Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công

164 133 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NUÔI N U N H U MINH N HI N C U MỘT S IẢI PH P DINH DƢỠN NHẰM HẠN CHẾ Ô NHI M MÔI TRƢỜN TRON CHĂN NUÔI LỢN THỊT CÔN LUẬN N TIẾN SĨ NÔN HÀ NỘI – 2017 N HIỆP N HIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NUÔI N U N H U MINH N HI N C U MỘT S IẢI PH P DINH DƢỠN NHẰM HẠN CHẾ Ô NHI M MÔI TRƢỜN TRON CHĂN NUÔI LỢN THỊT CÔN CHU N N ÀNH: CHĂN NUÔI MÃ S : 62 62 01 05 N ƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC S TS Vũ Chí Cƣơng TS Trần Quốc Việt HÀ NỘI – 2017 N HIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu Luận án trung thực, khách quan chƣa đƣợc bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận án đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận án đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2017 Tác giả luận án Ngu n H u Minh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài hoàn thành Luận án vừa qua, nhận đƣợc giảng dạy, hƣớng dẫn bảo thầy cô Đồng thời, nhận đƣợc giúp đỡ, động viên vợ con, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp hoàn thành Luận án này, cho phép đƣợc bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới thầy hƣớng dẫn khoa học gồm GS TS Vũ hí ƣơng TS Trần Quốc Việt Hai thầy dành nhiều công sức, thời gian hƣớng dẫn tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài hoàn thành Luận án Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Viện hăn nuôi, thầy cô giáo Viện, cán viên chức phòng Đào tạo Thông tin tận tình giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu thực đề tài hoàn thành Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới GS TS Vũ hí ƣơng - chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ chăn nuôi lợn công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 2011- 2014” cho phép tham gia thực đƣợc sử dụng kết đề tài nhiệt tình giúp đỡ trình nghiên cứu, hoàn thành Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc Sở, cán công nhân viên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ n nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu Và xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bố mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận án này! Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2017 Tác giả luận án Ngu n H u Minh ii MỤC LỤC LỜI M ĐO N i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT MỤC TIÊU CỦ ĐỀ TÀI PHẠM VI NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨ KHO HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦ ĐỀ TÀI HƢƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TÌNH HÌNH HĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 1.2 HĂN NUÔI LỢN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 1.2.1 hăn nuôi lợn khí thải nhà kính 1.2.2 hăn nuôi lợn mùi, amoniac 1.2.3 hăn nuôi lợn chất lƣợng đất 1.2.4 hăn nuôi lợn chất lƣợng nƣớc ngầm, nƣớc mặt 1.2.5 hăn nuôi lợn nguy với sức khỏe ngƣời, vật nuôi 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI VỀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG DO HĂN NUÔI LỢN BẰNG GIẢI PHÁP GIẢM NGUỒN PHÁT THẢI 10 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 10 1.3.1.1 Bổ sung bentonite, enzyme ngoại sinh, axit hữu 11 1.3.1.2 Bổ sung enzyme phytase 23 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 29 1.4 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO NGHIÊN CỨU NÀY 33 HƢƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU 34 iii 2.1 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG ENZYME, AXIT HỮU Ơ VÀ BENTONITE VÀO KHẨU PHẦN LỢN THỊT Ở BA GI I ĐOẠN KHÁC NHAU 34 2.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hydro sunfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 20 - 50 kg 34 2.1.1.1 Động vật thiết kế thí nghiệm 34 2.1.1.2 Khẩu phần nuôi dƣỡng lợn thí nghiệm 35 2.1.1.3 Thu phân tích mẫu 37 2.1.1.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 39 2.1.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hydro sunfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 40 - 70kg 40 2.1.2.1 Động vật thiết kế thí nghiệm 40 2.1.2.2 Khẩu phần nuôi dƣỡng lợn thí nghiệm 41 2.1.2.3 Thu phân tích mẫu 43 2.1.2.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 43 2.1.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hydro sunfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 65 - 90kg 43 2.1.3.1 Động vật thiết kế thí nghiệm 43 2.1.3.2 Khẩu phần nuôi dƣỡng lợn thí nghiệm 44 2.1.3.3 Thu phân tích mẫu 46 2.1.3.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 46 2.2 THÍ NGHIỆM 4: ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐT PHO DỄ TIÊU VÀ BỔ SUNG PHYTASE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN BÀI TIẾT N, P, KHÍ THẢI NHÀ KÍNH VÀ MÙI TỪ CHẤT THẢI LỢN THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP 46 2.2.1 Động vật thiết kế thí nghiệm 46 2.2.2 Khẩu phần nuôi dƣỡng lợn thí nghiệm 47 2.2.3 Phƣơng pháp lấy mẫu tiêu theo dõi: 51 iv 2.3 ỨNG DỤNG KHẨU PHẦN ĂN THÍ H HỢP TRONG HĂN NUÔI LỢN THỊT CÔNG NGHIỆP QUY MÔ TRANG TRẠI NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG VÀ TĂNG HIỆU QUẢ HĂN NUÔI 52 2.3.1 Đối tƣợng, thời gian địa điểm nghiên cứu 52 2.3.2.Thiết kế thí nghiệm 52 2.3.3 Các tiêu theo dõi, đánh giá 54 2.3.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 56 HƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 57 3.1 HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG ENZYME, AXIT HỮU Ơ VÀ BENTONITE VÀO KHẨU PHÀN LỢN THỊT Ở BA GI I ĐOẠN KHÁC NHAU 57 3.1.1 Kết thí nghiệm 1: Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải ni tơ, phốt phát thải hydro sulfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 20 - 50kg 57 3.1.1.1 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn 57 3.1.1.2 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P 62 3.1.1.3 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải 65 3.1.2 Kết thí nghiệm 2: Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải ni tơ, phốt phát thải hydro sulfua, amoniac từ chất thải lợn từ 40 - 70kg 67 3.1.2.1 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn 67 3.1.2.2 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P 71 3.1.2.3 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải 73 3.1.3 Kết thí nghiệm 3: Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải ni tơ, phốt phát thải hydro sulfua, amoniac từ chất thải lợn từ 65 - 90 kg 76 v 3.1.3.1 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn 76 3.1.3.2 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P 77 3.1.3.3 Ảnh hƣởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải 80 3.2 THÍ NGHIỆM 4: ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐT PHO DỄ TIÊU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN BÀI TIẾT NI TƠ, PHỐT PHO, KHÍ NHÀ KÍNH VÀ MÙI TỪ CHẤT THẢI CỦA LỢN THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP 82 3.2.1 Giai đoạn 82 3.2.2 Giai đoạn 85 3.2.3 Giai đoạn 87 3.2.4 Ảnh hƣởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến phát thải NH3 H2S từ chất thải lợn thịt qua giai đoạn 89 3.3 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KHẨU PHẦN ĂN THÍ H HỢP TRONG HĂN NUÔI LỢN THỊT CÔNG NGHIỆP QUY MÔ TRANG TRẠI NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG VÀ TĂNG HIỆU QUẢ HĂN NUÔI 96 3.3.1 Kết xây dựng mô hình chăn nuôi lợn công nghiệp thân thiện với môi trƣờng xí nghiệp chăn nuôi Bắc Đẩu miền Bắc) 96 3.3.1.1 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến tăng khối lƣợng lợn theo giai đoạn 96 3.3.1.2 Tiêu tốn thức ăn kg tăng khối lƣợng cho lợn theo giai đoạn 97 3.3.1.4 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính chất thải trang trại Bắc Đẩu 99 3.3.1.5 Đánh giá hiệu mô hình trang trại Bắc Đẩu 99 3.3.2 Kết xây dựng mô hình chăn nuôi lợn công nghiệp thân thiện với môi trƣờng sử dụng hiệu chất thải chăn nuôi trang trại chăn nuôi Đại Phƣợng miền Trung) 103 vi 3.3.2.1 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến tăng khối lƣợng lợn theo giai đoạn 103 3.3.2.2 Tiêu tốn thức ăn kg tăng khối lƣợng cho lợn theo tháng 104 3.3.2.3 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến số thành phần chất thải tiết nitơ, phốt 105 3.3.2.4 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính chất thải trang trại Đại Phƣợng 106 3.3.2.5 Đánh giá hiệu mô hình 107 3.3.3 Kết xây dựng mô hình chăn nuôi lợn công nghiệp thân thiện với môi trƣờng trang trại chăn nuôi anh Võ Minh H ng miền Nam) 112 3.3.3.1 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến tăng khối lƣợng lợn theo giai đoạn 112 3.3.3.2 Tiêu tốn thức ăn kg tăng khối lƣợng cho lợn theo giai đoạn 113 3.3.3.3 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến số thành phần chất thải tiết nitơ, phốt 114 3.3.3.4 Kết thử nghiệm thức ăn có phần tối ƣu đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính chất thải 114 3.3.3.5 Đánh giá hiệu mô hình 116 HƢƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 120 4.1 KẾT LUẬN 120 4.1.1 Hiệu bổ sung enzyme, axít hữu cơ, enzyme + axít hữu cơ, bentonite vào phần 120 4.1.2 Hiệu bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác 121 4.1.3 Kết ứng dụng phần ăn thích hợp chăn nuôi lợn thịt công nghiệp quy mô trang trại nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tăng hiệu chăn nuôi 122 4.2 ĐỀ NGHỊ 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 vii DANH MỤC C C TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Tên tiếng Anh ADF Axit detergent fiber Xơ không tan chất tẩy axít ADFI ADF intake Lƣợng DF ăn vào ADG Average daily gain Tăng khối lƣợng bình quân hàng ngày AOAC Association of Official Analytical Chemists ASIAPROECO/EC BOD COD Hiệp hội nhà hóa học Hoa kỳ Tên dự án Biochemical oxygen demand Chemical oxygen demand Nhu cầu oxy sinh học Nhu cầu oxy hóa học CP Crude protein Protein thô CF Crude fiber Xơ thô DM – VCK Dry matter Chất khô eqCO2 CO2 equavelent Đƣơng lƣợng CO2 EU European Union Liên minh châu Âu FLF fermented liquid feed Thức ăn lỏng lên men FCR-TTTĂ Feed conversion ratio Hệ số chuyển hóa thức ăn GE Gross energy Năng lƣợng thô GHG Green house gases Khí nhà kính HDPE IU LCA Nhựa tổng hợp Đơn vị quốc tế International unit Life Cycle Assessment Đánh giá toàn chu trình sống Năng lƣợng trao đổi ME Metabolisable energy NDF Neutral detergent fiber Xơ không tan chất tẩy trung tính NRC National Research Council viii Hội đồng nghiên cứu quốc gia (Mỹ) lactating sows Livest Prod Sci 91, 143 - 155 Kahindi, R K., Thacker, P A., Nyachoti, C.M 2015 Nutrient digestibility in diets containing low - phytate barley, low - phytate field pea and normal - phytate field pea, and the effects of microbial phytase on energy and nutrient digestibility in the low and normal - phytate field pea fed to pigs Animal Feed Science and Technology, Amsterdam, v 203, p 7987, 2015 Katsumata H., Kaneco S., Inomata K., Itoh K., Funasaka K., Masuyama K., Suzuki T., Ohta K 2003 Removal of heavy metals in rinsing wastewater from plating factory by adsorption with economical viable materials J Environ Manage., 69, 187 - 191 Kemm P A., Jongbloed A W., Mroz Z, Kogut J., Beynen A C 1999 Digestibility of nutrients in growing - finishing pigs is affected by Aspergillus niger phytase, phytate and lactic axit levels Apparent ileal digestibility of amino axits Livest Prod Sci., 58 (2): 107 - 117 Kemme P.A., Jongbloed A.W., Mroz Z., Beynen A.C 1997 The efficacy of Aspergillus niger phytase in rendering phytate phosphorus available for absorption in pigs is influenced by pig physiological status Journal of Animal Science, 75, 2129 - 2138 Kerr, B.J and G.C Shurson 2013 Strategies to improve fiber utilization in swine J Anim Sci Biotechnol, 2013 4(1): p 11 Kies A.K., Gerrits W.J J., Schrama J W., Heetkamp M.J.W., Van der Linden K.L., Zandstra T and Verstegen M.W.A 2005 Mineral absorption and excretion as affected by microbial phytase and theireffect on energy metabolism in young piglets British Journal of C Nutrition 135, 1131 1138 Kieas, A K., Kenme, P A., Sebek, L B J., Van Diepen, J Th M., Jongboed, A W 2006 Effect of graded doses and a high dose of 136 microbial phytase on the digestibility of various minerals in weaner pigs Journal of Animal Science, Champaign, v 84, n 5, p 1169 - 1175, 2006 Kim and Jiang, 2010 The growth potential of Escherichia coli O157: H7, Salmonella spp and Listeria monocytogenes in dairy manure - based compost in a greenhouse setting under different seasons Journal of Applied Microbiology 109 2095 - 2104 Kim, J C., Simin, P H., Mullan, B P., Pluske, J R 2005 The effect of wheat phosphorus content and supplemental enzymes on digestibility and growth performance of weaner pigs Animal Feed Science and Technology, Amsterdam, v 118, n 1-2, p 139 - 152, 2005 Kim, J C., Sands, J S., Mullan, B P., Pluske, J R 2008 Performance and total - tract digestibility responses to exogenous xylanase and phytase in diets for growing pigs Animal Feed Science and Technology, Amsterdam, v 142, n - 2, p 163 - 172, 2008 Kirchegessner M., Roth F.X 1982 Fumaric axit as a fed additive in pig nutrition Pig News Info 1982; 3: 259 Knarreborg A., Miquel N., Granli T., Jensen B B 2002 Establishment and application of an in vitro methodology to study the effects of organic axits on coliform and lactic axit bacteria in the proximal part of the gastrointestinal tract of piglets Anim Feed Sci Technol., 99: 131 - 140 Konietzny, U and Greiner, R 2002 Molecular and catalytic properties of phytate- degrading enzymes (phytases) International Journal of Food Science and Technology 37, 791 - 812 Kornegay, E T 2001 Digestion of Phosphorus and Other Nutrients: The Role of Phyta - ses and Factors Influencing their Activity CAB International, London, pp 237 - 271 Kuehl, R O 2000 Design of Experiments: Statistical Princinples of Research Design and Analyses Duxbury Thomson Learning, New York 137 Kumar, V., Sinha, A K., Makkar, H P S., Becker, K 2010 Dietary roles of phy- tate and phytase in human nutrition: a review Food Chemistry 120, 945 - 959 Lasztity, R and Lasztity, L 1990 Phytic axit in cereal science and technology Pages 309 - 372 in Y Pomeranz, ed Advances in cereal science and technology Volume 10 American Association of Cereal Chemists, St Paul, MN Le, P D., Aarnink, A J A., Ogink, N W M., Becker, P M & Verstegen, M W A 2005a Odour from animal production facilities: its relation to diet Nutrition Research Reviews 18(1): - 30 Le, P.D., Aarnink, A.J.A., Jongbloed, A.W 2009 Odour and ammonia emission from pig manure as affected by dietary crude protein level Livestock Sci 121, 267 - 274 L'Hermite, P., Sequi, P and J.H Voorburg 1993 Scientific basis for environmentally safe and efficient management of livestock farming: report of the Scientific Committee of the European Conference Environment, Agriculture and Stock Farming in Europe, Mantova 19911992 Mantua, Italy, European Conference Liem A., Pesti G M., Edwards Jr H M 2008 The effect of several organic axits on phytate phosphorus hydrolysis in Broiler chicks Poult Sci 87 (4): 689 - 693 Liu, J.; Bollinger, D W.; Ledoux, D R.; Veum, T L 2000 Effects of dietary cal- cium: phosphorus ratios on apparent absorption of calcium and phosphorus in the small intestine, cecum, and colon of pigs Journal of Animal Science 78, 106 - 109 Lückstädt C 2011 Effects of dietary potassium diformate on feed intake, weight loss and back fat reduction in sows: pre-farrowing till weaning Adv Anim Biosci (1) : 145 138 Lude, M.C.M.M., Lopez, J., Nicolaiewsky, S 2000 Efeito da fitase com ou sem fosfato inorgânico para suínos em crescimento Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, p.485 - 494, 2000 Madrid, J., Martinez, S., Lopez, C., Hernandez, F 2013 Effect of phytase on nutrient digestibility, mineral utilization and performance in growing pigs Livestock Science, Amsterdam, v 154, n 1-3, p 144 - 151, 2013 Mahajan, A.; Dua, S 1997 Nonchemical approach for reducing antinutritional factors in rapseed (Brassica campestris var Toria) and characterization of enzyme phytase Journal of Agricultural and Food Chemistry 45, 2507 - 2508 Mahan DC, Newton EA, Cera KR 1996 Effect of supplemental sodium phosphate or hydrochloric axit in starter diets containing dried whey J Anim Sci., 74 (6): 1217 - 1222 Mathew AG, Cissel R, Liamthong S 2007 Antibiotic resistance in bacteria associated with food animals: A United states perspective of Livestock production Food Borne Pathog Dis 2007; 4: 115 - 133 Maxwell F.J., Stewart C.S 1995 The microbiology of the gut and the role of probiotics In: the Neonatal Pig: Development and Survival Wallingford Oxon: CAB International; 1995 p 155 - 186 Metzler B., Mosenthin R 2007 Effects of organic axits on growth performance and nutrient digestibilities in pigs In: Luckstadt C, editor Axitifiers in Animal Nutrition - A Guide for Feed preservation and Axitification to Promote Animal Performance Nottingham Nottingham University Press; 2007 p 39 - 54 Miller BG, Phillips A, Newby TJ, Stokes CR, Burne FJ 1985 A transient hypersensitivity to dietary antigens in the early weaned pig: factor in the aetiology of postweaning diarrhea In: Proc 3rd Int Seminar on Digestive Physiology of the pig Copenhagen, Denmark: National Institute of 139 Animal Science; 1985 p 65 - 68 Missotten J.A., Michiels J., Own A., Desmet S., Dierick N.A 2010 Fermented Liquid Feeding in pig feeding-a review Arch Ani Nutri 2010; 64 (6): 437 - 466 Mocherla V A., N Suiryanrayna and J V Ramana 2015 A review of the effects of dietary organic axits fed to swine Journal of Animal Science and Biotechnology (2015) 6: 45 DOI 10.1186/s40104 - 015 - 0042-z Moehn, S., Atakora, J., Sands, J., Ball, R 2007 Effect of phytase - xylanase supplementation to wheat - based diets on energy metabolism in growing - finishing pigs fed ad libitum Livestock Sci 9, 271 - 274 Mosenthin R., Sauer W.C., Ahrens F., De Lange C.F.M., Bornholdt U 1992 Effect of dietary supplements of propionic axit, siliceous earth or a combination of these on the energy, protein and amino axit digestibilities and concentration of microbial metabolites in the digestive tract of growing pigs Anim Feed Sci Technol 37: 245 - 255 Moughan, P.J & Fuller, M.F 2003 Modelling amino axit metabolism and estimation of amino axit requirements In: Mello, I.J.P.F.D (Ed.) Amino axit in Animal Nutrition pp 187 - 202 Cabi, Wallingford Mroz Z, Jongbloed AW and Kemme PA, 1994 Apparent digestibility and retention of dietary nutrients bound to phytase complexes as influenced by microbial phytase and feeding regimen in pigs Journal of Animal Science, 72, 126 - 132 Mroz Z., Jongbloed A.W., Partenen K., van Diepen J.T.H.M., Kemme P.A., Kogut J 1997 Apparent digestibility of amino axits and balance of nitrogen and minerals as influenced by buffering capacity and organic axits in diets for growing swine J Anim Sci 1997; 75 Suppl : 185 Abst Mroz, Z., Jongbloed, A W., Partanen, K H., Vreman, K., Kemme, P A and 140 Kogut, J 2000 The effect of calcium benzoate in diets with or without organic axits on dietary buffering capacity, apparent digestibility, retention of nutrients, and manure characteristics in swine Journal of Animal Science78, 2622 - 2632 Murray, A C., Lewis, R D., Amos, H E 1997 The effect of microbial phytase in a pearl millet - soybean meal diet on apparent digestibility and retention of nutrients, serum mineral concentration and bone mineral density of nursery pigs Journal of Animal Science, Champaign, v 75, n 5, p 1284 - 1291, 1997 Ndegwaa, P M., Hristovb, A N., Arogoc, J and Sheffieldd, R E 2008 A review of ammonia emission mitigation techniques for concentrated animal feeding operations Biosystem Engineering 100, 453 - 469 Nelson, T S., Shieh, T R., Wodzinski, R J., Ware, J R 1971 Effect of supple- mental phytase on utilization of phytate phosphorus by chicks The Journal of Nutrition 101, 1289 - 1293 Noren, O.1985 Design and use of bio filter for livestock buildings In Odour Prevention and Control of Organic Sludge and Livestock Farming (V C Neilsen, J H Voorburg and P L'Hermite, eds.), pp 234 - 237 Elsevier, London Nortey, T N., Patience, J F., Simins, P H., Trottier, N L., Zijlstra, R T 2007 Effects of individual or combined xylanase and phytase supplementation on energy, amino axit, and phosphorous digestibility and growth performance of grower pigs fed wheat - based diets containing wheat millrun Journal of Animal Science, Champaign, v 85, n 6, p 1432 - 1443, 2007 NRC 1998 Nutrient Requirements for Swine 10th ed Natl Acad Press, Washington, DC Nyachoti, C M., Arntfiels, S D., Guenter, W., Cenkowski, S., Opapeju, F 141 O 2006 Effect of micronized pea and enzyme supplementation on nutrient utilization and manure output in growing pigs Journal of Animal Science, Champaign, v 84, n 8, p 2150 - 2156, 2006 Oh HK 2004 Effect of dietary supplements on growth, nutrient digestion and intestinal morphology in monogastric animals Ph.D Thesis Korea Seoul National University; 2004 Olaffs, K.; Cossa, J.; Jeroch, H., 2000 The importance of native phytase activity in wheat on the phosphorus utilization in broilers and laying hens rchiv fu€r Geflu€gelkunde 64, 157 - 191 Oryschak, M A., Simins, P H., Zijlstra, R.T 2002 Effect of dietary particle size and carbohydrase and/ or phytase supplementation on nitrogen and phosphorus excretion or grower pigs Canadian Journal Animal Science, Ottawa, v 82, n 4, p 533 - 540, 2002 Øverland M., Bikker P., Fledderus J 2009 Potassium diformate in the diet of reproducing sows: Effect on performance of sows and litters Livestock Sci 2009; 122: 241 - 247 Overland M., Granli T., Kjos NP., Fjetland O., Steien S.H., Stokstad M 2000 Effect of dietary formats on growth performance, carcass traits, sensory quality, intestinal microflora, and stomach alterations in growingfinishing pigs.63 J Anim Sci 2000; 78: 1875 - 1884 Øverland M., Kjos N P., Borg M., Sørum H 2007 Organic axits in diets for entire male pigs Livest Prod Sci., 109 (1 - 30): 170 - 173 Papatsiros V G., Tassis P D., Tzika E D., Papaioannou D S., Petridou E., Alexopoulos C., Kyriakis S C 2011 Effect of benzoic axit and combination of benzoic axit with probiotic containing Bacillus cereus var toyoi in weaned pig nutrition Polish J Vet Sci., 14 (1): 117 - 125 Papatsiros, V G., G Christodoulopoulos and L C Filippopoulos 2012 The use of organic axits in monogastric animals (swine and rabbits) Journal 142 of Cell and Animal Biology Vol 6(10), pp 154 - 159, 31 May, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/JCAB.DOI: 10.5897/JCAB 11.081 Partanen K.H., Mroz Z 1999 Organic axits for performance enhancement in pig diets Nutr Rev., 12: 117 - 145 Partanen K., 2001 Organic axits - their efficacy and modes of action in pigs In: Piva A, Bach Knudsen KE, Linndberg J E editors Gut Environment of pigs Nottingham Nottingham University Press; 2001 p 201 - 218 Phillippy, B Q 1999 Susceptibility of wheat and Aspergillus niger phytases to inactivation by gastrointestinal enzymes Journal of Agricultural and Food Chemistry 47, 1385 - 1388 Phillips T.D., Lemke S.L., Grant P.G 2002 Charakterization of clay-based enterosorbents for prevention of aflatoxicosis dv Exp Med Biol 4, 157 - 171 Phillips, V R., Pain, B F., Clarkson, C R., and Klarenbeek, J V 1990 Studies on reducing the odour and ammonia emissions during and after the land spreading of animal slurries Farm Building Engng 7, 17 - 23 Pinheiro V., Mourao J.L., Alves A., Rodrigues M., Saavedra M.J 2004 Effect of Zinc bacitracin on the performance, digestibility and caecal development of growing rabbits In: Proceedings of the 8th world rabbit congress, Puebla, Mexico 942 - 947 Piva A., Casadei G., Biagi G 2002 An organic axit blend can modulate swine intestinal fermentation and reduce microbial proteolysis Can J Anim Sci., 82 (4): 527 - 532 Pomar, C., Gagne, F., Matte, J J., Barett, G., Jondreville, C 2008 The effect of microbial phytase on true and apparent ileal amino axit digestibilities in growing-finishing pigs Journal of Animal Science, Champaign, v 86, n 7, p 1598 - 1608, 2008 143 Pophyre, V and Medoc, J M 2006 Outlook for an integrated sustainable development of pig production in Red River Delta In "Pig Production Development, Animal Waste Management and Environment Protection: A Case Study in Thai Binh Province, Northern Vietnam" (V Porphyre and N Q Coi, eds.) 205 - 224 PRISE Publications, France Porphyre, V., and Coi, N Q 2006 General context of a dynamic agricultural sector in the Red River In "Pig Production Development, Animal Waste Management and Environment Protection: A Case Study in Thai Binh Province, Northern Vietnam" (V Porphyre and N Q Coi, eds.), pp 15 36 PRISE Publications, France Poulsen, H D., Blaabjerg, K., Feurstein, D 2007 Comparison of different levels and sources of microbial phytases Livestock Science, Amsterdam, v 109, n - 3, p 255 - 257, 2007 Poulsen, H D., Blaabjerg, K., Strathe, A., Ader, P., Feurstein, D 2010a Evaluation of different microbial phytases on phosphorous digestibility in pigs fed a wheat and barley based diet Livestock Science, Amsterdam, v 134, n - 3, p 97 - 99, 2010a Poulsen, H D., Carlson, D., Norgaard, J V., Blaabjerg, K 2010b Phosphorous digestibility is highly influenced by phytase but slightly by calcium in growing pigs Livestock Science, Amsterdam, v 134, n - 3, p 100 - 102, 2010b Prade, R.A 1996 Xylanases: from biology to biotechnology Biotechnol Genet Eng Rev., 1996 13: p 101 - 131 Qian, H.; Kornegay, E T.; Conner, D E 1996a Adverse effect of wide calcium: phosphorus ratios on supplemental phytase efficacy for weanling pigs fed two dietary phosphorus levels Journal of Animal Science 74, 1288 - 1297 Qian, H.; Kornegay, E T.; Denbow, D M 1996b Phosphorus equivalence of 144 microbial phytase in turkey diets as influenced by calcium to phosphorus ratios and phosphorus levels Poultry Science 75, 69 - 81 Qian, H.; Kornegay, E T.; Denbow, D M 1997 Utilization of phytate phosphorus and calcium as influenced by microbial phytase, cholecalciferol, and the calcium:total phosphorus ratio in broiler diets Poultry Science 76, 37 - 46 Ravindran V., Kornegay E T 1993 Axitification of weaner pig diets: A review J Sci Food Agric 1993; 62: 313 - 322 Rawa, S V., Chester, Z S., Robert, M 2010 Identification of Protozoa in Dairy Lagoon Wastewater that Consume Escherichia coli O157:H7 Preferentially Plos One http: //doi.org/10.1371 Rodriguez, E., J M Porres, Y M Han and X G Lei 1999 Different sensitivity of recombinant Aspergillus niger phytase (r-PhyA) and Escherichia coli pH axit phosphatase (r-AFPpA) to trypsin and pepsin in vitro Arch Biochem Biophys 365: 262 - 267 Roger F., Van der Werf H., Kanyarushoki C 2007 Systèmes bovins lait bretons: consommation d'énergie et impacts environnementaux sur l'air, l'eau et le sol Rencontres Recherches Ruminants 14, 33 - 36 Rutherfurd, S M.; Chung, T K.; Moughan, P.J 2014 Effect of microbial phytase on phytate P degradation and apparent digestibility of total P and Ca throughout the gastrointestinal tract of the growing pig Journal of Animal Science, Champaign, v 92, n 1, p 189 - 197, 2014 Sandberg, A S.; Andlid, T 2002 Phytogenic and microbial phytases in human nutrition International Journal of Food Science and Technology 37, 823 - 833 Sands J and Kay R 2009 Phyzyme XP phytase improves growth performance and nutrient utilization in wheat - based diets fed to weaned pigs Livestock Science, 109, 264 - 267 145 Sands J.S., Ragland D., Baxter C,, Joern B.C., Sauber T.E and Adeola O 2001 Phosphorus bioavailability, growth performance and nutrient balance in pigs fed high available phosphorus corn and phytase Journal of Animal Science, 79, 2134 - 2142 Sands, J S., and Kay, R M 2007 Phyzyme XP phytase improves growth performance and nutrient utilization in wheat -based diets fed to weaned pigs Livestock Science, Amsterdam, v 109, n 1-3, p 264-267, 2007 Santurio J.M., Mallmann C.A., Rosa A.P., Appel G., Heer A., Dageforde S., Borcher M 1999 Effect of sodium bentonite on the performace and blood variables of broiler chickens intoxicated with aflatoxins Brit Poult Sci 40, 115 - 119 Schell T.C., Lindemann M.D., Kornegay E.T., Blodger, D.J., Doerr J.A 1993a Effectiveness of different types of clay for reducing the detrimental effects of aflatoxin- contaminated diets on performance and serum profiles of weanling pigs J Anim Sci., 71, 1226 - 1231 Schell T.C., Lindemann M.D., Kornegay E.T., Blodger, D.J.1993b Effects of feeding aflatoxin - contaminated diets with and without clay to weanling and growing pigs on performance, liver function, and mineral metabolism J Anim Sci 71, 1209 - 1218 Schenker, M., Christiani, D., Cormier, Y 1998 Respiratory Health Hazards in Agriculture American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 158 Suppl., S1 - S76 Schenker, M., Ferguson, T & Gamsky, T 1991 Respiratory risks associated with agriculture Occupational medicine: State of the Art Reviews (3), 415 - 428 Schirz, S 1985 Design and experience obtained with bio - scrubbers In "Odour Prevention and Control of Organic Sludge and Livestock Farming" (V C Neilsen, J H Voorburg and P L'Hermite, eds.) 241 146 250 Elsevier, London Schöner F.J 2001 Nutrition al effects of organic axits In : Brufau J (ed.) Feed manufacturing in the Mediterranean region Improving safety: From feed to food Zaragoza.CIHEAM 55 - 61 (Cahiers Options Méditerranéennes; n 54) Scott, J J.; Loewus, F A 1986 A calcium-activated phytase from pollen of Lilium longiflorum Plant Physiology 82, 333 - 335 Selle, P H.; Cowieson, A J.; Ravindran, V 2009 Consequences of calcium interactions with phytate and phytase for poultry and pigs Livestock Science 124, 126 - 141 Selle, P H.; Ravindran, V 2007 Microbial phytase in poultry nutrition Animal Feed Science and Technology 135, - 41 Selle, P H.; Ravindran, V 2008 Phytate - degrading enzymes in pig nutrition.Livestock Science 113, 99 - 122 Sequi, P and J.H Voorburg 1993 Environment, agriculture, stock farming: the basic problem In: L'Hermite, P., Sequi and J.H Voorburg (eds) Scientific basis for environmentally safe and efficient management of livestock farming: report of the Scientific Committee of the European Conference Environment, Agriculture and Stock Farming in Europe, Mantova 1991 - 1992 European Conference, Mantua, Italy Shelton JL, Southern LL, LeMieux FM, Bidner TD and Page TG 2004 Effects of microbial phytase, low calcium and phosphorus and removing the dietary trace mineral premix on carcass traits, pork quality, plasma metabolites and tissue mineral content in growing - finishing pigs Journal of Animal Science, 82, 2630 - 2639 Shim, Y H., B J Chae and J H Lee, 2004 Effects of Phytase and Enzyme Complex Supplementation to Diets with Different Nutrient Levels on Growth Performance and Ileal Nutrient Digestibility of Weaned Pigs 147 Asian-Aust J Anim Sci Vol 17, No 4: 523 -532 Son Thi Thanh Dang, Andreas Petersen, Dung Van Truong, Huong Thi Thanh Chu, and Anders Dalsgaard 2011 Impact of Medicated Feed on the Development of Antimicrobial Resistance in Bacteria at Integrated Pig - Fish Farms in Vietnam Applied and Envỉonmental Microbiology, July 2011, No 13, Vol 77: 4494 - 4498 Sutton, A.L., Kephart, K.B., Verstegen, M.W.A., Canh, T.T., Hobbs, P.J., 1998 Potential for reduction of odorous compounds in swine manure through diet modification J Anim Sci 77, 430 - 439 Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, C., de Haan, C 2006 Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy Sunna, A and G Antranikian 1997 Xylanolytic enzymes from fungi and bacteria Crit Rev Biotechnol 1997 17(1): p 39 - 67 Suryanarayana M.V.A.N., Suresh J., Rajasekhar M.V 2012 A study on the associated effect of probiotic and citric axit on the performance of pre - weaned piglets Tamilnadu J Vety Anim Sci (3): 126 - 130 Tamminga, S 2003 Pollution due to nutrient losses and its control in European animal production Livestock Production Science 84 (2), 101 112 Thacker, P A 2003 Performance of Growing - finishing Pigs Fed Diets Containing Graded Levels of Biotite, an Alumninosilicate Clay (Asian Aust J Anim Sci 2003 Vol 16, No 11 : 1666 - 1672) Thompson J.L, Lawrence T.L.J 1981 Dietary manipulation of gastric pH in the profilaxis of enteric disease in weaned pigs Some field observations Vet Rec 1981; 109 : 120 - 122 Tran Thi Bich Ngoc 2007 Ileal and total tract digestibility and performance in local (Mong Cai) and exotic (Landrace x Yorkshire) piglets fed 148 fibrous diets with or without enzyme supplementation, MSc thesis, Swedish University of Agricultural Sciences Trcova, M., L Matva, L Dvorska, I .Pavlik 2004 Kaolin, bentonite, and zeolites as feed supplements for animals: health advantages and risks 2004 Vet Med - Czech, 49, 2004 (10): 389 - 399 Tsiloyiannis V.K., Kyriakis S.C., Vlemmas J., Sarris K 2001 The effect of organic axits on the control of porcine post-weaning diarrhoea Res Vet Sci., 70 (3): 287 - 293 Tung C.M., Pettigrew J.E 2006 Critical review of axitifiers National Pork Board Available at: http://www.pork.org/Documents/PorkScience Valencia Z 2002 Phytase and acetic axit supplementation in the diet of early weaned piglets: effect on performance and apparent nutrient digestibility Nutr Res., 22 (5): 623 - 632 Varel, V.H and J.T Yen 1997 Microbial perspective on fiber utilization by swine J Anim Sci., 1997 75 (10): p 2715 - 2722 Vijayaraghavan, P.; Primiya, R R.; Vincent, S G P 2013 Thermostable alka - line phytase from Alcaligenes sp in improving bioavailability of phosphorus in animal feed In vitro analysis ISRN Biotechnology 2013, - Vu, T K V., Tran, M T., and Dang, T T S 2007 A survey of manure management on pig farms in Northern Vietnam Livestock Science 112, 288 - 297 Walk, C L.; Bedford, M R.; McElroy, A P 2012 Influence of limestone and phytase on broiler performance, gastrointestinal pH, and apparent ileal nutrient digestibility Poultry Science 91, 1371 - 1378 Walz, O.P & Pallauf, J 2003 The effect of the combination of microbial phytase and amino axit supplementation of diets for finishing pigs on P and N excretion and carcass quality Archives of Animal Nutrition 57 149 (6), 413 - 428 Weremko, D., Fandrejeweski, H., Zebrowska, T 1997 Bioavailability of phosphorus in feeds of plant origin for pigs Asian-Australasian Journal of Animal Science 10, 551 - 566 Woyengo T.A., E Beltranena, and R.T Zijlstra 2014 Non-ruminant nutrition symposium: Controlling feed cost by including alternative ingredients into pig diets: A review J Anim Sci., 2014 92 (4), 1293 - 1305 Yin, Q Q.; Zheng, Q H.; Kang, X T 2007 Biochemical characteristics of phytases from fungi and the transformed microorganism Animal Feed Science and Technology 132, 341 - 350 Zeng, Z K., X S Piao, D Wang, P F Li, L F Xue, Lorraine Salmon, H Y Zhang, X Han and L Liu, 2011 Effect of Microbial Phytase on Performance, Nutrient Absorption and Excretion in Weaned Pigs and Apparent Ileal Nutrient Digestibility in Growing Pigs Asian-Aust J Anim Sci 24 (8):1164 - 1172 Zijlstra, R.T., A Owusu-Asiedu and P.H Simmins 2010 Future of NSPdegrading enzymes to improve nutrient utilization of co-products and gut health in pigs Livest Sci., 2010 134 (1 - 3): p 255 - 257 Zimmermann, B., Lantzsch, H.J., Mosenthin, R., Schoner, F.J., Biesalski, H K., Drochner, W 2002 Comparative eval uation of the efficacy of cereal and microbial phytases in growing pigs fed diets with marginal phosphorus supply Journal of the Science of Food and Agriculture 82, 1298 - 1304 150 ... nghiên cứu trạng ô nhiễm môi trƣờng chăn nuôi lợn giải pháp giải đầu để giảm ô nhiễm, Việt Nam chƣa có nghiên cứu hệ thống giảm thiểu ô nhiễm chăn nuôi lợn giải pháp dinh dƣỡng đầu vào) đáng kể Trong. .. nhân, nguồn gây ô nhiễm ngành chăn nuôi lợn Nhằm giải phần lỗ hổng nghiên cứu thực hành giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, việc nghiên cứu dinh dƣỡng để giảm nguồn ô nhiễm chăn nuôi lợn trở nên cần... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NUÔI N U N H U MINH N HI N C U MỘT S IẢI PH P DINH DƢỠN NHẰM HẠN CHẾ Ô NHI M MÔI TRƢỜN TRON CHĂN NUÔI LỢN THỊT CÔN CHU N N ÀNH: CHĂN NUÔI MÃ S : 62 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công , Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công , Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay