếu có) Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ TongdoanhthuKH: Tổng doanh thu kế hoạch (Bao gồm toàn số tiền thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, kinh doanh, dịch vụ phụ theo quy định nhà nước) TongchiphiKH: Tổng chi phí kế hoạch (Bao gồm toàn khoản chi phí hợp lệ, hợp lý giá thành sản phẩm chi phí lưu thông (chưa có tiền lương) khoản phải nộp ngân sách theo quy định (trừ thuế lợi tức) Đơn giá tiền lương tính lợi nhuận, xác định theo công thức sau: V K TL  KH PKH Trong đó: P kế hoạch: lợi nhuận kế hoạch xác định theo quy định Đơn giá tiền lương tính doanh thu xác định theo công thức sau: VKH KTL  Tongdoanhthu KH - Xác định quỹ tiền lương thực + Quỹ tiền lương giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng + Quỹ tiền lương thực xác định theo đơn giá tiền lương kết sản xuất kinh doanh Quỹ tiền lương thực phụ thuộc vào phương pháp xác định đơn giá tiền lương Đơn giá tiền lương xác định theo phương pháp quỹ tiền lương phải xác định theo phương pháp 1.2.3 Xác định hình thức trả lương, mức lương trả cho người lao động - Xác định hình thức trả lương: Có hình thức trả lương + Hình thức trả lương theo thời gian: Tiền lương theo thời gian chủ yếu áp dụng người làm công tác quản lý Hình thức trả lương theo thời gian gồm: Trả lương thời gian giản đơn trả lương thời gian có thưởng + Hình thức trả lương theo sản phẩm : Căn vào đơn giá sản phẩm đối tượng trả lương, hình thức trả lương theo sản phẩm theo hình thức sau đây: Trả lương sản phẩm trực tiếp; trả lương sản phẩm tập thể; trả lương sản phẩm gián tiếp; trả lương sản phẩm khoán; trả lương sản phẩm có thưởng ; trả lương sản phẩm luỹ tiến 1.2.4 Đánh giá sách tiền lương - Tính hiệu lực sách tiền lương (effectiveness) Hiệu lực sách tiền lương theo nghĩa rộng lực doanh nghiệp đạt mục đích hay mục tiêu sách tiền lương đạt mục đích mục tiêu Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Theo nghĩa hẹp, hiệu lực sách tiền lương mối quan hệ kết đạt với mục tiêu sách tiền lương - Tính hiệu sách tiền lương (efficiency) Hiệu sách tiền lương thể mối quan hệ kết đạt với chi phí để tổ chức thực thi sách - Tính tương thích sách tiền lương (consitant) Tính tương thích sách tiền lương trả lời cho câu hỏi với mục tiêu, giải pháp công cụ sách tiền lương có giúp ta giải tận gốc vấn đề hay không? Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần khí An Giang 2.1.1 Địa trụ sở Số 165 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện Thoại: 076.3852969 Fax: 076.3853052 website: www.cokhiangiang.com.vn Email: ag-mechanical@hcm.vnn.vn hoặc: cokhiangiang@gmail.com 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang nhà cung cấp sản xuất chuyên nghiệp máy móc, công cụ khí phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, trãi rộng khâu canh tác, thu hoạch, xử lý & chế biến, đóng gói, tồn trữ, vận chuyển Ngoài tham gia vào lĩnh vực xây lắp, cầu đường, mua bán sửa chữa ôtô Đặc biệt có nhiều kinh nghiệm tham gia tích cực vào xây dựng công trình đời sống nông thôn Nằm trung tâm nông nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long nước, Cơ Khí An Giang trao sứ mệnh tiên phong công giới hóa, tự động hóa, đại hóa nông thôn sản xuất nông nghiệp 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Công ty theo dạng mô hình trực tuyến - chức Mối liên hệ người lãnh đạo cấp trực tuyến, phận phòng ban phận chức Các phận Giám đốc Phó Giám đốc Công ty giao phó quyền hạn chức Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Công ty có sơ đồ cấu tổ chức sau: Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng Kinh doanh Phòng Tổ chức Hành Phòng Kỹ thuật & KTCK Phòng Tài vụ Phòng sản xuất Phòng Bảo vệ 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Các sản phẩm công ty bao gồm máy móc, công cụ khí phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, trãi rộng khâu canh tác, thu hoạch, xử lý & chế biến, đóng gói, tồn trữ, vận chuyển Vì sản phẩm Công ty có nhiều loại nên xin phép giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm có doanh thu nhiều công nghệ sản xuất sản phẩm điển hình cho sản phẩm khác công nghệ sản xuất máy gặt lúa xếp dãy 2.1.5 Cơ cấu lao động Cơ cấu lao động theo nghề nghiệp 2011 Năm Số người 2012 2013 Tỷ trọng Tỷ trọng Số người Số người (%) (%) Tỷ trọng (%) Quản lý Kỹ sư Công nhân 12 14 82 11,11 12,96 75,93 14 15 110 10,07 10,79 79,14 18 21 75 15,79 18,42 65,79 Tổng số 108 100 139 100 114 100 Footer Page of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 10 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Cơ cấu lao động theo độ tuổi 2011 2012 2013 Năm Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) < 30 tuổi 30 - 40 40 - 50 > 50 tuổi 74 22 4,63 6,48 68,52 20,37 99 25 5,04 5,76 71,22 17,98 21 11 66 16 18,42 9,65 57,89 14,04 Tổng 108 100 139 100 114 100 Cơ cấu lao động theo trình độ 2011 Năm Đại học Trung cấp Phổ thông Sơ cấp Tổng 2012 2013 Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) 14 82 108 12,96 7,41 75,93 3,7 100 16 108 139 11,51 6,47 77,7 4,32 100 21 10 76 114 18,42 8,77 66,67 6,14 100 Cơ cấu lao động theo giới tính 2011 Năm Tổng 2013 76 32 Tỷ trọng (%) 70,37 29,63 Số người 109 30 Tỷ trọng (%) 78,42 21,58 108 100 139 100 Số người Nam Nữ 2012 87 27 Tỷ trọng (%) 76,32 23,68 114 100 Số người (Nguồn: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm) Footer Page 10 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 10 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 11 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ 2.2 Thực trạng việc thực giải pháp, công cụ sách tiền lương Công ty cổ phần khí An Giang 2.2.1 Thực trạng việc thực tiền lương tối thiểu Công ty thực mức lương tối thiểu vùng theo quy định Nhà nước Công ty trả lương cho người lao động theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng doanh nghiệp sau: - Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn thuộc vùng I - Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn thuộc vùng II - Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn thuộc vùng III - Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn thuộc vùng IV Dựa vào qui định mức lương tối thiểu vùng Công ty cổ phần khí An Giang 2.400.000 đồng/tháng Những tồn công ty chưa khắc phục: - Tiền lương tối thiểu áp dụng cứng nhắc không điều chỉnh kịp thời làm giảm động lực người lao động - Phương pháp tính toán lương tối thiểu chưa tính hết yếu tố cần chi tối thiểu người tỷ trọng yếu tố lương tối thiểu bất hợp lý, chưa phù hợp với kinh tế thị trường, mức tiền lương thấp so với nhu cầu chi tối thiểu 2.2.2 Thực trạng việc xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương Kết sản xuất kinh doanh phương hướng năm tới: Năm 2011 Năm 2012 Doanh thu Tr.đồng 141.919 156.983 172.869 180.051 Lợi nhuận Tr.đồng 9.471 10.476 11.536 12.015 Tr/người/tháng 1,2 1,78 2,1 2,4 Chỉ tiêu Thu nhập bình quân Footer Page 11 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung Năm 2013 KH năm 2014 Đơn vị tính 11 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 12 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Cụ thể Công ty cổ phần khí An Giang xây dựng đơn giá tiền lương năm 2014, sau: Ta có: - Lao động định biên công ty là: 115 người - Mức tiền lương tối thiểu công ty là: 2.400.000 đồng - Hệ số cấp bậc công việc bình quân (nhiều năm chưa thay đổi) là: 1,75 - Hệ số khoản phụ cấp bình quân tính sau: + Tính quỹ lương phụ cấp bình quân để tính khoản phụ cấp: ΣTLpc = 115 x 1,75 x 2.400.000 x 12 = 5.796.000.000 (đồng) + Phụ cấp chức vụ: Giám đốc, trưởng phòng đơn vị: PCCV = x 0,4 x 2.400.000 x 12 = 46.080.000 (đồng) Phó phòng, phó giám đốc cá đơn vị: PCCV = x 0,3 x 2.400.000 x 12 = 43.200.000 (đồng) Vậy hệ số cấp bậc chức vụ: 46.080.000  43.200.000 H PCCV   0,0154 5.796.000.000 + Phụ cấp trách nhiệm: Tổ trưởng sản xuất: PCTN = x 0,1 x 2.400.000 x 12 = 25.920.000 (đồng) Hệ số phụ cấp trách nhiệm: 25.920.000 H PCTN   0,0044 5.796.000.000 + Phụ cấp ca đêm: 43  276(dem)  2.400.000 1,75  0,4 PC dem   0,1323 26  5.796.000.000 Tổng hệ số phụ cấp: ΣHpc = 0,0154 + 0,0044 + 0,1323 = 0,1521 - Xác định quỹ tiền lương để tính đơn giá: ΣVkh = Lđb x TminDN x (Hcb + Hpc) x 12(tháng) = 115 x 2.400.000 x (1,75 + 0,1521) x 12 = 6.299.755.000 (đồng) - Tổng doanh thu kế hoạch năm 2014 180.051.000.000 đồng Vậy đơn giá tiền lương Công ty là: VKH 6.299.755.000 K tl    3,49(%) Tongdoanhthu KH 180.051.000.000 Footer Page 12 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 12 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 13 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Những tồn công ty chưa khắc phục: - Hệ số cấp bậc công việc tình trạng nhiều năm không thay đổi - Tổng doanh thu kế hoạch xác định chưa sát kéo theo đơn giá tiền lương không xác - Xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương chưa chủ động làm sớm (Công ty làm tháng năm thực hiện) Vì vậy, tác dụng kế hoạch hạn chế nhiều mang hình thức, đối phó Footer Page 13 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 13 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 14 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG 3.1 Giải pháp 1: Cải tiến việc xây dựng thực tiền lương tối thiểu 3.1.1 Mục tiêu Lương tối thiểu sở quan trọng để công ty xây dựng đơn giá tiền lương, xây dựng quỹ lương xác định mức tiền lương trả cho người lao động Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí tiền lương tối thiểu sách tiền lương Phía người quản lý, sử dụng lao động phải tìm nhiều giải pháp để thực quy định Nhà nước lương tối thiểu Mặt khác, tạo sở cho người lao động hiểu có kiến nghị người sử dụng lao động trả lương thấp lương tối thiểu Cải thiện mức thu nhập người lao động, tạo động lực cho trình sản xuất tạo môi trường lao động hài hòa 3.1.2 Nội dung Cải tiến việc xây dựng khung tiền lương tối thiểu sau: - Giới hạn dưới: mức tiền lương tối thiểu chung mà Nhà nước quy định gian đoạn Cụ thể, theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ mức lương tối thiểu qui định cho Công ty cổ phần khí An Giang 2.400.000 đồng/tháng - Giới hạn tính theo công thức: Ttđ = Tmin x (1 + Kđc) Trong đó: Ttđ: tiền lương tối thiểu tính theo mức độ tối đa mà doanh nghiệp quyền lựa chọn Tmin: mức lương tối thiểu chung cho giai đoạn Kđc: hệ số điều chỉnh tăng thêm doanh nghiệp Với: Kđc = K1 + K2 Trong đó: K1: hệ số điều chỉnh theo vùng (từ 0.1 đến 0.3 tuỳ theo doanh nghiệp đóng vùng nào) K2: hệ số điều chỉnh ngành Cụ thể áp dụng cho Công ty cổ phần khí An Giang: Do công ty doanh nghiệp thuộc khu vực Thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang (khu vực II), nên xây dựng lựa chon mức tiền lương tối thiểu sau: Footer Page 14 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 14 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 15 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ Ví dụ: Lao động tính đến 12/2013 114 người + Tính hệ số điều chỉnh vùng: (Do lao động tập trung vùng Thành phố Long Xuyên mà vùng khác) K1  114  0,3  0,3 114 + Hệ số điều chỉnh ngành: K2 = + Tính hệ số điều chỉnh: Kđc = K1 + K2 = 0,3 + = 1,3 + Giới hạn trên: Ttđ = Tmin x (1 + Kđc) = 1.150.000 x (1 + 1.3) = 2.645.000 (đồng) Căn vào quy định mức tiền lương tối thiểu nhà nước tình hình sản xuất kinh doanh công ty, Công ty cổ phần khí An Giang nên lựa chọn mức tiền lương tối thiểu để xác định đơn giá tiền lương 2.600.000 đồng Công ty nên chọn mức lương gần sát mức mức lương tối đa khung lương tối thiểu làm mức lương tối thiểu cho công ty để làm sở tính đơn giá tiền lương quỹ tiền lương Vì nhà nước quy định mức lương tối thiểu thấp công ty phải chọn mức lương tối thiểu tối đa, đồng thời nhằm đảm bảo đời sống yếu tố lạm phát làm cho chi phí sinh hoạt người lao động bị đẩy lên cao thời gian gần 3.1.3 Lợi ích giải pháp Cải tiến việc xây dựng lựa chọn mức lương tối thiểu hợp lý cho công ty Việc xây dựng khung lương tối thỉểu cần tiếp tục thực theo phương pháp nêu Tuy nhiên, công ty cần phải tính toán, cân nhắc lựa chọn mức lương tối thiểu, cần phải phân tích mối liên hệ mức lương tối thiểu định chọn với nhân tố có liên quan: - Mức tăng trưởng công ty; - Quan hệ đầu tư phát triển tiêu dùng công ty; - Nguyện vọng, ý kiến người lao động, tổ chức đoàn thể xã hội công ty; - Dự báo xu kết kinh doanh đơn vị năm tiếp theo; - Xây dựng nhiều phương án lựa chọn tối ưu Công ty cần có nhiều biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sẩn xuất, làm sở cho việc lựa chọn mức lương tối thiểu hợp lý Tuy nhiên, lâu dài, mức lương tối thiểu sở để công ty không trả thấp mức quy định Nhà nước Còn việc xây dựng đơn giá tiền lương, xác định mức chi phí tiền lương, mức tiền lương trả cho người lao động cần phải nghiên cứu tìm cách tính toán để tiền lương gắn thực với kết kinh doanh công ty, gắn với thị trường Footer Page 15 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 15 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 16 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ 3.2 Giải pháp 2: Cải tiến việc xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương 3.2.1 Mục tiêu Nhằm khắc phục nhược điểm xác định đơn giá tiền lương công ty Trả lương công bằng, xác, khách quan; đảm bảo thu nhập ổn định người lao động, quản lý tốt nguồn vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 3.2.2 Nội dung Xác định đơn giá tiền lương doanh nghiệp: - Xác định quỹ tiền lương để tính đơn giá tiền lương theo công thức sau: ΣVkh = Lđb x TminDN x (Hcb + Hpc) x 12(tháng) Trong đó: ΣVkh: quỹ tiền lương năm kế hoạch tính đơn giá; Lđb: lao động định biên doanh nghiệp; TminDN: mức tiền lương tối thiểu doanh nghiệp; Hcb: hệ số cấp bậc công việc bình quân; Hpc: hệ số khoản phụ cấp bình quân - Tính đơn giá tiền lương theo doanh thu: K tl  VKH Tongdoanhthu KH Trong đó: Ktl: đơn giá tiền lương; ΣVKH: tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch; TongdoanhthuKH: tổng doanh thu năm kế hoạch Ta nhận thấy, xây dựng đơn giá tiền lương cần phải phân tích kỹ nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch, cụ thể: - Phải xác định số lao động định biên, khắc phục tình trạng dựa số lao động có để phân bổ hết vào định mức lao động mà chưa thực xem xét, phân tích để tìm cách giảm hao phí lao động khâu, công đoạn lãng phí; lựa chọn mức lương tối thiểu hợp lý để làm sở tính quỹ lương kế hoạch Hệ số cấp bậc công việc nhân tố ảnh hưởng đến quỹ lương, cần tính toán xác, khắc phục tình trạng nhiều năm hệ số công việc không thay đổi - Về lâu dài nên tính đơn giá tiền lương lợi nhuận, tiêu phản ánh xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo phát triển vững - Việc xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương cần phải chủ động làm sớm, thường vào cuối quý năm kế hoạch Footer Page 16 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 16 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 17 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ 3.2.3 Lợi ích giải pháp Đơn giá tiền lương xác định tương đối hoàn thiện, làm sở cho trả lương công bằng, đảm bảo mức thu nhập ổn định cho người lao động Giúp doanh nghiệp có nhìn toàn diện trách nhiệm việc xác định số lao động định biên, giảm khâu có lao động hao phí Có sở xác để tính quỹ lương năm kế hoạch Tổng doanh thu kế hoạch có ảnh hưởng lớn đơn giá tiền lương Nếu xác định không sát kéo theo đơn giá tiền lương không xác Vì vậy, phải coi trọng việc tính tổng doanh thu kế hoạch cho Footer Page 17 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 17 Chuyên đề: Tiền lương tiền công Header Page 18 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ PHẦN KẾT LUẬN Trên trình bày đề tài nghiên cứu trình thực tập: “Cải tiến sách tiền lương Công ty cổ phần khí An Giang” Tiền lương yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, quan, đơn vị, doanh nghiệp: Nó nhân tố kích thích người lao động tích cực, động, sáng tạo, làm việc có hiệu phương tiện để người sử dụng lao động khai thác triệt để khả tiềm tàng người lao động; động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế đơn vị Do đó, sách đắn tạo điều kiện chủ động cho doanh nghiệp vịec xếp bố trí lao động phù hợp để thực mục tiêu sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh Vì vậy, sách tiền lương vấn đề quan trọng mà người quản lý cần phải biết đến để tiếp tục thực hoạt động Quản trị nhân lực khác có hiệu Tôi hy vọng vấn đề mà đề cập đến viết giúp ích cho Công ty hoạt động nhân đặc biệt công tác tổ chức tiền lương Công ty nhiều vấn đề bất cập Footer Page 18 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 18 ... Page of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần khí An Giang 2.1.1 Địa trụ sở Số 165 Trần Hưng Đạo, Phường... Tiền lương tiền công Header Page 14 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG 3.1 Giải pháp 1: Cải tiến việc xây dựng thực tiền. .. đề: Tiền lương tiền công Header Page 18 of 145 GVHD: Bùi Tân Kỳ PHẦN KẾT LUẬN Trên trình bày đề tài nghiên cứu trình thực tập: Cải tiến sách tiền lương Công ty cổ phần khí An Giang Tiền lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải tiến chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần cơ khí An Giang, Cải tiến chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần cơ khí An Giang, Cải tiến chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần cơ khí An Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay