Bài tập tình huống Quản trị nhân sự

32 46 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:59

Header Page of 145 MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Tình 1: TIẾNG CUỜI – BÍ QUYẾT KINH DOANH CỦA CÁC ÐẠI CÔNG TY Phân tích bí kinh doanh công ty: -Triết lý kinh doanh công ty “ Công việc tốt có tiếng cuời “ qua giúp nhân viên cảm thấy thoải mái làm việc với môi truờng làm việc vui vẻ giúp họ không cảm thấy chán nản áp lực công việc mà trái lại gây cho họ cảm giác hứng thú với công việc họ khoi dậy sáng tạo thân họ Ðiều dó cung giúp họ cham sóc khách hàng tốt hon làm cho khách hàng cung thấy thoải mái vui lây -Con nguời chủ thể hoạt động nguồn nhân lực dịnh lực cạnh tranh phát triển công ty Ở dây MW cũng nhận điều dó họ tạo vui vẻ thoái mái làm việc cho nhân viên chế dộ đãi ngộ vật chất tinh thần Họ tổ chức buổi tiệc , giải trí , kỉ niệm cho nhân viên dể cho nhân viên thấy họ phần công ty có vị trí dịnh công ty Bằng việc làm khích lệ dó phát huy hết nang lực tối da nguời nhân viên -Trong thời diểm khó khan MW họ theo duổi triết lý kinh doanh tạo vui vẻ thoái mái làm việc dã làm cho nhân viên công ty không bi quan vào tình hình thực mà cố gang thoát khỏi su khó khan chung làm cho công ty phát triển ực tốt chế dộ dãi ngộ nhân diều dó dã giúp công ty kinh doanh thành công hon dối thủ cạnh tranh khác Bài học rút cho nhà quản trị: -Là nhà quản trị cần phải hiểu duợc tầm ảnh huởng tâm lý làm việc dén hiệu công việc từ dó tập trung vào việc xây dựng môi truờng làm việc vui vẻ công ty dẻ phát huy hết nang lực nhân viên công ty -Quan tâm dến dời sống tinh thần nhân viên làm cho họ cảm thấy họ dóng góp cho công ty duợc dánh giá cao có mặt họ quan trọng với công ty ực hiên tốt công tác dãi ngộ nhân vật chất tinh thần quan trọng ảnh huởng trực tiếp dến tinh thần làm việc nhân viên Tình 2:TÌM KIẾM NHÂN TÀI LÀ CÔNG VIỆC HÀNG ÐẦU Tiêu chí dánh giá nhân tài: -Nhân tài nguời có khả nang vuợt trội so vớ nguời bình thuờng khác Họ có dam mê, ý thức trách nhiêm với công việc phải nhu họ làm việc hiệu Không họ nguời có trình dộ chuyên môn công việc mà nguời dạt tới trình dộ nhu họ, họ giải công việc cách xuất sắc -Họ có linh lãnh dạo có tự tin phải có dạo dức Tìm kiếm nhân tài: -Việc công việc khó khan với nhà quản trị dòi hỏi nhà quản trị phải nguời tạo duợc uy tín có duợc kính nể nhân viên cấp duới dể có duợc Footer Page of 145 Header Page of 145 tin tuởng nhân tài -Trong ngắn hạn doanh nghiệp tổ chức thi tài nang dang tin tuyển dụng Trong dài hạn doanh nghiệp tài trợ trao học bổng cho sinh viên giỏi co triển vọng tuong lai phù hop với công việc công ty dể sau dua họ vào công ty làm việc -Tham gia hoạt dộng quần chúng dể tạo ý dối với nhân tài phô truong doanh nghiệp Những doanh nghiệp nhỏ khó thu hút duợc nhân tài vì: -Các công ty lớn dua chế dộ dãi ngộ lợi ích hấp dẫn diều dó lại hêt sức khó khan dối với công ty nhỏ bất khả thi -Các công ty nhỏ thuờng ổn dịnh lâu dài hon so với công ty lớn nhân tài cung có nghi ngờ ổn dịnh công việc cho họ lâu dài -Ngoài số diều kiện làm việc công ty lớn hon ngân sách tài họ công ty lớn Ðây diểm mấu chốt dẫn dến việc khó thu hút nguời tài công ty nhỏ -Làm công ty lớn mang lại tự hào cho nhân tài làm việc dó mà công ty nhỏ mang lại Tình 3: TRẠM KINH DOANH TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG Vận dụng lý thuyết quản trị nhân lực dể phân tích tình Ðầu tiên phải hiểu quản trị nhân lực? Quản trị nhân lực tổng hợp hoạt dộng quản trị liên quan dến việc tạo ra, trì, phát triển sử dụng có hiệu yếu tố nguời tổ chức nhằn dể dạt duợc mục tiêu chung doanh nghiệp dặt Câu chuyện tình nói công tác quản lý nhân Trạm kinh doanh tổng hợp thành phố Ðà Nẵng Truớc dây trạm truởng kỹ su Minh phụ tá ông Linh Kỹ su Minh nguời có nhiều kinh nghiệm ngành xây dựng tổ chức; ông dã có dóng góp dáng kể việc xây cất trạm Ðà Nẵng Sau hoạt dộng kinh doanh trạm bị giảm sút, công việc chất dống, hang hóa bị ứ dọng, phòng nhân công ty dã có diều chỉnh nhân Ðó việc kỹ su Minh duợc thuyên chuyển di phụ trách việc xây dựng trạm khác kỹ su Chi duợc diều tới phụ trách trạm kinh doanh Ðà Nẵng Việc diều chỉnh nhân xuất phát từ yêu cầu “dúng nguời dúng việc” hay nói cách khác làm dúng việc truớc làm viêc dúng Tuy kỹ su Minh nguời có nang lực, có tài nhung nang lực ông dáp ứng tốt công việc kinh doanh trạm thay vào dó nguời có nhiều nam kinh nghiệm kinh doanh Tuy nhiên vấn dề quản trị nhân lực trạm có nhiều thiếu xót có sai lầm Sai lầm thiếu xót công việc: tuyển dụng nhân sự, bố trí sử dụng nhân sự, tạo dãi ngộ nhân ** Thứ nhất: việc tạo dãi ngộ nhân sự, nhân viên trạm kinh doanh Ðà Nẵng phải làm việc môi truờng có diều kiện Ða số nhân viên nguời tốt nhung chua duợc huấn luyện, bồi duỡng, phát triển thêm họ làm việc chua duợc nhu ý muốn, chua dáp ứng dầy dủ yêu cầu công việc Footer Page of 145 Header Page of 145 Ðiều gây tình trạng cung ứng hàng hóa không mau chóng dẫn dến hoạt dộng trạm giảm sút rõ rệt ** Thứ 2: Khi ki su Chi - nguời có nhiều nam kinh nghiệm kinh doanh dã làm truởng phòng kho vận cho công ty dến thay cho vị trí ông Minh cung dã nắm bắt duợc tình trạng khả quan dây Ông cung dã nhận diều thiết yếu dây phải có thêm nhân viên, tang cuờng hoạt dộng quản trị có tổ chức hoàn thiện hon Tuy nhiên, việc làm ông Chi dã mắc phải số sai lầm quản trị nhân sự: * Việc tuyển dụng dã có sai lầm số buớc sau: Tuy ông Chi dã dịnh danh duợc công việc cần tuyển dụng, dã thông báo tuyển dụng di khắp noi nhung tất buớc lại tuyển dụng nhu: tổ chức thi tuyển, thu nhận xử lý hồ so, dánh gía ứng viên chua duợc thực Ông Chi nghe lời giới thiệu so qua ông Bá Son- cựu sinh viên luật, có mở van phòng dịch vụ pháp lý Cần Tho dã dánh diện mời Son làm việc trạm Ðà Nẵng Ðiều thể lo là, tin tuởng vào nguời khác Ông Chi dã không thu hồ so ông Son mà dã nhận Son vào làm việc Ðây thiếu xót lớn khâuu tuyển dụng ảnh huởng nhiều dến việc hoạt dộng quản trị sau Không sai lầm khâu tuyển dụng nhân ông Chi gặp phải thiếu xót bố trí sử dụng nhân * Việc bố trí sử dụng nhân ông Chi có bất hợp lý: Ông Chi cung xác dịnh duợc công việc cần tuyển dụng nhân viên quản trị, nhiên ông Son làm việc lại duợc làm gì? Làm nhu nào? Và mục tiêu sao? Ông Son không duợc giao công việc giao công việc cụ thể cả, ông biết làm ban tra duới giám sát ông Gấm ông Huy Ngoài ông Son không duợc biết cụ thể ông làm Chính diều dã gây xáo trộn ông Son trạm làm việc ** Việc bố trí sử dụng nhân trạm yếu kém: bố trí không dúng nguời, dúng việc, bố trí không dúng sở truờng làm việc Ðã không theo quy tắc bố trí sử dụng nhân sự: " Bố trí sử dụng nhân phải lấy sở truờng làm chính" Ông Son sinh viên học luật mà lại duợc bố trí cho công việc tra hoạt dộng trạm Ðà Nẵng – công việc không liên quan tới chuyên ngành Bố trí không dúng nguời, dúng việc -> có xung dột nhân viên quản lý việc " Nguời làm không hết, nguời ngồi nhàn rỗi" -> Ðó vấn dề cộm việc quản trị nhân trạm kinh doanh Ðà Nẵng Không dừng lại dó, Ông Chi sau nhận chức dã di tìm hiểu tình hình cho diều thiết yếu phải có thên nhân viên, tang cuờng hoạt dộng quản trị có tổ chức hoàn thiện hon Ông dã giành nhiều thời gian dể tìm nguời dể giúp ông việc kinh doanh Và nguời duợc giới thiệu dến anh Hà Van Son – cựu sinh viên Luật Việc tuyển dụng ông Son vào làm việc trạm hi vọng ông Son giúp dỡ việc diều tra có dề nghị bổ ích cho việc làm báo cáo dệ trình trạm truởng Sau tuyển dụng nhân nhà quản trị phải bố trí dúng nguời dúng Footer Page of 145 Header Page of 145 việc dể họ phát huy hết khả nang Nhung dây truởng phòng Gấm lại không giao phó công việc dịnh cho ông Son Chính mà ông Son dã phát huy tốt khả nang, nang lực Ý kiến ông Son dua duợc coi thiếu thực tế ích cho công ty nên không duợc chấp thuận Và ông Son bị kết tội quấy rầy tổ chức Có thể nói tinh thần doàn kết nội trạm cao Sự doàn kết nội tổ chức quan trọng dịnh dến thành công tổ chức nhân viên công ty họ cảm nhận duợc quan tâm, giúp dỡ cấp Khi dó hiệu hoạt dộng kinh doạnh cao hon nhiều Từ cấp dến cấp duới trạm phối hợp với công việc Chẳng hạn Truởng phòng Gấm duợc cấp duới tín nhiệm duợc nguời yêu mến Việc làm ông Son bị coi gây rối tổ chức công ty, làm doàn kết công ty Chính mà ông Son không lấy duợc lòng tin nguời công ty Trách nhiệm trạm truởng Chi, truởng phòng Gấm dối với ông Son? Và ông Son có làm tròn trách nhiệm dối với ông Chi không? ** Trách nhiệm ông Chi dối với ông Son: Trạm truởng Chi nguời mời ông Son trạm làm việc sau duợc nghe lời giới thiệu ông Bá – trạm truởng kinh doanh Cần Tho Nhung ông Son làm việc ông không kiểm tra xem nang lực ông Son dến dâu, ông Son thành thạo công việc mà tin giao cho ông Son nhiệm vụ dó phù hợp với khả nang ông Vì vây trách nhiệm trạm truởng Chi dã không giao cho ông nhiệm vụ cụ thể Chính diều dã làm giảm hiệu làm việc ông Son, hon ông Son gây xung dột trình làm việc Nhu thấy cách nhìn nguời ông Chi rât mo hồ kiểm tra thân mà tin vào lời giới thiệu nguời khác ** Trách nhiệm truởng phòng Gấm dối với ông Son: Truởng phòng Gấm nguời trực tiếp quản lý ông Son ban tra Ông cán vừa tốt nghiệp dại học kinh tế, làm việc có nhiều kết khả quan, duợc nguời yêu mến Khi ông Son làm việc ban tra ông Gấm dã dặt bàn giấy cho ông Son nhung ông cung không giao công việc dịnh cho ông Son mà tin ông Son giúp dỡ phòng việc diều tra có báo cáo bổ ích cho việc làm báo cáo dệ trình trạm truởng Khi ông Son nêu ý kiến tình trạng tồn trữ hàng hóa trạm dã xảy bất dồng Ông Gấm cho ý kiến ông Son khó thực cần có thêm nhiều nhân công Trong dó ông Son mực cho rằngý kiến ông hay dề nghị ý kiến dó duợc nêu báo cáo dệ trình lên trạm truởng ông Gấm cung có trách nhiệm dối với ông Son ông cung không giao công việc cụ thể cho ông Son, không dể ông Son làm việc dúng với khả nang ông Về ông Son: ông Son dã không làm tròn trách nhiệm dối với ông Chi ** Trách nhiệm ông Son: Ông Son dã không làm tròn trách nhiệm dối với ông Chi Khi duợc tuyển dụng vào làm việc ông Son không quan tâm tới công việc duợc giao gì? Ông Son nguời có chuyên môn giỏi linh vực luật nhung vận Footer Page of 145 Header Page of 145 dụng vào công việc mà lại dua việc làm thiếu thực tế khiến sảy xung dột, khó hoà nhập nhân viên phận khác Son nên tỏ thái dộ hợp tác lắng nghe nhân viên khác Nếu bạn ông trạm truởng Chi bạn giải vấn dề với ông Son nhu nào? Vấn dề ông Chi không tìm duợc nguời phù hợp công việc Nếu trạm truởng Chi : Truớc tiên gọi ông Son lên dể gặp nói chuyện với ông Son Phân tích cho ông Son biết diểm mạnh, diểm yếu, diểm dạt chua dạt báo cáo phuong án Son Chỉ cho ông Son biết vấn dề tình trạng dang xảy trạm huớng di trạm Và thực theo dề xuất ông Son xa vời với thực tế Sau dó dựa vào nang lực ông Son chuyển ông Son dến phận khác dúng với chuyên ngành ông Son, dúng với nang lực ông Son, khiến ông hang say, thích thú với công việc hon, giúp trạm giải vấn dề thủ tục Vấn dể khó khan trạm việc: tồn trữ hàng hoá cần phải cải tổ phòng kho vận Vì vấn dề trạm phải tuyển: " truởng kho hàng" tìm nguời có dủ nang lực thích hợp với công việc lên làm "truởng kho hàng" Khi dó truởng kho hàng chịu trách nhiệm nhân viên kho, tổ chức dự trữ hàng hoá, bảo quản hàng hoá, lập phiếu theo dõi hàng hoá Tình 4: CHUYỆN KHÔNG THUỜNG NGÀY Ở HUYỆN 1, Sử dụng lý thuyết bố trí sử dụng nhân dể bình luận tình Một doanh nghiệp muốn hoạt dộng tốt cần phải có dội ngu nhân viên tốt Muốn doanh nghiệp phải làm tốt từ khâu tuyển dụng, có nhu việc bố trí sử dụng nhân có hiệu quả, khai thác phát huy duợc nang lực tối da làm việc nguời lao dộng.Ðể bố trí sử dụng nhân truớc hết phải phân tích dánh giá nhu cầu nhân sự, dự tính khả nang dáp ứng dội ngu nhân viên tại, tiến hành tuyển thêm nhân cho vị trí thiếu Trong tình huống, ông chủ tịch huyện- nguời lãnh dạo dã bỏ dến tháng ko làm dể di khắp hang ngõ hẻm dể xem xét tình hình huyện, cách làm việc cán nang lực họ từ dó dua kết luận: cần bố trí sử dụng nhân Về nguồn nhân lực ông dã dự tính kiểm tra nang lực họ dẫn dến dịnh tuyển dụng.Tuyển dụng chuyện bố trí sử dụng lại chuyện khác.Bố trí sử dụng nhu dể dạt duợc hiệu công việc chuyện cần ý Truớc hết bố trí phải tuân theo quy hoạch, thiêu hiệu suất, theo tâm lý xã hội lấy sở truờng làm chính.Bố trí sử dụng dúng nguời dúng việc Thực tế huyện, truớc tình hình nhu ông chủ tịch dã dịnh bổ nhiệm nhứng nhân tuyển làm lãnh dạo xã với chức danh phó chủ tịch xã phụ trách kinh tế Ðó dịnh táo bạo nguời dó có trình dộ, nhung họ chua lần va vấp quan truờng, mà kinh nghiệm làm việc xử lý Footer Page of 145 Header Page of 145 tình thiếu Ðã dùng nguời phải có lòng tin vào họ, lẽ dó mà ông chủ tịch dã cung cấp cho họ quyền hạn phân công nhiệm vụ cần thực Ông dã mạnh dạn việc bố trí nhân sự, sử dụng nguời trẻ tuổi,lớp tuổi dầy nhiệt huyết, chịu khó xông pha công việc nhiều thách thức Ông dã tổ chức luân chuyển công việc họ từ xã sang xã khác nhu giúp nhân viên phát huy tốt nang lực theo noi công tác.Việc bố trí sử dụng nhân cung cần phải theo nguyên tắc dân chủ tập trung thống từ xuống duới,có nhu cán mới hòa nhập với công việc 2, Có thể dựa vào tiêu chí sau dể tự dánh giá nang lực thân so với yêu cầu công việc: - Ðánh giá tu chất cá nhân: tính liêm khiết,sức chịu dựng, khả nang tiếp thu, dổi - Ðánh giá kỹ nang chuyên môn: Tu kinh doanh, trình dộ chuyên môn nghề nghiệp, khả nang thông thạo ngoại ngữ - Ðánh giá kỹ nang lãnh dạo tổ chức - Ðánh giá kỹ nang giao tiếp: lắng nghe ý kiến nguời khác,tinh thần dông dội TÌNH HUỐNG 5: HOẠCH ÐỊNH CHUONG TRÌNH ÐÀO TẠO Câu hỏi: Vận dụng lý thuyết tạo nhân lực dể phân tích tình dua giải pháp Trả lời: Vận dụng lý thuyết tạo nhân lực dể phân tích tình huống: Truớc hết cần làm rõ tạo nhân lực gì? Ðào tạo nhân lực trình cung cấp kiến thức,hoàn thiện kỹ nang, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp cho nguời lao dộng nhằm dáp ứng yêu cầu cho trình thực công viẹc họ cung nhu tuong lai Trong báo cáo tình nhân công ty May thành phố X có nêu vấn dề: có nhiều nhân viên bán hàng duợc tuyển vòng nam gần dây chua có dủ kiến thức sản phẩm, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, nguyên tắc bán hàng…của công ty Chính diều dó mà công việc chào hàng, bán hàng kinh doanh chua dạt duợc kết nhu mong dợi Nhân viên bán hàng nguời trực tiếp tạo doanh thu, mà mặt công ty, chịu trách nhiệm truyền tải hình ảnh công ty dến nguời tiêu dùng Ðể thu hút khách hàng mua sản phẩm công ty truớc hết công ty phải tập trung vào việc tạo dội ngu nhân viên bán hàng nang dộng Tuy nhiên, tình ta thấy việc tạo nhân viên công ty may thành phố X chua dạt hiệu cao nhiều bất cập Biểu vòng nam công ty dã tuyển dụng duợc dội ngu nhân viên bán hàng cho riêng Họ cầu nối dể dua sản phẩm công ty dến với khách hàng Nhung hiệu công việc họ lại không dạt kết mà công ty mong dợi Bởi họ thiếu kiến thức sản phẩm, thống tiêu thụ sản phẩm, nguyên tắc bán hàng…của công ty Nguyên nhân họ không duợc tạo kiến thức chuyên môn, kỹ Footer Page of 145 Header Page of 145 nang chuyên môn bán hàng Do dó mà họ không nắm bắt duợc kiến thức can nghề bán hàng nhu Bán hàng gì? Chức nang, nhiệm vụ bán hàng? Ngoài họ thiếu kỹ nang bán hàng thông qua kỹ nang giao tiếp với khách hàng, lựa chọn phuong thức thủ thuật bán hàng Qua dó ta thấy, công ty chua dạt duợc kết kinh doanh nhu mong dợi việc tiêu thụ sản phẩm công ty bị chững lại, sản phẩm công ty không dến duợc với khách hàng Lý công ty chua có chuong trình tạo cho nhân viên bán hàng Mặc dù công ty dã giao cho nguời có nhiều kinh nghiệm hoạt dộng mà dến tuổi huu huớng dẫn làm việc với nhân viên bán hàng nhung nhiều nhân viên có nguời huớng dẫn không dủ thiếu sót việc tạo nhân viên tránh khỏi Họ không duợc tạo qua chuong trình tạo mà duợc huớng dẫn so luợc yêu cầu công việc Vì mà họ bị dộng thực công việc; gặp rắc rối, bình tinh không ứng xử duợc gặp phải khách hàng khó tính… Họ dủ kiến thức sản phẩm, thị truờng mà sản phẩm dang diện, dặc biệt họ duợc dối thủ cạnh tranh dang bán hàng bán thị truờng Việc nâng cao trình dộ dội ngu nhân viên bán hàng cần thiết họ phải làm việc nhu thuờng lệ nguời thay Từ dó, ta nhận thấy việc tạo nhân viên bán hàng công ty gặp nhiều khó khan Vấn dề dặt cho công ty cần phải dội ngu nhân viên bán hàng chất luợng tức cho họ dáp ứng duợc yêu cầu công việc cách tốt việc tạo không làm gián doạn công việc công ty Giải pháp khắc phục tình trạng công ty: Ðể giải tình hình nhằm hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp, cần phải tiến hành công tác tạo phát triển nhân viên bán hàng Qua phân tích trên, công ty cần phải tạo phát triển chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên (cung cấp kiến thức sản phẩm, hệ thống tiêu thụ, nguyên tắc bán hàng….) Và tạo cho nhân viên cách trực tiếp co sở công ty chua có nguời thay nên nhân viên phải làm việc nhu thuờng lệ Do dó truớc mắt tạo doanh nghiệp tạo trình làm việc, theo cách thức nguời tạo trực tiếp huấn luyện nhân viên Ðể tạo phát triển cho nhân viên bán hàng cách hiệu cần phải xây dựng chuong trình tạo cụ thể, rõ ràng, phù hợp Truớc hết cần phải diều tra, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng, khả nang nhân viên Xác dịnh tiêu chuẩn thực công việc bán hàng Ðồng thời dựa vào chiến luợc kinh doanh doanh nghiệp, co sử hạ tầng doanh nghiệp, co cấu tổ chức nhân từ dó lựa chọn cách thức tạo phù hợp Công ty nên diều nhân viên có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn linh vực bán hàng xuống giảng dạy, huớng dẫn phân việc làm cho họ Ngoài công ty mời nhân viên có nhiều kinh nghiệm hoạt dộng nhung dã huu dến làm cố vấn tạo cho nhân viên Công ty cần phải có chế dộ khuyến khích uu dãi tài phi tài cho nguời này, tạo diều kiện dể họ dễ dàng truyền dạt lại kinh nghiệm cho dội ngu nhân viên Footer Page of 145 Header Page of 145 Ðội ngu nhân viên bán hàng ít, nguời thay nên phải tạo trình làm việc Ðòi hỏi nhân viên cu di truớc phải kèm cặp huớng dẫn cho nhân viên Ðể tạo cho nhân viên bán hàng mới, nhà quản trị phải dua nhân viên xuống quầy hàng công ty dó họ duợc nhân viên lâu nam nhu tổ truởng bán hàng, truởng quầy hàng…huớng dẫn làm công việc từ dễ dến khó Nhu vệ sinh quầy hàng, xếp sản phẩm, lấy sản phẩm cho khách xem, bao gói sản phẩm, toán…Dần dần giao cho thực lần bán hàng dộc lập Trong trình thực phần công việc, nhân viên lâu nam huớng dẫn dể nhân viên biết làm nhu dúng hiệu Ðể trình kèm cặp huớng dẫn duợc tốt nhà quản trị phải lựa chọn nguời có chuyên môn cao biết tạo bầu không khí tin tuởng giúp dỡ lẫn Nguời duợc huớng dẫn cần phải nỗ lực Ngoài công ty nên có buổi mời thuê nguời có chuyên môn nghiệp vụ cao tạo cho dội ngu nhân viên bán hàng Hoặc tổ chức buổi học dể nguời có nhiều kinh nghiệm bán hàng công ty tập huấn cho nhân viên bán hàng Và phải có sách ngân quỹ cụ thể dể khuyến khích nguời tham gia Sau trình tạo, nhà quản trị phải dánh giá kết thực công việc nhân viên Từ dó chuong trình tạo cho phù hợp Có thể dánh giá phuong pháp: vấn dáp, trắc nghiệm, dánh giá qua nang suất lao dộng, doanh thu bán hàng, chất luợng công việc tinh thần tác phong làm việc nhân viên Tóm lại tình dặt cho nhà quản trị vấn dề dó phải hoạch dịnh chuong trình tạo nhân cách có hiệu dể từ dó dảm bảo thực mục tiêu công ty TÌNH HUỐNG 6: CHỌN NGUỜI (ÐÔI MẮT TINH ÐỜI) CAO THỦ Theo bạn, việc lựa chọn kế nhiệm giám dốc doanh nghiệp Thuong mại X tình dạt chua dạt diều gì? Ông giám dốc duợc cấp giao cho trọng trách tìm chọn nguời kế nhiệm truớc nghỉ làm Theo ông dể lựa chọn duợc nguời kế nhiệm tốt phải cân nhắc lựa chọn nguời hiểu rõ doanh nghiệp, nguyện vọng cán nhân viên.Việc chọn nguời lãnh dạo có nang lực dịnh dến nang lực cạnh tranh bền vững doanh nghiệp Chọn dúng nguời, dúng việc, ông giám dốc dã xác dịnh nguời có khả nang: “Ðồng chí Phó giám dốc, dồng chí truởng phòng A, dồng chí truởng phòng B dều dảm duong tốt công việc…Một mặt ông công bố nguời duợc ứng cử, mặt khác ông thực ghi âm nhằm tìm hiểu phẩm chất dạo dức họ Bởi vì, nang lực chuyên môn, hiểu biết vốn có doanh nghiệp cần nguời có phẩm chất dạo dức tốt Việc vị khách dến “ thậm thụt với phong bì, quà cáp với lời hứa hẹn tuong lai duợc lên giám dốc không quên trích dạo dức, nang lực dối thủ” cho thấy nguời duợc dề bạt không liêm chính, chất thiếu thẳng, thiếu trung thực cho dù họ hiểu rõ doanh nghiệp Qua cách chọn lựa nguời kế nhiệm nhu mà vị giám dốc dã tìm duợc nguời kế nhiệm có trách nhiệm, yêu nghề, quen Footer Page of 145 Header Page of 145 việc hiểu rõ doanh nghiệp Tìm duợc nguời kế nhiệm có kỹ nang, có kiến thức chuyên môn cao gánh vác duợc công việc, nguời có trách nhiệm công việc, làm việc lợi ích cho doanh nghiệp không lợi ích thân Ðó nguời tạo duợc lòng tin, tín nhiệm cấp duới Bên cạnh dó, ông giám dốc dã công khai việc chọn nguời kế nhiệm Ðáng việc dề bạt ông phải lựa chọn thông qua công việc mà ông bàn giao cho họ với mức dộ phức tạp dể tạo thách thức, khích lệ nhu cầu thành dạt, tạo cho họ dộng co mãnh liệt dể họ làm việc tốt hon không nên công khai nhu vậy, dó mà dã tạo cạnh tranh, công kích, nội co quan lục dục, mâu thuẫn ngày gay gắt dẫn dến công việc kinh doanh trì trệ Ðánh giá ông giám dốc doanh nghiệp Thuong mại X: Ông giám dốc nguời có kiến thức chuyên môn, kỹ nang chuyên môn cao có kinh nghiệm nghề nghiệp Ngoài ông có kỹ nang nhu: + Kỹ nang nhân sự: dó ông có khả nang làm việc với nguời khác, khả nang giao tiếp với nguời khác Là nguời có khả nang dàm phán với bên ngoài, làm hài lòng nhà quản trị cấp co quan Nhà nuớc, tạo tuân thủ cấp duới + Kỹ nang tu duy: nguời có khả nang nhìn xa trông rộng, nhìn thấy truớc diều mà nhân viên chua nhìn thấy + Kỹ nang truyền thông tin: ông giám dốc dã thu thập thông tin nhân viên cấp duới tiến hành chọn lọc dể có thông tin xác Ngoài ra, Ông giám dốc nguời có nang lực diều hành quản lý doanh nghiệp Ông nguời có khả nang lãnh dạo nguời khác Nhung khuyết diểm lớn cách quản lý ông dể cho doanh nghiệp hình thành bè phái, mà dứng dầu bè phái vị phó giám dốc, truởng phòng… gây nội co quan lục dục, mâu thuẫn ngày gay gắt, công việc kinh doanh trì trệ Có thể nói dây ông giám dốc có phẩm chất tốt, có dức tính cẩn trọng kỹ dã gây ấn tuợng cho nhiều nguời Thể rõ qua “những bang ghi âm” mà ông dã ghi lại lời trích dạo dức, nang lực nhân viên cấp duới nói dối thủ Chính dức tính cẩn trọng, kỹ ông dã giúp cho doàn tra nhanh chóng tìm nguyên nhân huớng giải vụ việc làm dau dầu co quan cấp Ai dó nói với bạn : “ Nhân viên bạn dầy tham vọng” Bạn thấy với tư cách nhà quản trị nhân sự? Mỗi nguời làm công việc họ dặt mục tiêu cao hon dể phấn dấu dó lộ trình công danh Họ không ngừng học hỏi, làm việc sáng tạo dể khẳng dịnh phấn dấu dể thang chức Không di làm mà tham vọng duợc thang chức Với tu cách nhà quản trị nhân sự, em thấy: “Nhân viên nguời dầy tham vọng” nói thuờng tốt cho công ty Nhân viên nguời tham vọng họ ý thức duợc việc phải làm, ý thức duợc giá trị thân Họ nguời làm tốt công việc mình, họ phấn dấu dể thang tiến công việc, họ nguời không dặt thấp hon Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nguời khác Chính mà họ nỗ lực công việc, tập trung tất công việc, không tham gia tụm 5, tụm doanh nghiệp Do dó nói nhân viên dày tham vọng tốt cho doanh nghiệp Khi dó công ty dã hình thành nên phong trào thi dua, nguời dều tích cực, nỗ lực làm việc Tạo nhiều ý tuởng sáng tạo cho công ty làm cho hiệu kinh doanh doanh nghiệp tang lên Song, “Nhân viên dầy tham vọng” cung có nhiều bất cập xảy công ty Mọi nhân viên cung muốn thang chức, cung muốn dánh bại dối thủ… tạo nên mâu thuẫn, cạnh tranh doanh nghiệp Môi truờng làm việc không thoải mái mà trở nên cang thẳng…Dẫn dến hiệu kinh doanh bị giảm, nội doanh nghiệp lục dục Ngoài uớc mo leo thang công việc có một, nguời dầy tham vọng họ sẵn sàng bán dồng nghiệp dể rộng duờng tiến buớc Khi bán di dồng nghiệp họ vừa giảm duợc tính cạnh tranh, lại vừa chứng minh duợc lòng trung thành với cấp TÌNH HUỐNG 7: CÔNG TY THUONG MẠI MẠNH HÙNG 1.Nhận xét em công tác Quản trị nhân nói chung công ty Hùng Cuờng: Công ty Thuong mại Mạnh Hùng dời nam 2000 với cửa hàng bán vật tu thiết bị ngành nuớc Hà Nội với nhân viên Anh Cuờng– giám dốc công ty dồng thời nhà quản trị trẻ tuổi Nhung anh Cuờng cung dã có nam kinh nghiệm công việc này, xét chuyên môn nhà quản trị, anh Cuờng nhà quản trị duợc tạo Việc anh Cuờng mở rộng dịa bàn kinh doanh, tuyển thêm nhân viên, mở thêm chi nhánh Hà Nội Hải Phòng chứng tỏ anh nhà quản trị có khát vọng tầm nhìn xa Tuy nhiên, vấn dề khó khan mà anh gặp phải cung nhu bao nhà quản trị trẻ tuổi khác dó vấn dề nhân công ty Một dấu hỏi lớn cho nhà quản trị trẻ tuổi bắt dầu kinh doanh quản trị duợc nhân dể thành viên thích ứng phát huy hết nang lực phận Những nhân viên phận công ty anh Cuờng dều nguời cham chỉ, thuờng xuyên làm thêm (nhu anh nhận xét) Hon chất luợng nhân viên công ty anh cung dều trình dộ dại học chuyên môn nghiệp vụ duợc giao Vậy vấn dề mà anh Cuờng - nhà quản trị gắn kết duợc chuyên môn nhân viên vào vị trí công việc thích hợp Bởi phong cách thói quen cần phù hợp với công việc Rõ ràng vấn dề chuyên môn họ diều dề cập phát triển doanh thu công ty Tuy nhiên, công ty cần khuyến khích họ di tạo thêm tiếng anh lớp tạo ngắn hạn Ðó phuong pháp quản trị hữu hiệu công ty, nhung tình hình công ty lúc này, anh Cuờng cần phải cho nhân viên hiểu duợc vấn dề lúc nguời phải thay dổi tác phong thói quen cho phù hợp với công việc Hon nữa, phong cách thói quen thuờng tập trung nhân viên bán hàng, nhân viên cần duợc công ty trọng quan tâm có nhiều khuyết diểm công ty phận bán hàng nhu việc tiếp khách lạ quen Một diều tránh công ty dó việc ganh tỵ 10 Footer Page 10 of 145 Header Page 18 of 145 quản lý nhân viên.phong cách thuờng mang lại hiệu cao hon so với phong cách dân chủ tự do.Tuy nhiên cung ncó mặt hạn chế dịnh dó làm ảnh huởng nghiêm trọng dến tâm lý làm việc nhân viên, họ cảm thấy môi truờng làm việc cang thẳng thiếu dộng viên qua tâm cấp trên,Câu chuyện luỡi hàm rang học cho nhà trị chuyên quyền khắc phục duợc hạn chế Nhà quản trị cần phải biết khét hợp chuyên quyền kèm theo dộng viên khuyến khích.thuyết phục nhân viên dể họ có duợc tâm lý thoải mái làm việc.Có nhu công việc dạt duợc hiệu cao va môi truờng làm việc bền vững nhu luỡi kia.Ðặc biệt kinh daonh thuong luợng chìa khoá dể dẫn dến thành công Thực tế cho thấy kinh tế ngày phát triển cạnh tranh diễn ngày gay gắt.trong nhiều truờng hợp dối thủa cạnh trang dều mạnh cách giải tốt thuong luợng va ftrong thực tế dã có công ty tập doàn dã làm nhu dem lại thành cao 3.Ngụ ý câu chuyện co giống câi thành ngữ “lạt mềm bựôc chặt”: Bởi dều dua cách giải truớc vấn dề phải mềm dẻo,linh hoạt Nó khẳng dịnh vai trò tầm quan trọng cách ứng sử công việc cung nhu sống,luỡi mềm nhung tồn lâu hon hàm rang,lạt mềm nhung lại buộc duợc chặt hon Tình 13 : CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ CÁCH ÐÁNH GIÁ CON NGUỜI Hãy bình luận câu chuyện Ếch Bọ Cạp Câu chuyện Ếch Bọ Cạp tuởng chừng nhu câu chuyện ngụ ngôn bình thuờng ếch bọ cạp, nhung sâu xa hon câu chuyện học dánh giá nguời Sau dọc xong câu chuyện dó, rút duợc học sau : Bài học thứ : Bản chất nguời khó mà thay dổi duợc Câu chuyện ngụ ngôn cho ta thấy chích Ếch Bọ Cạp chết, nhung Bọ Cạp làm diều dó Bọ Cạp nói dang chìm xuống hố "Nhung Bọ Cạp Tôi chích anh Ðó nang" Bài học rút từ câu chuyện có vài nguời không thay dổi Và bạn biết phải biết cách kỳ vọng hay dối xử với họ Chấp nhận họ nhung cung phải biết bảo vệ thân Nếu yêu thuong tin tuởng mù quáng hậu không tốt dẹp cho bên Bài học thứ hai : Một số nguời không sợ chết kéo duợc bạn chết Chúng ta thấy Bọ Cạp không sợ chết, Ếch hỏi "Tại anh lại chích tôi? Có lợi cho anh dâu chết anh cung chìm theo" Bọ Cạp dã thản nhiên trả lời " Tôi biết" Trong sống nguời cung vậy, có nguời biết cung chết kéo nguời khác vào chỗ chết nhung họ làm họ vui 18 Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 suớng làm duợc diều dó Ðó nguời không bình thuờng xã hội Vì nên dánh giá nguời cách thận trọng xác truớc dịnh làm bạn giúp dỡ họ… Bài học thứ ba : Ai cung nên biết boi Biết boi việc nhỏ, thực tế nguời cần hiểu biết rộng, biết làm nhiều việc dể không phụ thuộc vào nguời khác, tự làm việc duợc không cần giúp dỡ Nhu nguời dộc lập hon tự chủ hon…Không nhu Bọ Cạp boi phải nhu Ếch cung phải chết Cách nhà quản trị dánh giá nang lực nhìn nhận chất nhân viên Một nhà quản trị giỏi cần phải biết dánh giá dúng nang lực nhìn nhận duợc chất nhân viên mà quản lý Câu hỏi dặt nhà quản trị phải dánh giá nhìn nhận chất nhân viên nhu Theo nhà quản trị giỏi nhìn nhận dánh giá chất nhân viên can vào biểu họ họ làm việc Ðồng thời thông qua dồng nghiệp nguời thân thiết với nhân viên doanh nghiệp cung cách dể nhà quản trị dánh giá nhìn nhận chất nhân viên Một nhân viên công ty dều có nang lực chất riêng Ðôi lúc lý dó mà nhân viên lại làm hành dộng ảnh huởng dến phát triển doanh nghiệp Mặc dù họ biết việc làm sai nhung họ làm dó chất họ Theo câu chuyện ngụ ngôn nhà quản trị cung cần tỉnh táo sang suốt việc dánh giá nhân viên Những biểu bề dôi che lấp di chất bên nguời Và diều nhà quản trị cần biết duợc nhân viên dang suy nghi diều Nhiều doanh nghiệp dã phải trả giá dắt nhà quản trị không dánh giá dúng chất nang lực nhân viên kết doanh nghiệp bị phá sản Một nguời có nang lực chua nguời có chất tốt Nguợc lại nguời có chất tốt dôi lại thiếu nang lực cần thiêt cho công việc Ðiều quan trọng mà nhà quản trị phải nhớ không nên dánh giá cách thẳng thừng mà diều nhà quản trị phải làm cân nang lực chất nhân viên dể thực mục tiêu chung doanh nghiệp Ðó mục tiêu cuối quản trị nhân Còn cách danh giá nhà quản trị can giúp nhà quản trị dề phuong huớng biện pháp cách thức dể việc quản trị nhân taị doanh nghiệp dạt duợc hiệu thực Tình 15 : MỌI NHÂN VIÊN PHẢI ÐI BÁN HÀNG Mục dích chiên luợc "mọi nhân viên phải di bán hàng" Ban dầu nghe kế hoạch " nhân viên phải di bán hàng" ta tuởng dó "một kế hoạch diên rồ" nhân viên truớc vào làm việc vị trí họ dều dã duợc qua khâu tuyển dụng, dó nguời duợc nhận vào làm công ty mà họ có trình dộ chuyên môn dáp ứng yêu cầu tuyển dụng nên bắt tất nhân viên từ nhân viên van phòng, kế toán, thủ quỹ, thu ngân, cho ddens ki su Những nguời kinh nghiệm việc bán hàng mà phải di 19 Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 bán hàng có lẽ kết không cao nhiều nguời số họ ki nang việc buôn bán hàng không duợc tạo nang khiếu giao tiếp với khách hàng Tuy nhiên, việc tạo phát triển nhân biết nguời dều có nhiều khả nang dặc biệt khác nhau, phần duợc tạo mà nên, phần thân tự rèn luyện mà có duợc dó họ duợc tạo linh vực cụ thể dó song lại có nhiều ki nang công việc khác, chí tốt hon linh vực mà họ duợc tạo Vì cho họ di bán hàng giúp nhiều nguời khám phá tài nang bán hàng Mặt khác, hoạt dọng doanh nghiệp dều nhằm mục dích phục vụ tốt hon nhu cầu khách hàng Do dó, bắt tất nhân viên phải di bán hàng tạo diều kiện cho họ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng từ dó xác dịnh nhu cầu thực tế dối tuợng khách hàng tạo nên sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng hon Ngoài ra, huy dộng toàn lực luợng nhân viên di bán hàng cho khách hàng thấy duợc quan tâm công ty tới khách hàng, giúp nguời tiêu dùng cảm thấy duợc tầm quan trọng dối với doanh nghiệp, cảm thấy duợc tôn trọng từ dó yêu thích sản phẩm doanh nghiệp Việc di bán hàng giúp nhân viên thay dổi không khí làm việc, khuyến khích họ làm việc tốt hon Môi truờng làm việc khuyến khích họ sáng tạo sản phẩm phù hợp hon với dối tuợng khách hàng Việc di bán hàng giúp nhân viên nhận thấy duợc tầm quan trọng dối với doanh nghiệp Việc di bán hàng giúp nhân viên có diều kiện tiếp xúc trực tiếp với nhiều hon tạo nên tinh thần doàn kết nội công ty Việc làm giúp nhà quản trị nhận thấy duợc khả nang tiềm ẩn nhân viên, từ dó có sách thuyên chuyển công tác cho nhân viên phù hợp với khả nang họ Việc làm giúp nhà quản lý có nhung sách dãi ngộn phù hợp với khả nang nhân viên Việc làm rầm rộ tạo ý khách hàng, nhu kế hoạch khuếch truong sản phẩm doanh nghiệp tới nguời tiêu dùng Tình 43: NHÀ DOANH NGHIỆP TRẺ SUẤT SẮC NAM 1994 CỦA TRUNG QUÔC – MỘT GIÁM ÐỐC LÀM THEO HỢP ÐỒNG 1, Nhận xét giải pháp “dột phá” mà Zhao Zhinquan dã áp dụng Lunam Pharmaceuticals Ðó giải pháp tình hay giả pháp mang tính chiến luợc? Vì sao? Qua câu chuyện ta thấy Zhao Zhinquan nhà doanh nghiệp trẻ có tài, óc chiến luợc Nếu nhìn vào hoàn cảnh xí nghiệp duợc phẩm Lunam Pharmaceuticals thấy dã gần nhu lối thoát cho xí nghiệp, nam liền làm an thua lỗ, máy móc cu kỹ, lạc hậu, nguyên vật liệu thiếu nghiêm trọng, nợ nần chồng chất Thuốc sản xuất chẳng duợc nên sí nghiệp phải vay nợ dể trả công nhân viên Rõ ràng ban quản lý xí nghiệp dã 20 Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 thay dổi cải cách huớng hoạt dộng công ty mà hoạt dộng theo lối cu, không chịu tiếp nhận cách làm việc mới, cách quản lí công nghệ Và Zhao Zhinquan trở thành chủ tịch kiêm tổng giám dốc nahf máy chuyện xí nghiệp dã khác Ðể vực dậy xí nghiệp truớc hết phải khắc phục tất diểm yếu dọng lại xí nghiệp Ðột phá luớn Zhao Zhinquan dây dã tiếp cận duợc cách quản lí làm việc tiến phuong tây dể áp dụng vào việc tiếp quản nhà máy dang làm an thua lỗ Cuỵ thể anh dã nhanh chóng giảm di 1/3 số cán quản lí cách chuyển họ don vị sản xuất Ðây cách làm hợp lí thông minh, mặt vừa giảm bớt nhân công du thừa lại tận dụng duợc số nhân công dồng thời khuyến khích số cán quản lí lại dể họ làm việc có hiệu Zhao Zhinquan cung hiểu duợc nhân công trình dộ, không duợc kèm cặp dẫn nên trình dộ không duợc nâng cao, lẽ dây xí nghiệp tỉnh công nhân dại da số dịa phuong Anh dã thuê niên vừa tốt nghiệp dại học làm cho xí nghiệp Không dừng lại dây, anh dã tang thêm dây truyền sản xuất, áp dụng chiến luợc Marketing phân bố mặt hàng Zhao Zhinquan nhà quản trị làm theo hợp dồng , theo sách cải cách kinh tế Trung Quốc anh duợc phép dùng lợi nhuận deer tái dầu tu thuởng cho công nhân chừng xí nghiệp họ thực dầy dủ tiêu sản xuất nộp thuế nghiêm chỉnh Anh dã làm tất mà anh duợc phép, nhu mở rộng qui mô xí nghiệp, với công việc nhà quản trị anh dã quan tâm ýd tới cộng nhân Mỗi ngày anh làm việc từ 12 dến 16 giờ, dích thân xử lí khâu phát triển sản phẩm bán hàng Anh dã trực dõi dội bán hàng thuongr công cho nguời hoàn thành vuợt mức tiêu, xử phạt áp dụng kỉ luật dối với nguời làm an cỏi Tất giải pháp dột phá mà anh dã thực công ty duợc phẩm giải pháp mang tính chiến luợc, anh không dừng lại công việc giúp công ty tồn mà giúp công ty phát triển sau Anh dã mang nguời tài cho công ty, mở rộng dây truyền sản xuất dã có chiến luợc Marketing phân bố mặt hàng hiệu Nhu anh dã tạo cho xí nghiệp tảng vững dể phát triển sau Anh chị nói phẩm chất nang lực Zhao Zhinquan - Về phẩm chất: Zhao Zhinquan niên dám nghi dám làm, không ngại khó ngại khổ Ðiều duợc thể anh dang kí than gia thi, tự tin dung cảm duợc thể qua việc anh nhận công việc mà chủ tịch kiêm tổng giám dốc Anh nguời làm việc hết mình, quan tâm dến công nhân, khéo léo dạo phối hợp với họ, anh nguời thuởng phạt công minh Có thể nói Zhao Zhinquan nguời có phẩm chất dạo dức tốt, phẩm chất nhà lãnh dạo giỏi - Nang lực Zhao Zhinquan: Anh có nang lực tốt, ki nang chuyên môn cao, biết học hỏi vận dụng tu tuởng tiến vào thực tiễn Nang lực quản trị anh duợc chủ tịch Giang Trạch Dân dánh giá “một nhà quản lí mẫu mực” 21 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 Liên hệ với tình hình thực tế doanh nghiệp Việt Nam Ðối với Việt Nam nguời nhu Zhao Zhinquan không nhiều, thực tế doang nghiệp Việt Nam công ty nhu doanh nghiệp thực phẩm hoạt dộng nhu gần nhu dẫn dến phá sản, họ duợc vực dậy sách mà dảng dịa phuong dó dã làm Ở doanh nghiệp ta thấy duợc chủ doanh nghiệp nhu Zhao Zhinquan Họ có uu diểm mặt phẩm chất, nang lực Họ chua làm duợc công việc thực cụ thể, nhiều sử dụng nhiều quyền lực vào mệnh lệnh Tu tuởng quản trị nhà lành dạo Việt Nam chua thực tiến bộ, chua học hỏi tu tuởng tiến bộ, chua dám chịu trách nhiệm truớc hành dộng Ðó phần doanh nghiệp Việt Nam hoạt dộng chua tốt Cung có doanh nghiệp nhà quản trị doanh nghiệp dã làm tốt công việc Lấy ví dụ nhu công ty cà phê Trung Nguyên, dứng dầu tổng giám dốc Ðặng Lê Nguyên Vu 33 tuổi anh dã tạo dế chế cà phê mà danh tiếng dã vuợt Việt Nam, anh trở thành thấn tuợng suy nghi giới trẻ với hoài bão lớn lao, ý tuởng táo bạo với thành công thần kì Cùng với Trung Nguyên Ðặng Lê Nguyên Vu duợc dánh giá “một hiệu kinh tế” Việt Nam cuối kỉ 20 Tình 44: CÔNG TY HONDA VỚI BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 1, Phân tích sách nhân công ty Honda Với công ty thành công nhu Honda chắn Honda dã có sách nhân hợp lý dể mang lại thành công dó cho Chính sach nhân công ty,doanh nghiệp dều trải qua tuyển dụng, bố trí sử dụng, tạo phát triển, dãi ngộ nhân Cách tuyển dụng nhân Honda hay dã trở thành bí Tổng giám dốc Tazashicume Honda thuờng tuyển chọn nguời duới 30 tuổi, kỹ su công nhân công ty giới thiệu Ông thể dặc diểm chọn nhân viên không tuyển chọn em cháu chắt, họ hàng cán cấp cao vào làm việc công ty,một nguời nang lực phẩm chất cần thiết Ta nhận xét ông tổng giám dốc nầy trọng nguời tài sức trẻ ông cho sức khoẻ tài nang cốt lõi thành công Về công tác bố trí sử dụng nhân sự, ông không dề bạt nhân viên lên cấp theo thâm niên mà xét theo khả nang thái dộ với công việc duợc giao Ông thành lập uỷ ban dặc biệt dánh giá nhân viên công ty Uỷ ban hàng nam di dến khắp 65 nahf máy công ty dể theo dõi xem xét cụ thể trình dộ chuyên môn, khả nang thực nhiệm vụ nguời công ty Từ dó dề xuất ý kiến dề bạt, nâng cấp , hạ cấp nhân viên công ty Ông chuộng nguời tài Cho dù họ ai, trẻ hay già, mang lại lợi ích cho công ty duợc trọng dụng Chính sách dãi ngộ công ty công bằng, sáng kiến mang lại lợi nhuận cho công ty dù nhỏ cung dều duợc dánh giá cao duợc thuởng dúng mức, duợc ghi nhận tang luong, nâng bậc, dề bạt Chính sách nhân Hon da 22 Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 hình mẫu dể công ty, doanh nghiệp muốn thành công hoạ tập, sách vừa thu hút nguời tài, vừa tạo khiến nguời lao dộng yên tâm cống hiến gắn bó với công ty 2, * Công ty Honda thuờng tuyển dụng nguời duới 30 tuổi làm việc vì: - Họ nguời trẻ,có sức khoẻ,trình dọ chuyên môn,nang dộng, sáng tạo,nhiệt tình với công việc,muốn thể thân, có tinh thần dổi - Thời gian họ cống hiến cho công ty lâu dài - Dễ tạo - Dễ hoà nhập với công việc, với môi truờng làm việc * Những thuận lợi khó khan: - Thuận lợi: + Chi phí tuyển dụng thấp, tiết kiệm thời gian tìm kiếm tuyển chọn + Hoà nhập nhanh với môi truờng làm việc công ty + Họ làm việc cần cù hết khả nang dể thực mục tiêu, hoài bão Khó khan: + Nguồn cung cấp lao dộng hạn chế + kinh nghiệm làm việc không cao 3, * Liên hệ rút học kinh nghiệm quản trị nhân lực doanh nghiệp Việt Nam Công tác quản trị nhân doanh nghiệp Việt Nam có nhiều vấn dề cần ý,tốt cung có mà chua tốt cung có Ngay dầu tiên, khâu tuyển dụng dã ko tốt, tu tuởng “ sống lâu lên lão làng” tồn việc tuyển dụng nhân từ nguồn bên doanh nghiệp Ở dây họ chua coi trọng nguời trẻ có tài, chua có nhiều co hội phát triển thang tiến Ðó thực tế doang nghiệp nhà nuớc doanh nghiệp mang danh nghia cổ phần hoá Cung phải nói thêm nguồn lao dộng bên doanh nghiệp dồi dào, nhung khó cho nhà tuyển dụng trình dộ, khả nang dáp ứng cho công việc hạn chế.Việc quản trị nhân lực doanh nghiệp Việt nam lỏng lẻo, nguời việc chua duợc xếp hợp lý nên hoạt dộng doanh nghiệp Việt Nam chua dạt hiệu cao, nhiều nguời làm việc trái ngành nghề gây khó khan cho công tác quản trị nhân lực Tình 45: KINH DOANH MỐT Câu 1: Những diều mà Clyne wolfson làm dúng việc thành lập doanh nghiệp: Thứ nhất: họ dã lựa chọn ngành công nghiệp thời trang dể bắt dầu nghiệp Ðây lựa chọn dúng dắn họ nguời có hiểu biết tuong dối mốt nên thuận lợi việc nắm bắt nhu cầu an mặc khách hàng thiết kế sản phẩm Hon nữa, chất luợng sống duợc nâng cao nguời dể ý hon dến viêc làm dẹp nên nhu cầu thời trang lớn Thứ hai: họ dã lựa chọn nữ giới làm khách hàng mục tiêu cho sản phẩm công ty Phụ nữ nguời trọng tới việc an mặc luôn 23 Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 thay dổi phong cách dể bắt kịp mốt dó họ chi nhiều tiền cho việc mua sắm quần áo Họ luợng khách hàng tiềm nang công ty Vì việc Clyne Wolfson lựa chọn kinh doanh thời trang giành cho phụ nữ lựa chọn hoàn toàn xác Thứ ba: họ dã trọng tới việc thiết kế mẫu mã chất luợng sản phẩm cách mua loại vải dẹp tạo trang phục cổ diển , trang nhã ( duợc phụ nữ phuong Tây ua chuộng) Việc giúp sản phẩm công ty nhanh chóng có uy tín thị truờng duợc khách hàng tín nhiệm Những diều mà họ chua ý dến: Một: công ty thành lập sản phẩm chua có uy tín thị truờng nên việc công ty dịnh giá cho sản phẩm mức 300 USD 650 USD cao, khách hàng khó chấp nhận.Khi dua sản phẩm thị truờng sản phẩm dó chua có thuong hiệu công ty nên trọng tới việc sản xuất sản phẩm có chất luợng có mức giá phải chang dể lôi kéo khách hàng Hai: công ty chua dể ý dến việc chi cho quảng cáo giới thiệu sản phẩm Sản phẩm duợc dua thị truờng quảng cáo cách thức tốt dể khách hàng biết dến sản phẩm , biết dến công ty Mặt khác việc trung bày giới thiệu sản phẩm cần thiết, dặc biệt dối với sản phẩm thời trang.Nó giúp cho khách hàng có nhìn rõ hon kiểu dáng cung nhu chất luợng sản phẩm Câu 2: Vốn kinh doanh công ty thấp hiên công ty nợ nần nhiều việc huy dộng thêm vốn dể toán nợ mở rộng sản xuất cần thiết Clyne Wolfson có nguời bạn giàu có nhiệt tình dã cho họ vay tiền dể toán bớt nợ nần Vì họ mời nguời góp vốn dể làm an Công ty dang hoạt dộng ổn dịnh hiệu nên lý dể nguời bạn từ chối lời mời có lợi cho Clyne Wolfson cung cổ phần hóa công ty cách kêu gọi công nhân nhân viên công ty góp vốn kinh doanh huởng lợi tức theo % mức dóng góp giống nhu cô thợ may nguời làm công dã làm Nếu thành công vốn công ty tang lên dáng kể công ty phát triển sản xuất mà nguời công nhân cung làm việc nhiệt tình hiệu hon từ dó góp phần tang doanh thu công ty lên lúc họ không huởng luong co mà duợc huởng phần lợi nhuận công ty Clyne Wolfson cung kêu gọi hợp tác làm an với nguời bên Họ tìm dến doanh nhân công ty mời họ dầu tu vốn vào công ty dể kinh doanh Câu 3: Ðiều hành hoạt dộng công ty hay doanh nghiệp công việc khó khan phức tạp dặc biệt dối với nguời chua có kinh nghiệm quản lý Do dó dòi hỏi nhà quản trị phải có trình dộ cao có hiểu biết sâu rộng linh vực Truớc tiên nhà quản trị phải có kiến thức chuyên môn linh vực mà công ty kinh doanh Nó giúp nhà quản trị hiểu công việc dồng thời 24 Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 hỗ trợ họ việc dua dịnh dạo nhân viên thực tốt hoạt dộng tác nghiệp, giúp nhà quản trị xứ lý kịp thời tình phát sinh trình hoạt dộng công ty Nhà quản trị phải có kiến thức quản trị nói chung quản trị nhân nói riêng Kiến thức quản trị giúp nhà quản trị thực bốn chức nang hoạch dịnh, tổ chức, lãnh dạo, kiểm soát hoạt dộng doanh nghiệp cách có hiệu Mỗi thành viên doanh nghiệp có trình dộ, ki nang khác nhà quản trị phải biết bố trí sử dụng nguồn nhân lực hợp lý nhằm khai thác tối da nang lực họ Không họ có nhu cầu mục tiêu cá nhân khác dó nhà quản trị phải biết dung hòa mối quan hệ doanh nghiệp nhằm tạo tập thể doàn kết hiệu dồng thời có sách dãi ngộ phù hợp dể họ gắn bó lâu dài cống hiến cho daonh nghiệp nhiều hon Ki nang quản trị nhân giúp nhà quản trị làm duợc diều Ðể diều hành doanh nghiệp hoạt dộng hiệu cạnh tranh với doanh nghiệp khác nhà quản trị cần phải có hiểu biết thị truờng quy luật kinh tế Thuong truờng chiến truờng, dó diễn cạnh tranh khắc nghiệt dòi hỏi nhà quản trị phải có nhạy cảm doán dịnh Nhà quản trị phải biết thị truờng dang cần gì, mặt hàng dem lại lợi nhuận nhiều dâu dối thủ cạnh tranh họ Những kiến thức thị truờng quy luật kinh tế giúp nhà quản trị xách dịnh mục tiêu kinh tế cho doanh nghiệp từ dó dua dịnh dúng dắn cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài nhà quản trị cung cần có hiểu biết pháp luật, van hóa-xã hội,về phong tục tập quán dất nuớc sở Ðây yếu tố có tác dộng không nhỏ dến hoạt dộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó cho phép doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng phù hợp với truyền thống van hóa quốc gia dó mà duợc pháp luật cho phép TÌNH HUỐNG 46: CON NGUỜI LÀ CÁI GỐC DẪN ÐẾN CHIẾN THẮNG Câu 1: Trí thức di tìm noi làm việc nhiều lý do, dó có nguyên nhân kinh tế Với xu toàn cầu hóa, noi luong cao, chế dộ trị ổn dịnh môi truờng làm việc thân thiện lại có diều kiện vuon lên hiển nhiên nguời có học hành chọn "tạm" noi dó làm quê huong Nguời Mỹ thành công việc nắn dòng chảy chất xám tự nhiên vào Mỹ sức mạnh kinh tế Các công ty hay tập doàn lớn Mỹ nhanh nhạy chịu choi thuong vụ lôi kéo giành giật nhân tài, chứng họ dã trả mức luong cao gấp lần mức luong mà vị nghiên cứu sinh nguời Thụy Si dã dua Hễ dâu có nhà khoa học tài nang hay có phát minh họ tìm dến mức luong cao ngất nguởng diều kiện làm việc tốt họ dã dễ dàng dem duợc nhân tài với nuớc Mỹ Có thể nói nuớc Mỹ nhu miệng “hố den” dã hút hết nhà khoa học tài nang giới vào dó Trong nuớc khác dặc biệt nuớc nghèo phải công sức dể tạo nhà khoa học nuớc Mỹ chờ thời co, tìm cách dể “ruớc” họ Ðiều chứng tỏ nuớc Mỹ coi trọng vai trò 25 Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 nguồn nhân lực chất luợng cao Kinh tế Mỹ không ngừng phát triển khoa học ki thuật Mỹ dứng hàng dầu giới, chứng tỏ hiệu mà sách thu hút nhân tài Mỹ dem lại lớn Ðây học quý giá cho nuớc dang bị chảy máu chất xám, dó có nuớc ta Bất kì doanh nghiệp muốn tồn phát triển dều cần tới yếu tố nguời Con nguời chủ thể nguồn gốc hoạt dộng doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn dứng vững thuong truờng cần phải tạo sản phẩm-dịch vụ có chất luợng cao mà giá thành rẻ Ðể làm duợc diều doanh nghiệp cần phải có dây truyền công nghệ dại nhung quan trọng hon cần có dội ngu nhân công có trình dộ cao Bởi cho dù máy móc có dại dến dâu, có thông minh dến dâu cung trung gian cho hành dộng nguời nhằm tác dộng dến nguyên vật liệu biến chúng thành sản phẩm hoàn thiện Các công ty, tập doàn Mỹ khuynh dảo thị truờng giới lấn át dối thủ cạnh tranh không tiềm lực tài họ mà họ có tay công nghệ dại giới, công nghệ dó duợc tạo nhờ nhân tài khoa học mà họ dã thuê Hay nói cách khác, công ty Mỹ có duợc thành công nhu hôm họ biết trọng dụng nhân tài Trong thời dại khoa học ki thuật phát triển nhu ngày nay, diều làm nên khác biệt doanh nghiệp yếu tố nguời, cụ thể trí tuệ nguời mà doanh nghiệp có tay Nó dịnh thành công hay thất bại doanh nghiệp Câu 2: Các biện pháp thu hút nhân tài Mỹ: Một trả luong thật cao Bất ai, kể nhà khoa học (không phải tất cả) dều muốn duợc trả mức luong thỏa dáng dể dáp ứng nhu cầu vật chất thân gia dình dùng mức luong hậu hinh cách thức dễ dể dẫn dắt lôi kéo nhân tài phía mình.Nuớc Mỹ nuớc chịu bỏ nhiều tiền cho nghiên cứu khoa học nói chung cho việc thu hút nhân tài nói riêng Các công ty Mỹ sẵn sàng trả mức luong cao gấp nhiều lần so với dối thủ cạnh tranh cho nhà khoa học Chẳng hạn nhu ví dụ, doanh nghiệp Mỹ dã trả mức luong cao gấp lần so với mức luong mà nhà khoa học Thụy Sỹ dã dua dể kéo ông phát ninh sang Mỹ Với mức luong cao nhu thật khó từ chối việc nhà khoa học có tài lựa chọn Mỹ làm bến dỗ diều tất nhiên Hai cung cấp cho nhà khoa học diều kiện làm việc tốt Ðối với nhà khoa học không coi trọng việc tiền bạc mà quan tâm dến môi truờng làm việc dể họ phát huy hết nang lực cống hiến cho khoa học giới công ty Mỹ cung cấp cho họ co sở vật chất trang thiết bị dại phục vụ cho nghiên cứu Trong diều kiện làm việc dó nhà khoa học mắc sức nghiên cứu tạo phát minh Ngoài ,dể thu hút nhân tài Mỹ hai lần sửa dổi luật di dân Theo dó nhà khoa học có thành tựu giới dễ dàng duợc nhập cu vào Mỹ (kể gia dình họ ) mà không cần dể ý tới quốc tịch, tôn giáo Với uu dãi mức luong kết hợp với diều kiện làm việc tốt nhất, nuớc 26 Footer Page 26 of 145 Header Page 27 of 145 Mỹ dã thu hút duợc nhiều nhân tài giới cung có nhiều nhà khoa học muốn sang Mỹ làm việc Hiện có khoảng 90% tổng số nhân viên cao cấp công ty Mỹ chuyên gia nuớc ngoài, chủ nhiệm khoa học 33% truờng dại học tiếng Mỹ học giả nuớc Lợi ích sách trọng dụng nhân tài Mỹ: Nuớc Mỹ trở thành cuờng quốc số kinh tế khoa học ki thuật nhu ngày có phần dóng góp không nhỏ nhà khoa học nuớc mà Mỹ dã lôi kéo Lợi ích mà nuớc mỹ có duợc từ sách thu hút nhân tài lớn Theo thống kê, từ nam 1952 dến nam 1975 sách thu hút nhân tài mà Mỹ dã tiết kiệm duợc từ 15 tỷ dến 20 tỷ USD kinh phí tạo không thời gian tạo Ngay dội ngu nhân tài dã tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ nhằm tạo máy móc trang thiết bị dại giới dể ứng dụng vào lao dộng sản xuất Chính nhờ mà kinh tế nuớc Mỹ phát triển nhanh chóng chở thành kinh tế số giới Trong thập kỉ 30, tính riêng cống hiến cho kinh tế nuớc Mỹ nhà khoa học nuớc phuong Tây tới Mỹ dịnh cu dã tang khoảng 30 tỷ Vào thời diểm dó thực dây số tiền lớn Không có vậy, khoa học ki thuật Mỹ dứng hàng dầu giới cung nhờ phát minh sáng chế nhà khoa học mà Mỹ dã lôi kéo Sau dại chiến giới Mỹ dã “san” duợc nhiều nhà khoa học hàng dầu giới số dó phải kể dến nhà bác học vi dại nguời Ðức Wernher von Braun Einstein - họ chìa khóa thành công chuong chình vu khí hạt nhân tên lửa hành trình Mỹ- nhờ mà thành khoa học ki thuật mỹ chiếm khoảng 60%-80% tổng số thành khoa học ki thuật toàn giới giành duợc nửa tổng số giải Nobel Hiện nay, nhiều nhà khoa học duợc giải thuởng Nobel Mỹ nhung sinh Hoa Kỳ Khoa học ki thuật phát triển dã thúc dẩy kinh tế quân phát triển Mỹ trở thành quốc gia giàu giới, mạnh giới dó chình lợi ích sách thu hút nhân tài Mỹ Câu 3: Hiện theo xu huớng toàn cầu, dã có nhiều tri thức Việt Nam nuớc làm việc, số chiếm khoảng 1% tổng số nguời duợc tạo dại học dại học Con số thực nhỏ bé so với tỉ lệ Trung Quốc 5%, Ấn Ðộ 7%, Châu Phi 60% Mỹ La Tinh 70 % Tuy nhiên 1% dó nhà khoa học có trình dộ có khả nang thực sự, họ nhân tài linh vực công nghệ, sinh học, y học, vật lý, hóa học duợc công ty nuớc san dón, mời gọi với phát minh sáng chế họ Trong dó, nhà khoa học lại nuớc làm dề tài khoa học thiếu tính thực tế hàng nam nhà nuớc phải giành khoản kinh phí lớn cho dội ngu Ðây thực lãng phí lớn Những nhà khoa học di nhiều lý do, mà chủ yếu mức luong mà nhà nuớc trả cho họ không thỏa dáng diều kiện làm việc nuớc dủ 27 Footer Page 27 of 145 Header Page 28 of 145 trang thiết bị cần thiết dể giúp họ tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm Hiện nhà nuớc ta trả luong theo hệ số thang bậc nuớc giới trả luong theo nang lực trình dộ Mặt khác co sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt dộng nghiên cứu khoa học ta thiếu lạc hậu, viện khoa học cấp quốc gia cung chua duợc dầu tu dúng mức chua nói dến viện khoa học trực thuộc sở khoa học hay truờng dại học Ðó chình lý khiến cho nhà khoa học không mặn mà với khoa học nuớc nhà muốn nuớc làm việc Ðã có thời kì dịa phuong ạt nổ phong trào “trải thảm dỏ” dể mời gọi nhà khoa học công tác dịa phuong với hứa hẹn mức luong hậu hinh diều kiện làm việc tốt Nhiều noi dích thân bí thu hay chủ tịch tỉnh lên viện khoa học quốc gia dể mời duợc nhà khoa học tỉnh Tuy nhiên nhà khoa học dịa phuong công tác hoàn toàn thất vọng thủ tục cách thức bố trí công tác dây, nhiều nguời duợc phân công công tác không dúng theo chuyên môn làm chọ họ bộc lộ hết nang lực thân Ðây cung nguyên nhân làm cho nhà khoa học không hứng thú với viện khoa học nuớc Việt Nam nuớc có trình dộ khoa học ki thuật mức chậm phát triển muốn bắt kịp với khoa học giới phải có sách thu hút nhân tài, dặc biết dội ngu nhà khoa học kiều bào nuớc cống hiến cho dất nuớc Hiện tổng số hon triệu kiều bào nuớc có khoảng hon nghìn nguời nhà khoa học, chuyên gia cao cấp dang làm việc cho viện nghiên cứu công ty nuớc Họ có trình dộ cao, hiểu biết luật pháp quốc tế mối quan hệ giới kho báu cho biết tận dụng khai thác Ðiều dáng nói nhiều nguời số họ có tình cảm sâu nặng với dất nuớc Ngoài ra, hàng nam có hon 5000 sinh viên nuớc du học Nếu có sách thích hợp dể thu hút dội ngu tri thức cống hiến cho tổ quốc giải duợc toán nạn chảy máu chất xám Ðể làm duợc diều truớc tiên cần có sửa dổi co chế quản lý thủ tục hành chình dối với nguời nuớc Ðà Nẵng TP Hồ Chí Minh hai dịa phuong có sách linh hoạt dể thu hút nhân tài kiều bào công tác dịa phuong Cụ thể : -UBND thành phố kiến nghị sửa dổi, thay thế, bổ sung sách nhà nuớc dối với kiều bào dã lỗi thời, không phù hợp với tình hình thực tế -Xây dựng co chế, sách dối với trí thức, chuyên gia kiều bào Tinh thần chung duợc UBND TP dặt phá bỏ hết cản ngại dể rộng duờng thu hút nguời tài giỏi dóng góp hết khả nang dể xây dựng TP, xây dựng dất nuớc Ðể làm duợc chuyện dó, bên cạnh co chế, sách, TP xây dựng, củng cố câu lạc khoa học kỹ thuật cho dúng tầm, dủ tu cách, dủ uy tín dể tập hợp trí thức, chuyên gia Việt kiều - Về chế dộ, co theo co chế thị truờng, với ý nghia mức luong phụ thuộc chủ yếu vào giá trị hiệu cống hiến Không cần trọng dãi, uu dãi mà cần sử dụng dúng chuyên môn, sở truờng, dảm bảo cho anh chị em có diều kiện 28 Footer Page 28 of 145 Header Page 29 of 145 thuận lợi môi truờng làm việc thân thiện Cần thiết, Nhà nuớc ban hành số chế dộ phụ cấp hồi huong dặc biệt, giúp trí thức kiều bào trang trải phí tổn ban dầu chuyển từ nuớc nuớc Với sách dó, TP HCM Ðà Nẵng dã dộng viên duợc hàng chục kiều bào nuớc dóng góp tài nang cho thành phố Hai thành phố hy vọng thời gian tới thu hút khoảng 120 nhà khoa học tiếng giới kiều bào với quê huong Những biện pháp thu hút nhân tài TP HCM Ðà Nẵng cần duợc nhân rộng nuớc dể công thu hút nhân tài có duợc hiệu cao Và dây, theo kế hoạch triển khai thực Luật Cán Công chức vừa duợc Thủ tuớng phê duyệt, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện dề án co chế, sách phát hiện, bồi duỡng trọng dụng nhân tài tháng 10/2009 Hy vọng với biện pháp giữ chân mà lôi kéo thêm nhà trí thức xây dựng quê huong dất nuớc, dua dất nuớc khỏi tình trạng lạc hậu phát triển Tình 47: Thuởng phạt công minh khích lệ nhân viên Công tác quản trị nhân doanh nghiệp duợc phản ánh tình là: Thu hút duợc nhân tài dã khó nhung giữ chân họ, phát huy tối da nang lực làm việc họ, khiến họ cống hiến cho doanh nghiệp khó hon Nhà máy Vạn Huớng Tiết Hàng Châu dã thấu hiểu diều dó họ dã dang làm tốt công tác quản trị nhân doanh nghiệp Bằng chứng việc thuởng phạt công minh, khuyến khích nhân viên qua hai thông báo duợc dua vào tháng 10 nam 1989 Thông báo thứ phản ánh công tác dãi ngộ nhân công tác quản trị nhân doanh nghiệp: Nhà máy Vạn Huớng Tiết thực việc dãi ngộ nhân viên trực tiếp vật chất mà cụ thể tiền thuởng Nguời lao dộng cung mong muốn duợc luong cao, thuởng nhiều – lãnh dạo nhà máy dã nắm bắt duợc mong muốn dó nhân viên nên dã triển khai dáp ứng mong muốn dó cách riêng Nhà máy triển khai hoạt dộng tang nang suất tiết kiệm dó trích 10% dể thuởng cho nhân viên Ðiều có lợi cho nhà máy nguời lao dộng Nó giúp nhà máy gia tang duợc mức tiết kiệm, khuyến khích nguời lao dộng làm việc Tiền luong, tiền thuởng giúp nguời lao dộng nuôi sống thân gia dình Hon nữa, làm tang quyền tự hào, dịa vị, uy tín họ gia dình, xã hội Khi dó, sức mạnh tinh thần nguời lao dộng vô hình chung dã tang lên nhiều - diều khiến nguời lao dộng làm việc hiệu hon, cống hiến nhiều hon trung thành hon với doanh nghiệp Ðó diều kiện dể nâng cao chất luợng hiệu kinh doanh nhà máy Thông báo thứ hai phản ánh công tác giáo dục tạo nhân công tác quản trị nhân doanh nghiệp: Hằng nam nhà máy dều triển khai giáo dục cấm dánh bạc, song thực tế xảy tình trạng dó Ðể giữ nghiêm quy dịnh kỷ luật nhà máy, lãnh dạo nhà máy dã dịnh xử lý nhân viên vi phạm Ðó hình thức giáo dục có hiệu tốt: Lãnh dạo nhà máy sử dụng hình thức phạt dánh 29 Footer Page 29 of 145 Header Page 30 of 145 trực tiếp vào tài chính, vào việc làm vừa có tác dụng giáo dục có hiệu với nguời vi phạm vừa có tác dụng ran de nguời khác Nguời lao dộng có ý thức hon bị xử lý sai phạm tài Cả hai thông báo dều dạt duợc hiệu tích cực dua vào triển khai Ðiều dó cho thấy huớng di dúng dắn nhà máy công tác quản trị nhân lực Phân biệt diểm giống khác hai thông báo tình quản trị - Giống nhau: Hai thông báo gây trấn dộng lớn công nhân, dều liên quan dến vật chất mà cụ thể tiền nguời lao dộng, dều có tác dụng khuyến khích, ran de lớn giúp nhà máy hoạt dộng hiệu hon, tạo môi truờng làm việc lành mạnh, khuyến khích nỗ lực dóng góp nhân viên - Khác nhau: Ðiểm khác co thông báo thứ thuởng, thông báo thứ hai phạt Thông báo thứ mang tính chất khuyến khích, thông báo thứ hai lại mang tính chất ran de Thông báo thứ có tác dụng lâu dài thông báo thứ hai có tác dung tức thời Phân tích tác dụng hai thông báo dối với nhà máy Vạn Huớng Tiết tình quản trị Thông báo thứ dua dã thực khuyến khích nguời lao dộng gia tang nang suất tiết kiệm, giảm bớt duợc tình trạng lãng phí, rút bớt nguyên vật liệu duợc nhân viên huởng ứng tích cực Kết là, “từ tháng dến tháng toàn phân xuởng dúc dã tiết kiệm duợc khoảng 29,6 sắt, uớc chừng 74046 nhân dân tệ Nếu số tiếp tục duợc nhân lên nhà máy giảm duợc nhiều chi phí, từ dó hạ giá thành sản phẩm, mặt hàng nhà máy duợc tiêu thụ nhiều hon, tang doanh thu Cùng với thông báo thứ nhất, thông báo thứ hai duợc dua cung dua lại tác dụng tích cực Nó có tác dụng ran de lớn, góp phần làm dội ngu nhân viên, tạo môi truờng làm việc lành mạnh cho nguời lao dộng làm việc hiệu Tình 48: Hàn Quốc - Triết lý quản lý theo phong cách “nhân hoà” Phân tích phong cách quản lý “nhân hoà” Hàn Quốc Các nhà quản trị Hàn Quốc dã dựa vào phong cách quản lý truyền thống họ kết hợp với phong cách kinh doanh nguời Mỹ Họ tạo dựng bầu không khí gia dình, vu khí chủ yếu họ quan niệm triết lý quản lý, gói gọn duới mục tiêu yêu cầu họ giúp dỡ gặp truờng hợp khẩn truong Ðây nguyên tắc chủ dạo nhà quản trị Hàn Quốc Họ xem toàn thể nhân viên nhu dại gia dình, dung tiền thuởng dể kích thích nhiệt tình lao dộng Các nhà quản lý hàn Quốc dã bám chặt vào yếu tố “ nhân hòa” hay nhân tố nguời mà hay nhắc dến Nguời lao dộng duợc xem nhu nguời gia dình duợc khích lệ tinh thần làm việc Ðồng thời tiền thuởng cung dộng lực không nhỏ kích thích họ Họ dã duợc quan tâm vật chất tinh thần, diều dó thúc họ làm việc hang say hiệu Ðây phong cách quản trị hay chứng dã dem lại hiệu cao khiến nhà sản xuất Mỹ phải kinh ngạc 30 Footer Page 30 of 145 Header Page 31 of 145 Những biện pháp kích thích nhân viên làm việc thuờng duợc nhà quản trị sử dụng: Ðể kích thích nhân viên làm việc, nhà quản trị dã sử dụng biện pháp dãi ngộ, dó trình cham lo dến dời sống vật chất tinh thần nguời lao dộng Ðãi ngộ nhân lao dộng tạo dộng lực kích thích nguời lao dộng làm việc Nguời lao dộng doanh nghiệp làm việc với dộng co thúc dẩy nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần họ Ðãi ngộ mang lại niềm tin cho nguời lao dộng dối với doanh nghiệp, công việc nguời xunh quanh, dó sức mạnh tinh thần dể họ làm việc tốt hon, cống hiến nhiều hon trung thành với doanh nghiệp hon Có hai hình thức dãi ngộ nhân dó dãi ngộ tài dãi ngộ phi tài + Ðãi ngộ tài chính: Ðãi ngộ tài doanh nghiệp hình thức dãi ngộ thực công cụ tài chính, bao gồm nhiều loại khác : tiền luong, tiền thuởng, tiền phụ cấp, trợ cấp, cổ phần • Tiền luong : số tiền mà doanh nghiệp trả cho nguời lao dộng tuong ứng với số luợng chất luợng lao dộng dã hao phí trình lao dộng dã thực duợc Tiền luong giúp nguời lao dộng có phuong tiện dể thõa mãn nhu cầu sinh hoạt thân họ cung nhu gia dình họ, dó tiền luong trở thành dộng lực lớn việc thúc dẩy nguời lao dộng hoàn thành chức trách duợc giao • Tiền thuởng : khoản tiền doanh nghiệp trả cho nguời lao dộng họ có thành tích dóng góp vuớt mức quy dịnh Tiền thuởng với tiền luong tạo nên khoản thu nhập tiền chủ yếu nguời lao dộng Từ dó thấy tiền thuởng cồn cụ khuyến khích vật chất có hiệu dối với nguời lao dộng, nguời tiềm ẩn nhiều nang lực làm việc • Trợ cấp: duợc thực nhằm giúp nhân khắc phục duợc khó khan phát sinh hoàn cảnh cụ thể •Phụ cấp: khoản tiền duợc trả thêm cho nguời lao dộng họ dảm nhận thêm trách nhiệm làm việc diều kiện không bình thuờng Phụ cấp có tác dụng tạo công dãi ngộ thực tế • Cố phần: công cụ dãi ngộ nhằm làm cho nguời lao dộng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cung nhu nâng cao tinh thần trách nhiệm họ dối với doanh nghiệp •Phúc lợi: duợc cung cấp chi nguời lao dộng dể họ có thêm diều kiện nâng cao chất luợng sống sinh hoạt gia dình Phúc lợi tự nguyện duợc doanh nghiệp áp dụng nhằm kích thích nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cung nhu thu hút nguời có tài làm việc + Ðãi ngộ phi tài chính: Ðãi ngộ phi tài trình cham lo sống tinh thần nguời lao dộng thông qua công cụ tiền bạc Trong doanh nghiệp thuong mại, dãi ngộ phi tài duợc thực thông qua hai hình thức : 31 Footer Page 31 of 145 Header Page 32 of 145 • Ðãi ngộ thông qua công việc : Tạo cho nguời lao dộng công việc phù hợp Ðó phải công việc thỏa mãn yêu cầu sau: - Mang lại thu nhập xứng dáng với công sức mà họ dã bỏ dể thực công việc - Có vị trí, vai trò dịnh hệ thống công việc doanh nghiệp - Phù hợp với trình dộ chuyên môn, tay nghề kinh nghiệm nguời lao dộng - Có co hội dể họ thang tiến - Không nhàm chán, trùng lặp, gây ức chế mặt tâm lý, kích thích lòng say mê, sáng tạo - Không làm ảnh huởng dến sức khỏe, dảm bảo an toàn tính mạng thực công việc - Kết công việc phải duợc xem xét dánh giá theo tiêu chuẩn rõ ràng, mang tính thực tiễn • Ðãi ngộ thông qua môi truờng làm việc Ðãi ngộ thông qua môi truong làm việc duợc thực duới hình thức nhu: - Tạo dung không khí làm việc - Quy dịnh tạo dựng quan hệ ứng xử thành viên nhóm làm việc - Ðảm bảo diều kiện vệ sinh an toàn lao dộng - Tổ chức phong trào van hóa, van nghệ, thể dục, thể thao - Hỗ trợ hoạt dộng doàn thể - Quy dịnh thời gian giấc làm việc linh hoạt Ngoài hình thức nói trên, thái dộ ứng xử nhà quản trị dối với nhân viên thuộc cấp nội dung quan trọng dãi ngộ phi tài có tác dộng mạnh dến tinh thần làm việc nhân viên tập thể lao dộng Yếu tố quan trọng quản trị? Ðể thực “chiến luợc nguời” nhà quản trị cần làm gì? Theo em, yếu tố quan trọng quản trị nguời Bởi suy cho quản trị dều quản trị nguời Con nguời nguồn nhân lực quan trọng nhất, tác dộng dến nguồn nhân lực khác làm cho hệ thống doanh nghiệp vận hành duợc Con nguời yếu tố khiến doanh nghiệp tồn phát triển Ðể thực hiên “chiến luợc nguời”, nhà quản trị cần phải quan tâm dến yếu tố nguời: Coi toàn thể cán công nhân viên nhu dại gia dình dó nhân viên tác dộng qua lại cách thoải mái với cấp diều hành gắn bó chặt chẽ với thành công công ty Nhà quản trị cần có biện pháp dộng viên, khen thuởng, tang luong kịp thời, tạo môi truờng làm việc thân thiện, nâng cao tạo bồi duỡng nhân sự, tạo duợc mối quan hệ mối tuong tác thân phận, nhóm doanh nghiệp; quan tâm dến dời sống vật chất tinh thần nguời lao dông giúp họ hoàn thành gia tang nang suất, tang thu nhập 32 Footer Page 32 of 145 ... vấn dề quản trị nhân lực trạm có nhiều thiếu xót có sai lầm Sai lầm thiếu xót công việc: tuyển dụng nhân sự, bố trí sử dụng nhân sự, tạo dãi ngộ nhân ** Thứ nhất: việc tạo dãi ngộ nhân sự, nhân. .. dịnh dạo nhân viên thực tốt hoạt dộng tác nghiệp, giúp nhà quản trị xứ lý kịp thời tình phát sinh trình hoạt dộng công ty Nhà quản trị phải có kiến thức quản trị nói chung quản trị nhân nói riêng... cho nhân tài làm việc dó mà công ty nhỏ mang lại Tình 3: TRẠM KINH DOANH TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG Vận dụng lý thuyết quản trị nhân lực dể phân tích tình Ðầu tiên phải hiểu quản trị nhân lực? Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tình huống Quản trị nhân sự, Bài tập tình huống Quản trị nhân sự, Bài tập tình huống Quản trị nhân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay