PART II TIPS bymslelinh 4 what

1 109 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:48

mslelinhtoeic@gmail.com https://www.facebook.com/mslelinhtoeic What - Personal opinion: dùng What đ h i v ý ki n, quan m cá nhân Q: What you think of / about …? What is your opinion of …? A:  câu tr l i th ng ch a tính t c k ví d sau:  What you think of our new manager?  she is very professional  What is your opinion of the new printer?  it’s faster than the old one - Time: dùng What đ h i v th i gian, chia nh + What time  h i v gi + What day  h i v th + What date  h i v ngày m b o s có b n b nh m hai tr  - ng h p cu i cho mà xem  Các b n ý m u câu h i + tr l i n s n sau Q: What should I …? A: V-infi … c k ví d sau What should I with this file?  Put it on my desk - What kind of / what type of / what sort of + N …: dùng đ h i v lo i gì, danh t đ ng đ ng sau “what kind / type / sort of” c c k quan tr ng Ví d : What kind of car are you looking for?  A sports car (chú ý cách nói vi t t c a t xe th thao nhé) 
- Xem thêm -

Xem thêm: PART II TIPS bymslelinh 4 what, PART II TIPS bymslelinh 4 what, PART II TIPS bymslelinh 4 what

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay