Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh champasak, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

27 122 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THONGKEO VILAKONE GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH CHAMPASAK, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Đà Nẵng – Năm 2017 Công trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm Phản biện 2: TS Nguyễn Văn Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối với nước phát triển, thu hút vốn đầu trực tiếp nước (FDI) sách quan trọng việc phát triển kinh tế Chính phủ Lào đề nhiều sách nhằm thu hút mạnh mẽ đầu trực tiếp nước để phát triển ngành kinh tế, phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trong bối cảnh đó, tỉnh Champasak sớm nhận thức triển khai hoạt động thu hút vốn đầu trực tiếp nước đánh giá địa phương thu hút vốn đầu trực tiếp nước cao tỉnh miền Nam, góp phần tích cực vào công phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, năm gần đây, việc thu hút vốn đầu trực tiếp nướcdấu hiệu chững lại, ảnh hưởng không tốt đến tốc độ phát triển kinh tế phát huy cao lợi so sánh địa phương Do vậy, vấn đề cần nghiên cứu cách nghiêm túc, khoa học, qua đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Đây lí chọn đề tài “Giải pháp thu hút đầutrực tiếp nƣớc tỉnh Champasak, nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến việc thu hút đầu trực tiếp nước - Phân tích hoạt động thu hút vốn đầu trực tiếp nước - Đề xuất giải pháp nhằm thu hút mạnh mẽ đầu trực tiếp nước tỉnh Champasak thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Champasak - Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu số biện pháp để thúc đẩy việc thu hút vốn đầu nước + Về không gian: đề tài nghiên cứu nội dung tỉnh Champasak + Về thời gian: giải pháp nêu lên có ý nghĩa thời gian từ năm 2017 - 2021(5 năm) Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, khảo sát, đánh giá - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp - Phương pháp khác Bố cục luận văn Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận đầu trực tiếp nước Chƣơng 2: Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào thời gian qua Chƣơng 3: Giải pháp thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1.1 Một số định nghĩa a Đầu Đầu hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên để sản xuất kinh doanh thời gian tương đối dài nhằm thu lợi nhuận lợi ích kinh tế xã hội b Dự án đầu Dự án đầu tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo đối tượng định nhằm đạt tăng trưởng khối lượng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định c Vốn đầu Vốn đầu biểu tiền khoản mục chi phí gắn liền với nội dung hoạt động đầu Để rõ nguồn gốc vốn đầu tư, hay nguồn gốc khoản tiền bỏ đầu d Đầu trực tiếp nước Đầu trực tiếp nước hình thức hợp tác kinh doanh nhà đầu nước bỏ vốn lượng lớn để thiết lập sở sản xuất kinh doanh nhờ cho phép họ trực tiếp tham gia vào quản lý điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu nhằm mục đích thu lợi nhuận từ hoạt động đầu e Thu hút vốn đầu trực tiếp nước Thu hút vốn đầu trình gồm hoạt động, biện pháp sách lặp lại cần thiết, làm gia tăng ý quan tâm nhà đầ để nhà đầu bỏ vốn đầu vào dự án cụ nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu 1.1.2 Đặc điểm thu hút đầutrực tiếp nƣớc Thứ nhất, tỷ lệ vốn nhà đầu nước vốn pháp định đạt mức độ tối thiểu theo luật đầu quốc gia quy định Thứ hai, chủ đầu trực tiếp quản lý, điều hành chịu trách nhiệm hoạt động dự án phù hợp với số vốn mà họ bỏ Việc phân chia kết kinh doanh cho bên tham gia dựa tỷ lệ góp vốn Thứ ba, đầu trực tiếp thường thực thông qua phương thức: xây dựng mới, mua lại toàn hay phần sở hoạt động, mua cổ phiếu công ty cổ phần để thao túng hay sát nhập 1.2 NỘI DUNG THU HÚT DẦU TƢ 1.2.1 Hoạt động xúc tiến đầu tƣ Xúc tiến đầu coi loạt biện pháp nhằm thu hút đầu trực tiếp nước thông qua chiến lược marketing hỗn hợp bao gồm chiến lược sản phẩm (Product strategy), chiến lược giá (Pricing strategy) chiến lược xúc tiến (Promotional strategy) - Chiến lược sản phẩm: Sản phẩm, theo khái niệm xúc tiến đầu tư, hiểu quốc gia tiến hành xúc tiến đầu tư, xây dựng chiến lược sản phẩm việc quốc gia xây dựng chiến lược marketing phù hợp Để làm điều này, họ cần phải nắm lợi bất lợi nội nước mối tương quan đến đối thủ cạnh tranh - Chiến lược giá cả: Giá giá xây dựng hoạt động nhà đầu nước tiếp nhận, bao gồm giá sử dụng sở hạ tầng, chi phí cố đinh, thuế ưu đãi, thuế bảo hộ… - Chiến lược xúc tiến: bao gồm hoạt động nhằm phổ biến thông tin tạo dựng hình ảnh quốc gia cung cấp dịch vụ đầu cho nhà đầu có triển vọng 1.2.2 Xây dựng môi trƣờng đầu tƣ Môi trường đầu tổng hòa yếu tố pháp luật, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội yếu tố CSHT, lực thị trường lợi quốc gia hay vùng lãnh thổ có liên quan ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động đầu nhà đầu nước quốc gia hay vùng lãnh thổ Nghiên cứu môi trường đầu hoạt động FDI có ý nghĩa lớn quyền nước tiếp nhận đầu nhà đầu tư: - Đối với quyền nước tiếp nhận đầu tư: Khắc phục hạn chế số yếu tố bất lợi tăng cường lợi để hoàn thiện môi trường đầu nước làm cho hấp dẫntính thu hút từ tăng cường khả cạnh tranh - Đối với nhà đầu tư: Nghiên cứu môi trường đầu nước sở giúp cho nhà đầu giảm thiểu rủi ro đầu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu Nhìn chung, nhà đầu thường chủ yếu đầu vào nước có môi trường đầu thỏa điều kiện sau đây: Nước sở phải có hệ thống luật pháp rõ ràng có tính ổn định; tình hình trị xã hội an ninh trật tự; thủ tục hành đơn giản, lệ phí thấp; sách thuế mang tính khuyến khích đầu tư; nhiều lợi so sánh tài nguyên, đất đai, khí hậu; dung lượng thị trường lớn: dân số đông, thu nhập khá, sức mua cao; nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng giá nhân công rẻ; chi phí dịch vụ hạ tầng điện nước, điện thoại, nhà ở, lại thấp 1.2.3 Các sách ƣu đãi đầu tƣ a Chính sách đất đai, mặt Đất đai nhân tố đầu vào quan trọng tăng trưởng phát triển kinh tế, sách đất đai không đắn có tác động xấu tới môi trường kinh doanh gây cản trở mạnh tới phát triển tổng kinh tế - xã hội b Chính sách thuế Chính sách thuế công cụ quan trọng để điều chỉnh ngành nghề, khuyến khích doanh nghiệp phát triển quản lý kinh tế có hiệu Ảnh hưởng sách thuế thông qua mức thuế, chế độ miễn giảm, chế độ quản lý thu thuế khác có vai trò quan trọng đến việc tạo nên tổng cầu theo hai hướng: khuyến khích phát triển hay hạn chế quy mô đầu kinh tế c Các sách khác - Chính sách tài chính, tiền tệ - Chính sách đào tạo lao động - Sự hỗ trợ tài tổ chức tài đa phương 1.2.4 Các tiêu phản ánh kết thu hút đầu tƣ a) Số lượng dự án đầu thu hút Số lượng dự án đầu thu hút số dự án mà nhà đầu đồng ý bỏ vốn kinh doanh địa phương địa phương chấp nhận cấp phép Số lượng dự án thu hút phản ánh kết công tác thu hút đầu địa phương b) Tốc độ tăng dự án đầu thu hút Tốc độ tăng dự án đầu thu hút gia tăng số lượng dự án đầu vào nơi cần thu hút đầu Tốc độ tăng dự án đầu phụ thuộc vào số lượng dự án thu hút năm sau so với năm trước, điều có nghĩa phải nỗ lực thu hút đầu để tăng thêm số lượng dự án đầu qua năm c) Quy mô vốn đầu thu hút Quy mô vốn đầu thu hút lượng vốn phân bố cho dự án đầu quy đổi giá trị tiền Quy mô vốn cho ta thấy dự án đầu lớn hay nhỏ, có ảnh hưởng rộng hay hẹp… đến lĩnh vực cần thu hút Quy mô vốn thể tầm quan trọng dự án đầu thu hút d) Tốc độ tăng vốn đầu thu hút Tốc độ tăng vốn đầu thu hút mức độ biến động tăng số lượng vốn đầu thu hút qua năm Tốc độ tăng vốn đầu phản ánh hiệu công tác thu hút đầu địa phương e) Vốn đầu thực Vốn đầu thực số vốn thực tế nhà đầu chi (đã giải ngân) để thực mục đích đầu Mức độ giải ngân vốn đầu phụ thuộc vào tiến độ triển khai thực dự án đầu lực tài nhà đầu tư, tiến độ triển khai dự án nhanh dự án sớm hoàn thành vào hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu đầu Để đạt mục đích mặt phía nhà đầu phải có đủ lực kỹ thuật tài để triển khai dự án đầu mặt khác phía quyền nơi cấp phép cho nhà đầu cần có sách, biện pháp hỗ trợ nhà đầu sau cấp phép f) Nguồn thu hút vốn đầu Nguồn thu hút vốn đầu nguồn gốc sở hữu vốn đầu theo loại hình kinh tế, lãnh thổ kinh tế… Nguồn thu hút vốn đầu thể tính đa dạng chủ sở hữu vốn đầu mức độ động việc thu hút đầu g) Cơ cấu vốn đầu Cơ cấu vốn đầu phân theo loại: - Cơ cấu theo ngành nghề đầu - Cơ cấu hình thành theo nguồn đầu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý - Đất đai - Khí hậu thời tiết - Tài nguyên 1.3.2 Nhân tố điều kiện xã hội - Dân tộc, dân số - Truyền thống văn hóa - Lao động - Bộ máy hành 1.3.3 Nhân tố điều kiện kinh tế - Tốc độ tăng trưởng - Cơ cấu kinh tế - Cơ sở hạ tầng 1.4 KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRONG KHU VỰC 11 Là tất doanh nghiệp có vốn đầu FDI tỉnh Champasak số cán sở ban ngành có liên quan đến công tác + Qui mô khảo sát: Khảo sát toàn 15 doanh nghiệp 10 cán quản lý, cán thuộc Sở Kế hoạch – Đầu Tỉnh Champasak + Nội dung khảo sát: Đánh giá sách xúc tiến đầu tư, môi trường đầu Tỉnh Champasak + Công cụ khảo sát: Phiếu tham vấn (phụ lục 1) + Phương thức thực khảo sát: Khảo sát hình thức phát phiếu trực tiếp cho cán thuộc sở Kế hoạch – Đầu tư, gửi mail, điện thoại + Phương pháp xử lý: Thu lại toàn phiếu tham vấn, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý a Tình hình trị - xã hội: Các nhà đầu đánh giá yếu tố môi trường trị xã hội Tỉnh Champasak tốt Tốt tiêu chí “Tình hình trị tỉnhtính ổn định cao” b Tình hình văn hoá: Các tiêu chí trình độ giáo dục dân cư đánh giá mức trung bình c Tình hình kinh tế: Các tiêu chí môi trường kinh tế hầu hết có mức đánh giá tốt Quy mô thị trường tương đối lớn, Tỉnh Champasak có mức tăng trưởng nhanh Tỉ suất sinh lớn trến vốn đầu cao d Tình hình tài chính: Nhìn chung, kết khảo sát cho thấy nhà đầu quản lý đánh giá yếu tố thuộc môi trường tốt 12 e Tình hình pháp lý hành chính: Các yếu tố thuộc môi trường pháp lý hành hầu hết có mức đánh giá bình thường, riêng tiêu chí “Chính sách ưu đãi thuế đất, giải phòng mặt tốt” có mức đánh giá tốt f Tình hình lao động : Qua kết khảo sát cho thấy tiêu chí “Lao động chất lượng cao sẵn có” có mức đánh giá trung bình g Tình hình sở hạ tầng: Qua kết khảo sát cho thấy, nhà đầu quản lý đánh giá sở hạ tầng Tỉnh mức bình thường h Tình hình quan hệ quốc tế: Các nhà đầu quản lý đánh giá cao tiêu chí “Các mối quan hệ Tỉnh Champasak đối tác nước rộng” Tuy nhiên, tiêu chí “Đối tác địa phương có chất lượng” có mức đánh giá khiêm tốn 2.2.3 Thực trạng sách đầu tƣ a Chính sách đất đai, mặt - Về tỉnh Champasak, giá thuê đất phí sử dụng hạ tầng tương đương cao so với tỉnh lân cận - Về quyền sử dụng đất, nhà đầu nước với vốn đăng ký từ năm trăm nghìn (500.000) đô la Mỹ trở lên mua quyền sử dụng đất - Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án đầu nước nhìn chung thực nhanh, pháp luật b Chính sách thuế - Tỉnh Champasak đưa nhiều sách thuế ưu đãi cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, thủ công dịch vụ với cấp độ ưu đãi theo quy định Nhà nước - Dựa sở hạ tầng kinh tế-xã hội địa lý điều kiện 13 đất nước, khu đầu phân loại thành ba khu vực ưu đãi khác đặc biệt ưu tiên vùng chưa thuận lợi sở hạ tầng kinh tế-xã hội, điều kiện cho đầu c Các sách khác - Các nhà đầu nước nước truy cập vào nguồn tài vay tiền từ ngân hàng thương mại tổ chức tài khác Lào nước phù hợp với pháp luật quy định có liên quan - Đầu vào phát triển bệnh viện, nhà trẻ, trường học, trường dạy nghề, trường cao đẳng, trường đại học, nghiên cứu trung tâm số tiện ích công cộng có quyền miễn từ tiền thuê đất chuyển nhượng - Bảo hộ đầu tư: Các nhà đầu có quyền bình đẳng đầu có lợi ích họ bảo vệ theo pháp luật quy định Nước CHDCND Lào - Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Chính phủ thừa nhận bảo vệ tài sản trí tuệ nhà đầu đăng ký theo Luật Quyền sở hữu trí tuệ Nước CHDCDN Lào 2.2.4 Thực trạng kết thu hút FDI thời gian qua a Tình hình thu hút FDI vào nƣớc CHDCND Lào Số lượng dự án đầu vào Lào tăng giảm qua năm Lào tập trung thu hút dự án có nguồn vốn lớn có chất lượng, có vốn đầu lớn có đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước b Tình hình thu hút FDI tỉnh Champasak  Số lượng dự án đầu thu hút Trong năm gần tình hình thu hút đầu tỉnh thay đổi tăng giảm qua năm thể qua bảng 2.2 sau: 14 Bảng 2.2 Số dự án đầu thu hút giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị: dự án) Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Chỉ tiêu Tổng số dự án đầu 26 21 24 11 13 - Nông-lâm nghiệp 12 10 - Công nghiệp 4 - Dịch vụ 6 Trong (Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tỉnh Champasak, 2016) Từ số liệu bảng trên, số dự án thu hút nhiều năm 2011 26 dự án nhỏ năm 2014 số dự án 11 dự án  Tốc độ tăng dự án đầu thu hút Tốc đọ tăng dự án đầu thu hút vào tỉnh Champasak có biến động lớn, mức tăng cao năm 2015 với mức 18% so với năm 2014, năm giảm nhiều năm 2014 với mức 55%  Quy mô vốn đầu thu hút Quy mô vốn đầu thu hút thể qua bảng 2.3 Bảng 2.3: Quy mô vốn đầu thu hút từ giai đoạn 2011-2015 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Chỉ tiêu Tổng số dự án đầu 26 21 24 11 13 thu hút(dự án) Tổng số vốn đầu thu hút có đến(tr USD) 88,05 149,04 238,27 22,35 80,19 Quy mô dự án (tr USD/dự án) 3,38 7,09 9,92 2,03 6,16 (Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tỉnh Champasak,2016) 15 Qua bảng trên, cho thấy năm 2015 đạt 6,16 triệu USD/dự án, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,7 triệu USD/dự án tăng giảm qua năm Qua cho thấy dự án đầu tỉnh có quy mô nhỏ  Tốc độ tăng vốn đầu thu hút Vốn đầu thu hút tăng giai đoạn thể bảng 2.4 Bảng 2.4: Tốc độ tăng vốn đầu thu hút giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị: %) Năm Chỉ tiêu Số dự án đầu tăng hang năm (dự án) Vốn đầu thu hút hang năm (tr USD) Tốc độ tăng trưởng vốn đầu thu hút (%) Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 23 -5 -13 67,93 20,12 60,99 89,23 -215,9 57,84 29,62 69,27 59,87 -90,62 258,7 65,39 (Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tỉnh Champasak, 2016) Với số liệu bảng trên, thấy năm có tốc độ tăng lớn 2015 với tỷ lệ tăng 258,79%, năm giảm nhiều năm 2014 với tỷ lệ giảm 90,62% tương ứng số dự án giảm 13  Tình hình thực vốn đầu Tình hình thực vốn đầu trình bày bảng 2.5 Bảng 2.5: Vốn đầu thực giai đoạn 2011-2015 Năm 2011 2012 2013 2014 Chỉ tiêu Vốn đăng ký đầu tư(tr USD) 88,05 149,04 238,27 22,35 2015 80,19 16 Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Vốn đầu thực hiện(tr USD) Tỷ lệ giải ngân(%) 50,04 42,83 66,77 19,54 30,97 56,83 28,73 28,02 87,42 38,62 Tỷ lệ giải ngân bình quân(%) 47,92 (Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tỉnh Champasak, 2016) Bảng cho thấy giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn đầu thực 210,15 triệu USD, chiếm 36,36% tổng vốn đầu đăng ký Tỷ lệ giải ngân vốn đầu bình quân đạt 47,92%  Nguồn thu hút vốn đầu Nguồn vốn đầu thời gian qua mở rộng đa dạng hóa Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, nguồn vốn khác có huy động sử dụng có hiệu Nếu xét theo thành phần kinh tế, vốn đầu khu vực kinh tế nước chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng số vốn đầu địa bàn tỉnh, chiếm 89% tổng số vốn đầu toàn tỉnh  Cơ cấu vốn đầu Cơ cấu vốn đầu gồm có: lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu đối tác đầu 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những thành công - Có sách đắn Đảng, thích hợp với điều kiện thực tiễn giai đoạn - Tỉnh có đặc điểm tự nhiên, xã hội, kinh tế thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh Các chương trình xúc tiến tổ chức đa dạng 17 - Môi trường đầu thông thoáng nên việc sản xuất doanh nghiệp bước có thay đổi - Có kết hợp việc phát triển kinh tế với việc giải vấn đề xã hội với việc tạo thống toàn xã hội - Có nhiều sách ưu đãi thuế 2.3.2 Những tồn chủ yếu - Công tác chuẩn bị đầu tư, xúc tiến đầu quảng bá tỉnh hạn chế - Quy mô thu hút FDI chưa tương ứng với tiềm lợi mong đợi Tỉnh, xu FDI ngày sụt giảm dần năm gần - Cơ cấu thu hút đầu chưa hợp lý, chưa thu hút dự án vào ngành kinh tế mũi nhọn giàu tiềm tỉnh - Công tác quy hoạch, thẩm định, thủ tục hành xét duyệt cấp phép rườm rà - Hệ thống sở hạ tầng kém, chi phí vận chuyển, dịch vụ cao, thị trường nhỏ lẻ 2.3.3 Nguyên nhân tồn - Một số đội ngũ cán chưa am hiểu sâu sắc sách, quy định đầu trực tiếp nước - Thiếu chiến lược lâu dài việc tổ chức thực sách thu hút đầu trực tiếp nước - Thiếu cân việc đầu công tác xây dựng sở hạ tầng công tác khuyến khích đầu sản xuất sản phẩm, để tăng thu nhập cho nhân dân - Việc phát triển nguồn nhân lực chưa cân việc phát triển ngành kinh tế, làm cho trình độ người lao động bị yếu chí lại tây nghề để làm việc 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH CHAMPASAK, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo biến đổi môi trƣờng thu hút đầu tƣ a Bối cảnh quốc tế b Bối cảnh nước 3.1.2 Điểm mạnh điểm yếu tỉnh a Điểm mạnh + Thế mạnh đặc biệt tỉnh nguồn tài nguyên thiên nhiên như: mỏ khoáng sản, rừng, nguồn nước đồng rộng lớn + Cơ sở hạ tầng tỉnh tương đối phát triển đầy đủ như: hệ thống giao thông vận tải, sân bay quốc tế, hệ thống dịch vụ ngân hàng, bưu điện…v.v + Champasak xác định trọng điểm du lịch nước với nhiều danh lam thắng cảnh, làm cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tương đối nhảy vọt b Điểm yếu + Việc cung cấp thông tin đến nhà đầu chưa đa dạng + Việc đón tiếp nhà đầu đến bị động, chưa chuẩn bị cách kỹ lưỡng vẹn toàn + Cơ sở hạ tầng tỉnh phát triển với tốc độ chậm trễ, làm cho chi phí kinh doanh nhà đầu tăng lên nhiều + Đội ngũ cán thiếu yếu kém, cán chuyên môn nghiệp vụ chuyên gia lĩnh vực kinh tế đối ngoại, FDI… + Thị trường nhỏ chi phí vận chuyển cao 19 + Cơ chế sách thu hút đầu nước nước chưa thật thông thoáng nhanh nhạy 3.1.3 Các mục tiêu chiến lƣợc định hƣớng nhằm tăng cƣờng thu hút đầutrực tiếp nƣớc vào tỉnh Champasak a Mục tiêu chiến lược tỉnh năm đến - Về kinh tế vĩ mô - Về xã hội xoá đói giảm nghèo - Sự thay đổi cấu kinh tế xã hội b Định hướng phát triển ngành - Phát triển theo lĩnh vực sản xuất - Phát triển theo lĩnh vực dịch vụ - Phát triển theo lĩnh vực xã hội 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH CHAMPASAK, NƢỚC CHDCND LÀO 3.2.1 Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tƣ - Tỉnh cần có phận để tổ chức nghiên cứu tình hình kinh tế, sách nước, thị trường đầu tập đoàn Công ty lớn để có sách thu hút đầu phù hợp - Thiết lập quan hệ với văn phòng đại diện quan xúc tiến thương mại đầu nước Lào, công ty vấn pháp luật, dịch vụ đầu quốc tế sứ quán Lào nước để liên tục thông tin quảng bá tỉnh Champasak - Thường xuyên tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hội thảo, hội chợ, triển lãm… - Xây dựng sở liệu đầy đủ, xác tình hình kinh tế - xã hội, tài nguyên công bố rộng rãi cho đối tác nước tìm hiểu 20 - Rà soát lại danh mục dự án cần kêu gọi đầu nước cho phù hợp có danh mục dự án ưu tiên trọng điểm để nhà đầu nghiên cứu - Để nâng cao hiệu công tác xúc tiến đầu mở rộng thị trường xuất Cần phải chuyển hướng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá, tập trung vào nước có thị trường lớn vốn FDI, ODA thị trường tiêu thụ hàng xuất - Trong bối cảnh cần phải tranh thủ lôi kéo dự án lớn vào tỉnh để tạo bước chuyển biến công nghệ đại, tạo sức hấp dẫn nhà đầu đồng thời kết hợp dự án vừa nhỏ 3.2.2 Hoàn thiện môi trƣờng đầu tƣ - Về tình hình trị xã hội cần giữ vững mức độ ổn định môi trường trị Kiểm soát tốt tình hình tệ nạn xã hội tội phạm - Tỉnh cần có chiến lược lâu dài việc nâng cao trình độ dân trí Thực sách thu hút nguồn lao động chất lượng lao nhằm cải thiện môi trường văn hóa - Mở rộng lĩnh vực thu hút đầu nước phù hợp với cam kết trình hội nhập kinh tế Quốc tế, khuyến khích đầu lĩnh vực du lịch, công nghiệp, khoa học công nghệ, dịch vụ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ - Tiến hành thí điểm việc cho phép nhà đầu mua cổ phần doanh nghiệp Lào thuộc lĩnh vực Nhà nước không độc quyền Đa dạng hoá hình thức đầu trực tiếp nước ngoài, khuyến khích áp dụng hình thức đầu BOT, BTO, BT - Đơn giản hoá thu tục cấp giấy phép đầu tư, dự án đầu khu công nghiệp khu công nghiệp 21 - Thiết lập mặt pháp lý chung áp dụng cho đầu nước nước nhằm tạo lập môi trường ổn định, bình đẳng đồng thời áp dụng số qui định điều kiện đầu ưu đãi phù hợp với đối tượng lĩnh vực thời kỳ 3.2.3 Hoàn thiện sách đầu tƣ a Chính sách đất đai - Tiến hành quy hoạch chi tiết khu chức Rà soát, phân tích, đánh giá dự án đăng ký đầu tư, đăng ký thoả thuận chọn địa điểm - Tạo điều kiện thuận lợi giao đất, mặt cho nhà đầu kinh doanh sở hạ tầng - Cần có quy định cụ thể, cho phép nhà đầu nước mua nhà gắn với đất doanh nghiệp họ, nhằm khuyến khích nhà đầu nước làm ăn lâu dài khu vực b Chính sách thuế - Tiếp tục hoàn thiện sách ưu đãi thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập theo hướng khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm Khu phi thuế quan - Cần đơn giản hóa quy định rõ ràng thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập Champasak, đặc biệt Khu phi thuế quan - Hoàn thiện sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng ưu đãi bậc so với tỉnh lân cận tỉnh khác nước - Đối với dự án đầu tài sản cố định quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, có tác động to lớn đến phát triển tỉnh, chủ 22 đầu dự án có nhu cầu thực sách khấu hao nhanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Champasak cần tạo điều kiện mặt thủ tục để họ thực Bên cạnh đó, cho họ lựa chọn thời điểm miễn thuế khoảng thời gian giới hạn, nhằm tăng thêm ưu đãi cho dự án c Chính sách tín dụng - Xây dựng chế riêng ưu đãi tín dụng đầu cho tỉnh phù hợp với thay đổi chế hành, phù hợp với trình hội nhập kinh tế quốc tế - Các dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng CSHT, xây dựng Khu đô thị, Khu tái định cư, khu công nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển - Tạo chế giúp cho nhà đầu nước dễ dàng tiếp cận với tổ chức tín dụng địa bàn việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh việc chuyển đổi ngoại tệ quan hệ giao dịch xuất nhập - Nghiên cứu, tạo điều kiện mặt thủ tục pháp lý chế sách cho việc sớm thành lập thí điểm ngân hàng có vốn đầu nước hoạt động Khu phi thuế quan - Cho phép định chế tài nước tham gia hoạt động tỉnh như: doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ đầu mạo hiểm, công ty thuê tài 3.2.4 Các giải pháp khác a Đẩy mạnh việc đầu phát triển CSHT Trong sách đầu phát triển CSHT, cần quan tâm đầu CSHT khu công nghiệp cách đồng bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc, dịch vụ ngân 23 hàng, sinh hoạt nhà ở, chống ô nhiễm môi trường vấn đề xử lý nước thải, chất thải b Phối hợp với tỉnh lân cận Phối hợp với tỉnh lân cận tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavăn, tỉnh Khăm Muân… để phát huy tranh thủ tốt yếu tố tài nguyên, thị trường, vị trí địa lý, tạo sức hấp dẫn chung khu vực cho tỉnh Champasak c Thực đồng sách khuyến khích đầu tư, kết hợp FDI với đầu nước, FDI với ODA nguồn viện trợ khác Chúng ta cần ý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước đâu phát triển sản xuất, kết hợp tốt nguồn vốn nước nước ODA, đầu trực tiếp nước ngoài, viện trợ để tạo hấp dẫn kết hợp nguồn lực cho phát triển kinh tế d Chú trọng đào tạo cung ứng phát triển nguồn nhân lực - Cần phải gấp rút đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán chuyên trách công tác đầu nước có kỹ xúc tiến đầu tư, kiến thức luật pháp ngoại ngữ - Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở LDTBXH, Ban quản lý Khu Công nghiệp cần quan tâm đến việc tổ chức đào tạo đội ngũ cán công nhân lành nghề có kỹ thuật làm việc cho doanh nghiệp đầu nước - Chúng ta cần xã hội hoá công tác hỗ trợ nhà đầu khoản kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng công nhân không ta dần tính hấp dẫn cạnh tranh lao động 24 e Tăng cường công tác quản lý xí nghiệp có vốn FDI Tỉnh Champasak cần lập phận, có kế hoạch định kỳ hàng năm để tiến gánh giám sát tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước nhằm tránh tình trạng tiêu cực Vấn đề gây ô nhiễm môi trường cần ý để đảm bảo tính bền vững dự án không gây hậu xấu môi trường Thực tế vừa qua có xí nghiệp dể gây ô nhiễm kéo dài tỉnh xử lý chưa triệt để KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài nghiên cứu “Giải pháp thu hút đầutrực tiếp nƣớc tỉnh Champasak nƣớc CHDCND Lào thời gian tới” tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng, kết đạt tồn nguyên nhân trình thực FDI thời gian qua Trên sở nhận thức đắn thực trạng, kết đạt tồn FDI diễn địa bàn tỉnh Champasak, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp thu hút đầu chủ yếu nhằm thu hút có hiệu nguồn vốn FDI vào tỉnh Champasak thời gian tới Ngoài số giải pháp đề xuất bài, để hoạt động thu hút đầu FDI hiệu đầu tài có số kiến nghị với Chính phủ sau: Chính phủ sớm xem xét cho phép Tỉnh Champasak xây dựng đặc khu kinh tế khu kinh tế mở để tạo sức hấp dẫn thu hút đầu nước ngoài, phát triển thương mại dịch vụ, sớm xây dựng tỉnh Champasak trở thành trọng điểm kinh tế Miền Nam Trung ương phân cấp cho quyền tỉnh định làm thử số sách áp dụng hình thức đầu tư, đa dạng hoá lĩnh vực đầu Tỉnh Champasak ... tiếp nước Chƣơng 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào thời gian qua Chƣơng 3: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào thời... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH CHAMPASAK, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo biến đổi môi trƣờng thu hút đầu. .. tác thu hút đầu tư địa phương 7 b) Tốc độ tăng dự án đầu tư thu hút Tốc độ tăng dự án đầu tư thu hút gia tăng số lượng dự án đầu tư vào nơi cần thu hút đầu tư Tốc độ tăng dự án đầu tư phụ thu c
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh champasak, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh champasak, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh champasak, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay