MARKETING CB CHUONG 1 edition 2 0

20 146 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:53

N G U Y Ê N LÝ Chƣơng TỔNG QUAN CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC • Thời gian: 45 tiết • Mục tiêu: – Trang bị kiến thức có tính hệ thống • Nội dung: – Khái niệm marketing khái niệm liên quan – Những tác nhân môi trường marketing – Thu thập thông tin từ thị trường – Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng – Lựa chọn thị trường mục tiêu chiến lược marketing-mix Chƣơng 1- slide CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC • Về kiến thức: người học cần nắm vững khái niệm kiến thức Marketing • Về kỹ năng: người học vận dụng kiến thức học để giải thích nội dung hoạt động marketing riêng lẻ doanh nghiệp 10/24/2014 Chƣơng 1- slide • Tài liệu học tập: – Bài giảng – Những Nguyên lý marketing Philip-Kotler (Nxb Lao động xã hội) – Principles of Marketing, 14th Edition Kotler & Armstrong – Tài liệu tham khảo khác • Thang điểm: – Điểm thi cuối học kỳ chiếm 60% – Các hoạt động lại chiếm 40% Chƣơng 1- slide NỘI DUNG CHI TIẾT Chương I: Tổng quan marketing Chương II: Môi trường marketing Chương III: Nghiên cứu marketing Chương IV: Hành vi người tiêu dùng Chương V: Phân khúc thị trường Chương VI: Sản phẩm Chương VII: Định giá Chương VIII: Phân phối Chương IX: Quảng bá (Xúc tiến) Chƣơng 1- slide 1.1 Quá trình phát triển Marketing Chƣơng 1- slide 1.1 Quá trình phát triển Marketing Sản xuất hàng hóa Trao đổi Quan hệ người bán với người mua Quan hệ người bán với người bán Để giải quan hệ mâu thuẫn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá Sự đời marketing Chƣơng 1- slide 1.2 Bản chất Marketing Marketing trình làm việc với thị trƣờng để thực trao đổi nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn người” Chƣơng 1- slide Bản chất Marketing Các cấp độ nhu cầu Nhu cầu tự nhiên Mong muốn Nhu cầu có khả toán Cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận Nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù; đòi hỏi đáp lại hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hóa tính cách cá nhân người Nhu cầu tự nhiên mong muốn phù hợp với khả mua sắm người Chƣơng 1- slide Bản chất Marketing Một số thuật ngữ cốt lõi Giá trị Sự đánh giá người tiêu dùng khả sản phẩm việc thỏa mãn nhu cầu họ Chi phí Tất hao tổn mà người tiêu dùng bỏ để có lợi ích tiêu dùng sản phẩm mang lại Sự thoả mãn Mức độ trạng thái cảm giác người tiêu dùng bắt nguồn từ việc so sánh kết thu từ việc tiêu dùng sản phẩm với kỳ vọng họ Trao đổi Hành động tiếp nhận sản phẩm mong muốn từ người cách đưa cho họ thứ khác Thị trƣờng Bao gồm tất khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu mong muốn Nếu không hiểu biết đầy đủ thuật ngữ hiểu đầy đủ chất marketing 1.3 Các quan điểm Marketing • • • • • Marketing định hướng sản xuất Marketing định hướng sản phẩm Marketing định hướng bán hàng Marketing định hướng vào nhu cầu Marketing xã hội Chƣơng 1- slide 11 1.4 Khái niệm Marketing “Marketing trình quản trị nhận biết, dự đoán đáp ứng nhu cầu khách hàng cách có hiệu có lợi” (CIM- UK’s Chartered Institue of Marketing) “Marketing tiến trình qua cá nhân nhóm đạt nhu cầu mong muốn việc sáng tạo trao đổi sản phẩm giá trị bên” (“Những nguyên lý tiếp thị”, Philip Kotler Gary Armstrong, 1994) Chƣơng 1- slide 12 1.4 Khái niệm Marketing “Marketing quy trình tạo giá trị cho khách hàng xây dựng mối quan hệ với họ để đạt giá trị từ khách hàng” [Kotler, PoM 14, 2012] Chƣơng 1- slide 13 1.5 Vai trò • Hướng dẫn doanh nghiệp nghệ thuật phát nhu cầu, làm hài lòng khách hàng, tạo chủ động kinh doanh • Là cầu nối để doanh nghiệp thực tốt mối quan hệ dung hòa lợi ích bên • Kết nối toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp với thị trường • Công cụ cạnh tranh Chƣơng 1- slide 14 1.6 Mục tiêu Tối đa hóa tiêu thụ Tối đa hóa thỏa mãn khách hàng Tối đa hóa chất lượng sống GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU !!! Chƣơng 1- slide 15 1.7 Tổ hợp Marketing (Marketing – Mix) Marketing - mix tập hợp yếu tố biến động kiểm soát Marketing mà công ty phối hợp để tạo đáp ứng theo mong muốn thị trường mục tiêu MM Price Place Product Promotion Chƣơng 1- slide 16 1.7 Tổ hợp Marketing (Marketing – Mix) Chƣơng 1- slide 17 Hình 2.1 Mô hình mở rộng quy trình Marketing Chƣơng 1- slide 18 1.8 Thách thức với doanh nghiệp • • • • Sự phát triển marketing xã hội Sự bùng nổ CNTT Internet Toàn cầu hóa kinh tế giới Trách nhiệm xã hội đạo đức nghề nghiệp Chƣơng 1- slide 19 Xin chân thành cảm ơn lắng nghe quý vị! ... Armstrong, 19 94) Chƣơng 1- slide 12 1. 4 Khái niệm Marketing Marketing quy trình tạo giá trị cho khách hàng xây dựng mối quan hệ với họ để đạt giá trị từ khách hàng” [Kotler, PoM 14 , 2 0 12 ] Chƣơng 1- ... động marketing riêng lẻ doanh nghiệp 10 /24 /2 01 4 Chƣơng 1- slide • Tài liệu học tập: – Bài giảng – Những Nguyên lý marketing Philip-Kotler (Nxb Lao động xã hội) – Principles of Marketing, 14 th Edition. .. Chƣơng 1- slide 14 1. 6 Mục tiêu Tối đa hóa tiêu thụ Tối đa hóa thỏa mãn khách hàng Tối đa hóa chất lượng sống GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU !!! Chƣơng 1- slide 15 1. 7 Tổ hợp Marketing (Marketing – Mix) Marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING CB CHUONG 1 edition 2 0, MARKETING CB CHUONG 1 edition 2 0, MARKETING CB CHUONG 1 edition 2 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay