MARKETING Căn Bản CHUONG 3 edition 2 0

70 102 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:54

N G U Y Ê N LÝ Chương HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Chương 2- slide Hình 2.1 Mô hình mở rộng quy trình Marketing Chương 3- slide Hành vi người tiêu dùng • • • • Chủ đề Mô hình hành vi người tiêu dùng Các yếu tố ảnh hưởng Các loại hành vi mua Quy trình định mua Chương 3- slide Thị trƣờng ngƣời tiêu dùng hành vi mua NTD Nắm chất thị trường người tiêu dùng Hiểu đặc trưng thị trường người tiêu dùng Vẽ mô hình hành vi mua người tiêu dùng Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Chương 3- slide 3.1 Một số khái niệm • • • • • • Nhu cầu Mong muốn Sản phẩm Sức cầu Thị trường Hành vi người tiêu dùng Chương 3- slide Một số khái niệm Nhu cầu (Needs) • Nhu cầu trạng thái cảm thấy thiếu thốn người • Khi nhu cầu không thoả mãn – Tìm cách thoả mãn – Hạn chế nhu cầu Mong muốn (Wants) • Mong muốn hình thức cụ thể để thoả mãn nhu cầu Mong muốn chịu ảnh hưởng văn hoá đặc điểm cá nhân Chương 3- slide Chương 3- slide Một số khái niệm Sản phẩm (Product) • Sản phẩm thứ cung cấp cho thị trường nhằm thoả mãn nhu cầu mong muốn • Bao gồm: Sản phẩm hữu hình dịch vụ Chương 3- slide Một số khái niệm Sức cầu (demand) • Ước muốn trở thành sức cầu (demand) người tiêu dùng có đủ khả chi trả để có sản phẩm • Nhu cầu trở thành hành vi mua hàng Chương 3- slide Một số khái niệm Thị trường (Market) • Thị trường tập hợp người mua có thật tiềm sản phẩm – Thị trường người tiêu dùng • Là tập hợp người tiêu dùng cuối – Thị trường tổ chức Chương 3- slide 10 Nhóm yếu tố cá nhân Điều kiện kinh tế • Điều kiện kinh tế cá nhân định sản phẩm mà người lựa chọn Chương 3- slide 56 Nhóm yếu tố cá nhân Phong cách sống Là khuôn mẫu định cá nhân thể hoạt động, sở thích quan điểm họ – Hoạt động: làm việc, thói quen, mua sắm, hoạt động thể thao, xã hội v.v… – Sở thích: ăn uống, thời trang, giải trí v.v… – Quan điểm: thân, vấn đề xã hội, công việc, kinh doanh, sản phẩm v.v… • Cùng nhóm văn hóa, địa vị xã hội, nghề nghiệp có cách sống hoàn toàn Chương 3- slide 57 khác Phong cách sống Chương 3- slide 58 Nhóm yếu tố cá nhân Cá tính • Cá tính ( Personality) đặc điểm riêng biệt dẫn đến hành vi cách thức ứng xử ổn định cá nhân đáp lại tác nhân kích thích môi trường sống • Cá tính có ảnh hưởng cụ thể rõ nét lên hành vi tiêu dùng cá nhân Chương 3- slide 59 Cá tính Chương 3- slide 60 Nhóm yếu tố tâm lý Động Niềm tin thái độ Cảm nhận Tiếp thu Chương 3- slide 61 Khảo sát khách hàng mua xe máy từ độ tuổi 20-25 - Họ có nhu cầu mua xe máy không? Tại họ lại mua? - Họ thực tìm kiếm gì? Cần thõa mãn nhu cầu gì? - Khi nhu cầu chuyển thành định mua? Chương 3- slide 62 Nhóm yếu tố tâm lý Động Động nhu cầu cường độ mạnh thúc đẩy người tìm cách để thoả mãn nhu cầu Chương 3- slide 63 Nhóm yếu tố tâm lý Động • Nhà marketing phải khám phá động ảnh hưởng đến định mua thị trường mục tiêu • Triển khai chiến lược marketing thúc đẩy nhu cầu trở thành động để kích thích mua sản phẩm Chương 3- slide 64 Nhóm yếu tố tâm lý Cảm nhận  Một người có động sẵn sàng hành động Hành động chịu tác động cảm nhận người tình hình • Cảm nhận trình người chọn lọc, xếp giải thích thông tin để hình thành nên tranh toàn cảnh có ý nghĩa Quan tâm có chọn lọc Điều chỉnh có chọn lọc Ghi nhớ có chọn lọc Chương 3- slide 65 Nhóm yếu tố tâm lý Sự tiếp thu Sự tiếp thu diễn tả thay đổi hành vi cá nhân từ kinh nghiệm mà họ trải qua • Tùy thuộc vào hiểu biết sản phẩm cảm nhận tiêu dùng, cá nhân có hành vi khác biệt tiêu dùng sản phẩm • Quá trình tiếp nhận thông tin, tiêu dùng, đánh giá làm người tiêu dùng có kiến thức kinh nghiệm sản phẩm Chương 3- slide 66 Nhóm yếu tố tâm lý Niềm tin thái độ • Niềm tin ý nghĩa cụ thể mang tính miêu tả mà người có vật hay vấn đề Niềm tin xuất phát từ kiến thức, quan điểm, hành động trải qua • Thái độ đánh giá mang tính tình cảm tốt, xấu, xu hướng tương đối quán cá nhân có tính chất thuận lợi hay bất lợi vật hay vấn đề Chương 3- slide 67 Chương 3- slide 68 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG VĂN HÓA • VĂN HÓA • NHÓM VĂN HÓA • TẦNG LỚP XÃ HỘI CÁ NHÂN XÃ HỘI • NHÓM ẢNH HƢỞNG • GIA ĐÌNH • VAI TRÒ VÀ ĐỊA VỊ XÃ HỘI • • • • TUỔI TÁC VÀ GIAI ĐOẠN SỐNG NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CÁ TÍNH VÀ PHONG CÁCH SỐNG • • • • TÂM LÝ ĐỘNG CƠ CẢM NHẬN SỰ TIẾP THU NIỀM TIN VÀ THÁI ĐỘ NGƢỜI MUA Chương 3- slide 69 Xin chân thành cảm ơn lắng nghe quý vị! ... chiến lược marketing thực marketing mix Chương 3- slide 12 Mô hình hành vi người tiêu dùng Các nhân tố kích thích Marketin Môi g trƣờng -Sản - Kinh tế phẩm - KHKT - Giá - Văn hóa -Phân - Chính phối... Phản ứng khách hàng - Lựa chọn hàng hóa - Lựa chọn nhãn hiệu - Lựa chọn nhà cung ứng - Lựa chọn thời gian mua -Lựa chọn khối lượng mua (Có thể quan sát được) Chương 3- slide 13 3.2 QUY TRÌNH RA... Chương 3- slide Chương 3- slide Một số khái niệm Sản phẩm (Product) • Sản phẩm thứ cung cấp cho thị trường nhằm thoả mãn nhu cầu mong muốn • Bao gồm: Sản phẩm hữu hình dịch vụ Chương 3- slide
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING Căn Bản CHUONG 3 edition 2 0, MARKETING Căn Bản CHUONG 3 edition 2 0, MARKETING Căn Bản CHUONG 3 edition 2 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay