De thi su 9 HKII năm học 20162017 thcs liem can

2 107 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:29

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP ĐỀ BÀI: I TRẮC NGHIỆM í Khoanh tròn chữ đầu câu trước đáp án từ câu đến câu Câu : Mặt trận Việt Minh thức thành lập vào thời gian nào? A Ngày 22-12-1941 C Ngày 15-5-1941 B Ngày 19-5-1941 D Ngày 29-5-1941 Câu 2: Nôị dung Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lâm thời Đảng (10/1930) A Bầu ban Chấp hành Trung Ương thức B Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương C Thông qua Luận cương trị Trần Phú khởi thảo D Đề sách lược cho cách mạng Việt Nam Câu : Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ II định đổi tên Đảng là: A Đông Dương Cộng sản Đảng C Đảng Cộng sản Việt Nam B Đảng Cộng sản Đông Dương D Đảng Lao động Việt Nam Câu : Tổng bí thư Đảng công sản Đông Dương ai? A Trần Phú C Hà Huy Tập B Nguyễn Ái Quốc D Nguyễn Văn Cừ Câu : Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời vào thời gian nào? A Ngày 21/7/1954 C Ngày 19/8/1945 B Ngày 2/9/1945 D Ngày 2/7/1976 Câu : Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” của: A Tổng Việt Minh C Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân B Hồ Chí Minh D Ban Thường vụ Trung ương Đảng Câu : Vì Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom, bắn phá miền Bắc? (0.5đ) A Bị thiệt hại chiến tranh cục Miền Nam B Bị thiệt hại nặng nề chiến tranh phá hoại Miền Bắc C Bị nhân dân Mĩ nhân dân giới lên án D Bị thiệt hại nặng nề hai miền Nam – Bắc cuối năm 1968 Câu 8: Thắng lợi quân dân miền Nam năm 1970-1972 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? A Cuộc tổng tiến công chiến lược 1972, chủ yếu đánh vào Quảng Trị B Đánh bại tập kích chiến lược B52 Mĩ 12 ngày đêm Hải Phòng C Thắng lợi chiến dịch đông xuân 1969-1970 D Tất thắng lợi * Nối cột A cột B cho phù hợp Cột A Câu Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) Câu 10 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III Câu 11 Cuộc tiến công chiến lược Câu 12 Chiến thắng Vạn Tường NỐI 9101112- Cột B a 9/1960 b 18/8/1965 c 2/1/1963 d Năm 1972 II TỰ LUẬN Câu 1: (2.5đ) Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 Câu (3đ) Thế chiến lược “chiến tranh đặc biệt”? Quân dân miền Nam chống lại chiến chiến tranh đặc biệt Mĩ nào? ... Chiến thắng Vạn Tường NỐI 91 01112- Cột B a 9/ 196 0 b 18/8/ 196 5 c 2/1/ 196 3 d Năm 197 2 II TỰ LUẬN Câu 1: (2.5đ) Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám 194 5 Câu (3đ) Thế chiến lược...Câu 8: Thắng lợi quân dân miền Nam năm 197 0- 197 2 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? A Cuộc tổng tiến công chiến lược 197 2, chủ yếu đánh vào Quảng Trị B Đánh... B Đánh bại tập kích chiến lược B52 Mĩ 12 ngày đêm Hải Phòng C Thắng lợi chiến dịch đông xuân 196 9- 197 0 D Tất thắng lợi * Nối cột A cột B cho phù hợp Cột A Câu Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) Câu 10
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi su 9 HKII năm học 20162017 thcs liem can, De thi su 9 HKII năm học 20162017 thcs liem can, De thi su 9 HKII năm học 20162017 thcs liem can

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay