Tìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội

75 185 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ================== NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (29/12/1988) Ơ TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : THÔNG TIN - THƯ VIỆN HỆ ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY KHÓA HỌC : QH - 2006 – X NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THS ĐỒNG ĐỨC HÙNG Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương HÀ NỘI, 2010 K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất thầy cô giáo Khoa Thông tin-Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo toàn thể cán Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Lao động – Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy giáo – Thạc sỹ Đồng Đức Hùng, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng song thời gian có hạn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận đóng góp thầy cô bạn để đề tài hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Phương K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CNH - HĐH CSDL ĐH LĐ - XH HS - SV TT TT - TV K51 Thông tin – Thư viện Từ viết đầy đủ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cơ sở liệu Đại học Lao động - Xã hội Học sinh - sinh viên Trung tâm Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu .6 Đóng góp lý luận thực tiễn Cấu trúc khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG .7 CHƯƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING 1.1 Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .7 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 1.1.2.1 Chức .8 1.1.2.2 Nhiệm vụ 1.1.3 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 1.1.3.2 Đội ngũ cán 10 1.1.4 Cơ sở vật chất 11 1.1.5 Nguồn lực thông tin .12 1.2 Hoạt động Marketing lĩnh vực thông tin - thư viện 17 1.2.1 Khái niệm Marketing 17 1.2.2 Vai trò Marketing hoạt động thông tin - thư viện 19 1.2.3 Ứng dụng Marketing hoạt động thông tin - thư viện 20 K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 25 2.1 Đặc điểm người dùng tin nhu cầu tin Trung tâm .25 2.2 Sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện Trung tâm .29 2.2.1 Sản phẩm thông tin - thư viện 29 2.2.2 Dịch vụ thông tin - thư viện 38 2.3 Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu 43 2.3.1 Tổ chức thông báo sách 44 2.3.2 Tổ chức hội nghị người dùng tin 45 2.3.3 Tổ chức đào tạo người dùng tin .45 2.4 Tổ chức đào tạo cán thư viện 47 2.5 Mối quan hệ nhà trường Trung tâm .48 CHƯƠNG 3: MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 3.1 Nhận xét, đánh giá .50 3.1.1 Thuận lợi 50 3.1.2 Khó khăn 51 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Trung tâm 53 3.2.1 Các giải pháp tổ chức quản lý 53 3.2.2 Các giải pháp kỹ thuật 55 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ 57 PHẦN 3: KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương PHẦN 1: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với tiến vượt bậc khoa học - công nghệ biến đổi lớn lao kinh tế, trị, văn hóa, xã hội toàn giới, xu hướng toàn cầu hoá diễn mạnh mẽ, đòi hỏi quốc gia phải có nguồn nhân lực đáp ứng số lượng chất lượng cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Giáo dục đại học trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu phát triển nhanh bền vững đất nước, đặt yêu cầu cấp thiết phải đổi mạnh mẽ giáo dục đại học Đảng Nhà nước ta ý thức rõ tầm quan trọng phát triển giáo dục khoa học - công nghệ, coi giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội IX ghi rõ: "Phát triển kinh tế, CNHHĐH nhiệm vụ trung tâm Con đường CNH Việt Nam cần rút ngắn thời gian so với nước trước , gắn CNH với HĐH, tận dụng khả để đạt trình độ tiên tiến, đại khoa học công nghệ, bước phát triển kinh tế tri thức Phát huy nguồn lực trí tuệ sức mạnh tinh thần người Việt Nam, đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, xem tảng động lực nghiệp CNH - HĐH"[10, 1] Nền kinh tế tri thức đòi hỏi nhiều giáo dục đại học lực Tuyên ngôn hội nghị giới giáo dục đại học kỷ XXI nhấn mạnh: xã hội "ngày dựa vào tri thức , giáo dục đại học nghiên cứu hoạt động thành tố quan trọng phát triển bền vững văn hoá, kinh tế - xã hội môi trường người, cộng đồng dân tộc" K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Nhiệm vụ đặt cho giáo dục trách nhiệm nặng nề, có trách nhiệm xây dựng nguồn nhân lực cho CNH – HĐH, đào tạo đội ngũ khoa học - kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, nắm vững ứng dụng tri thức thực tiễn, đổi chuyển giao công nghệ thực thắng lợi nghiệp CNH - HĐH Trường Đại học Lao động - Xã hội (ĐH LĐ - XH) trường đầu ngành thuộc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Trong công đổi toàn diện đất nước nay, nhiệm vụ đặt cho trường nặng nề, bao gồm nhiều lĩnh vực công tác trọng yếu có tác động sâu sắc đến ổn định xã hội, phát triển kinh tế đất nước Một biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo trường thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT TT TV), để trở thành nơi cung cấp thông tin phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học trường Ngành Thông tin - Thư viện (TT TV) đóng vai trò quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ, động, trí tuệ cho đất nước Hiện nay, nước ta nói chung trường ĐH LĐ - XH nói riêng, thư viện xem quan văn hóa giáo dục thực nhiệm vụ phổ biến thông tin, tri thức giúp người đọc tự nâng cao trình độ; tuyên truyền chủ trương sách Đảng Nhà nước; góp phần giáo dục đạo đức thẩm mỹ cho người sử dụng thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật; đồng thời cung cấp tài liệu giúp cho người sử dụng nghỉ ngơi, giải trí cách tích cực Để thực tốt nhiệm vụ thư viện cần tạo lập sản phẩm, dịch vụ tốt mà cần Marketing dịch vụ sản phẩm đến với người dùng tin Nhận thức tầm quan trọng hoạt động Marketing ngành TT - TV, nhiều năm trở lại TT TT - TV, trường ĐH LĐ - XH có nhiều cố gắng đạt nhiều thành tựu đáng kể lĩnh vực K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương này, góp phần nâng cao hiệu chất lượng hoạt động phục vụ thỏa mãn ngày cao nhu cầu tin người dùng tin Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, hoạt động Marketing thư viện tồn hạn chế định Vì vậy, thời gian thực tập với kiến thức học giảng đường, chọn đề tài nghiên cứu: “Tìm hiểu hoạt động Marketing Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Lao động - Xã hội” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động Marketing TT TT – TV, trường ĐH LĐ – XH năm gần Từ đó, đưa vài nhận xét kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Trung tâm Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài Hiện nay, hướng đề tài: “Tìm hiểu hoạt động Marketing quan thông tin - thư viện” tương đối chưa có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề phòng tư liệu Khoa TT-TV, Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Chính vậy, chọn đề tài: “Tìm hiểu hoạt động Marketing Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Lao động - Xã hội” phù hợp với tính nghiên cứu khoa học Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Marketing TT TT – TV, Trường ĐH LĐ – XH - Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu nội dung liên quan tới hoạt động Marketing TT TT – TV, trường ĐH LĐ - XH: Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu; Tổ chức đào tạo người dùng tin; Tổ chức hội nghị bạn đọc… K51 Thông tin – Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp quan sát; - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu; - Phương pháp thống kê số liệu; - Phương pháp vấn; - Phương pháp điều tra theo bảng hỏi Đóng góp lý luận thực tiễn - Về lý luận: Đề tài ý nghĩa, tầm quan trọng việc tìm hiểu hoạt động Marketing giai đoạn nay, nhằm nâng cao kiến thức bổ ích thúc đẩy khai thác có hiệu nguồn tài liệu phong phú để phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu phục vụ bạn đọc - Về thực tiễn: Đề tài nêu thực trạng hoạt động Marketing TT TT-TV Trường ĐH LĐ - XH Từ đó, tác giả đề tài đưa nhận xét, đánh giá với kiến nghị cần thiết nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Trung tâm Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo; nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Lao động - Xã hội với hoạt động Marketing Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động - Xã hội Chương 3: Một vài nhận xét kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động - Xã hội K51 Thông tin – Thư viện 10 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương số thầy, cô giáo trường Buổi trò chuyện giúp cho tất người thêm gần gũi Trung tâm TT – TV kết hợp trực tiếp với khoa có ngành học liên quan như: Lao động – Việc làm, Tiền lương – Tiền công, An sinh xã hội, Chính sách xã hội Các buổi thông tin chuyên đề ngoại khoá nên tổ chức thường xuyên hoạt động phải bám sát vào đề tài nghiên cứu khoa học Hình thức đơn giản không phần hiệu quả, hình thức vẽ Panô giới thiệu sách chụp sách chọn lọc phóng to treo phòng đọc, phòng mượn TT TT - TV trường để tuyên truyền sách 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ - Tăng cường xây dựng sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin: Để tiến tới “xây dựng thư viện điện tử”, liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin với tất thư viện nước hội nhập với cộng đồng thư viện quốc tế, việc đầu tư sở vật chất, sở hạ tầng thông tin vấn đề cần quan tâm hàng đầu phải trọng đầu tư vào hạng mục sau: Đầu tư máy tính để thành lập phòng Internet Tăng cường kinh phí mua sách, báo – tạp chí đẩy mạnh quan hệ hợp tác trao đổi Trung tâm chủ động liên hệ với phòng, khoa ban, môn trường để nắm nhu cầu tài liệu cần bổ sung để có biện pháp, kế hoạch bổ sung tài liệu cho phù hợp Nâng cấp phầm mềm, hệ thống máy tính với thiết bị an ninh thư viện như: camera, cổng từ… để tiến tới tổ chức kho mở phòng đọc lưu thông phòng mượn Xây dựng website TT TT – TV trường ĐH LĐ - XH cổng kết nối thư viện bên ngoài, để người dùng tin dễ dàng tiếp cận sử dụng sản phẩm dịch vụ truyền thống điện tử thư viện K51 Thông tin – Thư viện 61 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Thay đổi toàn tủ mục lục đóng sai kích cỡ thiếu đồng Trang bị thêm số phương tiện vận chuyển tài liệu Trung tâm xe đẩy, băng chuyền để giảm sức lao dộng cán thư viện, nâng cao suất lao động Mở rộng diện tích phòng đọc, kho chứa tài liệu, phòng làm việc - Tiến hành đào tạo người dùng tin nhằm giúp họ hiểu chế tổ chức hoạt động Trung tâm, biết sử dụng sản phẩm dịch vụ TT - TV Trên sở phải có hướng dẫn nhiệt tình đội ngũ cán thư viện quan tâm, đầu tư thích đáng lãnh đạo nhà trường để việc đào tạo, huấn luyện người dùng tin đạt kết tốt - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để chia sẻ nguồn lực thông tin quan TT - TV, để hợp tác, liên kết thư viện với số lĩnh vực như: sách thủ tục, nguồn nhân lực công nghệ thông tin thư viện, phần mềm quản lý thư viện, phần cứng (hạ tầng máy tính, thiết bị tin học) Cần phải xây dựng cổng thông tin chung cho hệ thống để phát triển dịch vụ công cộng qua môi trường Internet chia sẻ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: việc liên kết sở liệu biên mục để sử dụng biểu ghi chép; tra cứu mục lục trực tuyến OPAC, chia sẻ nguồn tài nguyên số thông qua dịch vụ Internet dịch vụ thư điện tử, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, phối hợp bổ sung tư liệu điện tử trực tuyến K51 Thông tin – Thư viện 62 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương PHẦN 3: KẾT LUẬN Thư viện quan văn hoá giáo dục nhà trường Thư viện đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội Hiện nay, sách báo Thư viện trở thành phương tiện quan trọng việc xây dựng người xã hội mới, giúp người tiếp thu thành tựu tiên tiến giới Do đó, đào tạo nguồn lực tương lai cho đất nước trách nhiệm nặng nề trường Đại học trường ĐH LĐ - XH nói riêng Thư viện “giảng đường thứ hai” thiếu sinh viên Hoạt động Marketing quan TT - TV cầu nối người dùng tin với nguồn lực thông tin thư viện Hiệu công tác tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động thư viện Nói cách khác, chất lượng hoạt động thư viện đánh giá, kiểm nghiệm trình Marketing, việc đáp ứng nhu cầu người dùng tin Vị thư viện có củng cố tăng cường hay không công tác định Vì vậy, để khẳng định vai trò thiếu thư viện thời đại ngày thiết phải thực hoạt động Marketing quan TT - TV Trong xu chung đó, TT TT – TV trường ĐH LĐ - XH ngày hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động nhằm góp phần đưa Nhà trường trở thành Trung tâm đào tạo đội ngũ cán lớn có uy tín nước Trường ĐH LĐ - XH nơi đào tạo, cung cấp cho đất nước đội ngũ cán có trình độ cao lĩnh vực chuyên ngành xã hội chuyên ngành tự nhiên, đáp ứng yêu cầu đặt thời kỳ đổi phục vụ cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Cùng với trưởng thành lớn mạnh Trường, TT TT - TV có bước phát triển họat động thông tin- thư viện nói chung hoạt động K51 Thông tin – Thư viện 63 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Marketing nói riêng góp phần to lớn vào nghiệp giáo dục đào tạo Nhà trường Mặc dù nhiều khó khăn, song với tâm trách nhiệm cán thư viện cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hết lòng với nghiệp giáo dục đào tạo để trường ĐH LĐ - XH TT TT TV bạn đồng hành trình học tập, nghiên cứu, trau dồi tri thức toàn thể cán sinh viên trường K51 Thông tin – Thư viện 64 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TT TT – TV, TRƯỜNG ĐH LĐ – XH Hình 1: Phòng Mượn Hình 2: Kho sách phòng mượn K51 Thông tin – Thư viện 65 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Hình 3: Phòng báo, tạp chí K51 Thông tin – Thư viện 66 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Hình 4: Phòng đọc tổng hợp K51 Thông tin – Thư viện 67 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thị Thanh Bình (2008), Tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Lao động – Xã hội, Khoá luận tốt nghiệp ngành Thông tin - Thư viện, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội Nguyễn Huy Chương, Phan Văn, (1997), Nhập môn khoa học thư viện thông tin, Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, Công tác phục vụ người dùng tin, Tập giảng Nguyễn Thị Hạnh (2008), Tìm hiểu công tác phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động – Xã hội, Niên luận, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội Nguyễn Thị Hằng (2008), Tìm hiểu sản phẩm dịch vụ thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội Hà Nội, Khoá luận tốt nghiệp ngành Thông tin - Thư viện, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội Kỷ yếu 45 năm ngày thành lập trường Đại học Lao động - Xã hội (27/5/1961 – 27/5/2006) Trương Đại Lượng (2010), Marketing hoạt động thông tin – thư viện, Tạp chí thư viện, số 1(21) Nâng cao lực phục vụ Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường ĐHLĐXH, Hà Nội Trần Thị Minh Nguyệt, Người dùng tin, Tập giảng 10 Trần Thị Anh Phương (2008), Báo cáo thực tập tốt nghiệp, 57tr 11 Tạ Thị Thịnh (1999), Phân loại tài liệu tổ chức mục lục phân loại, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội K51 Thông tin – Thư viện 68 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương 12 Trần Mạnh Tuấn, Marketing hoạt động thông tin thư viện, Tập giảng 13 Trần Mạnh Tuấn (1998), Sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện, Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia, Hà Nội 14 Bùi Loan Thuỳ (2001), Thư viện học đại cương, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 15 Bùi Thanh Thuỷ (2009), Marketing-mix với hoạt động thông tin, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thông tin khoa học công nghệ ngày nay”, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr 180-183 16 Lê Văn Viết (2001), Cẩm nang nghề thư viện, Văn hoá - thông tin, Hà Nội 17 Website trường Đại học Lao Động – Xã hội http: // www.ulsa.edu.vn K51 Thông tin – Thư viện 69 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG – XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2010 PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu “Tìm hiểu hoạt động Marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động - Xã hội”, mong bạn đóng góp ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô  mà bạn cho phù hợp Xin vui lòng cho biết mức độ thường xuyên bạn đến Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Lao động – Xã hội?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chỉ đến kỳ thi Bạn thường sử dụng loại hình tài liệu thư viện ?  Giáo trình, giảng  Tài liệu tham khảo  Các loại báo, tạp chí chuyên ngành  Cơ sở liệu  Luận văn, Luận án, Đề tài khoa học  Báo cáo thực tập Khác (xin bạn vui lòng nêu rõ)…………………………………………… Tài liệu thư viện đáp ứng nhu cầu bạn chưa?  Đáp ứng tốt  Đáp ứng phần K51 Thông tin – Thư viện 70 Khoá luận tốt nghiệp  Nguyễn Thị Phương Chưa đáp ứng Bạn thường sử dụng hình thức phục vụ thư viện ?  Mượn nhà  Đọc chỗ  Sao chụp tài liệu  Tra cứu tin máy  Thư mục giới thiệu sách Ý kiến khác………………………………………………………………… Nếu bạn sử dụng hình thức hình thức bạn thấy hiệu thích sử dụng cả? Hình thức phục vụ Mượn nhà Đọc chỗ Sao chụp tài liệu Tra cứu tin máy Thư mục giới thiệu sách Rất tốt Tốt TB Kém Bạn đến Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Lao động – Xã hội vì:  Tài liệu phong phú  Tài liệu sát thực với chương trình học  Điều kiện học thuận lợi Các lý khác ……………………………………………………………… Đánh giá bạn hệ thống tra cứu tin Trung tâm? Hệ thống tra cứu Tủ phích mục lục Tra cứu máy Dễ sử dụng Bình thường Khó sử dụng Bạn đánh thái độ phương pháp phục vụ cán thư viện?  Tốt K51 Thông tin – Thư viện 71 Khoá luận tốt nghiệp  Chưa tốt  Bình thường Nguyễn Thị Phương Bạn có nhu cầu tham gia lớp hướng dẫn, đào tạo cán thư viện không?  Có  Không 10 Bạn nhận xét hoạt động quảng bá tài liệu Trung tâm?  Tốt  Chưa tốt  Bình thường 11 Theo bạn hoạt động Marketing Trung tâm làm hài lòng độc giả chưa?  Hài lòng  Chưa hài lòng  Bình thường 12 Bạn có đề xuất, kiến nghị để nâng cao hoạt động Marketing Trung tâm thời gian tới ? 13 Xin bạn vui lòng cho biết số thông tin thân - Bạn sinh viên:  Năm thứ  Năm thứ  Năm thứ  Năm thứ - Giới tính:  Nam  Nữ  Đại học - Trình độ văn hoá:  Trung cấp K51 Thông tin – Thư viện  Cao đẳng 72 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương - Chức vụ nghề nghiệp:  Cán lãnh đạo  Cán giảng dạy, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bạn Hà Nội, ngày tháng năm Người làm phiếu TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG – XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN Độc lập – Tự – Hạnh phúc K51 Thông tin – Thư viện 73 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Hà nội, ngày tháng năm 2010 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Nhằm tìm hiểu, đánh giá hoạt động Marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Lao động – Xã hội, tác giả tiến hành điều tra, thu thập ý kiến bạn đọc thư viện Với 105 phiếu yêu cầu phát ra, kết thu sau: - Nhóm cán lãnh đạo: 5% - Nhóm cán giảng dạy, nghiên cứu: 10% - Nhóm học sinh: 85% • Mục đích bạn đọc tới thư viện: - Học tập, nghiên cứu: 75% - Giải trí: 30% - Mục đích khác: 10% • Loại hình tài liệu bạn đọc thường sử dụng thư viện: - Giáo trình, giảng: 50% - Tài liệu tham khảo: 15% - Các loại báo, tạp chí chuyên ngành: 30% - Cơ sở liệu: 5% - Luận văn, Luận án, Đề tài khoa học: 5% - Báo cáo thực tập: 10% • Hình thức phục vụ bạn đọc hay sử dụng: - Đọc chỗ: 50% - Mượn nhà: 55% - Sao chụp tài liệu: 20% - Tra cứu tin máy tính: 5% - Thư mục giới thiệu sách: 85% • Bạn đọc đến Trung tâm vì: - Tài liệu phong phú mới: 50% K51 Thông tin – Thư viện 74 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương - Tài liệu sát thực với chương trình học: 50% K51 Thông tin – Thư viện 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội, Tìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội, Tìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay