Đề địa 9 học kì 2 năm học 20162017

2 104 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:31

a hc kỡ A Trắc nghiệm Khoanh trũn vo ch cỏi trc cõu tr li ỳng nht Cõu phỏt trin bn vng ng bng Sụng Cu Long, nh nc v nhõn dõn vựng cn A Ci to t phốn, t mn B.Bo v rng trm v rng ngp mn C.Tỡm cỏc bin phỏp thoỏt l, ch ng sng chung vi l D Tt c cỏc bin phỏp trờn Cõu Khoỏng sn cú vai trũ quan nht ụng Nam B l A.Du Khớ B.Than C.Bụ xit D Thic Cõu ụng Nam B khụng giỏp vi vựng no? A.Tõy Nguyờn B.Duyờn Hi Nam Trung B C.Bc Trung B D ng bng sụng Cu Long Cõu Tnh cú th mnh phỏt trin tng hp kinh t bin ụng Nam B l A.B Ra -Vng Tu B Bỡnh Dng C Tõy Ninh D ng Nai Cõu Trong sn xut lỳa ng bng sụng Cu Long khụng ng u c nc v A.Din tớch t canh tỏc B Bỡnh quõn lng thc theo u ngi C.Sn lng Lỳa D.Nng xut lỳa Cõu Nc ta cú bao nhiờu tnh v thnh ph giỏp bin A 26 B 27 C.28 D.29 Cõu o cú din tớch ln nht nc ta l A Cụn o B o Phỳ Quc C.o Lớ Sn D.Bch Long V Cõu Trung tõp kinh t ln nht vựng ng bng sụng Cu Long l A Thnh ph Cn Th B Thnh Ph Long Xuyờn C Thnh Ph C Mau D Thnh Ph M Tho Cõu Cỏc o cú kh nng phỏt trin tng hp kinh t bin l A Cỏt B, Phỳ quc, Cụn o B Lớ Sn, Cụn o, Phỳ Quc C Cỏt B , Phỳ Quc, Phỳ Quý D Cụn o, Cỏt B, Th Chu Cõu 10 c im no sau õy khụng phi l khú khn ca vựng ụng Nam B A Trờn t lin ớt khoỏng sn B.Din tớch rng t nhiờn chim t l thp C.Nguy c ụ nhim mụi trng cht thi cụng nghip v ụ th ngy cng tng D ụng Nam b l vựng ụng dõn Khoanh vo ch cỏi trc cõu tr li ỳng B.Tự luận Cho bảng số liệu sau Sản Lợng thuỷ sản Đồng S Cửu Long( Đơn vị nghìn tấn) Đồng S Cửu Long Cả nớc 1995 819,2 1584,4 2000 1169 2250,2 2002 1354,5 2647,4 Em vẽ biểu đồ thể sản lơng thuỷ sản đồng Sông Cửu Long nớc Nhận xét giải thích? ... Lợng thuỷ sản Đồng S Cửu Long( Đơn vị nghìn tấn) Đồng S Cửu Long Cả nớc 199 5 8 19, 2 1584,4 20 00 11 69 22 50 ,2 20 02 1354,5 26 47,4 Em vẽ biểu đồ thể sản lơng thuỷ sản đồng Sông Cửu Long nớc Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề địa 9 học kì 2 năm học 20162017, Đề địa 9 học kì 2 năm học 20162017, Đề địa 9 học kì 2 năm học 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay