Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 2016

7 128 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:18

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD VÀ ĐT MANG THÍT TRƯỜNG THCS LONG MỸ ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015 - 2016 Môn: Lịch sử lớp Thời gian: 60 phút LẬP MA TRẬN Chủ đề BIẾT TN Liên câu Xô 1đ nước Đông Âu sau chiến tranh giới thứ II Tỉ lệ % TL: 10% câu 1,75đ Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ năm 1945 đến Tỉ lệ % TL: 17,5% Mĩ, câu Nhật 0,75đ Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến Tỉ lệ % TL: 7,5% Quan câu hệ quốc 0,75 đ tế từ năm 1945 đến HIỂU TL TN VẬN DỤNG Cấp độ thấp Cấp độ cao TL TN TL TN CỘNG TL câu 1đ TL: 10% câu 3đ câu 0,75đ câu 1đ 11 câu 5,5đ TL: 30% câu 3đ TL: 7,5% câu 0,25đ TL: 10% TL: 65% TL: 30% câu 4đ TL: 2,5% câu 4đ TL: 40% câu 1đ câu 5,75đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tỉ lệ % TL: 7,5% TL: 40% Cuộc câu CMKH 0,5đ KT từ năm 1945 đến 1câu 3đ Tỉ lệ % TL: 5% TL: 30% TL: 10% TL: 57,5% câu 0,25đ câu 3,75đ TL: 2,5% TL: 37,5% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT TRƯỜNG THCS LONG MỸ ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN LỊCH SỬ – KHỐI LỚP Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ A A TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) Mỗi câu trả lời 0.25đ Điểm bật nước châu Á sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Nền kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh B Vẫn tồn chế độ xã hội chủ nghĩa C Nhiều xung đột sắc tộc, tôn giáo xảy D Cao trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ Để khôi phục kinh tế nước Tây Âu phải: A Nổ lực xây dựng đất nước B Trở lại thuộc địa C Thu hẹp quyền tự dân chủ D Nhận viện trợ Mĩ Xu chung giới gì? A Hòa hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế B Hòa bình ổn định hợp tác để phát triển kinh tế C Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm D Vừa đối đầu, vừa hợp tác cần thiết Tội ác lớn nhất, tàn bạo chủ nghĩa A-Pac-Thai gì? A Bóc lột tàn bạo người da đen B Gây chia rẽ nội người Nam Phi C Tước quyền tự người da đen D Phân biệt chủng tộc thị chủng tộc người da đen Sự kiện đánh dấu Cuba thức bước vào thời xây dựng CNXH A chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ B Chiến thắng Hi-rôn C Phi–đen Ca-xto–rô tiến hành cải cách dân chủ D Các ý Tình đất nước Liên Xô sau chiến tranh giới thứ hai nào? A Người chiến thắng tổn thất không đáng kể B Người chiến thắng phải chịu tổn thất nặng nề C Người chiến bại tổn thất không đáng kể D Người chiến bại chịu hậu to lớn người Nước khởi đầu cách mạng khoa học thuật lần 2? A Anh B Pháp C Mĩ D Nhật Nhật Bản vươn lên thành cường quốc trị từ ? A Đầu năm 70 kỉ XX C Cuối năm 70 kỉ XX B Đầu năm 80 kỉ XX D Đầu năm 90 kỉ XX Sau chiến tranh giới thứ hai, nước châu Á tuyên bố độc lập ? A Inđônêxia B Việt nam C Lào D Ấn Độ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 Quan hệ quốc tế sau năm 1945 xác lập trật tự giới nào? A Hai cực B Đa cực nhiều trung tâm C Đa cực D Đơn cực 11 Khối NATO gọi là: A Khối Nam Đại Tây Dương C Khối Bắc Đại Tây Dương B Khối Đông Đại Tây Dương D Khối Tây Đại Tây Dương 12 Ngày 8/8/1967 hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập gồm nước nào? A Malaixia, Iđônêxia, Philippin, Singapo,Thái Lan B Inđônêxia, Việt Nam, Lào , Philippin, Singapo C Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippin , Malaixia D Inđônêxi, Singapo,Viêt Nam, Philippin, Malaixia II TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM) Câu 1: Trình bày thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật ? (3đ) Câu 2: Những nguyên nhân dẫn đến phát triển thần kinh tế Nhật Bản năm 70 kỉ XX? (3đ) Câu 3: Hãy nêu lên xu phát triển giới ngày nay? (1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT TRƯỜNG THCS LONG MỸ ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN LỊCH SỬ – KHỐI LỚP Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ B A TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) Mỗi câu trả lời 0.25đ Nước khởi đầu cách mạng khoa học thuật lần 2? A Anh B Pháp C Mĩ D Nhật Xu chung giới gì? A Hòa hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế B Hòa bình ổn định hợp tác để phát triển kinh tế C Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm D Vừa đối đầu, vừa hợp tác cần thiết Sau chiến tranh giới thứ hai, nước châu Á tuyên bố độc lập ? A Inđônêxia B.Việt nam C Lào D Ấn Độ Điểm bật nước châu Á sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Nền kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh B Vẫn tồn chế độ xã hội chủ nghĩa C Nhiều xung đột sắc tộc, tôn giáo xảy D Cao trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ Sự kiện đánh dấu Cuba thức bước vào thời xây dựng CNXH A chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ B Chiến thắng Hi-rôn C Phi –đen Ca-xto –rô tiến hành cải cách dân chủ D Các ý Để khôi phục kinh tế nước Tây Âu phải: A Nổ lực xây dựng đất nước B Trở lại thuộc địa C Thu hẹp quyền tự dân chủ D Nhận viện trợ Mĩ Quan hệ quốc tế sau năm 1945 xác lập trật tự giới nào? A Hai cực B Đa cực nhiều trung tâm C Đa cực D Đơn cực Ngày 8/8/1967 hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập gồm nước nào? A Malaixia, Iđônêxia, Philippin, Singapo,Thái Lan B Inđônêxia, Việt Nam, Lào , Philippin, Singapo C Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippin , Malaixia D Inđônêxi, Singapo,Viêt Nam, Philippin, Malaixia Nhật Bản vươn lên thành cường quốc trị từ ? A Đầu năm 70 kỉ XX C Cuối năm 70 kỉ XX B Đầu năm 80 kỉ XX D Đầu năm 90 kỉ XX 10 Tình đất nước Liên Xô sau chiến tranh giới thứ hai nào? A Người chiến thắng tổn thất không đáng kể B Người chiến thắng phải chịu tổn thất nặng nề C Người chiến bại tổn thất không đáng kể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Người chiến bại chịu hậu to lớn người 11 Khối NATO gọi là: A Khối Nam Đại Tây Dương C Khối Bắc Đại Tây Dương B Khối Đông Đại Tây Dương D Khối Tây Đại Tây Dương 12 Tội ác lớn nhất, tàn bạo chủ nghĩa A-Pac-Thai gì? A Bóc lột tàn bạo người da đen B Gây chia rẽ nội người Nam Phi C Tước quyền tự người da đen D Phân biệt chủng tộc thị chủng tộc người da đen II TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM) Câu 1: Trình bày thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật ? (3đ) Câu 2:?Những nguyên nhân dẫn đến phát triển thần kinh tế Nhật Bản năm 70 kỉ XX? (3đ) Câu 3: Hãy nêu lên xu phát triển giới ngày nay? (1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD VÀ ĐT MANG THÍT TRƯỜNG THCS LONG MỸ HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN: LỊCH SỬ LỚP A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) CÂU ĐỀ A ĐỀ B D C D B B A A D B B B D C C D A A D 10 C B 11 C C 12 A A B PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM) Câu 1: Trình bày theo nội dung bày học (3đ) Câu 2: Trình bày theo nội dung bày học (3đ) Câu 3: Trình bày theo nội dung bày học (1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay