bài giảng powpoi phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quóc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại

14 548 7
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:46

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠINội dung bài có 3 phần:1 Căn cứ hoạch định đường lối chính sách pháp luật của đảng, nhà nước về phát triển kinh tế gắn với củng cố QPAN (cơ sở lý luận)2 Nội dung chủ yếu của đường lói chính sách pháp luật của đảng, nhà nước về phát triển kinh tế găn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.3 Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế găn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoạị BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG -AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NỘI DUNG BÀI GIẢNG Căn hoạch định đường lối sách pháp luật đảng, nhà nước phát triển kinh tế gắn với củng cố QP-AN (cơ sở lý luận) Nội dung chủ yếu đường lói sách pháp luật đảng, nhà nước phát triển kinh tế găn với tăng cường củng cố QP-AN hoạt động đối ngoại tình hình Một số giải pháp để nâng cao hiệu thực đường lối sách pháp luật đảng nhà nước phát triển kinh tế găn với tăng cường củng cố QP-AN hoạt động đối ngoạị I CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI Căn mặt lý luận Lý luận CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển KTXH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại Chủ nghĩa Mác Lê nin khẳng định: KT - XH, QP- AN đối ngoại… tồn khách quan trọng đời sống XH có quan hệ chặt chẽ, tạo thành hệ thống tác động lẫn nhau, lĩnh vực hoạt động khác chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tiền đề điều kiện để tồn phát triển Căn mặt lý luận Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng HCM hình thành nên tảng truyền thống dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại tư tưởng người thể rõ tính kế thừa truyền thống cha ông ta từ ngàn xưa để lại * Người kế thừa truyền thống, kinh nghiệm quý báu dân tộc lịch sử hàng ngàn năm dựng nước giữ nước * Chủ tịch HCM vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin phát triển kinh tế gắn với củng cố QP,AN đối ngoại nhiều vấn đề quan để phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố QP-AN đối ngoại Căn thực tiễn Thực tiễn phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP- AN hoạt động đối ngoại cách mạng nước ta từ 1945 đến a Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cứu nước - Giai đoạn 1945- 1954: lời kêu gọi “toàn quốc kháng chiến Chủ tịch HCM” Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” Vừa chiến đấu, vừa sản xuất - Trong kháng chiến chống Mỹ, Giai đoạn 1954- 1975: Miền bắc xây dựng chế độ XHCN xây dựng hậu phương lớn cho Miền nam Đại hội lần thứ III Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền bắc, đấu tranh thống nước nhà Căn thực tiễn b Từ năm 1975 tới * Những kết đạt Trong bối cảnh mới, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều nghị quyết, luật pháp, sách để lãnh đạo, tổ chức quản lý công phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại để tái thiết đất nước Những thành tựu đạt sau 30 năm đổi trình đại hội XII, khẳng định: “Sức mạnh mặt đất nước nâng lên, kiên kiên trì đấu tranh bảo vệ độ lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ…Quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu…” b Từ năm 1975 tới * Những tồn tại, khó khăn, thách thức Phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP,AN hoạt động đối ngoại gặp khó khăn hiệu Thể chế hóa quan điểm, chủ trương phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP,AN hoạt động đối ngoại điều kiện hội nhập kinh tế giới chậm, chưa theo sát biến đổi tình hình khu vực, giới yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam gia nhập WTO hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới Sự kết hợp công tác nghiên cứu dự báo tình hình đối tác, đối tượng phát triển KT-XH, quan hệ đối ngoại có lúc chưa gắn chặt với nghiên cứu b Từ năm 1975 tới * Những tồn tại, khó khăn, thách thức Gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP,AN HĐĐN chưa triển khai rộng khắp tất lĩnh vực đời sống xã hội Phương thức phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại gắn với QP,AN chưa đa dạng phong phú sát với điều kiện cụ thể thực tiễn cách mạng Ở số ngành, lĩnh vực phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại mang nặng tính hình thức, hiệu thấp Những nhân tố tác động đến phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại thời kỳ a Thuận lợi Những thành tựu công đổi Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đạt trì tốc độ tăng trưởng cao VH – XH tiến nhiều mặt; việc giải vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; đời sống nhân dân cải thiện Phát huy dân chủ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố; hiệu lực, hiệu hoạt động Nhà nước nâng lên; công tác xây dựng Đảng tăng cường, đạt số kết tích cực Quốc phòng – an ninh tăng cường Quan hệ đối ngoại có bước phát triển, hội nhập quốc tế mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế nước ta nâng cao b Khó khăn, thách thức Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp Những hạn chế, yếu lĩnh vực GD-ĐT, KH-CN, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, giao thông Nền dân chủ XHCN sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa phát huy đầy đủ Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, chất lượng hoạt động MTTQ, đoàn thể chuyển biến chậm Còn tiềm ẩn yếu tố gây ổn định trị - xã hội Những biểu xa rời mục tiêu CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có diễn biến phức tạp, tình trạng suy thoái tư tưởng tri, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên, công chức tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại b Khó khăn, thách thức Các lực thù địch tiếp tục thực âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ trị nước ta Bối cảnh giới thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường Trên giới xuất số loại hình chiến tranh kiểu Đông Nam Á trở thành địa bàn cạnh tranh liệt thị trường tài nguyên; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp Tình hình kinh tế, trị, an ninh nước, khu vực quốc tế đã, đang, tác động mạnh đến lựa chọn quan điểm, phương châm, nội dung, biện pháp, đối sách cụ thể, đối tác hướng ưu tiên, đối tượng cần tập trung đấu tranh trình phát triển KT-XH gắn với củng cố, tăng cường QP, AN hoạt động đối ngoại II NỘI DUNG CHỦ YẾU ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ MỚI Phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại tạo nên sức mạnh tổng hợp thực thắng lợi công xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Phát triển KT-XH sở để tăng cường, củng cố QP,AN mở rộng hoạt động đối ngoại Tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển KT-XH, công nghiệp hoá đại hoá đất nước, mở rộng hoạt động đối ngoại Mở rộng hoạt động đối ngoại tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường, củng cố QP,AN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ MỚI Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại thời kỳ Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ nhân dân phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại Không ngừng đổi phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại Đổi xây dựng thực lộ trình phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại Tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP,AN hoạt động đối ngoại ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG MUÔN NĂM CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ SỨC KHỎE, CÔNG TÁC TỐT XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... động đối ngoại Không ngừng đổi phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP ,AN hoạt động đối ngoại Đổi xây dựng thực lộ trình phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP ,AN hoạt động đối ngoại. .. ngoại nhiều vấn đề quan để phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố QP -AN đối ngoại Căn thực tiễn Thực tiễn phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP- AN hoạt động đối ngoại cách mạng... thức Gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP ,AN HĐĐN chưa triển khai rộng khắp tất lĩnh vực đời sống xã hội Phương thức phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP ,AN hoạt động đối ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng powpoi phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quóc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, bài giảng powpoi phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quóc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, bài giảng powpoi phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quóc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay