TƯƠNG tác GEN và tác ĐỘNG đa HIỆU của GEN

5 285 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:42

TƯƠNG TÁC GEN TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN Câu 1: Gen đa hiệu thực chất là: A Gen tạo sản phẩm ảnh hưởng tới nhiều tính trạng B Gen gây nhiều hiệu khác C Gen tạo nhiều loại ARN khác D Gen quy định hoạt động nhiều gen khác Câu 2: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu F1 gồm toàn hoa đỏ Tiếp tục cho hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với hoa trắng (P), thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ Cho biết đột biến xảy ra, hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Có thể kết luận màu sắc hoa loài A Hai gen không alen tương tác với theo kiểu bổ sung quy định B Một gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn C Hai gen không alen tương tác với theo kiểu cộng gộp quy định D Một gen có alen quy định, alen trội trội không hoàn toàn Câu 3: Ở loài động vật, gen B quy định lông xám, alen b quy định lông đen, gen A át chế gen B b, alen a không át chế, gen phân li độc lập Lai phân tích thể dị hợp cặp gen, tỉ lệ kiểu hình đời A lông đen : lông trắng : lông xám B lông trắng : lông đen : lông xám C lông trắng : lông đen D lông xám : lông trắng : lông đen Câu 4: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím Sự biểu màu sắc hoa phụ thuộc vào gen có alen( B b) nằm cặp nhiễm sắc thể khác Khi kiểu gen có alen B hoa có màu, kiểu gen alen B hoa màu( hoa trắng) Cho giao phấn hai dị hợp cặp gen Biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời là: A 12 hoa tím : hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng C hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng D 12 hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng Câu 5: Người ta cho HbS (Hb: Hemoglobin) gen đa hiệu vì: A HbA có hiệu quả, HbS nhiều tác động, B gen Hb nói chung mã hóa chuỗi polipeptit C Nó tạo sản phẩm gây nên nhiều rối loạn bệnh lí D gen HbS gây biến đổi chuỗi polipeptit Câu 6: Trường hợp gen loại( trội lặn gen không alen) góp phần vào biểu tính trạng tương tác: A Cộng gộp B Át chế C Bổ trợ D Đồng trội Câu 7: Ở loài thực vật có dạng màu hoa đỏ trắng Trong phép lai phân tích hoa màu đỏ thu hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ : hoa trắng : hoa đỏ Có thể kết luận, màu sắc hoa quy định bởi: A Hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung) B Hai cặp gen liên kết hoàn toàn C Một cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính D Hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp Câu 8: Loại tác động gen thường ý sản xuất là: A Tác động đa hiệu B Tác động cộng gộp C Tương tác bỗ trợ hai lọai gen trội D Tác động át chế gen không alen Câu 9: Sự tương tác gen không alen, kiểu gen có lọai gen trội toàn gen lặn xác định kiểu hình, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là: A 9: B 9: 3: C 9: 6: D 13 : Câu 10: Ở giống lúa, chiều cao gặp gen (A,a; B,b; D,d) quy định, gen phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp cm Cây cao có nhiều cao 100 cm Cây lai tạo từ phép lai thấp với cao có chiều cao là: A 80 cm B 75 cm C 85 cm D 70 cm Câu 11: Ở loài thực vật, lai dòng chủng có hoa màu đỏ với dòng chủng có hoa màu trắng thu F1 có hoa màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 phân li theo tỉ lệ: hoa màu đỏ : hoa màu trắng Biết đột biến xảy Màu sắc hoa bị chi phối quy luật: A Di truyền liên kết với giới tính B Tác động đa hiệu gen C Tương tác bổ sung (tương tác gen không alen) D Phân li Câu 12: Giả sử màu da người cặp alen quy định, kiểu gen có mặt alen trội làm tăng lượng melanin nên da sẫm Người có da trắng có kiểu gen là: A aaBbCc B aabbcc C AABBCC D AaBbCc Câu 13: Thế gen đa hiệu ? A Gen điều khiển hoạt động gen khác B Gen tạo nhiều loại mARN C.Gen tạo sản phẩm với hiệu cao D.Gen mà sản phẩm có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác Câu 14: Lai hai dòng hoa trắng chủng với nhau, F1 thu toàn hoa trắng Cho F1 tự thụ phấn, F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ : 131 hoa trắng : 29 hoa đỏ Cho biết đột biến xảy ra, kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật: A Liên kết gen B Hoán vị gen C Tương tác gen không alen D Di truyền nhân Câu 15: Tương tácgen thường dẫn đến: A Cản trở biểu tính trạng B Phát sinh tính trạng bố mẹ C Xuất biến dị tổ hợp D Nhiều tính trạng biểu Câu 16: Loại tác động gen thường ý sản xuất là: A Tác động cộng gộp B Tác động át chế gen không alen C Tác động đa hiệu D Tương tác bỗ trợ hai lọai gen trội Câu 17: Nội dung chủ yếu quy luật tương tác gen không alen là: A Một gen quy định nhiều tính trạng B Các gen không alen tương tác át chế lẫn quy định kiểu hình C Các gen không alen tương tác bổ trợ cho quy định kiểu hình D Hai hay nhiều gen không alen tác động lên biểu tính trạng Câu 18: Ở loài thực vật, lai dạng hoa đỏ thẫm chủng với dạng hoa trắng chủng F toàn hoa màu hồng Khi cho F1 tự thụ phấn F2 thu tỉ lệ: đỏ thẫm : đỏ tươi : hồng : đỏ nhạt : trắng Quy luật di truyền chi phối phép lai là: A Phân li độc lập B Tương tác cộng gộp gen không alen C Tương tác át chế gen không alen D Tương tác bổ sung gen không alen Câu 19: Giao phấn hai cây( P) có hoa màu trắng chủng, thu F1 gồm 100% có hoa màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa màu đỏ : hoa màu trắng Chọn ngẫu nhiên hai có hoa màu đỏ F2 cho giao phấn với Cho biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn F3 là: A 1/81 B 16/81 C 1/16 D 81/256 Câu 20: Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt hai gen không alen quy định Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng 80 hạt đỏ Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng F1, đồng hợp hai cặp gen tổng số hạt trắng F1 là: A 1/6 B 1/8 C 3/8 D 3/16 Câu 21: Trong chọn giống, tương tác gen cho người khả năng: A Chọn tính trạng có lợi B Tìm tính trạng quý kèm C Có nhiều biến dị tổ hợp để chọn D Hạn chế biến dị đời sau, làm giống ổn định Câu 22: Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp loài có chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ: A 25,0% B 50,0% C 37,5% D 6,25% Câu 23: Thực chất tượng tương tác gen không alen là: A Sản phẩm gen khác locut tương tác xác định KH B Nhiều gen locut xác định KH chung C Các gen khác locut tương tác trực tiếp xác định KH D Gen làm biến đổi gen khác không alen tính trạng hình thành Câu 24: Ở loài động vật, biết màu sắc lông không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho cá thể chủng (P) có kiểu hình lông màu lai với cá thể chủng có kiểu hình lông trắng thu F1 100% kiểu hình lông trắng Giao phối cá thể F1 với thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 13 lông trắng : lông màu Cho cá thể F1 giao phối với cá thể lông màu chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình đời là: A lông trắng : lông màu B lông trắng : lông màu C lông trắng : lông màu D lông trắng : lông màu Câu 25: Khi tính trạng nhiều gen không alen quy định, gọi là: A Đơn gen B Đa alen C Gen đa hiệu D Tương tác gen Câu 26: Phép lai tính trạng cho đời phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: : : : Tính trạng di truyền theo quy luật: A Liên kết gen B Di truyền liên kết với giới tính C Tác động cộng gộp D Hoán vị gen Câu 27: Khi lai hai thứ bí ngô tròn chủng với thu F1 gồm toàn bí ngô dẹt Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình dẹt : tròn : dài Tính trạng hình dạng bí ngô: A Di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp B Do cặp gen quy định C Di truyền theo quy luật tương tác bổ sung D Di truyền theo quy luật liên kết gen Câu 28: Tỉ lệ kiểu hình sau phản ánh di truyền cặp gen tương tác bổ sung ? A 13 : B : C 15 : D 12 : : Câu 29: Ở loài thực vật, cho hai chủng có hoa màu trắng lai với nhau, thu F1 100% hoa màu đỏ Cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ lệ hoa màu trắng : hoa màu đỏ Màu sắc hoa di truyền theo quy luật: A Ngoài nhiễm sắc thể (di truyền nhân) B Tương tác cộng gộp C Phân li D Tương tác bổ sung Câu 30: P chủng, dị hợp n cặp gen PLĐL, gen tác động lên tính trạng phân ly KH F2 biến dạng biểu thức : A (3 + 1)n B 9: 3: 3: C (3: 1)n D (3: 1)2 Câu 31: Ở bí ngô, kiểu gen A-bb aaB- quy định tròn; kiểu gen A- B- quy định dẹt; kiểu gen aabb quy định dài Cho bí dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời FB thu tổng số 160 gồm loại kiểu hình Tính theo lí thuyết, số dài FB là: A 54 B 40 C 75 D 105 Câu 32: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen A B tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai gen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại gen trội A B hay toàn gen lặn cho kiểu hình hoa trắng Tính trạng chiều cao gen gồm hai alen D d quy định, gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ: A 6,25% B 56,25% C 25% D 18,75% Câu 33: Phép lai tính trạng cho đời phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15 : Tính trạng di truyền theo quy luật: A Liên kết gen B Di truyền liên kết với giới tính C Tác động cộng gộp D Hoán vị gen Câu 34: Cho lai hai bí tròn với nhau, đời thu 272 bí tròn, 183 bí bầu dục 31 bí dài Sự di truyền tính trạng hình dạng bí tuân theo quy luật A Tương tác cộng gộp B Tương tác bổ trợ C Phân li độc lập Menđen D Liên kết gen hoàn toàn Câu 35: Ở loài thực vật, màu sắc hoa tác động hai cặp gen (A,a B,b) phân li độclập Gen A gen B tác động đến hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ : Gen A gen B enzim A Chất không màu enzim B Chất không màu Sắc tố đỏ Các alen a b chức Lai hai hoa trắng (không có sắc tố đỏ) chủngthu F1 gồm toàn có hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu F2 là: A.15 hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C 13 hoa đỏ : hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 36: Tỉ lệ phân tính đặc trưng cho tương tác át chế gen không alen, trường hợp có cặp gen phân li độc lập ? – (9 : : : 1) – (12 : : 1) – (9 : : 1) – (9 : : 4) – (13 : 3) – (9 : 7) – (15 : 1) Phương án trả lời là: A 1, 3, B 1, 2, C 2, 4, D 1, 3, Câu 37: Ở ngô, tính trạng chiều cao cặp gen không alen phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp A 1a1, A2a2, A3a3) Mỗi alen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp 20 cm, cao có chiều cao 210 cm Chiều cao thấp là: A 60 cm B 120 cm C 80 cm D 90 cm Câu 38: Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, mắt có màu đỏ nhìn thấu mạch máu đáy mắt Đây tượng di truyền theo quy luật: A Tác động cộng gộp B Gen đa hiệu C Tương tác bổ sung D Liên kết gen Câu 39: P chủng khác cặp gen tương ứng giao phối với F F1 giao phối với cho F2 Sự tương tác gen không alen, hai loại gen trội đứng riêng xác định kiểu hình, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là: A : : : B : : C : : D : Câu 40: Tính đa hiệu gen là: A Một gen tác động át trợ gen khác để quy định nhiều tính trạng B Một gen quy định nhiều tính trạng C Một gen tác động cộng gộp với gen khác để quy định nhiều tính trạng D Một gen tác động bổ trợ với gen khác để quy định nhiều tính trạng Câu 41: Tỉ lệ phân tính đặc trưng cho tương tác bổ trợ gen không alen, trường hợp có cặp gen phân li độc lập ? – (9 : : : 1) – (12 : : 1) – (9 : : 1) 4 – (9 : : 4) – (13 : 3) – (9 : 7) – (15 : 1) Phương án trả lời là: A 2, 4, B 1, 3, C 1, 2, D 1, 3, Câu 42: P chủng khác cặp gen tương ứng giao phối với F F1 giao phối với cho F2 Sự tương tác gen không alen, đồng hợp lặn át chế gen trội lặn không alen, cho F có tỉ lệ kiểu hình là: A : B 12 : : C : : D 13 : Câu 43: Tính trạng màu da người trường hợp di truyền theo chế: A gen chi phối nhiều tính trạng B gen bị đột biến thành nhiều alen C Nhiều gen không alen chi phối tính trạng D Nhiều gen không alen quy định nhiều tính trạng Câu 44: Trong tương tác cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen A Càng có khác biệt lớn kiểu hình tổ hợp gen khác B Sự khác biệt KH KG nhỏ C Làm xuất tính trạng chưa có bố mẹ D.Tạo dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng Câu 45: Giống lúa thứ với kiểu gen aabbdd cho gam hạt Giống lúa thứ hai với kiểu gen AABBDD cho 12 gam hạt Cho hai giống lúa có kiểu gen AABBdd aabbDD thụ phấn với F1 Khối lượng hạt F1 ? A gam B gam C 10 gam D gam Câu 46: P chủng khác cặp gen tương ứng giao phối với F F1 giao phối với cho F2 Sự tương tác gen không alen, loại gen trội xác định kiểu hình riêng biệt, cho F có tỉ lệ kiểu hình là: A : : : B : : C : : D : Câu 47: P chủng khác cặp gen tương ứng giao phối với F F1 giao phối với cho F2 Sự tương tác gen không alen, loại gen trội vừa tác động đa hiệu vừa át chế gen trội khác, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là: A : : B : : C 12 : : D : Câu 48: P chủng khác cặp gen tương ứng giao phối với F F1 giao phối với cho F2 Sự tương tác gen không alen, kiểu gen có loại gen trội toàn gen lặn xác định kiểu hình, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là: A 13 : B : : C : D : : Câu 49: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A Ở tính trạng B Ở loạt tính trạng chi phối C Ở số tính trạng mà chi phối D Ở toàn kiểu hình thể Câu 50: Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B quy định lông xám, b quy định lông nâu; A: át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lông nâu F toàn thỏ lông trắng Cho thỏ F1 lai phân tích, tính theo lý thuyết tỉ lệ kiểu hình thỏ lông trắng xuất F a là: A 1/2 B 1/3 C 1/4 D 2/3 Câu 51: Xét hai cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa Giả gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm chất (sắc tố trắng) thành chất (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm chất thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); alen lặn tương ứng (a, b) khả Cơ thể có kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng? A AABb B aaBB C AaBB D AaBb Câu 52: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động gen trội cho hoa hồng, thiếu tác động gen trội cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F phép lai P: AaBb x Aabb A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 53: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ loại kiểu hình F bao nhiêu? A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 54: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb.: A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng A 17 D 33 C 49 B A 18 B 34 B 50 A B 19 D 35 B 51 B B 20 A 36 C 52 B C 21 A 37 D 53 D A 22 C 38 B 54 A A 23 A 39 C B 24 A 40 B A 25 D 21 B 10 C 26 C 42 C 11 C 27 C 43 C 12 B 28 B 44 D 13 D 29 D 45 B 14 C 30 C 46 A 15 B 31 B 47 C 16 A 32 A 48 C ... Loại tác động gen thường ý sản xuất là: A Tác động cộng gộp B Tác động át chế gen không alen C Tác động đa hiệu D Tương tác bỗ trợ hai lọai gen trội Câu 17: Nội dung chủ yếu quy luật tương tác gen. .. luật: A Tác động cộng gộp B Gen đa hiệu C Tương tác bổ sung D Liên kết gen Câu 39: P chủng khác cặp gen tương ứng giao phối với F F1 giao phối với cho F2 Sự tương tác gen không alen, hai loại gen. .. A Tương tác cộng gộp B Tương tác bổ trợ C Phân li độc lập Menđen D Liên kết gen hoàn toàn Câu 35: Ở loài thực vật, màu sắc hoa tác động hai cặp gen (A,a B,b) phân li độclập Gen A gen B tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯƠNG tác GEN và tác ĐỘNG đa HIỆU của GEN, TƯƠNG tác GEN và tác ĐỘNG đa HIỆU của GEN, TƯƠNG tác GEN và tác ĐỘNG đa HIỆU của GEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay