Xây Dựng Website Thu Thuế Trực Tiếp Tại Điểm Thu Của Kho Bạc Nhà Nước

64 187 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ~~~~~~*~~~~~~ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE THU THUẾ TRỰC TIẾP TẠI ĐIỂM THU CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Hệ : Chính quy Khoá : 47 Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hường Lớp : Công nghệ thông tin Mã số sinh viên : CQ471585 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Trung Tuấn Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp HÀ NỘI, 2009 GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Hình 3.10: Mô hình thực thể liên kết ER Hình 4.3: Giao diện danh mục người sử dụng CHƯƠNG TỔNG QUAN .8 1.1 PHÁT BIỂU ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 10 2.1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 10 2.1.1 Hiện trạng hệ thống thu thuế .10 2.2.1 Quy trình nghiệp vụ thu thuế kho bạc .12 2.2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG 24 2.2.1 Đặc tả chức 24 2.2.2 Đặc tả phi chức 24 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU 25 3.1 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG .25 3.1.1 Xây dựng biểu đồ phân rã chức 25 3.1.2 Xây dựng biểu đồ cấu trúc liệu 29 3.2 THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU 33 3.2.1 Biểu đồ luồng liệu- mô hình ER 33 Hình 3.10: Mô hình thực thể liên kết ER .34 3.2.2 Danh sách bảng 34 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 39 4.1 CÔNG CỤ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI .39 GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp 4.1.1 Microsoft Visual Studio 2005 .39 4.1.2 Microsoft SQL Server 2005 39 4.1.3 ASP.NET 40 4.1.4 Ngôn ngữ C# 40 4.1.5 Mô hình lớp .40 4.1.6 Bộ công cụ hỗ trợ Telerik Devexpress 42 4.2 THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG GIAO DIỆN CỦA ỨNG DỤNG .42 Hình 4.3: Giao diện danh mục người sử dụng 43 44 Hình 4.9: Giao diện danh mục nhóm người sử dụng .47 CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG 48 5.1 CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG .48 5.1.1 Yêu cầu phần cứng .48 5.1.2 Hướng dẫn cài đặt 48 5.2 THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG 48 Demo chương trình 48 KẾT LUẬN 49 Kết luận chung 49 Những tồn hướng phát triển đề tài 50 PHỤ LỤC 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn Bộ môn công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Phòng Giải pháp phần mêm số 1( VSS1), Công ty Điện toán truyền số liệu khu vực 1( VDC1) cho phép tạo điều kiện để em thực luận văn Luận văn hoàn thành giúp đỡ bảo tận tình thầy Nguyễn Trung Tuấn, nguyên Trưởng Bộ môn công nghệ thông tin, người thầy hướng dẫn em với anh chị phòng VSS1 Em xin chân thành biết ơn bảo, định hướng nghiên cứu thực hiện, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho em suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn tất quý thầy cô Bộ môn Công nghệ thông tin tận tình bảo, rèn luyện, truyền đạt tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho em suốt năm giảng đường đại học Mặc dù nỗ lực cố gắng, chuyên đề chắn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận cảm thông tận tình bảo, góp ý quý Thầy Cô bạn Xin cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Hường GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp LỜI GIỚI THIỆU Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách nhà nước Theo thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13-08-2003 Bộ tài việc hướng dẫn tập trung, quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước nhiệm vụ kho bạc nhà nước trực tiếp thu khoản thuế, phí, lệ phí đối tượng nộp thuế Với chủ trương tập trung khoản thu vào ngân sách nhà nước cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đối tượng doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần,…nộp khoản thuế thường xuyên (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp), không thường xuyên (thuế môn bài) khoản nộp phạt theo định ngành Thuế, Kho bạc nhà nước phối hợp với ngành Thuế tổ chức triển khai nhân lực, thiết bị, sở vật chất,…để phục vụ người nộp thuế cách tốt Với phương thức nộp thuế trực tiếp qua Kho bạc tạo cho khoản thu tập trung vào ngân sách nhà nước cách nhanh chóng nhất, không qua khâu trung gian (cán thuế), giảm thiểu rủi ro mát, chiếm dụng vốn Nhà nước…do tập trung số lượng tiền lớn tay cán thuế chưa kịp nộp vào kho bạc Từ ngày 1/7/2007 quan thuế thực chế “một cửa” để tiếp nhận giải yêu cầu, thủ tục hành thuế người nộp thuế Với quy trình cải cách này, không cần có tham tham gia cán thuế điểm thu nữa, mà cán kho quỹ kho bạc nhà nước tự đảm trách việc quy trình từ tiếp nhận thông báo thuế, nhập số liệu vào máy tính, khớp liệu in giấy nộp tiền thu tiền đối tượng nộp thuế Quy trình cửa phát huy hiệu rõ rệt, rút ngắn thời gian xử lý GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, việc tin học hóa quy trình quản lý thu thuế cấp thiết Vì em đinh tìm hiểu trình bày cách “ Xây dựng website thu thuế trực tiếp điểm thu Kho bạc nhà nước” Ở đây, thu thuế trực tiếp nhằm nhấn mạnh quy trình thu thuế cửa, giao dịch phân tích Ứng dụng tập trung vào xây dựng hệ thống quản trị xử lý chứng từ, biên lai nhằm khắc phục nhược điểm không gian thời gian cho đối tượng nộp thuế Với số tiền thuế thu kho bạc nhà nước hạch toán điều tiết xác, kịp thời để làm tăng số dư tồn quỹ ngân sách cấp phục vụ cho nhu cầu chi cấp ngân sách Luận văn trình bày với nội dung gồm chương sau:  Chương 1: Tổng quan Giới thiệu đề tài, mục đích phạm vi đề tài  Chương 2: Khảo sát phân tích hệ thống Khảo sát trạng hệ thống thu thuế, tìm hiểu quy trình nghiệp vụ thu thuế điểm thu Kho bạc nhà nước Từ đặc tả yêu cầu ứng dụng cần xây dựng  Chương 3: Phân tích thiết kế liệu Xây dựng biểu đồ phân rã chức biểu đồ cấu trúc liệu Từ thiết kế bảng liệu quan hệ cho ứng dụng  Chương 4: Xây dựng ứng dụng Đề cập tới công cụ sử dụng để xây dựng ứng dụng trình bày số giao diện chương trình đạt  Chương 5: Cài đặt thử nghiệm ứng dụng Nêu yêu cầu phần cứng hướng dẫn cài đặt GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ Thuật ngữ Định nghĩa Ghi Bộ Tài Bộ Tài BTC Sở Tài Sở tài STC Phòng Tài Phòng tài PTC Tổng cục Thuế Tổng cục thuế TCT Tổng cục Hải quan Tổng cục hải quan TCHQ Kho bạc Kho bạc KB Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước KBNN Kho bạc trung ương Kho bạc trung ương KBTW Hải quan Hải quan HQ Sở giao dịch Sở giao dịch SGD Trung tâm trao đổi Trung tâm trao đổi trung ương nơi Trung trung ương chứa liệu truyền quan tâm Thuế, KBNN, Tài chính, Hải quan TĐTW đặt Cục Tin học Thống kê - Bộ Tài Hệ thống tác nghiệp Hệ thống tác nghiệp: hệ thống chương trình phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ quản lý quan Thuế, KBNN, Tài chính, Hải quan Danh mục dùng chung Là danh mục bao gồm toàn DMDC mã tiêu, thông tin sử dụng chung quan Thuế, KBNN, Tài chính, Hải quan GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp Thuật ngữ Định nghĩa Ghi NNT NNT NNT Ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước NSNN Giấy nộp tiền Giấy nộp tiền GNT Ủy nhiệm thu ủy nhiệm thu UNT Ủy nhiệm chi ủy nhiệm chi UNC Bảng kê giao nhận Là bảng kê bàn giao cho quan chứng từ thu chuyển chứng từ chi tiết sang Bảng kê nộp thuế Bảng kê nộp thuế người nộp tiền lập nộp tiền vào KBNN Bảng kê chứng từ thu Bảng kê chứng từ thu ngân sách bảng ngân sách kê toàn Giấy nộp tiền Chứng từ thu tiền thuế, phí mà KBNN hạch toán thu ngày Cơ sở liệu Cơ sở liệu CSDL Bảng kê giao nhận Bảng liệt kê thông tin chung chứng từ chứng từ thu gửi kèm theo với chứng từ gốc Điểm thu Là điểm giao dịch Kho bạc nhà nước cho phép thực loại hình thu Văn phòng kho bạc Văn phòng kho bạc VPKB Ngân sách Ngân sách NS Hệ thống kế toán kho Hệ thống kế toán kho bạc KTKB Mã số thuế cấp cho cá nhân MST bạc Mã số thuế GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Thuật ngữ Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp Định nghĩa Ghi doanh nghiệp Bàn thu Trong điểm thu chia làm nhiều bàn thu phục vụ NNT Người nộp tiền Là người thay mặt cho NNT thực trách nhiệm nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước Ký hiệu Mô tả Bắt đầu luồng liệu Kết thúc luồng liệu Chức ứng dụng Chức thực tự động thực ngầm : Điều kiện kiểm tra rẽ nhánh DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Hình 1.1: Mô hình kiến trúc ứng dụng Hình 2.1: Quy trình thu GNT vào NSNN theo mô hình Kế toán nhập chứng từ Hình 2.2: Quy trình thu chuyển khoản từ Ngân hàng vào NSNN Hình 2.3: Quy trình thu biên lai theo mô hình: Kế toán lập biên lai Hình 3.1: Biểu đồ phân rã chức Hình 3.2: Biểu đồ phân rã chức phân hệ quản trị hệ thống Hình 3.3: Biểu đồ phân rã chức phân hệ quản lý danh mục hệ thống Hình 3.4: Biểu đồ phân rã chức phân hệ xử lý chứng từ Hình 3.5: Biểu đồ cấu trúc liệu mức ngữ cảnh GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp Hình 4.7: Giao diện xử lý chứng từ  Màn hình tìm kiếm chứng từ theo thời gian Cho phép nhân viên kho bạc tìm kiếm chứng từ theo thời gian in báo cáo Hình 4.8: Giao diện tìm kiếm chứng từ theo thời gian  Màn hình nhóm người sử dụng Admin phép truy cập vào trang thêm mới, xóa, sửa nhóm người sử dụng GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 46 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp Hình 4.9: Giao diện danh mục nhóm người sử dụng GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 47 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG 5.1 CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 5.1.1 Yêu cầu phần cứng Đối với Server: Ram 2Gb tối thiểu Đối với Client: yêu cầu Ram tối thiểu 256Mb, Pentium4, 800Mhz 5.1.2 Hướng dẫn cài đặt  Chạy ứng dụng Windown XP  Cài đặt Microft Visual Studio 2005  Cài đặt Microft SQL Server 2005  Cài đặt IIS  Cài đặt công cụ hỗ trợ Telerik Devexpress  Khi chạy ứng dụng cần add references tới Webservices liên quan tới solution 5.2 THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG  Demo chương trình GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 48 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp KẾT LUẬN Kết luận chung “Xây dựng website thu thuế trực tiếp điểm thu kho bạc nhà nước” đề tài mẻ, ứng dụng nằm chương trình đại hóa quy trình thu nộp thuế quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài Chương trình em tập trung vào xây dựng hệ thống quản trị hệ thống xử lý chứng từ, biên lai nhằm khắc phục nhược điểm không gian thời gian cho đối tượng nộp thuế Dưới hướng dẫn tận tình Thầy giáo Nguyễn Trung Tuấn anh chị phòng giải pháp phần mềm số 1, em thực đề tài nhằm tìm hướng mẻ cho công tác thu thuế ngành thuế Việt Nam Do thời hạn hẹp gian tìm hiểu nghiệp vụ công nghệ nên đề tài em đạt yêu cầu bản, tập trung sâu vào phân tích nghiệp vụ thu thuế cửa, xây dựng phân hệ quản trị hệ thống, danh mục hệ thống xử lý chứng từ  Phân hệ quản trị hệ thống: cho phép quản trị viên hệ thống phân quyền cho người sử dụng; cập nhật, tạo mới, xóa thông tin tài khoản người dùng,…  Phân hệ danh mục hệ thống: cho phép lưu trữ thông tin, thao tác liệu quan liên quan tới công tác thu thuế; cập nhật, tạo mới, xóa thông tin danh mục,…  Phân hệ xử lý chứng từ: xử lý ràng buộc liệu quan trao đổi với nhau, cho phép tạo chứng từ in số tiền phải nộp cho đối tượng nộp thuế; kiểm soát, tra cứu chứng từ…in báo cáo GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 49 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp Những tồn hướng phát triển đề tài  Để đưa ứng dụng vào thực tế cần nhiều chỉnh sửa bổ sung mặt logic nghiệp vụ thuế hoàn thiện khâu bảo mật liệu trình trao đổi truyền nhận gói liệu  Cần xây dựng giao diện website thân thiện thuận tiện dễ sử dụng với người dùng  Hoàn thiện chức phân quyền tới thao tác nút lệnh thao tác với đối tượng người dùng khác form chức cụ thể  Xây dựng phân hệ trao đổi thông tin, truyền nhận gói thông tin từ quan liên quan với GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 50 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp PHỤ LỤC # Mã nguồn FUNC (Scalar- valued Fuctions) dùng chung cho stored procedures USE [thue] GO /****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[TRIM] Script Date: 05/06/2009 11:31:59 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ============================================= Author: Create date: Description: ============================================= ALTER FUNCTION [dbo].[TRIM] ( Add the parameters for the function here @vINPUT NVARCHAR(MAX) ) RETURNS NVARCHAR(MAX) AS BEGIN RETURN RTRIM(LTRIM(ISNULL(@vINPUT,''))) END # Mã nguồn sp_MA_CHUONG_ADDNEW USE [thue] GO GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 51 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp /****** Object: StoredProcedure [dbo].[sp_MA_CHUONG_ADDNEW] Script Date: 05/06/2009 11:42:20 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_MA_CHUONG_ADDNEW] @vErrNum int output, @vErrMsg nvarchar(2000) output, @ma char(3), @ten char(200), @tinhtrang char(1), @ghichu char(100) AS BEGIN TRANSACTION BEGIN TRY SET NOCOUNT ON; set @vErrNum = set @vErrMsg = '' if (dbo.TRIM(@ma) = '') begin set @vErrNum = -1 set @vErrMsg = '@ma khong dc bo trong' ROLLBACK RETURN end if (dbo.TRIM(@ten) = '') begin set @vErrNum = -1 set @vErrMsg = '@ten khong dc bo trong' ROLLBACK RETURN end if (dbo.TRIM(@tinhtrang) = '') GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 52 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp begin set @vErrNum = -1 set @vErrMsg = '@tinhtrang khong dc bo trong' ROLLBACK RETURN end Insert data item into table if (dbo.TRIM(@ma) not in (select distinct MA_CHUONG from DM_MA_CHUONG )) begin INSERT INTO DM_MA_CHUONG(MA_CHUONG, TEN, TINH_TRANG, GHI_CHU) VALUES (@ma, @ten, @tinhtrang, @ghichu) if @@ROWCOUNT = begin set @vErrNum = -1 set @vErrMsg = 'No record is added' end end END TRY BEGIN CATCH select @vErrNum = ERROR_NUMBER() select @vErrMsg = ERROR_MESSAGE() rollback END CATCH COMMIT TRANSACTION -# Source Form ~/SYS/phan_quyen.aspx using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 53 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public partial class SYS_PHAN_QUYEN : System.Web.UI.Page { int mErrNum; string mErrMsg; public int sMENUID; string Idgroup; int Rows; string Idmenu; Int32 i; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { f_BindData(); if (!Page.IsPostBack) { check(); } LbMessUPdate.Text = ""; } protected void check() { Idgroup = DDl_ChonNhom.SelectedValue.ToString(); if (Idgroup == string.Empty) { Idgroup = Convert.ToString(1); } Rows = Records(); for (int i = 0; i < Rows; i++) { GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 54 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp WS_ADMIN.WS_ADMIN lWS = new WS_ADMIN.WS_ADMIN(); DataSet oDS1 = new DataSet(); oDS1 = lWS.MENU_FILL(ref mErrNum, ref mErrMsg); Idmenu = oDS1.Tables[0].Rows[i]["MENUID"].ToString(); DataSet oDS = new DataSet(); oDS = lWS.MENU_ACCESS_FILL(ref mErrNum, ref mErrMsg,Convert.ToInt32(Idmenu.ToString()), Convert.ToInt32(DDl_ChonNhom.SelectedValue.ToString())); if (oDS.Tables[0].Rows.Count> && oDS!=null ) { AG_Menus.Selection.SetSelection(i, true); } else { AG_Menus.Selection.SetSelection(i, false); } } } protected int Records() { WS_ADMIN.WS_ADMIN lWS = new WS_ADMIN.WS_ADMIN(); DataSet oDS = new DataSet(); oDS = lWS.MENU_FILL(ref mErrNum, ref mErrMsg ); if (oDS.Tables[0].Rows.Count > 0) { i = Convert.ToInt32(oDS.Tables[0].Rows.Count); } return i; } //Bind data to Datagrid protected void f_BindData() { WS_ADMIN.WS_ADMIN lWS = new WS_ADMIN.WS_ADMIN(); DataSet oDS1 = new DataSet(); GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 55 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp oDS1 = lWS.MENU_FILL(ref mErrNum, ref mErrMsg); if ((oDS1 != null)) { AG_Menus.DataSource = oDS1; AG_Menus.DataBind(); } } protected void MessErr() { LbMessUPdate.Text = "Đã có lỗi cập nhật quyền"; LbMessUPdate.Font.Underline = true; } protected void MessSuss() { LbMessUPdate.Text = "Đã Cập Nhật Quyền Cho Nhóm :" + DDl_ChonNhom.SelectedItem.ToString(); LbMessUPdate.Font.Underline = false; } //Bind dl vao cbo protected void BtUpdate_Click(object sender, EventArgs e) { LbMessUPdate.Text = ""; Idgroup = DDl_ChonNhom.SelectedValue.ToString(); try { Rows = Records(); for (int i = 0; i < Rows; i++) { WS_ADMIN.WS_ADMIN lWS = new WS_ADMIN.WS_ADMIN(); DataSet oDS1 = new DataSet(); oDS1 = lWS.MENU_FILL(ref mErrNum, ref mErrMsg); Idmenu = oDS1.Tables[0].Rows[i]["MENUID"].ToString(); if (AG_Menus.Selection.IsRowSelected(i)) { GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 56 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp DataSet oDS = new DataSet(); oDS = lWS.MENU_ACCESS_FILL(ref mErrNum, ref mErrMsg, Convert.ToInt32(Idmenu.ToString()), Convert.ToInt32(DDl_ChonNhom.SelectedValue.ToString())); if(oDS.Tables.Count>0) { lWS.MENU_ACCESS_ADDNEW(ref mErrNum, ref mErrMsg, Convert.ToInt32(Idmenu.ToString()), Convert.ToInt32(DDl_ChonNhom.SelectedValue.ToString())); } } else { lWS.MENU_ACCESS_DELETE(ref mErrNum, ref mErrMsg, Convert.ToInt32(Idmenu.ToString()), Convert.ToInt32(DDl_ChonNhom.SelectedValue.ToString())); } } MessSuss(); } catch { MessErr(); return; } f_BindData(); } protected void DDl_ChonNhom_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { LbMessUPdate.Text = ""; check(); } } GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 57 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp TÀI LIỆU THAM KHẢO C# 2005 toàn tập, Phạm Hữu Khang Trần Tiến Dũng, NXB Lao động xã hội, 2006 Các giải pháp lập trình C# Nguyễn Ngọc Bình Phương và Lê Trần Nhật Quỳnh, NXB Giao thông Vận tải, 2006 ASP 3.0/ ASP.NET Nguyễn Phương Lan, NXB Lao động xã hội, 2005 Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly, 2006 SQL Server 2005 Lập trình nâng cao, Phạm Hữu Khang Đoàn Thiện Ngân, NXB Lao động xã hội, 2008 Website: http://www.gdt.gov.vn/ http://www.w3schools.com/ http://www.telerik.com/ http://www.aspvn.net/ http://msdn.microsoft.com/ http://www.devexpress.com/ GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn 58 SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -Hà nội, ngày tháng năm 2009 Xác nhận giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Trung Tuấn GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường Khoá luận tốt nghiêp Xây dựng Website Thu thuế trực tiếp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN -Hà nội, ngày tháng năm 2009 Xác nhận giáo viên phản biện ThS Tống Thị Minh Ngọc GVHD: ThS Nguyễn Trung Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hường
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây Dựng Website Thu Thuế Trực Tiếp Tại Điểm Thu Của Kho Bạc Nhà Nước, Xây Dựng Website Thu Thuế Trực Tiếp Tại Điểm Thu Của Kho Bạc Nhà Nước, Xây Dựng Website Thu Thuế Trực Tiếp Tại Điểm Thu Của Kho Bạc Nhà Nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay