Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại vườn quốc gia pù mát nghệ an, nguyên nhân suy giảm và các giải pháp bảo tồn bền vững (tt)

2 169 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN Thông tin Luận án - Tên Luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao mạch vườn quốc gia mát - nghệ an, nguyên nhân suy giảm giải pháp bảo tồn bền vững - Chuyên ngành: Thực vật học - Mã số: 62.42.01.11 - Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Nhàn\ - Họ tên người hướng dẫn: + Hướng dẫn 1: GS - TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn - Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội + Hướng dẫn 2: PGS - TS Phạm Hồng Ban - Đại học Vinh - sở đào tạo: Trường Đại học Vinh Những điểm Luận án - Lần điều tra, thống kê đánh giá đầy đủ tính đa dạng hệ thực vật bậc cao mạch VQG Mát toàn diện tích Vườn quản lý đến thời điểm với: kiểu thảm thực vật 2.600 loài loài thuộc 943 chi 204 họ ngành thực vật bậc cao mạch Bổ sung 106 loài (trong 77 loài, 10 chi cho danh lục thực vật VQG Mát) bổ sung loài Ét ling vân nam (Etlingera yuannanensis (T.L Wu & S.J Chen) R.M.Sm.) cho hệ thực vật Việt Nam - Lần xây dựng đồ phân bố loài thực vật quý hiếm, đặc hữu VQG Mát - Hoàn chỉnh danh lục thực vật bậc cao mạch đầy đủ đến thời điểm cho VQG Mát đồng thời xác định phổ dạng sống yếu tố địa lý thực vật hệ thực vật bậc cao mạch khu vực - Làm sáng tỏ nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học VQG Mát, để từ đề xuất giải pháp bảo tồn bền vững làm sở cho việc xây dựng kế hoạch hành động bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên VQG Mát Nghệ An, ngày 20 tháng năm 2017 Người hướng dẫn Người hướng dẫn GS.TSKH PGS.TS Nguyễn Nghĩa Thìn Phạm Hồng Ban Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nhàn ... dạng sống yếu tố địa lý thực vật hệ thực vật bậc cao có mạch khu vực - Làm sáng tỏ nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học VQG Pù Mát, để từ đề xuất giải pháp bảo tồn bền vững làm sở cho việc.. .- Lần xây dựng đồ phân bố loài thực vật quý hiếm, đặc hữu VQG Pù Mát - Hoàn chỉnh danh lục thực vật bậc cao có mạch đầy đủ đến thời điểm cho VQG Pù Mát đồng thời xác định phổ dạng sống... hoạch hành động bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên VQG Pù Mát Nghệ An, ngày 20 tháng năm 2017 Người hướng dẫn Người hướng dẫn GS.TSKH PGS.TS Nguyễn Nghĩa Thìn Phạm Hồng Ban Nghiên cứu sinh Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại vườn quốc gia pù mát nghệ an, nguyên nhân suy giảm và các giải pháp bảo tồn bền vững (tt) , Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại vườn quốc gia pù mát nghệ an, nguyên nhân suy giảm và các giải pháp bảo tồn bền vững (tt) , Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại vườn quốc gia pù mát nghệ an, nguyên nhân suy giảm và các giải pháp bảo tồn bền vững (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay