Mau BCC, MCC tang ca, bang TT luong

1 177 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:37

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC Quận Ba Đình, TP Hà Nội ## BẢNG CHẤM CÔNG Ngày tháng Họ tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng cộng STT Tháng … năm … Công trình:…………………………………… Ký xác nhận Tổng Người lập (ký, họ tên) Người duyệt (ký, họ tên) ….….…., ngày … tháng … năm … Giám đốc (ký, họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau BCC, MCC tang ca, bang TT luong, Mau BCC, MCC tang ca, bang TT luong, Mau BCC, MCC tang ca, bang TT luong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay