BAI TAP LIEN KET GENHOAN VI GENNANG CAOOTDH

18 257 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:44

LIÊN KẾT GEN-HOÁN VỊ GEN-1 (NÂNG CAO) Ở loài thực vật, gen A-thân cao, a-thân thấp, gen B-quả tròn, b-quả dài Các cặp gen nằm cặp NST Cây dị hợp tử cặp gen (P) giao phấn với thấp, tròn đời phân li theo tỉ lệ: 310 cao,tròn : 190 cao, dài : 440 thấp, tròn : 60 thấp, dài Cho biết đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói kiểu gen P là: AB AB Ab Ab A 6%; B.36%; C.12%; D.24%; ab ab aB aB Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn, KG Ab/aB Quá trình giảm phân có 400 tế bào xảy hoán vị Tính số giao tử loại sinh từ số TB tính khoảng cách gen NST A 3600-400 10cM B 3200-400 10 cM C 3600-400 20cM D 3200-400 20 cM Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng, giảm phân tạo giao tử A BD = 15%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen BD BD Bd Bd A Aa ; f = 30% B Aa ; f = 40% C Aa ; f = 40% D Aa ; f = 30% bD bD bd bd 4.Cho phép lai P: AB/ab x AB/ab Hoán vị gen xảy bên, gen qui định tính trạng Cho biết kiểu hình (A-B-) chiếm tỉ lệ = 69% Tần số hoán vị gen A 19% B 38% C 24% D 31% 5.Ở loài thực vật, alen A quy định tròn, alen a quy định dài, alen B quy định ngọt, alen b quy định chua, alen D quy định màu đỏ, alen a quy định màu vàng Các tính trạng trội hoàn BD BD toàn Ở phép lai: Aa x Aa , hoán vị gen xảy trình giảm phân tạo hạt phấn với tần số bd bd 40% Tỉ lệ kiểu hình tròn, chua, màu đỏ đời là: A 15% B 7,5% C 12% D 22,5% 6.Ở người, bệnh mù màu máu khó đông cặp alen lặn nằm NST X chi phối H không bị máu khó đông trội hoàn toàn so với h bị máu khó đông, M bình thường trội hoàn toàn so với m bị mù màu Một cặp vợ chồng bình thường họ sinh người trai đầu lòng mắc hai bệnh Kiểu gen người mẹ m M M A X MH X h X mH X h B X MH X h X MH X mH m C X MH X h X MH X mH m M D X MH X h X h XMH 7.Trong phép lai hai tính tính trạng chi phối gen alen trội lặn hoàn toàn, nằm cặp NST tương đồng Tỷ lệ 9:3:3:1 kiểu hình xuất khi: A gen chi phối tính trạng nằm cách 25cM hoán vị xảy hai bên B gen chi phối tính trạng có tần số hoán vị 100% bên bố mẹ C gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen bên D gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen hai bên 8.Trong trình giảm phân tế bào sinh trứng thể có kiểu gen xảy hoán vị alen A B Cho biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ : : : B loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C loại với tỷ lệ 100% D loại với tỉ lệ : 9.Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; B quy định cánh dài, alen lặn b quy định cánh ngắn Alen D quy định mắt đỏ, alen d quy định mắt trắng Các gen nằm nhiễm sắc thể thường, cặp gen Aa Bb thuộc nhóm gen liên kết Tiến hành lai ruồi F1 có AB kiểu hình thân xám; cánh dài; mắt đỏ với cá thể sau: Cá thể có kiểu gen Dd thu hệ lai ab có 5% ruồi thân đen; cánh ngắn; mắt trắng Ab 10 Cá thể có kiểu gen Dd theo lý thuyết hệ lai thu tỷ lệ ruồi thân xám; cánh ngắn; mắt đỏ aB bao nhiêu? (Biết đột biến xảy diễn biến giảm phân ruồi F1 giống nhau) A 1,25% B 12,5% C 18,75% D 5% Ab M m AB M X X × X Y Biết gen qui định tính trạng, trội lặn hoàn aB ab toàn Nếu tần số hoán vị gen 32%, F1 có tỷ lệ kiểu hình trội tất locus 11.Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: A 38,52% B 43,5% C 40,5% D 49,5% Bv 12.Ở thể đực loài động vật có kiểu gen , theo dõi 4000 tế bào sinh tinh điều kiện bV thí nghiệm, người ta phát 1600 tế bào có xẩy hoán vị gen V v Như tỉ lệ giao tử BV tạo thành A 20% B 40% C 10% D 30% AB De 13: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm có kiểu gen tế bào giảm phân tạo ab dE số loại trứng tối có là: A 16 B C D AB De 14: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen tế bào giảm phân tạo ab dE số loại trứng tối có là:A 16 B 20 C 10 D Bd Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi đoạn theo lí thuyết, tối 15Có tế bào có kiểu gen bD đa tạo loại giao tử A B 12 C 64 D 16 16.Ở ruồi giấm gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d mắt trắng ? phép lai ruồi AB D d AB D giấm X X với ruồi giấm X Y cho F1 có kiểu hình thân đen,cánh cụt, mắt trắng chiếm tỷ lệ =5% ab ab Tần số hoán vị gen là: A 35% B 20% C 40% D 30% 17: Ở mèo , alen A quy định lông xám, alen a quy định lông đen; B quy định lông dài, alen lặn b quy định lông ngắn Alen D quy định mắt đen, alen d quy định mắt xanh Các gen nằm nhiễm sắc thể thường, cặp gen Aa Bb thuộc nhóm gen liên kết Người ta tiến hành phép lai từ mèo F1 có kiểu hình lông xám- dài-mắt đen, dị hợp AB cặp gen.Biết phép lai 1: ♀F1 x ♂ Dd thu hệ lai có 5% mèo lông đen- ngắn-mắt xanh Khi ab Ab cho mèo F1 lai với mèo khác (có kiểu gen Dd), hệ lai thu mèo lông xám- ngắnaB mắt đen có tỷ lệ tính theo lý thuyết? (Biết đột biến xảy diễn biến giảm phân mèo F1 giống nhau, mèo đực không xãy hoán vị gen) A 5% B 1,25% C 12,5% D 18,75% Ab 18.Có 850 tế bào sinh trứng kiểu gen ( ) thực giảm phân, số có 24% tế bào có xảy trao aB ab đổi chéo gen Về mặt lý thuyết số trứng tạo A 102 B 51 C 374 D 323 19.Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau đâu cho kiểu gen : : ? A Ab//aB x Ab//aB B AB//ab x Ab//ab C Ab//ab x Ab/ab D AB//ab x Ab//aB 20.Nếu thể P dị hợp hợp gen tạo giao tử ABD có tỉ lệ 17,5% với Aa Bb liên kết gen hoàn toàn kết nói P là: A Có kiểu gen ABD//abd, liên kết gen hoàn toàn B Có kiểu gen ABd//abD, hoán vị gen tần số 17,5% C Có kiểu gen ABD//abd, hoán vị gen tần số 35% D Có kiểu gen ABd//abD, hoán vị gen tần số 35% 21.Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toan so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Cho giao phấn hai chủng loài (P) khác hai cặp tính trạng tương phản, thu F gồm toàn thân cao, tròn Cho F tự thận phấn, thu F2 gồm 50,16% thân cao, tròn; 24,84% thân cao, dài; 24,84% thân thấp, tròn; 0,16% thân thấp, dài Biết trình giảm phân hình thành giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 Ab Ab AB AB A ; 8% B ; 8% C ; 16% D ; 20% ab ab aB aB 22.Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định vàng; alen E quy định tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định dài Tính theo lí AB DE thuyết, phép lai (P) x alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho ab de AB DE F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, đỏ, trường hợp giảm phân bình thường, trình phát ab de sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen tròn chiếm tỉ lệ: A 56,25 % B 38,94% C 18,75% D 30,25% 23.Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, gen liên kết hoàn toàn Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1? Ab Ab Ab Ab AB ab AB AB × × × × A B C D ab ab ab ab aB ab aB aB 24.Tần số HVG 50% tỷ lệ % số tế bào xảy trao đổi chéo tính tổng số tế bào tham gia giảm phân là: A 100% B 25% giới đực C 100% tế bào sinh trứng, 25% số tế bào sinh tinh D 50% 25 Ở ruồi dấm thân xám ( A) thân đen (a), cánh dài (B) cánh cụt (b) Các gen nằm cặp NST tương đồng Lai ruồi dấm đực có kiểu gen AB/Ab với ruồi dấm dị hợp tử, F1 thu kết : xám, cánh dài : xám, cánh cụt Ruồi dấm dị hợp tử đem lai có kiểu gen đặc điểm di truyền sau: A AB/ab Ab/aB, gen liên kết hoàn toàn hoán vị gen B Ab/aB, gen liên kết hoàn toàn C AB/ab, gen liên kết hoàn toàn D AB/ab Ab/aB, gen liên kết hoàn toàn 26 Ở ruồi dấm, gen A thân xám trội hoàn toàn a thân đen,B cánh dài trội hoàn toàn, b cánh cụt Hai cặp gen NST thường Gen D mắt đỏ trội hoàn toàn, d mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm NST giới tính X alen Y Phép lai: AB/ab X D Xd x AB/ab XD Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 15% Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm tỷ lệ A 7,5% B 15% C 2,5% D 5% 27.Cho phép lai P: AB/ab x AB/ab Hoán vị gen xảy bên, gen qui định tính trạng Cho biết kiểu hình (A-B-) chiếm tỉ lệ = 69% Tần số hoán vị gen A 19% B 38% C 24% D 31% 28.Ở đậu, alen A quy định tính trạng cao, alen a quy định tính trạng thấp; alen B quy định hình tròn; alen b quy định hình bầu dục Tạp giao đậu F1 thu kết sau: 140 cao, tròn; 40 thấp, bầu dục; 10 cao, bầu dục; 10 thấp, tròn Biết gen nằm NST thường Kiểu gen F1 tần số hoán vị gen là: Ab Ab AB AB x x A , f = 20%, xảy giới B , f = 20%, xảy hai giới aB aB ab ab AB AB Ab Ab x x C , f = 20%, xảy giới D , f = 20%, xảy hai giới ab ab aB aB Ab 29.Hai thể bố mẹ mang hai cặp gen dị hợp tử chéo có khoảng cách gen Ab 18 cM Biết aB diễn biến giảm phân hình thành giao tử thể bố mẹ Trong phép lai thu tổng số 10.000 hạt Trong số 10.000 hạt thu A có 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen B có 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen C có xấp xỉ 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen D có xấp xỉ 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen 30.Cho biết: A quy định hạt tròn, alen lặn a quy định hạt dài; B quy định hạt chín sớm, alen lặn b quy định hạt chín muộn Hai gen thuộc nhóm gen liên kết Tiến hành cho hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn, thu 1000 đời với kiểu hình khác nhau, có 240 hạt tròn-chín muộn Biết diễn biến trình sinh hạt phấn sinh noãn Kiểu gen tần số hoán vị gen (f) đem lai là: AB AB Ab Ab A , f = 20% B , f = 20% C , f = 40% D , f = 40% aB ab ab aB 31.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Cây dị hợp tử cặp gen giao phấn với thân thấp, tròn thu đời phân li theo tỉ lệ: 310 thân cao, tròn : 190 thân cao, dài : 440 thân thấp, tròn : 60 thân thấp, dài Cho biết đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói A 12% B 6% C 24% D 36% 32.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai A AaBb x aabb B AaBB x aabb C Ab/aB x ab/ab D AB/ab x ab/ab 33 Ở cà chua thân cao, đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp vàng, lai cà chua thân cao, đỏ với nhau, đời lai thu 21 cao, vàng: 40 cao, đỏ: 20 thấp, đỏ Kiểu gen bố mẹ AB AB AB AB AB ab Ab aB A x x B x x AB ab ab ab ab ab Ab ab Ab aB AB ab Ab Ab AB Ab C x x D x x aB aB ab Ab aB aB ab Ab 34.Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng, giảm phân tạo giao tử A BD = 15%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen BD BD Bd Bd A Aa ; f = 30% B Aa ; f = 40% C Aa ; f = 40% D Aa ; f = 30% bD bD bd bd 35.Ở ruồi giấm, lai thể dị hợp thân xám, cánh dài, thu kiểu hình lặn thân đen, cánh cụt đời lai chiếm tỉ lệ 9%, (biết gen quy định tính trạng) Tần số hoán vị gen A 40% B 18% C 36% D 36% 40% AB G 36.Một tế bào sinh trứng có kiểu gen X hY, giảm phân bình thường (có xảy hoán vị gen kì đầu ab giảm phân I) thực tế cho loại trứng? A loại trứng B loại trứng C loại trứng D loại trứng De 37.Tại vùng chín thể đực có kiểu gen AaBbCc tiến hành giảm phân hình thành giao tử Biết dE trình giảm phân xảy bình thường có 1/3 số tế bào xảy hoán vị gen Theo lý thuyết số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu số loại giao tử tối đa mang gen A B.16 C.32 D 12 Ab 38.Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân lùn; B: hoa đỏ, b: hoa vàng Cho cá thể có kiểu gen tự thụ aB phấn Biết trình giảm phân hình thành giao tử, hoán vị gen xảy trình hình hành hạt Ab phấn noãn với tần số 20% Xác định tỉ lệ loại kiểu gen thu F1 aB A 51% B 24% C 32% D 16% 39 Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Quá trình giảm phân có 400 tế bào xảy hoán vị gen Tần số hoán vị gen khoảng cách hai gen NST : A 20% 20 cM B 10% 10 A0 C 20% 20A0 D 10% 10 cM 40.Cho biết tính trạng cặp gen quy định Người ta tiến hành tự thụ phấn dị hợp hai cặp gen có kiểu hình cao, hạt Ở đời thu : 542 cao, hạt : 209 cao, hạt đục : 212 lùn, hạt : 41 lùn, hạt đục Biết diễn biến trình sinh noãn sinh hạt phấn giống Kiểu gen dị hợp đem tự thụ phấn tần số hoán vị gen Ab Ab AB AB ; f = 20%; B ; f = 40%; C ; f = 20%; D ; f = 40%; aB aB ab ab Ab 41.Xét tổ hợp gen Dd, tần số hoán vị gen 18% tỉ lệ phần trăm loại giao tử hoán vị tổ aB hợp gen A ABD = Abd = aBD = abd = 4,5% B ABD = ABd = abD = abd = 4,5% C ABD = Abd = aBD = abd = 9,0% D ABD = ABd = abD = abd = 9,0% Bd 42.Quá trình giảm thể có kiểu gen Aa xảy hoán vị với tần số 25% Tỉ lệ phần trăm loại giao bD tử hoán vị tạo là: A ABD = Abd = aBD = abd = 6,25% B ABD = abD = Abd = aBd = 6,25% C ABD = aBD = Abd = abd = 12,5% D ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5% 43.Khi thể F1 chứa cặp gen dị hợp giảm phân, thu loại giao tử với số lượng thành phần gen sau: ABD = 50, ABd = 200, aBD =50, aBd = 200, Abd =50, AbD =200, abd = 50, abD = 200 Kiểu gen thể F1 tần số trao đổi chéo là: A Aa.BD/bd f = 20 B Aa.Bd/bD f = 25 C Aa.Bd/bD f = 10 D Aa.bD/Bd f = 20 44.ở lúa A: Thân cao trội so với a: Thân thấp; B: Hạt dài trội so với b: Hạt tròn Cho lúa F thân cao hạt dài dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn thu F gồm 4000 với loại kiểu hình khác 640 thân thấp hạt tròn Cho biết diễn biến NST giảm phân hoàn toàn giống bố mẹ Tần số hoán vị gen là: A 10% B 16% C 20% D 40% 45.Một thể có kiểu gen AB // ab có 200 tế bào thể giảm phân tạo tinh trùng, có 100 tế bào xảy tượng hoán vị gen cặp NST chứa cặp gen Tần số hoán vị gen là: A 25% B 50% C 12,5% D 75% 46.Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, bầu dục; 800 thân thấp, tròn; 200 thân cao, tròn; 200 thân thấp, bầu dục F1 có kiểu gen tần số hoán vị gen Ab AB AB Ab A , 20 % B , 20 % C , 10 % D , 10 % aB ab ab aB A 47.Cho P dị hợp cặp gen lai với thu F1 có 600 cây, có 90 có kiểu hình mang tính lặn Kết luận A P xảy hoán vị gen với tần số 40% P lại liên kết hoàn toàn B hai P liên kết hoàn toàn C P có hoán vị gen với tần số 30% P lại liên kết gen hoàn toàn D hai P xảy hoán vị gen với tần số 48: Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp trao đổi chéo 49.Khi cho giao phối hai ruồi giấm F1 người ta thu hệ lai sau: 70% thân xám, cánh dài; 20% thân đen, cánh ngắn; 5% thân xám, cánh ngắn; 5% thân đen, cánh dài Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 A Ab/aB ; 20% B AB/ab; 20% C Ab/aB; 10% D.AB/ab; 10% 50.Ở loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng Ab ab A AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập B (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% aB ab AB ab C (F1) x , hoán vị với tần số 15% ab ab AB Ab D (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% ab aB Ab tự thụ phấn, tần số hoán vị gen tế bào sinh hạt phấn tế bào noãn aB Ab 30%, lai mang kiểu gen sinh có tỉ lệ: ab 51.Một có kiểu gen A 4% B 10% C 10,5% D 8% 52.Ở ruồi giấm gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt Các gen cách 18 centimogan(cM) Lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài Cho ruồi thân xám, cánh dài F1 lai với ruồi đực chưa biết kiểu gen F2 thu kết 25 thân xám, cánh cụt: 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài Hãy cho biết kiểu gen ruồi đực F1 đem lai? Ab AB Ab AB A B C D aB ab ab aB 53 Ở cà chua gen A quy định thân cao; a: thân thấp; B: tròn; b: bầu dục Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng Cho lai thứ cà chua chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 toàn cà chua thân cao, tròn Cho F1 giao phấn F2 thu kết sau: 295 thân cao, tròn; 79 thân cao, bầu dục;81 thân thấp, tròn; 45 thân thấp, bầu dục Hãy xác định kiểu gen cà chua F1 với tần số hoán vị gen Biết trình giảm phân tạo giao tử giống Ab AB AB Ab A f = 40% B f = 20% C f = 20% D f = 40% aB aB ab ab 54 Cho hai dòng lúa chủng thân cao, hạt bầu thân thấp, hạt dài thụ phấn với F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 20000 cây, có 1250 thấp, hạt bầu Cho biết hoán vị gen xảy tần số hoán vị 50% Cho F1 lai phân tích kết kiểu nào? A 0,4 cao, hạt dài : 0,1 cao, hạt bầu : 0,1 thấp, hạt dài : 0,4 thấp, hạt bầu B 0,25 cao, hạt dài : 0,25 cao, hạt bầu : 0,25 thấp, hạt dài : 0,25 thấp, hạt bầu C 0,3 cao, hạt dài : 0,2 cao, hạt bầu : 0,3 thấp, hạt dài : 0,2 thấp, hạt bầu D 0,35 cao, hạt dài : 0,15 cao, hạt bầu : 0,35 thấp, hạt dài : 0,15 thấp, hạt bầu 55 Cho hai dòng lúa chủng thân cao, hạt bầu thân thấp, hạt dài thụ phấn với F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 20000 cây, có 1250 thấp, hạt bầu Cho biết hoán vị gen xảy tần số hoán vị 50% Tỉ lệ thân cao, hạt dài F2 bao nhiêu? A 0,0625 B 0,1875 C 0,375 D 0,5625 56 Đem lai cá thể chủng khác cặp tính trạng tương phản hệ F1 Đem lai phân tích F1 Kết sau phù hợp với tượng di truyền liên kết không hoàn toàn? A : : : B : : : C : : : D : : 57: Hiện tượng hoán vị gen phân li độc lập có đặc điểm chung A gen phân li ngẫu nhiên tổ hợp tự B làm tăng xuất biến dị tổ hợp C làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp D gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng 58 Bản đồ di truyền có vai trò công tác giống? A Dự đoán tần số tổ hợp gen phép lai B Xác định vị trí gen quy định tính trạng có giá trị kinh tế C Xác định vị trí gen quy định tính trạng giá trị kinh tế D Xác định vị trí gen quy định tính trạng cần loại bỏ 59 Hoán vị gen có ý nghĩa thực tiễn? A Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp B Tổ hợp gen có lợi NST C Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập D Làm giảm kiểu hình quần thể 60 Điều không việc xác định tần số hoán vị gen? A Để xác định tương tác gen B Để xác định trình tự gen NST C Để lập đồ di truyền NST D Để xác định khoảng cách gen NST 61 Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, gen liên kết hoàn toàn Kiểu gen lai phân tích cho hệ lai có tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : D : 62 Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, gen quy định tính trạng, quan hệ tính trạng trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai: có kết giống kết A tương tác gen B gen đa hiệu C lai hai tính trạng D lai tính trạng 63 Cơ sở tế bào học liên kết hoàn toàn A không phân li cặp NST tương đồng giảm phân B gen nhóm liên kết di truyền không đồng thời với C thụ tinh đưa đến tổ hợp NST tương đồng D gen nhóm liên kết phân li với NST trình phân bào 64: Điều sau không với nhóm gen liên kết? A Các gen nằm NST tạo thành nhóm gen liên kết B Số nhóm gen liên kết loài số NST đơn bội (n) loài C Số nhóm gen liên kết loài số NST lưỡng bội (2n) loài D Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết 65 Tần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) xác định A tổng tỉ lệ hai loại giao tử mang gen hoán vị không hoán vị C tổng tỉ lệ kiểu hình giống P B tổng tỉ lệ loại giao tử mang gen hoán vị D tổng tỉ lệ kiểu hình khác P 66 Trong trình giảm phân thể có kiểu gen Ab xảy hoán vị gen alen B b với tần aB số 32% Tính theo lý thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào không xảy hoán vị gen alen B b A 640 B 820 C 360 D 180 Mn 67 Cho thể có kiểu gen AaBBDdee tự thụ qua nhiều hệ Số dòng nhiều tạo MN quần thể là: A B 16 C 32 D 68 Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn Trong trường hợp không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu hình ? AB DE AB DE A × B AaBbDd × AaBbDd ab dE ab dE Ab AB Ab D d AB D C Dd × dd D X X × X Y aB ab aB ab 69 Ở loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng Ab ab AB ab A (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% B (F1) x , hoán vị với tần số 15% aB ab ab ab C AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập AB Ab D (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% ab aB AB DE 70 Xét cặp NST thường tế bào Trên cặp NST chứa cặp gen có kí hiệu sau: ab de Khi có trao đổi đoạn cặp NST có kiểu gen AB/ab, số loại giao tử là: A 32 loại B loại C 16 loại D loại ABD 71 Cá thể có kiểu gen Khi giảm phân có hoán vị gen cặp Bb Dd với tần số 20% Loại giao tử abd abd chiếm phần trăm ? A 20% B 10% C 30% D 40% 72 Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất loại giao tử AE BD = 17,5% Hãy cho biết loại giao tử sau tạo từ trình trên, xảy hoán vị cặp gen Aa? A Giao tử Ae BD = 7,5% B Giao tử aE bd = 17,5% B Giao tử ae BD = 7,5% D Giao tử AE Bd = 17,5% 73 Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b) Các gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai ruồi giấm đực có kiểu gen AB với ruồi giấm dị hợp tử, F2 thu Ab kết : xám, cánh dài : xám, cánh cụt Ruồi giấm dị hợp tử đem lai có kiểu gen đặc điểm di truyền sau AB , gen di truyền liên kết hoàn toàn ab AB Ab B , gen di truyền liên kết hoàn toàn hoán vị ab aB Ab C , gen di truyền liên kết hoàn toàn aB AB Ab D , gen di truyền liên kết hoàn toàn aB ab A 74 Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); đỏ (B) trội so với vàng (b) Hai gen nói nằm NST thường Cho P dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ phân tính: cao, vàng : cao, đỏ : thấp, đỏ Kết luận sau đúng? A P dị hợp tử đều, hoán vị gen giới tính với tần số 50% B Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử chéo C P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hoàn toàn có hoán vị gen giới tính D Ở P, gen bị ức chế, cặp gen lại trội - lặn không hoàn toàn AB De 75 Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm có kiểu gen tế bào giảm phân tạo ab dE số loại trứng tối thiểu có A B C D AB 76 Theo lí thuyết, phép lai loài cho tỉ lệ kiểu gen nhỏ nhất?(biết tần số trao AB đổi chéo thể 20%) AB Ab AB AB AB AB Ab Ab x x x x A B C D ab aB ab AB ab ab aB aB 77 Ý sau không giải thích tần số HVG không vượt 50%? a Các gen nhóm LK có khuynh hướng LK chủ yếu b Sự tiếp hợp NST dẫn đến TĐC xảy GP c Không phải tế bào sinh dục giảm phân diễn TĐC d Sự TĐC thường diễn crômatit không chị em cặp NST kép tương đồng kì đầu I GP 78 / Sự khác biệt hai quy luật LKG HVG di truyền thể ở: a liên kết gen hạn chế BDTH , hoán vị gen làm tăng xuất BDTH b vị trí gen NST c Sự khác biệt cá thể đực trình di truyền tính trạng d Tính đặc trưng nhóm liên kết gen 79.Cho P: ruồi giấm mẹ AB/ab x ruồi giấm bố Ab/ab (tần số hoán vị gen 20%) Các thể ruồi giấm mang tính trạng lặn chiếm tỷ lệ A 40% B 50% C 20% D 30% 80 Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, với gen quy định tính trạng, quan hệ tính trạng trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai (ABD/ abd) x (ABD/ abd) có kết giống kết của: A tương tác gen B gen đa hiệu C lai hai tính trạng D lai tính trạng 81 Đem lai bố mẹ chủng khác ba cặp gen F1 xuất toàn hoa đỏ, thân cao Cho F1 tự thụ phấn F2 có kết 56,25% cay hoa đỏ thân cao 18,75% hoa đỏ, thân thấp 12,755 hoa vàng, thân cao 6% hoa vàng, thân thấp 65 hoa trắng, thân cao 0,25% hoa trắng, thân thấp Kiểu gen F1 tần số hoán vị gen Bd Bd x Aa f = 20% bD bD AD AD Bb x Bb f = 16% C ad ad Ad Ad Bb x Bb f = 30% aD aD Bd Bd D Aa x Aa f = 16% bD bD A Aa B 82 Tỉ lệ kiểu hình di truyền liên kết giống phân li độc lập trường hợp ? a gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen hai bên b gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen bên c gen chi phối tính trạng nằm cách 25cM d gen chi phối tính trạng nằm cách 40cM 83 Ở ruồi giấm gen A: thân xám trội hoàn toàn so với gen a: thân đen, gen B: cánh dài trội hoàn toàn so với b: cánh ngắn cặp NST thường Tiến hành lai cặp P: ♂ Thân xám, cánh dài × ♀ Thân xám cánh dài hệ lai F1 có loại kiểu hình với tỉ lệ sau: 57,5% Thân xám, cánh dài: 17,5% Thân xám, cánh cụt: 17,5% Thân đen, cánh dài: 7,5% Thân đen, cánh cụt Kiểu gen P là: A ♀ × ♂ B ♀ × ♂ C ♀ × ♂ D ♀ × ♂ 84 Lai ruồi giấm chủng: mắt đỏ-cánh bình thường x đực mắt trắng – cánh xẻ F1 100% mắt đỏcánh bình thường Cho F1xF1 F2: Ruồi ♂ F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường: 135 mắt trắng, cách xẻ: 15 mắt đỏ, cách xẻ: 16 mắt trắng, cánh bình thường Ruồi ♀ F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường Xác định phép lai F1 tần số hoán vị gen A XBA Xba x XbaY; f=20 % B XbA XBa x XbaY; f=20 % C XBA Xba x XBAY; f=10 % D XbA XBa x XBAY; f=10 % 85 Ở chim P chủng lông dài xoăn lai với lông ngắn thẳng, đời F1 thu toàn lông dài xoăn Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết KG đời F2 xuất 20 chim lông ngắn, thẳng: chim lông dài,thẳng: chim lông ngắn,xoăn Tất chim trống F2 có chim lông dài, xoăn Biết gen quy định tính trạng , kiểu gen chim mái lai với F1, tần số HVG chim F1 là: a.AaXBY , tần số 10% b.XABXAB , tần số 5% c.XABY, tần số 20% d.XabY , tần số 25% 86 Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ-cánh bình thường x ♂mắt trắng, cánh xẻ→ F1 100% mắt đổ-cánh bình thường F1 x F1→ F2: ♀: 300 mắt đỏ - cánh bình thường ♂: 120 Mắt đỏ - cánh bình thường: 120 mắt trắng - cánh xẻ: 29 mắt đỏ - cánh xẻ: 31 mắt trắng - cánh bình thường Hãy xác định KG F1 tần số hoán vị gen? A a A A X b X B x X B Y , f= 30 % A a A C X B X b x X B Y , f= 40% A a a X X x X b B B Y , f= 20% B A a a D X B X b x X B Y , f= 10% 87 Lai ruồi giấm chủng: mắt đỏ-cánh bình thường x đực mắt trắng – cánh xẻ F1 100% mắt đỏcánh bình thường Cho F1xF1 F2: Ruồi ♂ F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường: 135 mắt trắng, cách xẻ: 15 mắt đỏ, cách xẻ: 16 mắt trắng, cánh bình thường Ruồi ♀ F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường Xác định phép lai F1 tần số hoán vị gen A XBA Xba x XbaY; f=20 % B XbA XBa x XbaY; f=20 % C XBA Xba x XBAY; f=10 % D XbA XBa x XBAY; f=10 % LIÊN KẾT GEN-HOÁN VỊ GEN-1 (NÂNG CAO) Ở loài thực vật, gen A-thân cao, a-thân thấp, gen B-quả tròn, b-quả dài Các cặp gen nằm cặp NST Cây dị hợp tử cặp gen (P) giao phấn với thấp, tròn đời phân li theo tỉ lệ: 310 cao,tròn : 190 cao, dài : 440 thấp, tròn : 60 thấp, dài Cho biết đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói kiểu gen P là: AB AB Ab Ab A 6%; B.36%; C.12%; D.24%; aB aB ab ab Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn, KG Ab/aB Quá trình giảm phân có 400 tế bào xảy hoán vị Tính số giao tử loại sinh từ số TB tính khoảng cách gen NST A 3600-400 10cM B 3200-400 10 cM C 3600-400 20cM D 3200-400 20 cM Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng, giảm phân tạo giao tử A BD = 15%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen BD BD Bd Bd A Aa ; f = 30% B Aa ; f = 40% C Aa ; f = 40% D Aa ; f = 30% bD bD bd bd 4.Cho phép lai P: AB/ab x AB/ab Hoán vị gen xảy bên, gen qui định tính trạng Cho biết kiểu hình (A-B-) chiếm tỉ lệ = 69% Tần số hoán vị gen A 19% B 38% C 24% D 31% 5.Ở loài thực vật, alen A quy định tròn, alen a quy định dài, alen B quy định ngọt, alen b quy định chua, alen D quy định màu đỏ, alen a quy định màu vàng Các tính trạng trội hoàn BD BD toàn Ở phép lai: Aa x Aa , hoán vị gen xảy trình giảm phân tạo hạt phấn với tần số bd bd 40% Tỉ lệ kiểu hình tròn, chua, màu đỏ đời là: A 15% B 7,5% C 12% D 22,5% 6.Ở người, bệnh mù màu máu khó đông cặp alen lặn nằm NST X chi phối H không bị máu khó đông trội hoàn toàn so với h bị máu khó đông, M bình thường trội hoàn toàn so với m bị mù màu Một cặp vợ chồng bình thường họ sinh người trai đầu lòng mắc hai bệnh Kiểu gen người mẹ m M M A X MH X h X mH X h B X MH X h X MH X mH m C X MH X h X MH X mH m M D X MH X h X h XMH 7.Trong phép lai hai tính tính trạng chi phối gen alen trội lặn hoàn toàn, nằm cặp NST tương đồng Tỷ lệ 9:3:3:1 kiểu hình xuất khi: A gen chi phối tính trạng nằm cách 25cM hoán vị xảy hai bên B gen chi phối tính trạng có tần số hoán vị 100% bên bố mẹ C gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen bên D gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen hai bên 8.Trong trình giảm phân tế bào sinh trứng thể có kiểu gen xảy hoán vị alen A B Cho biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ : : : B loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C loại với tỷ lệ 100% D loại với tỉ lệ : 9.Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; B quy định cánh dài, alen lặn b quy định cánh ngắn Alen D quy định mắt đỏ, alen d quy định mắt trắng Các gen nằm nhiễm sắc thể thường, cặp gen Aa Bb thuộc nhóm gen liên kết Tiến hành lai ruồi F1 có AB kiểu hình thân xám; cánh dài; mắt đỏ với cá thể sau: Cá thể có kiểu gen Dd thu hệ lai ab có 5% ruồi thân đen; cánh ngắn; mắt trắng 10 Cá thể có kiểu gen Ab Dd theo lý thuyết hệ lai thu tỷ lệ ruồi thân xám; cánh ngắn; mắt đỏ aB bao nhiêu? (Biết đột biến xảy diễn biến giảm phân ruồi F1 giống nhau) A 1,25% B 12,5% C 18,75% D 5% 11.Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: Biết gen qui định tính trạng, trội lặn hoàn toàn Nếu tần số hoán vị gen 32%, F1 có tỷ lệ kiểu hình trội tất locus A 38,52% B 43,5% C 40,5% D 49,5% 12.Ở thể đực loài động vật có kiểu gen , theo dõi 4000 tế bào sinh tinh điều kiện thí nghiệm, người ta phát 1600 tế bào có xẩy hoán vị gen V v Như tỉ lệ giao tử BV tạo thành A 20% B 40% C 10% D 30% AB De 13: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm có kiểu gen tế bào giảm phân tạo ab dE số loại trứng tối có là: A 16 B C D 10 14: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen AB De tế bào giảm phân tạo ab dE số loại trứng tối có là:A 16 B 20 C 10 D Bd Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi đoạn theo lí thuyết, tối 15Có tế bào có kiểu gen bD đa tạo loại giao tử A B 12 C 64 D 16 16.Ở ruồi giấm gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d mắt trắng ? phép lai ruồi AB D d AB D giấm X X với ruồi giấm X Y cho F1 có kiểu hình thân đen,cánh cụt, mắt trắng chiếm tỷ lệ =5% ab ab Tần số hoán vị gen là: A 35% B 20% C 40% D 30% 17: Ở mèo , alen A quy định lông xám, alen a quy định lông đen; B quy định lông dài, alen lặn b quy định lông ngắn Alen D quy định mắt đen, alen d quy định mắt xanh Các gen nằm nhiễm sắc thể thường, cặp gen Aa Bb thuộc nhóm gen liên kết Người ta tiến hành phép lai từ mèo F1 có kiểu hình lông xám- dài-mắt đen, dị hợp AB cặp gen.Biết phép lai 1: ♀F1 x ♂ Dd thu hệ lai có 5% mèo lông đen- ngắn-mắt xanh Khi ab Ab cho mèo F1 lai với mèo khác (có kiểu gen Dd), hệ lai thu mèo lông xám- ngắnaB mắt đen có tỷ lệ tính theo lý thuyết? (Biết đột biến xảy diễn biến giảm phân mèo F1 giống nhau, mèo đực không xãy hoán vị gen) A 5% B 1,25% C 12,5% D 18,75% Ab 18.Có 850 tế bào sinh trứng kiểu gen ( ) thực giảm phân, số có 24% tế bào có xảy trao aB ab đổi chéo gen Về mặt lý thuyết số trứng tạo A 102 B 51 C 374 D 323 19.Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau đâu cho kiểu gen : : ? A Ab//aB x Ab//aB B AB//ab x Ab//ab C Ab//ab x Ab/ab D AB//ab x Ab//aB 20.Nếu thể P dị hợp hợp gen tạo giao tử ABD có tỉ lệ 17,5% với Aa Bb liên kết gen hoàn toàn kết nói P là: A Có kiểu gen ABD//abd, liên kết gen hoàn toàn B Có kiểu gen ABd//abD, hoán vị gen tần số 17,5% C Có kiểu gen ABD//abd, hoán vị gen tần số 35% D Có kiểu gen ABd//abD, hoán vị gen tần số 35% 21.Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toan so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Cho giao phấn hai chủng loài (P) khác hai cặp tính trạng tương phản, thu F gồm toàn thân cao, tròn Cho F tự thận phấn, thu F2 gồm 50,16% thân cao, tròn; 24,84% thân cao, dài; 24,84% thân thấp, tròn; 0,16% thân thấp, dài Biết trình giảm phân hình thành giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 Ab Ab AB AB A ; 8% B ; 8% C ; 16% D ; 20% ab ab aB aB 22.Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định vàng; alen E quy định tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định dài Tính theo lí AB DE thuyết, phép lai (P) x alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho ab de AB DE F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, đỏ, trường hợp giảm phân bình thường, trình phát ab de sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen tròn chiếm tỉ lệ: 11 A 56,25 % B 38,94% C 18,75% D 30,25% 23.Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, gen liên kết hoàn toàn Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1? Ab Ab Ab Ab AB ab AB AB × × × × A B C D ab ab ab ab aB ab aB aB 24.Tần số HVG 50% tỷ lệ % số tế bào xảy trao đổi chéo tính tổng số tế bào tham gia giảm phân là: A 100% B 25% giới đực C 100% tế bào sinh trứng, 25% số tế bào sinh tinh D 50% 25 Ở ruồi dấm thân xám ( A) thân đen (a), cánh dài (B) cánh cụt (b) Các gen nằm cặp NST tương đồng Lai ruồi dấm đực có kiểu gen AB/Ab với ruồi dấm dị hợp tử, F1 thu kết : xám, cánh dài : xám, cánh cụt Ruồi dấm dị hợp tử đem lai có kiểu gen đặc điểm di truyền sau: A AB/ab Ab/aB, gen liên kết hoàn toàn hoán vị gen B Ab/aB, gen liên kết hoàn toàn C AB/ab, gen liên kết hoàn toàn D AB/ab Ab/aB, gen liên kết hoàn toàn 26 Ở ruồi dấm, gen A thân xám trội hoàn toàn a thân đen,B cánh dài trội hoàn toàn, b cánh cụt Hai cặp gen NST thường Gen D mắt đỏ trội hoàn toàn, d mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm NST giới tính X alen Y Phép lai: AB/ab X D Xd x AB/ab XD Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 15% Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm tỷ lệ A 7,5% B 15% C 2,5% D 5% 27.Cho phép lai P: AB/ab x AB/ab Hoán vị gen xảy bên, gen qui định tính trạng Cho biết kiểu hình (A-B-) chiếm tỉ lệ = 69% Tần số hoán vị gen A 19% B 38% C 24% D 31% 28.Ở đậu, alen A quy định tính trạng cao, alen a quy định tính trạng thấp; alen B quy định hình tròn; alen b quy định hình bầu dục Tạp giao đậu F1 thu kết sau: 140 cao, tròn; 40 thấp, bầu dục; 10 cao, bầu dục; 10 thấp, tròn Biết gen nằm NST thường Kiểu gen F1 tần số hoán vị gen là: Ab Ab AB AB x x A , f = 20%, xảy giới B , f = 20%, xảy hai giới aB aB ab ab AB AB Ab Ab x x C , f = 20%, xảy giới D , f = 20%, xảy hai giới ab ab aB aB Ab 29.Hai thể bố mẹ mang hai cặp gen dị hợp tử chéo có khoảng cách gen Ab 18 cM Biết aB diễn biến giảm phân hình thành giao tử thể bố mẹ Trong phép lai thu tổng số 10.000 hạt Trong số 10.000 hạt thu A có 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen B có 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen C có xấp xỉ 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen D có xấp xỉ 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen 30.Cho biết: A quy định hạt tròn, alen lặn a quy định hạt dài; B quy định hạt chín sớm, alen lặn b quy định hạt chín muộn Hai gen thuộc nhóm gen liên kết Tiến hành cho hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn, thu 1000 đời với kiểu hình khác nhau, có 240 hạt tròn-chín muộn Biết diễn biến trình sinh hạt phấn sinh noãn Kiểu gen tần số hoán vị gen (f) đem lai là: AB AB Ab Ab A , f = 20% B , f = 20% C , f = 40% D , f = 40% aB ab ab aB 31.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Cây dị hợp tử cặp gen giao phấn với thân thấp, tròn thu đời phân li theo tỉ lệ: 310 thân cao, tròn : 190 thân cao, dài : 440 thân thấp, tròn : 60 thân thấp, dài Cho biết đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói A 12% B 6% C 24% D 36% 32.Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, 12 hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai A AaBb x aabb B AaBB x aabb C Ab/aB x ab/ab D AB/ab x ab/ab 33 Ở cà chua thân cao, đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp vàng, lai cà chua thân cao, đỏ với nhau, đời lai thu 21 cao, vàng: 40 cao, đỏ: 20 thấp, đỏ Kiểu gen bố mẹ A AB x AB AB x AB B AB x ab Ab x aB AB ab ab ab ab ab Ab ab C Ab x aB AB x ab D Ab x Ab AB x Ab aB aB ab Ab aB aB ab Ab 34.Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng, giảm phân tạo giao tử A BD = 15%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen Bd Bd BD BD A Aa ; f = 30% B Aa ; f = 40% C Aa ; f = 40% D Aa ; f = 30% bD bD bd bd 35.Ở ruồi giấm, lai thể dị hợp thân xám, cánh dài, thu kiểu hình lặn thân đen, cánh cụt đời lai chiếm tỉ lệ 9%, (biết gen quy định tính trạng) Tần số hoán vị gen A 40% B 18% C 36% D 36% 40% 36.Một tế bào sinh trứng có kiểu gen , giảm phân bình thường (có xảy hoán vị gen kì đầu giảm phân I) thực tế cho loại trứng? A loại trứng B loại trứng C loại trứng D loại trứng 37.Tại vùng chín thể đực có kiểu gen AaBbCc tiến hành giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân xảy bình thường có 1/3 số tế bào xảy hoán vị gen Theo lý thuyết số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu số loại giao tử tối đa mang gen A B.16 C.32 D 12 38.Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân lùn; B: hoa đỏ, b: hoa vàng Cho cá thể có kiểu gen tự thụ phấn Biết trình giảm phân hình thành giao tử, hoán vị gen xảy trình hình hành hạt phấn noãn với tần số 20% Xác định tỉ lệ loại kiểu gen A 51% B 24% C 32% thu F1 D 16% 39 Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Quá trình giảm phân có 400 tế bào xảy hoán vị gen Tần số hoán vị gen khoảng cách hai gen NST : A 20% 20 cM B 10% 10 A0 C 20% 20A0 D 10% 10 cM 40.Cho biết tính trạng cặp gen quy định Người ta tiến hành tự thụ phấn dị hợp hai cặp gen có kiểu hình cao, hạt Ở đời thu : 542 cao, hạt : 209 cao, hạt đục : 212 lùn, hạt : 41 lùn, hạt đục Biết diễn biến trình sinh noãn sinh hạt phấn giống Kiểu gen dị hợp đem tự thụ phấn tần số hoán vị gen A ; f = 20%; B ; f = 40%; C ; f = 20%; D ; f = 40%; Ab 41.Xét tổ hợp gen Dd, tần số hoán vị gen 18% tỉ lệ phần trăm loại giao tử hoán vị tổ aB hợp gen A ABD = Abd = aBD = abd = 4,5% B ABD = ABd = abD = abd = 4,5% C ABD = Abd = aBD = abd = 9,0% D ABD = ABd = abD = abd = 9,0% Bd 42.Quá trình giảm thể có kiểu gen Aa xảy hoán vị với tần số 25% Tỉ lệ phần trăm loại giao bD tử hoán vị tạo là: A ABD = Abd = aBD = abd = 6,25% B ABD = abD = Abd = aBd = 6,25% C ABD = aBD = Abd = abd = 12,5% D ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5% 13 43.Khi thể F1 chứa cặp gen dị hợp giảm phân, thu loại giao tử với số lượng thành phần gen sau: ABD = 50, ABd = 200, aBD =50, aBd = 200, Abd =50, AbD =200, abd = 50, abD = 200 Kiểu gen thể F1 tần số trao đổi chéo là: A Aa.BD/bd f = 20 B Aa.Bd/bD f = 25 C Aa.Bd/bD f = 10 D Aa.bD/Bd f = 20 44.ở lúa A: Thân cao trội so với a: Thân thấp; B: Hạt dài trội so với b: Hạt tròn Cho lúa F thân cao hạt dài dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn thu F gồm 4000 với loại kiểu hình khác 640 thân thấp hạt tròn Cho biết diễn biến NST giảm phân hoàn toàn giống bố mẹ Tần số hoán vị gen là: A 10% B 16% C 20% D 40% 45.Một thể có kiểu gen AB // ab có 200 tế bào thể giảm phân tạo tinh trùng, có 100 tế bào xảy tượng hoán vị gen cặp NST chứa cặp gen Tần số hoán vị gen là: A 25% B 50% C 12,5% D 75% 46.Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, bầu dục; 800 thân thấp, tròn; 200 thân cao, tròn; 200 thân thấp, bầu dục F1 có kiểu gen tần số hoán vị gen Ab AB AB Ab A , 20 % B , 20 % C , 10 % D , 10 % aB ab ab aB 47.Cho P dị hợp cặp gen lai với thu F1 có 600 cây, có 90 có kiểu hình mang tính lặn Kết luận A P xảy hoán vị gen với tần số 40% P lại liên kết hoàn toàn B hai P liên kết hoàn toàn C P có hoán vị gen với tần số 30% P lại liên kết gen hoàn toàn D hai P xảy hoán vị gen với tần số 48: Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp trao đổi chéo 49.Khi cho giao phối hai ruồi giấm F1 người ta thu hệ lai sau: 70% thân xám, cánh dài; 20% thân đen, cánh ngắn; 5% thân xám, cánh ngắn; 5% thân đen, cánh dài Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 A Ab/aB ; 20% B AB/ab; 20% C Ab/aB; 10% D.AB/ab; 10% 50.Ở loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng Ab ab A AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập B (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% aB ab AB ab C (F1) x , hoán vị với tần số 15% ab ab AB Ab D (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% ab aB Ab tự thụ phấn, tần số hoán vị gen tế bào sinh hạt phấn tế bào noãn aB Ab 30%, lai mang kiểu gen sinh có tỉ lệ: ab 51.Một có kiểu gen A 4% B 10% C 10,5% D 8% 52.Ở ruồi giấm gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt Các gen cách 18 centimogan(cM) Lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài Cho ruồi thân xám, cánh dài F1 lai với ruồi đực chưa biết kiểu gen F2 thu kết 25 thân xám, cánh cụt: 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài Hãy cho biết kiểu gen ruồi đực F1 đem lai? Ab AB Ab AB A B C D aB ab ab aB 53 Ở cà chua gen A quy định thân cao; a: thân thấp; B: tròn; b: bầu dục Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng Cho lai thứ cà chua chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 toàn cà chua thân cao, tròn Cho F1 giao phấn F2 thu kết sau: 295 thân cao, tròn; 79 thân cao, 14 bầu dục;81 thân thấp, tròn; 45 thân thấp, bầu dục Hãy xác định kiểu gen cà chua F1 với tần số hoán vị gen Biết trình giảm phân tạo giao tử giống Ab AB AB Ab A f = 40% B f = 20% C f = 20% D f = 40% aB aB ab ab 54 Cho hai dòng lúa chủng thân cao, hạt bầu thân thấp, hạt dài thụ phấn với F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 20000 cây, có 1250 thấp, hạt bầu Cho biết hoán vị gen xảy tần số hoán vị 50% Cho F1 lai phân tích kết kiểu nào? A 0,4 cao, hạt dài : 0,1 cao, hạt bầu : 0,1 thấp, hạt dài : 0,4 thấp, hạt bầu B 0,25 cao, hạt dài : 0,25 cao, hạt bầu : 0,25 thấp, hạt dài : 0,25 thấp, hạt bầu C 0,3 cao, hạt dài : 0,2 cao, hạt bầu : 0,3 thấp, hạt dài : 0,2 thấp, hạt bầu D 0,35 cao, hạt dài : 0,15 cao, hạt bầu : 0,35 thấp, hạt dài : 0,15 thấp, hạt bầu 55 Cho hai dòng lúa chủng thân cao, hạt bầu thân thấp, hạt dài thụ phấn với F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 20000 cây, có 1250 thấp, hạt bầu Cho biết hoán vị gen xảy tần số hoán vị 50% Tỉ lệ thân cao, hạt dài F2 bao nhiêu? A 0,0625 B 0,1875 C 0,375 D 0,5625 56 Đem lai cá thể chủng khác cặp tính trạng tương phản hệ F1 Đem lai phân tích F1 Kết sau phù hợp với tượng di truyền liên kết không hoàn toàn? A : : : B : : : C : : : D : : 57: Hiện tượng hoán vị gen phân li độc lập có đặc điểm chung A gen phân li ngẫu nhiên tổ hợp tự B làm tăng xuất biến dị tổ hợp C làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp D gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng 58 Bản đồ di truyền có vai trò công tác giống? A Dự đoán tần số tổ hợp gen phép lai B Xác định vị trí gen quy định tính trạng có giá trị kinh tế C Xác định vị trí gen quy định tính trạng giá trị kinh tế D Xác định vị trí gen quy định tính trạng cần loại bỏ 59 Hoán vị gen có ý nghĩa thực tiễn? A Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp B Tổ hợp gen có lợi NST C Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập D Làm giảm kiểu hình quần thể 60 Điều không việc xác định tần số hoán vị gen? A Để xác định tương tác gen B Để xác định trình tự gen NST C Để lập đồ di truyền NST D Để xác định khoảng cách gen NST 61 Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, gen liên kết hoàn toàn Kiểu gen lai phân tích cho hệ lai có tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : D : 62 Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, gen quy định tính trạng, quan hệ tính trạng trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai: có kết giống kết A tương tác gen B gen đa hiệu C lai hai tính trạng D lai tính trạng 63 Cơ sở tế bào học liên kết hoàn toàn A không phân li cặp NST tương đồng giảm phân B gen nhóm liên kết di truyền không đồng thời với C thụ tinh đưa đến tổ hợp NST tương đồng D gen nhóm liên kết phân li với NST trình phân bào 64: Điều sau không với nhóm gen liên kết? A Các gen nằm NST tạo thành nhóm gen liên kết B Số nhóm gen liên kết loài số NST đơn bội (n) loài C Số nhóm gen liên kết loài số NST lưỡng bội (2n) loài D Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết 65 Tần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) xác định A tổng tỉ lệ hai loại giao tử mang gen hoán vị không hoán vị C tổng tỉ lệ kiểu hình giống P B tổng tỉ lệ loại giao tử mang gen hoán vị D tổng tỉ lệ kiểu hình khác P 15 66 Trong trình giảm phân thể có kiểu gen Ab xảy hoán vị gen alen B b với tần aB số 32% Tính theo lý thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào không xảy hoán vị gen alen B b A 640 B 820 C 360 D 180 Mn 67 Cho thể có kiểu gen AaBBDdee tự thụ qua nhiều hệ Số dòng nhiều tạo MN quần thể là: A B 16 C 32 D 68 Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn Trong trường hợp không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu hình ? AB DE AB DE A × B AaBbDd × AaBbDd ab dE ab dE Ab AB Ab D d AB D C Dd × dd D X X × X Y aB ab aB ab 69 Ở loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng Ab ab AB ab A (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% B (F1) x , hoán vị với tần số 15% aB ab ab ab C AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập AB Ab D (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% ab aB AB DE 70 Xét cặp NST thường tế bào Trên cặp NST chứa cặp gen có kí hiệu sau: ab de Khi có trao đổi đoạn cặp NST có kiểu gen AB/ab, số loại giao tử là: A 32 loại B loại C 16 loại D loại ABD 71 Cá thể có kiểu gen Khi giảm phân có hoán vị gen cặp Bb Dd với tần số 20% Loại giao tử abd abd chiếm phần trăm ? A 20% B 10% C 30% D 40% 72 Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất loại giao tử AE BD = 17,5% Hãy cho biết loại giao tử sau tạo từ trình trên, xảy hoán vị cặp gen Aa? A Giao tử Ae BD = 7,5% B Giao tử aE bd = 17,5% B Giao tử ae BD = 7,5% D Giao tử AE Bd = 17,5% 73 Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b) Các gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai ruồi giấm đực có kiểu gen AB với ruồi giấm dị hợp tử, F2 thu Ab kết : xám, cánh dài : xám, cánh cụt Ruồi giấm dị hợp tử đem lai có kiểu gen đặc điểm di truyền sau AB , gen di truyền liên kết hoàn toàn ab AB Ab B , gen di truyền liên kết hoàn toàn hoán vị ab aB Ab C , gen di truyền liên kết hoàn toàn aB AB Ab D , gen di truyền liên kết hoàn toàn aB ab A 74 Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); đỏ (B) trội so với vàng (b) Hai gen nói nằm NST thường Cho P dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ phân tính: cao, vàng : cao, đỏ : thấp, đỏ Kết luận sau đúng? A P dị hợp tử đều, hoán vị gen giới tính với tần số 50% B Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử chéo 16 C D P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hoàn toàn có hoán vị gen giới tính Ở P, gen bị ức chế, cặp gen lại trội - lặn không hoàn toàn AB De 75 Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm có kiểu gen tế bào giảm phân tạo ab dE số loại trứng tối thiểu có A B C D AB 76 Theo lí thuyết, phép lai loài cho tỉ lệ kiểu gen nhỏ nhất?(biết tần số trao AB đổi chéo thể 20%) AB Ab AB AB AB AB Ab Ab x x x x A B C D ab aB ab AB ab ab aB aB 77 Ý sau không giải thích tần số HVG không vượt 50%? a Các gen nhóm LK có khuynh hướng LK chủ yếu b Sự tiếp hợp NST dẫn đến TĐC xảy GP c Không phải tế bào sinh dục giảm phân diễn TĐC d Sự TĐC thường diễn crômatit không chị em cặp NST kép tương đồng kì đầu I GP 78 / Sự khác biệt hai quy luật LKG HVG di truyền thể ở: a liên kết gen hạn chế BDTH , hoán vị gen làm tăng xuất BDTH b vị trí gen NST c Sự khác biệt cá thể đực trình di truyền tính trạng d Tính đặc trưng nhóm liên kết gen 79.Cho P: ruồi giấm mẹ AB/ab x ruồi giấm bố Ab/ab (tần số hoán vị gen 20%) Các thể ruồi giấm mang tính trạng lặn chiếm tỷ lệ A 40% B 50% C 20% D 30% 80 Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, với gen quy định tính trạng, quan hệ tính trạng trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai (ABD/ abd) x (ABD/ abd) có kết giống kết của: A tương tác gen B gen đa hiệu C lai hai tính trạng D lai tính trạng 81 Đem lai bố mẹ chủng khác ba cặp gen F1 xuất toàn hoa đỏ, thân cao Cho F1 tự thụ phấn F2 có kết 56,25% cay hoa đỏ thân cao 18,75% hoa đỏ, thân thấp 12,755 hoa vàng, thân cao 6% hoa vàng, thân thấp 65 hoa trắng, thân cao 0,25% hoa trắng, thân thấp Kiểu gen F1 tần số hoán vị gen Bd Bd x Aa f = 20% bD bD AD AD Bb x Bb f = 16% C ad ad A Aa Ad Ad Bb x Bb f = 30% aD aD Bd Bd D Aa x Aa f = 16% bD bD B 82 Tỉ lệ kiểu hình di truyền liên kết giống phân li độc lập trường hợp ? a gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen hai bên b gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen bên c gen chi phối tính trạng nằm cách 25cM d gen chi phối tính trạng nằm cách 40cM 83 Ở ruồi giấm gen A: thân xám trội hoàn toàn so với gen a: thân đen, gen B: cánh dài trội hoàn toàn so với b: cánh ngắn cặp NST thường Tiến hành lai cặp P: ♂ Thân xám, cánh dài × ♀ Thân xám cánh dài hệ lai F1 có loại kiểu hình với tỉ lệ sau: 57,5% Thân xám, cánh dài: 17,5% Thân xám, cánh cụt: 17,5% Thân đen, cánh dài: 7,5% Thân đen, cánh cụt Kiểu gen P là: 17 A ♀ × ♂ B ♀ × ♂ C ♀ × ♂ D ♀ × ♂ 84 Lai ruồi giấm chủng: mắt đỏ-cánh bình thường x đực mắt trắng – cánh xẻ F1 100% mắt đỏcánh bình thường Cho F1xF1 F2: Ruồi ♂ F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường: 135 mắt trắng, cách xẻ: 15 mắt đỏ, cách xẻ: 16 mắt trắng, cánh bình thường Ruồi ♀ F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường Xác định phép lai F1 tần số hoán vị gen A XBA Xba x XbaY; f=20 % B XbA XBa x XbaY; f=20 % A a A C XB Xb x XB Y; f=10 % D XbA XBa x XBAY; f=10 % 85 Ở chim P chủng lông dài xoăn lai với lông ngắn thẳng, đời F1 thu toàn lông dài xoăn Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết KG đời F2 xuất 20 chim lông ngắn, thẳng: chim lông dài,thẳng: chim lông ngắn,xoăn Tất chim trống F2 có chim lông dài, xoăn Biết gen quy định tính trạng , kiểu gen chim mái lai với F1, tần số HVG chim F1 là: a.AaXBY , tần số 10% b.XABXAB , tần số 5% c.XABY, tần số 20% d.XabY , tần số 25% 86 Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ-cánh bình thường x ♂mắt trắng, cánh xẻ→ F1 100% mắt đổ-cánh bình thường F1 x F1→ F2: ♀: 300 mắt đỏ - cánh bình thường ♂: 120 Mắt đỏ - cánh bình thường: 120 mắt trắng - cánh xẻ: 29 mắt đỏ - cánh xẻ: 31 mắt trắng - cánh bình thường Hãy xác định KG F1 tần số hoán vị gen? A a A A a A A X b X B x X B Y , f= 30 % B X Ab X aB x X aB Y , f= 20% A a a C X B X b x X B Y , f= 40% D X B X b x X B Y , f= 10% 87 Lai ruồi giấm chủng: mắt đỏ-cánh bình thường x đực mắt trắng – cánh xẻ F1 100% mắt đỏcánh bình thường Cho F1xF1 F2: Ruồi ♂ F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường: 135 mắt trắng, cách xẻ: 15 mắt đỏ, cách xẻ: 16 mắt trắng, cánh bình thường Ruồi ♀ F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường Xác định phép lai F1 tần số hoán vị gen A XBA Xba x XbaY; f=20 % B XbA XBa x XbaY; f=20 % A a A C XB Xb x XB Y; f=10 % D XbA XBa x XBAY; f=10 % 18 ... Tổ hợp gen có lợi NST C Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập D Làm giảm kiểu hình quần thể 60 Điều không vi c xác định tần số hoán vị gen? A Để xác định tương tác gen B Để xác định trình tự gen NST C Để... Tổ hợp gen có lợi NST C Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập D Làm giảm kiểu hình quần thể 60 Điều không vi c xác định tần số hoán vị gen? A Để xác định tương tác gen B Để xác định trình tự gen NST C Để
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP LIEN KET GENHOAN VI GENNANG CAOOTDH, BAI TAP LIEN KET GENHOAN VI GENNANG CAOOTDH, BAI TAP LIEN KET GENHOAN VI GENNANG CAOOTDH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay