Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh savannakhet nước CHDCND lào

26 151 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ JANVANDAM LAMPHAY THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH SAVANNAKHET NƯỚC CHDCND LÀO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2017 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 04 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong nguồn lực cho tăng trưởng phát triển kinh tế vốn quan trọng, nhiều mang tính định Thu hút đầu sử dụng vốn đầu có hiệu chìa khóa thành công cho phát triển quốc gia, đặc biệt kinh tế phát triển Cùng với nhiều địa phương nước, năm qua, tỉnh Savannakhetcó nhiều cố gắng hoạt động xúc tiến đầu tư, ban hành nhiều chế, sách ưu đãi, tạo lập môi trường thuận lợi … để thu hút vốn đầu Nhờ đó, số lượng vốn đầu nước, đặc biệt vốn đầu trực tiếp nhà đầu không ngừng tăng lên Kết hoạt động từ dự án nhà đầu góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế môt cách tích cực, hướng Savannakhet tỉnh có xuất phát điểm kinh tế - xã hội, sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng nguồn lực cho đầu phát triển nói riêng, cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung thấp Tuy nhiên thời gian ngắn với nỗ lực, cố gắng vươn lên phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn tình hình kinh tế - xã hội tỉnh có khởi sắc chuyển biến tích cực Đặc biệt hoạt động đầu nước tỉnh dần khẳng định vị trí vai trò phát triển kinh tế Nếu năm 1997 có dự án đầu nước có 90 dự án Nhiều nhà đầu biết tới tỉnh Savannakhet Việc phân tích khoa học, tìm nguyên nhân đề giải pháp để thu hút nhiều vốn đầu trực tiếp nhà đầu nước nước vào Savannakhet thời gian tới nhiệm vụ cần thiết, cấp bách Xuất phát từ yêu cầu đó, tác giả chọn vấn đề: “Thu hút đầu trực tiếp nước vào tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế 2 Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thu hút vốn đầu trực tiếp nước - Phân tích thực trạng việc thu hút vốn đầu trực tiếp vào tỉnh Savannakhet - Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp vào Savannakhet thời gian tới Đối tượng phạm vi, phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Savannakhet - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: đề tài nghiên cứu nội dung tỉnh Savannakhet + Về thời gian: giải pháp nêu lên có ý nghĩa ngắn hạn Phương pháp nghiên cứu: Để thực mục tiêu nghiên cứ, tác giả sử dụng phương phá nghiên cứu sau: + Phương pháp khảo sát thực tiễn, phân tích, tổng hợp, so sánh, xử lý số liệu thống kê + Thập số liệu từ tài liệu, đài báo, báo cáo, sách, tạp chí có liên quan Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn, phần mở đầu phần kết luận, kiến nghị luận văn gồm có chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận đầu trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) Chương 2: Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào thời gian qua Chương 3: Giải pháp thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Khái niệm đầu trực tiếp nước (Foreign direct investment- FDI) a Đầu Trong luận văn này, tác giả cho rằng: Đầu trình bỏ vốn (tiền, nguyên liệu, nhân lực, công nghệ, giá trị thương hiệu, bí kinh doanh…) vào hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận b Dự án đầu Dự án đầu tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng Hoàn tạo đối tượng định nhằm đạt tăng trưởng khối lượng, Hoàn tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định c Vốn đầu Vốn đầu biểu tiền khoản mục chi phí gắn liền với nội dung hoạt động đầu d Đầu trực tiếp nước ( FDI) FDI loại hình đầu quốc tế, chủ đầu kinh tế đóng góp số vốn tài sản đủ lớn vào kinh tế khác để sở hữu điều hành, kiểm soát đối tượng họ bỏ vốn đầu nhằm mục đích lợi nhuận lợi ích kinh tế khác e Thu hút vốn đầu trực tiếp nước Thu hút đầu trực tiếp nước thu hút vốn đầu từ nhà đầu trực tiếp nước hay nói cách khác tổng hợp hoạt động marketing nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI Các hoạt động hội thảo, vận động đầu tư, tham gia triển lãm, diễn đàn thương mại đầu tư,… Đó tổng thể biện pháp, hoạt động thích hợp nhằm thu hút nhà đầu nước bỏ vốn đầu quốc gia hay địa điểm 1.1.2 Đặc điểm FDI Đầu trực tiếp nước có đặc điểm chủ yếu sau: - Gắn liền với việc di chuyển vốn đầu - Tiến hành thông qua việc bỏ vốn thành lập mới, hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua lại chi nhánh doanh nghiệp có, mua cổ phiếu mức khống chế tiến hành hoạt động hợp chuyển nhượng doanh nghiệp - Nhà đầu nước chủ sở hữu hoàn toàn vốn đầu sở hữu vốn đầu với tỷ lệ định - Là hoạt động đầu nhân, chịu điều tiết quan hệ thị trường quy mô toàn cầu - Nhà đầu trực tiếp kiểm soát điều hành - FDI bao gồm hoạt động đầu từ nước vào nước đầu từ nước nước - FDI chủ yếu công ty xuyên quốc gia thực 1.1.3 Các hình thức FDI Các hình thức FDI gồn: Hợp tác kinh doanh sở Hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty liên doanh gọi doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu nước ngoài, hợp tác liên danh, số loại hình FDI đặc biệt 1.1.4 Vai trò đầu trực tiếp nước Đầu trực tiếp nước thể rõ vai trò sau: - FDI đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển ngành kinh tế theo hướng đại hoá cách có hiệu - Thu hút vốn FDI qua giải tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhâp cho người dân - Mở rộng thị trường kích thích tăng trưởng, bước hội nhập vào kinh tế khu vực - Thu hút vốn FDI vào ngành ngành kinh tế mà đặc biệt ngành công nghiệp Lào Tuy nhiên, tồn số hạn chế từ đầu trực tiếp nước ngoài, là: - Sẽ xảy làm suy yếu doanh nghiệp nước, làm cho kinh tế nước nhận đầu ngày phụ thuộc vào nhà sản xuất nước - Về chuyển giao công nghệ, FDI có khả chuyển giao công nghệ lạc hậu sang nước phát triển, biến nước tiếp nhận đầu thành "bãi thải công nghệ" - Lợi nhuận doanh nghiệp FDI có xu hướng chuyển nước - Tạo nên vấn đề phức tạp quản lý biến động thị trường ngoại hối, trốn thuế thông qua chuyển giá, tăng mức độ gây ô nhiễm môi trường - Làm tăng vấn đề xã hội phân hoá xã hội, giàu nghèo, nạn "chảy máu chất xám" nội kinh tế 1.2 NỘI DUNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.2.1 Hoạt động xúc tiến đầu Xúc tiến đầu nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp thực chất tổng hợp biện pháp tiếp thị quảng bá hình ảnh quốc gia hay địa phương cung cấp dịch vụ đầu tốt cho nhà đầu để khuyến khích họ tăng cường đầu vào quốc gia hay địa phương 1.2.2 Xây dựng môi trường đầu Môi trường đầu theo nghĩa chung tổng hoà yếu tố bên liên quan đến hoạt động đầu ảnh hưởng, tác động trực tiếp gián tiếp đến hiệu đầu nhà đầu Môi trường đầu yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới kết thu hút đầu Môi trường đầu tốt khuyến khích, tạo động lực để nhà đầu mạnh dạn đầu với chi phí rủi ro thấp, lợi nhuận cao góp phần mang lại hiệu hoạt động phạm vi toàn xã hội Nội dung môi trường đầu theo cách hiểu đầy đủ mà nhà khoa học nêu bao gồm: Môi trường pháp lý, ổn đinh trị xã hội, phát triển sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành 1.2.3 Chính sách ưu đãi đầu Chính sách thu hút FDI hình thành ưu đãi thuế, đất đai, chế thuận lợi việc chu chuyển vốn, xuất nhập khẩu, kinh doanh thị trường nước bảo đảm luật pháp quyền sở hữu vốn tài sản, sở hữu trí tuệ nhà đầu 1.2.4 Các tiêu phản ánh kết thu hút vốn đầu trực tiếp nước Có nhiều cách để phân tích phản ánh tình hình thu hút FDI quốc gia khu vực Một số việc phân tích, phản ánh dựa tiêu sau: - Số lượng dự án đầu tăng thêm Quy mô vốn đầu thu hút - Tốc độ tăng vốn đầu thu hút - Cơ cấu vốn đầu - Vốn đầu thực - Nguồn vốn đầu thu hút 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên - Điều kiện vị trí địa lý: yếu tố quan trọng Một nước có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu vận chuyển trở thành bàn đạp để nước đầu thực mục đích đầu - Địa hình, khoáng sản, đất đai, rừng, khí hậu… trở thành lợi so sánh nhằm thu hút đầu nước Nó ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố đầu vào mà định tính chất đầu 1.3.2 Nhân tố xã hội: Nhân tố xã hội thể trị ổn định, lao động, văn hóa xã hội - Sự ổn định trị: yếu tố hàng đầu để xem xét có nên đầu vào nước hay không Nền trị có ổn định khuyến khích thu hút FDI có bất ổn đời sống kinh tế -chính trị - xã hội gây tác động không nhỏ đến nhà đầu - Nguồn nhân lực chất lượng cao: Nguồn lao động vừa nhân tố để thu hút vừa nhân tố sử dụng có hiệu FDI Việc thiếu nhân lực kỹ thuật lành nghề, nhà lãnh đạo, quản lý cao cấp, nhà doanh nghiệp tài ba lạc hậu trình độ khoa học - công nghệ khó lòng đáp ứng yêu cầu nhà đầu - Văn hóa- xã hội: có trình độ giáo dục cao nhiều tương đồng ngôn ngữ, tôn giáo, tập quán với nhà đầu nước Sẽ có thu hút lớn FDI 1.3.4 Nhân tố kinh tế Các nhân tố kinh tế thể rõ mặt sau: - Hệ thống sở hạ tầng: có ảnh hưởng lớn đến trình triển khai thực hiên dự án nhà đầu Một nước thu hút nhiều vốn đầu nước kết cấu sở hạ tầng đủ tốt dảm bảo chất lượng dịch vụ cho nhà đầu (như nước Lào) - Các yếu tố kinh tế: thể xu hướng toàn cầu hóa liên kết khu vực, xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô Ngoài ra, yếu tố môi trường khoa học công nghệ yếu tố môi trường vi mô ảnh hưởng lớn đến thu hút FDI CHƯƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH SAVANNAKHET NƯỚC CHDCND LÀO THỜI GIAN QUA 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI, KINH TẾ CỦA TỈNH SAVANNAKHET NƯỚC CHDCND LÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Tỉnh Savannakhet có quận 15 huyện, với diện tích 21.774 km2, phía Đông tỉnh có biên giới giáp với nước CHXHCN Việt Nam với chiều dài 135,8 km, phía tây giáp với Vương quốc Thái Lan, có chiều dài 153 km Phía bắc giáp với tỉnh Khăm Muôn, có chiều dài 314 km phía nam giáp với tỉnh Salavăn, có chiều dài 259 km Tỉnh Savannakhet nằm quốc lộ số 09 Dân số trung bình năm 2015 khoảng 900.215 người Tỉnh có 15 huyện 2.1.2 Đặc điểm xã hội - Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tỉnh Savannakhet trì nhịp độ phát triển kinh tế khá, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành sản xuất dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; thu ngân sách tăng khá, địa phương có nguồn thu ngân sách lớn - Về Giáo dục – đào tạo, văn hoá – xã hội Giáo dục đào tạo đầu phát triển số lượng chất lượng Mạng lưới trường, lớp xây dựng phát triển theo quy hoạch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo hướng chuẩn hoá xã hội hoá - Lực lượng lao động Dân số yếu tố quan trọng để cung cấp lao động cho đơn vị kinh doanh Hiện nay, tỉnh Savannakhet có Trung tâm phát triển tay nghề lao động cho nhân dân với nhiều cấp bậc khác tới trung tâm Trong hàng năm, đào tạo tay nghề lao động với nhiều chuyên môn khác tới 850 người/năm 2.1.3 Đặc điểm kinh tế Hiện Lào phát triển bối cảnh số nước lâm vào khủng hoảng, số nước đường cải cách mở cửa, đổư mới, mục tiêu vừa bảo đảm đường độc lập dân tộc, vừa mở rộng quan hệ quốc tế sở hợp tác có lợi xu quốc tế hoá ngày xâu sắc khó khăn Trong điều kiện đó, hoạt động thu hút FDI Lào đòi hỏi phải chủ động, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, sức học hỏi, tìm tòi sang tạo, đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, sử dụng có chọn lọc thành tựu kinh nghiệm Việt Nam thế giới 2.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH SAVANNAKHET TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng công tác xúc tiến đầu trực tiếp nước tỉnh Savanakhet - Về công tác xúc tiến đầu Những hoạt động xúc tiến đầu Sở kể đến là: lập danh mục dự án kêu gọi ĐTNN, xuất tài liệu xúc tiến đầu để tuyên truyền tại hội thảo, gặp gỡ nhà đầu Công tác xúc tiến đầu nước thành phố coi nhiệm vụ trọng tâm đạo; năm Sở Kế hoạch Đầu Savannakhet với UBND thành phố tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu lãnh đạo thành phố dẫn đầu đến thị trường trọng điểm, đồng thời kết hợp với Bộ, ngành Trung ương cử đoàn cán tham gia Đó vận động, xúc tiến đầu đến Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Châu Âu (08- 20/09/2010) - Khuyến khích đầu tư: Sử dụng sách khuyến khích cụ thể liên quan đến ưu đãi thuê đất giảm giá thuê đất, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt rà phá vật liệu nổ, hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng, đảm bảo xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật tới chân hàng rào, hỗ trợ đào tạo lao động Ngoài xây dựng cáccChính sách giá sách nhiều giá hỗ trợ khác - Dịch vụ sau đầu * Hệ thống ngân hàng bao gồm chi nhánh ngân hàng Nhà nước Lào, ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng tương đối đa dạng * Khả tiếp cận nguồn tín dụng: Các doanh nghiệp không dễ dang để tiếp cận nguồn tín dụng Nguyên nhân thủ tục hành vấn đề liên quan rườm rà, chưa thực sựu đơn giản, đòi hỏi nhiều giấy tờ chứng chứng minh doanh nghiệp… Như vậy, thực trạng môi trường đầu Savannakhet nhiều bất cập cần giải thời gian tới để Savannakhet phát huy cách hiệu lợi so sánh sẵn có thu hút FDI 10 Bảng 2.2 Quy mô dòng vốn FDI vào tỉnh Savanakhet giai đoạn 2012- 2015 Năm Đơn vị TT Chỉ tiêu tính 2012 2013 2014 2015 Tổng số dự án Dự án 59 76 88 111 Số cấp năm Dự án 11 17 12 23 Tổng vốn đăng ký TrUSD 405,9 472,2 634,8 945,5 VĐK cấp năm TrUSD 67,3 128,3 86,6 217,5 Vốn đầu thực TrUSD 316,6 377,7 622,1 831,9 VĐT thực năm TrUSD 59,0 97,5 67,5 212,3 Tỷ lệ đóng góp khu vực % 33,9 34,6 35,8 36,3 FDI GDP Kim ngạch xuất (*) TrUSD 2,8 10,9 64,5 131,1 Nộp ngân sách TrUSD 189,4 252,2 428 598,9 Sử dụng lao động (**) người 3.690,00 5.535 7.380 13.530 Nguồn: Sở Kế hoạch đầu Savannakhet Từ năm 2012 đến năm 2015 đến nay, tỉnh áp dụng biện pháp xúc tiến đầu tư, quảng bá, tuyên truyền môi trường đầu tỉnh, đặc biệt việc tuyên truyền tổ chức thực sách ưu đãi, khuyến khích đầu trực tiếp nước Nhìn nhận tổng thể tình hình đầu trực tiếp nước ngoài, số lượng đoàn, cá nhân đến Savannakhet khảo sát tìm kiếm hội đầu tư, thành lập công ty có vốn nước ngoài, hợp tác kinh doanh sở hợp đồng có dấu hiệu tăng vượt trội so với giai đoạn trước Năm 2015 coi năm thành công công tác thu hút FDI Savannakhet khoảng thời gian từ 2012 đến 2015 Trong năm này, tỉnh có 55 dự án đầu có 16 dự án cấp giấy phép Năm 2012 đến 2015, vốn FDI vào Savannakhet liên tục tăng, năm 2014 số lượng dự án đầu tăng chậm đáng kể so với năm 2013 b Cơ cấu dòng vốn FDI vào Savanakhet b1.Lĩnh vực đầu Cơ cấu FDI vào Savannakhet theo ngành nghề cho thấy đường lối công nghiệp hóa - đại hóa tồn nhịp sống kinh tế tỉnh Trong tổng số 55 dự án hiệu lực (tính đến thời điểm 31/12/2015 ) dự án phân theo lĩnh vực thể theo bảng sau: 11 Bảng 2.3 Đầu trực tiếp nước tỉnh Savanakhet theo ngành lĩnh vực năm 2015 Tỷ trọng (%) Tổng vốn đầu Số dự Các ngành/lĩnh vực (1.000 Về số Về số án USD) dự án vốn Công nghiệp 62 525.941 55,86 55,63 + Công nghiệp chế tạo 17 120.000 + May mặc 16 135.000 + Dệt nhuộm bao bì 941 + Chế tạo vật liệu, nội thất 26 270.000 Nông nghiệp 18 179.825 16,22 19,019 + Chăn nuôi, sản xuất thức ăn 52.400 chăn nuôi + Chế biến nông sản thực 12 127.425 phẩm 3.Dịch vụ 31 239.734 27,93 25,3553 Cộng 111 945.500 100 100 Nguồn : Sở kế họach đầu tỉnh Savannakhet Như vậy, thấy vốn FDI vào tỉnh Savannakhet không cân đối ngành nghề, vốn đầu chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp với tỷ trọng chiếm ưu 50% số dự án tổng vốn đầu vào Savannakhet Nếu đem so sánh cấu thu hút FDI vào Savannakhet so với nước nói chung giai đoạn 2012- 2015, thấy cấu đầu Savannakhet có khác biệt: Ngành công nghiệp Savannakhet thu hút lượng vốn đầu chiếm ưu áp đảo , ngành dịch vụ chưa ý Bảng 2.4 So sánh cấu FDI Savannakhet nước giai đoạn 2012- 2015 Cơ cấu ngành Savannakhet (%) Cả nước (%) Công nghiệp 67,6 55,86 Theo số Nông nghiệp 12,2 16,22 dự án Dịch vụ 20,2 27,93 Theo Công nghiệp 62,9 55,63 tổng Nông nghiệp 6,4 19,1 vốn Dịch vụ 30.7 25,3 đăng kí Nguồn: Cục Đầu nước - Bộ Kế Hoạch đầu 12 TT 10 11 12 13 14 15 Từ bảng số liệu phân tích 2.4, cho thấy năm gần đây, vốn FDI vào Savannakhet có xu hướng mới: ngày xuất nhiều dự án đầu lĩnh vực dịch vụ có giá trị lớn như: Daosavanh Resort, Tháp Ing Hang, Wat Sainyaphum,… b2 Địa bàn đầu Các nhà đầu nước tập trung ý vào địa điểm thuộc huyện KaiSoNePhomViHan sau đến huyện UThumPhone tiếp đến SeNo,SayBuLy Có thể nói, FDI tập trung gần tất vào huyện Huyện AtSaPhone, ViLaBuLy, SayPhuThong thu hút 01 dự án nuôi cá chình nước ngọt, ChamPhone, AtSPhungThong,ThaPangThong thu hút dự Huyện SayBouLy thu hút dự án , huyện Phin,Nong thu hút dự án, huyện Songkhon thu hút dự án Bảng 2.5 Đầu trực tiếp nước tỉnh Savanakhet theo địa bàn đầu tính năm 2015 Số Tỷ Tỷ trọng tổng vốn đầu Huyện thị dự trọng vốn đầu FDI (1000 USD) án dự án Kaisonephomvihan 43 309.548 38,74 32,74 Uthumphone 18 216.393 16,22 22,89 Saybuly 101.627 6,31 10,75 Champhone 1.950 1,80 0,21 Atsaphungthong 2.545 1,80 0,27 Atsaphone 1.150 0,90 0,12 Phalansay 2.945 3,60 0,31 Phin 9.585 4,50 1,01 seno 180.102 6,31 19,05 Vilabuly 1.502 0,90 0,16 Nong 3.652 4,50 0,39 Songbouly 1.956 3,60 0,21 Sayphuthong 1.212 1,80 0,13 Sonngkhon 100.141 5,41 10,59 Thapangthong 11.192 3,60 1,18 CỘNG 111 945.500 100 100 Nguồn : Sở kế họach đầu tỉnh Savannakhet Từ bảng số liệu phân tích 2.5, cho thấy năm gần tỉnh có hẳn sách cho huyện AtSaPhone, ViLaBuLy, SayPhuThong để thu hút FDI vào huyện 13 b3 Đối tác đầu Trong năm gần thu hút FDI vào Lào tăng mạnh với nhiều đối tác mới, số quốc gia đưa Lào vào lựa chọn hàng đầu mang vốn đầu Thái Lan Bảng 2.6 Đầu trực tiếp nước Savanakhet tính phân theo quốc tịch nhà đầu 2015 STT 10 11 12 13 Nước - Quốc tịch có dự án đầu vào tỉnh Savanakhet Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản Pháp Hàn Quốc Úc Malaysia Switzerland Thái Lan Mỹ Nga Ấn Độ New Zealand Cộng Số dự án 14 12 26 22 10 111 Tổng vốn đầu FDI (1000USD) 112.159 102.532 37.152 39.127 5.000 323.531 27.300 12.139 210.289 2.000 69.000 2.610 2.662 945.500 Tỷ trọng (%) Trên số Trên tổng dự án số vốn 12,61 11,86 10,81 10,84 6,31 3,93 4,50 4,14 1,80 0,53 23,42 34,22 4,50 2,89 3,60 1,28 19,82 22,24 0,90 0,21 9,01 7,30 0,90 0,28 1,80 0,28 100 100 Hiện nay, có 13 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia đầu vào tỉnh Savannakhet Theo quy mô đầu tư, đứng đầu Úc, tiếp đến Thái Lan, tiếp Trung Quốc, Việt Nam,… Như vậy, Úc, Thái Lan đối tác đầu lớn thị trường Savannakhet b4 Hình thức đầu Tính đến thời điểm 31/12/2015, dự án đầu có vốn FDI vào Savannakhet thành lập theo loại sau Bảng 2.7 Đầu trực tiếp nước tỉnh Savanakhet theo hình thức đầu tính đến2015 Tỷ trọng (%) Vốn đầu Số dự Hình thức đầu (triệu Về số án Về vốn USD) dự án Doanh nghiệp 100% FDI 86 705.301 77,5 74,6 Doanh nghiệp liên doanh 22 228.290 19,8 24,1 Hợp đồng hợp tác KD 11.909 1,8 1,3 Cộng 111 945.500 100 100 Nguồn:Sở Kế hoạch đầu tỉnh Savannakhet 14 Quan sát tổng kết hình thức đầu bảng 2.7 ta thấy loại hình đầu 100% vốn nước chiếm phần chủ yếu, sau đến hình thức đầu liên doanh dự án cấp phép theo hình thức đầu hợp đồng hợp tác kinh doanh tức không thành lập pháp nhân Thực tiễn có lý Trong giai đoạn đầu ban hành Luật đầu nước ngoài, nhà đầu nước dường chưa hiểu rõ luật lệ ta, quy định đất đai, giải tranh chấp Vì vậy, họ cho cách tốt để bước chân vào thị trường Lào tìm kiếm đối tác Lào để liên doanh, dựa vào đối tác Lào để thăm dò, tiếp cận, tiến hành thủ tục đầu Tuy nhiên, sau hình thức liên doanh bộc lộ nhiều nhược điểm 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TRỰC TIẾP TẠI TỈNH SAVANNAKHET GIAI ĐOẠN 2012- 2015 Kể từ Luật đầu trực tiếp nước ban hành (năm 1993 ) nay, thời gian chưa đủ để đánh giá thành công hay chưa thành công Savannakhet lĩnh vực mẻ Nhưng với kết thu hút 111 dự án đầu trực tiếp nước với tổng số vốn đăng kí 945, triệu USD ( tính số vốn điều chỉnh bổ sung cho dự án hoạt động ) tính đến thời điểm quý 31/12 năm 2015, nói Savannakhet đạt kết định nhiệm vụ thu hút vốn FDI cho mục tiêu phát triển nhanh bền vững thành phố công nghiệp lớn nước Bên cạnh đó, cần phải nhìn nhận rằng, kết chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố chưa tương xứng với tiềm vốn có Savannakhet Những đánh giá sau cho thấy điều 2.3.1 Những thành công đóng góp FDI tỉnh Savannakhet Đối với Savannakhet, từ lâu dự án FDI phận hữu - động lực tăng trưởng kinh tế Sự phát triển khu vực có vốn đầu trực tiếp nước ngày đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Sự đóng góp to lớn thể qua mặt chủ yếu sau: a FDI bổ sung nguồn vốn cho đầu phát triển đóng góp tích cực ngày lớn vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tỉnh 15 Bảng 2.8 Đóng góp khu vực kinh tế có vốn đầu trực tiếp nước vào GDP tỉnh tăng qua năm Đóng góp GDP (Triệu Năm khu vực FDI Tỷ trọng (%) kíp) (triệu kíp) 2011 2.411.354 695.286 28,83 2012 2.725.150 752.840 27,63 2013 3.225.630 878.164 27,22 2014 3.249.066 1.164.367 35,84 2015 3.919.690,5 1.361.443 34,73 Nguồn: Sở kế khoạch Đầu tỉnh Savannakhet Qua bảng 2.8, cho thấy tỉnh Savannakhet năm qua hoạt động đầu trực tiếp nước mang lại cho kinh tế tỉnh diện mạo mới, đặc biệt lĩnh vực sản xuất công nghiệp đóng góp lớn giá trị GDP Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Từ thực sách mở cửa kinh tế, tích cực thu hút đầu tư, Savannakhet đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định, cao nhiều so với mức chung toàn quốc tỉnh thuộc vùng KTTĐ Nam Bộ b FDI góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH Hoạt động FDI góp phần chuyển dịch cấu kinh tế bao gồm cấu ngành cấu địa bàn) theo chiều hướng đai, tích cực phù hợp với xu chung đất nước Vốn FDI vào Savannakhet chủ yếu tập trung lĩnh vực công nghiệp với 89% số dự án đầu 91% tổng vốn FDI, tiếp ngành dịch vụ Vốn FDI lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể Bảng 2.9 Giá trị công nghiệp khu vực có vốn FDI Savannakhet giai đoạn 2011-2015 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Giá trị sản xuất công Giá trị sản xuất công Tỷ lệ nghiệp khu vực FDI nghiệp toàn tỉnh ( Triệu (%) ( triệu Kíp) kíp) 179.405 1.446.812 12,4 460.143 1.783.502 25,8 828.730 1.821.384 45,5 922.946 1.841.473 50,12 1.517.846 2.704.547 56,122 Nguồn: Sở Kế hoạch đầu Savannakhet 16 Ta thấy sản xuất công nghiệp tỉnh tăng đáng kể chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế Tỉnh c FDI tạo điều kiện phát triển ngành kinh tế khác FDI góp phần mở rộng thị trường, làm gia tăng kim ngạch xuất nhập Savannakhet Trong năm qua, Kim ngạch xuất khu vực FDI liên tục tăng Nếu năm 1996, giá trị xuất khu vực FDI đạt 19.838.000 USD năm sau, năm 2000, giá trị xuất khu vực 78.557.000 USD ( tăng gần gấp bồn lần ) Bốn năm sau, năm 2004, giá trị xuất khu vực FDI 266.901.000 USD năm 2006 vừa qua, khu vực FDI đóng góp vào tổng kim ngạch xuất thành phố lượng 441.326.000 USD Bảng 2.10 Đóng góp khu vực FDI vào tổng kim ngạch xuất theo năm 2011-2015 Savannakhet Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Trị giá xuất khu vực FDI ( nghìn USD) 79.095 110.150 159.100 266.901 319.200 Giá trị xuất tỉnh (nghìn USD) 415.901 481.706 591.571 710.700 839.000 Tỷ lệ (%) 19,02 22,87 26,89 37,55 38,05 Nguồn: Sở Kế hoạch đầu Savannakhet d FDI góp phần chuyển giao nâng cao lực công nghệ cho kinh tế, góp phần tăng nhanh suất lao động Savannakhet e FDI góp phần giải việc làm, phát triển nguồn nhân lực f FDI góp phần phát triển sở hạ tầng, thúc đẩy trình đô thị hoá g FDI góp phần tăng cường khả cạnh tranh kinh tế thành phố 2.3.2 Những tồn chủ yếu - Đầu trực tiếp nước tỉnh tình trạng cân đối - Quy mô thu hút FDI chưa tương xứng với tiềm năng, hình thức thu hút vốn chưa phong phú, khả góp vốn phía Việt Nam dự án FDI thấp: 17 - Sự yếu công tác quy hoạch nguyên nhân dẫn đến bất hợp lý cấu đầu từ nguồn vốn đầu nước - Những hạn chế công tác lựa chọn đối tác đầu - Khu vực có vốn đầu nước chưa phát huy tiềm mạnh xuất khẩu, tỷ lệ đóng góp ngân sách hạn chế, hiệu kinh tế chưa cao - Cạnh tranh với doanh nghiệp nước - Hạn chế chuyển giao công nghệ 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế thu hút vốn FDI vào tỉnh Savannakhet a Nguyên nhân khách quan - Do xu vận động chung dòng vốn đầu trực tiếp nước giới chuyển vào nước phát triển chiếm tới 70- 80% - Do cạnh tranh gay gắt khu vực ASEAN- Trung Quốc nước nỗ lực để tìm biện pháp cải thiện môi trường đầu Điều làm giảm sút quan tâm nhà đầu nước môi trường đầu Lào nói chung, có Savannakhet b Nguyên nhân chủ quan - Những năm đầu Luật Đầu nước có hiệu lực, lĩnh vực kinh tế đối ngoại nói chung đầu trực tiếp nước nói riêng Savannakhet gặp nhiều lúng túng chuẩn bị chưa đầy đủ, lĩnh vực hoạt động lại mẻ nên chưa có kinh nghiệm dẫn đến nhiều hạn chế Việc thu hút đầu nước chưa nhận thức vai trò nên chưa coi trọng mức Công tác tuyên truyền vận động thu hút FDI chưa đẩy mạnh; chưa xây dựng chiến lược thu hút FDI đồng với quy hoạch phát triển cuả thành phố Công tác xúc tiến đầu thụ động nặng tuyên truyền luật pháp, sách; chưa xúc tiến cụ thể chương trình lớn dự án trọng điểm, chưa hướng mạnh vào thị trường vốn đầu lớn, nhà đầu nước có tiềm lực mạnh công nghệ tài Tây Âu Bắc Mỹ… - Cơ sở hạ tầng Savannakhet yếu gây cản trở cho thu hút đầu trực tiếp nước Thiếu cân việc đầu công tác xây dựng sở hạ tầng công tác khuyến khích đầu sản xuất sản phẩm, để tăng thu nhập cho nhân dân Hệ thống thông tin liệu kinh tế - xã hội yếu kém, chưa cung cấp kịp thời là: thông tin thống kê… 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH SAVANNAKHETNƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH SAVANNAKHET 3.1.1 Bối cảnh nước a Bối cảnh quốc tế Cuộc cách mạng khoa học công nghệ, hình thành kinh tế tri thức xem động lực chủ yếu phát triển kinh tế chuyển dịch cấu đầu b Bối cảnh nước Nổi lên hàng đầu áp lực việc nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa dịch vụ thị trường nước giới 3.1.1 Dự báo khả thu hút vốn FDI Savannakhet thời gian tới Nhận thấy vị trí địa lý thuận lợi tiềm có sẵn Savannakhet, nhiều nhà đầu nước đến đầu vào Savannakhet Số dự án quy mô vốn đăng kí, vốn bổ sung tăng qua năm Tuy nhiên, môi trường đầu Lào nói chung Savannakhet nói riêng nhiều hạn chế chưa cải thiện làm hoạt động đầu nước nước chững lại, Savannakhet không nằm thực trạng Nhiềm tiềm năng, lợi Savannakhet bị bỏ ngỏ chưa khai thác Trên sở điều tra khẳng định lợi so sánh hạn chế Savannakhet so với tỉnh khác khu vực Nam Bộ Lào 3.1.2 Những nhiệm vụ, chiến lược tỉnh Savannakhet đến năm 2020 a Mục tiêu thu hút vốn đầu trực tiếp nước đến năm 2020 + Đảm bảo cho xã hội có bình yên, an toàn dứt khoát tốt hơn, kinh tế phát triển cách liên tiếp + Tính đến năm 2020 phải xoá đói giảm nghèo cho nhân dân 2/3 tổng số gia đình nghèo có 19 + Phấn đấu sản xuất hàng hóa mà phân phối rộng rãi thị trường như: gạo, lương thực, thực phẩm, thực vật công nghiệp… + Chấm dứt việc phá rừng để làm nương + Đảy mạnh thu hoạch ngân sách Nhà nước cho đạt tới 10 13% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) + Xúc tiến cho nhà kinh doanh nhà đầu khác đến đầu vào lĩnh vực sản xuất hoạt động kinh doanh cho ngày tăng b Chiến lược thu hút vốn trực tiếp nước tỉnh tính đến năm 2020 Để góp phần thực nhiệm vụ chuyển dịch cấu kinh tế trên, định hướng thu hút vốn FDI thời gian tới ngành trọng điểm công nghiệp dịch vụ - Về công nghiệp: phải có tính chọn lọc thật kỹ, sản phẩm sử dụng công nghệ đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao Các dự án đặc biệt ưu tiên công nghệ thông tin, điện tử, hoá dược - Về dịch vụ: Các dự án đặc biệt khuyến khích đầu lĩnh vực dịch vụ là: trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu nghỉ mát sao, vận tải hành khách công cộng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TRƯC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH SAVANNAKHET NƯỚC CHDCND LÀO 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến đầu tỉnh Savannakhet a.Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu -Tạo điều kiện cho công ty xây dựng sở hạ tầng tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, chương trình xúc tiến đầu nước - Trực tiếp gửi thông tin giới thiệu môi trường đầu Savannakhet đến nhà đầu nước tiềm năng, thông qua người đại diện thư điện tử, gián tiếp thông qua trang web Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch đầu Savannakhet - Thông qua mối quan hệ cá nhân để trực tiếp gặp gỡ, mời gọi nhà đầu thông qua dự án cụ thể phù hợp với lĩnh vực họ 20 - Tập trung xây dựng chiến lược xúc tiến, thu hút đầu từ nước lớn địa bàn trọng điểm Úc, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, công ty xuyên quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn… b Nhóm giải pháp tạo lập đồng yếu tố thị trường: - Đẩy nhanh dự án phát triển đo thị, phát triển nhà Các dự án không triển khai theo tiến độ cam kết bị thu hồi đất - Đẩy nhanh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phát triển công ty cổ phần, khuyến khích, tạo điều kiện cho đơn vị tham gia thị trường chứng khoán, - Nâng cao chất lượng hệ thống ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm - Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị sản phẩm doanh nghiệp FDI - Tăng cường cung cấp thông tin khoa học công nghệ cho doanh nghiệp c Nâng cao hiệu hoạt động dự án FDI triển khai Nội dung giải pháp tập trung vào hai nhóm giải pháp sau: Nâng cao hiệu tác động FDI tăng trưởng kinh tế lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp Đồng thời nâng cao hiệu tác động FDI vấn đề xã hội tiến xã hội, công xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm biện pháp cụ thể giải vấn đề thất nghiệp, tranh chấp lao động, bảo vệ môi trường 3.2.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan đến FDI Các giải pháp nhằm cải thiện môi trường pháp lý Savannakhet thời gian tới bao gồm: a Hoàn thiện hệ thống pháp luật Thực tốt luật doanh nghiệp luật đầu tư; ban hành thông hướng dẫn hai luật có công tác hướng dẫn cụ thể b Giải pháp hoàn thiện sở hạ tầng Cần đầu xây dựng số công trình trọng điểm phục vụ cho giao thông, liên lạc, xây dựng căn, khu vui chơi giải trí cho người nước ngoài; tạo điều kiện có sách hỗ trợ doanh nghiệp FDI tham gia vào đầu sở hạ tầng cho khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao 21 Thực chương trình ưu tiên đầu kết cấu hạ tầng bên hàng rào công nghiệp, triển khai đầu sở hạ tầng đẩy nhanh tốc độ hình thành phát triển khu công nghiệp c.Nâng cao lực hiệu quản lý nhà nước hoạt động FDI Đẩy mạnh việc triển khai phân cấp quản lý phủ, UBND Tỉnh Savannakhet, Sở kế hoạch đầu Ban quản lý dự án FDI, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành nói chung thủ tục thẩm định dự án đầu nói riêng nhằm nâng cao hiệu điều hành hoạt động đầu nước Để thực tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, tỉnh cần thực số công việc cụ thể sau: - Ủy ban nhân dân tỉnh sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát văn pháp luật quy định thủ tục hành liên quan đến FDI; loại bỏ thủ tục không phù hợp, giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải công việc nhằm nâng cao hiệu giải công việc doanh nghiệp - Tăng cường biện pháp giám sát từ nội quan hành chính; lãnh đạo Tỉnh cấp quan tâm đạo, kiểm tra thường xuyên Tăng cường quản lý hỗ trợ doanh nghiệp FDI sau cấp giấy phép hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu chủ động công tác phối hợp ban ngành chức tỉnh việc hỗ trợ, giải khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp FDI 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện sách ưu đãi nhằm thu hút FDI - Chính sách tiếp cận thị trường Về thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp FDI, tiếp tục thực mô hình “một cửa lưu thông” – nghĩa nhà đầu cần nộp hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu Cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp giải đầy đủ thủ tục thành lập doanh nghiệp Về phân cấp quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư: Phân cấp mạnh cho Bộ kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh, Sở kế hoạch đầu Ban quản lý dự án đầu trực tiếp nước 22 Về thủ tục xuất nhập cảnh nhà đầu nước ngoài, cần có biện pháp tạo điều kiện cho nhà đầu tự hoạt động lại, tiến tới xóa bỏ Visa lưu trú ngắn hạn cho nhà đầu nước - Chính sách hoạt động kinh doanh Về sách giảm chi phí cho doanh nghịêp tiếp tục biện pháp giảm chi phí tiền lương, giá đất, giá thuê văn phòng, cước viễn thông… cho nhà đầu Về sách đất đai, tiếp tục rà soátvà xem xét lại giá cho thuê đất, tiếp tục miễn giảm tiền thuê đất năm đầu cho doanh nghiệp FDI Về sách tuyển dụng lao động, tiếp tục tiến hành rà soát hoàn thiện sách tuyển dụng lao động doanh nghiệp FDI, kiến nghị Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thu hành số điều Bộ luật lao động tuyển dụng quản lý lao động nước làm việc Lào, lĩnh vực đặc thù như: công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh… Thực thi tốt quy định quyền sở hữu trí tuệ Chính phủ Bên cạnh đó, tỉnh cần sớm ban hành quy định cụ thể liên quan đến việc phối hợp quan thực thi quyền lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng, nhằm đảm bảo môi trường đầu lành mạnh, chống gian lận thương mại Savannakhet cần tiếp tục đánh giá nâng cao nhận thức tiềm năng, lợi mình, không đặt độc lập với vận động chung đất nước, khu vực địa phương Đánh giá tiềm việc phải làm hàng năm Bên cạnh đó, sở lợi thế, tiềm định hướng chung phát triển, Savannakhet phải làm thật tốt quy hoạch phát triển tỉnh với tầm nhìn dài hạn, bao gồm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lẫn quy hoạch phát triển không gian đô thị Quy hoạch thu hút FDI cần tiến hành cách tổng thể với ngành, vùng có trọng tâm, trọng điểm Về quy hoạch theo ngành, tỉnh cần tập trung dành ưu tiên khuyến khích dự án thuộc ngành du lịch dịch vụ Thị trường du lịch Savannakhet phải hướng tới khách Viêng Chăn quốc tế 23 Savannakhet phải phát triển cho loại dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng Ngoài ra, cần xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết cho khu, cụm công nghiệp, khu vực phát triển công nghiệp tỉnh, quận, huyện Về quy hoạch theo đối tác đầu tư: Bên cạnh việc thu hút dòng vốn FDI từ nước truyền thống, cần định hướng thu hút vốn FDI từ nước có công nghệ nguồn Mỹ, châu Âu Nhật Bản 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện khác nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Savannakhet a Các doanh nghiệp cần trọng vào công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán lao động Công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp cần thực qua biện pháp sau: Mời kỹ sư, mời chuyên gia nước đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên tuyển dụng; cử nhân viên Việt Nam sang đào tạo ngắn hạn doanh nghiệp, công ty mẹ nước (trong phải đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên trước cử sang nước ngoài) Đào tạo nâng cao chất lượng lao động cần phải coi nhiệm vụ hàng đầu cho doanh nghiệp lẽ để thực dự án phát triển phần mềm lớn cần phải có cán quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí có khả Hầu hết doanh nghiệp thiếu cán quản lý dự án b Chủ động tiến hành hoạt động xúc tiến đầu Các doanh nghiệp chủ động xúc tiến, kêu gọi hợp tác, liên kết nhà đầu nước thông qua biện pháp sau: - Xây dựng trang web riêng cho doanh nghiệp mình, có trình bày ý tưởng dự án, dự báo kết tương lai, mạnh công ty khả am hiểu thị trường, công nghệ, nguồn nhân lực… để kêu gọi nhà đầu nước -Tham gia triển lãm, hội trợ quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm mà doanh nghiệm sản xuất nhu môi trường đầu ưu đãi thu hút đầu Lào nói chung Savannakhet nói riêng ... đầu tư tăng thêm Quy mô vốn đầu tư thu hút - Tốc độ tăng vốn đầu tư thu hút - Cơ cấu vốn đầu tư - Vốn đầu tư thực - Nguồn vốn đầu tư thu hút 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC... GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH SAVANNAKHETNƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH SAVANNAKHET 3.1.1... đề: Thu hút đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế 2 Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh savannakhet nước CHDCND lào, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh savannakhet nước CHDCND lào, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh savannakhet nước CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay