Bài tập và đáp án môn Tài chính doanh nghiệp

4 231 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:29

KIỂM TRA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ 02 Họ tên:…………………………… Lớp:………………………………… Mã sinh viên:………………………… Phần 1: Trả lời sai không cần giải thích (2,5 điểm) 1.Một doanh nghiệp không nên sử dụng vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh đặt doanh nghiệp vào tình trạng bất lợi Vốn lưu động hoàn thành vòng luân chuyển sau 0,5 năm Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân 4.Hàm lượng vốn cố định = doanh thu kỳ/ vốn KD bình quân kỳ 5.Nhà đầu tư người nắm giữ nợ công ty phát hành 6.Khấu hao theo phương pháp KH nhanh giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư 7.Mục tiêu doanh nghiệp phải giảm thiểu chi phí sử dụng vốn vay thời kỳ hoạt đông 8.Quỹ khấu hao nguồn vốn bên quan trọng doanh nghiệp 9.Mức độ rủi ro dự án cao, lợi nhuận thực tế mà nhà đâu tư nhận lớn 10 Xác định nhu cầu vốn lưu động kỳ kế hoạch theo phương pháp gián tiếp cần dựa vào vòng quay vốn năm báo cáo 1.Sai 2.Sai 3.Sai 4.Sai 5.Đúng 6.Đúng 7.Sai 8.Đúng Phần 2: Chọn đáp án không cần giải thích(2,5điểm) 9.Sai 10.Đúng Những đối tượng sau phép phát hành trái phiếu: a Công ty cổ phần; doanh nghiệp nhà nước; công ty TNHH thành viên b Công ty TNHH; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp tư nhân c Công ty hợp danh; Công ty TNHH; Công ty cổ phần d Công ty hợp danh; Công ty có vốn đầu tư nước ngoài; Công ty cổ phần Cổ phiếu ưu đãi doanh nghiệp cổ phần có đặc điểm sau: a Được nhiều cổ đông mua cổ phiếu thường b.Khối lượng phát hành lớn cổ phiếu thường c.Cổ tức cố định d.Phải trả cổ tức hạn 3.Một DN có nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đầu năm chia thành nhóm có tỷ lệ khấu hao sau: STT Loại TSCĐ Phương tiện vận tải Thiết bị văn phòng Nhà cửa Máy móc, thiết bị Nguyên giá 500 1000 2500 4000 Tỷ lệ KH năm (%) 10 15 05 10 Mức khấu hao doanh nghiệp năm : a 10.06% b 805 triệu đồng c 188.75 triệu đồng d Phương án khác…… Nếu doanh nghiệp muốn huy động vốn tài trợ cho tài sản luu động doanh nghiệp nên a Vay ngắn hạn b.Vay trung dài dài hạn c.Vay công nhân viên d Phát hành thương phiếu 5.Hoạt động sau không mang lại thu nhập hoạt động KD chinh cho doanh nghiệp a Gửi tiền vào tài khoản toán ngân hàng Công thương Việt Nam b Mua trái phiếu phủ kỳ hạn năm, nhằm tận dụng vốn c Bán lý tài sản cố định khấu hao hết nhận 10 triệu đồng d Thu từ chênh lệch ngoại tệ bán USD cho ngân hàng Ngoại thương Việt nam với giá (USD/VND) 21.550 so với thời điểm mua mức 20.100 1.a 2.c 3.h 4.a 5.g Phần 3: Bài tập (3 điểm) Bài 1: (2điểm) Doanh nghiệp X có tài liệu vốn năm lưu động quý sau Đơn vị 1000 đồng Chỉ tiêu Đầu quý Cuối quý Cuối quý Cuối quý Cuối quý Vốn lưu động 1150 1275 1285 1315 1350 Doanh thu 6700 4750 6950 7680 Lợi nhuận 1350 1160 1280 1324 Yêu cầu: - Xác định vốn lưu động bình quân, hiệu suất tỷ suất lợi nhuận VLĐ năm -Xác định nhu cầu vốn lưu động cho năm biết Phòng kế hoạch ước tính doanh thu tăng 15% Số ngày luân chuyển vốn giảm ngày Bài làm: Vốn lưu động bình quân năm báo cáo: (1150/2+1275+1285+1315+1350/2)/4 = 1281.25 (nghìn đồng) Doanh thu năm báo cáo: 6700+4750+6950+7680 = 26080 (nghìn đồng) Lợi nhuận năm báo cáo: 1350+1160+1280+1324 = 5115 (nghìn đồng) Hiệu suất sử dụng VLĐ năm báo cáo: 26080/1281.25 = 20.36 Tỷ suất lợi nhuận VLĐ năm báo cáo: 5115/1281.25 = 3.99 Kì luân chuyển VLĐ năm báo cáo: Ko = 360*1281.25 /26080 = 18 (ngày) Kì luân chuyển VLĐ năm kế hoạch: K1 = 18 – = 16 (ngày) Doanh thu năm kế hoạch: M1 = 26080 *(1+15%) = 29992 (nghìn đồng) T = (16-18)/18*100 = -11.11 % Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch: 1281.25 *29992/26080*(1-11.11%) = 1309.74 (nghìn đồng) Bài Ngày 12/05/N, doanh nghiệp A mua máy cắt gọt kim loại trị giá 2800 triệu (giá chưa thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), phục vụ cho phân xưởng, chi phí liên quan: lắp đặt: 20 triệu, chạy thử 40 triệu, vận chuyển 10 triệu Doanh nghiệp thực tính trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian dự kiến năm Ngày 02/06/N, máy đưa sử dụng Hãy tính mức trích khấu hao: a Tháng 5/N b Tháng 6/N c Mức trích khấu hao máy năm N Bài làm: Nguyên giá TSCĐ: 2800+20+40+10 = 2870 (Triệu đồng) Mức khấu hao hàng năm TSCĐ theo phương pháp đường thẳng: 2870/6 = 478.33 (Triệu đồng) a.Mức trích khấu hao tháng 5/N: Vì 2/6/N máy đưa vào sử dụng nên mức trích khấu hao tháng 5/N b.Mức trích khấu hao tháng 6/N: 478.33*29/(12*30) = 38.53 (Triệu đồng) c.Mức trích khấu hao máy năm N: 38.53 + 478.33 *6/12 = 277.695 (Triệu đồng) ... 05 10 Mức khấu hao doanh nghiệp năm : a 10.06% b 805 triệu đồng c 188.75 triệu đồng d Phương án khác…… Nếu doanh nghiệp muốn huy động vốn tài trợ cho tài sản luu động doanh nghiệp nên a Vay ngắn... nhập hoạt động KD chinh cho doanh nghiệp a Gửi tiền vào tài khoản toán ngân hàng Công thương Việt Nam b Mua trái phiếu phủ kỳ hạn năm, nhằm tận dụng vốn c Bán lý tài sản cố định khấu hao hết... ngoại tệ bán USD cho ngân hàng Ngoại thương Việt nam với giá (USD/VND) 21.550 so với thời điểm mua mức 20.100 1.a 2.c 3.h 4.a 5.g Phần 3: Bài tập (3 điểm) Bài 1: (2điểm) Doanh nghiệp X có tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập và đáp án môn Tài chính doanh nghiệp, Bài tập và đáp án môn Tài chính doanh nghiệp, Bài tập và đáp án môn Tài chính doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay