Tong hop de thi HSG 11

79 163 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:44

ĐỀ 1Câu I ( điểm):1)Có 3 ống nghiệm, mỗi ống chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp) trong số các ion sau : NH4+, Na+, Ag+, Ba2+, Mg2+, Al3+ , Cl–, Br–, NO3–, CO32–, SO42–, PO43–. Hãy xác định các cation và anion trong từng ống nghiệm.2)Cho 5 dd : Na2CO3 , FeCl3 , NaOH, Al2(SO4)3 , AgNO3 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho một dung dịch này phản ứng với các dung dịch còn lại.3)Có 5 chất bột màu trắng đựng trong 5 bình riêng biệt bị mất nhãn hiệu là: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3 và BaSO4. Chỉ được dùng thêm nước và CO2 hãy trình bày cách phân biệt từng chất.Câu II ( điểm):Hoà tan hoàn toàn 4,24 gam Na2CO3 vào nước thu được dung dịch A. Cho từ từ từng giọt 20,00 gam dung dịch HCl nồng độ 9,125% vào A và khuấy mạnh. Tiếp theo cho thêm vào đó dung dịch chứa 0,02 mol Ca(OH)2.1. Hãy cho biết những chất gì được hình thành và lượng các chất đó. Chất nào trong các chất đó còn lại trong dung dịch.2. Nếu cho từ từ từng giọt dung dịch A vào 20,00 gam dung dịch HCl nồng độ 9,125% và khuấy mạnh, sau đó cho thêm dung dịch chứa 0,02 mol Ca(OH)2 vào dung dịch trên. Hãy giải thích hiện tượng xảy ra và tính khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 Cõu I ( im): 1) Cú ng nghim, mi ng cha cation v anion (khụng trựng lp) s cỏc ion sau : NH 4+, Na+, Ag+, Ba2+, Mg2+, Al3+ , Cl, Br, NO3, CO32, SO42, PO43 Hóy xỏc nh cỏc cation v anion tng ng nghim 2) Cho dd : Na2CO3 , FeCl3 , NaOH, Al2(SO4)3 , AgNO3 Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy (nu cú) ln lt cho mt dung dch ny phn ng vi cỏc dung dch cũn li 3) Cú cht bt mu trng ng bỡnh riờng bit b mt nhón hiu l: NaCl, Na 2CO3, Na2SO4, BaCO3 v BaSO4 Ch c dựng thờm nc v CO2 hóy trỡnh by cỏch phõn bit tng cht Cõu II ( im): Ho tan hon ton 4,24 gam Na2CO3 vo nc thu c dung dch A Cho t t tng git 20,00 gam dung dch HCl nng 9,125% vo A v khuy mnh Tip theo cho thờm vo ú dung dch cha 0,02 mol Ca(OH)2 Hóy cho bit nhng cht gỡ c hỡnh thnh v lng cỏc cht ú Cht no cỏc cht ú cũn li dung dch Nu cho t t tng git dung dch A vo 20,00 gam dung dch HCl nng 9,125% v khuy mnh, sau ú cho thờm dung dch cha 0,02 mol Ca(OH) vo dung dch trờn Hóy gii thớch hin tng xy v tớnh lng cỏc cht to thnh sau phn ng Gi thit cỏc phn ng xy hon ton Cõu III ( im): Khi cracking butan to hn hp gm farafin v olefin ú cú hai cht A v B T ca B so vi A l 1,5 Tỡm A, B T A tỡm c trờn ,vit cỏc phn ng chuyn hoỏ theo s sau: Br2 NaOH CuO Cu(OH)2 H2SO4 A A1 A2 A3 A4 A5 NaOH Cõu IV ( im): Chia 2,2 gam hn hp gm Fe v kim loi M cú hoỏ tr khụng i thnh hai phn bng Ho tan phn bng dung dch HCl thu c 0,896 lit H (ktc) Ho tan hon ton phn dung dch HNO3 c núng thu c 2,016 lớt NO2 (ktc) 1) Xỏc nh M 2) Tớnh % lng ca mi kim loi hn hp u Cõu V ( im): Mt hp cht hu c A cha cỏc nguyờn t C, H, O Khi t chỏy A phi dựng mt lng O bng ln lng O2 cú hp cht A v thu c CO v H2O theo t l lng 22 : Tỡm cụng thc n gin ca A, tỡm cụng thc phõn t ca A bit rng 2,9 gam A cho bay hi 54,6oC , 0,9 atm cú th tớch ỳng bng th tớch ca 0,2 gam He o cựng nhit ỏp sut Vit cỏc cụng thc cu to cú th cú ca A da vo thuyt cu to hoỏ hc Cõu Cõu I 1/ 2/ P N Ni dung ng nghim 1: NH4+, Na+, CO32-, PO4ng nghim 1: Ag+, Mg2+, NO3-, SO42ng nghim 1: Ba2+, Al3+, Cl-, BrCỏc ptp: 3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O 6NaCl + 2Fe(OH)3 + 3CO2 3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 + 3CO2 Na2CO3 + 2AgNO3 2NaNO3 + Ag2CO3 FeCl3 + 3NaOH 3NaCl +Fe(OH)3 FeCl3 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 3AgCl Al2(SO4)3 + 6NaOH 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 Al(OH)3 + NaOHd NaAlO2 + 2H2O Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -1- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 Al2(SO4)3 + 6AgNO3 2Al(NO3)3 + 3Ag2SO4 3/ + Ly mu th t cỏc cht trờn + Ho tan ln lt tng cht vo nc - Cỏc cht tan to dung dch l: NaCl; Na2CO3; Na2SO4 - Cỏc cht khụng tan l: BaCO3; BaSO4 + Ho tan hai cht khụng tan nc vo nc cú CO2: - Cht tan dn to thnh dung dch l: BaCO3 Ptp: BaCO3 + CO2+ H2O Ba(HCO3)2 tan - Cht khụng tan cũn li l: BaSO4 + Dựng dung dch Ba(HCO3)2 va iu ch c cho tỏc dng vi cỏc dung dch NaCl; Na2CO3; Na2SO4 trờn: - Hai dung dch cú kt ta trng xut hin l Na2CO3; Na2SO4 Ptp: 1, Ba(HCO3)2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaHCO3 2, Ba(HCO3)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaHCO3 - Dung dch khụng cú hin tng gỡ l NaCl Lc ly kt ta trờn em ho tan nc cú CO 2, kt ta tan l BaCO3, dung dch ban u l Na2CO3; Cht cũn li l Na2SO4 Cõu II 1/ 20.9,125 4, 24 = 0,05 mol ; nNa2CO3 = = 0,04 mol ; nHCl = 100.36,5 106 nCa (OH ) = 0,02 mol Cho t t dung dch HCl vo dung dch A: Na2CO3 + HCl NaHCO3 + NaCl NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O nNaHCO3 = nHCl (1) = nNa2CO3 = 0,04 mol ; nNaHCO3 (2) = nHCl (2) = 0,05 0,04 = 0,01mol ; Sau phn ng 1; dung dch cú: NaCl ( nNaCl = nHCl = 0,05 mol ) NaHCO3( nNaHCO3 = 0,03mol ) Cho tip vo ú dung dch Ca(OH)2: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 + 2NaOH Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 2CaCO3 + 2H2O Theo (3): nCa ( HCO ) (3) = nCa (OH ) (3) = nNaHCO = 0,015 mol ; 2 nNaOH = nNaHCO3 = 0,03mol Theo (4): nCa ( HCO3 ) (4) = nCa (OH ) (4) = 0,02 0,015 = 0,005 mol ; nCaCO3 = 2nCa (OH ) (4) = 2.0,005 = 0,01 mol ; 2/ Sau phn ng 3, sn phm thu c gm: NaCl (0,05 mol) tn ti dd; NaOH(0,03 mol) Ca(HCO3)2 ( nCa ( HCO3 ) = 0,015 0,005 = 0,01 mol ) tn ti dd CaCO3 (0,01 mol) tỏch dung dch mNaCl = 0,05.58,5 = 2,925 gam ; mNaOH = 0,03.40 = 1, gam mCa ( HCO3 ) = 0,01.162 = 1,62 gam ; mCaCO3 = 0,01.100 =1gam Cho t t dung dch A vo dung dch HCl: Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -2- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 1 nNa2CO3 (1) = nHCl = 0,05 = 0,025 mol < nNa2CO3bd ; 2 Sau phn ng 1, dung dch cũn: NaCl (0,05 mol); Na2CO3 (0,04 0,025 = 0,015 mol) Cho tip dung dch Ca(OH)2 vo: Ca(OH)2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaOH Sau phn ng 2, sn phm thu c gm: NaCl (0,05 mol); NaOH( nNaOH = 2.nNa2CO = 2.0,015 = 0,03 mol ) CaCO3 ( nCaCO3 = nNa2CO3 = 0,015 mol ); Ca(OH)2 d (0,02 0,015 = 0,005 mol); Khi lng sn phm: mNaCl = 0,05.58,5 = 2,925 gam ; mNaOH = 0,03.40 = 1, gam ; mCaCO3 = 0,015.100 =1,5 gam ; mCa (OH ) = 0,005.74 = 0,37 gam Cõu III Crakinh butan: C4H10 CH4 + C3H6 C4H10 C2H4 + C2H6 Ta cú: d B = 1,5 => B l C3H6; A l C2H4 A Cỏc ptp: CH2 = CH2 + Br2 CH2Br CH2Br A1 CH2Br CH2Br + 2NaOH CH2OH CH2OH + 2NaBr A2 CH2OH CH2OH + 2CuO t CHO CHO + 2Cu + 2H2O A3 CHO CHO+ 4Cu(OH)2+ 2NaOH NaOOC COONa + 2Cu2O + 6H2O A4 NaOOC COONa + H2SO4 HOOC COOH + Na2SO4 A5 Cõu IV 1/ Gi x, y ln lt l s mol Fe, M mt phn; a l hoỏ tr ca M Phn 1: Ho tan HCl Fe + 2HCl FeCl2 + H2 a H2 a a 0,896 nH = nFe + nM = x + y = = 0,04mol 2 22, M + aHCl MCla + (*) Phn 2: Ho tan HNO3: Fe + 6HNO3 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O M + 2aHNO3 M(NO3)a + aNO2 + aH2O nNO2 = 3nFe + a.nM = 3x + ay = 2,016 = 0,09mol 22, T (*) v (**) suy ra: x = 0,01 mol; ay = 0,06 mol => y = Theo gt: mhh = 1,1 = 56x + My = 56 0,01 + M Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -3- (**) 0,06 a 0,06 a Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 M = 9a a = v M = 27 (Al) l phự hp 2/ a = => y = 0,02 mol Thnh phn % lng mi kim loi hn hp u: %Fe = 56.0,01 100 = 50,91% ; %Al = 49,09% 1,1 Cõu V CTPT ca A l: CxHyOz (x, y,z nguyờn) y z y )O2 xCO2 + H2O 2 Ta cú: mCO2 : mH 2O = 44 x :9 y = 22 : => y = 2x y z mO2 ( pu ) = 8mO ( A) 32.( x + ) = 8.16 z z = x Ptp: CxHyOz + ( x + CTG ca A l: (C3H6O)n S mol A 54,6oC , 0,9 atm l: n A = nHe = MA = M A = 0, = 0,05mol 2,9 = 58 = 58n =>n = 0,05 CTPT ca A l C3H6O Cỏc CTCT cú th cú ca A: CH3 CH2 CH=O (CH3)2 C =O CH2 = CH CH2OH CH2 = CH O CH3 Cõu : ( im ) tan ca H2S dung dch HClO4 0,003M l 0,1 mol / lit Nu thờm vo dung dch ny cỏc ion Mn2+ v Cu2+ cho nng ca chỳng bng 2.10 -4 M thỡ ion no s kt ta di dng sunfat ? 21 Bit TMnS = 3.10-14, TCuS = 8.10-37; K H S = 1,3.10 Cõu : ( im )Cho dung dch CH3COOH 0,1M Bit K CH 3COOH = 1, 75.10 a/ Tớnh nng ca cỏc ion dung dch v tớnh pH b/ Tớnh in li ca axit trờn Cõu : (4 im )Cho cỏc n cht A, B, C Thc hin phn ng : A + B X X + H2O NaOH + B B + C Y 1:1 Y + NaOH Z + H2O Cho 2,688 lit khớ X ( kc ) qua dung dch NaOH thỡ lng cht tan bng 2,22 gam Lp lun xỏc nh A, B, C v hon thnh phn ng Cõu : ( im ) Cho 13 gam hn hp A mt kim loi kim M v mt kim loi M ( húa tr II ) tan hon ton vo nc to thnh dung dch B v 4,032 lớt H (ktc) Chia dung dch B lm phn bng :Phn : em cụ cn thu c 8,12 gam cht rn X Phn : Cho tỏc dng vi 400 ml dung dch HCl 0,35 mol to kt ta Y a Tỡm kim loi M, M Tớnh s gam mi kim loi hn hp A b Tớnh lng kt ta Y Cõu : ( im ) Hn hp khớ X gm hydrocacbon A, B mch thng Khi lng phõn t ca A nh hn lng phõn t ca B Trong hn hp X, A chim 75% theo th tớch t chỏy hon ton X cho sn phm hp th qua bỡnh cha dung dch Ba(OH) d, sau thớ nghim lng dung dch bỡnh gim 12,78 gam ng thi thu c 19,7 gam kt ta Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -4- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 a)Tỡm cụng thc phõn t ca A,B.Bit t hi ca X i vi H2 l 18,5 v A, B cựng dóy ng ng b V s xen ph cỏc obitan gii thớch cỏc liờn kt phõn t A P N Cõu : ( im ) Trong dung dch HClO4 0,003 M H2S [H+]=0,003 M 2H+ + S2- 0,5 im 0,5 im K H2S H + S 1,3.10 21 0,1 = S = = 1, 4.1017 [ H2S ] ( 0, 003) im Mn 2+ S = 2.104.1, 4.1017 = 2,8.1021 < TMnS => MnS khụng kt ta Cu 2+ S = 2.104.1, 4.1017 = 2,8.1021 > TCuS Cõu : ( im ) CH 3COOH CH 3COO + H + => CuS kt ta 0,5 im H + = CH 3COO = K A C = 1, 75.105.0,1 = 0, 0013 pH = lg H + = lg13.104 K 1, 75.105 = = = 0, 0132 im C 0,1 Cõu : ( im ) A : Na ; B : H2 ; X : NaH 0,5 im B + C Y C l phi kim, Y l axớt 0,5 im 1:1 Y + NaOH Z + H 2O 0,5 im 1mol Y phn ng lng cht tan tng ( Y - 18 )g 2, 688 = 0,12mol 2, 22 g 0,5 im 22, Y 18 = Y = 36,5 2, 22 0,12 im ( C ) : Clo Vit phng trỡnh phn ng im Cõu : ( im ) Vỡ dung dch B + dung dch HCl H (1) M + H2O = MOH + x mol x mol x M + 2MOH = M2MO2 + H2 (2) y mol 2y y y MOH + HCl = MCl + H2O (3) ( x 2y) ( x 2y) kt ta nờn M cú hydroxyt lng tớnh 2 M2MO2 + 2HCl = M(OH)2 + 2MCl (4) y y y 2 M(OH)2 + 2HCl = MCl2 + 2H2O (5) nHCl = 0,14mol im 0,5 im nH = 0,18mol Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -5- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy x ( 1) + y = 0,18 y x ( M + 17 ) y ữ+ ( 2M + M '+ 32 ) = 8,12 ( ) 2 Mx + M ' y = 13 ( 3) x x y ( ) M My + 17 17 y + My + M ' + 16 y = 8,12 2 y x x M + M ' ữ+ 17 y = 8,12 2 x ( Mx + M ' y ) + 17 y = 8,12 2 x 17 y = 1, 62 17 x y = 3, 24 ( 4) ( 1) Tuyn thi HSG Húa 11 0,5 im im x + y = 0,36 18 x = 3, x = 0, ; y = 0, 08 (3) => 0,2M + 0,08M = 13 => 2,5M + M = 162,5 ( M mK = 39 x 0,2 = 7,8 g M l Zn => mZn = 65 x 0,08 = 5,2 g im x 2y 0, 0,16 nHCl = +y= + 0, 08 = 0,1mol ( phn ng +4 ) 2 nHCl d = 0,14 - 0,1 = 0,04 mol y nZn(OH)2= = 0, 04mol ( phn ng ) (5) => nZn(OH)2 = nHCl = 0,02 mol => nZn(OH)2 d = 0,04 - 0,02 = 0,02 mol mZn(OH)2 = 99 x 0,02 = 1,98 g 0,5 im Cõu : ( im ) Cht tng ng hydrocacbon A, B : C x H y C x H y + O2 x CO2 + a y H 2O ax CO2 + Ba ( OH ) BaCO3 + H 2O ax im ax 19, = 0,1mol 197 Gi m dung dch ban u l m : ay 44ax + 18 + m 19, = m 12, 78 ay 44ax + 18 = 6,92 ( 1) ax = Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung im -6- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy ay = 0,14 th ax vo ( 1) => nH 2O > nCO2 A, B : Ankan Tuyn thi HSG Húa 11 A : CnH2n+2 ; B : CmH2m+2 0,5 im (14n + 2)75 + (14m + 2)25 M X = 37 = 100 3n + m = 10 ( m ) 0,5 im ( n < m ; n < 3,3) n m 7( loi ) 1( loi ) => A : C2H6 B : C4H10 Mụ t kiu lai húa ca phõn t C2H6 Lai húa sp3 0,5 im 0,5 im Cõu I: Cho t t khớ CO qua ng ng 3,2 gam CuO nung núng Khớ ng c hp th hon ton vo nc vụi d thy to thnh gam kt ta Cht rn cũn li ng s cho vo cc ng 500 ml dung dch HNO3 0,16M thu c V1 lớt khớ NO v cũn mt phn kim loi cha tan Thờm tip vo cc 760 ml dung dch HCl nng 2/3 mol/l sau phn ng xong thu thờm V2 lớt khớ NO Sau ú thờm tip 12 gam Mg vo dung dch sau phn ng thu c V3 lớt hn hp khớ H2 v N2, dung dch mui clorua v hn hp M ca cỏc kim loi Tớnh cỏc th tớch V1, V2, V3 Bit cỏc phn ng xy hon ton cỏc th tớch khớ o ktc Tớnh lng mi kim loi hn hp M Cõu II: Thờm t t tng git AgNO3 vo dung dch hn hp cha ng thi cỏc ion Cl- 0,01 M v I0,01 M thỡ AgCl hay AgI kt ta trc ? Khi no c hai cht cựng kt ta ? Bit tớch s tan TAgCl = 1010 ; TAgI = 10-16 Cõu III: Mt hp cht ion cu to t cation M+ v anion X2- Trong phõn t MX2 cú tng s ht ( p, n, e) l 140, ú ht mang in nhiu hn ht khụng mang in l 44 ht S ca ion M+ ln hn s ca ion X2- l 23 Tng s ht ion M+ nhiu hn ion X2- l 31 Vit cu hỡnh e ca cỏc ion M+ v X2+ Xỏc nh v trớ ca M v X bng tun hon Cõu IV: t chỏy hon ton hn hp hirụcacbon khớ cựng dóy ng ng A cú th tớch l 2,24lớt 00C , atm v B ri hp th ton b sn phm chỏy vo dung dch NaOH , cho tip dung dch BaCl2 d vo thy xut hin 78,8gam cht kt ta, lc b kt ta em un sụi dung dch n phn ng hon ton li thu c 27,8 gam kt ta na Hóy xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca hai hirụcacbon bit s mol cng nh s nguyờn t cacbon ca A nh hn ca B v hn hp trờn phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 12 gam cht kt ta , bit hiu sut phn ng ln hn 45%.Tớnh hiu sut phn ng Cõu V: Cho mol N2 v mol H2 vo bỡnh kớn cú th tớch l lớt, sau phn ng: N2(K) + 3H2(K) 2NH3(K) t trng thỏi cõn bng , a nhit v nhit ban u , thỡ ỏp sut bỡnh bng 0,9 ln ỏp sut u Tớnh K cõn bng Cõu VI: Cho s phn ng: t (1) A + B C (3) C 2NaOH (2) 2B C 2B D H2O E H2O (4) C + 2HCl 2F + D +H 2O (5) A + NaCl G + F (7) B + HNO2 H t (6) G E + D + H2O t (8) H N2 + H2O Xỏc nh cỏc cht vụ c A, B, C, D, E, F, G, H Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -7- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 CõuVII: Hũa tan 23 gam mt hn hp gm kim loi Bari v hai kim loi kim A,B thuc hai chu k liờn tip vo nc c dung dch D v 5,6 lớt H2(o iu kiờn tiờu chun) a) Nu trung hũa ẵ dung dch D cn bao nhiờu ml H2SO4 0,5M b) Nu thờm 180ml dung dch Na2SO4 0,5M vo dung dch D thỡ dung dch sau phn ng cha kt ta Ba+2 Nu thờm 210ml dung dch Na2SO4 0,5M vo dung dch D, sau phn ng cũn d dung dch Na2SO4 Xỏc nh tờn hai kim loi P N: CõuI: Cỏc phn ng: CuO + CO = Cu + CO2 (1) CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O (2) Theo (1) v (2) ta cú : NCu = nCO = 1: 100 = 0,01 mol 3,2 nCuO ban u = = 0,04 mol 80 nCuO cũn li = 0,04 0,01 = 0,03 mol Cỏc phn ng cho HNO3 vo : CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O (3) + 2+ Hoc CuO + 2H = Cu + H2O (3) 3CuO + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (4) + 2+ Hoc 3Cu + 8H + 2NO = 3Cu + 2NO + 4H2O (4) Gi x, y l s mol H+ tham gia phn ng (3) v (4) Ta cú : x + y = 0,8 mol Vỡ CuO ht nờn x/2 = 0,03 x = 0,06 v y = 0,02 0,03 y 0,02 v nCu tan = y = ; Theo (4) thỡ V1 = 22,4 = 22,4 = 0,112 lớt 4 Theo (4) thỡ ht H+ thỡ Cu khụng b tan na, nhng dung dch cũn NO ca Cu(NO3)2 , nờn cho HCl vo thỡ phn ng (4) li tip tc xy v sau ú Cu cũn li phi tan ht theo phng trỡnh (4) Nh vy tng s mol NO l: 2 0,002 0,002 0,448 nNO = nCu = 0,001 = hay 22,4 lớt = lớt 3 3 0,448 Do ú : V2 = - V1 = 0,037 lớt 0,02 S mol H+ cn hũa tan ht Cu theo (4) = 0,01 0,02 = mol 3 Cỏc phn ng cho Mg vo: 5Mg + 12H+ + 2NO = 5Mg2+ + N2 + 6H2O (5) + 2+ Mg + 2H = Mg + H2 (6) 0,02 Tng s mol NO cũn li sau Cu tan ht = 0,08 Nờn s mol ca Mg tham gia phn 0,22 0,55 ng (5) = = 3 Vỡ tng s mol H+ ca HCl = 0,076 2/3 = 1,52/3 mol ; m s mol H+ tham gia phn ng (5) = 12/2 0,02/3 = 1,32/3 mol nờn s mol H+ tham gia phn ng (6) bng 1,52/33 0,02/3 - 1,32/3 = 0,06 mol Do ú s mol Mg tham gia (6) = ẵ 0,06 = 0,03 mol V3 = VN + VH = 1,49 lớt Sau tan axit Mg cũn li = 12/24 0,03 0,55/3 = 0,86/3 mol tham gia phn ng: Cu2+ + Mg = Mg2+ + Cu (7) Trc phn ng : 0,04 0,86/3 Phn ng : 0,04 0,04 Sau phn ng : 0,74/3 0,04 0,04 Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -8- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Khi lng cỏc kim loi M 0,74 mMg = 24 = 5,92 g mCu = 0,04 64 = 2,56 g Tuyn thi HSG Húa 11 10 16 CõuII: kt ta AgI xut hin cn: [Ag ] = = 10-14M 10 10 10 kt ta AgCl xut hin cn: [Ag+] = = 10-8M 10 AgI kt ta trc Tip tc thờm Ag+ thỡ I- tip tc b kt ta cho ti [Ag+] = 10-8M thỡ c AgI v AgCl cựng kt ta Lỳc ú [Ag+] [I-]cũn = 10-16 v [Ag+] [Cl-]cũn = 10-16 10 2.10 16 -8 Vy AgCl bt u kt ta thỡ [I-] = 10 I kt ta ht 10 10 CõuIII: 1.Gi s p, s n, s e M ln lt : ZM , NM , EM Gi s p, s n, s e X ln lt : ZX , NX , EX Trong nguyờn t s p = s e ZM = EM v ZX = EX Ta cú : 4ZM + 2NM + 2ZX+ NX =140 (1) (4ZM + ZX) (2NM + NX) = 44 (2) (ZM + NM) (ZX + NX) = 23 (3) (2ZM + NM 1) (2ZX + NX + 2) = 31 (4) ZM = 19, NM = 20 M l Kali (K) ZX = , NX = X l oxi (O) Cu hỡnh e: M+: 1s22s22p63s23p6 X2- : 1s22s22p6 2.V trớ: K thuc chu kỡ 4, nhúm IA ; O thuc chu kỡ 2, nhúm VIA Cõu IV:Gi hai hirụcacbon ó cho cú CTPT:CxHy (0,1 mol) v CnHm(a mol) vi : x, n Cỏc phng trỡnh phn ng xy ra: CxHy + (x + y/4) O2 xCO2 + y/2 H2O (1) 0,1mol 0,1x CnHm + (n + m/4) O2 nCO2 + m/2 H2O (2) a mol an mol CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O (3) CO2 + NaOH NaHCO3 (4) Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NaCl (5) t0 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O (6) Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NaCl (7) n BaCO3 (p 5) = 0,4 mol + n BaCO3 (p 7) = 0,14 mol T p(1)(7) nCO2 (p 1,2) = 0,68mol 0,1x + an = 0,68 (8) Ta cú : a > 0,1 0,1x + 0,1n < 0,68 x + n < 6,8 Vỡ x < n x = n = hoc n = Vỡ x = 2, hn hp ó cho p vi AgNO3/NH3 nờn hn hp ny l ankin C2 H C2 H Cỏc cht ú cú th l: hoc C3 H C4 H C2 H (0,1mol ) C Ag (0,1mol ) 2 Trng hp1: C3 H (0,16mol ) C3 H Ag (0,16mol ) Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung -9- Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 12 H% = 100% = 25,25% < 45% (loi) 47,52 C H (0,1mol ) Trng hp 2: C H (0,12mol ) C Ag (0,1mol ) -Nu C4H6 l CH3-CH2 CH Kt ta : C H Ag (0,12mol ) 12 H% = 100% = 27,7% < 45% (loi) 43,32 - Nu C4H6 l CH3-C C-CH3 Kt ta to ch cú: C2Ag2 (0,1mol) 12 H% = 100% = 50% > 45% (nhn) 24 CõuV:Tng s mol ban u bỡnh kớn : nb = 2+ = 10 mol Trong cựng iu kin t0 v V : T l mol = T l ỏp sut P n 10 ns = 0,9 x 10 = mol Ta cú: = = Ps ns ns 0,9 Gi x l s mol N2 tham gia phn ng: N2(K) + 3H2(K) 2NH3(K) Trc p: mol mol Phn ng: x mol 3x mol 2x mol Sau p : (2 x) (8-3x) 2x mol Tng s mol cỏc cht khớ sau phn ng: n s = 10 2x = mol x = o,5mol trng thỏi cõn bng : 1,5 nN = 0,5 = 1,5 mol [N2] = = 0,75 mol/lớt 6,5 nH = x 0,5 = 6,5 mol/lớt [H2] = = 3,25 mol/lớt nNH = x 0,5 = mol [NH3] = = 0,5 mol/lớt C NH (0,5) Kcb = = = 9,71 10-3 C N C H (0,75).(3,25) CõuVI: A: NH4HCO3 ; B: NH3 ; C: (NH4)2CO3 ; D: CO2 ; E: Na2CO3 ; G: NaHCO3 ; F : NH4Cl ; H: NH4NO2 Cõu VII: a) Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2 (1) x mol x mol x mol 2A + 2H2O 2AOH + H2 (2) y mol y mol y mol 2B + 2H2O 2BOH + H2 (3) z mol z mol z mol Chia ẵ dung dch D : Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O (4) x/2mol x/2 mol 2AOH + H2SO4 A2SO4 + 2H2O (5) y/2mol y/4mol 2BOH + H2SO4 B2SO4 + 2H2O (5) z/2mol z/4mol 5,6 y z x+ + = nH = = 0,25 22,5 2 Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 10 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 3-Tớnh nng dung dch HNO3 ó dựng Bi IV: un mt hirụ cỏcbon no mch h bỡnh kớn, khụng cú khụng khớ Trng hp 1: Sau phn ng a v nhit ban u thy ỏp sut tng 2,5 ln, hn hp thu c ch cú ankan v anken Trng hp 2:(cú xỳc tỏc) kt thỳc phn ng thu c mt cht rn v mt khớ nht, lỳc ny a v iu kin ban u thy ỏp sut tng ln 1-Xỏc nh cụng thc phõn t ca hirụ cỏcbon 2-Vit phng trỡnh phn ng v tớnh % theo s mol mi hirụ cỏcbon hn hp sau phn ng trng hp Bit rng hn hp cú hirụ cỏcbon cú ng phõn ca v u chim 4% s mol khớ hn hp, cú hirụ cỏc bon cú ng phõn hỡnh hc, tng s hirụ cỏcbon hn hp l 3-Vit cụng thc cu to ca hirụ cỏcbon ban u P N MễN HO HC - LP 11 - BNG B (98 - 99) Bi 1: (5im) 1/a)un núng dd: SO2 thoỏt dd [ SO2 ] dung dch gim b)Thờm dd HCl: Cbng (2) (3) chuyn sang trỏi Cõn bng (1) chuyn sang trỏi [ H2SO3 ] tng [ SO2 ] tng c)Thờm NaOH: NaOH + SO2 = NaHSO3 NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O Cbng (2) (3) chuyn sang phi Cõn bng (1) chuyn sang phi [SO2 ] gim d)Thờm KMnO4 Cú p: lm gim [ SO2 ] 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 SO32 + 2KMnO4 + 2H2O = H2SO4 + K2MnO4 + MnO42 0,192 2/a) S mol CaC2O4 = = 1,5.10-3 mol tan S (CaC2O4) = Tt = 3,6.10 -9 = 6.10-5 M 128 1,5.10 - th tớch dd cha 1,5.10-3 mol CaC2O4 l: = 25lớt = H2O ti thiu cn ho tan 6.10 b) CaCl2 Ca2+ + 2ClCaC2O4 Ca2+ +C2O42Tt = 3,6.10-9 Gi S l tan ca CaC2O4 dd mi [ ] S S+ 0,03 S.( S + 0,03) = 3,6.10-9 (coi S KW b qua (1) So sỏnh (2) vi (3) KHA >> KB b qua(3) Dung dch X l dung dch m axit [ muoi ] 0,1 cú pH = pKa + lg = 3,75 + lg = 3,75 [ axit ] 0,1 Khi thờm 10-3 mol HCl KA + HCl KCl + HA 0,001 0,001 0,001 (mol) 0,01 + 0,001 0,01 - 0,001 [HA] = = 0,0275 M v [KA] = = 0,0225M 0,4 0,4 Dung dch thu c l dung dch m axit 0,0225 Tng t, pH = 3,75 + lg = 3,66 0,0275 7,68 Bi 3: (5im) 1/ n(2khớ) = 0,26mol ; M 2khớ = = 29,2 M (N2) < 29,2 < M (NO) 0,26 t s mol N2 = y; NO = x 30x + 28y = 7,68 x + y = 0,26 x = nNO = 0,2mol ; y = n N2 = 0,06mol t s mol nFe = a , nMg = b ta cú: Fe 3e = Fe 3+ v Mg 2e = Mg Tng s mol e ó nhng = 3a + 2b N+5 + 3e = N+2 (NO) v 2N+5 + 10e = N2 Tng s mol e ó thu = (0,2 3) + (0,06.10) = 1,2 Theo nh lut bo ton e: 3a+2b = 1,2 kt hp vi 56a+24b = 18,4 cho a= 0,2 v b= 0,3 mFe = 11,2g %mFe = 60,87% mMg = 7,2g %mMg = 39,03% 2/ mMui khan = mKim loi + mNO3- = 18,4 + (0,2.3+0,3.2).62 = 92,8g 4.0,2 + 12.0,06 3/ CM (HNO3)= = 0,608M 2,5 Bi 4: (5im) CnH2n + nC + (n+1)H2 n+1 = n = CTPT: C5H12 Cỏc p: C5H12 CH4 + C4H8 C5H12 C2H6 + C3H6 C5H12 C2H4 + C3H8 C3H8 CH4 + C2H4 T pt gi s ly 1mol C5H12 sau p l 2,5mol nC4H8 (3 ng phõn) = 0,3mol = a 2a + 2b + 2c = c = 0,5 2a + 2b + 3c = 2,5 a = 0,3 b = 0,2 CH4 = a + c = 0,8mol %CH4 = (0,8/2,5).100 = 3% C2H4 = 2c = 1mol %C2H4 = 40% C2H6 = b = 0,2mol %C2H6 = 8% C3H6 = b = 0,2mol %C3H6 = 8% C4H8 = a = 0,3mol %C4H8 = 12% Cụng thc cu to ankan ban u: CH3- CH - CH2- CH3 CH3 UBND TP HI PHềNG Kè THI HC SINH GII THNH PH NM HC 1999-2000 MễN HO HC- LP 11 BNG A (Thi gian lm bi 180 khụng k thi gian giao ) Bi : l/ Trong dung dch cú cõn bng sau: AB A+ + B KAB Nng ban u ca AB l (C) Hóy vit biu thc liờn h gia in ly () v hng s cõn bng KAB ca cõn bng trờn in ly thay i nh th no gim nng ban u bng cỏch pha loóng dung dch S GIO DC V O TO Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 66 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 2/ Nờu hin tng, vit phng trỡnh phn ng cho nhng thớ nghim sau: - Cho t t n d dung dch KHSO4 vo dung dch cha NaAlO2 v Na2CO3 - Cho t t n d dung dch NH3 vo dung dch cha FeCl3 v CuSO4 - Nh vi git dung dch NH3 m c vo AlCl3 khan Bi 2:l/ Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: Cr4C3 + HNO3 NO + Fe2P + HNO3 NO + I + NO2 I2 + NO + Au + CN + O2 [Au(CN)4] + 2/ Tớnh lng NaF cú 100ml dung dch HF O,1M ; bit dung dch cú pH = 3, hng s cõn bng Ka ca HF l 3,17 10 Bi 3: 1/ Gi tờn cỏc hirụcỏc bon sau: v CH3 CH3 CH = C CH CH2 CH2 CH3 H3C C2H5 2/ vit cụng thc cu to ca hirụcỏcbon sau: 6-brụm-5-clo-4-isoprụpyl-4-mờtyl Octan 3/ Sp xp cỏc cht sau theo chiu tng dn nhit sụi, gii thớch CH3(CH2)4 CH3 ; CH3CH2CHCH2CH3 ; CH3 CH CH CH3 ; CH3 H3C CH3-(CH2)3-CH3 CH3 4/ Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: Buten -1 + HOCl Propen + HI ( xỳc tỏc peoxit) Bi 4: Ho tan 0,6472 gam mt kim loi vo dung dch axớt HNO3 to 1,0192 gam mui khan Thờm dung dch NaHCO3 vo dung dch sau phn ng thy xut hin 0,8274 gam kt ta Sau lm khụ, nung kt ta thỡ thu c 100,8 ml khớ Th lớch khớ ny gim xung cũn 33,6 ml cho qua dung dch NaOH Khớ cũn li trỡ tt s chỏy (cỏc th tớch khớ u o ktc) Hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng ó xy v kim chng li bng tớnh toỏn Bi 5: t chỏy hon ton 6,72 lớt hn hp hirụcỏcbon th khớ, sau phn ng thu c mol hn hp khớ v hi Lng O dựng t chỏy l 33,6 lớt Xỏc nh cụng thc phõn t, vit cỏc cụng thc cu to ng vi cụng thc phõn t tỡm c (cỏc th tớch khớ o ktc) Hng dn chm thi HSG thnh ph 1999-2000 Mụn hoỏ hc lp 11 - bng A Bi 1: 1/ AB A+ + B KAB [] C - C C C 2 ( C ) KAB = = C = const nờn C gim thỡ tng ( khong t < < 1) C C 2/ Trong dung dch cha NaAlO2 v Na2CO3 cú cỏc cõn bng: AlO2 - + 2H2O Al(OH)3 + OH(1) 2-CO3 + H2O HCO3- + OH(2) HCO3- + H2O H2O + CO2 + OH (3) Trong dung dch KHSO4 cú cõn bng: HSO4 + H2O SO + H3O+ Khi cho n d dd KHSO4 v dd cha NaAlO2 v Na2CO3 lm dch chuyn cỏc cõn bng (1),(2) v (3) sang phi cú cỏc hin tng : - Cú khớ thoỏt ( khớ CO2) - Cú kt ta keo (Al(OH)3) Nu d KHSO4 thỡ Al(OH)3 s b ho tan: Al(OH)3 + OH AlO2 + 2H2O 3/ Trong dung dch FeCl3 v CuSO4 cú cỏc ion : Fe3+, Cu2+ Dung dch NH3 cú cõn bng: NH3 + H2O NH4+ + OHKhi cho dung dch NH3 vo dung dch FeCl3 v CuSO4 - Cú kt ta nõu, kt ta xanh phn ng: Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3 nõu Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 67 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 Cu + 2OH Cu(OH)2 xanh Sau ú kt ta xanh Cu(OH)2 t ho tan dd NH3 d phn ng : Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH)4](OH)2 ( dung dch mu xanh ) - Nh vi git ddNH3 m c vo AlCl3 khan cú khúi trng xut hin cỏc phn ng: AlCl3 + 6H2O = Al(OH)3 + 3HCl NH3 + HCl = NH4Cl ( khúi trng) Bi 1/ Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng : Cr4C3 + 2OH- + 8NO3- = 8NO + 4Cr3+ + 3CO2 + 10H2O Fe2P + 2OH- + 11NO3- = Fe3+ + 3PO43- + 11NO + 10H2O 2I- + 2NO2 + 4H+ = I2 + 2NO + 2H2O 4Au + 12H+ + 4CN + 3O2 = 4[Au(CN)4] - + 6H2O 2+ - 2/ CHF = 0,1M; [H+] = 10 -3 , gi nng NaF dd ban u l x HF H+ + F[ ] (10 -1- 10 -3 ) 10-3 x + 10-3 3,17.10 - = ( 103 x + 10 101 103 ) = 10 ( x +10 ) 99.103 = x + 103 x + 10 -3 = 313,83.10 -4 99 x = 303,83.10 -4 nNaF = 3,03.10 -4 -5 Khi lng NaF l : 303,83.42.10 = 0,1276 g Bi 31/ Gi tờn cỏc hirụ cỏcbon: CH3 CH == C CH CH2CH2 CH3 v CH3 C2H5 CH3 4- etyl - mờtyl heptan - v metyl xiclopenten 2/ Vit CTCT ca hirụcacbon - brụm - 5-clo- 4- iso prụpyl - - mờtyl octan CH3 CH3 CH2 CH2 C CH CH CH2 CH3 CH Cl Br CH3 CH3 3/ t0S tng dn CH3(CH2)3CH3 < CH3 - CH - CH - CH3 < CH3 - CH2 CH - CH2 - CH3 < CH3- (CH2)4 - CH3 (A) (B) CH3 CH3 (C) CH3 (D) (A) cú lng phõn t nh hn (B), (C), (D) nờn t s thp nht t (B) n (C) n (D) tớnh phõn nhỏnh gim dn, din tớch tip xỳc gia cỏc phõn t tng dn, t0S tng dn 4/ Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: CH2 = CH CH2 CH3 + HOCl CH2 Cl CH(OH) CH2 CH3 peroxit CH2 = CH CH3 + HI CH2 I CH2 CH3 Bi Cỏc phng trỡnh phn ng : Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O (1) 2AgNO3 + 2Na HCO3 = Ag2CO3 + 2NaNO3 + H2O + CO2 (2) Ag2CO3 = 2Ag + CO2 + 1/2O2 (3) CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O (4) Kim chng li bng tớnh toỏn: lng gc NO3- : 1,092 - 0,6472 = 0,372 gam S mol NO3- = 6.10 -3 mol vi cụng thc M(NO3)n 0,6472 = 108 MKL = (n=1) Vy KL l Ag Vi n= khụng tho 6.10 VO2 = 33,6 ml ; VCO2 (pt 3) = 67,2 ml ; VO2 = 1/2VCO2 nO2 = 1/2nCO2 tho pt(3) Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 68 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 Bi S mol CO2 v H2O =2(mol) ; S mol O2 = 33,6 = 1,5(mol ) ; - S mol hn hp : 22,4 6,72 = 0,3(mol ) 22,4 Gi s mol CO2 l x; s mol H2O l y ta cú : x + y = v 2x + y = 1,5 = x = y = Vy hai hirụcacbon em t l anken(xycloankan) CnH2n hay hn hp hirụcỏcbon CnH2n+2 v CmH2m - * Trng hp : hirụcacbon : CnH2n v CmH2m Khi lng hai hirụcacbon: 44 + 18 - 1,5.32 = 14(g) 14 = 3,3 Vy n= 4; m= hoc n = 4; m = Tr s cacbon trung bỡnh ca hai hirụcacbon = 14.0,3 hirụcacbon l: C4H8 cu to CH3 CH3 H ; CH2 = CH CH3 CH2 = CH CH2 CH3 ; CH3 C=C C=C CH3 H H H CH3 C3H6 v C2H4 H2C CH2 CH2 CH2 CH2 = CH CH3 CH2 = CH2 HC CH H2C CH CH H2C CH * Trng hp : Gm hai2 hirụcacbon2CnH2n v CmH2m-2 ch tho 3món cỏc s mol 22 hirụ cacbon bng 3n + CnH2n + O2 nCO2 + (n+1)H2O 3m CmH2m-2 + O2 mCO2 + (m - 1)H2O Rỳt n + m = = 6,67 (khụng nguyờn) 0,15 Vy khụng th cú hn hp hirụ cacbon trng hp hai UBND TP HI PHềNG Kè THI HC SINH GII THNH PH NM HC 1999-2000 S GIO DC V O TO MễN HO HC- LP 11 BNG B (Thi gian lm bi 180 khụng k thi gian giao ) Bi : l/ Trong dung dch cú cõn bng sau: AB A+ + B KAB Nng ban u ca AB l (C) Hóy vit biu thc liờn h gia in ly () v hng s cõn bng KAB ca cõn bng trờn in ly thay i nh th no gim nng ban u bng cỏch pha loóng dung dch 2/ Nờu hin tng, vit phng trỡnh phn ng cho nhng thớ nghim sau: - Cho t t n d dung dch KHSO4 vo dung dch cha NaAlO2 v Na2CO3 - Cho t t n d dung dch NH3 vo dung dch cha FeCl3 v CuSO4 - Nh vi git dung dch NH3 m c vo AlCl3 khan Bi 2: Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: Cr3+ + Br2 + OH CrO42 + CuFeS2 + Fe3+ + O2 + H2O Fe2+ + SO42 + SO2 + MnO4 + Mn2+ + SO42 + Bi 3: 1/ Ru X cha 34,78% ụxy, ru X tỏch nc , thu c mt anken, dn anken sc qua dung dch B cha nc Br2 cú ln mt ớt NaI v NaCl a) Xỏc nh cụng thc cu to ca ru X v anken b) Xỏc nh sn phm thu c sc anken qua dung dch B, gii thớch 2/ Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: C (A) 1500 (B) + (C) (B) + dd AgNO3 NH3 (D) + (E) + (F) (D) + (G) (B) + (H) 2(B) (I) Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 69 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy ,t (I) + (C) Pd (K) Tuyn thi HSG Húa 11 n(K) (L)n Bi 4: Tớnh lng NaF cú 100ml dung dch HF O,1M ; bit dung dch cú pH = 3, hng s cõn bng Ka ca HF l 3,17 10 Bi 5: t chỏy hon ton 6,72 lớt hn hp hirụcỏcbon th khớ, sau phn ng thu c mol hn hp khớ v hi Lng O dựng t chỏy l 33,6 lớt Xỏc nh cụng thc phõn t, vit cỏc cụng thc cu to ng vi cụng thc phõn t tỡm c (cỏc th tớch khớ o ktc) HNG DN CHM THI HSG THNH PH 1999-2000 MễN HO HC LP 11 - BNG B Bi 1/ AB A+ + B KAB [] C - C C C 2 ( C ) KAB = = C = const nờn C gim thỡ tng ( khong t < < 1) C C 2/ Trong dung dch cha NaAlO2 v Na2CO3 cú cỏc cõn bng: AlO2 - + 2H2O Al(OH)3 + OH(1) 2-CO3 + H2O HCO3- + OH(2) HCO3- + H2O H2O + CO2 + OH (3) Trong dung dch KHSO4 cú cõn bng: HSO4 + H2O SO + H3O+ Khi cho n d dd KHSO4 v dd cha NaAlO2 v Na2CO3 lm dch chuyn cỏc cõn bng (1),(2) v (3) sang phi cú cỏc hin tng : - Cú khớ thoỏt ( khớ CO2) - Cú kt ta keo (Al(OH)3) Nu d KHSO4 thỡ Al(OH)3 s b ho tan: Al(OH)3 + OH AlO2 + 2H2O 3/ Trong dung dch FeCl3 v CuSO4 cú cỏc ion : Fe3+, Cu2+ Dung dch NH3 cú cõn bng: NH3 + H2O NH4+ + OHKhi cho dung dch NH3 vo dung dch FeCl3 v CuSO4 - Cú kt ta nõu, kt ta xanh phn ng: Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3 nõu Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2 xanh Sau ú kt ta xanh Cu(OH)2 t ho tan dd NH3 d phn ng : Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH)4](OH)2 ( dung dch mu xanh ) - Nh vi git ddNH3 m c vo AlCl3 khan cú khúi trng xut hin cỏc phn ng: AlCl3 + 6H2O = Al(OH)3 + 3HCl NH3 + HCl = NH4Cl ( khúi trng) Bi Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: Cr3+ + 8OH- + Br2 = CrO4- + 8H+ + 2BrCuFeS2 + 8H2O + 16Fe3+ + 16O2 = 21Fe2+ + 10SO42- + 5Cu2+ + 16H+ SO2 + 2H2O + 2MnO4- = 5SO42- + 4H+ + 2Mn2+ Bi 1/ T % oxi ru =34,78%, ru tỏch nc thu c anken ru l ru no n chc: 16.100 = 34,78 n= Cụng thc cu to ca ru CH3 - CH2 - OH CnH2n+1OH 14n + 18 Cụng thc cu to ca anken CH2 = CH2 CH2 = CH2 + Br2 CH2Br CH2Br CH2 = CH2 + Br2 + I- CH2Br CH2I + BrCH2 = CH2 + Br2 + Cl- CH2Br CH2Cl + BrCH2 = CH2 + Br2 + H2O CH2Br CH2OH + HBr CH2 = CH2 + Br2 + H+ CH3 CH2 Br + BrCH2 = CH2 + H+ + I- CH3 CH2 I CH2 = CH2 + H+ + OH- CH3 CH2 OH Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng: CH4 CH CH + 3H2 Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 70 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 (A) (B) (C) CH CH + 2[Ag(NH3)2]NO3 Cag CAg + 2NH4NO3 + 2NH3 (B) (D) (E) (F) CAg CAg + HCl CH CH + 2AgCl (D) (G) (B) (H) 2CH CH CH C - CH = CH2 (B) (I) CH C - CH = CH2 + H2 CH2 = CH - CH = CH2 (I) (C) (K) nCH2 = CH - CH = CH2 ( - CH2 - CH = CH2 - CH -)n (K) (L) Bi CHF = 0,1M; [H+] = 10 -3 , gi nng NaF dd ban u l x HF H+ + F[ ] (10 -1- 10 -3 ) 10-3 x + 10-3 3,17.10 - = ( 10 x +10 ) 101 103 = ( 103 x +103 99.10 ) = x +10 x + 10 -3 = 313,83.10 -4 99 x = 303,83.10 nNaF = 3,03.10 -4 Khi lng NaF l : 303,83.42.10 -5 = 0,1276 g -4 Bi 33,6 6,72 = 1,5(mol ) ; - S mol hn hp : = 0,3(mol ) 22,4 22,4 Gi s mol CO2 l x; s mol H2O l y ta cú : x + y = v 2x + y = 1,5 = x = y = Vy hai hirụcacbon em t l anken(xycloankan) CnH2n hay hn hp hirụcỏcbon CnH2n+2 v CmH2m - * Trng hp : hirụcacbon : CnH2n v CmH2m Khi lng hai hirụcacbon: 44 + 18 - 1,5.32 = 14(g) 14 = 3,3 Vy n= 4; m= hoc n = 4; m = Tr s cacbon trung bỡnh ca hai hirụcacbon = 14.0,3 hirụcacbon l: C4H8 cu to CH3 CH3 CH2 = CH CH2 CH3 ;CH3 HH ; CH2 = CH CH3 C=C C=C CH3 H H H CH C3H6 v C2H4 H2C CH2 CH2 CH2 CH2 = CH CH3 CH2 = CH2 S mol CO2 v H2O =2(mol) ; S mol O2 = HC CH H C CH CH3 H2C CH * Trng hp : Gm hai2hirụcacbon C2 nH2n2 v CmH2m-2 ch tho cỏc s mol 2hirụ cacbon bng 3n + CnH2n + O2 nCO2 + (n+1)H2O 3m CmH2m-2 + O2 mCO2 + (m - 1)H2O Rỳt n + m = = 6,67 (khụng nguyờn) 0,15 Vy khụng th cú hn hp hirụ cacbon trng hp hai Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 71 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy UBND TP HI PHềNG S GIO DC V O To Tuyn thi HSG Húa 11THI HC SINH GII THNH PH NM HC 2000-2001 Mụn Hoỏ hc- Lp 11 THPT (Thi gian lm bi 180 khụng k thi gian giao ) (Bng A lm c bi - Bng B khụng phi lm bi 5) Bi l: 1/ Dung dch A gm cỏc cation: NH4+ ; Na+ ; Ba2+ v anion X cú th l mt cỏc anion sau: CH3COO ; NO3; SO42 ; CO32 ; PO43 Hi X l anion no? Bit rng dung dch A cú pH = 2/ Thờm NaOH d vo dung dch CuSO4 ,thờm tip NH4NO3 vo dung dch n d cú hin tng gỡ xy ra? Vit phng trỡnh phn ng 3/ Cho cỏc dung dch sau: Al(NO3)3 ; ZnCl2 ; Na2CO3 ; MgSO4 ; NH4NO3 Khụng dựng thờm thuc th hóy nờu cỏch nhn tng dung dch, vit phng trỡnh phn ng dng ion Bi 2: Ho tan a gam Cu lng d dung dch HNO3 Kt thỳc phn ng thu c 5,97 lớt hn hp gm NO v NO2 (khớ A), v dung dch cú lng khụng thay i so vi lng axit ban u Thc hin thớ nghim sau: ' Thớ nghiờm : ly 11,94 lớt khớ A cho i qua dung dch KOH 0,5 M phn ng va , thu c dung dch B ( th tớch khụng thay i so vi th tớch dung dch KOH) Thớ nghiờm 2: Ly 5,97 lớt khớ A cho i qua Cu bt d thu c khớ C 1/ Tớnh a 2/ Tớnh th tớch dung dch KOH v nng mol/11t ca dung dch B 3/ Tớnh th tớch khớ C thu c Cỏc th tớch khớ o iu kin tiờu chun Bi 3: Cho cõn bng sau: HCOOH H+ + HCOO Ho tan 4,600 gam axit fomic (HCOOH) nc v pha loóng thnh 500 ml (dung dch A) 1/ Tớnh in li ca axit fomic dung dch A, bit rng pH ca dung dch A l 2,25 2/ Tớnh hng s phõn li ca axit fomic 3/ Cn thờm bao nhiờu ml dung dch HCl cú pH = 1,00 vo 100,00 ml dung dch A in li ca axit gim 20% (khi tớnh coi th tớch dung dch khụng thay i thờm dung dch HCl) 4/ Nu thờm 0,400 gam NaOH vo 50,00 ml dung dch A, sau ú cho giy qu tớm vo dung dch thỡ qu tớm cú i mu khụng? Nu i mu thỡ i mu gỡ? ti sao? Tớnh pH ca dung dch Bi 4: OH Limonen cú tinh du chanh cụng thc phõn t C10H16 HO Hidro hoỏ Limonen thu c Mentan C10H20 Cho Limonen tỏc dng vi nc (xỳc tỏc axit) thu c C CH3 CH tecpinhidrat cú cụng thc: H3C 1/ Xỏc nh cụng thc cu to ca Limonen, Mentan, bit rng phõn t Limonen cú nhúm metyl 2/ Vit phng trỡnh phn ng ca mol Limonen vi mol Br2 ; vi mol HBr 3/ A, B, C l cỏc ng phõn ca Limonen, cú mt s phn ng tng t Limonen, c ba u cú ng phõn hỡnh hc, tin hnh phn ng ozon phõn A,B,C u cho Etanal v mt sn phm khỏc: - A cho cht A1 cú cụng thc: - B cho cht B1 cú cụng thc: O=HC- CH2-CH2-CH2 CH CH=O O=HC- CH2-CH2 CH CH2-CH=O H3C C = O H3C C = O Xỏc nh cụng thc cu to ca A,B,C Bi 5: Hirocacbon A cú cụng thc tng quỏt CnHn+1 Mt mol A phn ng va mol H2 hay mol Br2 dung dch nc brom Oxi hoỏ A thu c hn hp sn phm ú cú axit axetic Xỏc nh cụng thc cu to ca A Vit phng trỡnh phn ng ca A vi dung dch Brom; vi HBr; vi Br2 (xỳc tỏc FeBr3) Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 72 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 HNG DN CHM THI HSG HO 2000-2001 (LP 11 THPT) Bi 1: (3 im) 1/ X l NO3 vỡ NH4NO3: mụi trng axit pH< 2/ + cú kt ta mu xanh: Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2 + cú khớ mựi khai : NH4+ + OH- = NH3 + H2O + kt ta tan to dung dch xanh thm: Cu(OH)2 + 4NH3 = [Cu(NH3)4]2+ + 2OH3/ Ly mi dung dch mt ớt cho ln lt vo cỏc dung dch cũn li hin tng c ghi bng sau: Al(NO3)3 Al(NO3)3 ZnCl2 Na2CO3 MgSO4 NH4NO3 Kết luận , tan , tan ZnCl2 , tan , tan Na2CO3 , tan (1) , tan (2) , tan (3) (khai)(4) 3, MgSO4 trng NH4NO3 (khai) -Nếu dung dịch cho trờng hợp kết tủa trờng hợp có khí mùi khai thoát dung dịch Na2CO3: Al3+ + 3OH- = Al(OH)3 (CO32- + H2O HCO3- + OH-) Al(OH)3 + OH = AlO2 + 2H2O Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 Zn(OH)2 + 2OH- =ZnO22- + 2H2O Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2 (không viết Mg2+ + CO32- = MgCO3) NH4+ + OH- = NH3 + H2O - Nếu dung dịch cho kết tủa kết tủa không tan thuốc thử d dung dịch MgSO4 - Nếu dung dịch cho trờng hợp có khí mùi khai thoát dung dịch NH4NO3 - dung dịch lại có tợng giống Al(NO3)3 ZnCl2 Dùng dung dịch NH4NO3 nhận kết tủa Zn(OH)2: kết tủa tan dung dịch NH4NO3 dung dịch tơng ứng ZnCl2 lại dung dịch Al(NO3)3 NH4+ NH3 + H+ Zn(OH)2 + 4NH3 = [Zn(NH3)4]2+ + 2OHBài 2: (3 điểm) Phơng trình phản ứng : 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 2NO2 + 2KOH = KNO2 + KNO3 + H2O t0 NO + Cu CuO + 1/2N2 2NO2 + 4Cu = 4CuO + N2 Gọi số mol Cu tham gia phản ứng (1) x, tham gia phản ứng (2) y 2x (x + y) 64 = 30 + 46 2y hay y = 11 x Gii c x = 0,07 ; y = 0,11 2x + 2y = 0,2665 1/ Tớnh a: a = 11,52 gam 2/ S mol NO2 tham gia phn ng (3) : 0,11ì = 0,44 (mol) 0,44 S mol KOH tham gia phn ng : 0,44 mol Th tớch dung dch KOH 0,5M = = 0,88(lớt) 0,5 0,44 Nng cỏc mui dung dch B: [KNO2] = [KNO3] = = 0,25 (M) 0,88.2 1 0,07.2 3/ Theo cỏc phng trỡnh (4), (5) s mol N2 = s mol (NO + NO2) = ( + 0,11 2) 2 = 0,13335 (mol) Th tớch khớ N2: (ktc) = 0,13335 22,4 = 2,987 (lớt) Bi 3: Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 73 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 4, = 0,200M ; pH = 2,25 [H+] = 5,62.10-3 M 46.0.5 HCOOH H+ + HCOO KA 0,200 0 (0,200-5,62.10-3 ) 5,62.10-3 5,62.10-3 5, 62.10 = = 2,81% 0, 1/ Nng gc ca HCOOH: CH-COOH = Ban u: [ ] H + H-COO- (5, 62.10 )2 2/ Tớnh KA = = = 1,62.10-4 (0, 5, 62.10 ) H-COOH [ ] 3/ in li gim 20% ' = 2,81.0,8 = 2,248% 2,248.0,2 2,248.0,2 [HCOOH] = 0,2 = 0,1955 v [HCOO-] = = 4,5.10-3 100 100 H-COOH H+ + HCOO Ban u: 0,200 x [ ] 0,1955 x + 4,5.10-3 4,5.10-3 ( x + 4,5.10-3 ).4,5.10 Ta cú : = 1,62.10-4 x = 0,0025 [H+] = 0,0025 0,1955 Gi V l th tớch dung dch HCl cn thờm , vi pH = [H+] = 0,1 s mol [H+] = 0,1V Vy 0,1V = 0,0025.0,1 V = 0,0025 (lớt) hay 2,5 ml 0, 4/ Nng gc ca NaOH = = 0,2 M 40.0, 05 HCOOH + NaOH = HCOONa + H2O 0,2 0,2 0,2 Dung dch ch cũn HCOONa HCOO- + Na+ cú cõn bng HCOO- + H2O HCOOH + OHTo mụi trng baz pH >7 qu tớm i mu xanh * Tớnh pH ca dung dch: H-COO + H2O H-COOH + OH Kb = KA-1.W Ban u 0,200 0 [] 0,2 x x x x Ta cú : = 103,79.10-14 = 10-10,21 coi x NH4+ K = 109,24 = 10-7,23 Ag(NH3)2+ => Ag+ + 2NH3 Tt (AgCl) = 10-10 Bi 4: Dung dch A c to thnh cho 0,10 mol CuSO4 vo dung dch cha mol NH3 Tớnh nng ion Cu2+ t cú 500 ml dung dch A 2+ = 2.1013 Cho: Cu2+ + 4NH3 => [ Cu (NH ) ] NH3 + H2O => NH4+ + OHKb = 10-4,8 Bi 5: Hirocacbon X phn ng cng Brom vi lng bng 246,15% lng ca nú Khi un núng X vi etylen sinh sn phm Y, Y cú ng phõn quang hc, 1mol Y cú kh nng phn ng vi mol H2 cho hp cht Z X/ l ng phõn ca X, un núng X/ vi etylen sinh sn phm Y/ , Y/ khụng cú ng phõn quang hc.1mol Y/ phn ng vi mol H2 cng cho hp cht Z 1/ Xỏc nh cụng thc cu to X, Y, X/ , Y/ v Z bit lng phõn t X khụng vt quỏ 196 Vit cỏc phng trỡnh phn ng 2/ Vit phng trỡnh ( t l mol 1:1) ca X vi HBr Chỳ thớch: Hp cht cú ng phõn quang hc phõn t cú nguyờn t cac bon bt i (C*) l nguyờn t Cac bon liờn kt vi nguyờn t hay nhúm nguyờn t khỏc nhau) P N Bi 1: (4 im) 1/ Hon thnh phng trỡnh phn ng: (2,0 im) mi phng trỡnh cho 0,25 im NH3 + HCl = NH4Cl (1) SO2 + CaO = CaSO3 (2) NH4HCO3 = NH3 + H2O + CO2 (3) NH4NO2 = N2 + 2H2O (4) SO2 + H2O = H2SO3 (5) SO3 + H2O = H2SO4 (6) NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O (7) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O (8) Theo thuyt Bronstet: (0,75 im) Phn ng (1) l phn ng axit-baz: Baz : NH3 ; axit: HCl Phn ng (5) l phn ng axit-baz: Baz : SO2 ; axit: H2O Phn ng (6) l phn ng axit-baz: Baz : SO3 ; axit: H2O Phn ng (7) (8) l phn ng axit-baz: Baz : NaOH ; axit: H2SO4 2/ Cỏc phng trỡnh phn ng: (1,25 im) mi pt cho 0,25 im a) CH3-CH=CH-CH2-CH3 + HCl CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 b) CH2 CH CH2 + CH CH2 CH2 c) C6H6 + CH2= CH-CH3 CH3- CH-CH3 + C6H5 C6H5COOH + Mn2+ + K+ + 2H2O FCH2-CH2- CH2Br d) C6H5-CH3 + KMnO4 + H c) F-CH2-CH=CH2 + HBr Bi 2:( 3,0 im) 1/ (1,75 im) a) Vit phng trỡnh: (0,50 im) CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 CH3-CHCl-CH2-CH3 + HCl (A) (C) Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 76 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 Tuyn thi HSG Húa 11 CH3-CH2-CH2-CH2Cl + HCl (B) (C) b) Tớnh lng sn phm: ( 1,25 im) Gi s mol sn phm A l nA ; sn phm B l nB : nA + nB = nHCl = nNaOH = 0.8.0,75 = 0,6(mol) 100.r A 100.3.4 100.3.4 0,6 %nA = = => nA = = 0,4 (mol) => nB = 0,2 (mol) r A +6 r B 4.3 + 4.3 + 100 ( rA ; rB l kh nng phn ng ca nguyờn t H nguyờn t cac bon bc II v bc I) Khi lng sn phm A = 0,4.92,5 = 37 gam Khi lng sn phm B = 0,2.92,5 = 18,5 gam 2/ (1,25 im) CH3 CH3 CH3 H3C CH3 CH3 H3C CH3 hoc CH3 CH3 Bi 3:(2 (A) im) (B) CH3 (C) CH2-CH3 (D) Nng ban u: 0,03.2 1,5.1 CAg+ = = 0,02 M ; CNH3 = = 0,5M 3 -1= 107,23 Cõn bng: Ag+ + 2NH3 Ag(NH3)2+ C0 0,02 0,50 cũn li: 0,46 0,02 1/ Thờm 1ml NaCl 0,02M vo dung dch X: 0,02.1 0,46.3 Nng ban u: C Cl- = = 0,005M ; C NH3 = =0,345M ; 4 0,02.3 C Ag(NH3)2+ = = 0,015M = 10-7,23 Ag(NH3)2+ Ag+ + 2NH3 B 0,015 0,345 Cb (0,015-x) x (0,345+2x) x(0,345 + x) x.0,345 = 10-7,23 gi s x = 10-7,23 => x = 10-8,13 CCl- CAg+ = 0,005.10-8,13 = 10-10,43< 10-10 vy khụng cú kt ta AgCl ( 1,0 im) 2/ Thờm ml HCl 0,5M vo dung dch X 0,50.1 CH+ = CCl- = = 0,125M NH3 + H+ NH4+ K = 109,24 C0 0,345 0,125 0,125 Cũn 0,22 0,125 + + = 10-7,23 Ag(NH3)2 Ag + 2NH3 B 0,015 0,22 Cb (0,015-x) x 0,22+ 2x x(0,22 + x) x.0,22 -7,23 = 10 Gi s x x= 10-7,74 10-10 vy xut hin kt ta AgCl (1,0 im) Bi 4:( im) Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung - 77 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy 01 C0Cu2+ = = 0,2M ; C0NH3 = = 4M 0,5 0,5 NH3 + H2O NH4+ + OH- K = 10-4,8 = 2.1013 Cu2+ + 4NH3 Cu(NH4)42+ Vỡ: >> K => b qua cõn bng (1) Cu2+ + B: 0,2 P: (0,2-x) Cb: x (0,2 x) Tuyn thi HSG Húa 11 (1) (2) (0,5 im) = 2.1013 Cu(NH4)42+ (0,2-x) (0,2-x) 0,2 13 Gi s x CTGN ca X l C5H5 , CTPT: (C5H5)n (0,5 im) MX 10n + 5n 5n + bt bóo ho X: = 2 Tho n chn,Vỡ MX < 196 => n=2 (0,5 im) CTPT X l C10H10 vi bt bóo ho l => X phn ng c vi mol Br => X cú liờn kt ngoi mch h, liờn kt cũn li to vũng thm Vỡ X cú kh nng phn ng vi etylen => Y; liờn kt mch h to h liờn hp ( tng t butadien-1,3) Vy CTCT cú th cú ca X l: ( 1,0 im) C6H5-CH=CH-CH=CH2 v CH2=CH-C=CH2 4NH3 4(0,2-x) (4-[4(0,2-x)]) (X) (X) C6H5 Phn ng vi etylen, H2: ( 1,0 im) mi phng trỡnh cho 0,25 im CH2 CH + CH CH2 (Y) CH2 * CH H C6H5 C6H5 + H2 H C6H5 C6H5 CH2 + CH (Z) H C6H5 C 6H5 CH2 (Y) CH CH2 Xỏc nh X, Y, X, Y, Z: CH (0,5 im) 2/ Phng trỡnh phn ng X vi HBr: C6H5-CH=CH-CH=CH2 + HBr Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung (0,5 im) C6H5-CHBr-CH2-CH=CH2 - 78 - Biờn son v su tm! Trng THPT K Thut L Thy Giỏo viờn:Nguyn Cao Chung Tuyn thi HSG Húa 11 - 79 - Biờn son v su tm! ... Thy Tuyn thi HSG Húa 11 S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI CHN HSG LP 11 THPT NM HC 2009 2010 THI MễN: HểA HC Dnh cho hc sinh trng THPT khụng chuyờn Thi gian lm bi : 180 phỳt, khụng k thi gian... Thut L Thy nH2 = 0,4 (mol) => Tuyn thi HSG Húa 11 3x + y = 0,4 kt hp (*) v (**): 27x + 56y = 11 => 3x + y = 0,4 x = 0,2 y = 0,1 0, 100% = 66,67 % 0, + 0,1 mFe = 11 5,4 = 5,6 (gam) v % nFe = (100... tm! Trng THPT K Thut L Thy Tuyn thi HSG Húa 11 => 27a + 65b = 11, 9 3a + 2b = 8.0,06 + 2.0,16 = 0,8 => a = 0,2 (mol); b = 0,1 (mol) 0, 2.27 100% = 45,38% => % Al = 11, 9 %Zn = 100% - %Al = 54,62%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop de thi HSG 11, Tong hop de thi HSG 11, Tong hop de thi HSG 11, Dung dịch X chứa CuSO4 , HCl , Fe2(SO4)3 .Lấy 400 ml X đem điện phân diện cực trơ I = 7,72 Ampe. Khi catot thu được 5,12 gam một kim loại duy nhất thì dừng lại . Khi đó ở anot có 2,24 lit một chất khí duy nhất thoát ra (đktc) . Dung dịch sau điện phân tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay