Giai bai tap chuong 3+4 Tài Chính Doanh Nghiệp

24 102 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:01

BT – chương III, giáo trình, SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ : PHÂN TÍCH - Để có 1,000,000 CHF toán tiền hàng NK vào tháng sau, nhà NK Mỹ cần mua giao CHF đầu tư số CHF với lãi suất 1.25%/năm cho tháng sau, số tiền đầu tư lãi đầu tư số tiền toán NK 1,000,000 CHF Như vậy, số tiền CHF cần mua giao để đầu tư 1,000,000/(1+1.25%x6/12) = 993,789 CHF - Để mua giao 993,789 CHF, cần sử dụng USD theo tỷ giá 1.2600 CHF/USD Như vậy, nhà NK cần vay số tiền USD 993,789/1.2600 = 788,721 USD với lãi suất 4.75%/năm - Số nợ vay lãi vay USD vào tháng sau 788,721 x (1+4.75%x6/12) = 807,453 USD BT – chương III, giáo trình : Thời điểm Hiện Giao dịch Luồng tiền USD Vay USD tháng (4.75%/năm) + 788,721 Mua giao CHF(1.2600) - 788,721 Đầu tư CHF tháng (1.25%/năm) Luồng tiền ròng + 993,789 - 993,789 Thu hồi vốn + lãi đầu tư CHF Thanh toán NK CHF tháng Hòan trả nợ + lãi vay USD sau Luồng tiền ròng CHF +1,000,000 -1,000,000 - 807,453 - 807,453 BT – chương III, giáo trình, SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ : PHÂN TÍCH - Vì có khỏan thu 1,000,000 AUD sau tháng nữa, nên từ bây giờ, nhà XK Nhật vay tháng AUD với lãi suất 5.25%/năm cho tháng sau, số tiền vay lãi vay số tiền XK thu 1,000,000 AUD Như vậy, số tiền AUD vay từ 1,000,000/(1+5.25% x 6/12) = 974,421 AUD - Nhà XK Nhật dùng số tiền AUD vay 974,421 AUD để mua giao JPY với tỷ giá 110.10 JPY/AUD Số tiền JPY thu 974,421 AUD x 110.10 JPY/AUD = 107,283,752 JPY - Nhà XK đầu tư tháng số tiền 107,283,752 JPY với lãi suất 1,00%/năm Số tiền đầu tư lãi đầu tư vào tháng sau 107,283,752 x (1+1.00%x6/12) = 107,820,171 JPY BT – chương III, giáo trình : Thời điểm Hiện Giao dịch Luồng tiền AUD Vay AUD tháng (5.25%/năm) + 974,421 Mua giao JPY (110.10) - 974,421 Đầu tư JPY tháng (1.00%/năm) Luồng tiền ròng +107,283,752 -107,283,752 0 +107,820,171 Thu hồi vốn + lãi đầu tư JPY Thu XK AUD tháng Hòan trả nợ + lãi vay AUD sau Luồng tiền ròng JPY +1,000,000 -1,000,000 +107,820,171 CHƯƠNG IV : 4.4.2 KÉO DÀI THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI Xử lý : TÌNH HUỐNG : KÉO DÀI KHỎAN PHẢI THU Vào ngày hôm nay, HĐ bán kỳ hạn đến hạn GEREX phải thực HĐ → có luồng tiền xảy GEREX : 1,000,000 USD + 681,570 EUR PA : Thực giao dịch thị trường giao : Mua USD giao để có USD bán theo HĐ kỳ hạn, chờ tháng sau có nguồn USD tiền hàng XK bán lại → bộc lộ rủi ro tỷ giá không thuận lợi sẵn nguồn tiền lớn EUR ** Xử lý cho ngày hôm nay, luồng tiền hai tháng sau xảy luồng tiền dương âm PA : Thực giao dịch thị trường tiền tệ : Vay USD để có USD bán theo HĐ kỳ hạn ; Đầu tư tháng số EUR từ HĐ kỳ hạn ; Mua kỳ hạn tháng lãi vay USD 4.4.2 KÉO DÀI THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI PA : Thực giao dịch thị trường tiền tệ : Đvt : ngàn Thời điểm Giao dịch Luồng tiền EUR Đi vay USD tháng (6.00%/năm) Hiện Thực hợp đồng kỳ hạn trước Đầu tư EUR tháng (4.75%/năm) Mua kỳ hạn tháng lãi USD (1.4947) Luồng tiền ròng Thực mua kỳ hạn tháng lãi USD Hòan trả nợ vay lãi vay USD tháng sau Thu hồi vốn lãi đầu tư EUR Luồng tiền ròng USD +1,000 +681.57 -681.57 -6.690 -1,000 +10 -1,010 +686.966 + 680.276 - 1,000 4.4.2 KÉO DÀI THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI Xử lý : PA : Thực giao dịch hóan đổi GEREX : - Mua 1,000,000 USD giao - Bán lại 1,000,000 USD kỳ hạn tháng - Nếu phát sinh luồng tiền EUR dương đầu tư, luồng tiền EUR âm vay thị trường tiền tệ → GEREX mua giao 1,000,000 USD tỷ giá 1.4938 USD/ EUR → GEREX bán lại 1,000,000 USD kỳ hạn tháng tỷ giá 1.4963 USD/EUR 4.4.2 KÉO DÀI THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI PA : Thực giao dịch hóan đổi ngọai hối : Đvt : ngàn Thời điểm Giao dịch Luồng tiền EUR USD Thực hợp đồng kỳ hạn trước +681.57 -1,000 Hiện Mua USD giao theo HĐ hóan đổi Đầu tư số EUR dư m (4.75%/năm) -669.434 +1,000 Luồng tiền ròng Bán USD kỳ hạn theo HĐ hóan đổi tháng Thu hồi vốn lãi đầu tư EUR sau Luồng tiền ròng -12.136 0 +668.315 -1,000 +12.232 + 680.547 - 1,000 4.4.3 RÚT NGẮN THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI Xử lý : TÌNH HUỐNG – RÚT NGẮN KHỎAN PHẢI TRẢ Vào ngày hôm nay, chưa có luồng tiền xảy với JAPIM → JAPIM muốn có luồng tiền dương (+) 1,000,000 USD để tóan tiền hàng nhập PA : Thực giao dịch thị trường giao : Mua giao số USD để trả tiền hàng NK hôm nay, chờ tháng sau thực hợp đồng mua kỳ hạn USD ký bán lại giao số USD → bộc lộ rủi ro tỷ giá ** Xử lý cho luồng tiền dương âm chuyển ngày hôm nay, tháng sau luồng tiền Vào tháng sau, thực hợp đồng mua kỳ hạn USD JAPIM 118,720,000 JPY thu 1,000,000 USD 4.4.3 RÚT NGẮN THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI Xử lý : PA : Thực giao dịch thị trường tiền tệ : - Vay tháng 1,000,000 USD để tóan tiền hàng NK - Mua kỳ hạn tháng số tiền lãi vay USD - Đầu tư tháng số tiền JPY cho tháng sau, số tiền đầu tư + lãi đầu tư tổng số tiền JPY cho việc thực HĐ kỳ hạn ký cho việc mua kỳ hạn lãi USD tháng 4.4.3 RÚT NGẮN THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI PA : Thực giao dịch thị trường tiền tệ : Đvt : triệu Thời điểm Giao dịch Luồng tiền JPY Vay USD để tóan NK (5%/năm) Hiện Mua kỳ hạn lãi vay USD 1m (116.34) Đầu tư JPY tháng (2.50%/năm) Luồng tiền ròng Thực mua kỳ hạn lãi vay USD Thực HĐ kỳ hạn ký trước tháng Hòan trả nợ vay lãi vay USD sau Thu hồi vốn lãi đầu tư JPY Luồng tiền ròng USD +1 -118.96 - 118.96 -0.49 -118.72 +1 +0.0042 +1 -1.0042 +119.21 0 4.4.3 RÚT NGẮN THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI Xử lý : PA : Thực giao dịch hóan đổi JAPIM bên : - Mua 1,000,000 USD giao - Bán lại 1,000,000 USD kỳ hạn tháng → JAPIM mua giao 1,000,000 USD tỷ giá 116.38 → JAPIM bán lại 1,000,000 USD kỳ hạn tháng tỷ giá 116.18 4.4.3 RÚT NGẮN THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI Xử lý : PA : Cần lưu ý thực giao dịch hóan đổi : - So sánh thấy số tiền JPY theo HĐ kỳ hạn ký tháng trước < số tiền JPY thu theo vế kỳ hạn HĐ hoán đổi → vay tháng thêm số tiền JPY để sử dụng từ cho số tiền vay JPY + lãi vay = số tiền JPY chênh lệch hai hợp đồng kỳ hạn - Ngược lại, thấy số tiền JPY theo HĐ kỳ hạn ký tháng trước > số tiền JPY thu theo vế kỳ hạn HĐ hoán đổi → phải đầu tư lại tháng số tiền JPY cho số tiền đầu tư JPY + lãi đầu tư = số tiền JPY chênh lệch hai hợp đồng kỳ hạn 4.4.3 RÚT NGẮN THỜI HẠN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI PA : Thực giao dịch hóan đổi ngọai hối : Đvt : triệu Thời điểm Giao dịch Mua USD giao theo HĐ hóan đổi Hiện Đầu tư JPY tháng (2.50%/năm) Luồng tiền ròng Thực bán kỳ hạn USD theo H.Đổi Thực HĐ kỳ hạn ký trước tháng sau Thu hồi vốn lãi đầu tư JPY Luồng tiền ròng Luồng tiền JPY -116.38 USD +1 -2.53 - 118.91 +1 +116.18 -1 -118.72 +1 +2.54 0 Bài tập – Giáo Trình – Chương IV Hóan Đổi Câu d) Thực giao dịch hóan đổi ngọai hối để kéo dài trạng thái ngọai hối : Đvt : triệu Thời điểm Giao dịch Th.hiện HĐ kỳ hạn trước (16,150) Hiện Bán USD giao HĐ H.Đổi (16,040) Vay tháng số VND thiếu (9.25%/năm) Luồng tiền ròng Mua USD kỳ hạn HĐ H.Đổi (16,195) tháng Hòan trả vốn lãi vay VND sau Luồng tiền ròng Luồng tiền VND USD - 8,075 + 0.5 + 8,020 - 0.5 + 55 - 8,097.5 + 0.5 - 56.3 - 8,153.8 + 0.5 Bài tập – Giáo Trình – Chương Hóan Đổi (dùng FORWARD kinh doanh CIA) Tỷ giá kỳ hạn thực tế nhà tạo thị trường yết giá : Ftt(CAD/USD) tháng = 1.2025 – 1.2034 Tỷ giá kỳ hạn cân theo điều kiện ngang giá lãi suất : Fcb(CAD/USD) tháng = 1.2052 – 1.2061 → USD định giá kỳ hạn thấp thực tế Fa tt = 1.2034 CAD/USD < Fb cb = 1.2052 CAD/USD → Có hội KD chênh lệch lãi suất có bảo hiểm rủi ro tỷ giá (CIA) → - Vay USD tháng với lãi suất 4.75% / năm - Mua giao CAD tỷ giá 1.2015 CAD/USD - Đầu tư vào CAD tháng với lãi suất 8.50%/ năm - Bán kỳ hạn tháng vốn + lãi CAD 1.2034 CAD/USD Bài tập – Giáo Trình – Chương IV (dùng kỳ hạn KD CIA) Vay 100.000 USD, thực bước kinh doanh CIA sau : Thời điểm Hiện Giao dịch Luồng tiền USD Vay USD tháng (4.75%/năm) + 100,000 Mua giao CAD (1.2015) - 100,000 Đầu tư CAD tháng (8.50%/năm) CAD + 120,150 - 120,150 Bán CAD kỳ hạn 1m (1.2034) Luồng tiền ròng Thu hồi vốn + lãi đầu tư CAD Bán CAD kỳ hạn tháng tháng Hòan trả nợ + lãi vay USD sau Luồng tiền ròng +121,001 + 100,549 -121,001 - 100,396 + 153 Bài tập – Giáo Trình – Chương Hóan Đổi (dùng SWAP kinh doanh CIA) Tỷ giá kỳ hạn thực tế nhà tạo thị trường yết giá : Ftt(CAD/USD) tháng = 1.2025 – 1.2034 Tỷ giá kỳ hạn cân theo điều kiện ngang giá lãi suất : Fcb(CAD/USD) tháng = 1.2052 – 1.2061 → USD định giá kỳ hạn thấp thực tế Fa tt = 1.2034 CAD/USD < Fb cb = 1.2052 CAD/USD → Có hội KD chênh lệch lãi suất có bảo hiểm rủi ro tỷ giá (CIA) → - Vay USD tháng với lãi suất 4.75% / năm - Mua giao CAD theo HĐ Hóan Đổi tỷ giá 1.2017 CAD/USD bán kỳ hạn tháng vốn + lãi CAD theo HĐ Hóan Đổi tỷ giá 1.2032 CAD/USD - Đầu tư vào CAD tháng với lãi suất 8.50%/ năm Bài tập – Giáo Trình – Chương IV (dùng Swap KD CIA) Vay 100.000 USD, thực bước kinh doanh CIA sau : Thời điểm Hiện Giao dịch Luồng tiền USD Vay USD tháng (4.75%/năm) + 100,000 Mua giao CAD Hđổi (1.2017) - 100,000 CAD + 120,170 Bán CAD kỳ hạn 1m Hđổi(1.2032) Đầu tư CAD tháng (8.50%/năm) Luồng tiền ròng - 120,170 Thu hồi vốn + lãi đầu tư CAD Bán CAD kỳ hạn tháng tháng Hòan trả nợ + lãi vay USD sau Luồng tiền ròng +121,021 + 100,583 -121,021 - 100,396 + 187 Bài tập – Giáo Trình – Chương IV Hóan Đổi PA : Thực giao dịch thị trường tiền tệ : Đvt : ngàn Thời điểm Giao dịch Luồng tiền AUD Đi vay USD tháng (4.00%/năm) Hiện Th.hiện HĐ bán K.Hạn trước đây(0.7500) Đầu tư AUD tháng (7.00%/năm) Mua kỳ hạn tháng lãi USD (0.7471) Luồng tiền ròng Thực mua kỳ hạn tháng lãi USD Hòan trả nợ vay lãi vay USD tháng sau Thu hồi vốn lãi đầu tư AUD Luồng tiền ròng USD + 750 + 1,000 - 1,000 - 750 0 + 2.50 - 3.346 -752.50 +1,005.833 + 1,002.487 - 750 Bài tập – Giáo Trình – Chương IV Hóan Đổi PA : Thực giao dịch hóan đổi ngọai hối : Đvt : ngàn Thời điểm Giao dịch T/hiện HĐ bán K.hạn trước đây(0.7500) Hiện Mua USD giao HĐ Hđổi (0.7485) Vay m số AUD thiếu (7.50%/năm) Luồng tiền ròng Luồng tiền AUD + 1,000 - 750 - 1,002 + 750 +2 Bán USD kỳ hạn 1m HĐ H.Đổi (0.7481) +1,002.540 tháng Hòan trả vốn lãi vay AUD sau Luồng tiền ròng USD - 750 - 2.013 + 1,000.527 - 750 BT - Giáo trình - Hóan Đổi : PHÂN TÍCH - Nguyên t c : Nếu đồng tiền dự đóan giảm giá mạnh tương lai gần, sử dụng GD HĐổi mua giao ngay, bán kỳ hạn đồng tiền Tiếp theo, sử dụng GD HĐ Spot-Next (bán giao ngay, mua kỳ hạn ngày) để tuần hòan đồng tiền phía truớc đồng tiền giảm giá mạnh xảy sử dụng GDHĐ : bán giao ngay, mua kỳ hạn cho ngày giá trị trùng ngày giá trị GD bán kỳ hạn → thu lợi nhuận - Vào ngày 01/02, thực giao dịch hóan đổi S1 với hai vế : S1-1 : Mua giao USD tỷ giá giao bình quân 120.10 S1-2 : Bán kỳ hạn USD tháng tỷ giá 119.47 (120.10 - 0.63) - Vào ngày 01/02, thực GD hóan đổi Spot-Next S2 với hai vế : S2-1 : Bán giao USD tỷ giá giao bình quân 120.10 S2-2 : Mua kỳ hạn USD ngày tỷ giá 120.081 (120.10 - 0.019) - Vào ngày 04/02, thực GD hóan đổi S3 với hai vế : S3-1 : Bán giao USD tỷ giá giao bình quân 120.10 S3-2 : Mua kỳ hạn USD tháng (trừ ngày : thương lượng) 22 tỷ giá 119.31 (120.10 - 0.79) Bài tập – Giáo Trình – Chương IV Hóan Đổi Nếu đầu tư 1,000,000 USD, bạn thực bước GD sau : Đvt : ngàn Giao dịch Tỷ giá S1-1 Mua USD 03/02 120.10 + 1,000 -120,100 S2-1 Bán USD 03/02 120.10 - 1,000 +120,100 Ngày GD Ký hiệu 01/02 Luồng tiền Ngày GT Luồng tiền ròng 03/02 USD JPY 01/02 S2-2 Mua USD 04/02 120.081 + 1,000 -120,081 04/02 S3-1 Bán USD 06/02 120.10 - 1,000 +120,100 Luồng tiền ròng 06/02 + 19 01/02 S1-2 Bán USD 03/05 119.47 -1,000 +119,470 04/02 S3-2 Mua USD 03/05 119.31 +1,000 -119,310 Luồng tiền ròng 03/05 LÃI + 160 + 179 BT - Giáo trình - Hóan Đổi : PHÂN TÍCH * Nguyên t c : Ngược lại, đồng tiền dự đóan tăng giá mạnh tương lai gần, sử dụng GD HĐổi bán giao ngay, mua kỳ hạn đồng tiền Tiếp theo, sử dụng GD HĐ Spot-Next (mua giao ngay, bán kỳ hạn ngày) để tuần hòan đồng tiền phía truớc đồng tiền tăng giá mạnh xảy sử dụng GDHĐ : mua giao ngay, bán kỳ hạn cho ngày giá trị trùng ngày giá trị GD mua kỳ hạn → thu lợi nhuận 24 ... 8,097.5 + 0.5 - 56.3 - 8,153.8 + 0.5 Bài tập – Giáo Trình – Chương Hóan Đổi (dùng FORWARD kinh doanh CIA) Tỷ giá kỳ hạn thực tế nhà tạo thị trường yết giá : Ftt(CAD/USD) tháng = 1.2025 – 1.2034... 1.2034 CAD/USD Bài tập – Giáo Trình – Chương IV (dùng kỳ hạn KD CIA) Vay 100.000 USD, thực bước kinh doanh CIA sau : Thời điểm Hiện Giao dịch Luồng tiền USD Vay USD tháng (4.75%/năm) + 100,000 Mua... +121,001 + 100,549 -121,001 - 100,396 + 153 Bài tập – Giáo Trình – Chương Hóan Đổi (dùng SWAP kinh doanh CIA) Tỷ giá kỳ hạn thực tế nhà tạo thị trường yết giá : Ftt(CAD/USD) tháng = 1.2025 – 1.2034
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai bai tap chuong 3+4 Tài Chính Doanh Nghiệp, Giai bai tap chuong 3+4 Tài Chính Doanh Nghiệp, Giai bai tap chuong 3+4 Tài Chính Doanh Nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay