Bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

23 308 2
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:38

BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINHCâu 1. (câu 2b, trang 56, olympic 2006) Một loài cá đẻ ra được một số trứng, trứng nở được 2000 cá con, tất cả trứng đều nở thành cá con. Trong quá trình thụ tinh có 50% tinh trùng tham gia thụ tinh và 80% trứng thụ tinh. Tổng số NST đơn của các hợp tử tạo thành nhiều hơn số NST ở các giao tử đực và cái dư thừa là 21000NST đơn. Xác định:Số tế bào sinh tinh, sinh trứng?Bộ NST 2n của loài cá này?Đáp số: Số tế bào sinh tinh: 1000; Số tế bào sinh trứng: 2500. 2n = 28.Câu 2. (câu 2, trang 63, olympic 2006) Ở một loài, xét một tế bào sinh dục sơ khai của một cá thể đực, tế bào này đi từ vùng sinh sản đến vùng chín đã phân bào 10 đợt, giao tử hình thành tham gia thụ tinh tạo 16 hợp tử lưỡng bội.a)Tế bào của loài trên đã trải qua những quá trình gì? Ý nghĩa sinh học của quá trình đó?b) Có bao nhiêu lần tự nhân đôi của NST cho quá trình trên? Hiệu suất thụ tinh của giao tử đực? Số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình trên? Biết các tế bào phân bào bình thường và số cromatit xác định được vào kỳ giữa của lần phân bào thứ 10 là 4096.Đáp số: a) Qua trình nguyên phân, giảm phân và thị tinh. b) Số lần tự nhân đôi của NST: 9 lần; HSTT: 6,25%; Số NST môi trường cung cấp: 4088. BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN THỤ TINH Câu (câu 2b, trang 56, olympic 2006) Một loài cá đẻ số trứng, trứng nở 2000 cá con, tất trứng nở thành cá Trong trình thụ tinh có 50% tinh trùng tham gia thụ tinh 80% trứng thụ tinh Tổng số NST đơn hợp tử tạo thành nhiều số NST giao tử đực dư thừa 21000NST đơn Xác định: - Số tế bào sinh tinh, sinh trứng? - Bộ NST 2n loài cá này? Đáp số: - Số tế bào sinh tinh: 1000; Số tế bào sinh trứng: 2500 - 2n = 28 Câu (câu 2, trang 63, olympic 2006) Ở loài, xét tế bào sinh dục sơ khai cá thể đực, tế bào từ vùng sinh sản đến vùng chín phân bào 10 đợt, giao tử hình thành tham gia thụ tinh tạo 16 hợp tử lưỡng bội a) Tế bào loài trải qua trình gì? Ý nghĩa sinh học trình đó? b) - Có lần tự nhân đôi NST cho trình trên? - Hiệu suất thụ tinh giao tử đực? - Số NST môi trường nội bào cung cấp cho trình trên? Biết tế bào phân bào bình thường số cromatit xác định vào kỳ lần phân bào thứ 10 4096 Đáp số: a) Qua trình nguyên phân, giảm phân thị tinh b) Số lần tự nhân đôi NST: lần; - HSTT: 6,25%; - Số NST môi trường cung cấp: 4088 Câu (câu 2, trang 69, olympic 2006) a) Nêu ý nghĩa sinh học trình giảm phân tạo giao tử? b) Ruồi giấm có cặp NST tương đồng ký hiệu Aa, Bb, Dd, cặp giới tính XX XY Biết NST cặp cấu trúc khác - Tế bào tinh trùng tối đa loại tính trùng? Tỉ lệ loại tinh trùng bao nhiêu? Trên thực tế tế bào cho loại tinh trùng, số lượng loại? Thành phần NST loại? - Nếu tế bào trứng nói giảm phâ tạo nhiều loại trứng, số lượng loại? Có thể tạo loại trứng? Số lượng loại? Đáp số: a) Ý nghĩa sinh học: b) – Số loại tinh trùng tối đa: 24 = 16 - Tỉ lệ loại: 1/16 - Thực tế cho loại với số lượng loại 2, với thành phần NST loại trường hợp sau: (8 TH) TH1: ADBX abdY TH2: ADBY abdX TH3: ABdX abDY - Số loại trứng nhiều nhất: - Số lượng loại trứng: - Số loại trứng nhất: - Số lượng loại trứng: - Thành phần NST loại là:(8) ABDX, abdX, ABdX, abDX, AbDX, aBdX, AbdX, aBDX Câu (câu 2b, trang 75, olympic 2006) Một tế bào sinh dục gà (2n = 78) phân chia nhiều lần liên tiếp, tổng số tế bào sinh hệ 510 tế bào Các tế bào sinh hệ cuối giảm phân tạo giao tử Biết hiệu suất thụ tinh giao tử 1,5625% tạo 16 hợp tử Xác định: - Số lần nguyên phân tế bào sinh dục nói trên? - Giới tính gà xét? Đáp số: - Số lần nguyên phân: - Gà trống Câu (câu 2b, trang 80, olympic 2006) Ở ong, 2n = 32 Một ong chúa đẻ số trứng Trong 80% số trứng thụ tinh nở thành ong thợ, 50% số trứng không thụ tinh nở thành ong đực Các trứng lại không nở tiêu biến Các trứng nở thành ong thợ ong đực nói chứa tổng số 161600NST Biết số ong đực 2% số ong thợ Xác định: - Số ong đực con, số ong thợ con? - Số trứng ong chúa đẻ? - Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh 1%, số NST tinh trùng bị hao phí bao nhiêu? Đáp số: - Số ong thợ con: 5000 - Số ong đực con: 100 - Tổng số trứng ong chúa đẻ: 6450 trứng - Số NST tinh trùng bị hao phí: 9920000 NST Câu (câu 2, trang 88, olympic 2006) Ở cá thể loài sinh vật, quan sát tế bào loài nguyên phân người ta đếm kỳ có tất 16 NST kép Khi quan sát nhóm tế bào sinh dục vùng chín quan sinh sản nhận thấy chúng phân bào giai đoạn khác nhau, người ta đếm tổng số NST đơn kép 216 Tổng số NST kép xếp thành hàng ngang mặt phẳng xích đạo tế bào nhóm I số NST kép cực tế bào nhóm II Tổng số NST đơn phân ly cực tế bào nhóm III 144 a) Mỗi nhóm tế bào giai đoạn trình phân bào? Giải thích? b) Xác định số tế bào nhóm? c) Tính số giao tử hình thành từ nhóm tế bào nói trên? Đáp số: a) - Nhóm I: Các tế bào kỳ giảm phân I - Nhóm II: Đang cuối kỳ sau, đầu kỳ cuối giảm phân I - Nhóm III: Đang kỳ sau giảm phân II b) Tế bào nhóm I: 3; Nhóm II: 6; Nhóm III: c) – Nếu tế bào tế bào sinh tinh số giao tử tạo thành là: (3 + + 9) x4 = 72 – Nếu tế bào tế bào sinh trứng số giao tử tạo thành là: + + = 18 Câu (câu 2, trang 92, olympic 2006) a) Cơ chế b đảm bảo cho NST loài sinh vật ổn định? b) Một tế bào sinh dục loài sinh vật tạo giao tử, số loại giao tử mang NST có nguồn gốc từ mẹ 36 Cho biết trình giảm phân, cấu trúc NST không đổi cá thể đực cá thể - Xác định NST lưỡng bội loài? - Tính tỉ lệ loại giao tử: + Loại giao tử mang NST có nguồn gốc từ bố? + Loại giao tử mang NST có nguồn gốc từ mẹ? Đáp số: a) - Loài sinh sản vô tính: Nguyên phân - Loài sinh sản hữu tính: Nguyên phân, giảm phân thụ tinh b) - 2n = 18 - Tỉ lệ loại giao tử mang NST có nguồn gốc từ bố: 9/128 - Tỉ lệ loại giao tử mang NST có nguồn gốc từ mẹ: 63/256 Câu (câu 2b, trang 105, olympic 2006) Ở loài sinh vật, quan sát số tế bào sinh dục tham gia phân bào kỳ thấy có 224 NST kép tập trung mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc Trong NST NST tương đồng với Khi kết thúc phân bào, giao tử tham gia thụ tinh tạo thành hợp tử Hiệu suất thụ tinh giao tử 12,5% Xác định giới tính loài trên? Đáp án: Gọi a tế bào sinh dục tam gia phân bào 2n NST lưỡng bội loài X số giao tử sinh từ tế bào sinh dục tham gia giảm phân Ta có: a.2n = 224 a.x.12,5% = Nếu x = => a = 32, 2n = (loại) Nếu x = => a = 8, 2n = 28 (nhận) Câu (câu 2b, trang 119, olympic 2006) Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 480 NST đơn, tế bào nguyên phân số đợt số NST đơn NST đơn bội loài Các tế bào tạo giảm phân tạo tinh trùng bình thường Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10%, giao phối với cá thể tạo nên hợp tử với tổng số NST đơn 3072 lúc chưa nhân đôi Hiệu suất thụ tinh trứng 80%, trứng thụ tinh với tinh trùng tạo hợp tử - Tìm NST lưỡng bội loài? - Số tế bào sinh tinh trùng tạo thành? - Trong trình thụ tinh cần tế bào trứng? Đáp số: - 2n = - Số tế bào sinh tinh trùng tạo thành: 960 - Số tế bào trứng: 480 Câu 10 (câu 2b, trang 125, olympic 2006) Có tế bào sinh dục sơ khai đực ruồi giấm nguyên phân số đợt hình thành 640 tế bào sinh tinh, trình giảm phân tạo tinh trùng bình thường Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 5% tế bào trứng 40% - Tìm số lượng tinh trùng thụ tinh với trứng? - Số lượng tế bào sinh trứng cần có để hoàn tất trình thụ tinh? Đáp số: - Số lượng tinh trùng thụ tinh với trứng: 12 - Số lượng tế bào sinh trứng cần có để hoàn tất trình thụ tinh: 320 Câu 11 (câu 2b, trang 135, olympic 2006) Một hợp tử hình thành từ tế bào trứng có NST ký hiệu A, b, C, X thụ tinh với tinh trùng có NST tương ứng a, B, c, Y - Viết ký hiệu NST hợp tử cho biết môi trường nội bào phải cung cấp NST đơn cho đợt nguyên phân thứ hợp tử? - Viết ký hiệu NST kỳ giảm phân I, giao tử hình thành có NST ký hiệu nào? - Nếu cho biết X Y NST giới tính thể thuộc giới nào? Đáp số: - Ký hiệu NST hợp tử: AaBbCcXY - NST môi trường cung cấp: 2n(2x – 1) = 8(24 – 1) = 64 NST - Ký hiệu NST kỳ giảm phân I: AABBCCXX Aa bb cc YY - Ký hiệu NST giao tử: ABCX abcY ABDY abcX ABcX abCY Câu 12 (trang 37, olympic 2001) Một tế bào sinh dục sơ khai gà (2n = 78) nguyên phân Trong trình đó, tổng số tế bào sinh hệ 254 Các tế bào hệ cuối giảm phân tạo tinh trùng Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 3,125% Gà mái thụ tinh từ số tinh trùng đẻ 20 trứng Xác định: - Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai? - Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho trình tạo tinh trùng? - Tổng số NST trứng không thụ tinh? Đáp số: - Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai: lần - Tổng số NST đơn môi trường cung cấp: + Tại vùng sinh sản: 78(27 – 1) = 9906 NST + Tại vùng sinh sản vùng chín: 78(27+1 – 1) = 19890 NST - Từ hiệu suất thụ tinh 3,125% => Trứng không thụ tinh:  Số NST trứng không thụ tinh: n.4 = 39.4 = 156 NST Câu 13 Có hợp tử nguyên phân liên tiếp số lần với tốc độ Ở lần nguyên phân hợp tử, nhận thấy giai đoạn chuẩn bị kéo dài phút, kỳ lại có thời gian 1,5 phút Theo dõi trình nguyên phân hợp tử từ đầu giai đoạn chuẩn bị lần phân bào - Tính thời gian chu kỳ nguyên phân? - Mô tả trạng thái biến đổi NST phút theo dõi thứ 22, 23, 25 27 - Sau lần nguyên phân hợp tử sử dụng môi trường nguyên lệu tương đương 266 NST đơn + Cho biết số tâm động tế bào thời điểm quan sát trên? + Tính số thoi vô sắc hình thành trình nguyên phân hợp tử? Đáp số: - Thời gian chu kỳ nguyên phân: phút - Mô tả trạng thái biến đổi NST: + Phút 22 = 9.2 + => Kỳ đầu lần nguyên phân thứ + Phút 23 = 9.2 + => Kỳ + Phút 25 = 9.2 + => Kỳ sau + Phút 27 = 9.2 + => Kỳ cuối - Bộ NST 2n = 266/23 – = 38 + Phút 22, 23: Tâm động 2n = 38 + Phút 25: Tâm động 4n = 76 + Phút 27: Tâm động 2n = 38 - Thoi vô sắc: 23 – = Câu 14 (trang 79, olympic 2001) hợp tử loài nguyên phân số lần không nhau: - Hợp tử A nguyên phân tạo tế bào có tổng số NST đơn gấp lần số NST chứa bộ NST lưỡng bội loài - Hợp tử B tạo số tế bào = 1/3 số NST NST lưỡng bội loài - Hợp tử C D tạo tổng số 48 tế bào với số tế bào tạo từ hợp tử D gấp đôi số tế bào tạo từ hợp tử C Tổng số tế bào tạo từ hợp tử chứa 1440 NST đơn Xác định: + Bộ NST lưỡng bội loài? + Số lần nguyên phân hợp tử? + Số thoi vô sắc hình thành trình nguyên phân hợp tử nói trên? Đáp số: - 2n = 24 - Ka = 2; Kb = 3; Kc = 4; Kd = 5; - Thoi vô sắc = 56 Câu 15 (trang 103, olympic 2001) Xét trình phân bào tế bào A, B, C, D loài: - Tế bào A nguyên phân số đợt tạo tế bào số NST đơn 2n - Tế bào A nguyên phân số đợt tạo tế bào cótổng số NST đơn gấp lần số NST đơn nguồn gốc 2n loài - Tế bào C nguyên phân lấy môi trường nội bào 210 NST đơn tương đương - Tế bào D nguyên phân đợt liên tiếp Tổng số NST đơn tất tế bào sinh từ đợt nguyên phân cuối tế bào 2268 Xác định: + Bộ NST 2n? + Số lần nguyên phân tế bào B D? + Trong trình nguyên phân tế bào A, số tế bào tạo trước tiến hành đợt nguyên phân cuối có số tế bào tham gia đợt nguyên phân cuối cùng, số lại không phân bào Xác định số lượng tế bào tế bào A tham gia vào đợt nguyên phân cuối số lần phân bào tế bào A? Đáp số: - 2n = 14 - Kb = 2; Kc = - Số lượng tế bào tế bào A tham gia vào đợt nguyên phân cuối cùng: (không 2); Số lần phân bào tế bào A: Câu 16 (trang 15, olympic 2004) Tại vùng sinh sản loài động vật, có 50 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp số đợt nhau, tạo 3200 tế bào Trong lần nguyên phân cuối trên, người ta đếm tất tế bào có 249600 cromatit a) Xác định số lần nguyên phân? b) Xác định 2n loài? c) Các tế bào hình thành qua vùng chín để giảm phân tạo giao tử, giao tử tham gia thụ tinh với hiệu suất 12,5% để tạo nên 1600 hợp tử Xác định giới tính loài? d) Tìm số loại giao tử số loại hợp tử hình thành? Biết rằng: - Các NST có nguồn gốc khác NST 2n loài - Không có tượng bất thường số lượng xác định mức tối đa Đáp số: a) b) 2n = 78 Câu 17 (trang 16 – Olympic 2008) Một loài thực vật (2n = 20), xét tế bào thực nguyên phân với số đợt nguyên phân đợt Do tế bào lần nguyên phân cuối có số tế bào không tham gia nguyên phân, nên tổng số tế bào tạo từ tế bào giảm tế bào Biết trình nguyên phân đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2220 NST đơn a) Có tế bào tế bào không tham gia phân bào đợt cuối? b) Tính số lần phân bào tế bào? c) Tính số tế bào sinh qua trình nguyên phân tế bào trên? Đáp số: a) Số tế bào tế bào không tham gia phân bào đợt cuối: b) 2, 3, 4, 5, c) 4, 8, 16, 24, 64 Câu 18 (trang 22 – Olympic 2008) Một tế bào sinh dục sơ khai cá thể đực qua giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 240 NST đơn Số NST đơn có giao tử tạo vùng chín gấp đôi số té bào tham gia vào đợt phân bào cuối vùng sinh sản a) Số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho giai đoạn phát triển tế bào sinh dục trên? b) Cá thể tạo loại giao tử trình giảm phân tạo giao tử có cặp NST trao đổi chéo điểm, cặp NST có trao đổi đoạn điểm không lúc cặp NST không phân ly giảm phân I Đáp án: a) - Ở vùng sinh sản: x(2k – 1) = 112 NST - Ở vùng trưởng: NST - Ở vùng chín: x.2k = 128 NST b) Số loại giao tử tạo thành: 24.4.4.6.2 = 3072 (loại) Câu 19 (trang 26 – Olympic 2008) Ong mật có 2n = 32 Một ong chúa đẻ số trứng, gồm trứng thụ tinh trứng không thụ tinh Chỉ 60% trứng thụ tinh nở thành ong thợ, 25% số trứng không thụ tinh nở thành ong đực Các trứng nở thành ong đực ong thợ có 19296 NST Biết số ong đực 1% số ong thợ a) b) c) d) Tìm số ong thợ ong đực? Số trứng ong chúa đẻ lần nói bao nhiêu? Số tế bào sinh trứng thực giảm phân tạo trứng? Nếu tế bào sinh trứng bắt nguồn từ tế bào sinh dục sơ khai Hỏi số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai đó? Đáp số: a) b) c) d) Số ong thợ x: 600 con; Số ong đực y: Số trứng ong chúa đẻ lần nói trên: 1000 + 24 = 1024 trứng Số tế bào sinh trứng thực giảm phân tạo trứng: 1024 TB 1024 = 2x = 210 => 10 lần Câu 20 (trang 31 – Olympic 2008) Ở loài động vật có tế bào sinh dục sơ khai đực tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân số đợt Toàn số tế bào tạo bước vào vùng chín giảm phân cho 320 giao tử đực giao tử Số NST đơn tinh trùng nhiều tế bào trứng 3840 Tổng số NST đơn có nguồn gốc từ bố hợp tử tạo thành tinh trùng trứng nói 160 Hãy xác định: a) Số tinh trùng trứng tạo ra? b) Số hợp tử hình thành? c) Hiệu suất thụ tinh tinh trùng trứng? Đáp số: a) Số tinh trùng tạo thành là: 4.26 = 256; Số trứng tạo thành là: 26 = 64 b) Số hợp tử hình thành: c) Hiệu suất thụ tinh tinh trùng: : 256 x 100% = 3,125% Hiệu suất thụ tinh trứng: : 64 x 100% = 12,5% Câu 21 (trang 39 – Olympic 2008) Theo dõi hình thành giao tử cá thể loài sinh vật người ta nhận thấy loại giao tử đực chứa NST có nguồn gốc từ bố cặp tương đồng 10 a) b) c) d) Bộ NST 2n loài? Số kiểu giao tử loài mặt tổ hợp NST? Tính tỉ lệ giao tử chứa NST có nguồn gốc từ mẹ cặp tương đồng? Tính tỉ lệ hợp tử sinh di truyền NST có nguồn gốc từ đời ông nội NST có nguồn gốc từ đời bà ngoại? Đáp số: a) b) c) d) Cn2 = 10 => 2n = 10 2n = 32 Cn3 = 10 => Tỉ lệ: 10/32 = 5/16 10/32 x 10/32 = 25/256 Câu 22 (trang 47 – Olympic 2008) Ba hợp tử loài sinh vật, hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi Các hợp tử nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tổng số NST đơn tế bào sinh từ hợp tử 8112 Tỉ lệ số tế bào sinh từ hợp tử I với hợp tử II ¼ Số tế bào sinh từ hợp tử III gấp 1,6 lần số tế bào sinh từ hợp tử I II a) Tìm số lượng tế bào sinh từ hợp tử? b) Tính số lần nguyên phân liên tiếp hợp tử? c) Tính số lượng NST môi trường nội bào cần cung cấp cho hợp tử thực lần nguyên phân? Đáp số: a) Số lượng tế bào sinh từ hợp tử I: Số lượng tế bào sinh từ hợp tử II: 32 Số lượng tế bào sinh từ hợp tử III: 64 b) 3, 5, c) 546 + 2418 + 4914 = 7878 NST Câu 23 (trang 53 – Olympic 2008) Có hợp tử A, B, C loài, lúc chưa nhân đôi số lượng NST hợp tử 20 Hợp tử A có số lần nguyên phân 25% số lần nguyên phân hợp tử B, hợp tử B có số lần nguyên phân 50% số lần nguyên phân hợp tử C Tổng số NSt lúc chưa nhân đôi tế bào hợp tử tạo 5480 a) Hãy tính số lần nguyên phân hợp tử? b) Nếu lần nguyên phân thứ hợp tử B thời gian giây, thời gian lần nguên phân cuối giây? Biết trình nguyên phân hợp tử B thời gian 42,5 giây Đáp số: a) Số lần nguyên phân hợp tử A: lần Số lần nguyên phân hợp tử B: lần Số lần nguyên phân hợp tử C: lần b) Sn = (u1 + un).n/2 = 42,5 = (5 + Un).4/2 => un = 16,25 giây Câu 24 (trang 64 – Olympic 2008) Xét cặp NST tế bào với ký hiệu: A đồng dạng với a, cặp NST giới tính XY, tế bào thực trình giảm phân bình thường không xẩy trao đổi chéo a) Viết ký hiệu NST kỳ lần giảm phân thứ nhất? b) Viết ký hiệu NST tế bào kết thúc lần giảm phân thứ nhất? c) Viết ký hiệu NST tế bào kết thúc lần giảm phân thứ 2? Đáp số: a) AAXX aa YY b) AAXX aaYY AAYY aaXX c) tế bào AX tế bào aY AY aX Câu 25 (trang 69 – Olympic 2008) Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 720 NST đơn, tế bào nguyên phân liên tiếp số đợt Số đợt nguyên phân tế bào số lượng NST đơn NST đơn bội loài Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh tinh trùng bình thường Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10% Khi giao phối với cá thể tạo nên hợp tử với tổng số NST đơn 4608 lúc chưa nhân đôi Hiệu suất thụ tinh trứng 50% a) Tìm NST lưỡng bội loài? b)Xác định số tế bào sinh dục sơ khai đực số lượng tế bào sinh tinh trùng? c) Để hoàn tất trình thụ tinh cần tế bào sinh trứng? Bao nhiêu tế bào sinh dục sơ khai chưa bước vào vùng chín? Nếu cho tế bào sinh dục sơ khai có đợt nguyên phân Đáp số: a) 2n = b) Số tế bào sinh dục sơ khai đực: 90 Số lượng tế bào sinh tinh trùng: 1440 c) Số tế bào sinh trứng: 1152 B.2x = 1152 (B số bào sinh dục sơ khai chưa bước vào vùng chín, nguyên dương; x số lần ngyên phân) => x = 9, 19, 36, 72, 144, 288, 576 Câu 26 (trang 74 – Olympic 2008) Ở ruồi giấm có NST 2n = a) Một nhóm tế bào có tất 80 NST đơn, dự đoán số tế bào có? b) Nhóm tế bào khác chứa 160 NST kép, diễn biến tế bào nhau, xác định tế bào kỳ phân bào? Số lượng tế bào? Đáp số: a) – Nếu NST đơn, chưa nhân đôi thuộc kỳ trung gian số tế bào là: 80 : = 10 - Nếu NST đơn thuộc kỳ cuối phân chia tế bào chất kết thúc số tế bào nhóm là: 80 : 16 = b) – Các NST trạng thái kép nên trải qua: Kỳ trung gian, đầu, - Dù kỳ số tế bào nhóm là: 160 : = 20 Câu 27 (trang 80 – Olympic 2008) Ở người 2n = 46, giả sử trao đổi chéo xẩy cặp NST Xác định: a) Số tổ hợp giao tử khác tạo thành? b) Số loại giao tử mang NST từ ông ngoại? c) Tỉ lệ sinh đứa trẻ mang 23 cặp NST, có 23 NST từ ông nội 23 NST từ bào ngoại? d) Khả sinh đứa trẻ nhận cặp NST, có từ ông nội, từ ông ngoại? Đáp số: a) b) c) d) 22n = 246 C233 = 1771 1/223 x 1/223 = 1/246 ½ x ½ = ¼ Câu 28 (trang 81 – Olympic 2008) Một tế bào loài nguyên phân số đợt tạo tế bào con, ¼ số tế bào tiếp tục nguyên phân số lần tạo tổng số tế bào đợt nguyên phân 20, số tế bào không tham gia nguyên phân tiếp trở thành tế bào sinh trứng tổng số NST tế bào trứng 96 NST, 50% số trứng thụ tinh tạo thành hợp tử Số tinh trùng tham gia vào trình thụ tinh 300 a) Xác định NST 2n loài? b) Hiệu suất thụ tinh tinh trùng số tế bào sinh tinh? c) Số NST bị trình giảm phân thụ tinh? Đáp số: a) 2n = 16 b) Hiệu suất thụ tinh tinh trùng: : 300 x 100% = 0,2% Số tế bào sinh tinh: 300 : = 75 c) Số NST bị trình giảm phân: 12 x x = 288 Số NST bị trình thụ tinh: 8.( 300 – 6) + 8.6 = 2400  Tổng số NST bị trình giảm phân thụ tinh: 2688 NST Câu 29 (trang 96 – Olympic 2008) Hợp tử loài sinh vật nguyên phân số đợt số NST đơn bội loài cho số tế bào Các tế bào sinh phân làm nhóm A, B, C Số tế bào nhóm C số lần nguyên phân hợp tử Số tế bào nhóm B số NST đơn bội loài Số tế bào nhóm A gấp đôi số tế bào nhóm B Tổng số NST đơn tất tế bào nhóm 128 a) Xác định số lần nguyên phân hợp tử? b) Bộ NST 2n loài? c) Số tế bào nhóm bao nhiêu? Đáp số: a) lần b) 2n = c) A = 8; B = 4; C = Câu 30 (trang 105 – Olympic 2008) Một tế bào sinh dục sơ khai qua giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi môi trường tế bào cung cấp 3024 NST đơn Tỉ lệ số tế bào tham gia vào đợt phân bào vùng chín so với số NST đơn có giao tử tạo 4/3 Hiệu suất thụ tinh giao tử 50% tạo số hợp tử, biết số hợp tử tạo số NST đơn bội loài a) Xác định NST 2n loài? b) Số NST đơn mà môi trường nội bào phải cung cấp cho giai đoạn phát triển tế bào sinh dục cho bào nhiêu? c) Cá thể chứa tế bào nói thuộc giới tính gì? Biết giảm phân xảy bình thường trao đổi chéo đột biến Ở người, giả sử trình giảm phân tạo giao tử có: cặp NST trao đổi đoạn điểm, cặp NST trao đổi đoạn chỗ không lúc cặp NST trao đổi đoạn chỗ không lúc chỗ lúc, cặp khác không xẩy tượng trao đổi chéo đột biến Có thể có loại giao tử hình thành? Đáp số: a) (2x+1 – 1).2n = 3024 2x/n = 4/3 => x = 5; n = 24 => 2n = 48 b) Số NST cung cấp cho giai đoạn sinh sản: (2x – 1).2n = 1488 Số NST cung cấp cho giai đoạn sinh trưởng: Số NST cung cấp cho giai đoạn chín: 2x.2n = 1536 c) Gọi a (a nguyên dương) số giao tử tạo từ tế bào sinh dục chín => Tổng số giao tử tham gia thụ tinh: 32.a Số hợp tử tạo thành: 32.a.50% = 16.a 16.a < 24 Vậy cá thể chứa tế bào nói thuộc giới Số loại giao tử tạo thành: 42.63.85.2(23 – – 3- 5) = 42.63.85.26 = 5847660 Câu 31 (trang 109 – Olympic 2008) Một loài 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn 11 Thời gian kì trung gian nhiều thời gian phân bào chu kì tế bào Trong nguyên phân, thời gian diễn kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối tương ứng tỉ lệ 3:2:2:3 Xác định số tế bào tạo với số NST theo trạng thái chúng từ hợp tử loài phân bào thời điểm 32 giờ, 43 giờ, 15 phút, 54 25 phút, 65 40 phút, 76 45 phút Biết chu kì nguyên phân tính từ hợp tử tạo thành mang NST trạng thái chưa nhân đôi Đáp số: Gọi x thời gian kì trung gian chu kì nguyên phân y thời gian diễn trình phân bào chu kì x + y = 11 x–y=9  x = 10 giờ, y = Câu 32 (trang 115 – Olympic 2008) Ở loài, quan sát tế bào sinh dục vùng sinh sản thấy có 156 cromatit NST co ngắn cực đại Xét tế bào sinh dục sơ khai đực tế bào sinh dục sơ khai loài đó, tế bào nguyên phân liên tiếp số đợt 192 tế bào sinh trở thành tế bào sinh giao tử Sau giảm phân thấy số NST đơn giao tử đực nhiều giao tử 4992 NST a) Xác định tên loài? b) Để hoàn tất trình sinh giao tử tế bào sinh dục sơ khai đực tế bào sinh dục sơ khai thì: - Mỗi tế bào phân bào lần? - Số NST môi trường nội bào cung cấp cho tế bào bao nhiêu? Đáp số: a) 2n (kép) = 156 => 2n = 78 => Gà b) Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai đực: + (2 phân bào giảm phân) Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai cái: + (2 phân bào giảm phân) c) Số NST môi trường nội bào cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai đực: 2n(2x+1- 1) = 9906 NST Số NST môi trường nội bào cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai cái: 2n(2y+1- 1) = 19890 NST Câu 33 (trang 125 – Olympic 2008) Theo dõi trình nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai ruồi giấm (2n = 8) người ta thấy số NST đơn tế bào gấp 32 lần số NST giới tính X Biết số NST tế bào trạng thái chưa nhân đôi a) Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai nói trên? b) Các tế bào sinh dục sơ khai chuyển qua vùng chín giảm phân, hiệu suất thụ tinh 25% Hãy tính số lượng tinh trùng tham gia thụ tinh hình thành hợp tử? Biết hợp tử tinh trùng kết hợp với trứng Đáp số: a) Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai: - Nếu XX => 2x.8 = 32.2 => x = - Nếu XY => 2x.8 = 32.1 => x = b) Số lượng tinh trùng tham gia thụ tinh hình thành hợp tử: 16.25% = tinh trùng Câu 34 (trang 131 – Olympic 2008) a) Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 720 NST đơn Các tế bào nguyên phân liên tiếp số đợt Số đợt nguyên phân tế bào số lượng NST đơn NST đơn bội loài Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh tinh trùng giảm phân cho tinh trùng bình thường Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10% giao phối với cá thể tạo nên hợp tử với tổng số NST đơn 4608 lúc chưa nhân đôi Hiệu suất thụ tinh trứng 50% Biết hợp tử tinh trùng kết hợp với trứng a) Tìm NST 2n loài? b) Số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực số lượng tế bào sinh tinh trùng? c) Để hoàn tất trình thụ tinh cần tế bào tinh trứng? Bao nhiêu tế bào sinh dục sơ khai chưa vào vùng chín? Nếu cho tế bào sinh dục sơ khai có số đợt nguyên phân Đáp số: Câu 35 (trang – Olympic lần thứ V) Bộ NST 2n loài NST Kí hiệu A đồng dạng với a, B đồng dạng với b, X đồng dạng với X Trong trình sinh sản, tổng số NST X cung cấp cho tế bào 126X a) Hãy cho biết tế bào trải qua đợt nhân đôi NST, đến lúc môi trường cung cấp NST loại? b) Quan sát tế bào trình sinh sản nó, người ta ghi nhận tế bào với kí hiệu AaBbXX Hãy cho biết tế bào kì trình sinh sản Viết kí hiệu NST kì kì cuối trình này? Hướng dẫn giải: a) Gọi x số lần nguyên phân - Tế bào mẹ có 2X NST, nên tế bào có 2X NST Trong trình sinh sản môi trường cung cấp 126X nên ta có: 2.(2x-1) = 126 => x = => NST nhân đôi lần - Tế bào mẹ có 1A, 1a, 1B, 1b, 2X nên tổng số NST loại A, a, B, b cung cấp cho tế bào sinh sản đợt bằng: 1.(26-1) = 63 Vậy môi trường cung cấp: 63A, 63a, 63B, 63b, 126X b) Kí hiệu NST tế bào: - Hoặc kì trung gian kì cuối giảm phân - Kí hiệu (HS tự viết) Câu 36 (trang 17 – Olympic lần thứ V) Ở loài động vật có tế bào sinh dục sơ khai đực tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân số đợt Toàn số tế bào tạo bước vào vùng chín giảm phân cho 320 giao tử đực Số NST đơn tinh trùng nhiều tế bào trứng 3648 Tổng số NST đơn có nguồn gốc từ bố hợp tử tạo thành tinh trùng trứng nói 152 Hãy xác định: a) b) c) d) Số tinh trùng số tế bào trứng tạo ra? Số hợp tử hình thành? Hiệu suất thụ tinh tinh trùng tế bào trứng? Số NST đơn bị hao phí trình thụ tinh? Đáp số: a) Số tinh trùng: 256; Số tế bào trứng tạo ra: 64 b) Số hợp tử hình thành: c) Hiệu suất thụ tinh tinh trùng: 3,125%; Tế bào trứng: 12,5% d) Số NST đơn bị hao phí trình thụ tinh: 9424 NST Câu 37 (câu 5, trang 17 – Olympic lần thứ V) Ở loài, trình phát sinh giao tử có trao đổi chéo điểm cặp NST tương đồng số loại giao tử sinh nhiều đạt tối đa 32, đột biến Hãy xác định NST loài đó? Trong vùng sinh sản ống dẫn sinh dục cá thể đực loài nói có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân lần liên tiếp Có 87,5% số tế bào tạo chuyển sang vùng chín trở thành tế bào sinh tinh Trong số tinh trùng tạo có 25% số tinh trùng chứa X 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo 168 hợp tử Tính số tế bào sinh dục sơ khai đực phát sinh tinh trùng nói số NST môi trường cung cấp cho trình phát sinh đó? Cho biết hiệu suất thụ tinh trứng 75% Tất trứng tạo phát sinh từ 14 tế bào sinh dục sơ khai tất tế bào tạo vùng sinh sản trở thành tế bào sinh trứng a) Xác đinh số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai cái? b) Xác định số cá thể đực số cá thể nở tỉ lệ nở hợp tử XY 50% hợp tử XX 25% Đáp số: n+1 1) Bộ NST loài đó: = 32 => n = => 2n = 2) - Gọi x số tế bào sinh dục sơ khai Số tế bào tạo sau lần nguyên phân: x.25 Số tế bào sinh tinh chuyển sang vùng chín: x.25.87,5% = 28.x Số tinh trùng tạo thành: 4.28.x = 112.x tinh trùng Số tinh trùng chứa X = Số tinh trùng chứa Y = 112.x/2 = 56.x Số tinh trùng X thụ tinh: 56.x.25% = 14.x Số tinh trùng Y thụ tinh: 56.x.12,5% = 7.x Tổng số hợp tử: 7.x + 14.x = 168 => x = => Số tế bào sinh dục sơ khai đực phát sinh tinh trùng nói trên: - Số NST môi trường cung cấp cho trình phát sinh đó: 3776 NST 3) Số trứng tạo thành 168.100/75 = 224 Số tế bào sinh dục giảm phân tạo giao tử: 224 tế bào Số đợt nguyên phân 14 tế bào sinh dục sơ khai ban đầu: 14 2k = 224 => k = đợt Số hợp tử XY: 7x = 7.8 = 56 Số hợp tử XX: 14x = 14.8 = 112 Số cá thể đực nở ra: 56.50% = 28 Số cá thể nở ra: 112.25% = 28 Câu 38 (câu 5, trang 29 – Olympic lần thứ V) Xét tế bào sinh dục sơ khai A B thuộc loài, tế bào A tế bào sinh dục đực, tế bào B tế bào sinh dục Hai tế bào trải qua vùng sinh sản, vùng sinh trưởng vùng chín để hình thành giao tử Tổng số lần NST tự nhân đôi tế bào vùng sinh sản Số giao tử tạo từ tế bào sinh dục A gấp lần số giao tử sinh từ tế bào sinh dục B a) Xác định số lần NST tự nhân tế bào vùng sinh sản? b) Tính số kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ kiểu giao tử tế bào A B Biết số NST có giao tử gấp lần số lần phân bào tế bào sinh dục A vùng sinh sản gen NST liên kết hoàn toàn c) Các giao tử tế bào A tế bào B phối hợp với để hình thành hợp tử Tính số cá thể hình thành tỉ lệ thụ tinh giao tử đực 12,5%, giao tử 100% khả phát triển hợp tử thành cá thể 75% Đáp số: a) Số lần NST tự nhân tế bào vùng sinh sản: ka = 5; kb = b) Số kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ kiểu giao tử tế bào A B: 210.210 = 220 c) Số cá thể hình thành: 16.75% = 12 Câu 39 (câu 5, trang 34 – Olympic lần thứ V) Một tế bào sinh dục sơ khai loài thực nguyên phân liên tiếp số đợt, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 1989 NST đơn Các tế bào sinh từ đợt nguyên phân cuối giảm phân bình thường tạo nên 512 tinh trùng chứa NST Y a) Tìm NST 2n loài? Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai trên? b) Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với NST đơn cho trình giảm phân? c) Giả thiết giảm phân xảy tế bào sinh dục cái, cặp NST tương đồng gồm NST có cấu trúc khác nhau, trao đổi đoạn điểm xảy cặp NST, đột biến dị bội xảy lần phân bào giảm phân I thuộc cặp NST Tính số loại trứng hình thành? Đáp số: a) Bộ NST 2n = 78 Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai trên: k = b) Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu: 256.2n = 19968 NST c) – Một cặp NST có trao đổi đoạn điểm tạo nên giao tử - Cặp NST đột biến dị bội tạo nên loại giao tử Vậy số trứng tạo thành: 4.4.2.236 = 241 (loại trứng) Câu 40 (câu 5, trang 39 – Olympic lần thứ V) Theo dõi trình phân chia tế bào A,B,C vùng sinh sản cá thể sinh vật thời gian, ta thấy tốc độ nguyên phân tăng từ A đến C, tích số lần nguyên phân tế bào A,B,C lần tổng chúng (với số lần nguyên phân tế bào A bội số 3) Sau đợt nguyên phân 1/8 tế bào tế bào A,B,C vào giảm phân tạo giao tử, tổng số NSt đơn giao tử 304 a) Cho biết số lần nguyên phân tế bào A,B,C? b) Xác định giới tính: 2n? c) Nếu cặp NST tế bào có cấu trúc khác trao đổi chéo tế bào sinh dục giảm phân tạo loại giao tử? d) Giả sử có tế bào sinh dục thể khác giới tính cá thể trên, cặp NST tương đồng gồm NST có cấu trúc khác nhau, trao đổi đoạn điểm xảy cặp NST, đột biến dị bội xẩy lần phân bào I thuộc cặp NST Khi thụ tinh tạo nên kiểu hợp tử, tỉ lệ bao nhiêu? Biết số NST đơn loài số nhỏ 10 Đáp số: a) Số lần nguyên phân tế bào A,B,C: - Gọi số lần nguyên phân tế bào A: ka - Gọi số lần nguyên phân tế bào B: kb - Gọi số lần nguyên phân tế bào C: kc (ka, kb, kc nguyên dương) Trong thời gian, tốc độ nguyên phân tăng từ A -> C, số lần nguyên phân tăng từ A - > C => ka < kb< kc (1) ka kb kc = 6(ka + kb + kc) ka chia hết cho (2) Từ (1) ta viết: ka + kb + kc < 3kc 6(ka + kb + kc) < 18kc = ka kb kc < 18kc = ka kb < 18 (3) = ka2 < 18 (ka < kb) ka số nguyên dương chia hết cho => ka= Thay ka= vào (3): ka kb < 18 3.kb < 18 => kb < Kb > ka = kb = + Nếu kb = (thay vào 2) => kc = + Nếu kb = (thay vào 2) => kc = 16/3 (loại) Vậy số lần nguyên phân tế bào A,B,C 3,4,7 b) Tế bào sinh dục đực; 2n = c) Mỗi tế bào sinh dục giảm phân tạo được: 24 = 16 loại giao tử d) – Số loại trứng hình thành: 4.4.2.21 = 26 = 64 loại trứng - Số kiểu tổ hợp hình thành thụ tinh: 26.24 = 210 Câu 41 (câu 5, trang 55 – Olympic lần thứ V) Một tế bào sinh dục chuột (2n = 40) nguyên phân số đợt Các tế bào chuyển qua vùng chín giảm phân tạo trứng sau tất 1920 NST tiêu biến thể định hướng Một nửa số trứng tham gia thụ tinh với hiệu suất 6,25% Để tạo trình thụ tinh đó, phải sử dụng toàn số tinh trùng tạo từ 125 tế bào sinh tinh chuột đực a) Xác định số hợp tử tạo thành hiệu suất thụ tinh tinh trùng? b) Số hợp tử tạo thành tiếp tục nguyên phân Sau lần nguyên phân thứ 3, có tế bào bị chết nên tổng số NST tế bào 160 Xác định số tế bào chết tổng số tế bào xuất lần nguyên phân Biết từ sau lần nguyên phân thứ 3, tế bào phát triển bình thường (cho biết có tế bào chết vào lần nguyên phân thứ 2) Đáp án: a) - Số hợp tử tạo thành: 16.6,25 = hợp tử - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng: 1/500 = 0,2% = 2% b) - Số tế bào chết: - Tổng số tế bào xuất lần nguyên phân đó: + = 10 (tế bào) Câu 42 (câu 5, trang 60 – Olympic lần thứ V) a) Bộ NST loài kí hiệu sau: A đồng dạng với a, B đồng dạng với a, C đồng dạng với c (mỗi chữ ứng với NST đơn) Viết kí hiệu NST loài kì phân bào giảm phân (đầu kì trung gian, kì I, kì cuối I, kì II, kì cuối II) tượng trao đổi chéo đột biến b) Tế bào vùng sinh trưởng vùng chín, tích lũy dinh dưỡng, lớn lên tiến hành tạo giao tử Ở lần nguyên phân cuối cùng, tác động conxixin làm cho 25% số tế bào bị đột biến tứ bội (4n), nên sau giảm phân, tế bào (đột biến) cho toàn giao tử (2n) Khả thụ tinh giao tử 12,5%, nên nhận 224 hợp tử Xác định số lần nguyên phân tế bào số hợp tử (3n) có thụ tinh trên? Đáp Số: a) Đầu kì trung gian: AaBbCc - Kì I: AAaaBBbbCCcc - Kì cuối I: AABBCCC : AABBcc AAbbCC : AAbbcc aaBBCC : aaBBcc aabbCC : aabbcc - Kì cuối II: ABC : ABc b) Gọi x số tế bào tham gia nguyên phân cuối cùng, có: 1/4x tế bào đột biến cho 1/4x tế bào (4n) 3/4x tế bào bình thường (2n) lại cho 2.3/4x = 6.4x Tế bào chứa cặp NST có XY, nên tạo giao tử hay tinh trùng Như số tinh trùng tổng cộng (2n) (1n) là: 4(1/4x + 6/4x) = 28/4x Khả thụ tinh tinh trùng là 12,5% số tinh trùng thụ tinh số hợp tử: 28/4x.12,5% = 224 X = 4/29 224/12,5% = 256 Gọi k số lần nguyên phân tế bào nói trên, trừ lần nguyên phân cuối bị đột biến, (k – 1) có kết sau: 2k-1 = 256 = 28 => k = Hợp tử (3n) tinh trùng (2n) phối hợp với trứng (1n) Do đó, tính số tinh trùng (2n) thụ tinh suy số hợp tử (3n) nhận được: 4.1/4/256.12,5% = 32 => Hợp tử (3n) = 32 Câu 43 (câu 4, trang 85 – Olympic lần thứ V) Xét tế bào sinh dưỡng I, II, III loài, tế bào nguyên phân thời gian Tế bào sinh từ tế bào I số NST đơn NST lưỡng bội loài Các tế bào tế bào II có số NST gấp lần số NST đơn NST lưỡng bội tế bào Các tế bào tế bào III có 16 NST đơn Tổng số tế bào tạo thành từ tế bào có 112 NST đơn trạng thái chưa tự nhân đôi a) So sánh tốc độ phân bào tế bào nói trên? b) Tính thời gian cần thiết cho chu kì phân tế bào? c) Cũng loài trên, xét tế bào sinh dục sơ khai cặp NST thường kí hiệu: H đồng dạng với h, M đồng dạng với m, N đồng dạng với n (mỗi chữ ứng với NST đơn) Môi trường tế bào cung cấp cho tế bào 31 NST để hình thành tế bào con, tế bào giảm phân để tạo 128 giao tử Tế bào sinh dục nêu tế bào sinh tinh hay sinh trứng? Đáp số: a) Tốc độ phân bào tế bào I = 3/2 tốc độ tế bào II = tốc độ tế bào III b) Thời gian chu kì phân bào: - Đối với tế bào I = 30 : = 10 - Đối với tế bào II = 30 : = 15 Đối với tế bào III = 30 : = 30 Câu 44 (câu 5, trang 91 – Olympic lần thứ V) Ở loài thực vật thụ tinh kép, quan sát tế bào sinh dưỡng bình thường kì nguyên phân thấy có 48 cromatit Giả sử trình thụ tinh hạt phấn noãn đạt hiệu suất 100% hình thành 40 hợp tử lưỡng bội a) Tính số lượng NST đơn tương đương nguyên liệu môi trường cung cấp cho tế bào đại bào tử mẹ tế bào tiểu bào tử mẹ thực phân bào đảm bảo cho thụ tinh nói trên? b) Tính số lượng NST đơn bị tiêu biến trình phân bào lúc hoàn thành thụ tinh từ tất tế bào đại bào tử mẹ tiểu bào tử nói trên? Đáp số: a) Số NST đơn tương đương nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp: - Bộ NST 2n = 48/2 = 24, NST đơn bội n = 24/2 = 12 - Số hạt phấn sinh = số hạt phấn thụ tinh = số túi phôi sinh = số túi phôi thụ tinh = số hợp tử = 40 - Mỗi tế bào đại bào tử mẹ noãn giảm phân cho tế bào đơn bội có tế bào thoái hóa, tế bào phát triển thành túi phôi chứa nhân đơn bội.: + Tổng số NSt đơn hình thành = (3 + 8).12 = 132 + Tổng số NST đơn tương đương môi trường cung cấp = 132 – 24 = 108 + Tổng số NST đơn tương đương môi trường cung cấp cho 40 đại bào tử mẹ: 40 x 108 = 4320 - Mỗi tế bào tiểu bào mẹ giảm phân cho hạt phấn, hạt phấn có nhân đơn bội + Tổng số NST đơn hình thành = x x 12 = 144 + Số NST đơn tương đương môi trường cung cấp = 144 – 24 = 120 + Tổng số NST đơn tương đương môi trường cung cấp cho 40/4 = 10 tế bào tiểu bào tử mẹ: 10 x 120 = 1200 Vậy tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho đại bào tử mẹ tiểu bào tử mẹ: 4320 + 1200 = 5520 b) Số NST đơn tiêu biến: - Mỗi tế bào đại bào tử mẹ có + = nhân đơn bội thoái hóa tế bào tiểu bào tử mẹ có nhân đơn bội thoái hóa (mỗi hạt phấn có nhân sinh dưỡng thoái hóa) - Tổng số NST đơn tiêu biến = (8 x 40 x 10)x 12 = 4320 Giải chi tiết: Câu - Số tinh trùng tham gia thụ tinh = Số trứng thụ tinh = Số hợp tử hình thành = 2000 Số tinh trùng hình thành: = 4000 (TT) => Số TB sinh tinh: 4000 :4 = 1000 (TB) Số trứng hình thành: = 2500 (trứng) => Số TB sinh trứng: 2500 : = 2500 (TB) - Gọi NST lưỡng bội loài 2n (ĐK: n Câu 45 (Olympic – 2004, Sinh học) Ruồi giấm có cặp NST thường kí hiệu Aa, Bb, Dd cặp NST giới tính XX (cái) hay XY (đực) Biết NST có nguồn gốc khác a) Tế bào sinh tinh trùng cho tối đa loại tinh trùng? Tỉ lệ loại bao nhiêu? Trên thực tế tế bào cho loại tinh trùng, với số lượng bao nhiêu? b) Tế bào sinh trứng cho tối đa loại trứng? Tỉ lệ loại bao nhiêu? Trên thực tế tế bào cho loại trứng, với số lượng bao nhiêu? Biết đột biến xẩy ra? HDG: a) * Trường hợp có trao đổi chéo: - Số loại tinh trùng tối đa là: 24 - Tỉ lệ loại tinh trùng là: 1/16 - Trên thực tế cho loại với tinh trùng * Trường hợp có trao đổi chéo điểm: - Số loại tinh trùng tối đa là: 27 - Tỉ lệ loại tinh trùng: 1/128 - Trên thực tế cho loại với tinh trùng b) * Trường hợp trao đổi chéo: - Số loại trứng tối đa: 24 - Tỉ lệ loại trứng: 1/16 - Trên trhực tế cho loại với trứng * Trường hợp trao đổi chéo điểm: - Số loại trứng tối đa là: 28 - Tỉ lệ loại trứng là: 1/256 - Trên thực tế cho loại với trứng ... trứng thụ tinh tạo thành hợp tử Số tinh trùng tham gia vào trình thụ tinh 300 a) Xác định NST 2n loài? b) Hiệu suất thụ tinh tinh trùng số tế bào sinh tinh? c) Số NST bị trình giảm phân thụ tinh? ... bào thực nguyên phân với số đợt nguyên phân đợt Do tế bào lần nguyên phân cuối có số tế bào không tham gia nguyên phân, nên tổng số tế bào tạo từ tế bào giảm tế bào Biết trình nguyên phân đòi... sinh hệ 254 Các tế bào hệ cuối giảm phân tạo tinh trùng Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 3,125% Gà mái thụ tinh từ số tinh trùng đẻ 20 trứng Xác định: - Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, Bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, Bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay