Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Và Hoạt Động Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

69 169 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:55

Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== BÙI THỊ NGA NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH-2011-X HÀ NỘI - 2015 K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== BÙI THỊ NGA NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH-2011-X NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS TRỊNH KHÁNH VÂN HÀ NỘI - 2015 K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài này, em nhận giúp đỡ, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn – ThS Trịnh Khánh Vân, thầy cô khoa Thông tin – Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, cán công tác Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, bạn bè gia đình Nhân dịp em xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn, thầy cô Khoa, cán Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Với vốn kiến thức khả có hạn, nên khóa luận không tránh khỏi thiếu xót nội dung cung hình thức trình bày Em mong nhận bảo, góp ý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên Bùi thị Nga K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTV Cán thư viện CSDL Cơ sở liệu DDC Khung phân loại thập phân Dewey (Dewey Decimal Classfication) ĐHCNGTVT Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ISBD Mô tả thư mục theo tiêu chuẩn Quốc tế ( International Standar NCT Bibliographic Description) Nhu cầu tin NDT Người dùng tin OPAC Mục lục truy nhâp công cộng trực tuyến (Online Public Access VTL Catalog) Vốn tài liệu K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Bảng 1: Bảng cấu sách tiếng Việt theo lĩnh vực Trung tâm 21 Bảng 2: Bảng danh sách chủ tủ mục lục truyền thống Trung tâm 32 Bảng 3: Bảng thể số lượng tài liệu điện tử danh mục Trung tâm 35 Bảng 4: bảng thống kê biểu ghi thư mục theo môn loại kho đọc Trung tâm 36 Hình 1: Biểu đồ thể cấu NDT Trung tâm 10 Hình 2: Biểu đồ thể cấu vốn tài liệu phân theo ngôn ngữ 13 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Tinh hình nghiên cứu theo hướng đề tài Đối tượng phạm vi nghiên Phương pháp nghiên cứu Đóng góp lý luận thực tiễn đề tài Bố cục khóa luận Chương 1: Khái quát Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải .5 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Chức nhiệm vụ 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ .7 1.3 Người dùng tin nhu cầu tin Trung tâm 1.3.1 Người dùng tin .8 1.3.2 Nhu cầu tin 10 1.4 Đặc điểm vốn tài liệu sở vật chất – kỹ thuật Trung tâm .12 1.4.1 Vốn tài liệu 12 1.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật .14 1.5 Ý nghĩa công tác tổ chức quản lý phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện 15 Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải .17 2.1 Thực trạng tổ chức Trung tâm 17 2.1.1 Cơ cấu tổ chức 17 2.1.2 Đội ngũ cán 19 2.2 Thực trạng hoạt động Thư viện 20 2.3.1 Công tác phát triển vốn tài liệu 20 2.3.2 Công tác xử lý tài liệu 24 2.2.3 Công tác tổ chức bảo quản tài liệu 38 2.2.4 Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc .41 K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga 2.2.5 Quan hệ hợp tác 46 Chương 3: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải …………………………………………………… ………………………… 48 3.1 Nhận xét 48 3.1.1 Ưu điểm 48 3.1.2 Nhược điểm 51 3.2 Kiến nghị 54 3.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 54 3.2.2 Tăng cường nguồn lực thông tin xây dựng chiến lược nguồn tin 54 3.2.3 Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc 56 3.2.4 Nâng cao chất lượng loại hình sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện 56 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thư viện .58 3.2.6 Xây dựng phát triển hoạt động maketing giới thiệu hoạt động Trung tâm 60 3.2.7 Đào tạo người dùng tin 61 3.2.8 Chú trọng công tác bảo quản tài liệu .61 3.2.9 Mở rộng quan hệ hợp tác 61 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với phát triển không ngừng khoa học công nghệ tạo nhiều biến đổi sâu sắc hoạt động người nói chung lĩnh vực thông tin thư viện nói riêng Đặc biệt, thư viện giới có xu hướng tự động hóa hoạt động nghiệp vụ chuyển sang loại hình thư viện điện tử, thư viện số nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tri thức thông tin không ngừng tăng lên xã hội Cùng với lớn mạnh nhanh chóng nguồn tin toán lớn cho Trung tâm thông tin - thư viện thực tốt công tác Hơn nữa, Thư viện ngày khẳng định vai trò đời sống xã hội, kho tàng văn hóa dân tộc, nơi lưu giữ kho tàng văn hóa nhân loại Thư viện tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng tới tri thức thông tin lĩnh vực, đặc biệt giáo dục Nhận thấy vai trò quan trọng này, Nhà nước ta có định hướng đặt cho hoạt động thông tin - thư viện nước nhà Trung tâm thông tin- thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nằm hệ thống thư viện trường đại học, có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo Nhà trường Trung tâm có nhiệm vụ đảm bảo thông tin tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học Nhà trường Nhận thấy vai trò Trung tâm nỗ lực đổi phương thức tổ chức hoạt động để đáp ứng yêu cầu đào tạo chung Nhà trường Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (sau xin gọi tắt Trung tâm) không ngừng đổi từ công tác chuyên môn nghiệp vụ đến hoạt động phục vụ, đại hóa sở vật chất Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đổi nghiệp giáo dục đào tạo giai đoạn đại, công tác tổ chức hoạt động thư viện cần phải đổi mới, nâng cao để đáp ứng tối đa nhu cầu người dùng tin Chính tác K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga giả lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu tổ chức hoạt động Trung tân Thông tin – Thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải” nhằm tìm hiểu mặt mạnh, mặt yếu tổ chức hoạt động Trung tâm, từ đề giải pháp nhằm xây dựng Trung tâm ngày phát triển, góp phần vào nghiệp giáo dục đào tạo Nhà trường Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích Phản ánh thực trạng tổ chức hoạt động Trung tâm, từ đề xuất số giải pháp giúp hoàn thiện công tác tổ chức nâng cao hiệu hoạt động thư viện, phục vụ cách tốt nhu cầu tin người dùng tin 2.2 Nhiệm vụ • Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến đề tài • Nghiên cứu trình hình thành phát triển Trung tâm, đặc điểm sở vật chất, đội ngũ cán Trung tâm • Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động Trung tâm • Đề xuất giải phát hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (ĐHCNGTVT) nay, có số đề tài tập trung nghiên cứu đến khía cạnh khác trung tâm như: công tác phục vụ bạn đọc, loại hình sản phẩm dịch vụ,…Tuy nhiên, đề tài dừng lại việc nghiên cứu mảng hoạt động thư viện Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải mà chưa có đề tài nghiên cứu cách tổng thể tổ chức hoạt động thư viện Vì chọn đề tài làm đề tài khóa luận với hy vọng kế thừa thành thành nghiên cứu tác giả trước, đồng thời vận dụng kiến thức học để làm rõ thực trạng công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp • Bùi Thị Nga Đối tượng nghiên cứu: vấn đề tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải • Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vị không gian: Nghiên cứu công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - sở Hà Nội + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - sở Hà Nội giai đoạn Phương pháp nghiên cứu đề tài • Phương pháp nghiên cứu tài liệu; • Phương pháp quan sát trực tiếp, vấn • Phương phápphân tích số liệu, tổng hợp, thống kê Đóng góp lý luận thực tiễn đề tài Về lý luận: Khẳng định tầm quan trọng việc hoàn thiện công tác tổ chức việc nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải góp phần hoàn thiện lý luận công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Về thực tiễn: Phân tích khó khăn, thuận lợi đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Bố cục khóa luận Ngoài phần mục lục, lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Khái quát Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Chương 3: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga  Thu hút nguồn kinh phí: Để bắt đầu hoạt động đó, yếu tố quan trọng thiếu kinh phí Kinh phí chủ yếu cho hoạt động Trung tâm Nhà trường cung cấp Để phát triển vốn tài liệu lớn mạnh trước tiên Nhà trường cần quan tâm kinh phí cho Trung tâm Ngoài thư viện cần chủ động tạo ngồn kinh phí cho thân, thu hút nguồn kinh phí bên Trung tâm cần thu hút nguồn bổ sung tặng biếu Trung tâm TTTV, quỹ tài trợ, Nhà xuất nước quốc tế Đây nguồn tài liệu tham khảo phong phú nội dung Tập trung khai thác tài liệu nội sinh trường: luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học cán giảng viên, sinh viên trường cần lưu chiểu lại để có sách tổ chức phục vụ - Xây dựng chiến lược nguồn tin:Nguồn tin giữ vai trò quan trọng hoạt động thông tin thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng tin Để phất triển nguồn tin cần: Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý, xuất thông tin cán Thực tin học hóa hoạt đông thông tin tạo điều kiện cho việc kiểm soát thông tin Xây dựng vốn tài liệu đầy đủ số lượng, phong phú chủng loại, chất lượng tốt phù hợp với yêu cầu ngày cao NDT Đặc biệt phối hợp sưu tầm biên mục sở liệu tài liệu điện tử, tài liệu ngoại văn nhằm đáp ứng cho nhu cầu hoc tập nghiên cứu người dùng tin Tự xây dựng sở liệu khác nhau, đặc biệt sở liệu toàn văn, sở liệu nội sinh ( luận án, luận văn, …) K56 – Thông tin – Thư viện 48 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Xây dựng sách bổ sung VTL hợp lý sở nguồn kinh phí, ngành học mục tiêu đào tạo Nhà trường Nguồn tài liệu phải đảm bảo tính phù hợp, tính khoa học, tính cập nhật tính tin cậy Có sách kết hợp với khoa, ban ngành công tác bổ sung tài liệu Từ lập danh sách tài liệu cần bổ sung khoa để tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch bổ sung Những tài liệu quan trọng có nhu cầu cao ưu tiên bổ sung trước 3.2.3 Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc Nâng cao chất lượng phục vụ gắn liền với việc đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ có cách bổ sung tài liệu, mở rộng diện tích kho trang thiết bị Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện nhằm nắm bắt NCT NDT tìm đường thỏa mãn nhu cầu cách tốt Maketting sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện tập trung vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tượng sử dụng giá hợp lý thông qua phương pháp tiếp xúc hợp lý Tiến hành cho mượn sinh viên hệ trung cấp nhằm khai thác tối đa nhu cầu thông tin nhóm Phối hợp với nhà trường kiểm soát nhóm NDT qua thẻ áp dụng sách mượn trả, trường sinh viên quy cao đẳng đại học Cần tổ chức hoạt động thu hút NDT như: câu lạc bạn đọc, triểnlãm, trưng bày các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện,… 3.2.4 Nâng cao chất lượng loại hình sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện K56 – Thông tin – Thư viện 49 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Sự tiến nhanh chóng khoa học, công nghệ bùng nổ thông tin tiền đề cho thay đổi mạnh mẽ hoạt động thông tin - thư viện Từ đó, dịch vụ thông tin thư viện cần phát triển đa dạng phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu tin (NCT) ngày cao NDT Củng cố gia tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ sở nhu cầu NDT.NCT NDT biến đổi cộng thêm phát triển nhanh chóng thông tin công nghệ đại, Trung tâm cần có sách phát triển sản phẩm dịch vụ có nghiên cứu tổ chức dịch vụ đại  Sản phẩm: Đa dạng hóa loại hình sản phẩm: sản phẩm có thư viện, xây dựng biên soạn thêm tổng luận, phát triển liệu thư mục sang loại hình bang từ, đĩa CD… Sử dụng danh mục tài liệu vào việc thông báo tài liệu thư viện Thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng sơ liệu nội sinh luận án, luận văn để nhanh chóng đưa phục vụ ban đọc Tăng cường hướng dẫn tra cứu trực tuyến, cách tìm kiếm khai thác thông tin OPAC thư viện • Dịch vụ Trang bị thêm trang thiết bị cho dịch vụ cung cấp tài liệu Sao chụp tài liệu dịch vụ cung cấp tài liệu gốc dạng chụp lại cho NDT trường hợp họ muốn có tài liệu để sử dụng lâu dài tài liệu không phếp mượn nhà Phần đông NDT có nhu cầu dịch vụ này, thư viện chưa có trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu họ cần trang bị thêm máy photocopy cho thư viện Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống kho mở, nhanh chóng đưa vào phục vụ, đáp ứng NCT NDT khắc phục nhực điểm kho đóng Xây dựng phòng đọc ngoại văn luận án luận văn Hai loại hình tài liệu thư viện nên xây dựng chung phòng K56 – Thông tin – Thư viện 50 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Về tài liệu ngoại văn: Người dùng tin trường hạn chế ngoại ngữ, việc tự tiếp xúc với tài liệu thúc đẩy nhu cầu NDT hơn, gạt bỏ e dè thông qua cán thư viện Về luận án luận văn: nguồn tin có tính chất chuyên ngành cao, nhiều NDT mong đợi cần đưa phục vụ Bên cạnh dịch vụ có, thư viện cần tổ chức thêm dịch vụ đặt mượn tài liệu, hỗ trợ trực tuyến Những dịch vụ có gía trị gia tăng cao tra cứu thông tin chọn lọc Đây dịch vụ cần thiết NDT sử dụng phổ biến nhiều thư viện Trường đại hoc Phục vụ thông tin chọn lọc: Đây hình thức thông tin cần áp dụng Trung tâm Đặc biệt cho dành cho nhóm NDT cán quản lý, lãnh đạo Đây nhóm có thời gian rảnh rỗi nhu cầu thông tin lại cao, cô động, súc tích nên thông tin phục vụ cho họ cần phải có tính chọn lọc Để dịch vụ thông tin có chọn lọc có hiệu quả, Trung tâm cần thực yêu cầu sau: - Thông tin phải ngắn gọn, súc tích để đánh giá nội dung tài liệu gốc - Thông tin đưa phải ngắn gọn, xác phù hợp với nhu cầu thông tin NDT - Trung tâm phải có trách nhiệm theo dõi, thu thập phân tích ý kiến phản hồi NDT Từ có kê hoạch điều chỉnh nguồn thông tin chọn lọc Trung tâm cung cấp 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thư viện Cán thư viện cầu nối giúp người dùng tin đến gần với thư viện Một thư viện có khang trang, bề đến đâu mà cán thư viện có tinh thần phục vụ không tốt, bạn đọc lui tới đánh giá thư viện phục vụ tốt Người cán thư viện cần có tri thức khoa học, có trình độ chuyên môn cao để hoàn thành nhiệm vụ thu thập, xử lý, cập nhật thông tin, nghiên cứu nhu cầu tin bạn đọc tư vấn cho họ hoàn thành nhu cầu tìm kiếm sử dụng thông tin họ K56 – Thông tin – Thư viện 51 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước hết nâng cao kỹ mềm, kỹ giao tiếp với người dùng tin, đạo đức nghề nghiệp sau kiến thức chuyên môn Đặc biệt kiến thức công nghệ thông tin Hơn nữa, xã hội hóa, thông tin ngày phát triển, tất lĩnh vực có cạnh tranh, đòi hỏi người cán thư viện phải không ngừng học hỏi, tìm tòi sáng kiến trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần phải có kiến thức ngoại ngữ, tin học kiến thức liên ngành,… Thiết kế chương trình, nội dung khoa đào tạo huấn luyện cán thư viện phối hợp với trung tâm thư viện khác, mời chuyên gia ngành thư viện Tạo điều kiện cho cán thư viện nghiên cứu, học tập thực tế thời gian ngắn hạn hệ thống thư viện đại Trung tâm thư viện phát triển nước Đặc biệt thời đại bùng nổ thông tin nay, kỹ tin học ngoại ngữ người CBTV đòi hỏi cao Để đảm bảo trình độ nhân viên, chất lượng phục vụ khâu hoạt động tốt thư viện cần đẩy mạnh việc đào tạo kiến thức tin học ngoại ngữ, tổ chức lớp tin học ngợi ngữ cho cán thư viện, khuyến khích, hỗ trợ họ nâng cao kỹ này.Từ động lực để xây dựng, phát triển khai thác tốt sản phẩm dịch vụ đại, đảm bảo vai trò thông tin Thư viện cách tôt Cân đối nguồn nhân lực Trung tâm giới tính Tăng thêm 1-2 cán nam để khắc phục khó khan như: Công tác vận chuyển tài liệu, nghỉ chế độ thai sản nên đảm bảo nguồn nhân lực thường xuyên cho Trung tâm Có chế độ khen thưởng, khuyến khích sống cho CBTV để họ gắn kết với nghề nghiệp, sáng tạo công việc nghiên cứu 3.2.6 Xây dựng phát triển hoạt động maketing giới thiệu hoạt động Trung tâm Tổ chức hoạt động thường niên giới thiệu thư viện, hưởng ứng hoạt động để đưa hình ảnh thư viện gần gũi với NDT K56 – Thông tin – Thư viện 52 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Các ngày lễ kỹ niệm tổ chức buổi tuyên truyền giới thiệu sách chủ chủ đề Để sinh viên cán trường tham gia thu hút nhiều bạn đọc biết đến hình ảnh thư viện Kết hợp với Nhà trường xây dựng sổ tay sinh viên cho sinh viên vào trường Ngoài mục liên quan đến công tác đào tạo có thêm mục giói thiệu thư viện, chức năng, nhiệm vụ thư viện, hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viên, … Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ nay, mạng xã hội đường nhanh đưa thông tin đến với người sử dụng.chính vậy, việc đẩy mạnh việc quảng bá thư viện, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thư viện website mình, Trung tâm quảng bấ rộng hình ảnh thư viện youtobe, trang mạng xã hội,… 3.2.7 Đào tạo người dùng tin Nhằm mục đích quảng bá, tuyên truyền hình ảnh của Trung tâm đến với bạn đọc; Hướng dẫn họ truy cập, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực thông tin của Trung tâm, tránh để “nguồn tin bị chết” Chủ yếu hướng đến nhóm người dùng tin sinh viên vào trường, giúp họ nhanh chóng làm quen với phương pháp khai thác sử dụng thông tin thư viện Hiện Trung tâm chưa trọng đến việc đào tạo người dùng tin, vào đầu năm học thư viện cần có kế hoạch thể kết hợp với nhà trường việc cấp thẻ sinh viên tích hợp với thẻ thư viện cho sinh viên mở lớp giới thiệu kiến thức thư viện cho sinh viên, để sinh viên làm test cấp thẻ sử dụng thư viện K56 – Thông tin – Thư viện 53 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Đối với NDT biết đến thư viện, tổ chức buổi hội nghị bạn đọc phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng máy tra cứu thư viện, tạo điều kiện cho bạn đọc làm quen với phương pháp tìm tin thư viện 3.2.8 Chú trọng công tác bảo quản tài liệu Nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản tài liệu cho cán thư viện bạn đọc Xây dựng nội quy, quy chế bảo quản tài liệu người dùng tin sử dụng tài liệu, có biện pháp hành đối vói bạn đọc thiếu ý thức, vi phạm ý thức bảo quản tài liệu Có sách chặt chẽ mạnh tay tình trạng hạn, hỏng tài liệu,… người dùng tin Lập kế hoạch vệ sinh kho sách, thường xuyên kiểm tra tài liệu cách xếp tránh tình trạng có tài liệu chết Nhất kho mở đưa vào hoạt động kế hoạch cầng cần thiết lập đưa vào sử dụng Xây dựng phòng báo tạp chí Có thể xây dựng chung với phòng luận án luận văn để đưa vào phục vụ sở hạ tầng hạn chế tài liệu Đẩy nhanh tiến trình hoàn thành kho mở đưa vào hoạt động phục vụ NDT 3.2.9 Mở rộng quan hệ hợp tác Mở rộng quan hệ hợp tác nước nước nâng cao trình độ khoa học, giao lưu, học tập, tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến công tác thông tin - thư viện thời kỳ đại Từ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trung tâm cần có kế hoạch cụ thể việc trao đổi chia sẻ nguồn lực thông tin đặc biệt thư viện trường đại học có lĩnh vực đào tạo tương tự như: Đại học Bách khoa, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội,… nhằm dễ dàng việc trao đổi nguồn tin điện tử, CSDL luận văn, luận án, báo, tạp chí,…sau K56 – Thông tin – Thư viện 54 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Thúc đẩy quan hệ hợp tác với tổ chức liên hiệp thư viện, quan thư viện Thu hút quan hệ đầu tư từ quỹ hỗ trợ phát triển thư viện,… KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, thông tin yếu tố định cho tồn phát triển xã hôi Chính vai trò thư viện ngày khẳng định Thấy tầm quan trọng thư viện, Bộ Giao thông Vận tải ban lãnh đạo Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đầu tư cho Trung tâm phát triển Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nơi đào tạo, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực: công trình, khí, Gắn liền với bước phát triển nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Trường, Trung tâm Thông tin- Thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải trở thành trung tâm thông tin, cung cấp, phục vụ thông tin cho đối tượng NDT trường Thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cần phát triển để trở thành nơi cung cấp thông tin khoa học nhanh chóng cho K56 – Thông tin – Thư viện 55 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga công tác đào tạo nghiên cứu khoa học Trung tâm ngày khẳng định phận tách rời với nghiệp giảng dạy, học tập nghiên cứu Nhà trường Việc hội nhập công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mặt đòi hỏi Trung tâm phải chuyển dịch thân theo Đó chế công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Trung tâm cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị đại vào hoạt động, thiết lập sản phẩm dịch vụ thông tin đa dạng, đẩy nhanh trình hình thành thư viện số Trung tâm Dù không khó khăn gặp phải với nỗ lực tâm huyết lãnh đạo cán trung tâm với quan tâm lãnh đạo Nhà trường bước đà lớn đưa trung tâm ngày phát triển, đại hóa có khả hội nhập với thư viện đại nước khu vực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 342/QĐ 2014 phê duyệt chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận Tải đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Nguyễn Thị Giang (2013), Công tác phục vụ người dùng tin trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội Nguyễn Thị Kim Ngân (2012), Tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội Nguyễn Thị Nhung (2008), Công tác tổ chức hoạt động Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội Lê Văn Viết (2001), Cẩm nang nghề thư viện, Văn hóa thông tin, Hà Nội Lê Văn Viết (2002), “Một số hoạt động nghiệp vụ ngành Thông tin –Thư viện”, Tạp chí Thông tin & tư liệu, Văn hóa thông tin, Hà Nội K56 – Thông tin – Thư viện 56 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Bùi Loan Thùy (2001), Thư viện học đại cương, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hà Nội Trần Mạnh Tuấn (1998), Sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội Website Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải: http://utt.edu.vn/ 10 Website Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải: http://server:8080/libs PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nội quy thư viện Trung tâm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Trường ĐH Công nghệ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Nội quy thư viện Điều 1: Bạn đọc cán bộ, giáo viên, công nhân HS –SV công tác học tập Trường ĐHCNGTVT đối tượng phục vụ, sử dụng dịch vụ Thư viện Khi đến thư viện để đọc mượn sách cần phải thực Nội quy thư viện Điều Khi vào thư viện pải xuất trình thẻ công chức- viên chức (nếu CB, GV, CNV) thẻ HS-SV(nếu HS-SV) với nhân viên phụ trách thư viện; túi xách tư trang cá nhân phải gửi lại tử đồ theo quy định K56 – Thông tin – Thư viện 57 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Điều Thực nếp sống văn minh, tranh phục ngiêm chỉnh, tôn người xung quanh Không hút thuốc lá, không mang đồ ăn, đồ uống, chất cháy nổ vào thư viện Điều Phải thực theo hướng dẫn nhân viên quản lý thư viện, không tự tiện vào kho sách, khu vực làm việc dành riêng cho cán bộ, nhân viên quản lý thư viện Học sinh-Sinh viên không vào phòng đọc CB, GV, CNV nhà trường Điều Phải có trách nhiệm giử gìn trật tự, vệ sinh môi trường tài sản chung, không vứt rác bừa bải, bả kẹo cao su nhà; không tự ý điều chỉnh tranh thiết bị thư viện Điều Khi làm thủ tục mượn sách đọc phòng đọc thư viện HS-SV: Không tháo phích khỏi hộp trả lại hộp phích vào vị trí phích Chỉ mượn tối đa 03 sách (đối với CB,GV,CNV),02 sách (đối với HS-SV) cho buổi học Cuối buổi đọc pải trả hết sách tài kiệu mượn, xếp lại ghế ngồi vào chổ quy định Điều Bạn đọc HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình theo tập thể lớp pải đăng ký với lớp trưởng để lập danh sách; mươn giáo trình riêng lẻ phải đặt cọc gấp đôi giá trị sách; mổi HS-SV mượn tối da 03 sách phải trả lại giáo trình kết thúc môn học NDT CB, GV, CNV mượn tối đa 05 sách tham khảo thời gian tuần, giáo trình giảng dạy dược mượn thời gian tham gia giảng dạy Bạn đọc mượn tiếp đả trả đủ số lượng sách đả mượn theo thời gian quy định Điều Bạn đọc có nhu cầu in photo tài liệu sẻ thư viện phuc vụ theo quy định Điều Khi mượn sách bạn đọc phải tự kiểm tra tình trạng sách, thấy khác thường (rách,thiếu trang,vết bẩn) pải báo cho thủ thư phụ trách thư viện để đổi khác Khi trả sách phát sách bị rách, cắt, vết bẩn, thiếu trang, K56 – Thông tin – Thư viện 58 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga người mượn phải bồi thường theo quy định nhà trường Trong trường hợp sách phải bồi thường gấp đôi giá trị sách Điều 10 Bạn đọc đến thư viện phải có trách nhiệm thực đầy đủ quy định nêu Nếu vi phạm, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, người vi phạm phải chịu xử lý theo quy định nhà trường quy chế HS-SV Hà Nội, ngày tháng năm 2011 (Hiệu trưởng) Đã ký Đỗ Ngọc Viện Phụ lục 2: Phếu yêu cầu sử dụng tài liệu Trung tâm TRƯỜNG ĐHCNGTVT THƯ VIỆN PHIẾU YÊU CẦU Họ tên:………………………………………………………………………… Lớp: ……………………………………………………………………………… Tên tài liệu:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 201 Ký tên K56 – Thông tin – Thư viện 59 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Phụ lục 3: NDT sử dụng máy tính Trumg tâm Phụ lục 4: NDT sử dụng máy tính phòng đọc chỗ K56 – Thông tin – Thư viện 60 Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga Phụ lục 6: Bảng thông báo tài liệu Trung tâm Phụ lục 6: Khu báo tạp chí Trung tâm K56 – Thông tin – Thư viện 61 Khóa luận tốt nghiệp K56 – Thông tin – Thư viện Bùi Thị Nga 62 ...Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== BÙI THỊ NGA NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI... nghiệp Bùi Thị Nga LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài này, em nhận giúp đỡ, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn – ThS Trịnh Khánh Vân, thầy cô khoa Thông tin – Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội... Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên Bùi thị Nga K56 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Nga DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTV Cán thư viện CSDL Cơ sở liệu DDC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Và Hoạt Động Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Và Hoạt Động Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Và Hoạt Động Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay