Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)

273 194 0
  • Loading ...
1/273 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:07

Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 62 34 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai TS Nguyễn Chí Quang HÀ NỘI, NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Hoàng Thị Bích Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin chân thành cảm ơn Tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo Khoa Sau Đại học, Khoa Kế toán-Kiểm toán trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện để tác giả học tập, nghiên cứu suốt thời gian qua Tác giả đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tập thể cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Hồng Mai TS.Nguyễn Chí Quang nhiệt tình giúp đỡ động viên tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, nhân viên công ty chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ tạo điều kiện cho tác giả trình thu thập liệu, nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn động viên tác giả trình học tập thực luận án Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Hoàng Thị Bích Ngọc iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn i ii Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng iii vi viii Danh mục sơ đồ x Danh mục hình xi MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI 21 TRƢỜNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Bản chất vai trò kế toán quản trị chi phí môi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm vai trò kế toán quản trị chi phí môi trường DNSX 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Nội dung kế toán quản trị chi phí môi trƣờng DNSX Nhận diện phân loại phí môi trường Xây dựng định mức lập dự toán chi phí môi trường Kế toán xác định chi phí môi trường 21 21 27 31 31 38 41 1.2.4 Phân tích cung cấp thông tin chi phí môi trường 53 Nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 1.3.1 Các lý thuyết có liên quan 1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 1.3.3 Thảo luận đề xuất mô hình nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường DNSX 55 Kinh nghiệm vận dụng kế toán quản trị chi phí môi trƣờng 63 1.3 1.4 doanh nghiệp quốc gia giới 1.4.1 Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp Mỹ 1.4.2 Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp Đức 55 58 60 64 66 iv 1.4.3 Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp Nhật Bản 68 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 70 Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƢỜNG 73 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Tổng quan doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập 73 đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) 2.1.1 Khái quát vềTtập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 73 2.1.2 Các doanh nghiệp chế biến dầu khí hoạt động chế biến dầu khí 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất doanh nghiệp chế 76 77 biến dầu khí 2.1.4 Chương trình giám sát nguồn thải doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.1.5 Cơ chế quản lý tài đặc điểm tổ chức công tác kế toán 83 85 doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trƣờng doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.2.1 Nhận diện phân loại chi phí môi trường 2.2.2 Xây dựng định mức lập dự toán chi phí môi trường 88 2.2.3 Kế toán xác định chi phí môi trường 2.2.4 Phân tích cung cấp thông tin chi phí môi trường 2.2.5 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường 95 98 101 2.2 88 92 doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trƣờng doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc tập đoàn PVN 2.3.1 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.3.2 Kết phân tích ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng kế 2.3 toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí 103 103 109 v Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ 115 TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN PVN 3.1 Định hƣớng phát triển nhu cầu thông tin cho trình 115 3.1.1 3.1.2 quảndoanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Định hướng phát triển ngành chế biến dầu khí Tập đoàn PVN Nhu cầu thông tin chi phí môi trường cho quảndoanh 115 116 nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 3.2 Nguyên tắc phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trƣờng doanh nghiệp chế biến dầu khí 117 thuộc Tập đoàn PVN 3.2.1 3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện Phương hướng hoàn thiện 118 119 3.3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trƣờng doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Giải pháp hoàn thiện nhận diện chi phí môi trường Giải pháp hoàn thiện phân loại chi phí môi trường Giải pháp hoàn thiện lập dự toán chi phí môi trường Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán để theo dõi chi phí môi trường Giải pháp hoàn thiện phương pháp kế toán xác định chi phí môi trường Giải pháp hoàn thiện phân tích cung cấp thông tin chi phí môi 120 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 120 123 126 128 131 138 trường 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Điều kiện thực Về phía Nhà nước Về phía tổ chức nghề nghiệp đào tạo Về phía tập đoàn PVN doanh nghiệp chế biến dầu khí 144 144 145 146 KẾT LUẬN 149 NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ABC Activity Based Cost- Kế toán chi phí theo hoạt động BSR Công ty TNHH1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn MT Môi trường CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXSPDD Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang CNG Công ty cổ phần CNG Việt Nam DNSX Doanh nghiệp sản xuất Đạm Cà Mau Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau Đạm Phú Mỹ Nhà máy đạm Phú Mỹ FCA Full Cost Accounting- Kế toán chi phí đầy đủ FEM Federal Environment Ministry- Bộ môi trường liên bang Đức GDP Gross Dometic Product- Tổng sản phẩm quốc dân IFAC International Federation of Accountants- Liên đoàn kế toán quốc tế IMA Institute Managemental Accounting- Viện kế toán quản trị ISO International Organization for Standardization- Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Khí Vũng Tàu Công ty chế biến Khí Vũng Tàu LCC Life Cycle Cost- Chi phí vòng đời LSP Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn MFCA Material Flow Cost Accounting- Kế toán chi phí dòng vật liệu Nam Côn Sơn Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn NSRP Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn PVoil Phú Mỹ Công ty sản xuất chế biến dầu khí Phú Mỹ vii PVoil lube Công ty cổ phần dầu nhờn PV oil PVN Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVTex Đình Vũ Công ty xơ sợi Đình Vũ UNDSD United Nation Division of Sustainable Development- Ủy ban phát triển bền vững Liên hợp quốc USEPA United States Environmental Protection Agency- Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ WB World Bank- Ngân hàng giới WRI World Resource Institute- Cơ quan tài nguyên giới SPSX Sản phẩm sản xuất viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Phân loại chi phí môi trường theo khả đo lường 34 1.2 Phân loại chi phí môi trường theo hoạt động 35 1.3 Phân loại chi phí môi trường theo dòng vật liệu 36 1.4 Phân loại chi phí môi trường theo hoạt động bảo vệ môi 37 trường 2.1 Bảng tổng hợp chi phí môi trường Công ty BSR năm 2014 89 2.2 Bảng phân loại chi phí theo mức độ hoạt động Công ty 92 BSR 2.3 Danh mục định mức kinh tế kỹ thuật 93 2.4 Các loại dự toán doanh nghiệp chế biến dầu khí 94 2.5 Tài khoản kế toán chi phí môi trường doanh nghiệp 96 chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.6 Các loại báo cáo môi trường doanh nghiệp chế biến dầu 99 khí 2.7 Các biến số ảnh hưởng áp lực bên liên quan 107 2.8 Các biến số ảnh hưởng nhận thức nhà quản trị 107 2.9 Các biến số ảnh hưởng mối quan hệ chi phí-lợi ích 108 2.10 Các biến số ảnh hưởng trình độ sử dụng kỹ thuật/công 108 cụ kế toán quản trị chi phí môi trường 2.11 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 113 3.1 Nhận diện chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến 121 dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 3.2 Phân loại chi phí môi trường theo dòng vật liệu 123 doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN 3.3 Tổ chức tài khoản kế toán tập hợp chi phí môi trường 129 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho VND 161 Chi nghiệp VND 1611 Chi nghiệp: Năm trước VND 161 1612 Chi nghiệp: Năm VND 161 211 Tài sản cố định hữu hình VND 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc VND 211 2112 Máy móc, thiết bị VND 211 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND 211 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý VND 211 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP VND 211 2118 Tài sản cố định khác VND 211 212 TSCĐ thuê tài VND 2121 Nhà cửa, vật kiến trúc VND 212 2122 Máy móc thiết bị VND 212 2123 Phương tiện vận tải VND 212 2124 Thiết bị, dụng cụ quản lý VND 212 2125 TSCĐ hữu hình khác VND 212 2126 TSCĐ vô hình khác VND 212 213 TSCĐ vô hình VND 2131 Quyền sử dụng đất VND 213 2132 Quyền phát hành VND 213 2133 Bản quyền, sáng chế VND 213 2134 Nhãn hiệu hàng hóa VND 213 2135 Phần mềm máy tính VND 213 2136 Giấy phép giấy phép nhượng quyền VND 213 2138 TSCĐ vô hình khác VND 213 214 Hao mòn tài sản cố định VND 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình VND 214 21411 Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc VND 2141 21412 Hao mòn máy móc, thiết bị VND 2141 21413 Hao mòn phương tiện vận tải VND 2141 21414 Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý VND 2141 21415 Hao mòn trồng, vật nuôi làm việc cho SP VND 2141 21418 Hao mòn TSCĐ khác VND 2141 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài VND 214 1 1 21421 Hao mòn TSCĐ thuê: Nhà cửa, vật kiến trúc VND 2142 21422 Hao mòn TSCĐ thuê: Máy móc thiết bị VND 2142 21423 Hao mòn TSCĐ thuê: Phương tiện vận tải VND 2142 21424 Hao mòn TSCĐ thuê: Thiết bị, dụng cụ quản lý VND 2142 21425 Hao mòn TSCĐ thuê: TSCD hữu hình khác VND 2142 21426 Hao mòn TSCĐ thuê: TSCD vô hình khác VND 2142 21428 Hao mòn TSCĐ thuê: khác VND 2142 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình VND 214 21431 Khấu hao quyền sử dụng đất VND 2143 21432 Khấu hao quyền phát hành VND 2143 21433 Khấu hao quyền, sáng chế VND 2143 21434 Khấu hao nhãn hiệu hàng hóa VND 2143 21435 Khấu hao phần mềm máy tính VND 2143 21436 Giấy phép giấy phép nhượng quyền VND 2143 21438 Khấu hao TSCĐ vô hình khác VND 2143 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư VND 214 21471 Hao mòn bất động sản đầu tư: Quyền sử dụng đất VND 2147 21472 Hao mòn bất động sản đầu tư: Nhà VND 2147 21473 Hao mòn bất động sản đầu tư: Nhà & quyền sử dụng VND 2147 21474 Hao mòn bất động sản đầu tư: sở hạ tầng VND 2147 217 Bất động sản đầu tư VND 2171 Bất động sản đầu tư: Quyền sử dụng đất VND 217 2172 Bất động sản đầu tư: Nhà VND 217 2173 Bất động sản đầu tư: Nhà quyền sử dụng đất VND 217 2174 Bất động sản đầu tư: Cơ sở hạ tầng VND 217 221 Đầu tư vào công ty VND 22101 Đầu tư góp vốn vào Công ty CP nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung PCB VND 221 22102 Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Quản lý Phát triển Nhà Dầu khí VND 221 222 Góp vốn liên doanh VND 223 Đầu tư vào công ty liên kết VND 22301 Đầu tư góp vốn vào công ty CP Quản lý phát triển nhà dầu khí PV- Building VND 223 22302 Đầu tư góp vốn vào Công ty CP nhiên liệu sinh học VND 223 1 dầu khí Miền Trung PCB 228 Đầu tư dài hạn khác VND 2281 Cổ phiếu VND 228 2282 Trái phiếu VND 228 2288 Đầu tư dài hạn khác VND 228 228801 Đầu tư góp vốn vào Công ty CP nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung PCB VND 2288 228802 Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVS) VND 2288 228803 Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa công trình Dầu khí (PMC) VND 2288 229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn VND 241 Xây dựng dở dang VND 2411 XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ VND 241 2412 XDCB dở dang: Xây dựng VND 241 24121 Chi phí xây lắp VND 2412 24122 Chi phí thiết bị VND 2412 24123 Chi phí khác VND 2412 241231 Giai đoạn trước đầu tư VND 24123 241232 Giai đoạn đầu tư VND 24123 241233 Giai đoạn sau đầu tư VND 24123 241234 Chi phí BQLDA VND 24123 2413 XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ VND 241 242 Chi phí trả trước dài hạn VND 2421 Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ VND 242 2422 Chi phí thành lập doanh nghiệp VND 242 2423 Chi phí nghiên cứu VND 242 24231 Chi phí nghiên cứu mở rộng nhà máy VND 2423 24232 Chi phí nghiên cứu khoa học VND 2423 2424 CP g/đ triển khai không đủ ghi nhận TSCĐ VND 242 2428 Chi phí trả trước khác VND 242 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại VND 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn VND 2441 Ký quỹ, ký cược dài hạn VND VND 244 2442 Ký quỹ, ký cược dài hạn ngoại tệ USD 244 2443 Ký quỹ, ký cược dài hạn TSCD VND 244 1 311 Vay ngắn hạn VND 3111 Vay ngắn hạn VNĐ VND 311 3112 Vay ngắn hạn Ngoại tệ USD 311 315 Nợ dài hạn đến hạn trả VND 3151 Chi trả nợ gốc vay VND 315 3152 Trả nợ thuê tài VND 315 3153 Trái phiếu phát hành đến hạn trả VND 315 331 Phải trả cho người bán VND 3311 Phải trả ngắn hạn người bán VND 331 33111 Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD VND 3311 331111 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) VND 33111 331112 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (USD) USD 33111 331113 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (EUR) EUR 33111 33112 Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động đầu tư VND 3311 331121 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ đầu tư (VND) VND 33112 331122 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ đầu tư (USD) USD 33112 331123 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ đầu tư (EUR) EUR 33112 33113 Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động tài VND 3311 331131 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ tài (VND) VND 33113 331132 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ tài (USD) USD 33113 3312 Phải trả dài hạn người bán VND 331 33121 Phải trả dài hạn người bán: hoạt động SXKD VND 3312 331211 Phải trả dài hạn người bán: HĐ SXKD (VND) VND 33121 331212 Phải trả dài hạn người bán: HĐ SXKD (USD USD 33121 331213 Phải trả dài hạn người bán hđSXKD (EUR) EUR 33121 33122 Phải trả dài hạn người bán: hoạt động đầu tư VND 3312 331221 Phải trả dài hạn người bán: HĐ đầu tư (VND) VND 33122 331222 Phải trả dài hạn người bán: HĐ đầu tư (USD) USD 33122 33123 Phải trả dài hạn người bán: hoạt động tài VND 3312 331231 Phải trả dài hạn người bán: HĐ tài (VND) VND 33123 331232 Phải trả dài hạn người bán: HĐ tài (USD) USD 33123 333 Thuế khoản phải nộp Nhà nước VND 3331 Thuế GTGT phải nộp VND 333 33311 Thuế GTGT đầu VND 3331 333111 Hoạt động SXKD VND 33311 1 1 333112 Hoạt động đầu tư VND 33311 333113 Hoạt động tài VND 33311 33312 Thuế GTGT hàng nhập VND 3331 333121 Hoạt động SXKD VND 33312 333122 Hoạt động đầu tư VND 33312 333123 Hoạt động tài VND 33312 33313 Thuế GTGT phải nộp: giảm VND 3331 333131 Hoạt động SXKD VND 33313 333132 Hoạt động đầu tư VND 33313 333133 Hoạt động tài VND 33313 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt VND 333 3333 Thuế xuất, nhập VND 333 33331 Thuế xuất VND 3333 33332 Thuế nhập VND 3333 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp VND 333 3335 Thuế thu nhập cá nhân VND 333 3336 Thuế tài nguyên VND 333 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất VND 333 33371 Thuế nhà đất VND 3337 33372 Tiền thuê đất VND 3337 3338 Các loại thuế khác VND 333 33381 Thuế nộp thay nhà thầu nước VND 3338 333811 Thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước VND 33381 333812 Thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước VND 33381 33382 Thuế môn VND 3338 33388 Thuế khác VND 3338 3339 Phí, lệ phí, khoản phải nộp khác VND 333 33391 Các khoản phụ thu VND 3339 33392 Các khoản phí, lệ phí HĐ kinh doanh VND 3339 33393 Các khoản phí, lệ phíđầu tư VND 3339 33394 Thu điều tiết VND 3339 33398 Các khoản phải nộp khác VND 3339 334 Phải trả người lao động VND 3341 Tiền lương theo ngạch bậc VND 334 33411 Lương VND 3341 33412 Lương chức danh VND 3341 3342 Phụ cấp tiền lương VND 334 334201 Phụ cấp chức vụ VND 3342 334202 Phụ cấp thu hút VND 3342 334203 Phụ cấp lưu động theo quy định Chính Phủ VND 3342 334204 Phụ cấp lưu động theo quy định Ngành VND 3342 334205 Phụ cấp độc hại VND 3342 334206 Phụ cấp trách nhiệm VND 3342 334207 Phụ cấp kiêm nhiệm VND 3342 334208 Phụ cấp công trường VND 3342 334209 Phụ cấp làm đêm VND 3342 334210 Phụ cấp biển VND 3342 3343 Tiền lương làm thêm VND 334 3344 Tiền lương khoán VND 334 3345 Tiền ăn ca VND 334 3346 Thưởng từ quỹ lương VND 334 3347 Các khoản nhận khác VND 334 3348 Tiền lương nhân viên khác VND 334 335 Chi phí phải trả VND 3351 Chi phí phải trả: phần lãi vay phải trả VND 335 3352 Trích trước CP tiền lương thời gian nghỉ VND 335 3353 Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ VND 335 3354 Chi phí thời gian ngừng kinh doanh VND 335 3358 Chi phí phải trả khác VND 335 336 Phải trả nội VND 3361 Phải trả nội ngắn hạn VND 336 3362 Phải trả nội dài hạn VND 336 33621 Vay nội VND 3362 33628 Phải trả nội khác VND 3362 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng VND 338 Phải trả, phải nộp khác VND 3381 Tài sản thừa chờ giải VND 338 3382 Kinh phí công đoàn VND 338 3383 Bảo hiểm VND 338 33831 Bảo hiểm xã hội VND 3383 1 33833 Bảo hiểm thất nghiệp VND 3383 3384 Bảo hiểm y tế VND 338 3385 Phải trả cổ phần hóa VND 338 3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn VND 338 33861 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn VND VND 3386 33862 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ngoại tệ USD 3386 33863 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn TSCD VND 3386 3387 Doanh thu chưa thực VND 338 3388 Phải trả, phải nộp khác VND 338 33881 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác VND 3388 338811 Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD VND 33881 3388111 Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD (VND) VND 338811 3388112 Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD (USD) USD 338811 338812 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ đầu tư VND 33881 338813 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ tài VND 33881 33882 Phải trả, phải nộp dài hạn khác VND 3388 338821 Phải trả, phải nộp dài hạn khác: HĐSXKD VND 33882 338822 Phải trả, phải nộp dài hạn khác: HĐ đầu tư VND 33882 338823 Phải trả, phải nộp dài hạn khác: HĐ tài VND 33882 3389 Bảo hiểm thất nghiệp VND 338 341 Vay dài hạn VND 3411 Vay dài hạn VND VND 341 3412 Vay dài hạn USD USD 341 34121 Vay dài hạn Ngân hàng Ngoại Thương Hội sờ (USD) USD 3412 34122 Vay dài hạn Ngân hàng Ngoại Thương CN Quảng Ngãi (USD) USD 3412 34123 Vay dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (USD) USD 3412 34124 Vay dài hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam (USD) USD 3412 34125 Vay dài hạn Ngân hàng Standard Chartered (USD) USD 3412 342 Nợ dài hạn VND 3421 Nợ dài hạn: nợ thuê tài VND 342 3428 Nợ dài hạn khác VND 342 343 Trái phiếu phát hành VND 3431 Mệnh giá trái phiếu VND 1 343 3432 Chiết khấu trái phiếu VND 343 3433 Phụ trội trái phiếu VND 343 344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn VND 3441 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn VND VND 344 3442 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn ngoại tệ VND 344 3443 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn TSCD VND 344 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả VND 351 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm VND 352 Dự phòng phải trả VND 3521 Dự phòng phải trả ngắn hạn VND 352 3522 Dự phòng phải trả dài hạn VND 352 353 Quỹ khen thưởng phúc lợi VND 3531 Quỹ khen thưởng VND 353 3532 Quỹ phúc lợi VND 353 3533 Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ VND 353 3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty VND 353 3535 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tập đoàn VND 353 356 Quỹ phát triển khoa học công nghệ VND 3561 Quỹ phát triển khoa học công nghệ VND 356 3562 Quỹ phát triển khoa học công nghệ hình thành TSCĐ VND 356 411 Nguồn vốn kinh doanh VND 4111 Vốn đầu tư chủ sở hữu VND 411 41111 Vốn góp Tập đoàn VND 4111 411111 Vốn góp Tập Đoàn (VND) VND 41111 411112 Vốn góp Tập đoàn (USD) USD 41111 411113 Vốn góp tài sản VND 41111 41112 Vốn tự có VND 4111 41113 Vốn góp liên doanh VND 4111 41118 Vốn góp đối tượng khác VND 4111 4112 Thặng dư vốn cổ phần VND 411 4118 Vốn khác VND 411 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản VND 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái VND 4131 Ch.lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm VND 1 1 413 41311 CLTG đánh giá lại số dư cuối năm tiền nợ ngắn hạn VND 4131 41312 CLTG đánh giá lại số dư cuối năm nợ dài hạn VND 4131 413121 CLTG đánh giá lại số dư cuối năm nợ phải thu dài hạn VND 41312 413122 CLTG đánh giá lại số dư cuối năm nợ phải trả dài hạn VND 41312 4132 Ch.lệch tỷ giá hối đoái giai đoạn đầu tư VND 413 414 Quỹ đầu tư phát triển VND 415 Quỹ dự phòng tài VND 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VND 419 Cổ phiếu ngân quỹ VND 421 Lợi nhuận chưa phân phối VND 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước VND 421 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm VND 421 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi VND 4311 Quỹ khen thưởng VND 431 4312 Quỹ phúc lợi VND 431 4313 Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ VND 431 4314 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tập đoàn VND 431 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB VND 4411 Vốn ngân sách VND 441 4412 Vốn tự có VND 441 461 Nguồn kinh phí nghiệp VND 4611 Nguồn KP nghiệp: Năm trước VND 461 4612 Nguồn KP nghiệp: Năm VND 461 466 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VND 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VND 5111 Doanh thu bán hàng hóa VND 511 51111 Doanh thu bán hàng hóa: Nội địa VND 5111 51112 Doanh thu bán hàng hóa: Xuất VND 5111 5112 Doanh thu bán thành phẩm VND 511 51121 Doanh thu bán thành phẩm: Nội địa VND 5112 5112101 Doanh thu bán thành phẩm: Nội địa Propylene VND 51121 5112102 Doanh thu bán thành phẩm: Nội địa LPG VND 51121 5112103 Doanh thu bán thành phẩm M90 VND 51121 1 5112104 Doanh thu bán thành phẩm M92 VND 51121 5112105 Doanh thu bán thành phẩm M95 VND 51121 5112106 Doanh thu bán thành phẩm Kerosen VND 51121 5112107 Doanh thu bán thành phẩm JetA1 VND 51121 5112108 Doanh thu bán thành phẩm DO VND 51121 51121081 Doanh thu bán thành phẩm DO loại 0.05%S VND 511210 51121082 Doanh thu bán thành phẩm DO loại 0.25%S VND 511210 5112109 Doanh thu bán thành phẩm FO VND 51121 5112110 Doanh thu bán thành phẩm: Polypropylene loại I VND 51121 5112111 Doanh thu bán thành phẩm: Polypropylene loại T VND 51121 Doanh thu bán thành phẩm: Xuất VND 5112 5112201 Doanh thu bán thành phẩm: Xuất Propylene VND 51122 5112202 Doanh thu bán thành phẩm: Xuất LPG VND 51122 5112203 Doanh thu bán thành phẩm xuất M90 VND 51122 5112204 Doanh thu bán thành phẩm xuất M92 VND 51122 5112205 Doanh thu bán thành phẩm xuất M95 VND 51122 5112206 Doanh thu bán thành phẩm xuất Kerosen VND 51122 5112207 Doanh thu bán thành phẩm xuất Jet A1 VND 51122 5112208 Doanh thu bán thành phẩm xuất DO VND 51122 5112209 Doanh thu bán thành phẩm xuất FO VND 51122 51122 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ VND 511 51131 Doanh thu bán dịch vụ: Nội địa VND 5113 51132 Doanh thu cung cấp dịch vụ: Xuất VND 5113 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá VND 511 51141 Doanh thu trợ giá: Nội địa VND 5114 51142 Doanh thu trợ giá: Xuất VND 5114 5115 Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất VND 511 5116 Doanh thu không chịu thuế TNDN VND 511 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư VND 511 5118 Doanh thu khác VND 511 512 Doanh thu bán hàng nội VND 5121 Doanh thu bán hàng hóa VND 512 5122 Doanh thu bán thành phẩm VND 512 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ VND 512 515 Doanh thu hoạt động tài VND 5151 Lãi tiền cho vay, tiền gửi VND 515 51511 Lãi tiền cho vay, tiền gởi (VND) VND 5151 51512 Lãi tiền cho vay, tiền gửi (USD) USD 5151 51513 Lãi tiền cho vay, tiền gửi (EUR) EUR 5151 5152 Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh kỳ VND 515 5153 Cổ tức lợi nhuận chia VND 515 5154 Lãi bán loại chứng khoán VND 515 5155 Lãi bán ngoại tệ VND 515 5156 Lãi bán hàng trả chậm VND 515 5157 Chiết khấu toán hưởng VND 515 5158 Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại VND 515 521 Chiết khấu thương mại VND 5211 Chiết khấu hàng hóa VND 521 5212 Chiết khấu thành phẩm VND 521 521201 Chiết khấu thành phẩm Propylene VND 5212 521202 Chiết khấu thành phẩm LPG VND 5212 521203 Chiết khấu thành phẩm M90 VND 5212 521204 Chiết khấu thành phẩm M92 VND 5212 521205 Chiết khấu thành phẩm M95 VND 5212 521206 Chiết khấu thành phẩm Kerosen VND 5212 521207 Chiết khấu thành phẩm JetA1 VND 5212 521208 Chiết khấu thành phẩm DO VND 5212 5212081 Chiết khấu thành phẩm DO loại 0.05%S VND 521208 5212082 Chiết khấu thành phẩm DO loại 0.25%S VND 521208 1 521209 Chiết khấu thành phẩm FO VND 5212 5213 Chiết khấu dịch vụ VND 521 531 Hàng bán bị trả lại VND 5311 Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa VND 531 5312 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm VND 531 531201 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm Propylene VND 5312 531202 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm LPG VND 5312 531203 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm M90 VND 5312 531204 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm M92 VND 5312 531205 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm M95 VND 5312 531206 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm Kerosen VND 5312 531207 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm JetA1 VND 5312 531208 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm DO VND 5312 5312081 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm DO loại 0.05%S VND 531208 5312082 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm DO loại 0.25%S VND 531208 531209 Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm FO VND 5312 5313 Hàng bán bị trả lại: Dịch vụ VND 531 532 Giảm giá hàng bán VND 5321 Giảm giá hàng bán: Hàng hóa VND 532 5322 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm VND 532 532201 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm Propylene VND 5322 532202 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm LPG VND 5322 532203 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm M90 VND 5322 532204 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm M92 VND 5322 532205 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm M95 VND 5322 532206 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm Kerosen VND 5322 532207 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm JetA1 VND 5322 532208 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm DO VND 5322 5322081 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm DO loại 0.05%S VND 532208 5322082 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm DO loại 0.25%S VND 532208 532209 Giảm giá hàng bán: Thành phẩm FO VND 5322 5323 Giảm giá hàng bán: Dịch vụ VND 532 611 Mua hàng VND 6111 Mua nguyên vật liệu VND 611 6112 Mua hàng hóa VND 611 621 Chi phí NVL trực tiếp VND 6211 Chi phí NVL VND 621 62111 Chi phí NVL PX Lọc hóa dầu (Dầu thô) VND 6211 62112 Chi phí NVL PX Polypropylene VND 6211 6212 Chi phí NVL phụ VND 621 62121 Chi phí xúc tác, hóa phẩm PX Lọc hóa dầu VND 6212 62122 Chi phí xúc tác, hóa phẩm PX Polypropylene VND 6212 622 Chi phí nhân công trực tiếp VND 6221 Chi phí nhân công trực tiếp PX Lọc hóa dầu VND 622 6222 Chi phí nhân công trực tiếp PX Polypropylene VND 622 1 623 Chi phí sử dụng máy thi công VND 6231 Chi phí nhân công VND 623 6232 Chi phí vật liệu VND 623 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất VND 623 6234 Chi phí khấu hao máy thi công VND 623 6237 Chi phí dịch vụ mua VND 623 6238 Chi phí khác tiền VND 623 627 Chi phí sản xuất chung VND 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng VND 627 62711 Chi phí nhân viên phân xưởng Lọc hóa dầu VND 6271 62712 Chi phí nhân viên phân xưởng Polypropylene VND 6271 6272 Chi phí vật liệu VND 627 62721 Nguyên vật liệu VND 6272 627211 Nguyên vật liệu PX Lọc hóa dầu VND 62721 627212 Nguyên vật liệu PX Polypropylene VND 62721 62722 Phụ tùng thay VND 6272 627221 Phụ tùng thay PX Lọc hóa dầu VND 62722 627222 Phụ tùng thay PX Polypropylene VND 62722 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất VND 627 62731 Chi phí dụng cụ sản xuất PX Lọc hóa dầu VND 6273 62732 Chi phí dụng cụ sản xuất PX Polypropylene VND 6273 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ VND 627 62741 Chi phí khấu hao TSCĐ PX Lọc hóa dầu VND 6274 62742 Chi phí khấu hao TSCĐ PX Polypropylene VND 6274 6277 Chi phí dịch vụ mua VND 627 62771 Chi phí dịch vụ mua PX Lọc hóa dầu VND 6277 62772 Chi phí dịch vụ mua PX Polypropylene VND 6277 6278 Chi phí tiền khác VND 627 631 Giá thành sản xuất VND 632 Giá vốn hàng bán VND 63201 Giá vốn Propylene VND 632 63202 Giá vốn LPG VND 632 63203 Giá vốn M90 VND 632 63204 Giá vốn M92 VND 632 63205 Giá vốn M95 VND 632 1 63206 Giá vốn Kerozene VND 632 63207 Giá vốn JetA1 VND 632 63208 Giá vốn DO VND 632 632081 Giá vốn DO loại 0.05%S VND 63208 632082 Giá vốn DO loại 0.25%S VND 63208 63209 Giá vốn FO VND 632 63210 Giá vốn Polypropylene loại I VND 632 63211 Giá vốn Polypropylene loại T VND 632 635 Chi phí tài VND 6351 Chênh lệch lỗ tỷ giá phát sinh kỳ VND 635 6352 Chi phí lãi vay VND 635 6353 Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại VND 635 6354 Lỗ bán loại chứng khoán VND 635 6355 Chiết khấu toán cho người mua VND 635 6356 Lỗ tỷ giá trình đầu tư xây dựng giai đoạn thành lập VND 635 6358 Chi phí tài khác VND 635 641 Chi phí bán hàng VND 6411 Chi phí nhân viên VND 641 6412 Chi phí vật liệu, bao bì VND 641 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng VND 641 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ VND 641 6415 Chi phí bảo hành VND 641 6417 Chi phí dịch vụ mua VND 641 6418 Chi phí tiền khác VND 641 642 Chi phí quảndoanh nghiệp VND 6421 Chi phí nhân viên quản lý VND 642 6422 Chi phí vật liệu quản lý VND 642 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng VND 642 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ VND 642 6425 Thuế, phí lệ phí VND 642 6426 Chi phí dự phòng VND 642 6427 Chi phí dịch vụ mua VND 642 6428 Chi phí tiền khác VND 642 711 Thu nhập khác VND 1 1 7111 Thu nhập khác: thưởng, bồi thường VND 711 7112 Thu nhập khác: lý, nhượng bán TSCĐ VND 711 7113 Thu nhập khác VND 711 811 Chi phí khác VND 8111 Chi phí khác: bồi thường, bị phạt CP khác VND 811 8112 Chi phí khác: lý, nhượng bán TSCĐ VND 811 8113 Chi phí khác VND 811 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp VND 8211 Chi phí thuế TNDN hành VND 821 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại VND 821 911 Xác định kết kinh doanh VND N001 Tài sản thuê VND N002 Vật tư, hàng hóa giữ hộ, nhận gia công VND N003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược VND N004 Nợ khó đòi xử lý VND N007 Ngoại tệ loại VND N008 Dự toán chi nghiệp, dự án VND 1 ... chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tác giả chọn đề tài: "Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam" cho... BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Tổng quan doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập 73 đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) 2.1.1 Khái quát vềTtập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt. .. dụng kế toán quản trị chi phí môi trƣờng 63 1.3 1.4 doanh nghiệp quốc gia giới 1.4.1 Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp Mỹ 1.4.2 Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ), Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ), Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay