bài 1 dịch báo kinh tế

3 115 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:32

"Australia | the place to grow your business in the world’s fastest growing region" 1> Australia is the contemporary base for business in the region that now supports almost half of all global trade - the Asia-Pacific Having just been ranked as the most resilient economy in the world, for the third year in succession , Australia offers a stable platform for investment Úc n ền t ảng đ ng đ ại cho vi ệc giao th ơn g khu v ự c hi ện t ại chi ếm g ần m ột n a t th ơn g Dư ơn g V a mớ i đ ợc m ại toàn c ầu - Châu Á - Thái Bình x ếp h ạng nh n ền kinh t ế b ền v ữ ng nh ất th ế gi i n ăm th ứ ba liên ti ếp, Úc cung c ấp m ột n ền móng ổn đ ị nh cho đầu t -2> Plus, businesses in Australia have the advantage of operating in the same time zone as Asian markets as well as having their business day overlap with those of Europe and the US Australia not only offers a unique business environment that reflects an affinity with Asia, the US and Europe It is also ranked the best place in the Asia-Pacific in which to live and work , as well as the easiest place in the world in which to start a business Ngoài doanh nghi ệp Australia có nh ữ ng thu ận l ợ i múi gi vớ i khu v ự c châu Á c ũng nh s ự trùng v ề th i gian làm vi ệc v i m ột số nư ớc châu âu M ĩ Úc không ch ỉ t ạo m ột môi tr ờn g kinh doanh độc đá o ph ản ánh b ằng s ự thu hút c v i châu Á, Châu Âu M ĩ Australia c ũng đ ợc x ếp h ạng n i t ốt nh ất khu v ự c châu thái bình d ươ n g cho vi ệc sinh s ống làm vi ệc c ũng nh n i để kh i nghi ệp -3> Australia, it’s the ideal location to grow your business Motorola, Inc is a global communications leader providing seamless mobility products and solutions across broadband, embedded systems( h ệ th ống nhúng) and wireless networks In Australia and the Pacific region, Motorola is a leading supplier of personal, emergency, government, and law enforcement communications equipment and services Australia n i lí t ưở n g cho s ự phát tri ển công vi ệc kinh doanh c ban Motorola , T ập đo àn truy ền thông hàng đầ u th ế gi i chuyên cung c ấp s ản ph ẩm di độ n g không dây,gi ải pháp b ăng thông di ện r ộng,h ệ th ống nhúng (embedded systems ) dich v ụ m ạng không dây Ở Australia khu v ự c thái bình d ươ n g , Motorala nhà cung c ấp hàng đầ u dch ị v ụ thi ết b ị truy ền tin ph ục v ụ cho h ệ th ống pháp lu ật, Chính ph ủ, d ự báo s ự c ố cá nhân -4> Motorola's Australian operations offer unmatched research and software operations, an outstanding intellectual property portfolio and wide ranging third party alliances With its uniquely talented workforce and stable business environment, Australia is a critical component of Motorola's future global strategy 4.Sự hoạt độ ng Motorala t ại Australia cung c ấp nh ững nghiên c ứu hệ điều hành (software operation) không sách kịp , danh mục sở hữu trí tuệ bậc hợp tác với bên th ứ nhiều lĩnh vực Với lực lượ ng lao độ ng ưu tú môi tr ườ ng kinh doanh ổn đị nh, Australia có ý nghĩa then chốt chiến lượ c toàn c ầu t ươ ng lai c Motorala ... communications equipment and services Australia n i lí t ưở n g cho s ự phát tri ển công vi ệc kinh doanh c ban Motorola , T ập đo àn truy ền thông hàng đầ u th ế gi i chuyên cung c ấp s ản ph... hàng đầ u dch ị v ụ thi ết b ị truy ền tin ph ục v ụ cho h ệ th ống pháp lu ật, Chính ph ủ, d ự báo s ự c ố cá nhân -4> Motorola's Australian operations... hữu trí tuệ bậc hợp tác với bên th ứ nhiều lĩnh vực Với lực lượ ng lao độ ng ưu tú môi tr ườ ng kinh doanh ổn đị nh, Australia có ý nghĩa then chốt chiến lượ c toàn c ầu t ươ ng lai c Motorala
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 1 dịch báo kinh tế, bài 1 dịch báo kinh tế, bài 1 dịch báo kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay