Câu hỏi và trả lời Mác Lê nin 2 có chọn lọc

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:02

Câu 11: Vì nói dân chủ là sản phẩm phát triển của lịch sử và là nhu cầu của nhân dân Xây dựng dân chủ XHCN a Quan niệm dân chủ dân chủ Theo nghĩa chung nhất, dân chủ sản phẩm tiến hóa lich sử, nhu cầu khác quan ng phản ánh mối quan hệ quần chúng nhân dân với quan, tổ chức hay quyền, nhà nước có vai trũ quản lý xã hội (nhõn dõn bầu quan này, giám sát, chi phối hoạt động quan này, bói miễn hay bầu quan khác, ) Điều cụ thể hóa phương diện ý nghĩa cụ thể dõn chủ: *Thứ nhất, dân chủ sản phẩm tiến hóa lịch sử, nhu cầu khách quan người *Thứ hai, xã hội cú chế độ tư hữu, tồn áp bóc lột, DC hệ giá trị, phản ỏnh trỡnh độ phát triển cá nhân, cộng đồng xã hội chống ỏp bức, chống búc lột, tiến tới xã hội tự do, bỡnh đẳng *Thứ ba, phạm trù trị, gắn với kiểu Nhà nước giai cấp cầm quyền, dõn chủ luụn mang chất giai cấp thống trị xã hội Với phương diện ý nghĩa này, dõn chủ biểu chế độ trị, chế độ dân chủ hay dõn chủ cụ thể Đặc điểm chế độ dân chủ: Mang tính lịch sử: có đời (từ chế độ chiếm hữu nô lệ đời thay xã hội Cụng xã nguyờn thủy), biến đổi (trong xã hội PK, TBCN, XHCN), cú thể bị xây dựng thành công xã hội CSCN (khụng cũn phõn chia xã hội thành giai cấp) Là thống hai mặt đối lập: dõn chủ chuyờn Dân chủ: hướng tới quần chúng nhân dân, thể quyền lực nhân dân ngày sâu rộng Trong giai đoạn lịch sử định, gắn với chế độ xã hội cụ thể: Mang chất giai cấp thống trị nờn luụn thực chuyờn chính, bảo vệ quyền lực giai cấp giai cấp thống trị xã hội Lịch sử phát triển chế độ dân chủ: Lênin: "Từ chuyên chế phong kiến đến dân chủ tư sản, từ dân chủ tư sản đến dân chủ vô sản, từ dân chủ vô sản đến không cũn dõn chủ Đó biện chứng phát triển dân chủ" Sự xuất chế độ chiếm hữu nô lệ trỡnh chuyển biến từ hỡnh thức tự quản tự nguyện truyền thống sang hỡnh thức tổ chức xã hội gắn liền với nhà nước Ở đó, Nhà nước vừa thể tính dân chủ (nhà nước dân chủ Alten), vừa thể công cụ chuyên giai cấp chủ nô Chế độ Phong kiến xét theo nghĩa dân chủ hỡnh thức tổ chức Nhà nước thỡ quyền lực tối cao tập trung tay nhà vua phong kiến, nờn ý nghĩa thỡ chế độ phong kiến dân chủ Tuy nhiên, xét góc độ tự bỡnh đẳng công dân, hay xu hướng, phong trào tiến giai cấp địa chủ triều đại phong kiến (vỡ lợi ớch số đông, phát triển sản xuất, bảo vệ độc lập dân tộc, ) thỡ xã hội phong kiến lại cú phỏt triển cao so với xã hội chiếm hữu nụ lệ Trong chế độ tư chủ nghĩa, giai cấp tư sản học giả tư sản thường rêu rao hiệu dân chủ, nhân quyền, tự do, thực chất vũ khí tư tưởng giai cấp tư sản việc tước hết quyền lực nhân dân, ru ngủ đấu tranh giai cấp vô sản (ví dụ: kêu gọi dân chủ chung chung, phi giai cấp, đồng quyền tự với chủ nghĩa tự do, đưa số tự kinh tế phát triển tự phát vô giới hạn tập đoàn kinh tế tư nhân gây sức ép lên Quốc hội Chính phủ, che dấu bần hóa giai cấp vô sản nước phát triển ngày phụ thuộc nhiều vào tập đoàn ).Nền dân chủ dân chủ trước hết giai cấp tư sản chuyên giai cấp vô sản dân tộc thuộc địa Cách mạng XHCN không phủ định biện chứng chế độ tư hữu trước mà từ cũn sở để tạo nên dần chủ hoàn thiện 2.Những đặc trưng bản của dân chủ XHCN -Với tư cách chế độ Nhà nước sáng tạo quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo Đảng Cộng sản, dân chủ XHCN đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân -Nền dân chủ XHCN có sở kinh tế công hữu tư liệu sản xuất -Nền dân chủ XHCN xây dựng dựa sở kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích xã hội, có sức động viên, thu hút tiềm sáng tạo, tính tích cực xã hội nhõn dõn nghiệp xõy dựng xã hội -Là dân chủ mang chất giai cấp công nhân 3.Tính tất yếu của việc xây dựng dân chủ XHCN -Xây dựng dõn chủ XHCN mục tiờu quỏ trỡnh xõy dựng CNXH -Đồng thời động lực quan trọng quỏ trỡnh xõy dựng CNXH, định thành công cách mạng XHCN -Xây dựng dõn chủ XHCN quỏ trỡnh vận động thực hành dân chủ, trỡnh biến dõn chủ từ khả trở thành thực toàn lĩnh vực đời sống xã hội Trình bày đặc trưng bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa; liên hệ với quá trình đổi dân chủ nước ta hiên I Khái niệm: - Dân chủ xã hội chủ nghĩa hình thức tổ chức nhà nước giai cấp công nhân với hệ thống trị tương ứng mà đặc trưng thừa nhận quyền lực trị giai cấp công nhân, quảng đại quần chúng nhân dân lao động - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tập hợp thiết chế nhà nước, xã hội xác lập, vận hành bước hoàn thiện nhằm đảm bảo thực thực tế, ngày đầy đủ quyền lực trị giai cấp công nhân, giai cấp tầng lớp nhân dân khác toàn xã hội II Đặc trưng bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa: Thứ nhất, dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ mang tính lịch sử Mọi dân chủ mang tính lịch sử, đời điều kiện tiền đề trị xác định, tồn biến đổi mối quan hệ biện chứng với sở kinh tế - xã hội, trị - xã hội xác định Trong đó, lợi ích trị giai cấp công nhân giữ vai trò chi phối, định đến chất, hình thức phương thức thực thi quyền lực trị chủ yếu dân chủ Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đời sản phẩm tất yếu đấu tranh tay giai cấp công nhân, xác lập máy nhà nước giai cấp công nhân đảng cộng sản lãnh đạo, hình thành xác lập hệ thống thiết chế trị chủ yếu, bảo đảm quyền lực trị thuộc giai cấp công nhân nhân dân lao động Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tất yếu trải qua giai đoạn sau: thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội; thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, điều kiện, tiền đề chủ nghĩa cộng sản bước xác lập củng cố, theo đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa bước tự phủ định mình, bước tự tiêu vong Thứ hai, dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ mang chất giai cấp giai cấp công nhân, đồng thời dân chủ đại chúng, dân chủ cho đại đa số Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ mang chất giai cấp công nhân, dân chủ đại chúng, cho đại đa số nhân dân lao động Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, xây dựng sở phát huy, thể ngày đầy đủ, thực tế quyền dân chủ nhân dân mà nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với quảng đại quần chúng nhân dân lao động Cùng với trình cách mạng xã hội chủ nghĩa trình xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, khối liên minh ngày đông đảo, ngày trở thành tảng giai cấp công nhân.Đó động lực xã hội cách mạng xã hội chủ nghĩa chủ thể dân chủ xã hội chủ nghĩa Thứ ba, dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ có tính chất dân tộc, đồng thời lại mang tính nhân loại Nền dân chủ có tính dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng trước hết long quốc gia dân tộc, sở văn hóa xã hội chủ nghĩa với nội dung tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cần trở thành phổ biến quốc gia dân tộc, từ đời quốc gia dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ mang tính phổ biến, tính nhân loại Điều thể trước hết chỗ, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng lập trường, nguyên tắc chủ nghĩa Mac – Leenin, hệ thống lý luận cách mạng – khoa học, phản ánh cách đắn, xác vai trò sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân Thứ tư, dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ cuối lịch sử - dân chủ tự tiêu vong Nền dân chủ sản phẩm cách mạng xã hội, mang chất giai cấp thống trị giai cấp đại diện cho chế độ sở hữu tư nhân, có lợi ích trị đối lập với lợi ích quảng đại quần chúng nhân dân lao động, với lợi ích trị đáng dân tộc toàn xã hội Do vậy, phát triển khách quan sản xuất, kinh tế kéo theo phát triển tương ứng trị…tất yếu dẫn đến bị diệt vong dân chủ Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa sản phẩm tất yếu cách mạng xã hội chủ nghĩa đảng giai cấp công nhân lãnh đạo Nền dân chủ xã hội thống lợi ích trị giai cấp công nhân với lợi ích trị nhân dân lao động, với dân tộc toàn xã hội Trong dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước ngày nhiều có hiệu III Quá trình đổi dân chủ Việt Nam nay: Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa.Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ lâu dài trọng yếu, bảo đảm tất quyền lực thuộc nhân dân.Ở nước ta trình đổi dân chủ có đặc điểm sau: Thứ nhất, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa chế độ dân chủ lịch sử trị Việt Nam.Khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời ngày tháng năm 1945 khởi đầu cho chế độ dân chủ Việt Nam Bởi trước chế độ phong kiến thực dân phong kiến kéo dài đời sống trịkinh tế- xã hội Việt Nam.Trong thời kỳ người dân quyền tham gia đời sống trị đất nước áp đặt ý chí, nguyện vọng sống vào hệ thống trị phong kiến thực dân phong kiến Đến ngày tháng năm 1945 chế độ dân chủ Việt Nam mang lại cho người quyền quyền sống Đó quyền làm công dân nước độc lập tự do, quyền tham gia vào đời sống trị nhiều quyền lợi khác,… Thứ hai, chế độ dân chủ Việt Nam xác lập thông qua trình đấu tranh giành giữ độc lập dân tộc với xương máu, trí tuệ nhiều hệ người Việt Nam thông qua đường dân chủ nghị trường nhiều nước khác giới Trên thực tế lịch sử trị Việt Nam kỷ XX, đất nước có độc lập, tự người, xã hội có dân chủ, cộng hòa Nhiều hệ người Việt Nam hiểu điều quan trọng độc lập, tự do- quý độc lập, tự Vì thế, quan niệm quyền nghĩa vụ công dân, thiết chế chế thực thi dân chủ Việt Nam triển khai tinh thần Việt Nam đạt tự do, dân chủ đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập công dân thoát khỏi số phận người nô lệ nước Thứ ba, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa trình độ cao trình phát triển dân chủ.Quá trình xây dựng phát triển dân chủ Việt Nam phải hoàn thiện, phải kết hợp tiêu chí thực tế để dân chủ ta trọn vẹn Bởi Việt Nam xây dựng chế độ dân chủ XHCN bối cảnh đặc thù kinh tế sản xuất nhỏ, chậm phát triển, phải khắc phục hậu chiến tranh,…hiển nhiên Việt Nam chưa thể có dân chủ hoàn thiện Thứ tư, nguyên tắc nguyên có giai cấp lãnh đạo dân chủ thông qua đảng nó, phù hợp với trình phát triển Việt Nam.Với nguyên tắc tập trung chế dộ dân chủ điều kiện cần để thực dân chủ Dưới lãnh đạo Đảng nhiều giá trị dân chủ thực hóa: người dân có quyền mưu cầu giàu có, hạnh phúc, tạo điều kiện phát triển mặt theo hướng dân chủ, công bằng, văn minh Tuy nhiên Đảng ta thấy rõ nguy tha hóa, biến chất nên dân chủ XHCN điều kiện đảng cầm quyền Thứ năm, trình phát triển dân chủ Việt Nam kết toàn hệ thống trị, toàn dân tham gia Các chủ trương, sách liên quan tới trình dân chủ hóa đời sống trị - xã hội Đảng ta người khởi xướng Đổi nội dung phương thức hoạt động hệ thống trị đặt trọng tâm vào đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước, đẩy mạnh dân chủ hóa Đảng, cải cách hành Nhà nước cải cách tư pháp Như vậy, Việt Nam phát triển dân chủ với sắc thái cách làm riêng mình; chấp nhận tôn trọng khác biệt nguyên tắc dân chủ đại Có thể, từ riêng này, Việt Nam có đóng góp tích cực vào chung dân chủ nhân loại Câu 12: Phân tích nôôi dung và phương pháp xây dựng văn hóa xã hõi chủ nghĩa a Những nội dung bản của văn hóa xã hội chủ nghĩa Việc xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa bao gồm nội dung sau đây: Cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức xã hội Lênin nói: “chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo nghiệp quần chúng nhân dân” Như vậy, xây dựng chủ nghĩa xã hội trình hoạt động tự giác, sáng tạo quần chúng nhân dân Quần chúng nhân dân chẩn bị tốt tinh thần, trí lực, tư tưởng…càng có ảnh hưởng tích cực đến tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Do đó, nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức trở thành nội dung văn hóa xã hội chủ nghĩa Bởi vì, trí tuệ yếu tố quan trọng công xây dựng chủ nghĩa xã hội Điều khẳng định rằng, nâng cao dân trí vừa nhu cầu cấp bách, vừa nhu cầu lâu dài nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Nâng cao dân trí trở thành điều kiện chủ quan tiếp nhận, kế thừa tổng số tri thức mà nhân loại có để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Nâng cao dân trí gắn liền với nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ trí thức Muốn vậy, cần hình thành hệ niên, đặc biệt hệ sinh viên hệ thống tri thức đại, tâm hồn thắm đượm giá trị văn hóa dân tộc Xây dựng người phát triển toàn diện Con người sản phẩm lịch sử, hoạt động nguời sáng tạo lịch sử Nói cách cụ thể hơn, người sản phẩm xã hội người tạo nên xã hội Thực tiễn lịch sử cho thấy thời đại, hình thành phát triển người gắn liền với hình thành phát triển xã hội Mỗi xã hội với nấc thang phát triển khác tiến cần đến mẫu người định, có lực đáp ứng nhu cầu phát triển Chính vậy, giai cấp cầm quyền thời kỳ lịch sử khác ý thức xã hội mà tạo dựng, điều trước tiên giai cấp cần phải quan tâm đến việc xây dựng người Khi giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền, việc xây dựng người đáp ứng nhu cầu nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trở thành nhu cầu tất yếu Do đó, xây dựng người phát triển toàn diện xã hội nội dung văn hóa vô sản, văn hóa xã hội chủ nghĩa Con người xã hội chủ nghĩa xây dựng người phát triển toàn diện Đó người có tinh thần lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; người lao động mới; người có tinh thần yêu nước chân tinh thần quốc tế sáng; người có lối sống tình nghĩa, có tính cộng đồng cao Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Lối sống dấu hiệu biểu thị khác biệt cộng đồng người khác nhau; tổng thể hình thái hoạt động người, phản ánh hoạt động vật chất, tinh thần xã hội nguời; sản phẩm tất yếu hình thái kinh tế-xã hội có tác động đến hình thái kinh tế - xã hội Lối sống xã hội chủ nghĩa đặc trưng có tính nguyên tắc xã hội xã hội chủ nghĩa việc xây dựng lối sống tất yếu trở thành nội dung văn hóa xã hội chủ nghĩa Lối sống xã hội chủ nghĩa xây dựng, hình thành điều kiện nó, là: chế độ công hữu tư liệu sản xuất, sở hữu toàn dân giữ vai trò chủ đạo; nguyên tắc phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; chủ nghĩa Mác-Lênin giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần xã hội; xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng dân tộc, giới tính, thể công bằng, mở rộng dân chủ… Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa Gia đình hình thức cộng đồng đặc biệt, người chung sống với hai mối quan hệ quan hệ hôn nhân quan hệ huyết thống Khi nghiên cứu phương thức tồn người, Mác viết “ …hàng ngày tái tạo đời sống thân mình, người bắt đầu tạo người khác, sinh sôi, nảy nở quan hệ giưa chồng vợ, cha mẹvà cái, gia đình” Như vậy, quanhệ tình cảm tâm lý (hôn nhân) quan hệ huyết thống (cha, mẹ cái) hai mối quan hệ chất gia đình Tuy nhiên, gia đình có quan hệ khác khiến tồn không tổ chức cộng đồng tình cảm - huyết thống mà cộng đồng kinh tế, văn hóa – giáo dục có cấu - thiết chế cách thức vận động riêng Nếu văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo ra, nhằm thỏa mãn nhu cầu mình, gia đình giá trị văn hóa xã hội Văn hóa gia đình gắn bó, tương tác với văn hóa cộng đòng dân tộc, giai cấp tầng lớp xã hội thời kỳ lịch sử định quốc gia dân tộc định Do đó, quan niệm gia đình hình thức tổ chức đời sống cộng đồng người, thiết chế văn hóa-xã hội đặc thù hình thành, tồn phát triển sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng giáo dục thành viên Thực tế lịch sử cho thấy: điều kiện kinh tế-xã hội khác nhân tố qui định nên hình thức tổ chức gia đình khác Xã hội loài người trải qua hình thức cộng đồng: gia đình huyết tộc, gia đình đối ngẫu, gia đình vợ chồng Cách mạng xã hội chủ nghĩa tiền đề quan trọng để xây dưng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa muốn xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa điều trước tiên phải xây dựng cho sở kinh tế-xã hội Gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa bước xây dựng với tiến trình phát triển công cách mạng xã hội chủ nghĩa Trong trình cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hóa có tác dụng trực tiếp văn hóa xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ định đến việc xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa Trong trình xây dựng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt thời kỳ độ, yếu tố gia đình cũ tồn đan xen vào Xã hội với cấu kinh tế nhiều thành phần cấu giai cấp không nhất, nên gia đình chịu chi phối nhiều yếu tố khác tù tâm lý, tình cảm, tư tưởng giai tầng khác xã hội Do đó, gia đình có vai trò không giống đến phát triển công xây dựng chủ nghĩa xã hội Thực chất việc xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa nhằm góp phần xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa Quan điểm xuất phát từ mối quan hệ gia đình xã hội Gia đình “tế bào” xã hội, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, ổn định góp phần cho phát triển ổn định mạnh xã hội; ngược lại, xã hội phát triển ổn định, lành mạnh lại tạo điều kiện cho gia đình ấm no, hạnh phúc Hơn nữa, xét mối quan hệ lợi ích chủ nghĩa xã hội, lợi ích gia đình lợi ích xã hội có phù hợp Gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa gia đình xây dựng, tồn phát triển sở giũ gìn phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc, xóa bỏ yếu tố lạc hậu, tàn tích chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, tư chủ nghĩa, đồng thời tiếp thu giá trị tiến nhân loại gia đình Gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa gia đình tiến bộ, đánh dấu bước phát triển hình thức gia đình lịch sư nhân loại Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa đem lại lợi ích cho cac nhân xã hội Con người xã hội tạo dựng cho hạnh phúc gia đình góp phần cho phát triển xã hội Với ý nghĩa đó, việc xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa trở thành nội dung quan trọng văn hóa xã hội chủ nghĩa Là thể tính ưu việt văn hóa so với văn hóa trước Có nhiều nội dung quan trọng cần phải thực trình xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên với tính chất gia đình chủ nghiã xã hội, việc xây dựng mối quan hệ thành viên gia đình gia đình với xã hội nội dung quan trọng Mối quan hệ gia đình phận quan hệ xã hội, đồng thời biểu quan hệ xã hội Phải tạo dựng mối quan hệ vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ mặt Bình đẳng, thương yêu, tôn trọng yếu tố gắn bó mật thiết với quan hệ vợ chồng Mối quan hệ cha mẹ cái, anh chị em gia đình mối quan hệ huyết thống, tình cảm tình thương yêu trách nhiệm Xã hội xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện vật chất tinh thần tốt điều kiện để gia đình ấm no hạnh phúc đòi hỏi gia đình cung cấp cho xã hội người công dân có sức khỏe tốt, có trí tuệ phát triển Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp thành viên gia đình gia đình xã hội yếu tố để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến hạnh phúc, làm cho gia đình thực tế bào lành mạnh xã hội, tổ ấm người, góp phần trực tiếp xay dựng sống mới, xã hội b Phương thức xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa Để thực nội dung yếu văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải thực phương thức sau đây: Giữ vững tăng cường vai trò chủ đạo hệ tư tưởng giai cấp công nhân đời sống tinh thần xã hội Quá trình tư tưởng diễn không ngừng với trình sản xuất vật chất Trong đời sống văn hóa tinh thần thực, trình diễn với tất tính đa dạng, phức tạp Chính thế, trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân với tư cách giai cấp cầm quyền, phải phương pháp thông qua đội ngũ nhà tư tưởng thiết chế tư tưởng để tác động, chi phối quan hệ tư tưởng, trình tư tưởng nhằm giữ vững, tăng cường vai trò chủ đạo hệ tư tưởng đời sồng tinh thần xã hội, “những tư tưởng thống trị thời đại tư tưởng giai cấp thống trị” Xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa hoạt động có mục đích giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa - hệ tư tưởng gia cấp công nhân trở thành hệ tư tưởng chủ đạo xã hội Do đó, giữ vững tăng cường vai trò chủ đạo hệ tư tưởng giai cấp công nhân đời sống tinh thần xã hội phương thức quan trọng để xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa Đây phương thức để giữ vững đặc trưng, chất văn hóa Phương thức tiến hành thông qua việc truyền bá hệ tư tưởng giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân phương pháp hình thức thích hợp Không ngừng tăng cường lãnh đạo Đảng Cộng sản vai trò quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa hoạt động văn hóa Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa hoạt động văn hóa phương thức có tính nguyên tắc, nhân tố định thắng lợi nghiệp xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa Phương thức coi đảm bảo trị, tư tưởng để văn hóa xây dựng tảng hệ tư tưởng giai cấp công nhân quĩ đạo mục tiêu xác định Theo nhà kinh điển chủ nghĩa MácLênin, thực chất tăng cường chuyên vô sản hoạt động văn hóa Thiết lập chuyên vô sản có tiền đề trị cho việc xây dựng văn hóa vô sản Giữ vững không ngừng tăng cường chuyên vô sản đảm bảo cho thắng lợi trình xây dựng văn hóa vô sản Đảng lãnh đạo xây dựng văn hóa cương lĩnh, đường lối, sách văn hóa lãnh đạo Đảng phải thể chế hóa hiến pháp, pháp luật, sách Nhà nước thực quản lý văn hóa theo nguyên tắc, quan điểm, chủ trương Đảng Cộng sản Xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa phải theo phương thức kết hợp việc kế thừa giá trị di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa không hình thành từ hư vô, trái lại, hình thành sở kế thừa giá trị văn hóa dân tộc Văn hóa dân tộc móng sở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Lênin nói: Văn hóa vô sản phát triển hợp qui luật tổng số kiến thức mà loài người tích lũy được, “đó đường tiếp tục đưa văn hóa vô sản, trị kinh tế học Mác hoàn chỉnh lại” Sự gắn kết giữ gìn, kế thừa văn hóa dân tộc, tiếp thu giá trị văn hóa nhân loại với trình sản sinh giá trị mới, tạo nên thống biện chứng hai mặt giữ gìn sáng tạo văn hóa Đây coi phương thức nhằm xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa phong phú, đa dạng với trình phương pháp thích hợp nhằm đưa giá trị văn hóa vào đời sống xã hội để đông đảo nhân dân hưởng thụ văn hóa sáng tạo Tổ chức lôi quần chúng nhân dân vào hoạt động sáng tạo văn hóa Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động trở thành chủ thể sáng tạo hưởng thụ văn hóa Tuy nhiên, để phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo quần chúng, Đảng Cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa cần phải tổ chức nhiều phong trào nhằm lôi đông đảo nhân dân tham gia vào hoạt động sáng tạo văn hóa ... chấp nhận tôn trọng khác biệt nguyên tắc dân chủ đại Có thể, từ riêng này, Việt Nam có đóng góp tích cực vào chung dân chủ nhân loại Câu 12: Phân tích nôôi dung và phương pháp xây dựng văn... diện Đó người có tinh thần lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; người lao động mới; người có tinh thần yêu nước chân tinh thần quốc tế sáng; người có lối sống tình nghĩa, có tính cộng đồng... quĩ đạo mục tiêu xác định Theo nhà kinh điển chủ nghĩa MácL nin, thực chất tăng cường chuyên vô sản hoạt động văn hóa Thiết lập chuyên vô sản có tiền đề trị cho việc xây dựng văn hóa vô sản Giữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và trả lời Mác Lê nin 2 có chọn lọc, Câu hỏi và trả lời Mác Lê nin 2 có chọn lọc, Câu hỏi và trả lời Mác Lê nin 2 có chọn lọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay