50 đề thi hsg hóa học 9

22 233 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:30

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINHĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PHỔ THÔNG NĂM 2015 Môn thi: Hóa học (chuyên) (Dành cho thí sinh thi vào trường THPT chuyên Hạ Long)Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề(Đề thi này có 02 trang)Câu 1. (1,75 điểm)1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có) trong các trường hợp sau:a. Cho kim loại bari vào dung dịch natri hiđrocacbonat.b. Đun nhẹ dung dịch HCl đặc với KMnO4, khí tạo thành dẫn vào dung dịch NaOH có nhúng mẫu giấy quỳ tím.c. Dẫn từ từ khí propilen (CH3CH=CH2) vào dung dịch brom tới dư.d. Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột, sau đó đun nóng và để nguội.2. Cho một lượng kim loại A tác dụng hết với brom, thu được 88,8 gam muối B. Hòa tan B trong nước rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thấy tạo thành 32,1 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại A trên tác dụng hết với khí oxi, thu được một oxit duy nhất có khối lượng 24 gam. a. Xác định kim loại A. b. Xác định công thức của oxit kim loại A tạo thành.Câu 2. (2,5 điểm)1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng): A B C D E F ABiết A là hiđrocacbon ở thể khí có tỉ khối so với khí hiđro là 14. E là hợp chất hữu cơ có khối lượng mol nhỏ nhất.2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm kim loại canxi và canxi cacbua trong một lượng nước lấy dư, sau phản ứng thu được dung dịch B và hỗn hợp khí C có tỉ khối đối với hiđro là 5. S GIO DC V O TO K THI TUYN SINH LP 10 PH THễNG NM 2015 TNH QUNG NINH Mụn thi: Húa hc (chuyờn) (Dnh cho thớ sinh thi vo trng THPT chuyờn H Long) THI CHNH THC Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ( thi ny cú 02 trang) Cõu (1,75 im) Nờu hin tng v vit phng trỡnh phn ng (nu cú) cỏc trng hp sau: a Cho kim loi bari vo dung dch natri hirocacbonat b un nh dung dch HCl c vi KMnO 4, khớ to thnh dn vo dung dch NaOH cú nhỳng mu giy qu tớm c Dn t t khớ propilen (CH3-CH=CH2) vo dung dch brom ti d d Nh vi git dung dch iot vo ng nghim ng h tinh bt, sau ú un núng v ngui Cho mt lng kim loi A tỏc dng ht vi brom, thu c 88,8 gam mui B Hũa tan B nc ri cho tỏc dng vi lng d dung dch NaOH, thy to thnh 32,1 gam kt ta Nu ly lng kim loi A trờn tỏc dng ht vi khớ oxi, thu c mt oxit nht cú lng 24 gam a Xỏc nh kim loi A b Xỏc nh cụng thc ca oxit kim loi A to thnh Cõu (2,5 im) Vit cỏc phng trỡnh phn ng thc hin dóy chuyn húa sau (mi mi tờn l mt phn ng): A B C D E F A Bit A l hirocacbon th khớ cú t so vi khớ hiro l 14 E l hp cht hu c cú lng mol nh nht Hũa tan hon ton m gam hn hp A gm kim loi canxi v canxi cacbua mt lng nc ly d, sau phn ng thu c dung dch B v hn hp khớ C cú t i vi hiro l a Tớnh % lng cỏc cht hn hp A b Nu th tớch ca hn hp C l 6,72 lớt (ktc), thỡ giỏ tr ca m l bao nhiờu? Chia 80 gam hn hp X gm CuO, Fe2O3 thnh hai phn bng Cho phn th nht tỏc dng ht vi dung dch HCl d, thu c 78,5 gam mui khan Phn th hai tỏc dng va ht vi 500 ml dung dch Y gm hn hp HCl, H2SO4 loóng, thu c 84,75 gam mui khan a Xỏc nh % v lng ca mi cht X b Tớnh nng mol/lit ca cỏc axit dung dch Y Cõu (2,0 im) Khi mt in li quc gia, nhiu gia ỡnh s dng mỏy phỏt in, nhng vỡ khụng nờn chy mỏy phỏt in phũng kớn? Ti ngy khụng dựng cht lm lnh CF 2Cl2, CFCl3 ( gi chung l freon) cỏc mỏy lnh, t lnh, mc dự chỳng lm lnh tt, khụng c v khụng mựi? t chỏy hon ton m gam mt hirocacbon X ri dn ton b sn phm chỏy vo bỡnh ng nc vụi d thy lng bỡnh tng thờm 13,3 gam v to thnh 20 gam kt ta a Xỏc nh CTPT v CTCT ca X Bit X cú cu to mch khụng phõn nhỏnh b Oxi húa khụng hon ton m gam X trờn iu kin thớch hp (hiu sut phn ng l 60%) thu c hn hp Y gm khớ v hi Ngng t Y, loi b hon ton X c hn hp Z (cú cha nht mt cht hu c dựng sn xut gim n) Cho Z tỏc dng ht vi kim loi natri thoỏt V lớt khớ (ktc) Tớnh V? Cõu (2,25 im) Ch c dựng thờm dung dch axit HCl hóy nhn bit cỏc cht rn, mu trng, ng riờng bit cỏc l mt nhón: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4 Hũa tan kim loi A bng axit H2SO4 c, núng theo phn ng: A + H2SO4 t C ASO4 + X + H2O ( X l SO2 hoc H2S) Bit hũa tan hon ton 7,2 gam A thỡ thu c 1680 ml khớ X (ktc) Hóy xỏc nh khớ X v kim loi A Nhit phõn hon ton hn hp gm KMnO4 v KClO3, sau phn ng thu c 21,65 gam cht rn A (trong A nguyờn t kali chim 36,03% v lng) v khớ B Tớnh th tớch khớ B iu kin tiờu chun? Cõu (1,5 im) Mt bỡnh kớn cú cha 2,24 lớt hn hp khớ A (ktc) gm H 2, C2H4 v C3H6 (C2H4 v C3H6 cú cựng s mol) v mt ớt bt niken Nung núng bỡnh mt thi gian sau ú a v iu kin ban u thu c hn hp khớ B T ca A, B so vi CH ln lt l 0,95 v 1,05 Bit th tớch bỡnh khụng i a Hóy gii thớch ti t ca hn hp khớ li tng sau phn ng? b Tớnh % v th tớch cỏc khớ hn hp A? c Nu dn t t hn hp khớ B qua bỡnh ng dung dch Br thy dung dch Br2 nht mu v lng bỡnh ng dung dch Br tng lờn 1,05 gam Tớnh hiu sut phn ng cng H ca mi hirocacbon núi trờn? PHONG GD&T H HềA THI CHN I TUYN HC SINH GII NM HC: 2015 2016 Mụn: HểA HC Ngay thi: 21 thang 12 nm 2015 Thi gian: 120 phut (khụng kờ thi gian giao ờ) ( thi cú trang) I PHN TRC NGHIM (10,0 iờm): Chon v ghi phng an ung vo T giy thi Cõu 1: Oxit no di õy va tỏc dng c vi dung dch baz va tỏc dng c vi dung dch axit A CuO B Al2O3 C ZnO D Fe 2O3 Cõu 2: Cho lớt hn hp khớ ( CO2, N2) (ktc) i qua dung dch KOH to c 2,07 gam K 2CO3 v gam KHCO3 Thnh phn % VCO2 hn hp l A 82% B 18,5% C 28% D 58,1% Cõu 3: Cỏc khớ cú th cựng tn ti mt hn hp l A H2S v Cl2 B HI v O3 C NH3 v HCl D Cl2 v O2 Cõu 4: Cú dung dch: K2SO4, K2CO3, Ba(HCO3)2 Cú th dựng dung dch no di õy nhn bit cỏc dung dch trờn A Dung dch HCl B Dung dch H2SO4 C Dung dch NaOH D Tt c u c Cõu 5: Hũa tan hon ton gam hn hp hai kim loi u cú húa tr (II) v cú s mol bng vo ng cha dung dch H2SO4 thu c 1,12 lớt H2 o ktc Hi cỏc kim loi trờn l cỏc kim loi no? A Ca v Zn B Mg v Fe C Ba v Mg D Fe v Cu Cõu 6: Cho kim loi M phn ng vi Cl 2, thu c mui X Cho M tỏc dng vi dung dch HCl, thu c mui Y Cho Cl2 tỏc dng vi dung dch mui Y, thu c mui X Kim loi M l: A Fe B Al C Zn D Mg Cõu 7: phõn bit cỏc bt trng Al, Al 2O3 v Mg ng ba l mt nhón khụng th dựng dung dch A KOH B HNO3 c, ngui C HCl D H2SO4 c ngui Cõu 8: Cho lung khớ H2 i qua 0,8 gam CuO nung núng Sau phn ng thu c 0,672 gam cht rn Hiu sut kh CuO thnh Cu l A 60% B 70% C 80% D 90% Cõu 9: Cp cht no sau õy cựng tn ti mt dung dch? A Ca(HCO3)2 v NaHSO4 B NaHSO4 v NaHCO3 C NaHSO4 v CuCl2 D AgNO3 v Fe(NO3)2 Cõu 10: Cho phn ng: BaCO3 + 2X A H2SO4 v BaSO4 H2O + Y + CO2 X v Y ln lt l: B HCl v BaCl2 C H3PO4 v Ba3(PO4)2 D H2SO4 v BaCl2 Cõu 11: Cho 8,4 gam Fe vo dung dch cha 0,4 mol AgNO Kt thỳc phn ng lng mui thu c l A 32,4 g B 33,2 g C 34,2 g D 42,3 g Cõu 12: Cho 20 gam hn hp X gm CuO v Fe 2O3 tỏc dng va vi 0,2 lớt dung dch HCl cú nng 3,5M Thnh phn phn trm theo lng ca CuO v Fe 2O3 hn hp X ln lt l : A 25% v 75% B 20% v 80% C 22% v 78% D 30% v 70 % Cõu 13: Cho 2,24 lớt khớ CO2 (ktc) tỏc dng va vi 200 ml dung dch Ba(OH) tao thnh cht khụng tan mu trng Nng mol ca dung dch Ba(OH)2 l: A 0,25M B 0,5M C 0,45M D kt qu khỏc Cõu 14: Cho dung dch AgNO3 d tỏc dng vi hn hp cú hũa tan 12,5 gam hai mui KCl v KBr thu c 20,78 gam hn hp AgCl v AgBr Thnh phn % ca mui AgCl hn hp thu c sau phn ng l A 76,22% B 67,26% C 22,67% D 27,62% Cõu 15: Cho lỏ km cú lng 50 g vo dung dch ng sunfat Sau mt thi gian phn ng kt thỳc thỡ lng lỏ km l 49,82 g Khi lng km ó tỏc dng l: A 17,55g B 5,85g C 11,7g D 11,5g Cõu 16: Dung dch cht A lm qu tớm húa xanh, dung dch cht B khụng lm i mu qu tớm Trn ln dung dch ca cht li thỡ xut hin kt ta A v B cú th l A NaOH v K2SO4 B KOH v FeCl3 C K2CO3 v Ba(NO3)2 D Na2CO3 v Ca(NO3)2 Cõu 17: Cho 4,48 lớt hn hp A gm hai khớ l CO v SO2 (ktc) hp th hon ton vo dung dch Ba(OH)2 d T ca A so vi Hiro l 27 Khi lng kt ta thu c sau phn ng kt thỳc l A 41,4 gam B 31,4 gam C 21,4 gam D Phng ỏn khỏc Cõu 18: Thy ngõn kim loi b ln ớt cht Al, Fe, Cu, Zn, cn dựng cht no thu c Hg tinh khit A HCl B.NaOH C O2 D NaCl E HgCl2 Cõu 19: Khớ CO2 cú ln cht l khớ HCl loi b cht HCl ú nờn cho hn hp khớ i qua dung dch no di õy l tt nht A NaOH d B Na2CO3 d C AgNO3 d D NaHCO3 bóo hũa d Cõu 20: Cho hn hp kim loi Al v Fe vo dung dch gm Cu(NO 3)2 v AgNO3, kt thỳc thớ nghim lc b dung dch thu c cht rn gm kim loi, kim loi ú l: A Al, Cu, Ag B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cu D Al, Fe, Ag II PHN T LUN (10,0 im): Cõu (1,5 im) Khụng dựng cht ch th mu, ch dựng mt húa cht hóy nhn bit cỏc dung dch loóng ng cỏc l mt nhón riờng bit sau: BaCl 2; NaCl; Na 2SO4; HCl Vit cỏc phng trỡnh húa hc Cõu (2,5 im) Cho 18,5 gam hn hp X gm Zn, Fe, Cu (phn 1) tỏc dng hon ton vi dung dch HCl d thu c 4,48 lớt khớ H (ktc) Mt khỏc, cho 0,3 mol hn hp X (phn 2) phn ng va vi 7,84 lớt khớ Cl (ktc) Tớnh lng mi kim loi hn hp X phn Cõu (3,0 im) Hũa tan hon ton 12,1 gam hn hp bt CuO v ZnO cn 100 ml dung dch HCl 3M Tớnh thnh phn, phn trm theo lng ca mi oxit hn hp ban u Cho hn hp gm Na v Al vo lng nc d Sau phn ng kt thỳc thu c 4,48 lớt khớ H2 v cũn mt phn cht rn khụng tan Cho cht rn ny tỏc dng vi dung dch H 2SO4( loóng, v ) thỡ thu c 3,36 lớ khớ Tớnh lng ca hn hp u, bit th tớch cỏc khớ o iu kin tiờu chun Cõu (3,0 im) Cho b gam hn hp Mg, Fe dng bt tỏc dng vi 300ml dung dch AgNO 0,8 M, khuy k phn ng xy hon ton thu c dung dch A v cht rn A2 cú lng l 29,28 gam gm hai kim loi Lc ht cht rn A2 dung dch A1 Vit cỏc PTHH ca cỏc phn ng xy ra? Ho tan hon ton cht rn A dung dch H2SO4 c, un núng Hóy tớnh th tớch khớ SO2 (ktc) c gii phúng Thờm vo A lng d dung dch NaOH, lc ton b kt ta mi to thnh, ri nung khụng khớ nhit cao n lng khụng i, thu c 6,4 gam cht rn Tớnh phn trm theo lng ca mi kim loi hn hp Mg, Fe ban u UBND HUYN B NG THI CHN HC SINH GII LP -THCS CP HUYN PHềNG GIO DC NM HC 2011 - 2012 ( thi cú 01 trang) Mụn: Húa hc (Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian giao ) Câu 1( 6,5 điểm): a Hoàn thành phơng trình hóa học theo chuỗi chuyển đổi sau: A1 CaCO3 A2 B1 B2 A3 CaCO3 CaCO3 B3 b Hãy chọn chất rắn khác để cho chất tác dụng với dung dịch HCl ta thu đợc chất khí khác Câu ( 3,75 điểm) : Chỉ dùng dung dịch Ba(OH) phân biệt dung dịch nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4 , NaNO3 , MgCl2 , Al(NO3)3 Câu ( 2,75 điểm) : A hỗn hợp gồm Ba, Mg, Al Cho m gam A vào H2O đến phản ứng xong thoát 8,96 lít H2 (đktc) Cho m gam A vào NaOH d thoát 12,32 lít H2 (đktc) Cho m gam A vào dung dịch HCl d thoát 13,44 lít H2 (đktc) Tính m % kim loại A - Câu ( 2,5 điểm) : Hòa tan hoàn toàn 19,8 gam hỗn hợp kim loại Al, Mg dung dịch HNO Sau phản ứng thu đợc hỗn hợp khí có tỉ khối với khí hiđro 14,75 ( Biết Mg tác dụng với HNO3 sinh khí NO Al sinh khí N2 ) Nếu cho khối lợng hỗn hợp kim loại tan hoàn toàn dung dịch HCl 7,3% cần lít dung dịch HCl ( Biết khối lợng riêng dung dịch HCl d = 1,047 g/ml Câu ( 4,5 điểm) : a Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại R H 2SO4 đặc nóng thu đợc 3,36 lít SO2 đktc Tìm kim loại R b Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau cho bay 20% lợng nớc dung dịch trở nên bão hòa Thêm 2,75 gam CuSO vào dung dịch bão hòa có gam CuSO 5H2O tách - Tính nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa - Tính nồng độ phần trăm dung dịch A THI TUYN SINH 10 PH THễNG NNG KHIU MễN HểA : 2011 2012 - THI GIAN :120 phỳt Cõu 1: Xỏc nh cỏc cht v hon thnh cỏc phng trỡnh húa hc sau: (a) (X)r + HNO3(dd) (b) (X)r + CO (c) (Z)r + HNO3(dd) (d) (Z)r + HCl(dd) (Z)r + CO2 (e) (Y)dd + NaOH(dd) (Y)dd + H2O (Y)dd + (T)k + H2O (Q)dd + (M)k (A)r + (D)dd (f) (A)r (X)r + H2O Cho bit X l cht rn mu nõu , dd: dung dch ; r: rn ; k: khớ Cõu 2: Khụng dựng thờm húa cht, hóy nhn bit cỏc dung dch sau: AgNO 3, NaCl, Na2CO3, HNO3 Vit PTHH minh Cõu 3: Dung dch NaOH c pha nh sau: cõn chớnh xỏc 2,00 (g) NaOH(r), hũa tan vo nc ct thu c 0,5(l) dung dch (a) Hóy tớnh nng mol ca dung dch thu c (b) Trong thc t, dung dch NaOH thu c khụng th cú nng chớnh xỏc nh c tớnh cõu (a) Hóy gii thớch lớ (c) xỏc nh chớnh xỏc nng mol ca dung dch NaOH pha cõu (a) cn dựng 20ml dung dch cú cha 0,2255 (g) kali hidrophtalat (KHP) phn ng ht vi 11,7 (ml) dung dch NaOH Hóy xỏc nh nng mol chớnh xỏc ca dung dch NaOH Cho bit phn ng ca NaOH v KHP xy nh sau: NaOH + KHC8H4O4 NaKC8H4O4 + H2O Cõu 4: Mt khoỏng vụ c cú cụng thc xZCO3.yZ(OH)2.tH2O Sau nung n lng khụng i, thu c mt hp cht cú lng ch cú 41,5% lng khoỏng ban u Khi cho 2,43(g) khoỏng ny tỏc dng vi dung dch HCl d thy lng gim mt 0,88(g) v dung dch cú mui M Cho bit nguyờn t Z ch chim 25,5% lng ca mui (a) Xỏc nh mui M, nguyờn t Z (b) Xỏc nh CT ca khoỏng (tỡm x,y,z) (c) Vit cỏc PTHH Cõu 5: Ankan l hidrocacbon no cú tờn gi (tng ng vi s nguyờn t cacbon mch chớnh) nh sau: metan (1C), etan (2C), propan (3C), butan (4C), pentan (5C), hexan (6C), heptan (7C), octan (8C), nonan (9C), decan (10C) Tờn nhỏnh l tờn ca ankan, thay uụi an bng uụi il V trớ ca nhỏnh trờn mnh chớnh c xỏc nh bng cỏch ỏnh s nguyờn t cacbon ca mnh chớnh cho v trớ ca nhỏnh cú s nh v nh nht (a) (b) Pristan l ankan cú mt cỏ mp, cú tờn gi 2,6,10,14 tetrametil pentadecan (19C) Hóy biu in cụng thc cu to ca Pristan Sp xp cỏc ankan sau theo th t nhit sụi gim dn: 3,3 dimetil pentan (A), n-heptan (B), 2metil heptan (C), n-pentan (D), 2-metil hexan (E) (c) Khi t chỏy mol khớ metan lng nhit ta l 890 kJ v t chỏy mol khớ n-butan ta 2876 kJ Nu dựng lm khớ t vi cựng lng, khớ no ta nhit lng nhiu hn? Gii thớch Nu t chỏy 19 (g) hn hp metan v n-butan theo t l mol 1:3 thỡ nhit lng ta l bao nhiờu (kJ)? Cõu 6: Khi t chỏy hon ton (g) mt hp cht hu c X cho thy to thnh 1,6 (l) (ktc) khớ cacbonic v 1,286 (g) nc T trng ca khớ X 25oC v 1atm l 2,29 (g/l) Xỏc nh cụng thc cu to cú th cú ca X Cõu 7: 2- Etil hexanol (C8H18O) c tng hp t chui phn ng húa hc sau: H O , xt O , xt +H , xt H O , xt + H , xt 2 2 Etilen C2 H 4O C4 H 6O C4 H 8O C8 H14O C8 H 16O Khu Etil Hexanol Trỡnh by chui phn ng trờn di dng cụng thc cu to Cho bit phn ng ngng t: 2RCH2CH=O RCH2CH=CR-CH=O +H2O (a) Tớnh lng 2-etil hexanol c to thnh t chui phn ng trờn s dng khớ etilen t mt bỡnh cha khớ cú th tớch 75 (l), nhit 27oC, ỏp sut 16,4atm, v hiu sut hũa ton quỏ trỡnh tng hp l 80% (b) Cho 2-etil hexanol phn ng vi anhydric phtalic (C8H4O3, cú vũng thm) to thnh mt hp cht cú cụng thc phõn t C24H38O4 ngh cụng thc cu to ca hp cht C24H38O4 THI TUYN SINH 10 PH THễNG NNG KHIU MễN HểA : 2012 2013 - THI GIAN :120 phỳt Cõu 1: (a) Bng cỏch vit phng trỡnh húa hc, hóy cho bit cỏch iu ch axit sunfuric t nguyờn liu l khớ hydro sunfua (H2S), khụng khớ v nc (b) Nờu cỏch phõn bit hai khớ SO3 v SO2 bng phng phỏp húa hc Vit phng trỡnh phn ng húa hc minh Cõu 2: Nung mt hn hp cha magie cacbonat v canxi cacbonat cho ti khi lng khụng i, thy lng hn hp gim mt 47,5% Xỏc nh phn trm cỏc cht cú hn hp ban u Cõu 3: Cn phi pha bao nhiờu gam dung dch Al2(SO4)3 17,1% vi 100 (g) dung dch K2SO4 17,4% thu c dung dch X cha mui Al2(SO4)3 v K2SO4 theo t l mol 1/1? Sau dung dch X 20oC mt thi gian di, tinh th mui ngm nc K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O s tỏch Tớnh lng tinh th K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O cú th thu c Bit rng nhit 20oC, 100 (g) nc cú th hũa tan ti a 14 (g) K2SO4.Al2(SO4)3 Cõu 4: Hai mu bt kim loi, mt mu l Mg v mu l Al, cú lng m bng Cho mu Mg vo bỡnh v mu Al vo bỡnh khỏc, mi bỡnh u cha 400 (ml) dung dch HCl 2,0 M, thy bt kim loi u tan hon ton Chia mi dung dch thu c thnh phn bng nhau, ly phn t mi dung dch em cụ cn cn thn thu c mui rn khan cú lng khỏc bit l 2,76 (g) Tớnh lng m Mi na dung dch cũn li c thờm 100 (ml) dung dch NaOH 4,5M, thy xut hin kt ta, c lc v nung ti lng khụng i Tớnh lng cỏc cht thu c sau nung Vit cỏc phng trỡnh húa hc tng ng Cõu 5: Bia c sn xut bng cỏch lờn men dung dch cú cha maltozo (C 12H22O11) Phn ng lờn men dung dch maltozo to thnh ri etylic v khớ cacbonic cú s mol bng Cho 50,0 (l) dung dch maltozo cú t trng 1,052 g/cm3, cú cha 8,4% lng maltozo (a) Vit phng trỡnh phn ng húa hc v lng ru etylic tinh khit c to thnh t quỏ trỡnh lờn men hon ton 50,0 (l) dung dch maltozo trờn (b) Nu t 50,0 (l) dung dch maltozo trờn thu c 48,4 (l) bia v cú t trng l 1,100 g/cm3, tớnh phn trm lng ca ru etylic cú bia Cõu 6: t chỏy hũa ton mol hp cht hu c (A) cn dựng mol khớ oxi, to thnh hp cht cú t l lng l 0,51 Cho bit hp cht hu c A khụng cho phn ng vi Natri kim loi (a) Xỏc nh cụng thc cu to cú th cú ca A (b) Cho bit A c to thnh t hp cht hu c B v bng phn ng húa hc nht Xỏc nh cht B v cụng thc cu to ỳng ca A Vit phng trỡnh phn ng t B to thnh A Cõu 7: Natri azua (NaN3) c iu ch t inito oxit (N2O), Natri kim loi v khớ ammoniac, sn phm ph ca phn ng ny cũn cú Natri hidroxit v khớ nito Vit phng trỡnh phn ng húa hc Nu cho 31,2 (g) Natri phn ng vi lng d amoniac v inito oxit thu c 21,0 (g) NaN Tớnh hiu sut ca phn ng ny THI TUYN SINH 10 PH THễNG NNG KHIU MễN HểA : 2013 2014 - THI GIAN : 120 phỳt Cõu 1:(1,5) Ch dung nc, mt dung dch axớt v mt dung dch baz, hóy nờu phng phỏp húa hc nhn bit cht bt sau : Mg, MgCO3, MgSO4, Mg(NO3)2 v MgO.Vit cỏc phng trỡnh phn ng Cõu :(1,5) Qung Trona cú cụng thc l: xNa2CO3.yNaHCO3.ZH2O (x,y,z l s nguyờn).Ly hai mu Trona cú lng bng nhau,hũa tan mu s vo nc v cho phn ng vi dung dch HCl d tthu c V lớt khớ (ktc).em mu nung ti lng khụng i,thy ch cũn 70,35 % lng ban u,hũa tan vo nc phn thu c sau nung v thờm vo HCl d thu 0,75V lớt khớ (ktc) a) Vit phng trỡnh phn ng b) Xỏc nh x,y,z v vit cụng thc húa hc ỳng ca Trona Cõu :(1) Kim loi ng phn ng vi axit nitric to dung dch ng nitrat v hn hp khớ nit oxớt v nit dioxớt cú t l th tớch l 2:3 a) Vit phng trỡnh húa hc b) Nu s dng 10,0 gam ng cho phn ng ny, tớnh th tớch hn hp khớ to thnh (ktc) Cõu : (2) Cho dung dch khỏc AgNO3, CuSO4, ZnSO4 v FeSO4 cú nng mol bng nhau.Cho mu kim loi X cú lng nh vo dung dch trờn, mi dung dch cú th tớch 200 ml, sau mt thi gian lõu phn ng xy hon ton , lc phn cht rn,lm khụ v cõn li, thy ch cú mt mu kim loi cú lng tng thờm 3,04 gam so lng ban u, cũn li cú lng khụng i Xỏc nh kim loi X, cho bit Xcú th l mt cỏc kim loi Ag, Cu, Zn, Fe Vit cỏc phng trỡnh phn ng v tớnh nng mol ca cỏc dung dch mui ban u Cho 100 ml dung dch NaOH 0,5M vo mi bỡnh cha 100 ml dung dch ZnSO4 v FeSO4 cú nng nh trờn ( Hai bỡnh cha hai dung dch khỏc ),khuy u, lc thu kt ta ri nung khụng khớ n lng khụng i.Vit cỏc phng trỡnh húa hc xy v tớnh lng cỏc cht rn thu c sau nung t mi dung dch Cõu 5: (1) Cho hn hp khớ cha hai hydrocacbon A,B Khi hydro húa lớt hn hp ny cn dung 1,8 lớt khớ hydro.Khi t chỏy lớt hn hp khớ A,B ny thy to thnh 2,2 lớt khớ CO2 a) Xỏc nh CTPT,CTCT v tờn gi hai hydrocacbon A,B v thnh phn phn trm theo th tớch ca hn hp khớ.Tt c cỏc khớ o cựng iu kin b) Tớnh t ca hn hp khớ A,B so khớ hydro Cõu 6:(1,5) Hp cht hu c A cú lng 1,42 gam 2500C v atm cú th tớch 644,8 ml.Dung dch nc cng lng A ny cho tỏc dng vi Zn to thnh 168,3 ml khớ hydro(ktc).Phõn tớch cht A cho thy cú cha 25,41% C; 3,198% H; 33,85% O a) Xỏc nh phõn t lng,CTPT, CTCT ca A b) Vit phng trỡnh phn ng ca A vi Zn Cõu 7:(1,5) Du diesel sinh hc (RCOOCH3) c iu ch t du thc vt theo phng trỡnh húa hc: C3H5(OCOR)3 + 3CH3OH C3H5(OH)3 + RCOOCH3 Khi cho 6,75 gam du diesel sinh hc phn ng hon ton vi dung dch NaOH thy to thnh 0,80 gam CH3OH.Khi t chỏy ,du diesel sinh hc to thnh hai cht cú th tớch trng thỏi khớ bng nhau( cựng iu kin nhit v ỏp sut) a) Xỏc nh cụng thc phõn t ca du diesel sinh hc b) Tớnh th tớch khụng khớ cn thit (m3) 280C v atm t chỏy hon ton kg du diesel sinh hc.Cho bit khụng khớ cha 20% th tớch oxy c) Tớnh lng Metanol s dng(kg) v lng du diesel thu c (kg) nu s dng 100 kg du thc vt.Cho bit lng Metanol thc t s dng gp ln so vi lng lý thuyt v hiu sut phn ng l 92% THI TUYN SINH 10 PH THễNG NNG KHIU MễN HểA : 2014 2015 - THI GIAN : 120 phỳt Caõu 1: (1,5 ủ) Cho chui phn ng sau v cho bit X l mt loi qung Xỏc nh cỏc cht v vit cỏc phng trỡnh húa hc tng ng Cõu : (1,0 ) Cỏc cp cht no di õy khụng th cựng tn ti dung dch nc? Gii thớch bng phng trỡnh húa hc (a) FeCl3, HNO3; (b) BaCl2, Na2SO4; (c) KHCO3, KOH; (d) Na2SO3, HCl; (e) NaOH, KCl; (f) CuSO4, NaOH; (g) AgNO3, HCl; (h) AlCl3, H2SO4 Cõu : (1,0 ) Cho 200g dung dch natri hiroxit cú nng 2,0% phn ng vi X(g) dung dch axit nitric cú nng 6,3%, thu c dung dch cú nng mui natri nitrat l 2% Tớnh lng X(g) dung dch axit nitric ó dựng Cõu : (1,5 ) Cú th iu ch khớ oxi bng cỏch phõn hy cỏc cht KClO3, HgO, KMnO4, H2O (a) Vit cỏc phng trỡnh phn ng húa hc ny (b) Nu dựng lng cỏc cht nh nhau, cht no cht trờn to thnh th tớch khớ oxi nhiu nht? Cht no to thnh th khớ oxi ớt nht? Gii thớch Cõu : (2,0 ) Cho 50 mL dung dch A cú cha cỏc mui ng clorua, nhụm sunfat v ng sunfat Cho lng d dung dch NaOH vo 50 mL dung dch A trờn, thu c kt ta B v dung dch C Lc ly kt ta, sau ú un núng kt ta B n lng khụng i thu c 4,8 gam cht rn D Chia dung dch C thnh phn bng Phn 1: Sc khớ CO2 d vo, thu c kt ta E, nung kt ta E n lng khụng i thu c 1,02 g cht rn F Phn 2: Axit húa bng dung dch HCl cho n dung dch sut, sau ú cho dung dch BaCl d vo, thu c 8,155 g kt ta G (a) Vit cỏc phng trỡnh phn ng húa hc xy (b) Tớnh nng mol mi mui dung dch A Cõu : (1,5 ) Cho khớ metan vo mt bỡnh kớn chu c ỏp sut, sau nhit phõn thu c axetilen, hiro v metan cha phn ng Phõn tớch hn hp khớ thu c cho thy hn hp ny cú t so vi hiro bng 6,4 (a) Tớnh hiu sut ca phn ng (b) Tớnh thnh phn % theo th tớch v theo lng ca cỏc khớ cú hn hp thu c Cõu : (1,5 ) Cho mt hidrocacbon X phn ng vi clo cú mt ỏnh sỏng to thnh mt hp cht hu c Y cú cha 60,76% C, 9,28% H v 29,96% Cl Cho bit X khụng lm mt mu nc brom v Y cú lng mol nh hn 200 g/mol (a) Xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca hidrocacbon X v sn phm Y (b) Tin hnh kh HCl cht Y thu c hp cht Z Cho Z phn ng vi nc, xỳc tỏc axit to thnh hp cht T Vit cụng thc cu to ca Z, T v cỏc phng trỡnh húa hc (c) So sỏnh tan nc v nhit sụi ca Y v T Gii thớch THI TUYN SINH 10 PH THễNG NNG KHIU MễN HểA : 2015 2016 - THI GIAN : 120 phỳt Cõu (1,5): Hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc ca cỏc phn ng sau: t oC C + O2 (A) (E) + SiO2 t oC (A) + NaOH (G) (B) (C) + SiO2 (H) + (A) t oC (B) (C) + (A) + H2O (C) + Ca(H2PO4)2 t oC (D) (D) + NaH2PO4 (E) + (A) (C) + (I) NaCl + (A) + H2O Cõu 2(1,5): Khi hũa tan 1,95 gam hn hp Mg v Al 250 gam dung dch H 2SO4 6,5% thy to thnh 2,24 lớt khớ (ktc) a Vit cỏc phng trỡnh húa hc b Tớnh thnh phn % lng ca mi kim loi hn hp u c Tớnh nng phn trm ca cỏc cht dung dch thu c Cõu 3(1,0): Cn bao nhiờu mililit nc hũa tan 27,8 gam FeSO 4.7H2O thu c dung dch FeSO4 9% ( theo lng) Cho t trng ca nc l g/ml Cn thờm bao nhiờu gam FeSO4.7H2O vo dung dch FeSO4 9% cõu (1) trờn thu c dung dch FeSO4 20% ( theo lng) Cõu 4(1,5): Hũa tan 5,00 gam mu t ốn( thnh phn chớnh l canxi cacbua, cú cha cht tr khụng tan) vo 500 gam nc ( d =1,0 g/ml) Sau quỏ trỡnh hũa tan xy hon ton, thu c hn hp (X) v 1,613 lớt khớ (ktc) Tỏch lc phn khụng tan t hn hp (X), thu c dung dch (Y) cú lng 492,2 gam Ly 20,0 gam dung dch (Y), thờm nc vo c 50,0 ml dung dch (Z) phn ng hon ton vi 10,0 ml dung dch (Z) cn 9,0 ml dung dch HCl 0,02M a Tớnh % cht tr cú t ốn b Tớnh tan ( gam cht tan 100 gam nc) ca cht tan dung dch (Y) c Xỏc nh thnh phn v lng ca cỏc cht khụng qua lc Cõu 5(1,0): Axit axetic cú th tỏc dng c vi nhng cht no cỏc cht sau õy: (1) Mg; (2) KOH; (3) Fe2O3; (4) NaCl; (5) CaCO3 ; (6) NaHCO3 Vit cỏc phng trỡnh húa hc ( nu cú) Ghi rừ khụng phn ng nu khụng cú phn ng xy Cõu 6(1,5): t chỏy hon ton m gam hidrocacbon (A) vi lng va oxi ri cho sn phm thu c qua bỡnh ng H2SO4 c, sau ú qua bỡnh ng Ca(OH)2 d Sau phn ng thy lng bỡnh tng 9,0 gam v bỡnh cú 50,0 gam kt ta a Tớnh m gam b Xỏc nh cụng thc phõn t ca hidrocacbon (A) Cho bit hn hp khớ ban u cú hidrocacbon (A) v oxi va phn ng xy hon ton Hn hp khớ ny cú t so vi hidro l 17,7 c Xỏc nh cụng thc cu to ca hidrocacbon (A) Cho bit hidrocacbon (A) khụng lm mt mu dung dch brom Hidrocacbon (A) cho phn ng vi mt phõn t clo cú ỏnh sỏng to thnh mt hp cht hu c cú cha mt nguyờn t clo Cõu 7(2,0): Hn hp (B) gm hai ru cú cụng thc C nH2n+1OH v CmH2m+1OH ( cho n < m) Cho 3,9 gam (B) tỏc dng ht vi Na thy thoỏt 1,12 lớt H (ktc) Nu húa hi mi ru cú lng nh nhau, cựng iu kin nhit v ỏp sut, ru C nH2n+1OH cú th tớch hi gp 1,875 ln th tớch hi ca ru CmH2m+1OH a Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca mi ru (B) b Tớnh thnh phn % theo lng ca mi ru (B) c Vit cỏc cụng thc cu to cú th cú ca mi ru (B) d Tớnh th tớch khớ O2 (ktc) cn thit t chỏy hon ton 3,9 gam (B) S GIO DC V O TO HI DNG THI CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP THCS Nm hc: 2013 - 2014 MễN: HểA HC Thi gian lm bi: 150 phỳt Ngy thi: 20 thỏng nm 2014 ( ny gm 05 cõu, 01 trang) Cõu I (2,0 im) 1/ Cho mt mu Na vo dung dch cú cha Al 2(SO4)3 v CuSO4 thu c khớ A, dung dch B v kt ta C Nung kt ta C n lng khụng i thu c cht rn D Cho H d i qua D nung núng c cht rn E (gi s hiu sut cỏc phn ng t 100%) Hũa tan E dung dch HCl d thỡ E ch tan mt phn Gii thớch thớ nghim bng cỏc phng trỡnh phn ng 2/ Cho hn hp X gm: Ba; Na; CuO v Fe 2O3 Trỡnh by phng phỏp tỏch thu ly tng kim loi t hn hp X v vit cỏc phng trỡnh phn ng xy Cõu II (2,0 im) 1/ Vit cỏc phng trỡnh phn ng theo s chuyn húa sau v ghi iu kin phn ng (nu cú): Axit axetic (1) Magie axetat ( 2) Natri axetat ( 3) (8) Ru etylic Metan (4) (7) Cloetan ( 6) Etilen (5) Axetilen 2/ Cho cht khớ: CO2, C2H4, C2H2, SO2, CH4 ng bỡnh riờng bit mt nhón Ch dựng hai thuc th, trỡnh by phng phỏp húa hc phõn bit mi bỡnh trờn v vit cỏc phng trỡnh phn ng xy Cỏc dng c thớ nghim cú Cõu III (2,0 im) 1/ Chia 78,4 gam hn hp X gm FeO, Fe 2O3 thnh hai phn u Cho phn th nht tỏc dng ht vi dung dch HCl d, thu c 77,7 gam hn hp mui khan Phn th hai tỏc dng va ht vi 500 ml dung dch Y gm hn hp HCl, H2SO4 loóng, thu c 83,95 gam hn hp mui khan Xỏc nh % lng ca mi cht X v tớnh nng mol/lớt ca dung dch Y 2/ un núng hn hp X gm C2H4, H2 cú xỳc tỏc Ni, sau mt thi gian thu c hn hp khớ Y Bit t hi ca X so vi khớ hiro l 7,5 v t hi ca Y so vi khớ hiro l 12 Cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit v ỏp sut Tớnh thnh phn phn trm theo th tớch cỏc khớ cú hn hp X v Y Cõu IV (2,0 im) 1/ Kh hon ton 4,06 gam mt oxit kim loi M bng 3,136 lớt CO (ktc) nhit cao thnh kim loi v khớ X T ca X so vi H l 18 Nu ly lng kim loi M sinh ho tan ht vo dung dch cha m gam H2SO4 98% un núng thỡ thu c khớ SO2 nht v dung dch Y Xỏc nh cụng thc ca oxit kim loi v tớnh giỏ tr nh nht ca m 2/ Cho m gam hn hp G gm KHCO v CaCO3 tỏc dng vi dung dch H 2SO4 loóng, d Hp th ton b lng khớ CO2 sinh vo 200 ml dung dch cha hn hp gm KOH 1M v Ca(OH) 0,75M thu c 12 gam kt ta Tớnh m Cõu V (2,0 im) t chỏy hon ton 12 gam cht hu c A ch thu c hn hp khớ v hi gm CO 2, H2O Dn ton b sn phm chỏy vo bỡnh dung dch Ca(OH) d thy cú 40 gam kt ta trng v lng dung dch gim 15,2 gam so vi lng ca dung dch Ca(OH) ban u Bit rng gam A th hi cú th tớch bng th tớch ca 1,6 gam oxi cựng iu kin nhit v ỏp sut 1/ Xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca A, bit A phn ng c vi CaCO 2/ Hn hp G gm X (C2H2O4), Y Trong ú X v Y cú cha nhúm nh chc nh A Cho 0,3 mol hn hp G tỏc dng vi NaHCO3 d thu c 11,2 lớt khớ (ktc) Nu t chỏy hon ton 0,3 mol hn hp G cn 16,8 lớt O2 (ktc), ch thu c 12,6 gam nc v 44 gam CO Vit CTCT thu gn ca X v Y Bit Y cú mch cacbon thng, ch cha nhúm chc cú hiro v cho Y tỏc dng vi Na d thỡ thu c n H = nY phn ng Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65 Ht -H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Giỏm th coi thi s 1:.Giỏm th coi thi s 2: PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII LP THNH PH VNG TU NM HC 2013 2014 Ngy thi: 02/01/2014 CHNH THC MễN THI: HểA HC Thi gian lm bi: 120 phỳt Bi 1:(5,0 iờm)Xỏc nh cỏc cht A, B, C, D v vit phng trỡnh hoỏ hc hon thnh s sau: C A t B A D Bit rng A l thnh phn chớnh ca ỏ phn; B l khớ dựng np cho cỏc bỡnh chachỏy Bi 2: (5,0 iờm) a)Cú cht dng bt: Cu, Al, Fe, S v Ag Hóy nờu cỏch phõn bit tng cht cú cỏc cht th cn thit b) Trờn da cõn cc ng dung dch HCl (A) v H 2SO4 loóng (B) cho cõn thng bng Cho 25g CaCO3 vo cc HCl v a (g) nhụm vo cc H 2SO4 Khi P hon ton thy cõn thng bng Tỡm a Bi 3: (5,0 iờm) a) Khi cho khớ clo tan vo nc thu c dung dch A Lỳc u A lm mt mu qu tớm, ớt lõu sau thỡ lm qu tớm húa Gii thớch hin tng v vit PTHH (nu cú) b) Nguyờn t Rto hp cht khớ vi hiro dng RH3, ú cú 8,82% lng hiro Lp CTHH oxit cao nht ca R Bi 4: (5,0 iờm) a)VitPTHH t chỏy cựng mol mi cht sau: CxHy; CnH2n; CnH2n+2; CnH2n-6 b)t ht 6g mt hp cht hu c X (cha C, H v O) oxi d Sau phn ng, dn hn hp sn phm ln lt qua bỡnh (1) cha P 2O5 v bỡnh (2) cha CaO (u ly d) thỡ lng bỡnh (1) tng 3,6g cũn bỡnh (2) tng 8,8g Xỏc nh cụng thc phõn t v vit cụng thc cu to ca X, bit t X vi nit oxit l + Cho:Al = 27; Ag = 108; C = 12; Fe = 56; S = 32; K = 39; Zn = 65; Mg = 24; P = 31;Ca = 40; N = 14; Na = 23; Cl = 35,5 + HS khụng c s dng ti liu -Ht ấ THI CHON HOC SINH GIOI LP THCS NM HOC 2012 - 2013 Mụn: Hoỏ hc Thi gian lam bai: 150 phut (khụng kờ thi gian giao ờ) S GIAO DUC VA AO TAO TINH NINH BINH ấ THI CHINH THC thi gụm 05 cõu, 01 trang Cõu I (4 im): (9) PE 1) Cho s bin húa: (1) (2) (3) (4) (5) (6) A B D E F G H (7) (8) L PVC Hóy gỏn cỏc cht: CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, CH2=CHCl ng vi cỏc ch cỏi (khụng trựng lp) s trờn v vit cỏc phng trỡnh húa hc thc hin s bin húa ú 2) Cú hn hp oxit: MgO, CuO, Fe2O3 Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc tỏch riờng tng oxit Cõu II (4 im): 1) Dn hn hp khớ gm CO2, SO2, C2H4 qua dung dch A (d) thỡ thu c cht khớ nht B thoỏt B l khớ gỡ? Vit phng trỡnh phn ng? 2) Xỏc nh cụng thc phõn t ca cỏc cht A, B, C, D, E, F v vit phng trỡnh phn ng theo dóy bin hoỏ sau: + NaOH (1) A + HCl (2) B V2 O5 ,t (4) (3) C D (5) (6) E F BaSO4 Bit A l hp cht ca lu hunh vi nguyờn t khỏc 3) Cho hn hp cht rn gm FeS2, CuS, Na2O Ch c dựng thờm nc v cỏc iu kin cn thit (nhit , xỳc tỏc, ) Hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng húa hc xy iu ch FeSO4, Cu(OH)2 Cõu III (4,5 im): 1) T than ỏ, ỏ vụi v cỏc cht vụ c cn thit, hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng cn thit iu ch Brombenzen v ibrometan 2) Dn lung khớ CO d qua hn hp cỏc cht: BaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 nung núng (cỏc cht cú s mol bng nhau) Kt thỳc cỏc phn ng thu c cht rn X v khớ Y Cho X vo H2O (ly d) thu c dung dch E v phn khụng tan Q Cho Q vo dung dch AgNO3 (s mol AgNO3 bng hai ln tng s mol cỏc cht hn hp ban u) thu c dung dch T v cht rn F Ly khớ Y cho sc qua dung dch E c dung dch G v kt ta H Hóy xỏc nh thnh phn cỏc cht ca X, Y, E, Q, F, T, G, H v vit cỏc phng trỡnh húa hc xy 3) Ho tan 32 gam kim loi M dung dch HNO d thu c 8,96 lớt (ktc) hn hp khớ gm NO2 v NO, hn hp khớ ny cú t hi so vi H2 bng 17 Xỏc nh kim loi M Cõu IV (4 im): Dung dch A cha ng thi mui bc nitrat v ng (II) nitrat vi nng mol ca mui ng gp ln nng mol ca mui bc 1) Nhỳng km vo 250 ml dung dch A Sau thi gian, ly km v lm khụ, thy lng km tng 1,51 gam Bit rng dung dch sau phn ng cha mui Tớnh nng mol ca mui km dung dch sau phn ng? 2) Nu gi km 250 ml dung dch A mt thi gian lõu thỡ thy sau phn ng dung dch A ch cha mui nht vi nng 0,54M Tớnh nng mol ca cỏc mui dung dch A ban u? (Coi tt c kim loi mi sinh u bỏm vo km v th tớch dung dch khụng thay i) Cõu V (3,5 im): Cho hn hp X gm hidrocacbon A, B, C mch h, th khớ ( iu kin thng) Trong phõn t mi cht cú th cha khụng quỏ mt liờn kt ụi, ú cú cht thnh phn phn trm v th tớch bng Trn m gam hn hp X vi 2,688 lớt O thu c 3,136 lớt hn hp khớ Y (cỏc th tớch khớ u o ktc) t chỏy hon ton hn hp Y, ri thu ton b sn phm chỏy sc t t vo dung dch Ca(OH) 0,02M thu c 2,0 gam kt ta v lng dung dch sau phn ng gim i 0,188 gam un núng dung dch ny li thu thờm 0,2 gam kt ta na (Cho bit cỏc phn ng húa hc u xy hon ton) 1) Tớnh m v th tớch dung dch Ca(OH)2 ó dựng 2) Tỡm cụng thc phõn t v tớnh thnh phn % v th tớch ca hidrocacbon hn hp X (Cho: H =1; C =12; N =14; =16; Na =23; Ca =40; Cu = 64; Zn =65; Ag = 108) -HT H v tờn thớ sinh:S bỏo danh: H v tờn, ch ký: Giỏm th 1:.Giỏm th 2: Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đứng trớc phơng án câu sau: Câu1: Cho dung dch sau: K2CO3, Na2S, NaOH Các dung dịch có pH A pH = B pH > C pH < D pH không giống Câu 2: Hoà tan m gam Na vào nớc đợc dung dịch A có nồng độ 0,5M Cho A vào 100ml dung dịch AlCl3 1,5 M thu đợc 7,8 gam kết tủa Thể tích dung dịch A A 0,6 lít B 0,8 lít C lít D A C Câu 3: Cho H2SO4 đặc vào cốc chứa đờng kính thấy có khí bay Thành phần khí A CO2, CO, H2O (h) C CO, SO2, H2O (h) B SO2, CO2, H2O (h) D H2S, SO2, CO2 Câu 4: Cho khí A, B, C, D Khí A đợc điều chế từ HCl đặc với MnO Khí B đợc điều chế cho Zn tác dụng với axit HCl Khí C đợc điều chế cách cho Na2CO3 tác dụng với HCl Khí D đợc điều chế cách điện phân nớc Cho khí tác dụng lần lợt với nhau, số cặp khí xảy phản ứng A B C D Câu 5: Hidrocacbon A thể khí, phân tử có số nguyên tử hidro gấp đôi số nguyên tử cacbon Tỷ khối A so với He 10,5 Công thức phân tử A A C2H4 B C5H10 C C4H8 D C3H6 Câu 6: Cho hai hidrocacbon thể khí X Y Đốt cháy hoàn toàn X Y với thể tích thu đợc tổng thể tích khí sản phẩm gấp lần thể tích hidrocácbon đem đốt điều kiện, biết X chứa cacbon Y X,Y lần lợt A C2H4, C3H6 B CH4, C3H6 C CH4, C2H2.D C2H2, C6H6 Câu 7: Hoà tan 20 gam dung dịch NaCl 10% với 80 gam dung dịch NaCl 20% đợc dung dịch NaCl có nồng độ % A 1,6% B 16% C 15% D 18% Câu 8: A B hai hidrocacbon có công thức đơn giản B chất khí có khả tạo kết tủa vàng với AgNO3/NH3 , A chất lỏng Từ B điều chế A phản ứng A, B lần lợt A C2H4 C4H8 B C2H2 C6H6 C C6H6 C2H2 D C2H6 C4H10 C D Câu 9: C5H12 có công thức cấu tạo? A B Câu 10: Cho hỗn hợp gồm hai kim loại hoá trị hai đứng nhóm IIA bảng tuần hoàn có khối lợng 6,4 gam Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch axit HCl d thu đợc 4,48 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Hai kim loại A Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Sr D Sr, Ba Câu 11: Điện phân dung dịch NaCl màng ngăn đến hết NaCl sản phẩm thu đợc A NaCl, H2, Cl2 B NaOH, Cl2, H2 C NaClO, H2 D NaClO, H2, Cl2 Câu 12: Nhóm thuốc thử sau nhận biết đợc ba chất khí: CH4, C2H4, C2H2 A dung dịch Br2, Zn B dung dịch Br2, dd Ca(OH)2 C dung dịch KMnO4, H2 D dung dịch Br2, dd AgNO3 / NH3 Phần II: Trắc nghiệm tự luận (14 điểm) Câu 1: (4,5 điểm) 1.Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau X G + H2O G Y Fe Z ddBr A A+B X + C Cho biết G Phi kim, X khí có mùi trứng thối Tách chất rắn sau khỏi cho khối lợng chất không thay đổi: Zn, ZnO, Fe, Fe2O3 Câu 2: (4,5 điểm) Hợp chất A hidrocacbon có công thức tổng quát C nH2n+2 Đốt cháy hoàn hoàn thể tích A cần thể tích oxi Các thể tích đo điều kiện - Lập công thức phân tử, viết công thức cấu tạo A - Khi cho A tham gia phản ứng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 thu đợc sản phẩm monoclo xác định công thức cấu tạo A Cho ba hidrocacbon X, Y, Z Trong M X< MY < Mz khối lợng mol X nhỏ khối lợng mol Y 14 đơn vị cacbon, khối lợng mol Y nhỏ khối lợng mol Z 14 đơn vị cacbon MZ = Mx Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít Y (đkc) dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) d, tính khối lợng kết tủa thu đợc Câu 3: (5 điểm) Một hỗn hợp gồm kim loại kiềm M kim loại R có hoá trị III Cho 3,03 gam hỗn hợp tan hoàn toàn vào H2O thu đợc dung dịch A 1,904 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Chia dung dịch A làm hai phần Phần1: Cô cạn hoàn toàn thu đợc 2,24 gam chất rắn Phần 2: Thêm V lít HCl 1M vào thấy xuất 0,39 gam kết tủa Xác định tên hai kim loại tính phần trăm khối lợng kim loại hỗn hợp ban đầu Tính giá trị V S GD&T NINH BèNH THI CHNH THC Cõu (4,5 im): Cho s bin hoỏ sau : THI CHN HC SINH GII LP THCS Nm hc 2013 2014 MễN: Húa hc Ngy thi: 15/3/2014 (Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian phỏt ) thi gm 05 cõu, 01 trang Bit X l NaCl Hóy tỡm cỏc cht X1, X2, , Y1, Y2 v hon thnh cỏc PTHH ca s bin hoỏ ú Ch dựng thờm mt hoỏ cht hóy phõn bit cỏc cht ng cỏc l riờng bit, mt nhón sau bng phng phỏp hoỏ hc: CuO, Al, Na2O, Al2O3 Nhn bit cỏc cht sau cỏc l riờng bit, mt nhón bng phng phỏp hoỏ hc: CO 2, C2H4, C2H2, CH4 Cõu (4,0 im): T xenluloz, húa cht vụ c v iu kin cho , hóy vit cỏc PTHH iu ch: ancol etylic, nha PE, axit axetic, etyl axetat Vit cụng thc cu to ca cỏc cht cú cựng cụng thc phõn t l C4H10O Dung dch X l ancol etylic 92 o Cho 10 ml X tỏc dng ht vi Na thỡ thu c bao nhiờu lớt khớ (ktc)? Bit lng riờng ca ancol etylic l 0,8 g/ml v ca H2O l 1,0 g/ml Cõu (5,5 im): Bit A l oxit ca mt kim loi, kh hon ton 0,16 gam A cn 67,2ml khớ H (ktc) Nu ly ton b lng kim loi va thu c cho phn ng vi dung dch HCl d thỡ thu c 44,8ml khớ H2 (ktc) Xỏc nh cụng thc ca A Cho hn hp gm 6,4 gam CuO v gam Fe 2O3 tỏc dng vi 155ml dung dch H2SO4 1M n phn ng xy hon ton thy cú m gam cht rn khụng tan Tớnh giỏ tr ca m Cho 4,48 lớt khớ CO2 (ktc) hp th hon ton vo 150ml dung dch Ca(OH) 1M thu c a gam kt ta Tớnh giỏ tr ca a Cho 18,5 gam hn hp X gm Zn, Fe, Cu (phn 1) tỏc dng hon ton vi dung dch HCl d thu c 4,48 lớt khớ H2 (ktc) Mt khỏc, cho 0,3 mol hn hp X (phn 2) phn ng va vi 7,84 lớt khớ Cl2 (ktc) Tớnh lng mi kim loi hn hp X phn Cõu (3,0 im): Hai hirocacbon A, B ln lt thuc dóy anken v ankin t chỏy hon ton 0,05 mol hn hp gm A, B bng lng oxi va , thu c lng CO2 v H2O l 15,14 gam, ú oxi chim 77,15% v lng Xỏc nh cụng thc phõn t ca A, B Nu t chỏy hon ton 0,05 mol hn hp A, B cú t l s mol thay i ta thu c mt lng khớ CO2 nh thỡ A, B l hirocacbon gỡ? Cõu (3,0 im): Cho b gam hn hp Mg, Fe dng bt tỏc dng vi 300ml dung dch AgNO 0,8 M, khuy k phn ng xy hon ton thu c dung dch A v cht rn A2 cú lng l 29,28 gam gm hai kim loi Lc ht cht rn A2 dung dch A1 Vit cỏc PTHH ca cỏc phn ng xy 2 Ho tan hon ton cht rn A dung dch H2SO4 c, un núng Hóy tớnh th tớch khớ SO2 (ktc) c gii phúng Thờm vo A lng d dung dch NaOH, lc ton b kt ta mi to thnh, ri nung khụng khớ nhit cao n lng khụng i, thu c 6,4 gam cht rn Tớnh phn trm theo lng ca mi kim loi hn hp Mg, Fe ban u (Cho: C=12; H=1; O=16; Cu=64; Zn=65; Fe=56; Na=23; Ba=137; Ca=40; K=39; Mg=24; Cl=35,5; S=32) -HT H v tờn thớ sinh:S bỏo danh: H v tờn, ch ký: Giỏm th 1: Giỏm th 2: ... THI CHN HC SINH GII LP -THCS CP HUYN PHềNG GIO DC NM HC 2011 - 2012 ( thi cú 01 trang) Mụn: Húa hc (Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian giao ) Câu 1( 6,5 điểm): a Hoàn thành phơng trình hóa học. .. khớ O2 (ktc) cn thit t chỏy hon ton 3 ,9 gam (B) S GIO DC V O TO HI DNG THI CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP THCS Nm hc: 2013 - 2014 MễN: HểA HC Thi gian lm bi: 150 phỳt Ngy thi: 20 thỏng... NINH BèNH THI CHNH THC Cõu (4,5 im): Cho s bin hoỏ sau : THI CHN HC SINH GII LP THCS Nm hc 2013 2014 MễN: Húa hc Ngy thi: 15/3/2014 (Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian phỏt ) thi gm 05 cõu,
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi hsg hóa học 9, 50 đề thi hsg hóa học 9, 50 đề thi hsg hóa học 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay