cộng đồng học sinh lớp 11 đề thi cuối kì toán 11

3 194 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:50

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ THI CUỐI II LỚP 11 MÔN TOÁN Đề thi chất lượng số 01 Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 x2  x  Câu 1.Cho f ( x)  Tính f ' (2) x 1 A 3 B 5 C D Câu 2.Điện lượng truyền dây dẫn có phương trình Q  t Tính cường độ dòng điện tức thời thời điểm t0  (giây) ? A 3( A) B 5( A) C 6( A) D 2( A) Câu 3.Tính đạo hàm hàm số y  ( x3  x )2 A y '  x5  20 x4  16 x3 B y '  x5  20 x4  16 x3 C y '  x5  16 x3 D y '  x5  20 x  x3 Câu 4.Cho hàm số y  f ( x)  x3  5x  có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C ) qua điểm A(0;2)? A B C D Câu 5.Gọi (d) tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x)   x3  x điểm M (2;8) Tìm hệ số góc (d) A 11 B D 12 C 11 Câu 6.Gọi M (a;b) điểm thuộc đồ thị hàm số y  f ( x)  x  3x  (C ) cho tiếp tuyến (C ) điểm M có hệ số góc nhỏ Tính a  b A 3 B D C Câu 7.Cho hàm số y  f ( x)  x Giải phương trình f ( x)  ' A x  1; x  1 C x  1 B x  D x  Câu 8.Tính đạo hàm hàm số y  (4 x3  x2  5)( x  7) x A y '  20 x4  120 x3  42 x2 10 x  35 B y '  20 x4  120 x3  42 x2  10 x  35 C y '  20 x4  120 x3  42 x2 10 x  35 D y '  20 x4  120 x3  42 x2  10 x  35 x2  4x  Câu 9.Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x)  (C) giao điểm (C) với x2 5 3 5 trục Oy A y   x  B y   x  C y  x  D y  x  4 4 2 mx3 m  x  (m  1) x  15 Tìm m để bất phương trình f ' ( x)  nghiệm 4 A   m  B m   C m  D m   3 Câu 10.Cho hàm số y  f ( x)  x  Câu 11.Cho hai hàm số f ( x)  x  2; g ( x)  f ' (1) Tính ' A 1 x g (0) B C D 2 Câu 12.Tính đạo hàm hàm số y  ( x  2) x  A y '  x2  x  x2  B y '  x2  x 1 x2  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt C y '  x2  x  x2  Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 D y '  x2  x  x2  - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 13.Tính đạo hàm hàm số y  A y '  (3x  1)2 3x  x3 x3 B y '  ( x  3) 3x  3x  C y '  ( x  3) x3 Câu 14.Tính đạo hàm hàm số y  x  x  x 3 1 A y '  x  B y '  x    2 x x x x C y '  x  2x  x4 11 B y '  ( x  4) x3 x3 D y '  3x  3x  x  x2 D y '  x  x  x2 Câu 15.Tính đạo hàm hàm số y  A y '  ( x  4) C y '11 x4 D y '11 ( x  4) Câu 16.Cho hàm số y  f ( x)  x3  3x  12 Tìm x để f ' ( x)  A x  (; 2)  (0; ) B x  (;0)  (2; ) C x  (2;0) D x  (0;2) Câu 17.Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x)  3x2  x  ( P) điểm M (1;1) A y  5x  B y  5x  D y  5x  C y  5x  Câu 18.Một chất điểm chuyểnđộng có phương trình s  t  3t (t tính giây, s tính mét) Tính vận tốc chất điểm thời điểm t0  (giây) ?A 15m / s Câu 19.Hàm số sau có đạo hàm y '   A y '  x  5  x x B 7m / s C 14m / s D 12m / s  x3 ? x2 5 x B y '  x   x 5 x C y  x   x 5 x D y  x   x Câu 20.Cho hàm số y  f ( x)  mx3  x  x  Tìm m để f ' ( x)  có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C m  D m  PHẦN TỰ LUẬN Bài Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  f ( x)  x3  x  (C ) điểm có hoành độ x  Bài Tính đạo hàm hàm số y   3x  x 1 x Bài Chứng minh phương trình : 2 x5  x3  x   có nghiệm Bài 4.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA=a a)Chứng minh BD  (SAC); b)Chứng minh (SBC)  (SAB) ; c)Tính góc tạo SD mặt phẳng (ABCD); d)Tính góc tạo hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN A C B D A B A A C B B D C D D B A C CC Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - ... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN...Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 13.Tính đạo hàm hàm số y  A y '  (3x... x C y '  x  2x  x4 11 B y '  ( x  4) x3 x3 D y '  3x  3x  x  x2 D y '  x  x  x2 Câu 15.Tính đạo hàm hàm số y  A y '  ( x  4) C y '  11 x4 D y '  11 ( x  4) Câu 16.Cho hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: cộng đồng học sinh lớp 11 đề thi cuối kì toán 11, cộng đồng học sinh lớp 11 đề thi cuối kì toán 11, cộng đồng học sinh lớp 11 đề thi cuối kì toán 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay