N1_09

15 236 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:07

BÀI THUYẾT TRÌNH Chủ đề : Đánh giá năm thực chi trả DVMTR Việt Nam ( 2011-2016 ) GVHD Nhóm Thành Viên : NGÔ TRÍ DŨNG :9 : NGUYỄN VĂN TỈNH DƯƠNG NHƯ THẮNG LÊ VĂN THỊNH I ĐẶT VẤN ĐỀ II NỘI DUNG III KÉT LUẬN I Đặt vấn đề Chi trả dịch vụ môi trường rừng gì? “Chi trả dịch vụ môi trường rừng” quan hệ cung ứng chi trả bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (Nghị định 99/2010/NĐ-CP sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ) Nước ta thực chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011 Vậy năm thực chi trả DVMTR Việt Nam ( 2011-2016 ) có kết gì? II NỘI DUNG 2.1 Thực chi trả loại dịch vụ môi trường rừng Đã thực chi trả Chưa thực chi trả Chi trả DVMTR sản xuất kinh doanh thủy điện Chi trả DVMTR sở SXCN sử dụng nước từ rừng Chi trả DVMTR sản xuất kinh doanh nước Các sở khác (nuôi trồng thủy sản, hấp thụ carbon) Chi trả DVMTR kinh doanh du lịch II NỘI DUNG 2.2 Mức chi trả DVMTR thực 1%-2% doanh thu 20-36 VND/Kwh Nhà máy thủy điện 40-52 VND/m3 Nhà máy cung cấp nước Đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch 2.3 Hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng 2.3.1 Hình thức chi trả gián tiếp - Trong năm qua việc thực sách chi trả DVMTR hình thức chi trả gián tiếp qua VNFF Quỹ tỉnh - Hình thức chi trả phát triển nhanh, từ Quỹ BV&PTR thành lập tỉnh Sơn La tỉnh Lâm Đồng năm 2009, đến năm 2015 có 37 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR thực chi trả tiền DVMTR, với tổng số tiền DVMTR thu năm (2011-201) 5.700 tỷ đồng 2.3.2 Hình thức chi trả trực tiếp Trong năm thực sách chi trả DVMTR vừa qua, hình thức chi trả trực tiếp không tiến hành chưa có văn hướng dẫn để địa phương triển khai hình thức chi trả 3 Một số thành tựu đạt -Tổng số thu đến 30/6/2016 5.744 tỉ đồng; ký 464 HĐ ủy thác với Nhà máy thủy điện (320), CS nước (85), CS KD du lịch (59); - Hỗ trợ QL&BV triệu rừng hàng năm (~38% diện tích rừng nay) - Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn hộ (hơn 500 ngàn hộ dân nhận tiền DVMTR), tăng thu nhập cho chủ rừng (bình quân ~2 triệu đồng/hộ/năm), hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân gắn bó với rừng Kết chi tiền DVMTR Hiệu quản lý bảo vệ rừng Góp phần nâng cao hiệu công tác bảo vệ triệu rừng lưu vực cung ứng DVMTR (~38% tổng diện tích rừng có) Giảm 64.500 vụ vi phạm Luật BV&PTR giai đoạn 20062010 so với giai đoạn 2011- 2015 Giảm 16.154 rừng bị thiệt hại giai đoạn 2006- 2010 so với giai đoạn 2011- 2015 Tồn tại, hạn chế (1) Địa vị pháp lý Quỹ chưa rõ ràng: Nghị định số 05 Chính phủ quy định Quỹ BV&PTR tổ chức tài nhà nước, định nghĩa tổ chức tài nhà nước không quy định cụ thể địa vị pháp lý Quỹ:  Quỹ BV&PTR đơn vị nghiệp (Lai Châu, Nghệ An); đơn vị nghiệp công lập (Sơn La); đơn vị nghiệp có thu (Điện Biên, Đắk Nông); Đã gây khó khăn cho hoạt động Quỹ (2) Trong loại DVMTR quy định Nghị định 99, có loại DVMTR thực Tồn tại, hạn chế (3) Quy định mức chi trả tiền DVMTR theo số tuyệt đối, cố định không phù hợp  Mức 20 đồng/kwh sở sản xuất thủy điện, 40đồng/m3 sở sản xuất cung cấp nước không phù hợp, không đảm bảo thu nhập tạo động lực, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng (Từ năm 2008 đến 2014 lạm phát tăng 73,2%, giá bán lẻ điện bình quân tăng 1,8 lần, giá nước tăng 1,3 lần) (4) Việc chi trả tiền DVMTR theo lưu vực sở sử dụng DVMTR tạo chênh lệch lớn: Có lưu vực mức chi trả 600.000 đ/ha/năm, có lưu vực 800đ/ha/năm (thấp nhiều mức hỗ trợ NSNN cho bảo vệ rừng 200.000 đ/ha) làm cho thu nhập người làm nghề rừng có khác biệt lớn; làm phát sinh mâu thuẫn người dân vùng khác nhau; đặc biệt người đồng bào dân tộc người BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để thực sách có hiệu cần có quan tâm, cam kết mạnh mẽ cấp quyền từ TW tới ĐP Cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sách chongười dân, bên cung ứng sử dụng DVMTR Cần phối hợp huy động tham gia, hỗ trợ KT, tài từ chương trình, dự án đối tác quốc tế nước III KẾT LUẬN Những thành tựu đạt Tổng số tiền thu từ năm 2011-30/6/2016 5.744 tỉ đồng Hỗ trợ QL&BV triệu rừng hàng năm Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn hộ (hơn 500 ngàn hộ dân nhận tiền DVMTR)  Tăng thu nhập cho chủ rừng (bình quân ~2 triệu đồng/hộ/năm), hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân gắn bó với rừng CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: N1_09, N1_09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay