Bài thuyết trình môn Phân tích đầu tư chứng khoán

63 223 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:19

L/O/G/O PHÂN TÍCH ĐẦU CHỨNG KHOÁN NHÓM 11 Bùi Thị Hoa Nguyễn Thị Hồng Lụa Nguyễn Thị Mai Hương Hoàng Thị Huyền Nguyễn Thị Hảo Phạm Thế Hiệp NỘI DUNG TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG VIETCOMBANK PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VIETCOMBANK TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG Tổng quan ngành NH Trong năm gần đây, khu vực tài phát triển mạnh mẽ chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt thị trường:  Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức tài (TCTC)  Thị trường trái phiếu thị trường cổ phiếu  Thị trường bảo hiểm Hệ thống NHTM TCTC giữ vai trò quan trọng KVTC Việt Nam, thị trường cung cấp vốn chủ yếu cho doanh nghiệp (DN) Tốc độ tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng kinh tế Tổng quan ngành NH Hiện nay, có:  01 NHTM Nhà nước (Agribank)  04 ngân hàng TMCP Nhà nước chiếm cổ phần chi phối (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MHB)  34 ngân hàng TMCP  01 Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (TDND)  968 Quỹ TDND sở  ngân hàng liên doanh  50 chi nhánh ngân hàng nước  ngân hàng 100% vốn nước  49 văn phòng đại diện ngân hàng nước Tổng quan ngành NH Những điểm bật năm 2015:  Ngân hàng ngành có mức lợi nhuận cao số nhóm ngành năm 2015  Tổng lợi nhuận sau thuế ngân hàng tăng Trong quý đầu năm đạt 19.193 tỷ đồng, tăng 7,58% so với kỳ năm trước  Ngành NH bỏ xa ngành đứng thứ hai bất động sản với tổng lợi nhuận sau thuế 3.600 tỷ đồng Tổng quan ngành NH  Đề án tái cấu ngành ngân hàng đạt kết tích cực  Tỷ lệ nợ xấu tính đến 30/11/2015 giảm 2,72%  Nợ gốc lũy kế bán cho VAMC từ năm 2013 đến hết 14/12/2015 102.350 tỷ đồng  Thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện  Kết kinh doanh ngân hàng khả quan, chi phí dự phòng rủi ro nợ xấu cao  Ba NH yếu (NH Xây dựng, NH Đại Dương NH Dầu Khí Toàn Cầu) NHNN mua lại với giá đồng làm gọn hệ thống NH để thông vốn cho kinh tế Tổng quan ngành NH  Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao kể từ năm 2011  Tính đến 21/12/2015, tăng trưởng tín dụng tăng 17,17% huy động vốn tính đến 31/10/2015 tăng 6,38%, giải ngân 4.652 nghìn tỷ đồng  Trái với diễn biến tăng trưởng tín dụng năm 2013 2014 (tín dụng tăng chậm/tăng trưởng âm tháng đầu năm tăng nhanh vào cuối năm), tín dụng tăng trưởng tích cực từ tháng đầu năm 2015  Điều cho thấy nhu cầu vay vốn bền vững thực chất Tổng quan ngành NH  Theo ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt khoảng 18%  Tỷ lệ cấp tín dụng/huy động tăng, đạt 88,54% vào 30/09/2015, cao so với thời điểm 31/12/2014 (đạt 83,67%) cao so với định hướng NHNN giảm tỷ lệ cho vay/huy động 80% NHTM CP 90% NHTM NN So sánh với NH khác (2015) Dư Nợ Cho Vay (Tỷ VNĐ) Tiền Gửi KH (Tỷ VNĐ) II PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NH VIETCOMBANK Thông qua Bảng Báo cáo kết kinh doanh Bảng Báo cáo kết kinh doanh ĐVT: Triệu VNĐ Chỉ tiêu I Thu nhập lãi Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 10,782,402 11,774,453 15,453,032 II Lãi từ HĐ DV 1,619,371 1,770,331 1,872,648 III Lãi từ HĐ KDNH 1,426,859 1,345,079 1,572,574 IV Lãi từ mua bán CK KD 22,172 199,124 178,362 V Lãi từ mua bán CK ĐT 160,461 219,751 171,467 VI Lãi từ HĐ khác 934,285 1,784,452 1,905,279 VII Thu nhập từ góp vốn, mua CP 561,804 210,979 48,435 (6,244,061) (6.861,972) (8,306,249) 9,263,293 10,442,242 12,895,548 X CP DP RRTD (3,520,217) (4,565,750) (6,068,091) XI Tổng LNTT 5,743,076 5,876,492 6,827,457 VIII Tổng CP HĐ IX LN từ HĐKD trước CP DP RRTD Bảng Báo cáo kết kinh doanh ĐVT: Triệu VNĐ Chỉ tiêu XII CP thuế TNND XIII LNST XIV Lợi ích CĐ thiểu số XVI.LN kì XV Lãi CP Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (1,365,494) (1,264,973) (1,495,100) 4,377,582 4,611,519 5,332,067 (19,530) (19,196) (18,139) 4,358,052 4,592,323 5,313,928 1,582 1,543 1,626 PHÂN TÍCH (Ngang) Chỉ tiêu ĐVT: Triệu VNĐ Năm 2014 so với 2013 Năm 2015 so với 2014 Tuyệt đối Tuyệt đối Tg đối Tg đối I Thu nhập lãi 992,051 9.2% 3,678,579 31.24% II Lãi từ HĐ DV 150,960 9.32% 102,317 5.78% III Lãi từ HĐ KDNH -81,780 -5.73% 227,495 16.91% IV Lãi từ mua bán CK KD 176,952 798.09% -20,762 -10.42% V Lãi từ mua bán CK ĐT 59,290 36.95% -48,284 -21.97% 850,167 90.99% 120,827 6.77% -350,825 -62.45% -162,544 -77.04% 617,911 9.9% 1,444,277 21.04% IX LN từ HĐKD trước CP DP RRTD 1,178,949 12.73% 2,453,306 23.49% X CP DP RRTD 1,045,533 29.7% 1,502,341 32.9% XI Tổng LNTT 133,416 2.32% 950,965 16.18% VI Lãi từ HĐ khác VII Thu nhập từ góp vốn, mua CP VIII Tổng CP HĐ PHÂN TÍCH (Ngang) ĐVT: Triệu VNĐ Chỉ tiêu XII CP thuế TNND Năm 2014 so với 2013 Năm 2015 so với 2014 Tuyệt đối Tuyệt đối Tg đối Tg đối 100,521 7.36% -230,127 -18.19% 233,937 5.34% 720,548 15.62% 334 1.71% 1,057 5.51% XVI.LN kì 234,271 5.38% 721,605 15.71% XV Lãi CP -39 -2.47% 83 5.38% XIII LNST XIV Lợi ích CĐ thiểu số III PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NH VIETCOMBANK Thông qua Các tiêu Tài đặc trưng Nhóm tiêu Cơ cấu TS NV Năm 2013 Hệ số VCB TB ngành Năm 2014 VCB Năm 2015 TB ngành VCB TB ngành TSNH/ Tổng TS 83% 78% 86% 78% 81% 76% TSDH/ Tổng TS 17% 22% 14% 22% 19% 24% Nợ Phải Trả / Tổng NV 91% 90% 92% 91% 93% 92% 9% 10% 8% 9% 7% 8% 1,006% 908% 1,231% 1,029% 1,366% 1,114% Vốn CSH/ Tổng NV Nợ Phải Trả / Vốn CSH Nhóm tiêu Khả toán Năm 2013 Hệ số VCB Năm 2014 TB ngành VCB TB ngành Năm 2015 VCB TB ngành Thanh toán hành 96% 95% 95% 92% 89% 89% Thanh toán nhanh 96% 95% 95% 92% 89% 89% Thanh toán Nợ NH 1% 2% 2% 2% 1% 1% Nhóm tiêu Vòng quay Năm 2013 Chỉ tiêu VCB Năm 2014 TB ngành VCB TB ngành Năm 2015 VCB TB ngành Vòng quay Tổng TS 6% 8% 5% 7% 5% 6% Vòng quay TSNH 8% 11% 6% 9% 6% 8% Vòng quay VCSH 67% 87% 65% 79% 70% 72% Nhóm tiêu Khả sinh lời Năm 2013 Hệ số VCB Năm 2014 TB Ngành VCB Năm 2015 TB Ngành VCB TB Ngành LNTT/ DT 20% 16% 21% 16% 22% 15% LNST/ DT 17% 12% 16% 12% 15% 12% ROE 10.38% 11% 10.71% 10% 12.03% 9% ROA 0.99% 1% 0.88% 1% 0.85% 1% So sánh với NH khác (2015) ROA (%) ROE (%) Chỉ tiêu tăng trưởng TC Năm 2013 Chỉ tiêu LN/ Vốn đầu (ROIC) VCB TB ngành Năm 2014 VCB TB ngành Năm 2015 VCB TB ngành 25% 19% 28% 19% 34% 20% -11% -12% -1% -3% 12% -4% -2% -9% 2% -2% 19% 2% Vốn CSH 2% 16% 2% 2% 6% 9% Tiền mặt 8% -36% 37% -3% 2% 11% Tỷ lệ tăng trưởng DT LN/ CP (EPS) Nhóm tiêu Cổ Phiếu Hệ số EPS Đơn vị VNĐ Hệ số giá thu nhập Lần cồ phần (P/E) Chỉ số giá thị trường giá trị sổ sách (P/B) Lần Giá trị ghi sổ (BV) VNĐ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 1,881 1,845 1,994 14.25 17.29 22.02 1.47 1.96 2.6 18,290 16,257 16,888 - The end – ... dụng năm 2013 2014 (tín dụng tăng chậm/tăng trưởng âm tháng đầu năm tăng nhanh vào cuối năm), tín dụng tăng trưởng tích cực từ tháng đầu năm 2015  Điều cho thấy nhu cầu vay vốn bền vững thực... lạm phát  Sự ổn định kinh tế  Cơ cấu xuất nhập  Thu nhập bình quân đầu người  Xu hướng toàn cầu hóa  Chính sách đầu tư/ tiết kiệm phủ Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến NH  Giá dầu sụt giảm... vốn, dịch vụ cho doanh nghiệp xuất tư ng lai Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến NH  Lĩnh vực TCNH mở rộng theo cam kết chung Theo đó, Việt Nam có hội thu hút vốn đầu tư nước vào ngành ngân hàng - ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình môn Phân tích đầu tư chứng khoán, Bài thuyết trình môn Phân tích đầu tư chứng khoán, Bài thuyết trình môn Phân tích đầu tư chứng khoán, I. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NH VIETCOMBANK Thông qua BẢNG cân đối kế toán, II. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NH VIETCOMBANK Thông qua Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh, III. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NH VIETCOMBANK Thông qua Các chỉ tiêu Tài chính đặc trưng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay