PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN VÀ KHÔNG KỲ HẠN. CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THEO HAI PHƯƠNG THỨC TRÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO CỦA KẾ TOÁN. CHO VÍ DỤ MINH HỌA.

24 402 3
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:56

PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN VÀ KHÔNG KỲ HẠN. CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THEO HAI PHƯƠNG THỨC TRÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO CỦA KẾ TOÁN. CHO VÍ DỤ MINH HỌA.I. Vai trò và nhiệm vụ kế toán huy động vốn:a.Vai tròLà một nghiệp vụ kế toán phức tạp.Là một nghiệp vụ cơ bản,quan trọng tại các ngân hàng thương mại.Tăng năng suất,hiệu quả của nghiệp vụ kế toán huy động vốn.b.Nhiệm vụTính toán,ghi chép kịp thời,đầy đủ,chính xác các kỳ hạn huy động,trả lãi Bảo vệ tài sản khách hàngKiểm tra,xác định tính hợp pháp các chứng từ kế toán huy động. II. Các hình thức huy động vốnTiền gửi của khách hàngTiền gửi KKHTiền gửi tiết kiệm KKHTiền gửi tiết kiệm CKHTiền gửi CKH Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giáHuy động vốn qua đi vay. Nhóm ĐỀ TÀI: PHƯƠ NG PHÁP TÍNH HẠCH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KỲ HẠN KHÔNG KỲ HẠN CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THEO HAI PHƯƠ NG THỨC TRÊN ĐƯỢ C THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO CỦA KẾ TOÁN CHO DỤ MINH HỌA Phần 1:Kế toán nghiệp vụ huy động ốnvốn: I Vai trò nhiệm vụ kế toán huy đv ộng a.Vai trò -Là nghiệp vụ kế toán phức tạp -Là nghiệp vụ bản,quan trọng ngân hàng thương mại -Tăng suất,hiệu nghiệp vụ kế toán huy động vốn b.Nhiệm vụ -Tính toán,ghi chép kịp thời,đầy đủ,chính xác kỳ hạn huy đ ộng,trả lãi -Bảo vệ tài sản khách hàng -Kiểm tra,xác định tính hợp pháp chứng từ kế toán huy động II Các hình thức huy động vốn -Tiền gửi khách hàng  Tiền gửi KKH  Tiền gửi tiết kiệm KKH  Tiền gửi tiết kiệm CKH  Tiền gửi CKH -Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ giá -Huy động vốn qua vay III Tài khoản sử dụng kế toán huy động vốn  Tài khoản 40:các khoản nợ phủ ngân hàng nhà nước  Tài khoản 41:các khoản nợ tổ chức tín dụng khác  Tài khoản 42:tiền gửi khách hàng Kết cấu:  Bên nợ ghi: Số tiền khách hàng gửi Ngân Hàng  Bên ghi: Số tiền khách hàng gửi vào Tài khoản Tài khoản Tài khoản Tài khoản 43 – Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ giá 49 – Lãi phí phải trả 388 – Chi phí chờ phân bổ 80 – Chi phí hoạt động tín dụng IV Chứng từ sử dụng kế toán huy động vốn loại:  Giấy gửi tiền  Giấy lĩnh tiền  Số tiền gửi hay số tiền gửi  Bảng tính lãi,số chuyển khoản,phiếu thu chi,thẻ tiết kiệmKỳ phiếu,trái phiếu V Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nhận trả tiền gửi *Đối với nhận tiền gửi Thực theo quy trình luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng,đảm bảo nguyên tắc thu tiền trước,ghi sổ sau,ghi nợ trước sau.Được thực sau: Khách hàng Bộ phận kế toán Kiểm soát viên Thủ quỹ Thanh toán viên Kế toán tổng hợp(lưu trữ chứng từ) *Đối với chi trả tiền gửi Khách hàng Thanh toán viên Kiểm soát tiền mặt Kế toán tiền mặt Ki ểm soát viên Thủ quỹ Phần 2:Tiền gửi tiết kiệm I.Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn -Chủ yếu tiền nhàn rỗi dân cư,do nhu cầu chi tiêu xác định trước nên khách hàng gửi vào ngân hàng với mục đích hưởng lãi -Khách hàng gửi tiết kiệm định kỳ NH cấp sổ tiết kiệm.Nếu khách hàng rút trước hạn phải ngân hàng đồng ý hưởng mức lãi suất không kỳ hạn không hưởng lãi -Lãi suất tiền gửi kỳ hạn cao không kỳ hạn 1.Tính lãi theo phương pháp số dư:áp dụng với khoản cho vay ngắn,trung, dài hạn -Công thức: Số dư*lãi suất *Kỳ hạn( ) -Số tiền gửi tiết kiệm định kỳ -Sơ đồ lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dụ 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ Lãi suất 0.68% tháng Xử lý kế toán trường hợp sau: a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng trả lãi với lãi suất 0.2%/tháng Giải - Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng - Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng nhận trước là: 150 – 147.0012 = 2.9988 triệu đồng Nợ TK 1011 : 147.001176 triệu đồng Nợ TK 388 : 2.9988 triệu đồng TK 4232/3 tháng/N :150 triệu đồng - Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí: Nợ TK 801 : 0.9996 triệu đồng TK 388 : 0.9996 triệu đồng a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền kỳ h ạn: Nợ TK 4232:150 triệu đồng TK 1011 :150 triệu đồng b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn: Khi ngân hàng tính lãi không kỳ hạn số ti ền th ực t ế g ửi vào (t 17/7/2007 đ ến 20/9/2007: 65 ngày) – Số tiền lãi là: 147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 tri ệu đ ồng - Số tiền khách hàng nhận vào ngày 20/9/2007 là: 150 + 0.637 – 2.9988 = 147.6382 tri ệu đồng Ở đây, ta thấy xảy hai trường hợp: 1) Nếu thời điểm này, Ngân hàng phân bổ lãi vào chi phí c ả tháng, nh v ậy, ta h ạch toán ngược lại để làm giảm chi phí Nợ TK 4232 :150 triệu đồng 1011 :147.6382 triệu đồng 801 :2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637) 2) Nếu ngân hàng phân bổ lãi vào chi phí tháng đầu Lúc này, tài khoản 801 số nợ 0.9996 * =1.9992 triệu đồng, tài khoản 388 số nợ 0.9996 triệu đồng Ta hạch toán sau: Nợ TK 4232: 150 triệu đồng TK 1011 : 147.6382 triệu đồng TK 801: 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637) 388 : 0.9996 triệu đồng dụ 2: Lãi trước,khách hàng rút trước hạn: Ngày 25/10/X ông B đem sổ tiết kiệm 200 triệu đồng,kì hạn tháng,gửi ngày 10/4/X,lãi suất 0.8%/tháng,trả lãi trước đến ngân hàng xin rút toàn tiền mặt • ST lãi trả trước = 200 x 0.8% x = 14.4 tr • Số lãi phân bổ vào chi phí = 9.6 tr • Số lãi thực tế trả = 6.5 tr • Khi ông B đem gửi tiền ngân hang mở sổ tài khoản: Nợ TK 1011: 185,6 tr Nợ TK 388:14.4 tr TK 4232:200 tr ông B rút trước hạn nên ngân hàng hạch toán sau: •Thoái chi lãi Nợ TK 388: 9.6 tr TK 801: 9.6 tr • Tất toán: Nợ TK 801:6.5tr Nợ TK 4232:200tr 388:14.4tr 1011:192.1tr dụ 3: Ngày 25/10/X,bà D rút tiền gửi tiết kiệmhạn tháng,số tiền gốc 100trd,lãi su ất 0.7%/tháng,ngày gửi 15/4/X,rút tiền mặt Ngày 15/4 bà D gửi tiền: Nợ TK 1011: 100 tr TK 4232/ bà D: 100 tr Ngày 15/10 sổ bà D đáo hạnkhông rút tiền lãi nhập gốc chuyển sang kì h ạn m ới G1=104.2tr Nợ TK 491:4.2tr 4232:4.2tr ST lãi thực trả cho bà=104.2x(0.3%/30)x10=0.1042 tr - Ngày 25/10 bà đến rút sổ,do thời gian gửi thêm ng ắn,nên ST lãi th ực tr ả cho bà 104.2x(0.3%/30)x10=0.1042 tr • Cuối kỳ Nợ TK 801: 0.1042 tr  Nợ TK 491: 4,2 tr  TK 4232: 104,3042 tr = dụ 4: Khách hàng rút trước hạn:Ngày 25/10/Xbà C nộp sổ tiết kiệm hạn tháng,trả lãi sau,lãi suất 0.9%/tháng,ngày gửi 10/8/X,số tiền gốc 100 triệu đồng,xin rút toàn gốc lãi - ST lãi dự trả=100x0.9%x2=1.8 tr - ST lãi thực trả=100x(0.3%/30)x75=0.75 tr - Thoái chi lãi: Nợ TK 491: 1,8 tr TK 801: 1.8 tr - Tất toán: Nợ TK 801: 0.75 tr Nợ TK 4232: 100 tr TK 1011: 100.75 tr II Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn -Chủ yếu tiền nhàn rỗi dân cư,do nhu cầu chi tiêu không xác định nên gửi không kỳ hạn -Lãi suất thấp -Khi khách hàng đến gửi ngân hàng phải mở sổ theo dõi -Lãi nhập vốn,thường tính lãi theo nhóm ngày gửi tiền 1.Tính lãi theo phương pháp tích số -Áp dụng: khoản vay ngân hàng,tiền gửi toán,tiền gửi khônghạn -Tính lãi dự thu với tiền vay,dự trả với tiền gửi.Thực vào ngày cuối tháng Lãi phải trả tháng = ( ∑ tích số TKTG tháng × lãi khônghạn tháng ) ÷ 30 2.Hạch toán tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn -Có tính ổn định thấp -Không hưởng dịch vụ toán,chỉ gửi rút tiền mặt -Tính lãi theo phương pháp tích số Tính lãi tròn tháng Tính lãi vào ngày gần cuối tháng cho khách hàng -Hạch toán: Nếu khách hàng đến lĩnh lãi vào ngày tính lãi trả khách hàng tiền mặt Nếu không lãi nhập gốc -Sơ đồ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Lãi tiền gửi TKKKH dụ: Ngày 08/04/2014, bà A liền xin rút tiền sổ tiết kiệm khônghạn số tiền gốc ban đầu 200 triệu đồng, ngày gửi 18/01/2014, lãi suất 0,5% tháng Biết : a) Ngân hàng tính hạch toán lãi vào ngày KH gửi tiền tháng b) Ngân hàng tính hạch toán lãi vào ngày 28 hàng tháng Giải: a, - 18/2 tính lãi = 200 × 0,5% = triệu đồng - 18/3 lãi nhập gốc = 201 × 0,5% = 1,005 triệu đồng - 08/4 lãi phải trả = ( 201,005 × 0,5%×20 ) ÷ 30 = 0,67 triệu đồng - 08/4 bút toán Nợ TK801: 0,67 triệu đồng Nợ TK 423 : 201,005 triệu đồng TK 1011: 201,675 triệu đồng b, - 28/1 tính lãi = (200 × 0,5% × 10) ÷ 30 = 0,3333 triệu đồng - 28/2 lãi nhập gốc = 200,3333 × 0,5% = 1,0016 triệu đồng - 28/3 lãi = 201,0016 × 0,5% =1 005 triệu đồng 8/4 lãi = (202,0066 × 0,5% × 10) ÷ 30 = 0,3367 triệu đồng Bút toán: Nợ TK 801: 0,3367 triệu đồng Nợ TK 4231 : 202,3433 triệu đồng TK 1011: 202,68 triệu đồng III sở dồn tích -Định nghĩa: “Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền” dụ : Khi huy động vốn, trả lãi lần đáo hạn, hàng tháng NH phái tính lãi d ự chi phải dự chi trả lãi cho khoản ngân hàng vay tươ ng lai không th ể để đến tận cuối kì hạn gử i mớ i hạch toán lần làm cho việc hoạch toán chi lúc nhi ều tiền mà nhữ ng tháng trướ c chi ra, làm giảm bớt gánh n ặng cho ngân hàng vào cuối kì hạn toán Ưu điểm sở dồn tích  giúp cho kế toán ghi nhận phản ánh tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp không nằm doanh nghiệp khoản phải thu khách hàng, hay khoản vốn chiếm dụng tổ chức, cá nhân bên đơn vị nợ phải trả Kết luận Một lần phải khẳng định hoạt động huy động vốn ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại nói riêng kinh tế nói chung Đặc biệt nước ta nay, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển đòi hỏi cấp bách, Ngân hàng thương mại cần phấn đấu, tìm tòi đổi phương thức huy động vốn, trọng tâm cần đổi công tác huy động vốn Tuy nhiên điều phụ thuộc nhiều vào thời gian, đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng mặt xây dựng chế độ, khảo sát thực tế tùy theo điều kiện vận dụng Ngân hàng thương mại để giải pháp thiết thực ... lãi -Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cao không kỳ hạn 1 .Tính lãi theo phương pháp số dư:áp dụng với khoản cho vay ngắn,trung, dài hạn -Công thức: Số dư *lãi suất *Kỳ hạn( có ) -Số tiền gửi tiết kiệm. .. tháng × lãi không kì hạn tháng ) ÷ 30 2 .Hạch toán tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn -Có tính ổn định thấp -Không hưởng dịch vụ toán, chỉ gửi rút tiền mặt -Tính lãi theo phương pháp tích số Tính lãi. .. định kỳ -Sơ đồ lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn  Ví dụ 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ Lãi suất 0.68% tháng Xử lý kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN VÀ KHÔNG KỲ HẠN. CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THEO HAI PHƯƠNG THỨC TRÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO CỦA KẾ TOÁN. CHO VÍ DỤ MINH HỌA., PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN VÀ KHÔNG KỲ HẠN. CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THEO HAI PHƯƠNG THỨC TRÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO CỦA KẾ TOÁN. CHO VÍ DỤ MINH HỌA., PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN VÀ KHÔNG KỲ HẠN. CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THEO HAI PHƯƠNG THỨC TRÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO CỦA KẾ TOÁN. CHO VÍ DỤ MINH HỌA., Phần 1:Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, -Sơ đồ lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay