ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 1954)

24 27 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:41

MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ủ ủ ủ (1945 - 1954) 1954 ã ầ ệ V ệ N m ăm 1945 ệ m m ọ ệ ủ ủ ăm ủ m ệ - ã 1945 - 1954 N ; m ầ ã ệ õ ệ “lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh” ỉ ã ầ m m “đánh nhanh thắng nhanh” “bình định lấn chiếm” ủ ; ệ N m B N m - Ngãi - Bình - Phú) m m ã ú m ủ ọ ẫ m ỉ m N m m B ; í ủ m N ủ m ầ ỉ m ủ ầ ủ ; V ; ệ m N ; ệ m ủ … m ă ũ m ệ ủ Vệ N m V ọ hánh o cu c háng chiến chống 1954)” m N ệ m : Về ý nghĩa hoa học ỏ m í ă í ; ệ “ ấu tranh qu n s th c d n háp Vệ N m m ọ ẽ ầ m ăm m m ; ăm 1945 1945-1946 1947-1954 m ú ú ổ m ăm 1954 í m õ ệm ọ ệ m ỳ 1945-1954 Về ý nghĩa th c tiễn ổí ụ ụ ọ M m m m ụ ỉ ệ m ằm ỉ ệ ệ m ầ ệ ẻ ệ ụ ọ ủ ã ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đ tƣ n n n cứu 1945 - 1954 m ệm 2.2 P m v n n cứu - Về h ng gian: ỉ - Về th i gian: -1945 m ỳ 1945 - 1954 m ầ 8-1954 m ú m õ m tháng 10-1945 - Về n i dung: B ủ ỉ ; ủ m ệ ủ V í ệ ệ ă V ; ệ ệ m ầ ũ ; ủ m m í ủ V ; ẽ í MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đíc n n cứu ệ ệ ệ ỳ 1945 - 1954 ; m õ ụ ủ ủ ủ ú ú m ệm ệ ninh ệ 3.2 N ệm vụ n n cứu - Ph í - ã - m õ mm ủ m ủ ; ủ ủ ỉ ủ ệ m ệ 1945-1946 1947-1954 í m ủ ; ú ú m ệm ỉ ăm 1945 ăm 1954 ụ ệ NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 N uồn tà l ệu -C ă ệ ủ ủ ỉ ủ Khánh Hòa; ẩm ủ C ủ C íM ã N ỳ C ủ ă ủ ỳ 1945 - 1954 ệ ệ Cụ ệ m gia III, Trung m Vệ N m B -C ỳ Nam nói chung ẩm ủ ã í B ổ ệ m m B II m ỉ ệ Vă IV ệ ỉ ủ Vệ ủ Vệ N ỳ 1945 - 1954; ; Vệ N m ỉ ệ ọ ă ỳ -M m ỉ ỷ ; ọ ă í - ệ ã m í ệ ủ m 4.2 P ƣơn p áp n n cứu ọ C íM y, trình Mác - í m ủ m Vệ N m D ú ụ ủ N ụ ă ã ỏ ổ ằm ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Thứ ệ m Thứ hai ú ú m ú ụ ầm … ụ m ệ í ủ ệ m ổ õm ăm 1945 - 1954 ầ ẳ ủ ệm ừ ăm 1945 m ủ ăm 1954 a bàn ủ m ụ ủ ninh Thứ ba ệ N ủ í ầ ủ ổ ủ ệ ủ ; m ọ ỉ BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN N ầ m ầ (5 trang) ụ ụ m4 : C 1: ổ C 2: u tranh quân s C 3: C 4: m m ầ (4 trang) 1945 - 1954) ệ ụ ệ m 14 (1945 - 1946) (42 trang) (1947 - 1954) (62 trang) ệm (21 trang) CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1.1 N óm côn trìn n n cứu đấu tran quân tron k án c ến c n t ực dân P áp (1945 - 1954) Ban Nghiên c u l ch s quân s thu c Tổng cục Chính tr (1974), Lịch sử Qu n đ i nhân dân Việt Nam, t N ND HN Lê Trọng T n (1984), Chiến cu c ng Xu n - 1954 - M t bước phát triển sáng tạo nghệ thuật quân s Việt Nam, Nxb ND N B C ỉ o tổng k t chi n tranh tr c thu c B Chính tr (1996), Tổng kết cu c kháng chiến chống th c dân Pháp - Thắng lợi học, Nxb CTQG, HN Nguy n M nh Hà (1996), Chính sách trị, quân s Pháp Việt Nam giai đoạn 1945 1954 nguyên nhân thất bại chúng Ngoài ra, có nhi u vi c n ho c kháng chi n ch ng th c dân Pháp Các công trình nghiên c ã ần làm sáng tỏ nhi u n i dung quan trọng cu c kháng chi n ch ng th c dân m n bi n, s o củ ng, học kinh nghiệm i v i ho Khánh Hòa hầ ỉm c trình bày m t cách khái quát thông qua trình nghiên c u ho ng Quân khu ho c qua việc kh o c u l ch s u tranh cách m ng tỉnh Nam Trung B 1.1.2 N óm côn trìn n n cứu đấu tran quân K án Hòa tron k án c ến c n t ực dân P áp Ban Nghiên c u l ch s ng thu c Tỉnh ủy Phú Khánh (1980), năm hoạt đ ng ảng b CSVN tỉnh Phú Khánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Khánh n hành BCHQS tỉnh Khánh Hòa (1998), L c lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa - Ba mươi năm x y d ng chiến đấu chiến thắng (1945 - 1975), BCHQS tỉnh Khánh Hòa n BC ng b tỉnh Khánh Hòa (2001), Lịch sử ảng b ảng C ng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1930 - 1975), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa n hành Tỉnh ủy, H ng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, B ệnh Quân khu Viện L ch s Quân s Việt Nam (2005), Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa Nam Trung B : Hồi đầu kháng chiến chống th c dân Pháp (1945 - 1947), N ND N… Nhìn chung, công trình ã m tỏ vai trò củ ng b tỉnh Khánh Hòa, BCHQS tỉnh Khánh Hòa ã o quần chúng nhân dân LLQS ti n hành cu c kháng chi n toàn diện ch ng th ổi b t lên nh ng ho Nhìn chung, công trình nghiên c tác gi ã c n l ch s Việt Nam th i kỳ 1945 - 1954 í i phát cu c chi quan l ng quân s , nghệ thu t quân s bên liên quan k t qu cu c chi m ts v liên quan nb ic mm ng thái th c dân Pháp cu c chi m c Việ N m ã c tác gi lí gi i 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU Că mụ í ệm vụ ng ph m vi nghiên c u lu ; nh ng thành t c nghiên c u v Khánh Hòa th i kỳ kháng chi n ch ng th c dân Pháp (1945 - 1954), lu n án t p trung nghiên c u nh ng n i dung sau: Thứ nhất, làm rõ nhân t t nhiên, kinh t , xã h i, truy n th ng l ch s Khánh Hòa kháng chi n ch ng th c dân Pháp v i nh ng thu n l ă ụ th Thứ hai í m m ủ n k ho ch xâm c th i v i Khánh Hòa; chủ Trung ng, Liên khu ủy 5, Tỉnh ủy Khánh Hòa v Thứ ba, làm rõ trình chuẩn b , xây d ng phát tri n LLQS, s hình thành hệ th ă a cách m a bàn Khánh Hòa Thứ tư, phân tích làm rõ di n bi n ho t qu ủ u tranh quân dân Khánh Hòa kháng chi n ch ng th c dân Pháp (1945 - 1954) Thứ năm, rút nh m vai trò ho ng nghiệp kháng chi n ch Khánh Hòa (1945 - 1954 ũ ú ú m t s học kinh nghiệm nhìn từ ho m ch C ƣơn ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA (1945 - 1946) 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 2.1.1 Đặc đ ểm tự nhiên kinh tế - xã hội 2.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên m t nhiên Khánh Hòa nhìn chung có nhi u thu n l i cho ho u tranh quân s c yêu cầu m t cu c chi n tranh tòan dân, toàn diện i v i ta, v í a hình tỉnh Khánh Hòa vừa có vùng xen kẽ rừng núi, nông thôn, ng bằng, thành th vừa có bi n ; c biệ u có dãy núi bao quanh v i hệ th ũ o nh ng thu n tiện việc che d u l ng xây d ă kháng chi i v i th v ti m l c kinh t , c biệt v trang thi t b ện quân s nên có nh ng thu n l i nh nh việc tri n khai binh l c biệt bằ ng bi n Tuy nhiên, m nh a hình b chia c t b i dãy núi hệ th ng sô ũ ã m ts ă rong công tác o, huy, v n chuy n ti p t , nh t tri n khai chi n d ch quân s quy mô l n 2.1.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Cũ C m ng tháng Tám 1945 ũ ă ủ ch ũ l i r t n ng n dân trí th p kém, kinh t nghèo nàn l c h u, n e ọ i s ng nhân dân Hệ th ng quy n cách m ng từ tỉ non trẻ cán b c yêu cầu m i cách m D ệm vụ củ ng b nhân dân Khánh Hòa lúc ph i nhanh chóng t p trung củng c , b o vệ quy c tiên ổ nh tình hình tr , kiện toàn kh t toàn dân, xây d ng quy n c p v ng m nh, ch ng gi c d t, gi i thiệ is i dân, tích c c chuẩn b sẵn sàng chi u b o vệ c 2.1.2 Truyền thống yêu nước cách mạng nhân dân Khánh Hòa Trong su t chi u dài l ch s ã n bỉ u tranh v sinh t n; ng anh ũ vệ ng l i th l c th ng tr bóc l t gi c ngo m b o , c Chính từ trình ã ần ú n th c cách m ng nhân dân Khánh Hòa 2.2 ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRƢỚC NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (TỪ THÁNG 10-1945 ĐẾN THÁNG 12-1946) 2.2.1 K án Hòa sau Các m n T án Tám năm 1945 âm mƣu, àn độn đán c ếm N a Tran - K án Hòa t ực dân P áp 2.2.1.1 Tình hình Khánh Hòa sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 C m m ăm 1945 ũ ệ Vệ N m m ủ mệ ủ m D ã ủ í m ỉ ổ mọ m ẩ m í ủ M Vệ M m m 2.2.1.2 Âm mưu hành động đánh chiếm Nha Trang Khánh Hòa thực dân Pháp Sau chi m c v trí trọng y u thành ph Sài Gòn G nh, ki m soát trụ ng giao thông huy t m ch, l p c m quân s , quân Pháp từ c leo thang chi n tranh, m r ng vùng chi m V i s tr giúp quân Anh, B mm n chinh Pháp D ng Leclerc v ch k ho ch chi c “lợi dụng s có mặt qu n đ i Anh để làm chủ toàn b vùng lãnh thổ Nam vĩ tuyến 16” [189, tr 2] nằm v trí chi c nên Nha Trang - Khánh Hòa mụ ầu tiên th c dân Pháp k ho ch m r ng chi n tranh Nam Trung B 2.2.2 Chủ trương Đảng hoạt động xây dựng trận kháng chiến 2.2.2.1 Chủ trương Đảng S mn mb mm ng th c dân Pháp, th c s o củ i tháng 9-1945, X ủy Trung B m H i ngh quân s i s chủ trì Nguy n Chánh, Ủ ng qu c phòng mi n Nam Trung B , bàn k ho i phó v i tình hu ng quân Pháp m r ng chi n tranh Nam Trung B H i ngh ủ nh nh: th m Nha Trang uy hi p tr c ti p ng chi viện l ng mi n B c, mi n Trung vào Nam B Cho nên vây ch t gi c Pháp Nha Trang, kìm chân chúng yêu cầu b c thi m ã ng b , Chính quy n cách m ng mi n Trung, tr c ti ng b , quân dân Khánh Hòa” H i ngh ã nh m t s n i dung c p bách, g m: “ m b o giao thông thông su chi viện Nam B kháng chi n; huy ng nhân dân ch ng th m ; ng l ng quân s từ B c Trung Trung B ă ng cho tỉnh c c Nam Trung B ; l p Ủy ban Quân Nam phần Trung B t i huy cu c chi u c c Nam Trung B 2.2.2.2 Hoạt động xây dựng trận kháng chiến B c vào th i kỳ m i, nhiệm vụ quan trọng quân dân Khánh Hòa lúc t p trung xây d ng củng c quy n dân chủ nhân dân c p, ẩy m nh việc phát tri xây d ng LLVT l n m nh làm chỗ d a v ng ch c cho quần chúng nhân dân ; ng th i nhanh chóng tri n khai sách m i nhằm em i quy n l i b c thi ng viên toàn dân chuẩn b m c vào cu c kháng chi n ch ng th m c 2.2.3 Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa (từ t án 10-1945 đến t án 2-1946) 2.2.3.1 Tiến công vị trí chiếm đóng quân Pháp Nha Trang Bằng ti ng nổ m t qu b c c a hầm xe l a s ng Ngọc Hiệp, Nha Trang) vào lúc gi sáng ngày 23-101945, Ban Chỉ huy M t tr n Nha Trang, h lệnh cho t t c V a Nam ti n t n công vào mục tiêu chi m củ ch toàn th xã Nha Trang Sau m t m n u quy t liệt gây cho quân Pháp nhi u thiệt h i, ch p hành chủ Tỉnh ủy Ủy ban Kháng chi n tỉnh, Ban Chỉ huy M t tr n Nha Trang lệ ũ c rút dần l ng khỏi th xã, củng c tổ ch c, l p phòng n chi u, l i m t b ph n công an, trinh sát ti p tục chi u, diệt ác trừ gian 2.2.3.2 Lập phòng tuyến bao vây, kìm chân quân Pháp nội thị Nha Trang - Lập phòng tuyến La San - Chợ Mới – Bretelles - Lập phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng 2.2.3.3 Rút lực lượng khỏi Nha Trang, chuyển hướng tác chiến đánh địch 10 c s uy hi p m nh kẻ thù, so sánh l ng (th i m tháng 2-1946), ch m t nhi u, nh t v ũ í trang b ; quân Pháp ã bao vây Nha Trang từ ng, v y s chuy ng, rút l ng khỏi th xã Nha Trang v vùng ngo i th , huyện lân c n m t chủ t, k p th ú n ta Từ u kiệ củng c l i LLVT, xây d ng th tr n chi n tranh nhân dân, ti n hành kháng chi n toàn dân, toàn diện, vừa kháng chi n vừa ki n qu c, nhằm chuy n hoá l c ng, th tr n ngày có l ũ ủ h p v i tình hình th c t lúc b y gi 2.2.4 Củn c lực lƣ n , p át độn p on trào c ến tranh du kíc (từ t án 2-1946 đến t án 12-1946) Nhằm k p th ã o cu c kháng chi n th i kỳ m i, ngày 3-2-1946, Tỉnh ủy Khánh Hòa M t tr n Việt Minh tỉnh tổ ch c H i ngh t D phân tích tình hình chi n s di n a bàn tỉnh, H i ngh ã ng, nhiệm vụ u n m : “Nhiệm vụ quan trọng lúc ổn định tình hình, tổ chức cu c kháng chiến, xếp lại b máy cho phù hợp với tình hình mới; phát đ ng nhân dân kể vùng địch kiểm soát, tích c c ủng h nhân tài, vật l c cho kháng chiến ng viên tinh thần đồng bào chiến sỹ, khẳng định “tinh thần chiến, thắng, phát đ ng phong trào du kích chiến tranh” Tiểu kết chương 2: m m m r ng chi n tranh Nam Trung B th c dân Pháp, quân dân Khánh Hòa v i truy n th t, cách m ng quy t tâm ch ng gi c c cs ã o, o c p b ng, quy n, huy quân s a ã ủ ng nổ súng ti ch, m ầu cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp t i Nam Trung B Cu c chi n m ăm từ tháng 10-1945 n tháng 12-1946 quân t s c to l n Việc m M t tr n Nha Trang - Khánh Hòa nhằm ă c ti n quân Pháp hoàn toàn phù h p v i chủ ủ c Trung c ti p n vừa gi v ng giao thông huy t m ch B c - N m góp phầ c l ng bào c c chi viện cho Nam B kháng chi n, vừa góp phần quan trọng vào việ i chi “đánh nhanh thắng nhanh” th c dân Pháp 11 C ƣơn ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA (1947 - 1954) 3.1 PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH, TỪNG BƢỚC LÀM THẤT BẠI CHÍNH SÁCH “BÌNH ĐỊNH” CỦA THỰC DÂN PHÁP (1947 - 1949) 3.1.1 C ín sác “bình định” t ực dân P áp K án Hòa Ở m c th xã Nha Trang, huyện lỵ tỉnh ki m soát n giao thông chi c, th c dân Pháp th c hiệ m m m r ng ph m vi chi m Liên khu (Nam - Ngãi - Bình - Phú) th c hiệ m m trên, th c dân Pháp s c ổ nh tình hình Khánh Hòa, từ m p t n công tỉnh Ngày 13-1-1947, th c dân Pháp ng m cu c t n công quy mô l m i Lãnh - Vũ R V n Ninh) 3.1.2 Tr ển k a t ế trận c ến tran du kíc , từn bƣớc làm t ất b sách “bình định” t ực dân P áp 3.1.2.1 Chủ trương phát triển chiến tranh du kích Đảng S mn mb mm ng m i th c dân Pháp, nhằm ẩy m nh cu c kháng chi n toàn dân, toàn diện ph m toàn tỉnh, ngày 15 16-3-1947, t i Hòn L n (Ninh Hòa), H i ngh Tỉnh ủy Khánh Hòa m r ẩy m nh ho chủ : “Chuyển cu c kháng chiến sang giai đoạn mới, sức phát triển d n qu n, đẩy mạnh chiến tranh du kích khắp nơi, vùng địch kiểm soát, tích c c chống phá cu c hành quân càn quét địch, đồng th i tùy theo tình thế, tập trung đánh vận đ ng để tiêu diệt m t b phận sinh l c địch; tăng cư ng sản xuất vũ hí, chế tạo nhiều súng cối, baz a để đánh đồn địch; đẩy mạnh đấu tranh địch vận, nhằm vào lính háp, lính lê dương v lính xứ” nhiệm vụ cm “củng cố phát triển l c lượng du kích thoát ly, dân quân t vệ, thành lập đ i biệt đ ng; xây d ng kháng chiến” 3.1.2.2 Từng bước làm thất bại sách “bình định” thực dân Pháp Khánh Hòa bẻ gãy từ í “ ” th c dân Pháp, ã p trung nỗ l c v i ho nh ăm 1947 -1949 : - Bố phòng l c lượng, chống địch c n quét kháng chiến 12 - Tổ chức phục kích giao thông, tiêu hao sinh l c địch - Tấn c ng đồn, bốt phá bao vây, kìm kẹp quân Pháp - há m mưu trị bao vây kinh tế địch - Chiến dịch Trư ng Chinh 3.2 VƢỢT QUA KHÓ KHĂN, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƢỢNG KHÁNG CHIẾN (1950 - 1952) 3.2.1 T ực dân P áp đẩy m n c ín sác “bình định” K án Hòa ăm 1950, v i nh ng nỗ l c chi n tranh m i, th c dân Pháp tìm cách nhằm ă ng t t c c, từ tr , quân s , kinh t Trên chi ng Nam Trung B , th c dân Pháp gi c th chủ ng, ti p tụ í m c củ ú i v i vùng b t m chi m im tm cao ủ n tinh vi hi m rên chi ng Khánh Hòa, th ã n sang dùng chi n tranh tổng l c, k t h p c quân s , tr , kinh t nh vùng t m chi m, tranh giành l c l ng d tr v N củng c v trí th c dân Pháp ri t b t nhân dân lao d xây d ng hệ th n b t, ti n hành lùng sục vào làng xóm xung quanh tìm diệt l ng cách m p hòng uy hi p tinh thần nhân dân, gây cho ta nhi ă thách 3.2.2 Vượt qua khó khăn, củng cố phát triển lực lượng kháng chiến Tr ăm 195 - 1952) chi u gay go v ch chi ch h is ã o ã chi ũ tinh thần hy sinh r t cao c nh ng th ng l i nh nh Ho Khánh Hòa ã c phát tri n m c biệt s ph i h p ho ng gi a l ng tr quần chúng LLVT a LLVT il ng chủ l ú n, ch t chẽ, h p v i th c t m chi ng vùng sau ch 3.3 ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH QUÂN SỰ ĐƢA CUỘC KHÁNG CHIẾN ĐẾN THẮNG LỢI (1953 - 1954) 3.3.1 Thực dân Pháp sức củng c vùng chiếm đón chủ trƣơn Đảng Nh qu c M ti p s c, từ gi ăm 1953 c dân Pháp b t ầu th c k ho ch Nava, t p trung c g ng nhằm ẩy m nh chi n tranh hòng tìm m “ i thoát danh d ” ằng th ng l i quân s Trên chi ng Khánh Hòa, th c dân Pháp ti p tụ ẩy 13 “ ” m chi m v i nh ng nỗ l c cao ủng c b máy ngụy quy n, phát tri n hệ th ng t ệp, phát tri n o Tin Lành, t p trung l ng m cu c hành quân càn qu ă kháng chi n, vùng du kích s c kìm kẹp nhân dân hệ th n b t tháp canh N mb mm ng củ ch, quán triệt chủ củ ng, tháng 3-1953, Tỉnh ủy Khánh Hòa : “Trước hết, phá cho thủ đoạn dồn dân, tập trung lúa gạo, ly gián nhân dân với l c lượng vũ trang tỉnh, thi đua đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích, sức tiêu hao, tiêu diệt sinh l c địch, sức thu hẹp phạm vi chiếm đóng chúng, hướng hoạt đ ng l c lượng vũ trang xác định n ng th n v đồng bằng” 3.3.2 Đán b i hệ th n đồn b t, tháp canh àn quân càn quét vào kháng chiến; ph i h p chiến trƣờng nƣớc đƣa kháng chiến đến thắng l i - ánh bại hệ thống đồn bôt, tháp canh - ánh bại cu c hành quân càn quét quân Pháp vào kháng chiến - ẩy mạnh hoạt đ ng đấu tranh quân s , phối hợp với chiến trư ng nước đưa cu c kháng chiến đến thắng lợi T ểu kết c ƣơn Là chi ch, ti p giáp v i vùng t Phú Yên ch t t liệt nhằm ă n s chi viện vùng t í N m i tinh thần quy t chi n, quy t th ng, t l c, t ã ng m t m t vừa xây d ng, củng c phát tri n l ng kháng chi n, củng c ă a; m t khác, vừ ẩy m ệt sinh l ch m í 14 C ƣơn ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 4.1 ĐẶC ĐIỂM 4.1.1 Đấu tran quân K án Hòa n ay từ n ữn n ày đầu k án c ến c n t ực dân P áp nơ “ ộ quân” nƣớc C ỉ N m B M Nha Trang ã ệ ủ m; m chân quân Pháp ầ ú m lên Nha Trang 4.1.2 C ủ độn t ến côn địc nét quán xuyến tron đấu tran quân K án Hòa tron k án c ến c n P áp (1945 - 1954) Lâu nay, phần nhi u gi i nghiên c u m i nhìn th y s chủ ng quân dân Khánh Hòa ầu cu c kháng chi u ho kháng chi n ch ng th c dân Pháp Khánh Hòa m t cách có hệ th ng, th õ í ủ ng ti n công không riêng có gi ầu mà nét quán xuy n su t c cu c kháng chi n (1945 1954) c h t, s chủ c th việc s m n m b t âm m kẻ thù, chuẩn b m t, l p th tr ă n quân Pháp m t cách phù h p ng th i, chủ ng m t nh ng nhân t quan trọ giành th ng l N chủ ng n m b t tình hình, hi õ mm ủ n củ ch mà Tỉnh ủ ã ỉ n khai công tác chuẩn b kháng chi n m t cách tích c c hiệu qu Tinh thần chủ ng th việc bi t m ầu cu c ti n ú ú ú b o toàn th c l c cho cu c kháng chi n lâu dài M c dù bi t chủ ng m cu c ti n công quân s ú ú p hoàn c phát huy hiệu qu củ m t cách t t nh m c quân Pháp tiêu hao tiêu diệt cm tl ng l ổi, l ng quân s ã ủ ng bi ú ú ú b ot nl ng, bu c quân Pháp ph ă mỏng l i phó v i m t th tr n chi n tranh nhân dân r ng kh p 15 4.1.3 Lực lƣ n c ủ yếu tron đấu tran quân K án Hòa độ địa p ƣơn dân quân du kíc N ng ph c n vai trò nòng c t b i chủ l c, b i có b i chủ l c m i có th tổ ch c nh ng tr nt c th l c nhằm o kẻ ch Tuy nhiên, l ng nòng c Khánh Hòa l i không ph i b i chủ l c, mà b í Trong su ăm m ỗ ủ ủ ầ m Nam t m ủ ủ 5), ệ í ẫ ủ ệ ầ m mm m m m Liên khu 4.1.4 Đấu tran quân K án Hòa t ể ện p on p ú l n o t b ện p áp c ến t uật B c vào cu c kháng chi n ch ng th m c, dù ũ í ng l i vai trò l ũ ũ í m u quan trọ i nh ng biện pháp chi n thu t quân s sáng t o, linh ho t, phù h p v u kiện chi n Khánh Hòa cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp 1945 - 1954 th s phong phú linh ho t v biện pháp chi n thu t Từ nh ng kinh nghiệm chi ầu, quán triệ ng l i ủ ng, nh ăm ã n hình th c chi n thu t lên m t tầm cao m i, giành th ng l i tr n chi n, từ t ho ng, ti n t i giành th ng l i hoàn toàn 4.2 VAI TRÒ 4.2.1 Góp phần kìm chân quân Pháp, bảo vệ vùng tự Nam Ngãi - Bình - Phú S m Sài Gòn, quân Pháp t p trung l ng ti n công Nha Trang v m t làm bàn p t n công Nam Trung B Tuy nhiên, quân ã quân ă n quy t liệt, t n công, bao vây t i th xã Nha 16 Trang Sau nh ụng ph i cu c chi n quy t liệt M t tr n N ă ng l ng, t m chi m c Khánh Hòa M c dù chúng ti nh, tổ ch c kìm kẹ ẫn di n m nh mẽ, b n bỉ V i nhi u chi n thu t quân s linh ho a bàn Khánh Hòa ã tr c ti p ă ch m ch, gây cho chúng nhi ă ần làm th t b m m Nam - Ngãi - Bình - Phú 4.2.2 Tiêu hao, tiêu diệt phận sinh lực địch, góp phần làm thất b i kế ho ch chiến tranh thực dân Pháp t mụ ầu tiêu hao, tiêu diệt sinh l ch Có tiêu hao, tiêu diệt sinh l ch m i có th c làm th t b i chi c quân s , k ho ch chi n tranh củ ch; ti n t i làm th t b i hoàn toàn cu c chi n tranh m c chúng ăm m mụ ừ ầ ệ ủ í 1947 - 1949 ụ ẩ m ệ ầ m í ủ tháng 4-1947 N ủ ủ ă è N 12-4-1947 ụ í 21 m ủ ừN ỉ N ỏ m 7-9-1947 í ệ X V Gã V N ệ m í m 13-4-1948 C ệ Ngày 12-11-1948 ệ 36 C N 36 ổ Am C ú ỏ m í Â vào ngày 27-3-1949, 17 4.2.3 Hỗ tr n ân dân địa p ƣơn đấu tran ả p ón , àn quyền làm c ủ ỉ ệ mụ ệ m ọ ỗ m ủ N ũ m mụ m ầ ọ ỏ m ẹ ủ ẻ m V ủ ệ ẻ m ũ ẹ N ẻ ệm m ũ í ệ V m mỏ m ẹ ủ ỏ m ủ m ũ ẹ 4.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM 4.3.1 Phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, bám sát tình hình, kịp thời chuyển hóa trận kháng chiến Ngay sau ngày Tổng kh í n Khánh Hòa th ng l i, m c dù quy n cách m ng vừa m i thành l p v i m ă ã ủ ng b o vệ quy n, b o vệ nhân dân, kiên quy t tr n áp quân Nh t khiêu khích chuẩn b cho cu c kháng chi n ch ng th c dân m c Trong b i c ổ b lên Nha Trang, m ầu cu c xâm chi m Nam Trung B ng b quân dân Khánh ã ủ ng m m t tr n t n công bao vây quân Pháp n i th , k p th ă n âm m m Khánh Hòa làm bàn p phát tri n chi n tranh Nam Trung B Có th nói, từ nh ầ ã tinh thần t l c cánh sinh, không ỷ l i, trông ch m Nam ti ện vào k p, ã ng t t c s c m nh n i l c, nhanh chóng s dụng l ng t i chỗ tri n khai th tr n chi n tranh bao vây, k p th i làm gi m t ti n công quân Pháp ă ng, m cu c ti n công l n v i hai gọng kìm nhằm gi i vây cho Nha Trang, quân dân Khánh 18 ã ủ ng rút bỏ phòng n, chuy n sang chi n tranh du kích, th c kháng chi m t quy ú n, bám sát th c ti n chi ng tình th ã ổi có l i cho quân Pháp, v ã ot cl cs hy sinh, tổn th t Có th nói, phát huy tinh thần chủ ng, t l c, t ng, ng th i tranh thủ s chi viện củ th p ch t chẽ v i chi ng c c mà quân dân Khánh Hòa ã m ng l i cu ũ ọc kinh nghiệm từ th c ti n cu c kháng chi a bàn 4.3.2 Xây dựn lực lƣ n vũ tran n ân dân phù p vớ đ ều k ện c ến trƣờn địa p ƣơn làm nòn c t c o đấu tran quân Trong chi n tranh gi i phóng dân t c b m giành th ng l i Trong chi n tranh gi i phóng dân t c b m giành th ng l i quy nh cần ph ti n công quân s Việc xây d ng l c ũ ng m nh t s c quan trọng S c m nh tổng h p chi a chủ y LLVT c biệt quan trọng Trong xây d ng LLVT, tỉnh vừa quan tâm xây d t p trung tỉnh, huyện, vừa quan tâm xây d ng l ng dân quân du kích, xây d ũ ch sào huyệt ch Xây d ng LLVT phù h p v u kiện hoàn c nh thích h p v u kiện chi m ng th e ă a làm chỗ ng chân b o t n LLVT nhân t làm nên th ng l i cu c kháng chi n 4.3.3 Kết p c ặt c ẽ đấu tran quân vớ đấu tran c ín trị b n vận Kinh nghiệm từ th c ti n kháng chi n Khánh Hòa cho th y mu t hiệu qu cao ph i g n v u tranh tr binh v n Chỉ có g n bó m t thi t v i nhau, hỗ tr cho gi a m i t c áp l ch Trong trình k t h “3 mũ ” gi vai trò quy nh T i M t tr n Nha Trang - Khánh Hòa nh ng ầu ch ng Pháp, n ă 19 ch c ti n quân Pháp t n công vùng t Nam Ngãi - Bình - Phú Tỉnh ủ ã n dụ ú n sáng t ng l i, chủ ủ u kiện cụ th tỉnh, o cụ th k p th ; ú ọng xây d ng phát tri n l ng tr quần chúng l ũ dân, s dụng khéo léo k t h p ch t chẽ hai hình th u tranh tr ổ kẻ thù, giành th ng l i; t p trung xây d ng LLVT ba th quân: b i chủ l c, b quân du kích; th c hiệ c, xây d ng th tr n chi n … 20 KẾT LUẬN u tranh quân s Khánh Hòa cu c kháng chi n ch ng th m c (1945 - 1954) hình th u tranh chủ y u, v i nh m riêng, góp phần làm phong phú lý lu n quân s , chi n tranh nhân dân, gi i phóng dân t c, th ng nh c l ch s Việt Nam hiệ i Ngay từ nh ầu kháng chi Khánh Hòa ã thành m t m t tr n nóng bóng quy t liệt, m c u tranh chủ y u mang tính quy nh cu ầu v i m Cũ c, LLVT tỉnh Khánh Hòa u tranh cách m ng nhân dân, yêu cầu cu c kh í n Cách m ng tháng Tám ăm 1945 ệ gi a LLVT nhân dân v i l ng tr quần chúng quan hệ g n bó máu th t Trên c Khánh Hòa v i LLVT làm nòng c ã n liên tục, su t cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp từ ăm 1945 ăm 1954 v i nhi u l ng tham gia, nhi c tác chi n phong ú Khánh Hòa th rõ nét cu c chi n tranh nhân dân, Khánh Hòa di n n n t ng th tr n chi n tranh du kích, th c hiệ m “ y nhỏ l ” “ í ch nhi ” t h p v i nh n công v quân s LLVT hỗ tr vùng nông thôn, thành th is ã o Tỉnh ủy, thông qua tổ ch c cách m ng quầ ú ã u tranh tr , ch ng d n dân, b í p lúa, làm cho h ch thêm r i lo n S hỗ tr b u tranh tr quần c ú ã o nên th ti n công l i h c s c m nh tổng h p cu c chi n tranh nhân dân L ũ m tỉnh Khánh Hòa phát tri n từ í n nhi u, từ nhỏ n l n Tỉnh Khánh Hòa b ch chi m m, phần l n th ch Do v y, LLVT phát tri n m t cách linh ho t m t t t y u, nh m i t n t i phát tri c LLVT từ nh i quân, nh nhỏ lẻ, ho ng phân tán, từ c phát tri n thành nh 21 t p trung v i m i ho ng có k ho ch th ng nh N nl ủ u kiện cần thi t xây d c r i m r ng dần Trang b cho l m i ầu chủ y ũ í t o, v sau ti n lên trang b c nhi m s chi viện củ Chi a bàn Khánh Hòa LLVT củ a m ng b i chủ l c Khu, B ă ng ph i h p v i quy mô ti c l ng quan trọ c trang b ầ ủ, có s ng nhanh hiệu qu chi u cao, vừa ph i h p v i l ng t a ch, vừa th c nhiệm vụ ú ỡ a n dân quân du kích nâng cao kh ă u ăm n ch ng th n ã tham gia c ba th quân: b i chủ l c, b í Vai trò b i chủ l ã ụng r t quan trọ i v i qua trình phát tri n cu c kháng chi n ch ng Pháp Khánh Hòa B i chủ l c chỗ d y l ng ũ ng nòng c t có s ă n có kh ă ệt sinh l ch l n, t u kiện thu n l i góp phầ tỉnh Khánh Hòa củng c , phát tri n l ng, chủ ng tổ ch c cu c kháng chi n Do yêu cầu củ V ã c phát tri n r ng kh m nhiệm vai trò tác chi n chủ y n cu i cu c kháng chi n, yêu cầu chi n ng Liên khu c c, l ng chủ l c ph ng, tác chi n quy mô l n nhi a bàn khác nên ph i rút dần khỏ a bàn Khánh Hòa, l ũ ã í chủ y u m t tr Trong cu c ti n công chi Xuân 1953-1954 ã p tan hệ th ng kìm kẹp củ í “ ” ệt nhi u sinh l ch, kìm chân chúng, ph i h p v i chi ng toàn Liên khu, m r ng vùng làm chủ ta, góp phần vào th ng l i chung, k t thúc th ng l i cu c kháng chi n ch ng th m c 22 Khánh Hòa góp phần tiêu hao, tiêu diệt sinh l c ch, phá ho i ti m ă c biệ h tầng củ ch ệ th ng giao thông, s n b t, c ng bi n, tàu chi n, ă ầ ã ần m r ng vùng làm chủ nhân dân, vùng gi i phóng ẹ ch t m chi m LLVT tỉnh Khánh Hòa ch ă m i quân chi n u làm nòng c n m i quân công tác góp phần phát tri ng viên quần chúng bổ sung l ng cho M i từ mm ủ n củ ch, ti n t i i hoàn toàn cu c chi m c chúng, cần ph i có nh n công quân s ủ m nh, tiêu hao, tiêu diệt sinh l c ch Trong su t cu c kháng chi n ch ng th Khánh Hòa tr i qua nh ă ầm ã c vai trò quy nh th ng l i chi n d ch, tr c cu c kháng chi n Khánh Hòa di n từ nh ầu quân t su t cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp tr ng thái giằ ă ẳng, quy t liệt, liên tục v i nhi u hình th c phong phú, phù h p v i th c ti n chi ng kh ă ủ Khánh Hòa ã ần quan trọng vào s nghiệp gi i phóng dân t c, b o vệ vùng t c kháng chi n ch ng th c dân Pháp t n th ng l c biệt, s h u M t tr n Nha Trang 1 m to l n, góp phầ ă N m B , t u kiện cho quân dân Nam Trung B ũ c có th i gian chuẩn b cho cu c kháng chi ng kỳ Nói m t cách ã ầ m “ ” i chi ng chung c c, mà tr c ti ă n quân Pháp m vùng t Nam Trung B tỉnh Khánh Hòa vừa mang nh ng nét chung Việt Nam th i H Chí Minh; vừa có nh c thù Th c ti Khánh Hòa kháng chi n ch ã l i nhi u kinh nghiệm quý: Chủ ng n m b ng chi n tranh; phát huy tinh thần t l c t ng th i tranh thủ 23 s chi viện c c; v n dụng s c m nh tổng h p chi n tranh y LLVT làm nòng c t, t o nên s c m nh quân s ch; xây d ng LLVT nhân dân thích h p v i u kiện, hoàn c nh Nh ng thành t u kinh nghiệm Khánh Hòa kháng chi n ch ng th c phát huy, k thừa, v n dụng có hiệu qu không cu c kháng chi n ch ng M , c c mà công cu c xây d ng b o vệ Tổ qu c Nghiên c u v Khánh Hòa cu c kháng chi n ch ng th m c, phân tích nh m nh ú ú ng học kinh nghiệm từ th c ti ng cu c chi u, không giúp nh n th c có hệ th ng ăm 1945 - 1954 ã i qua, mà góp phầ ng cho công tác xây d ng phát tri n LLVT n tỉ c Việ N m ổi m i h i nh p qu c t 24 ... Hòa (1945 - 1954 ũ ú ú m t s học kinh nghiệm nhìn từ ho m ch C ƣơn ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA (1945 - 1946) 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN... bàn Khánh Hòa Thứ tư, phân tích làm rõ di n bi n ho t qu ủ u tranh quân dân Khánh Hòa kháng chi n ch ng th c dân Pháp (1945 - 1954) Thứ năm, rút nh m vai trò ho ng nghiệp kháng chi n ch Khánh Hòa. .. thắng nhanh” th c dân Pháp 11 C ƣơn ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA (1947 - 1954) 3.1 PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH, TỪNG BƢỚC LÀM THẤT BẠI CHÍNH SÁCH “BÌNH ĐỊNH” CỦA THỰC DÂN PHÁP (1947 - 1949)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 1954), ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 1954), ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 1954)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay