Bo trac nghiem LTDH co DA va HD

25 229 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:47

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC (2) Câu 1: Dấu hiệu chung nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên A làm thay đổi tần số alen quần thể B làm phát sinh kiểu gen quần thể C làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể D làm phát sinh biến dị quần thể Câu Trong quần thể người số thể đột biến sau: - Ung thư máu; - Hồng cầu hình liềm; - Bạch tạng; - Hội chứng Claiphentơ; - Dính ngón tay số 3; - Máu khó đông; - Hội chứng Tơcnơ; - Hội chứng Đao; - Mù màu Những thể đột biến đột biến nhiễm sắc thể? A 1,2,4,5 B 4, 5, 6, C 1, 3, 7, D 1, 4, Câu Một loài ruồi ngưỡng nhiệt phát triển 13,5 0C sống môi trường nhiệt độ trung bình ngày 260C thời gian phát triển 20 ngày, sống nơi nhiệt độ trung bình ngày 27,5 0C thời gian phát triển dự đoán A 15 ngày B 16 ngày C 18 ngày D 21 ngày SgkNC: T=(x-k)n= số SgkCB: S=(T-C)D= số T = (26 – 13,5)20 = (27,5 – 13,5)D => D ≈ 18 ngày Câu 4: Điểm đột biến nhiễm sắc thể đột biến gen A biến đổi vật chất di truyền nhân tế bào B phát sinh mang tính chất riêng lẻ không xác định C di truyền qua đường sinh sản hữu tính D biểu kiểu hình thể mang đột biến Câu 5: Thể lệch bội điểm giống với thể đa bội A thường tìm thấy thực vật B khả sinh sản hữu tính C hình thành từ chế rối loạn phân li nhiễm sắc thể phân bào D số nhiễm sắc thể tế bào bội số n lớn 2n Câu 6: Câu nội dung sau A đoạn mang gen nhiễm sắc thể giới tính X Y không tương đồng với B nhiễm sắc thể giới tính, gen qui định tính đực tính cái, gen qui định tính trạng thường C động vật đơn tính, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D loài thực vật đơn tính, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Câu 7: sở giải thích cho tỉ lệ phân hoá đực : xấp xỉ loài A tỉ lệ sống sót hợp tử giới đực hợp tử giới ngang B số lượng cặp giới tính XX cặp giới tính XY tế bào C giới tạo loại giao tử, giới lại tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang D khả thụ tinh giao tử đực giao tử ngang Câu 8: Điểm ADN nhân mà ADN nhân A chứa nhiễm sắc thể B số lượng lớn tế bào C hoạt động độc lập với nhiễm sắc thể D không bị đột biến Câu 9: thể phát gen nhiễm sắc thể thường, gen nhiễm sắc thể giới tính gen tế bào chất phép lai sau đây? A Lai thuận nghịch B Lai phân tích C Tự thụ phấn thực vật D Giao phối cận huyết động vật Xét lai thuận - nghịch: +Gen/NST thường: LT LN cho k/quả giống +Gen/NSTGT: LT LN cho k/quả khác Trong phép lai, k/quả khác giới ♂♀ +Gen TBC: LT LN cho k/quả khác Trong phép lai, giống mẹ Câu 10: Loại biến dị di truyền qua sinh sản sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính A thường biến biến dị tổ hợp B đột biến xôma thường biến C đột biến xôma biến dị tổ hợp D thường biến đột biến gen Câu 11: Giống qui luật di truyền Menđen A phát dựa sở gen phân li độc lập B kiểu tác động alen thuộc gen C bố mẹ chủng n cặp gen tương phản lai F1 tỉ lệ kiểu hình triển khai biểu thức (3 + 1)n D F1 thể dị hợp lai với F2 tỉ lệ phân li kiểu gen : : Câu 12: Loại biến dị không xếp loại với loại biến dị lại A biến dị tạo thể chứa nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng ruồi giấm B biến dị tạo hội chứng Đao người C biến dị tạo hội chứng Claiphentơ người D biến dị tạo thể mắt dẹt ruồi giấm A= Thể B= 3NST 21 C= XXY D= ĐBCTNST(Lặp đoạn 16A/NSTX) Câu 13: thể tạo cành tứ bội lưỡng bội cách tác động cônsixin hoá chất gây đột biến đa bội A vào lần nguyên phân hợp tử B lên đỉnh sinh trưởng cành C lên tế bào sinh hạt phấn trình giảm phân D lên bầu nhuỵ trước cho giao phấn Câu 14: Hoạt động sau yếu tố đảm bảo cho phân tử ADN tạo qua nhân đôi, cấu trúc giống hệt với phân tử ADN ”mẹ”? A Sự tổng hợp liên tục xảy mạch khuôn ADN chiều 3’→ 5’ B Sự liên kết nuclêôtit môi trường nội bào với nuclêôtit mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung C Hai mạch phân tử ADN tổng hợp đồng thời theo chiều ngược với D Sự nối kết đoạn mạch ngắn tổng hợp từ mạch khuôn chiều 5’→ 3’ loại enzim nối thực Câu 15: Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người thành A gây đột biến nhân tạo B dùng kỹ thuật vi tiêm C dùng kỹ thuật chuyển gen nhờ vectơ plasmit D lai tế bào sinh dưỡng Câu 16: Đặc điểm sau nói plasmit sử dụng kỹ thuật di truyền? A Là vật chất di truyền chủ yếu tế bào nhân sơ tế bào thực vật B Là phân tử ADN mạch thẳng C Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng D khả nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể tế bào vi khuẩn Câu 17: Các loài sâu ăn thường màu xanh lục lẫn với màu xanh lá, nhờ mà khó bị chim ăn sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi hình thành A ảnh hưởng trực tiếp thức ăn màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu B chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với môi trường C chọn lọc tự nhiên tích luỹ biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ D chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể sâu Câu 18: Dương xỉ phát triển mạnh vào đại nào, kỉ sau đây? A Kỉ tam điệp, đại trung sinh B Kỉ than đá, đại cổ sinh C Kỉ silua, đại cổ sinh D Kỉ pecmi, đại cổ sinh Câu 19: Ưu lai đạt mức cao lai F1 giảm dần hệ sau A tần số kiểu gen lợi ngày giảm B tần số kiểu gen dị hợp tử ngày giảm C tần số alen trội ngày giảm D gen lặn hại ngày tăng hệ sau Câu 20: Câu sau nói thể đột biến dị đa bội?0 A nhiễm sắc thể đơn bội hai loài bố mẹ B Dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài lớn 2n C Thường xảy động vật, gặp thực vật D Được tạo cách lai xa kết hợp đa bội hoá Câu 21: Ví dụ sau quan tương tự? A Tay người cánh dơi B Tuyến nước bọt tuyến nọc độc rắn C Cánh sâu bọ cánh dơi D Gai xương rồng tua đậu Hà lan Câu 22: Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên A cá thể B quần thể C loài D cấp độ Câu 23: Quy luật phân ly ý nghĩa thực tiễn là: A Thấy phân ly tính trạng hệ lai B Xác định dòng C Tìm phương thức di truyền tính trạng D Xác định tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống Câu 24: Điều sau nói thể lệch bội? A Tế bào sinh dưỡng thiếu nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể B Tế bào sinh dưỡng mang ba nhiễm sắc thể tất cặp nhiễm sắc thể C Tế bào sinh dưỡng mang nhiễm sắc thể 4n D Tế bào sinh dưỡng mang nhiễm sắc thể 2n Câu 25: Đặc điểm thể dị đa bội mà thể tự đa bội là: A Tế bào mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài khác B Bộ nhiễm sắc thể tồn theo cặp tương đồng C Không khả sinh sản hữu tính ( bị bất thụ) D Hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên so với dạng lưỡng bội Câu 26: Sự hình thành loài theo Đacuyn: A Do tích luỹ biến đổi nhỏ thời gian dài, tác động ngoại cảnh B Do chế cách ly sinh sản, cách ly di truyền C Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, nên sinh vật thay đổi thích nghi với điều kiện sinh thái mới, lâu dần tạo nên loài D Loài hình thành từ từ, qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân ly tính trạng Câu 27: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người : Bệnh máu khó đông Bệnh ung thư máu Bệnh phêninkêtôniệu Hội chứng Đao Hội chứng claiphentơ Tật dính ngón tay số Hội chứng tơcnơ Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 28: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 , cho F1 lai với nhau, điều kiện để F2 tỷ lệ kiểu hình 3: là: Số lượng cá thể đem phân tích phải lớn Tính trạng đem lai phải trội, lặn hoàn toàn Mỗi cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Phương án là: A 1, B 1,2,3 C 1, D 2, Câu 29: Bệnh chi phối tượng di truyền thẳng? A Bệnh máu khó đông B Bệnh dính ngón tay số người C Bệnh ung thư máu D Hội chứng tơcnơ Câu 30: Chiều hướng tiến hoá sinh giới A ngày trở nên đa dạng phong phú B Thích nghi ngày hợp lý với môi trường C Số cá thể số loài ngày tăng D Tổ chức cấu trúc thể ngày nâng cao, phức tạp Câu 31: Trong thực tiễn hoán vị gen ý nghĩa là: A Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập B Làm hạn chế xuất nguồn biến dị tổ hợp C Tổ hợp gen lợi nhiễm sắc thể D Làm giảm số kiểu hình quần thể Câu 32: Ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật: Cấy truyền phôi Dung hợp tế bào trần Nhân vô tính kỹ thuật chuyển nhân nuôi cấy hạt phấn Chọn dòng tế bào xôma biến dị Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo A 1,2,3,4 B 2,4,5,6 C 2,3,5,6 D 1,2,5,6 AB Câu 33: Ở cá thể ruồi giấm cái, xét tế bào sinh dục kiểu gen là: Tế bào thứ nhất: dd ; tế bào thứ hai: ab Ab Dd Khi tế bào giảm phân bình thường, thực tế aB A số loại trứng tế bào thứ sinh nhiều so với số loại trứng tế bào thứ hai sinh B số loại trứng tối đa tạo từ tế bào thứ tế bào thứ hai loại C số loại trứng tế bào thứ hai sinh nhiều so với số loại trứng tế bào thứ sinh D số loại trứng tế bào thứ sinh với số loại trứng tế bào thứ hai sinh Cá thể TB sinh trứng sinh trứng Câu 34: " Sông nên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai" hiểu dạng A diễn phân hủy B diễn thứ sinh C diễn nguyên sinh D diễn dị dưỡng Câu 35: Các cá thể quần thể gắn chặt chẽ với thông qua mối quan hệ A hỗ trợ đối kháng B hỗ trợ hội sinh C hỗ trợ cạnh tranh D hỗ trợ hợp tác Câu 36: Giao phối ngẫu nhiên (GPNN) nhân tố tiến hóa vai trò quan trọng tiến hóa Ý sau không đề cập đến vai trò giao phối ngẫu nhiên tiến hóa A GPNN làm cho quần thể ổn định qua hệ B GPNN làm cho đột biến phát tán quần thể C GPNN làm trung hòa tính hại đột biến D GPNN góp phần tạo tổ hợp gen thích nghi Câu 37: Hình thành loài khác khu vực địa lí dễ xảy so với hình thành loài khu vực địa lí Giải thích sau hợp lí nhất? A Hình thành loài đường địa lí xảy đất liền quần đảo B Hình thành loài đường địa lí thường trải qua dạng trung gian, từ dạng trung gian hình thành nên loài C Trong tự nhiên cách li địa lí quần thể dễ xảy xuất trở ngại địa lí sinh vật phát tán, di cư D Cách li địa lí làm giảm đáng kể dòng gen quần thể Trong dòng gen dễ xảy quần thể khu vực địa lí Câu 38: Trước mùa SS, nhiều loài thằn lằn, rắn số lượng cá thể nhiều cá thể đực Sau mùa đẻ trứng, số lượng cá thể đực cá thể gần Nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính loài là: A tỉ lệ tử vong B nhiệt độ C dinh dưỡng D ánh sáng Câu 39: Biển khơi thường chia thành hai tầng: tầng suất sơ cấp tầng suất Nhân tố sinh thái chi phối nên sai khác là: A ánh sáng B độ mặn C nhiệt độ D hàm lượng ôxi nước Câu 40: chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể không thông qua hình thức: A hợp tác B vật ăn thịt C di cư D cạnh tranh Câu 41: Điểm giống ADN ARN sinh vật nhân thực A tổng hợp từ mạch khuôn phân tử ADN mẹ B phân tử mối liên kết hiđrô liên kết cộng hóa trị C cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân cấu tạo giống (trừ Timin ADN thay Uraxin ARN) D tồn suốt hệ tế bào Câu 42: Khi nói chứng tiến hóa, nhận định sau đúng? A Sự giống cấu tạo đại thể quan t.đồng loài khác loài CLTN tác động theo hướng B Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử chứng minh sinh giới chung nguồn gốc, đồng thời dựa vào chứng sinh học phân tử chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi loài C quan tương đồng thể tiến hóa phân li, quan thoái hóa thể tiến hóa đồng quy D Khi so sánh cấu tạo h.thái loài SV ta thấy chúng đặc điểm t.tự cho phép ta kết luận nguồn gốc chung chúng Câu 43: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử ? (1) Hai loài rắn sọc sống khu vực địa lí, loài chủ yếu sống nước, loài sống cạn (2) Một số loài kì giông sống khu vực giao phối với nhau, nhiên phần lớn lai phát triển không hoàn chỉnh (3) Ngựa lai với lừa đẻ la bất thụ (4) Trong khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè (5) Các phân tử prôtêin bề mặt trứng tinh trùng nhím biển tím nhím biển đỏ không tương thích nên kết hợp với (6) Hai dòng lúa tích lũy alen đột biến lặn số locut khác nhau, hai dòng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng mang nhiều alen đột biến lặn nên kích thước nhỏ cho hạt lép Đáp án : A (2), (4), (5) B (1), (3), (6) C (2), (3), (5) D (2), (3), (6) AB Câu 44: Xét hai loài SV: loài thứ KG AaBb, loài thứ hai KG Đặc điểm đặc ab điểm chung hai loài? A Khi phát sinh giao tử tạo tối đa loại giao tử, thành phần gen với tỉ lệ B tính phổ biến tự nhiên, khả tạo nhiều loại biến dị tổ hợp qua đường sinh sản hữu tính C Là thể lưỡng bội, tính di truyền không ổn định D Chứa hai cặp gen dị hợp, thành phần gen Câu 45: Phát biểu sau không mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã? A Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh B Trong quan hệ hỗ trợ, loài lợi không bị hại C Trong quan hệ hỗ trợ dẫn đến sinh vật phải đấu tranh để tìm nguồn sống D Trong quan hệ hỗ trợ loài hưởng lợi Câu 46: Nguồn chất hữu chủ yếu cung cấp cho quần xã sinh vật vùng đáy biển sâu nguồn gốc từ A trình quang hợp rong tảo biển B nguồn dinh dưỡng rơi từ tầng nước mặt xuống C trình hóa tổng hợp sinh vật nhân sơ thuộc nhóm sinh vật hóa tự dưỡng D trình quang hợp thực vật biển Câu 47: Ở sinh vật nhân thực, nói đến gen nhân gen tế bào chất nhận xét sau đúng? A Mỗi gen chuỗi pôlinuclêôtit B Gen tế bào chất tồn trạng thái đơn gen nên gen alen C Hoạt động di truyền gen tế bào chất diễn song song với gen nhân tế bào D Trong tế bào nhiều nhiễm sắc thể nên gen nhân nhiều alen Câu 48: Phát biểu sau nói trình nhân đôi ADN ? A Enzim nối ligaza mặt hai mạch tổng hợp B Enzim ADN pôlimeraza trượt theo hai chiều ngược mạch khuôn C Enzim ADN pôlimeraza di chuyển sau enzim tháo xoắn D Trong trình nhân đôi ADN, mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Câu 49: Đột biến gen A thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống B phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính D phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể Câu 50: Cho hệ sinh thái: (1) Đồng rêu vùng hàn đới hoang mạc (2) Một cánh rừng ngập mặn (3) Một bể cá cảnh (4) Rừng núi đá vôi phong thổ - Ninh Bình (5) Rừng cao su rừng cà phê Tây Nguyên (6) Đồng ruộng (7) Thành phố Những hệ sinh thái nhân tạo gồm: A (1), (3), (6), (7) B (2), (5), (6), (7) C (3), (5), (6), (7) D (4), (5), (6), (7) Câu 51: Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn trình tự nuclêôtit 3'AGXXGAXAAAXXGXGATA 5' Do tác động hóa chất 5BU vào mạch gốc gen vị trí nuclêôtit 10 (theo chiều 3' - 5') tạo nên gen đột biến Nhận xét sau xác nói gen đột biến trên? A Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen bình thường B Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen bình thường C Số liên kết hiđrô gen đột biến giảm so với gen bình thường D 5BU tác động lên mạch gốc gen, qua hai lần nhân đôi tạo gen đột biến Câu 52: Khi nói hình thành loài theo quan điểm tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Hình thành loài đường lai xa kèm đa bội hóa thường gặp động, thực vật B Hình thành loài cách li tập tính xảy QT xuất ĐB liên quan đến tập tính giao phối khả khai thác nguồn sống C Hình thành loài đa bội hóa nguồn thực thông qua chế nguyên phân D Hình thành loài đường địa lí diễn nhanh tham gia nhân tố biến động di truyền Câu 53: Phương pháp chủ yếu để tạo giống trồng là: A nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh B lai hữu tính kết hợp với ĐB thực nghiệm C tạo giống chọn dòng TB xôma biến dị D lai loài trồng với hoang dại Câu 54: Điều sau không nói phát sinh sống qua đại địa chất? A Lưỡng cư, côn trùng phát sinh kỉ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh B Kỉ Triat đại Trung sinh thời điểm phát sinh chim, thú C Thực vật hạt xuất vào kỉ Krêta thuộc đại Trung sinh D Thực vật mạch chuyển lên cạn kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh Câu 55: Ở loài thực vật, alen A quy định cao, alen a quy định thấp; alen B quy định quy định tròn, alen b quy định dài Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F gồm 213 thân cao, dài; 210 thân thấp, tròn; 599 thân cao, tròn; 65 thân thấp, dài Lấy ngẫu nhiên thân cao, dài F1 cho tự thụ phấn xác suất đời sau thu kiểu hình giống mẹ là: A 1/6 B 5/6 C 2/3 D 1/3 Câu 56: Phương pháp sau chứng minh động vật bậc cao khả sinh sản vô tính? A Dung hợp tế bào trần B Nhân vô tính động vật C Lai hữu tính D Công nghệ gen Câu 57: Cho quần xã gồm sinh vật sau: thực vật, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, sinh vật phân giải Chuỗi thức ăn sau xảy A thực vật → chim ăn sâu → sâu hại thực vật → sinh vật phân giải B thực vật → thỏ → hổ → sinh vật phân giải C thực vật → sâu hại thực vật → chim ăn sâu D thực vật → dê → hổ → sinh vật phân giải Câu 58: Khi nói cách li địa lí, nhận định sau chưa xác? A Cách li địa lí góp phần trì khác biệt vốn gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa B Cách li địa lí xảy loài khả di cư, phát tán loài di cư C Cách li địa lí trở ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với D Trong tự nhiên, nhiều quần thể loài cách li mặt địa lí thời gian dài không xuất cách li sinh sản Câu 59: Ở người, bệnh di truyền đột biến gen trội NST thường quy định Ý sau nói DT bệnh trên? A Nếu bố mẹ bị bệnh chắn họ bị bệnh B Bố bị bệnh tất sinh bị bệnh C Mẹ bị bệnh không truyền bệnh cho trai D Nếu em bé bị bệnh, chắn ông bà nội, ngoại em bị bệnh Câu 60: Sự trao đổi chéo không cân crômatit nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng A không xảy tượng đột biến B gây đột biến đảo đoạn lặp đoạn C gây đột biến lặp đoạn đoạn D gây đột biến chuyển đoạn đoạn Câu 61: Cho đặc điểm sau: (1) Nhiệt độ cao ổn định (2) Nhiệt độ dao động mạnh theo mùa (3) Lượng mưa cao, mưa tập trung vào mùa mưa (4) Rụng vào thời kì mùa khô (5) Lượng mưa trung bình rải rác tương đối quanh năm.(6) Thời gian chiếu sáng dài mùa hè (7) Thời gian chiếu sáng ngày đêm dài (8) Nhiều dây leo thân gỗ Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới đặc điểm: A (1), (3), (7), (8) B (1), (3), (6), (8) C (1), (3), (4), (7) D (1), (3), (5), (8) Câu 62: Một đóng góp quan trọng Đacuyn tiến hóa A Chỉ vai trò biến dị xác định biến dị không xác định trình tiến hóa B Phát vai trò chọn lọc tự nhiên tiến hóa loài sinh vật C Giải thích thành công hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D Giải thích hợp lí hình thành loài Câu 63: Ở TV để tạo cá thể KG giống với cá thể ban đầu người ta dùng phương pháp : A nuôi cấy hạt phấn đa bội hóa B kĩ thuật chuyển gen C dung hợp tế bào trần D nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo Câu 64: Con hàu lọc phytoplankton (TV phù du) nước làm thức ăn, song lại bị hải mã ăn thịt Về phía hải mã lại trở thành thức ăn cho gấu Bắc Cực Trong ví dụ này, động vật tiêu thụ sơ cấp A hàu B hải mã C phytoplankton D gấu Bắc Cực Câu 65: Ở người, dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể gặp cặp số 21 cặp số 23 Giải thích sau hợp lí nhất? A Các cặp NST lại kích thước lớn nên đột biến thường gây hậu nghiêm trọng, thể đột biến chết trước đời B Các cặp NST lại xuất dạng tiền đột biến chế sửa sai tốt nên không biểu thành kiểu hình C Các cặp NST lại cấu trúc bền vững nên xảy đột biến D Các cặp NST lại kích thước bé, số lượng gen nên đột biến không biểu thành kiểu hình Câu 66: Điểm sai khác trình tái trình phiên mã sinh vật nhân chuẩn A tham gia enzim ARN pôlimeraza B diễn vào kì trung gian trình phân bào C mạch pôlinuclêôtit tổng hợp kéo dài theo chiều 5' - 3' D thực theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Câu 67: Bằng chứng sau không xem chứng sinh học phân tử? A Các thể sinh vật cấu tạo từ tế bào B Mã di truyền hầu hết loài sinh vật giống C Prôtêin loài sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin D ADN loài cấu tạo từ loại nuclêôtit Câu 68: Nghiên cứu khu rừng nhiệt đới cho thấy: vùng mà cao to bị chặt phá tạo nên khoảng trống lớn rừng, sau diễn trình phục hồi Quá trình diễn sinh thái khoảng trống bị tác động chủ yếu nhân tố ánh sáng, bốn loài thực vật xuất với đặc điểm sau: - Loài A: Cây gỗ phiến to, mỏng, mặt bóng, màu sẫm, mô giậu phát triển - Loài B: Cây gỗ lớn phiến nhỏ, dày cứng, màu nhạt, mô giậu phát triển - Loài C: Cây cỏ phiến nhỏ, thuôn dài cứng, gân phát triển - Loài D: Cây thân cỏ phiến to, mỏng, màu sẫm, mô giậu không phát triển Thứ tự xuất loài là: A D → C → B → A B C → B → A → D C C → D → A → B D D → B → A → C Câu 69: Nuclêôxôm đơn vị nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực Ở nulêôxôm gồm: A phân tử ADN mạch kép, dạng vòng, trần B đoạn ADN quấn quanh prôtêin histôn C đoạn ADN quấn quanh prôtêin phi histôn D prôtêin histôn quấn quanh ADN Câu 70: Nếu kết phép lai thuận lai nghịch khác nhau, tính trạng không phân hai giới, tính trạng lặn phổ biến giới dị giao tử (XY) kết luận sau đúng? A Gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể Y vùng không tương đồng B Gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng không tương đồng C Gen qui định tính trạng nằm ti thể tế bào chất D Gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Câu 71: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử? (1) Ngựa giao phối với lừa đực sinh la khả sinh sản (2) Cây thuộc loài thường không thụ phấn cho thuộc loài khác (3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử không phát triển (4) Các loài ruồi giấm khác tập tính giao phối khác Phương án là: A (2) (3) B (1) (4) C (2) (4) D (1) (3) Câu 72: Sự trao đổi chéo không cân crômatit cặp NST kép tương đồng kì đầu giảm phân I dẫn đến dạng đột biến cấu trúc NST A đoạn đảo đoạn B đoạn lặp đoạn C đoạn chuyển đoạn D chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ Câu 73: Người ta tạo giống khác loài phương pháp (1) lai tế bào xôma (2) lai khác dòng, khác thứ (3) lai xa kèm đa bội hóa (4) nuôi cấy hạt phấn noãn thành đơn bội Phương án là: A (2) (4) B (1) (4) C (1) (3) D (3) (4) Câu 74: Một quần thể gồm 120 cá thể kiểu gen AA, 400 cá thể kiểu gen Aa 480 cá thề kiểu gen aa kết luận sau quần thể trên: (1) Tần số alen a quần thể 0,32 (2) Quần thể tiến hóa (3) Quần thể trạng thái cân di truyền (4) Nếu quần thể bị cách li giao phối ngẫu nhiên hệ đạt trạng thái cân di truyền Những kết luận là: A (1) (2) B (1) (3) C (2) (4) D (3) (4) Câu 75: Các ví dụ sau thuộc chế cách li trước hợp tử? (1) Ngựa giao phối với lừa đực sinh la khả sinh sản (2) Cây thuộc loài thường không thụ phấn cho thuộc loài khác (3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử không phát triển (4) Các loài ruồi giấm khác tập tính giao phối khác Đáp án A (2), (3) B (1), (3) C (2), (4) D (1), (4) Câu 76: Cho biết côđon mã hóa axit amin tương ứng sau: UUU - Phe; XXG - Pro; XAU - His; GXX - Ala; AAG - Lys; UAX – Tyr; GAA: Glu Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn E.coli trình tự nuclêôtit 5’GTAXTTAAAGGXTTX 3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit axit amin trình tự axit amin A His – Glu – Phe – Pro - Lys B Lys – Pro – Phe – Glu - His C Tyr – Lys – Phe – Ala - Glu D Glu – Ala – Phe – Lys - Tyr Câu 77: Phương pháp nuôi cấy mô thực vật A sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp B tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn C bảo tồn số nguồn gen quý nguy tuyệt chủng D tiết kiệm diện tích nhân giống Câu 78: Các nhóm xạ khuẩn thường khả sản xuất chất kháng sinh nhờ gen tổng hợp kháng sinh, người ta chuyển gen sang chủng vi khuẩn khác, do: A xạ khuẩn sinh sản chậm B xạ khuẩn khả tự dưỡng C xạ khuẩn gây bệnh nguy hiểm D xạ khuẩn khó tìm thấy Câu 79: Tại khu rừng loài chim ăn sâu Khả nguyên nhân giúp cho loài chim tồn tại? A Mỗi loài kiếm ăn vào thời gian khác ngày B Các loài chim ăn loài sâu, vào thời gian địa điểm C Mỗi loài ăn loài sâu khác D Mỗi loài kiếm ăn vị trí khác rừng Câu 80: Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến hóa nhỏ A tích luỹ biến dị lợi, đào thải biến dị hại B quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể C làm phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể D đảm bảo sống sót cá thể thích nghi quần thể Câu 81: Nhiều thí nghiệm chứng minh đơn phân nuclêôtit tự lắp ghép thành đoạn ARN ngắn, nhân đôi mà không cần đến xúc tác enzim Điều ý nghĩa gì? A thể sống hình thành từ tương tác prôtêin axit nuclêic B Prôtêin tự tổng hợp mà không cần chế phiên mã dịch mã C Trong trình tiến hoá, ARN xuất trước ADN prôtêin D Sự xuất axit nuclêic prôtêin chưa phải xuất sống Câu 82: Điều sai điều hòa hoạt động opêron lac E.coli? A Khi môi trường lactôzơ (chất cảm ứng) gắn vào prôtêin ức chế làm thay đổi cấu hình không gian, không gắn vào vùng O Nhờ mARN pôlimeraza thực trình phiên mã nhóm gen cấu trúc B Khi môi trường lactôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng O, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc, enzim phiên mã mARN pôlimeraza không hoạt động C Khi môi trường lactozơ, prôtêin ức chế bị bất hoạt, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc, enzim phiên mã mARN pôlimeraza không hoạt động D Sự phiên mã bị kì hãm chất ức chế gắn vào vùng O lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế Câu 83: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Không phải tất dạng đột biến gen hại cho thể đột biến B Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pôlipeptit gen tổng hợp C Khi bazơ nitơ dạng xuất trình nhân đôi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit D Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến khác gen khác Câu 84: Điều sau không với mức phản ứng? A Mức phản ứng không di truyền B Mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với điều kiện môi trường khác C Tính trạng số lượng mức phản ứng rộng D Tính trạng chất lượng mức phản ứng hẹp Câu 85: Khi kích thước quần thể giảm mức tối thiểu quần thể nguy bị tuyệt chủng, cách giải thích sau không hợp lí? A Khi số lượng cá thể quần thể ít, hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường B Khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể C Số lượng cá thể nên giao phối không ngẫu nhiên thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể D Khi số lượng cá thể quần thể lại đột biến quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến hại Câu 86: Điểm sau kĩ thuật cấy gen mà gây đột biến gen? A Làm biến đổi vật liệu di truyền cấp độ phân tử B Làm biến đổi định hướng vật chất di truyền cấp phân tử C Làm tăng số lượng nuclêôtit gen chưa tốt tế bào giống D Cần thiết bị đại, kiến thức di truyền học sâu sắc Câu 87: Khẳng định không đúng? A thể lai khác dòng không đồng cao phẩm chất suất B Tiến hành tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ không làm thoái hoá giống C Ưu lai tính di truyền không ổn định D Hiện tượng ưu lai biểu tiến hành lai xa Câu 88: Cho lưỡng bội kiểu gen Aa Aa lai với nhau, đời thu tứ bội kiểu gen AAaa Phát biểu sau chế phát sinh đột biến tứ bội chưa đúng? (Biết không xảy đột biến gen) A Đột biến xảy lần giảm phân bố giảm phân mẹ B Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ C Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử D Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ Câu 89: Tại cách li địa lí vai trò quan trọng trình tiến hóa A cách li địa lí trì khác biệt vốn gen quần thể B cách li địa lí không dẫn đến hình thành loài C cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp làm xuất cách li sinh sản D điều kiện địa lí khác làm phát sinh đột biến khác dẫn đến hình thành loài Câu 90: Sự phân bố theo nhóm cá thể quần thể A dạng phân bố phổ biến, gặp điều kiện môi trường sống không đồng nhất, cá thể sống tụ họp với nơi điều kiện tốt B dạng phân bố phổ biến, gặp điều kiện môi trường sống đồng nhất, cá thể sống tụ họp với nơi điều kiện tốt C dạng phân bố phổ biến, gặp điều kiện môi trường sống đồng nhất, cá thể sống tụ họp với nơi điều kiện tốt D dạng phân bố phổ biến, gặp điều kiện môi trường sống không đồng nhất, cá thể sống tụ họp với nơi điều kiện tốt Câu 91: Thành tựu bật ứng dụng kĩ thuật di truyền A hiểu cấu trúc hóa học axit nuclêic di truyền vi sinh B tái tổ hợp ADN hai loài khác xa hệ thống phân loại C phát loại enzim cắt giới hạn loại enzim nối D sản xuất lượng lớn insulin thời gian ngắn làm hạ giá thành Câu 92: Trình tự biến đổi hợp lí nhất? A Thay đổi trình tự nuclêôtit gen → thay đổi trình tự axit amin chuỗi pôlypeptit → thay đổi trình tự nuclêôtit mARN → thay đổi tính trạng B Thay đổi trình tự nuclêôtit gen cấu trúc → thay đổi trình tự nuclêôtit mARN → thay đổi trình tự axit amin chuỗi pôlypeptit → thay đổi tính trạng C Thay đổi trình tự nuclêôtit gen → thay đổi trình tự nuclêôtit tARN → thay đổi trình tự axit amin chuỗi pôlypeptit → thay đổi tính trạng D Thay đổi trình tự nuclêôtit gen → thay đổi trình tự nuclêôtit rARN → thay đổi trình tự axit amin chuỗi pôlypeptit → thay đổi tính trạng Câu 93: Bệnh phêninkêtô niệu A đột biến gen mã hoá enzim xúc tác chuyển hoá tirôzin thành phêninalanin B đột biến gen mã hoá enzim xúc tác chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin C đột biến gen NST giới tính D đột biến cấu trúc NST thường Câu 94: Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Cấy truyền phôi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (1) (2) B (1) (3) C (3) (4) D (2) (4) Câu 95: Phát biểu sau ưu lai? A Ưu lai biểu cao đời F1, sau tăng dần qua hệ B Ưu lai cao hay thấp lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử nhiều cặp gen khác C Ưu lai biểu cao đời F1, sau giảm dần qua hệ D Ưu lai cao hay thấp lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử nhiều cặp gen khác Câu 96: Nhân tố sau làm phong phú vốn gen quần thể? A đột biến B yếu tố ngẫu nhiên C giao phối ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên DE Câu 97: Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen Aa thực giảm phân xảy đổi chỗ cho gen D de d, tính theo lí thuyết tạo tỉ lệ loại giao tử A tùy thuộc vào tần số hoán vị gen B : : : : : : : C : D : : : Câu 98: Mức sinh sản quần thể không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Số lượng trứng (hay non) lứa đẻ B Tỉ lệ đực, quần thể C Sự phân bố cá thể quần thể D Số lứa đẻ cá thể đời, tuổi trưởng thành sinh dục cá thể Câu 99: Dưới tác động chọn lọc tự nhiên, gen đột biến gây hại bị loại khỏi quần thể nhanh ? A Gen lặn nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X B Gen lặn nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y C Gen trội nằm nhiễm sắc thể thường D Gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường A+G Câu 100: Trên mạch phân tử ADN tỉ lệ loại nucleotit = tỉ lệ mạch lại T+X phân tử ADN nói là: A 0,2 B 0,5 C D Do A1=T2 nên thay A1 T2, giá trị biểu thức không thay đổi Câu 101: Giao phối gần không dẫn đến tượng A.tăng thể đồng hợp B.giảm thể dị hợp C.thoái hoá giống D.ưu lai Câu 102: Hai anh em sinh đôi trứng, vợ người anh nhóm máu B thuận tay trái sinh trai nhóm máu A thuận tay phải Vợ người em nhóm máu O thuận tay phải sinh gái nhóm máu B thuận tay trái Biết thuận tay phải trội so với thuận tay trái Cặp sinh đôi kiểu hình A Nhóm máu B thuận tay phải B Nhóm máu AB thuận tay phải C Nhóm máu A thuận tay phải D Nhóm máu A thuận tay trái Câu 103: Chuỗi ADN xoắn kép dạng vòng tìm thấy A vi khuẩn B số vi rút, vi khuẩn, ti thể lạp thể C ti thể lạp thể D toàn vi rút, tất vi khuẩn, ti thể lạp thể Câu 104: Loài châu Âu 2n = 26 NST kích thước lớn, loài hoang dại Mĩ 2n = 26 NST kích thước nhỏ Loài trồng Mĩ tạo đường lai xa đa bội hóa loài châu Âu với loài hoang dại Mĩ Loài trồng Mĩ số lượng NST tế bào sinh dưỡng A 13 nhiễm sắc thể lớn 13 nhiễm sắc thể nhỏ B 26 nhiễm sắc thể lớn 26 nhiễm sắc thể nhỏ C 26 nhiễm sắc thể lớn 13 nhiễm sắc thể nhỏ D 13 nhiễm sắc thể lớn 26 nhiễm sắc thể nhỏ Câu 105: Dựa vào số liệu sai khác nuclêôtit người so với; Tinh tinh ( 2,5%); Vượn (5,1%); Khỉ đuôi dài (9%); Khỉ macắc (8,3%); Khỉ xồm (15,8%); Vượn cáo (42%) Loài sau so với người quan hệ gần nhất? A Khỉ macắc B Khỉ đuôi đài C Tinh tinh D Vượn cáo Câu 106: Dạng đột biến sau làm thay đổi lôcut gen NST A Đột biến gen đột biến lệch bội B Đột biến chuyển đoạn đảo đoạn C Đột biến đa bội hóa đột biến lệch bội D Đột biến lệch bội đột biến đảo đoạn Câu 107: Thể song nhị bội khác với thể tứ bội điểm sau đây? A Thể tứ bội bất thụ thể song nhị bội hữu thụ B Thể tứ bội gấp đôi NST loài thể song nhị bội mang hai NST hai loài C Thể tứ bội hữu thụ thể song nhị bội bất thụ D Thể tứ bội sức sống cao, suất cao thể song nhị bội sức sống suất thấp Câu 108: Tương tác bổ sung A tác động qua lại gen thuộc cặp alen khác B tác động qua lại gen nằm cặp NST tương đồng khác C tác động qua lại gen NST D tác động qua lại gen Câu 109: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm NST giới tính X, không nằm NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng Kết phép lai ruồi giấm mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết A 100% ruồi mắt đỏ 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng B 75% ruồi mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng C 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi mắt đỏ : 25% ruồi mắt trắng D 100% ruồi mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng XwXw - XWY Câu 110: Ở cá thể động vật rối loạn phân li cặp NST tương đồng giảm phân tế bào sinh giao tử (2n), A cho giao tử n + mà cho giao tử n - B sinh đời 100% mắc đột biến dị bội C sinh bình thường mang đột biến D tạo giao tử mang đột biến Câu 111: Xác định phương án đúng: A Tần số hoán vị gen tỷ lệ thể mang biến dị tổ hợp B Tương tác gien kiểu tác động gien không alen qui định kiểu hình C Trong phép lai phân tích tỷ lệ kiểu hình lai tỷ lệ giao tử thể đem lai D Trong phép lai phân tích tần số hoán vị gien tỷ lệ lai kiểu hình khác bố mẹ A= BDTH doPLDL, fHVG, TTGen, B= Nói TTGen TTGen alen D= fHVG = tỉ lệ lai KH chiếm tỉ lệ thấp Câu 112: Cấu trúc sau không hình thành liên kết hiđrô: A Gen động vật B Phân tử prôtêin tính sinh học C ARN thông tin D ARN ri xôm C= mARN mạch (ARN R cấu trúc phức tạp LKH LK bổ sung tARN) Câu 113: Điểm giống phương pháp gây đa bôị hóa khác loài dung hợp tế bào trần khác loài là: A Do người tiến hành B Phải dùng tác nhân hóa học tác động vào trình phân bào C Tạo thể song nhị bội D Con lai NST 4n Câu 114: Hiện tượng thuộc dạng cách li sau hợp tử là: 10 A Gà vịt không giao phối B Ngỗng vịt giao phối tinh trùng ngỗng bị chết thể vịt C Hợp tử trứng cóc với tinh trùng nhái không phát triển thành lai D Hạt phấn cà chua không nẩy mầm đầu nhụy cải củ Câu 115: Người ta sử dụng nhiều biện pháp để tạo dòng làm cặp bố mẹ cho lai khác dòng, biện pháp sau không xác? A Tự thụ phấn bắt buộc liên tục qua số hệ B Cho lai gần C Cho lai khác loài D Nuôi cấy hạt phấn noãn chưa thụ tinh kết hợp lưỡng bội hóa Câu 116: sở giải thích cho tỉ lệ phân hoá đực : xấp xỉ loài A tỉ lệ sống sót hợp tử giới đực hợp tử giới ngang B số lượng cặp giới tính XX cặp giới tính XY tế bào C giới tạo loại giao tử, giới lại tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang D khả thụ tinh giao tử đực giao tử ngang Câu 117: Mục đích chủ yếu việc gây đột biến nhân tạo vật nuôi trồng A tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống B làm tăng khả sinh sản thể C thúc đẩy tăng trọng vật nuôi trồng sau xử lý gây đột biến D làm tăng sức chống chịu vật nuôi trồng Câu 118: Một quần thể cấu trúc di truyền sau: 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa Kết luận sau không đúng? A Tần số alen A 0,5; alen a 0,5 B Nếu quần thể giao phối hệ tiếp theo, kiểu gen AA 0,09 0,5 0,5 = 0,25 C Quần thể chưa cân mặt di truyền D Nếu quần thể tự phối hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,4 0,3 + (0,4-0,2)/2 = 0,4 Câu 119 chế phát sinh đột biến lệch bội A Một số cặp NST không phân li phân bào B Tất cặp NST không phân li phân bào C Một số cặp NST không phân li giảm phân D Tất cặp NST không phân li nguyên phân Câu 120: Điểm đột biến nhiễm sắc thể đột biến gen A biến đổi vật chất di truyền nhân tế bào B phát sinh mang tính chất riêng lẻ không xác định C di truyền qua đường sinh sản hữu tính D biểu kiểu hình thể mang đột biến Câu 121: Thể lệch bội điểm giống với thể đa bội A thường tìm thấy thực vật B khả sinh sản hữu tính C hình thành từ chế rối loạn phân li nhiễm sắc thể phân bào D số nhiễm sắc thể tế bào bội số n lớn 2n Câu 122: Câu nội dung sau A đoạn mang gen nhiễm sắc thể giới tính X Y không tương đồng với B nhiễm sắc thể giới tính, gen qui định tính đực tính cái, gen qui định tính trạng thường C động vật đơn tính, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D loài thực vật đơn tính, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Câu 123: sở giải thích cho tỉ lệ phân hoá đực : xấp xỉ loài A tỉ lệ sống sót hợp tử giới đực hợp tử giới ngang B số lượng cặp giới tính XX cặp giới tính XY tế bào C giới tạo loại giao tử, giới lại tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang D khả thụ tinh giao tử đực giao tử ngang Câu 124: Điểm ADN nhân mà ADN nhân A chứa nhiễm sắc thể B số lượng lớn tế bào C hoạt động độc lập với nhiễm sắc thể D không bị đột biến Câu 125: thể phát gen nhiễm sắc thể thường, gen nhiễm sắc thể giới tính gen tế bào chất phép lai sau đây? A Lai thuận nghịch B Lai phân tích C Tự thụ phấn thực vật D Giao phối cận huyết động vật Xét lai thuận - nghịch: +Gen/NST thường: LT LN cho k/quả giống +Gen/NSTGT: LT LN cho k/quả khác Trong phép lai, k/quả khác giới ♂♀ 11 +Gen TBC: LT LN cho k/quả khác Trong phép lai, giống mẹ Câu 126: Loại biến dị di truyền qua sinh sản sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính A thường biến biến dị tổ hợp B đột biến xôma thường biến C đột biến xôma biến dị tổ hợp D thường biến đột biến gen Câu 127: Giống qui luật di truyền Menđen A phát dựa sở gen phân li độc lập B kiểu tác động alen thuộc gen C bố mẹ chủng n cặp gen tương phản lai F1 tỉ lệ kiểu hình triển khai biểu thức (3 + 1)n D F1 thể dị hợp lai với F2 tỉ lệ phân li kiểu gen : : Câu 128: thể tạo cành tứ bội lưỡng bội cách tác động cônsixin hoá chất gây đột biến đa bội A vào lần nguyên phân hợp tử B lên đỉnh sinh trưởng cành C lên tế bào sinh hạt phấn trình giảm phân D lên bầu nhuỵ trước cho giao phấn Câu 129: Hoạt động sau yếu tố đảm bảo cho phân tử ADN tạo qua nhân đôi, cấu trúc giống hệt với phân tử ADN ”mẹ”? A Sự tổng hợp liên tục xảy mạch khuôn ADN chiều 3’→ 5’ B Sự liên kết nuclêôtit môi trường nội bào với nuclêôtit mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung C Hai mạch phân tử ADN tổng hợp đồng thời theo chiều ngược với D Sự nối kết đoạn mạch ngắn tổng hợp từ mạch khuôn chiều 5’→ 3’ loại enzim nối thực Câu 130: Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người thành A gây đột biến nhân tạo B dùng kỹ thuật vi tiêm C dùng kỹ thuật chuyển gen nhờ vectơ plasmit D lai tế bào sinh dưỡng Câu 131: Đặc điểm sau nói plasmit sử dụng kỹ thuật di truyền? A Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng B Là phân tử ADN mạch thẳng C Là vật chất di truyền chủ yếu tế bào nhân sơ tế bào thực vật D khả nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể tế bào vi khuẩn Câu 132: Các loài sâu ăn thường màu xanh lục lẫn với màu xanh lá, nhờ mà khó bị chim ăn sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi hình thành A ảnh hưởng trực tiếp thức ăn màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu B chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với môi trường C chọn lọc tự nhiên tích luỹ biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ D chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể sâu Câu 133: Dương xỉ phát triển mạnh vào đại nào, kỉ sau đây? A Kỉ tam điệp, đại trung sinh B Kỉ than đá, đại cổ sinh C Kỉ silua, đại cổ sinh D Kỉ pecmi, đại cổ sinh Câu 134: Ưu lai đạt mức cao lai F1 giảm dần hệ sau A tần số kiểu gen lợi ngày giảm B tần số kiểu gen dị hợp tử ngày giảm C tần số alen trội ngày giảm D gen lặn hại ngày tăng hệ sau Câu 135: Câu sau nói thể đột biến dị đa bội? A nhiễm sắc thể đơn bội hai loài bố mẹ B Dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài lớn 2n C Thường xảy động vật, gặp thực vật D Được tạo cách lai xa kết hợp đa bội hoá Câu 136: Ví dụ sau quan tương tự? A Tay người cánh dơi B Tuyến nước bọt tuyến nọc độc rắn C Cánh sâu bọ cánh dơi D Gai xương rồng tua đậu Hà lan Câu 137: Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên A cá thể B quần thể C loài D cấp độ Câu 138: Quy luật phân ly ý nghĩa thực tiễn là: A Thấy phân ly tính trạng hệ lai B Xác định dòng C Tìm phương thức di truyền tính trạng D Xác định tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống Câu 139: Điều sau nói thể lệch bội? A Tế bào sinh dưỡng thiếu nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể 12 B Tế bào sinh dưỡng mang ba nhiễm sắc thể tất cặp nhiễm sắc thể C Tế bào sinh dưỡng mang nhiễm sắc thể 4n D Tế bào sinh dưỡng mang nhiễm sắc thể 2n Câu 140: Đặc điểm thể dị đa bội mà thể tự đa bội là: A Tế bào mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài khác B Bộ nhiễm sắc thể tồn theo cặp tương đồng C Không khả sinh sản hữu tính ( bị bất thụ) D Hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên so với dạng lưỡng bội Câu 141: Sự hình thành loài theo Đacuyn: A Do tích luỹ biến đổi nhỏ thời gian dài, tác động ngoại cảnh B Do chế cách ly sinh sản, cách ly di truyền C Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, nên sinh vật thay đổi thích nghi với điều kiện sinh thái mới, lâu dần tạo nên loài D Loài hình thành từ từ, qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân ly tính trạng Câu 142: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người : Bệnh máu khó đông Bệnh ung thư máu Bệnh phêninkêtôniệu Hội chứng Đao Hội chứng claiphentơ Tật dính ngón tay số Hội chứng tơcnơ Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 143: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 cho F1 lai với nhau, điều kiện để F2 tỷ lệ kiểu hình 3: là: 1.Số lượng cá thể đem phân tích phải lớn 2.Tính trạng đem lai phải trội, lặn hoàn toàn 3.Mỗi cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Phương án là: A 1, B 1,2,3 C 1, D 2, Câu 144: Các cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập với khi: A Mỗi cặp gen quy định cặp tính trạng di truyền trội, lặn hoàn toàn B Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác C Tỷ lệ phân ly cặp tính trạng trội : lặn D Các cặp tính trạng di truyền trội lặn hoàn toàn số cá thể đem phân tích phải đủ lớn Câu 145: Phương pháp thông dụng kỹ thuật chuyển gen động vật A cấy truyền phôi B cấy nhân gen cải tiến C biến nạp D Vi tiêm Câu 146: Trong thực tiễn hoán vị gen ý nghĩa là: A Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập B Làm hạn chế xuất nguồn biến dị tổ hợp C Tổ hợp gen lợi nhiễm sắc thể D Làm giảm số kiểu hình quần thể Câu 147: Ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật: Cấy truyền phôi Dung hợp tế bào trần Nhân vô tính kỹ thuật chuyển nhân nuôi cấy hạt phấn Chọn dòng tế bào xôma biến dị Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo Phương án là: A 1,2,3,4 B 2,4,5,6 C 2,3,5,6 D 1,2,5,6 Câu 148: Bệnh chi phối tượng di truyền thẳng? A Bệnh máu khó đông B Bệnh dính ngón tay số người C Bệnh ung thư máu D Hội chứng tơcnơ Câu 149: Chiều hướng tiến hoá sinh giới A ngày trở nên đa dạng phong phú B Thích nghi ngày hợp lý với môi trường C Số cá thể số loài ngày tăng D Tổ chức cấu trúc thể ngày nâng cao, phức tạp Câu 150: Cho trâu đen lai với trâu đen thu nghé nghé đen nghé trắng, biết tính trạng cặp gen quy định, tính trạng trội trội hoàn toàn Khẳng định sau sai? A Trong số nghé thu nghé trắng, nghé đen B Trong nghé thu nghé đen nghé trắng C Bố mẹ kiểu gen dị hợp D Tính trạng màu đen trâu tính trạng trội Câu 151: Một số bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nữ mà không gặp nam: A Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay B Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông C Bệnh ung thư máu, hội chứng Đao D Hội chứng 3X, hội chứng Tơcnơ Câu 152: Ý sau sai: A Thường biến biến đổi kiểu hình không liên quan đến biến đổi kiểu gen B Năng suất, sản lượng trứng, sữa động vật mức phản ứng hẹp C Thường biến biến đổi đồng loạt, theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường 13 D Thường biến kiểu gen qui định Câu 153: Dạng đột biến sau không di truyền qua sinh sản hữu tính? A đột biến xôma B đột biến tiền phôi C đột biến gen lặn D đột biến giao tử Câu 154: Ý nghĩa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh là: A Tìm nguyên nhân hình thành trẻ đồng sinh trứng trẻ đồng sinh khác trứng B Xác định tính trạng người chủ yếu kiểu gen, tính trạng chủ yếu môi trường định C Nghiên cứu kiểu gen trẻ đồng sinh trứng trẻ đồng sinh khác trứng D So sánh đặc điểm giống khác trẻ đồng sinh Câu 155: Thành phần hoá học nuclêôxôm gồm có: A ADN prôtêin B ARN ADN C Nuclêôtit nhiễm sắc thể D Prôtêin ARN Câu 156: Plasmit sử dụng kĩ thuật di truyền là: A khả nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể tế bào vi khuẩn B phân tử ARN mạch kép, dạng vòng C phân tử vật chất di truyền tế bào chất tế bào vi khuẩn tế bào thực vật D phân tử ADN mạch thẳng tế bào chất tế bào vi khuẩn Câu 157: Chức nhiễm sắc thể giới tính là: A Xác định giới tính chứa gen qui định tính trạng thường không liên kết giới tính B Chỉ xác định giới tính không chứa gen qui định tính trạng C Xác định giới tính chứa gen qui định tính trạng thường liên kết giới tính D Chứa gen qui định tính trạng thường liên kết giới tính không xác định giới tính Câu 158: Thể ba nhiễm kép hình thành từ thụ tinh A giao tử 2n với giao tử n B giao tử n + với giao tử n + C giao tử n + với giao tử n - D giao tử n + + với giao tử n Câu 159: Ở người: - Bệnh bạch tạng gen nhiễm sắc thể thường qui định Gen A: bình thường, gen a: bạch tạng Bệnh mù màu gen lặn b nằm nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gen B qui định nhìn màu bình thường Đặc điểm kiểu gen AaXBXb là: A Trong giảm phân tạo kiểu hình với tỉ lệ ngang B Trong giảm phân tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang C Tạo loại giao tử tỉ lệ không ngang xảy hoán vị gen D Chỉ biểu bệnh mù màu Câu 160: chế phát sinh biến dị tổ hợp là: A Sự kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử B Sự di truyền cặp tính trạng riêng rẽ C Sự xuất kiểu hình chưa bố mẹ D Sự tổ hợp lại tính trạng từ trước Câu 161: Điều kiện nghiệm định luật phân li độc lập Men đen là: A Một gen ảnh hưởng lên nhiều tính trạng khác B Mỗi gen qui định tính trạng nằm NST di truyền C Mỗi gen qui định tính trạng nằm NST tương đồng khác D Do tiếp hợp trao đổi chéo cromatit xảy kì đầu giảm phân I Câu 162: Theo quan điểm đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên: A Kiểu hình B Toàn kiểu gen C Alen D Kiểu gen Câu 163: Câu nội dung câu sau là: A Trong giao tử loài chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính B Gen NST giới tính tượng liên kết với giống gen NST thường C NST giới tính tế bào sinh dục tế bào sinh dưỡng D Số NST giới tính tế bào tương đương với số NST thường Câu 164: Điểm sau khác NST thường NST giới tính? A Số lượng nhiễm sắc thể tế bào B Hình thái NST tế bào sinh dưỡng cá thể đực cá thể loài C Thành phần hoá học nhiễm sắc thể D Về vai trò NST việc xác định giới tính thể Câu 165: Đặc điểm quan trọng plasmid mà người ta chọn làm vật thể truyền gen là: A ADN số lượng cặp nucleotit ít, khoảng từ 8000 đến 20000 cặp B ADN plasmid tự nhân đôi độc lập với ADN vi khuẩn C Chỉ tồn tế bào chất vi khuẩn D Chứa gen mang thông tin di truyền quy định số tính trạng 14 Câu 166: Tế bào sinh dưỡng thể ngũ bội (5n) chứa nhiễm sắc thể, A cặp NST B số cặp NST mà cặp C tất cặp NST mà cặp D NST lưỡng bội tăng lên lần Câu 167: Những bệnh, tật sau biểu chủ yếu nam giới? A Bệnh tiểu đường B Hội chứng Đao, hội chứng Claiphentơ C Bạch tạng, bệnh phêninketô niệu D Mù màu, máu khó đông Câu 168: chế sau giúp nhiễm sắc thể tế bào tạo từ nguyên phân giống với nhiễm sắc thể tế bào mẹ? A Nhân đôi phân li nhiễm sắc thể B Phân li tái tổ hợp nhiễm sắc thể C Nhân đôi tái tổ hợp nhiễm sắc thể D Tái tổ hợp nhiễm sắc thể Câu 169: Người ta tiến hành cấy truyền phôi kiểu gen AABB thành 15 phôi nuôi cấy thành 15 cá thể Cả 15 cá thể này: A kiểu hình hoàn toàn khác B giới tính giống khác C khả giao phối với để sinh D mức phản ứng giống Bộ NST giống nhau, KG giống nhau, giới tính giống Câu 170: Trình tự gen NST nòi thuộc loài kí hiệu chữ sau: Nòi 1: ABGEDCHI; Nòi 2: BGEDCHIA; Nòi 3: ABCDEGHI; Nòi 4: BGHCDEIA Cho biết xuất nòi kết dạng đột biến cấu trúc NST từ nòi trước Trình tự xuất nòi là: A → → → B → → → C → → → D → → → Nòi phải ABCDEGHI, từ vào mất, thêm, thay thế, đảo để xem xét Câu 171: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Cho P chủng, khác hai cặp tính trạng tương phản Điểm khác biệt định luật phân li độc lập với liên kết gen là: I Tỉ lệ kiểu hình F1 II Tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ kiểu gen F2 III Tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng đời F2 IV Sự xuất biến dị tổ hợp nhiều hay Câu trả lời A II IV B II III C I, II, III IV D I, III IV Chú ý: I đồng tính, III Phân tính : Câu 172: Cho thành tựu sau: (1) Cừu Đôly (CN TB) (2) Giống kháng sâu bệnh (CN gen) (3) Chuột bạch gen hoocmôn sinh trưởng chuột cống (CN gen) (4) Giống dâu tằm tam bội (ĐB NST) (5) Giống cà chua gen làm chín bị bất hoạt (CN gen) (6) Giống lúa hạt gạo màu vàng khả tổng hợp β - carotene (CN gen) Các thành tựu công nghệ gen là: A (1), (3), (5), (6) B (1), (2), (3), (5), (6) C (2), (3), (5), (6) D (1), (2), (3), (5) Câu 173: Phát biểu sau không phát sinh sống Trái Đất? A Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào sơ khai sau hình thành nên tế bào sống B Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử protein axit nucleic khả tự nhân đôi dịch mã C Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hóa học D Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền lẽ ARN mà ADN ARN tự nhân đôi xúc tác Câu 174: Ví dụ sau quan thoái hóa? A Gai hoa hồng B Nhụy hoa đực ngô C Ngà voi D Diều chim Câu 175: Nội dung giải thích bên cạnh loài sâu màu xanh lẫn với màu loài sâu màu sặc sỡ bật môi trường? A Do đột biến phát sinh theo nhiều hướng khác B Do tác động chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác C Do tác động chọn lọc tự nhiên dựa tính biến dị sinh vật D Do tác động chọn lọc nhân tạo trình sản xuất Màu sặc sỡ báo hiệu nguy hiểm (có thể thật hay đánh lừa) hướng thích nghi bên cạnh màu nguỵ trang Câu 176: Cho nhân tố: (1) Biến động di truyền (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1), (4) B (2), (4) C (1), (2) D (1), (3) 15 Câu 177: Một loài sinh vật giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ 200C đến 340C, giới hạn độ ẩm từ 70% đến 92% Trong loại môi trường sau đây, loài sinh vật sống môi trường nào? A Môi trường nhiệt độ từ 190C đến 340C , độ ẩm từ 71% đến 91% B Môi trường nhiệt độ từ 240C đến 390C , độ ẩm từ 80% đến 92% C Môi trường nhiệt độ từ 260C đến 320C , độ ẩm từ 78% đến 87% D Môi trường nhiệt độ từ 170C đến 340C , độ ẩm từ 68% đến 90% Câu 178: Trong trang trại nuôi nhiều gà, chẳng may vài bị cúm H5N1 lây lan sang nhiều khác Yếu tố sinh thái gây tượng là: A Yếu tố vô sinh B Yếu tố không phụ thuộc mật độ C Yếu tố phụ thuộc mật độ D Yếu tố giới hạn Câu 179: Mỗi loại NST tế bào thể song nhị bội A 4n nhiễm sắc thể B nhiễm sắc thể C 2n nhiễm sắc thể D nhiễm sắc thể Song nhị bội ko phải tứ bội, 2NST , ko phải 4NST Câu 180: Chức gen điều hòa là: A Kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp protein gen cấu trúc B Luôn ức chế trình điều khiển tổng hợp protein gen cấu trúc C Kiểm soát hoạt động gen cấu trúc thông qua sản phẩm gen điều hòa tạo D Tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc trình điều khiển tổng hợp protein gen cấu trúc Câu 181: Ý sau hậu tượng trôi dạt lục địa? A Dẫn đến đợt đại tuyệt chủng hàng loạt loài sinh vật B Dẫn đến thời điểm bùng nổ phát triển loài sinh vật C Làm biến đổi hình thái cấu tạo loài sinh vật D làm thay đổi mạnh điều kiện khí hậu Trái Đất Câu 182: Công nghệ tế bào thực vật khả A nhân nhanh giống B tổ hợp hai nguồn gen nguồn gốc khác C tạo dòng mà tất cặp gen trạng thái đồng hợp D tạo ưu lai Câu 183: Xét mối quan hệ sau: (1) Phong lan bám gỗ (2) Vi khuẩn lam bèo hoa dâu (3) Cây nắp ấm ruồi (4) Chim mỏ đỏ linh dương (5) Lươn biển cá nhỏ (5) Cây tầm gửi gỗ Mối quan hệ hợp tác là: A (4), (5) B (1), (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (4), (5), (6) D (2), (4), (5), (6) Câu 184: Savan khu sinh học cạn thuộc A vùng nhiệt đới B vùng ôn đới C vùng cận bắc cực D vùng bắc cực Câu 185: Xét quần thể loài thân thảo sống môi trường diện tích khác nhau, quần thể sống môi trường sau kích thước(số lượng) lớn nhất? A Quần thể sống môi trường diện tích 520m2 mật độ 18 cá thể/1m2 B Quần thể sống môi trường diện tích 340m2 mật độ 56 cá thể/1m2 C Quần thể sống môi trường diện tích 780m2 mật độ 24 cá thể/1m2 D Quần thể sống môi trường diện tích 280m2 mật độ 16 cá thể/1m2 Câu 186: Một vai trò trình ngẫu phối trình tiến hóa A phân hóa khả sinh sản kiểu gen khác quần thể B tạo alen làm phong phú thêm vốn gen quần thể C phát tán đột biến quần thể D tăng cường phân hóa kiểu gen quần thể bị chia cắt Câu 187: Ba loài ếch – Rana pipiens, Rana clamitans Rana sylvatica – giao phối ao, song chúng bắt cặp với cá thể loài loài ếch tiếng kêu khác Đây ví dụ loại ngăn cách kiểu cách li gì? A Ngăn cách trước hợp tử gọi cách li tập tính B Ngăn cách trước hợp tử gọi cách li thời gian C Ngăn cách sau hợp tử gọi cách li tập tính D Ngăn cách sau hợp tử gọi không hình thành lai Câu 188: Một phân tử ARN chứa loại ribonu ađênin, uraxin guanin Nhóm ba sau mạch bổ sung gen phiên mã phân tử ARN nói trên? A AAA, XXA, TAA, TXT B AAG, GTT, TXX, XAA C TAG, GAA, ATA, ATG D ATX, TAG, GXA, GAA 16 ARN A,U,G  Mgốc gen T,A,X  MBS gen A,T,G Câu 189: Chuỗi thức ăn đại dương: Tảo → Giáp xác → Cá kích thước nhỏ → Cá thu, cá ngừ → Cá mập (là vật đầu bảng) Cá voi loài thú lớn sống nước, tổng sản lượng cá voi đại dương không thua cá mập, lớn Vậy thực tế cá voi sử dụng loại thức ăn nào? A Giáp xác cá kích thước nhỏ B Chỉ ăn cá mập C Chỉ ăn cá thu, cá ngừ D Tảo giáp xác Câu 190: Sự phân tầng làm giảm cạnh tranh quần thể A làm giảm nguồn dinh dưỡng môi trường sống B làm giảm số lượng cá thể quần xã C làm tăng khả sử dụng nguồn sống môi trường D làm phân hóa ổ sinh thái loài quần xã Câu 191: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín B Hệ sinh thái nhân tạo độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên C Do can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng Câu 192: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào A Gen NST thường B Gen NST giới tính C Gen phân tử ADN dạng vòng D Gen tế bào sinh dưỡng Câu 193: Bằng chứng cho thấy bào quan ti thể tế bào sinh vật nhân thực lẽ nguồn gốc từ sinh vật nhân sơ A Khi nuôi cấy, ti thể trực phân hình thành khuẩn lạc B thể nuôi cấy ti thể tách chiết ADN dễ dàng vi khuẩn C Cấu trúc hệ gen ti thể hình thức nhân đôi ti thể giống vi khuẩn D Ti thể mẫn cảm với thuốc kháng sinh Câu 194: Tạo giống phương pháp gây đột biến, công đoạn thiếu là: A Cho sinh sản để nhân lên thành giống B Lai cá thể mang biến dị đột biến với C Chọn lọc biến dị phù hợp với mục tiêu đề D Chuyển gen mong muốn sang cá thể đột biến Câu 195: Sự khác trình tự axit amin đoạn polipeptit β - hemôglôbin số động vật vú sau: (1) Lợn: - Val – His – Leu – Ser – Ala – Glu – Glu – Lys – Ser – (2) Ngựa: - Val – His – Leu – Ser – Gly – Glu – Glu – Lys – Ala – (3) Đười ươi: - Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys – Ser – Nếu lấy trình tự nucleotit đười ươi làm gốc để xếp mức độ gần gũi nguồn gốc trật tự là: A (3) → (2) → (1) B (2) → (1) → (3) C (1) → (2) → (3) D (3) → (1) → (2) Câu 196: Trong phương pháp tạo giống lai tế bào sinh dưỡng, dòng tế bào loài A kiểu gen AAbb, dòng tế bào loài B kiểu gen DDkk Tế bào lai tạo tế bào dòng A tế bào dòng b kiểu gen A AADD B AAbbDDkk C AbDk D Adbk Lai TBSD (tức dung hợp TB trần khác loài) gồm Loại bỏ thành xenlulo tạo TB trần  Kết hợp TB trần khác loài tạo TB lai  Tạo lai từ TB lai Câu 197: Bản đồ di truyền vai trò công tác giống? A Xác định vị trí gen quy định tính trạng giá trị kinh tế B Xác định vị trí gen quy định tính trạng cần loại bỏ C Xác định vị trí gen quy định tính trạng giá trị kinh tế D Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối, rút ngắn thời gian tạo giống Câu 198: Hình thành loài theo đường địa lý diễn theo sơ đồ : A Loài → Cách li địa lí → Nòi địa lí → cách li sinh sản → loài gốc B Nòi địa lí → loài gốc → cách li địa lí → kiểu gen → loài C Loài gốc → Cách li địa lí → Nòi địa lí → cách li sinh sản → loài D Loài gốc → Cách li sinh sản → Nòi địa lí → cách li địa lí → loài Câu 199: Xét quần thể cá thể dị hợp locut định ưu chọn lọc so với dạng đồng hợp tử Trường hợp thể kiểu 17 A Chọn lọc ổn định B Chọn lọc loại bỏ đồng hợp tử khỏi quần thể C Chọn lọc phân hóa D Chọn lọc định hướng Câu 200: Áp lực chọn lọc tự nhiên so với áp lực trình đột biến nào? A Áp lực chọn lọc tự nhiên áp lực trình đột biến B Áp lực chọn lọc tự nhiên nhỏ áp lực trình đột biến C Áp lực chọn lọc tự nhiên lớn so với áp lực trình đột biến D Áp lực chọn lọc tự nhiên lớn nhiều so với áp lực trình đột biến Câu 201: Tập hợp sau quần xã sinh vật? A Sen hồ B Sáo mỏ vàng đa C Cá trê đen ao D Chuột thảo nguyên Câu 202: Đột biến đoạn NST vai trò (1) Xác định vị trí gen NST để lập đồ gen (2) Loại bỏ gen hại không mong muốn (3) Làm số tính trạng xấu không mong muốn (4) Giảm bớt cường độ biểu gen xấu không mong muốn Câu trả lời A (1), (3), (4) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 203: Ở ngô, màu sắc di truyền lục lạp quy định Khi cho ngô xanh đốm trắng thụ phấn thụ phấn với xanh bình thường hệ xuất A Một số xanh bình thường, số đốm số bạch tạng hoàn toàn B Toàn xanh đốm trắng C Toàn xanh D Một số xanh, số đốm Câu 204: Khi loài ưu bị tuyệt diệt loài sau trở thành loài ưu quần xã? A Loài thứ yếu B Loài ngẫu nhiên C Loài chủ chốt D Không hình thành loài ưu Câu 205: Trong nhân đôi ADN, nucleotit sau gắn vào nucleotit trước vị trí A cacbon 5’ đường C5H10O5 B cacbon 3’ đường C5H10O5 C cacbon 3’ đường C5H10O4 D cacbon 5’ đường C5H10O4 Do chiều mạch tổng hợp 5’  3’ Câu 206: Trong số xu hướng sau: (1) Tần số alen không đổi qua hệ (5) Quần thể phân hóa thành dòng (2) Tần số alen biến đổi qua hệ (6) Đa dạng kiểu gen (3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua hệ (7) Các alen lặn xu hướng biểu (4) Thành phần kiểu gen không đổi qua hệ Những xu hướng xuất quần thể tự thụ phấn giao phối gần A (2); (3); (5); (7) B (1); (3); (5); (7) C (1); (4); (6); (7) D (2); (3); (5); (6) Câu 207: Mật độ cá thể ảnh hưởng đến mối quan hệ quần thể nào? A Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh nhau; mật độ giảm, cá thể quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn B Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh gay gắt; mật độ giảm, cá thể quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn C Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh gay gắt; mật độ giảm, cá thể quần thể hỗ trợ lẫn D Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh nhau; mật độ giảm, cá thể quần thể hỗ trợ lẫn Câu 208: Cho khâu sau: Trộn loại ADN với cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp Tách thể truyền (plasmit) gen cần chuyển khỏi tế bào Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Xử lí plasmit ADN chứa gen cần chuyển loại enzim cắt giới hạn Chọn lọc dòng tế bào ADN tái tổ hợp Nhân dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp thành khuẩn lạc Trình tự bước kĩ thuật di truyền A 2,4,1,3,5,6 B 1,2,3,4,5,6 C 2,4,1,3,6,5 D 2,4,1,5,3,6 Câu 209: Nguy lớn làm giảm số lượng loài quần xã người gây gì? A Các hoạt động người làm thay đổi, phân nhỏ biến dạng nơi nhiều loài cạn lẫn nước B Khai thác mức loài tiềm kinh tế C Du nhập loài ngoại lai vào quần xã nước D Khai thác mức làm số loài tuyệt chủng dẫn đến phá vỡ mối quan hệ dinh dưỡng loài 18 Câu 210: Người ta hay sử dụng virut làm thể truyền nghiên cứu thay gen bệnh người gen lành vì: A Dùng virut làm thể truyền gây tác dụng xấu dùng plasmit làm thể truyền B Bằng cách gen lành chèn vào NST người C Bằng cách gen lành nhân lên thành nhiều tế bào người thay gen gây bệnh D Bằng cách gen lành tồn tế bào chất mà không bị enzim phân huỷ Câu 211: Cho vị trí gen NST sau (tính đơn vị đồ) A B C D A 30 20 30 B 30 10 60 C 20 10 50 D 30 60 50 Trật tự phân bố gen đồ di truyền A B- C- D- A B A- B- C- D C C- B- D- A D B- C- A- D Câu 212: Cho biết bước quy trình sau: Trồng điều kiện môi trường khác Theo dõi ghi nhận biểu tính trạng trồng Tạo cá thể sinh vật kiểu gen Xác định số kiểu hình tương ứng với điều kiện môi trường cụ thể Để xác định mức phản ứng kiểu gen quy định tính trạng trồng, người ta phải thực quy trình theo trình tự bước là: A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 213: Trình tự loài số trình tự loài nêu xếp theo trình tự thời gian tiến hoá người đứng thẳng (H.erectus) người khéo léo (H.habilis) 3.người đại (H.sapiens) người Neandectan, A 1, 2, 3,4 B 2, 4, 3,1 C 2, 1,4, D 2,1, 3, Câu 214: Phát quan trọng Đacuyn sinh vật loài tự nhiên gì? A Một số cá thể khả di truyền biến dị học tập mà B Các đặc điểm thích nghi hợp lí tương đối C Các biến dị xuất sinh sản di truyền D Các cá thể loài không hoàn toàn giống mà khác nhiều chi tiết Câu 215: Khai thác tài nguyên cách bền vững A cấm không khai thác để bảo vệ B hủy diệt loài giá trị để bảo vệ loài giá trị C khai thác cách hợp lí dạng tài nguyên tái sinh, tái chế, tái sử dụng dạng tài nguyên không tái sinh D khai thác tài nguyên cách tối đa cho phát triển kinh tế xã hội Câu 216: Tại hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định? A sinh vật quần xã tác động lẫn B sinh vật quần xã tác động lẫn đồng thời tác động với thành phần vô sinh sinh cảnh C sinh vật quần xã cạnh tranh với đồng thời tác động với thành phần vô sinh sinh cảnh D sinh vật quần xã tác động với thành phần vô sinh sinh cảnh Câu 217: Một gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm trình tự nucleotit sau: Mạch I: (1) TXA ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mạch II: (1) AGT TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2) Gen dịch mã ống nghiệm cho chuỗi pôlipeptit gồm axit amin Hãy cho biết mạch dùng làm khuôn để tổng hợp mARN chiều mã gen A Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2)(1) B Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (1)(2) C Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1)(2) D Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (2)(1) Trên mARN, mã mở đầu AUG, mã kết thúc UGA Câu 218: Ở loài động vật, màu sắc lông gen hai alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Một quần thể loài thành phần kiểu gen 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = Cho trường hợp sau: (1) Các cá thể AA sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác sức sống khả sinh sản bình thường (2) Các cá thể Aa sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác sức sống khả sinh sản bình thường (3) Các cá thể aa sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác sức sống khả sinh sản bình thường (4) Các cá thể aa AA sức sống khả sinh sản nhau, cá thể Aa sức sống khả sinh sản bình thường 19 Chọn lọc tự nhiên nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể trường hợp: A (1), (3) B (3), (4) C (2), (4) D (1), (2) Câu 219: Mối quan hệ trình đột biến trình giao phối tiến hoá A trình ĐB tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp trình GP tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp B đa số ĐB hại, trình GP trung hoà tính hại đột biến C trình ĐB gây áp lực không đáng kể thay đổi tần số tương đối len, trình GP tăng cường áp lực cho thay đổi D trình ĐB làm cho gen phát sinh thành nhiều alen, trình GP làm thay đổi giá trị thích nghi đột biến gen Câu 220: Cho đực thân đen mắt trắng t/c lai với thân xám mắt đỏ t/c F1 toàn thân xám mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 tỉ lệ: Ở giới cái:100% thân xám mắt đỏ Ở giới đực: 40% thân xám mắt đỏ: 40% thân đen mắt trắng: 10% thân xám mắt trắng: 10% thân đen mắt đỏ Biết tính trạng cặp gen quy định Phép lai chịu chi phối quy luật: 1, Di truyên trội lặn hoàn toàn Gen nằm NST X, di truyền chéo liên kết gen không hoàn toàn Gen nằm NST Y, di truyền thẳng A 1,2,3 B 1,2,4 C 2,3,4 D 1,3,4 Câu 221: Loài cá nhỏ kiếm thức ăn dính kẽ cá lớn, đồng thời làm chân cá lớn Trên mối quan hệ sinh thái nào? A Hội sinh B Hợp tác C Cộng sinh D Kí sinh Câu 222: Điều không nguyên nhân thất thoát lượng lớn qua bậc dinh dưỡng? A Do phần lượng sinh vật làm thức ăn không sử dụng (rễ, rơi rụng, xương, da, lông ) B Do phần lượng động vật sử dụng, không đồng hoá mà thải môi trường dạng chất tiết C Do phần lượng qua hô hấp tạo nhiệt bậc dinh dưỡng D Do phần lượng qua huỷ diệt sinh vật cách ngẫu nhiên Câu 223: Phát biểu sau không nói bệnh ung thư người? A Ung thư đến giai đoạn di tế bào ung thư tách khỏi khối u để vào máu, tái lập khối u nhiều nơi khác B nhiều nguyên nhân gây ung thư, nhìn chung trường hợp ung thư liên quan đến gen NST C Ung thư bệnh đột biến gen đột biến NST gây nên, không liên quan đến môi trường D Ung thư bệnh đặc trung tăng sinh không kiểm soát số tế bào thể Câu 224: Khi nói quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu sau không đúng? A Dòng tế bào đơn bội xử lí hoá chất (cônsixin) gây lưỡng bội hoá tạo nên dòng tế bào lưỡng bội B Các hạt phấn mọc môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo thành dòng tế bào đơn bội C Sự lưỡng bội hoá dòng tế bào đơn bội tạo dòng lưỡng bội chủng D Giống tạo từ phương pháp kiểu gen dị hợp, thể ưu lai cao Câu 225: Cho đặc điểm nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực sau: chiều tổng hợp ; enzim tham gia; thành phần tham gia; số lượng đơn vị nhân đôi; nguyên tắc nhân đôi; số chạc hình chữ Y đơn vị nhân đôi Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN E.coli về: A 1, 3, 4, B 1, 2, 4, C 3, D 2, Câu 226: Phép lai cú mèo màu đỏ cú mèo màu bạc, sinh toàn cú mèo màu đỏ, sinh 1/2 cú mèo màu đỏ: 1/2 cú mèo màu bạc 1/2đỏ : 1/4 trắng : 1/4 bạc Phép lai cú mèo màu đỏ sinh toàn màu đỏ, 3/4 đỏ : 1/4 bạc 3/4 đỏ : 1/4 trắng Xác định kiểu di truyền tính trạng này? A Tính trạng nhiều gen quy định B Tính trạng trội không hoàn toàn C tượng gen gây chết D Tính trạng đơn gen đa alen Câu 227: Khi nói bệnh phêninkêto niệu người, phát biểu sau đúng? A thể phát bệnh phêninkêto niệu cách làm tiêu tế bào quan sát hình dạng nhiễm sắc thể kính hiển vi B Bệnh phêninkêtô niệu lượng axit amin tirôzin dư thừa ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh C Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin khỏi phần ăn người bệnh người bệnh trở nên khỏe mạnh hoàn toàn D Bệnh phêninkêto niệu bệnh đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin thể Câu 228: Loại đột biến sau làm tăng loại alen gen vốn gen quần thể? A Đột biến điểm B Đột biến lệch bội C Đột biến dị đa bội D Đột biến tự đa bội Câu 229: Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? 20 A Trên nhiễm sắc thể giới tính, gen quy định tính đực, gen quy định tính trạng thường B Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới C Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma D Ở tất loài động vật, cá thể cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực cặp nhiễm sắc thể giới tính XY Câu 230 : Khi nói chọn lọc ổn định, phát biểu sau đúng? A Đây hình thức chọn lọc bảo tồn cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình B Quá trình chọn lọc làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay đổi tần số alen quần thể C Quá trình chọn lọc diễn theo số hướng khác nhau, hướng hình thành đặc điểm thích nghi với hướng chọn lọc D Khi điều kiện sống khu phân bố quần thể bị thay đổi nhiều trở nên không đồng diễn chọn lọc ổn định Câu 231 : Dấu hiệu tiến sinh học A số lượng cá thể tăng dần , tỉ lệ sống sót ngày cao B khu phân bố mở rộng liên tục C số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày cao D phân hóa nội ngày đa dạng phong phú Câu 232: hai giống lúa, giống gen qui định khả kháng bệnh X giống gen qui định kháng bệnh Y Bằng cách đây, người ta tạo giống hai gen kháng bệnh X Y di truyền nhau? Biết rằng, gen qui định kháng bệnh X gen qui định kháng bệnh Y nằm hai cặp NST tương đồng khác A Dung hợp tế bào trần hai giống trên, nhờ hoán vị gen lai mà hai gen đưa NST B Sử dụng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng bệnh X vào giống gen kháng bệnh Y ngược lại C Lai hai giống với sau xử lí lai tác nhân đột biến nhằm tạo đột biến chuyển đoạn NST chứa hai gen lợi vào NST D Lai hai giống với lợi dụng tượng hoán vị gen lai mà hai gen đưa NST Câu 233 : Ý nghĩa sau không thuộc định luật Hacđi-Vanbec? A Từ tỉ lệ loại kiểu hình suy tỉ lệ loại kiểu gen tần số tương đối alen B Phản ánh trạng thái động quần thể, thể tác dụng chọn lọc giải thích sở tiến hoá C Từ tần số tương đối alen biết dự đoán tỉ lệ loại kiểu gen kiểu hình quần thể D Phản ánh trạng thái cân di truyền quần thể, giải thích thiên nhiên quần thể trì ổn định qua thời gian dài Câu 234 kết luận không nói gen nhân? (1) Gen nhân biểu kiểu hình không hai giới (2) Các gen nhân phân chia cho tế bào trình phân bào (3) Kết phép lai thuận phép lai nghịch giống nhau, lai thường mang tính trạng mẹ, nghĩa di truyền theo dòng mẹ (4) Tính trạng gen nhân quy định tồn thay nhân tế bào nhân cấu trúc di truyền khác (5) Do lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ, hay nói cách khác, di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất A B C D Chỉ (4) tr/hợp sai Câu 235 Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Cấy truyền phôi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (1) (2) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (3) Câu 236 Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phôi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A (1) → (3) → (4) → (2) B (3) → (4) → (2) → (1) C (2) → (3) → (4) → (1) D (1) → (4) → (3) → (2) Câu 237 Cho thành tựu sau: (1) Chủng Penicillium hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu (2) Cây lai Pomato (3) Giống táo má hồng cho suất cao gấp đôi (4) Con F1 (Ỉ × Đại Bạch): 10 tháng tuổi nặng 100 kg, tỷ lệ nạc 40% 21 (5) Cừu Đôli (6) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản suất hoocmôn somatostatin (7) Giống mà sữa sản xuất prôtêin C chữa bệnh máu vón cục gây tắc mạch máu người (8) Tạo trồng chủng tất gen phương pháp nuôi cấy hạt phấn xử lý cônxisin thành tựu tạo công nghệ tế bào? A B C D (1),(3),(4),(6),(7) Câu 238 Trong nhận định sau, nhận định không tiến hoá nhỏ? (1) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ (2) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian (3) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp (4) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp (5) Tiến hóa nhỏ hình thành nhóm phân loại loài (chi, họ, ) (6) Tiến hóa nhỏ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen A B C D (3),(5),(6) Câu 239 Khi nói trình hình thành loài mới, phát biểu sau đúng? (1) Cách li tập tính cách li sinh thái dẫn đến hình thành loài (2) Cách li địa lí tạo kiểu gen quần thể dẫn đến hình thành loài (3) Cách li địa lí dẫn đến hình thành loài (4) Hình thành loài đường lai xa đa bội hoá thường gặp động vật (5) Hình thành loài cách li địa lí xảy cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp (6) Cách li địa lí dẫn đến hình thành cách li sinh sản A (1), (5) B (2), (4) C (3), (4) D (3), (5) (1),(5) Câu 240 Khi nói chứng tiến hóa, nhận định sau: (1) Sự giống cấu tạo đại thể quan tương đồng loài khác loài chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng (2) Dựa vào chứng sinh học phân tử chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi loài (3) quan tương đồng thể tiến hóa phân li, quan thoái hóa thể tiến hóa đồng quy (4) Khi so sánh cấu tạo hình thái loài sinh vật ta thấy chúng đặc điểm tương tự cho phép ta kết luận nguồn gốc chung chúng (5) quan tương tự phán ánh tiến hóa đồng quy Nhận định đúng? A (2), (3) B (1), (4) C (2), (5) D (3), (4) Câu 241 Theo quan niệm đại chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Chọn lọc tự nhiên thực chất trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể B Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể C Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen theo hướng xác định D Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể Câu 242 Ở người, bệnh hội chứng sau liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? (1) Bệnh phêninkêtô niệu (2) Bệnh ung thư máu ác tính (3) Hội chứng Tớcnơ (4) Hội chứng khóc tiếng mèo kêu (5) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (6) Bệnh bạch tạng A (1), (2) B (2), (3) C (2), (4) D (5), (6) Câu 243 Trong quần thể người số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Claiphentơ (5) Dính ngón tay (6) Máu khó đông (7) Tơcnơ (8) Đao (9) Mù màu Những thể đột biến lệch bội A (1), (4), (7), (8) B (1), (3), (7), (9) C (4), (7), (8) D (4), (5), (6), (8) (1) ĐBCTNST (2) ĐBG (3) ĐBG (4) LB NSTGT XXY (5) ĐBG NSTGT Y (6) ĐBG NSTGT X (7) LB NSTGT XO (8) LB NST thường 3NST số 21 (9) ĐBG NSTGT X Câu 244: Cho loại tế bào sau: (1) Tế bào đơn bội người (2) Tế bào xôma châu chấu đực (3) Tế bào giao tử bình thường ruồi giấm (4) Thể ba nhiễm ruồi giấm (5) Tế bào người bị mắc hội chứng Tớc-nơ (6) Tế bào tứ bội củ cải tế bào nhiễm sắc thể số lẻ? A B C D 1) n = 23 2) Cặp NST GT XO 3) 2n = => n = 4) 2n+1 = 8+1= 5) Cặp NST GT XO 6) 4n số chẵn dù n Câu 245 Ở người, bệnh hội chứng sau liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? 22 (1) Bệnh phêninkêtô niệu (2) Bệnh ung thư máu ác tính (3) Hội chứng Tớcnơ (4) Hội chứng khóc tiếng mèo kêu (5) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (6) Bệnh bạch tạng A (1), (2) B (2), (3) C (2), (4) D (5), (6) Câu 246: Trong quần thể người số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Claiphentơ (5) Dính ngón tay (6) Máu khó đông (7) Tơcnơ (8) Đao (9) Mù màu Những thể đột biến lệch bội A (1), (4), (7), (8) B (1), (3), (7), (9) C (4), (7), (8) D (4), (5), (6), (8) (1) ĐBCTNST (2) ĐBG (3) ĐBG (4) LB NSTGT XXY (5) ĐBG NSTGT Y (6) ĐBG NSTGT X (7) LB NSTGT XO (8) LB NST thường 3NST số 21 (9) ĐBG NSTGT X Câu 247: Cho loại tế bào sau: (1) Tế bào đơn bội người (2) Tế bào xôma châu chấu đực (3) Tế bào giao tử bình thường ruồi giấm (4) Thể ba nhiễm ruồi giấm (5) Tế bào người bị mắc hội chứng Tớc-nơ (6) Tế bào tứ bội củ cải tế bào nhiễm sắc thể số lẻ? A B C D 1) n = 23 2) Cặp NST GT XO 3) 2n = => n = 4) 2n+1 = 8+1= 5) Cặp NST GT XO 6) 4n số chẵn dù n Câu 248 Xét trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Trường hợp sau biểu thành kiểu hình? (1) Loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn (2) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm NST giới tính X alen tương ứng Y cá thể chế xác định giới tính XY (3) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm NST giới tính Y alen tương ứng X cá thể chế xác định giới tính XY (4) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm NST giới tính X cá thể chế xác định giới tính XO (5) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm nhiễm sắc thể thường (6) Loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm NST thường NST giới tính A (2), (3), (4), (5), (6) B (1), (3), (4), (6) C (1), (2), (3), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (4), (6) Câu 249 kết luận không nói gen nhân? (1) Gen nhân biểu kiểu hình không hai giới (2) Các gen nhân phân chia cho tế bào trình phân bào (3) Kết phép lai thuận phép lai nghịch giống nhau, lai thường mang tính trạng mẹ, nghĩa di truyền theo dòng mẹ (4) Tính trạng gen nhân quy định tồn thay nhân tế bào nhân cấu trúc di truyền khác (5) Do lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ, hay nói cách khác, di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất A B C D Chỉ (4) tr/hợp sai Câu 250 Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Cấy truyền phôi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (1) (2) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (3) Câu 251 Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phôi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A (1) → (3) → (4) → (2) B (3) → (4) → (2) → (1) 23 C (2) → (3) → (4) → (1) D (1) → (4) → (3) → (2) Câu 252 Cho thành tựu sau: (1) Chủng Penicillium hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu (2) Cây lai Pomato (3) Giống táo má hồng cho suất cao gấp đôi (4) Con F1 (Ỉ × Đại Bạch): 10 tháng tuổi nặng 100 kg, tỷ lệ nạc 40% (5) Cừu Đôli (6) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản suất hoocmôn somatostatin (7) Giống mà sữa sản xuất prôtêin C chữa bệnh máu vón cục gây tắc mạch máu người (8) Tạo trồng chủng tất gen phương pháp nuôi cấy hạt phấn xử lý cônxisin thành tựu tạo công nghệ tế bào? A B C D (1),(3),(4),(6),(7) Câu 253 Các cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập với khi: A Mỗi cặp gen quy định cặp tính trạng di truyền trội, lặn hoàn toàn B Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác C Tỷ lệ phân ly cặp tính trạng trội : lặn D Các cặp tính trạng di truyền trội lặn hoàn toàn số cá thể đem phân tích phải đủ lớn Câu 254: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Axit amin mở đầu trình dịch mã mêtiônin B Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3'→5' phân tử mARN C Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5'→3' phân tử mARN D.Trong thời điểm nhiều ribôxôm tham gia dịch mã phân tử mARN Câu 255: Thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gồm A ADN mạch kép prôtêin loại histôn B ADN mạch đơn prôtêin loại histôn C ARN mạch đơn prôtêin loại histôn D ARN mạch kép prôtêin loại histôn 10 1-10 C D C D C B C C A C 11-20 B D B B C D C B B D 21-30 C A D A A D B A B B 31-40 C B D B C A D A A A 41-50 A B D A C C A A C C 51-60 B D B C B B A C D C 61-70 A B D A A D A B B B 71-80 D B C C C D D A B B 81-90 C C C A D B A A A A 91-100 B B B A C A D C C D 101-110 D B B B C B B B D C 111-120 C C C D C C A B C D 121-130 C B C C A C B B B C 131-140 D C B B D C A D A A 141-150 D B A B D C B B B B 151-160 D B A B A A C B B D 161-170 C A B C B C D A D B 171-180 A C A B B D C C B C 181-190 C D A A B C A C A C 191-200 D C C C D B D C A D 201-210 D B A A C B B A A A 211-220 D A C D C B D A A A 221-230 B D C D B D D A A A 231-240 C C B B A A D B A C 241-250 D C C B C C B D B A 251-260 A D C B A 24 25 ... đôi ADN, nucleotit sau gắn vào nucleotit trước vị trí A cacbon 5’ đường C5H10O5 B cacbon 3’ đường C5H10O5 C cacbon 3’ đường C5H10O4 D cacbon 5’ đường C5H10O4 Do chiều mạch tổng hợp 5’  3’ Câu 206:... động vật có vú sau: (1) Lợn: - Val – His – Leu – Ser – Ala – Glu – Glu – Lys – Ser – (2) Ngựa: - Val – His – Leu – Ser – Gly – Glu – Glu – Lys – Ala – (3) Đười ươi: - Val – His – Leu – Thr – Pro... hỗ trợ hợp tác Câu 36: Giao phối ngẫu nhiên (GPNN) nhân tố tiến hóa có vai trò quan trọng tiến hóa Ý sau không đề cập đến vai trò giao phối ngẫu nhiên tiến hóa A GPNN làm cho quần thể ổn định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo trac nghiem LTDH co DA va HD, Bo trac nghiem LTDH co DA va HD, Bo trac nghiem LTDH co DA va HD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay