2014 CD 18 báo cáo về thực trạng năng lực công nghệ và đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát

97 128 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:24

1 UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 18 BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Hà Nội, tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỤC ĐÍCH Báo cáo trình bày phần nội dung, phương pháp kết triển khai khảo sát doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên tiêu chí biên soạn khuôn khổ đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên” Nội dung báo cáo tập trung vào hai vấn đề Thứ nhất, mô tả thực trạng đặc điểm lực hấp thụ công nghệ, đổi công nghệ hoạt động sáng tạo, nghiên cứu triển khai doanh nghiệp; đưa khuyến nghị doanh nghiệp quan quản lý địa phương Thứ hai, đánh giá, nhận xét tính hữu dụng thông tin cung cấp qua đánh giá, nhận xét tính hữu ích hệ thống tiêu việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp quan hoạch định sách Qua đó, kiến nghị hoàn thiện hệ thống tiêu Trong hai mục tiêu trên, mục tiêu thứ hai quan trọng đề tài NỘI DUNG KHẢO SÁT Thông tin hệ thống công nghệ, lực công nghệ đổi doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng người quản lý đối tượng hữu quan ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh mà có ảnh hưởng định đến khả hấp thụ vốn đầu tư, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, lực đổi mới, khả đối đầu với thách thức cạnh tranh, tham gia thị trường quốc tế hội nhập khu vực năm tới Đây thông tin hữu ích không người quản lý doanh nghiệp, mà cần thiết quan trọng nhà hoạch định sách trợ giúp doanh nghiệp phát triển Để đánh giá lực công nghệ doanh nghiệp, cần xác minh thông tin sau: Có thể đánh giá qua đặc trưng sau: • Tình trạng hệ thống trang, thiết bị đặc điểm như: o Phương pháp công nghệ sản xuất o Mức độ tiên tiến công nghệ sử dụng o Nguồn gốc hình thành hệ thống công nghệ thiết bị • Năng lực tổ chức hoạt động công nghệ, thể khía cạnh: o Nguồn cách thức thu thập thông tin, kiến thức áp dụng o Cách thức lưu giữ sử dụng thông tin, kiến thức tích lũy? • Năng lực phát triển hấp thụ công nghệ doanh nghiệp, đặc điểm như: o Quan điểm doanh nghiệp sáng tạo o Năng lực ứng dụng sáng chế, phát minh đơn vị năm qua o Phương thức phát triển công nghệ, sản phẩm mới, phát minh, sáng chế Hoạt động sáng tạo, R&D doanh nghiệp, đặc điểm như: o Những yếu tố gây trở ngại hoạt động sáng tạo, R&D doanh nghiệp Thông tin liên quan tập hợp qua nội dung khảo sát thể câu hỏi sau đây: I/ Tình trạng hệ thống trang, thiết bị có đặc điểm sau đây? Câu 20 Công nghệ, phương pháp sản xuất sử dụng mô tả gần với hình thức đây? (chọn hình thức đánh dấu vào ô phù hợp nhất) + Phương pháp công nghệ phổ thông (công nghệ thường thức) + Phương pháp công nghệ phổ biến địa phương (truyền thống, làng nghề) + Công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung cấp (mua, tặng, tài trợ) + Phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế (lắp ghép từ mô đun có sẵn) + Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sáng chế) Câu 21 Mức độ tiên tiến công nghệ sử dụng (đánh dấu vào ô phù hợp điền thông tin tương ứng vào ô) + Có sử dụng thiết bị tự động hóa, CNC + Tỷ trọng thiết bị tự động hóa + Số năm kinh nghiệm sử dụng thiết bị tự động, CNC + Có sử dụng công nghệ thông tin việc vận hành thiết bị + Có phần mềm thiết kế sản phẩm + Số lượng chứng chất lượng giá trị Câu 22 Nguồn cung cấp hệ thống công nghệ thiết bị (chọn hình thức phù hợp nhất) + + + + Tự thiết kế hoàn toàn Thiết kế theo công nghệ mẫu có sẵn Thiết kế sở tham khảo ý tưởng, phương pháp, công nghệ Thiết kế phối hợp với tổ chức chuyên môn (hội nghề nghiệp, tư vấn…) Có % Năm Có Có C/chỉ + Thiết kế với hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu + Tiếp nhận chuyển giao vận hành (dự án, quà tặng…) + Mua thiết bị, dây truyền hoàn chỉnh II/ Năng lực tổ chức hoạt động công nghệ thể khía cạnh sau Câu 23 Nguồn cách thức thu thập thông tin, kiến thức áp dụng?(điền thông tin tương ứng đánh dấu vào ô phù hợp) + + + + Cuốn Số lượng tạp chí, sách chuyên khảo đặt mua thường kỳ Lần Số lượng hội nghị, hội thảo chuyên ngành tham gia năm qua Lần Số lượng triển lãm, hội chợ tham gia năm qua Người Số người giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin thường xuyên Có Kh + Có quy định thức việc khai thác thông tin qua internet + Liên hệ chặt chẽ với tổ chức phát triển KHCN, quan quản lý phát minh sáng chế + Tìm kiếm thông tin từ nguồn nước Câu 24 Cách thức lưu giữ sử dụng thông tin, kiến thức tích lũy?(đánh dấu vào ô phù hợp) Có + + + + + + + Kh Thông tin lưu giữ cách hệ thống, khai thác dễ dàng Có sử dụng kinh nghiệm trước trình định Có sử dụng kiến thức kỹ thuật trình định Có thỏa thuận, cam kết thức với khách hàng Có chứng chất lượng Có chứng nguồn gốc nguyên liệu Có chứng giao nhận hàng III/ Năng lực phát triển hấp thụ công nghệ doanh nghiệp Câu 25 Tuyên bố sau gần với quan điểm doanh nghiệp sáng tạo? (chọn tuyên bố đánh dấu vào ô phù hợp) Đún g + Tạo sản phẩm khác biệt + Tiến hành công việc theo cách khác biệt so với người khác + Tạo cách tư Sai + Làm việc thông thường theo cách riêng Câu 26 Năng lực ứng dụng sáng chế, phát minh đơn vị năm qua (điền thông tin tương ứng vào ô) 2012 2013 + Số lượng phát minh, sáng chế, cải tiến ứng dụng doanh SK nghiệp năm (2012, 2013) SP + Số lượng sản phẩm giới thiệu năm (2012, 2013) Tr.Đ + Thu nhập từ sản phẩm Câu 27 Phương thức phát triển công nghệ, sản phẩm mới, phát minh, sáng chế (điền thông tin tương ứng vào ô) 2012 + + + + + + + 2013 SK ĐT ĐT ĐT ĐT ĐT ĐT Số lượng đề tài, dự án doanh nghiệp nghiên cứu phát triển Số lượng đề tài, dự án hợp tác với nhà cung cấp Số lượng đề tài, dự án hợp tác với khách hàng Số lượng đề tài, dự án hợp tác với hãng cạnh tranh Số lượng đề tài, dự án hợp tác với trường đại học Số lượng đề tài, dự án hợp tác với viện nghiên cứu Số lượng đề tài, dự án nhận chuyển giao kỹ thuật IV/ Hoạt động sáng tạo, R&D doanh nghiệp gì? Câu 28 Những yếu tố gây trở ngại hoạt động sáng tạo, R&D doanh nghiệp? (đánh dấu vào ô phù hợp) + + + + + + + Đún g Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành Thiếu thông tin yêu cầu thị trường Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn Thiếu nhân lực có trình độ (chuyên môn, ngoại ngữ) Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết Sai PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Qua 600 phiếu khảo sát lần doanh nghiệp phiếu Thông tin phiếu hỏi tập hợp qua khảo sát trực tiếp Thông tin doanh nghiệp tự khai chưa xác minh lại tính xác đáng, phần kinh phí, thời gian nguồn xác minh tài liệu quan chức xác nhận phù hợp (kiểm toán, thuế ) vào thời điểm khảo sát (quý II III), phần mục đích đề tài kiểm chứng tính hữu dụng tiêu chí việc cung cấp thông tin doanh nghiệp thay nhằm cung cấp thông tin xác đáng doanh nghiệp (Điều có nghĩa là, thông tin doanh nghiệp cung cấp báo cáo nguồn tư liệu tham khảo cần xác minh độ xác thực.) Với số liệu tập hợp từ 600 phiếu, sau sàng lọc loại trừ trường hợp khảo sát trùng, tổng hợp số liệu, ta có kết nghiên cứu trình bày phần sau cho biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí PHẦN THỰC TRẠNG ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP a Theo loại hình doanh nghiệp Các phương pháp công nghệ sản xuất mà doanh nghiệp mặt tỉnh áp dụng bao gồm phương pháp chính, bao gồm: - Phương pháp công nghệ phổ thông(công nghệ thường thức) - Phương pháp công nghệ phổ biến điạ phương(truyền thống làng nghề) - Công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung cấp (mua, tặng,tài trợ) - Phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiêt kế(lắp ghép từ mô đun có sẵn) - Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sáng chế) Tùy theo loại hình tổ chức đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp mà có công nghệ sản xuất áp dụng khác Đối với doanh nghiệp tư nhân tổng số doanh nghiệp nhỏ, sản xuất quy mô không lớn, ngành kinh doanh đa dạng nên công nghệ áp dụng không mang tính tập trung, doanh nghiệp phương pháp sản xuất khác tùy theo nhu cầu mục đích, từ công nghệ phổ thông đến công nghệ đặc thù Mỗi phương pháp có 1, doanh nghiệp áp dụng, cá biệt phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế từ mô đun có sẵn không doanh nghiệp tư nhân áp dụng, vấn đề trình độ nhà quản lý doanh nghiệp Hai loại hình công ty công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn thường áp dụng công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung cấp phương pháp sản xuất Số lượng doanh nghiệp áp dụng công nghệ lên tới khoảng 29/38 17/30 tổng số công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn.Ngoài ra, công nghệ khác công ty sử dụng, có lẽ đặc thù doanh nghiệp Ví dụ công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sáng chế) doanh nghiệp sử dụng Rải rác có công ty loại hình công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn áp dụng phương pháp phổ biến địa phương, công ty thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn áp dụng công nghệ thường thức Sở dĩ yếu tố trình độ nhân công đặc điểm địa lý, phương pháp lao động vùng Bài toán đặt công ty muốn áp dụng công nghệ khác, đại tiên tiến trình độ nhân công vùng liệu có đáp ứng được, hay phải tìm kiếm nhân công từ tỉnh khác Cuối cùng, doanh nghiệp có trụ sở đặt địa phương đặc điểm chi nhánh doanh nghiệp có trụ sở nơi khác phương pháp công nghệ phổ biến địa phương, hay công nghệ đặc thù không áp dụng Đối với loại doanh nghiệp thường sử dụng lao động phổ thông, kinh doanh mặt hàng dịch vụ đơn thuần, phổ biến, tính đặc thù truyền thống vùng miền b Theo ngành nghề Những nhóm ngành nghề chế biến, gia công; nhóm nghề giao thông vận tải; nhóm ngành nông,lâm, thủy sản; ngành sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ; ngành y tế, giáo dục có đặc thù tính chất công việc vận hành sản xuất phương pháp công nghệ chế biến hạn chế Cụ thể nhóm ngành y tế giáo dục nhóm ngành sản xuất nông lâm, thủy sản áp dụng công nghệ hoàn chỉnh, chuyển giao hoàn toàn.Cũng sử dụng phần lớn công nghệ chuyển giao nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dung, nhiên đặc biệt nhóm ngành có doanh nghiệp áp dụng công nghệ tự thiết kế, lắp ghép mô hình sản xuất từ mô đun có sẵn cải tiến theo mục đích doanh nghiệp Tuy hàng tiêu dùng mặt hàng phổ thông tìm tòi, thay đổi cách sản xuất nhằm đưa sản phẩm cải tiến hơn, tiện dụng phù hợp với thị trường luôn hoan nghênh ủng hộ Bên cạnh đó, nhóm ngành chế biến gia côngdoanh nghiệp áp dụng công nghệ phổ biến địa phương lại đổi theo hướng đại hóa, có tổng số doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao chuyển giao hoàn toàn.Ngành giao thông vận tải có đặc điểm hay phải vận chuyển, động linh hoạt tổng số doanh nghiệp vận tải hoạt động địa bàn tỉnh có doanh nghiệp hoạt động theo phương pháp phổ thông, lại hoạt động theo hệ thống công nghệ tự thiết kế, lắp ghép từ mô đun có sẵn Phức tạp cấu hoạt động phương pháp công nghệ sử dụng để sản xuất kinh doanh thuộc nhóm ngành khí, thương mại dịch vụ nhóm ngành khác Những nhóm số lượng doanh nghiệp nhiều, lại có quy mô sản xuất khác công nghệ áp dụng tùy ý, đặc biệt công nghệ gia truyền, đặc thù ngành mẻ địa phương xuất thời kì đổi đất nước Số lượng doanh nghiệp nhóm ngành lớn công nghệ áp dụng không tập trung Tuy nhiên, khâu sản xuất có dùng công nghệ, dây chuyền tự động hóa thiết kế, phương pháp tự động hóa hoàn toàn lại chưa sử dụng, nhiều doanh nghiệp sản xuất theo phong trào, bắt sản phẩm có sẵn, chưa đầu tư chất xám tạo sản phẩm mới, cần có mức độ chuyên môn hóa cao để nâng cao lực sản xuất đồng thời sản xuất cho thân thiện với môi trường gây ô nhiễm CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH 1- DOANH NGHIỆP TƯ 3- CÔNG TY TNHH NHÂN Công nghệ phương pháp sản xuất Phương pháp công nghệ phổ thông (công nghệ thường Công nghệ phương pháp sản xuất thức) Phương pháp công nghệ phổ thông (công nghệ thườngPhương pháp công nghệ phổ biến địa phương thức) (truyền thống, làng nghề) Phương pháp công nghệ phổ biến địa phương Công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung (truyền thống, làng nghề) cấp (mua, tặng, tài trợ) Công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung Phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế (lắp cấp (mua, tặng, tài trợ) ghép từ mô đun có sẵn) Phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế (lắp Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sáng ghép từ mô đun có sẵn) chế) Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sáng chế) 17 0 4- DOANH NGHIỆP THÀNH 2- CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG Công nghệ phương pháp sản xuất Phương pháp công nghệ phổ thông (công nghệ Công nghệ phương pháp sản xuất thường thức) Phương pháp công nghệ phổ biến địa phươngPhương pháp công nghệ phổ thông (công nghệ thường thức) (truyền thống, làng nghề) Công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhàPhương pháp công nghệ phổ biến địa phương (truyền thống, làng nghề) cung cấp (mua, tặng, tài trợ) Phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế (lắpCông nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung cấp (mua, tặng, tài trợ) ghép từ mô đun có sẵn) Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sángPhương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế (lắp ghép từ mô đun có sẵn) chế) Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, tự sáng chế) CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH 1- NGÀNH CHẾ BIẾN, GIA CÔNG 24- Công nghệ phương pháp sản xuất Phương pháp công nghệ phổ thông (công nghệ thường thức) 6- Phương pháp công nghệ phổ biến địa phương (truyền thống, làng nghề) 8- Công nghệ hoàn chỉnh tiếp nhận chuyển giao từ nhà cung cấp (mua, tặng, tài trợ) 10- Phương pháp đào tạo, công nghệ tự thiết kế (lắp ghép từ mô đun có sẵn) 12- Phương pháp công nghệ đặc thù (gia truyền, 10 | P a g e 7- 9- 11 13 3- CÔNG TY TNHH 106310591058- Trở ngại sáng tạo 1066- Số lượng DN 1074- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 1060Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 1061Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 1067- 1068- 1069- 15 15 1062Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 10707 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 107110 1065- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1072- 1073- 1064- 4- DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 108010761075- Trở ngại sáng tạo 1083- Số lượng DN 1091- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 10841 1077Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 10852 1078Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 10862 1079Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 10871 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 10881 1082- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1089- 1090- 1081- 1092TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH 1- NGÀNH CHẾ BIẾN, GIA CÔNG 109810941093- Trở ngại sáng tạo 1101- Số lượng DN 1109- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 11022 1095Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 11032 1096Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 11040 1097Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 11053 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 11064 1100- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1107- 1108- 1099- 2 2- NGÀNH CƠ KHÍ 111511111110- Trở ngại sáng tạo 1118- Số lượng DN 1126- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 11196 1112Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 11206 1113Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 11210 1114Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 11222 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 11234 1117- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1124- 1125- 1116- 3- NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 113211281127- Trở ngại sáng tạo 1135- Số lượng DN 1143- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 11360 1129Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 11370 1130Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 11380 1131Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 11390 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 11401 1134- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1141- 1142- 1133- 0 4- NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 114911451144- Trở ngại sáng tạo 1152- Số lượng DN 1160- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 11530 1146Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 11540 1147Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 11550 1148Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 11560 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 11571 1151- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1158- 1159- 1150- 2 5- NGÀNH KHÁC 116611621161- Trở ngại sáng tạo 1169- Số lượng DN 1177- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 117010 1163Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 11719 1164Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 11720 1165Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 11734 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 11742 1168- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1175- 1176- 1167- 6- NGÀNH NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN 118311791178- Trở ngại sáng tạo 1186- Số lượng DN 1194- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 11870 1180Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 11880 1181Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 11890 1182Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 11901 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 11911 1185- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1192- 1193- 1184- 1 7- NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 120011961195- Trở ngại sáng tạo 1203- Số lượng DN 1211- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 12042 1197Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 12052 1198Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 12062 1199Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 12074 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 12084 1202- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1209- 1210- 1201- 8- NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 121712131212- Trở ngại sáng tạo 1220- Số lượng DN 1228- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 12211 1214Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 12221 1215Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 12231 1216Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 12241 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 12253 1219- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1226- 1227- 1218- 9- NGÀNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 123412301229- Trở ngại sáng tạo 1237- Số lượng DN 1245- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 12388 1231Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 12396 1232Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 12402 1233Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 12411 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 12425 1236- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1243- 1244- 1235- 10- NGÀNH Y TẾ, GIÁO DỤC 125112471246- Trở ngại sáng tạo 1254- Số lượng DN 12621263- Thiếu thông tin hoạt động sáng tạo ngành 12551 1248Thiếu thông tin yêu cầu thị trường 12561 1249Không có động lực, lợi ích việc phát triển không lớn 12570 1250Thiếu nhân lực có trình độ (chuyê n môn, ngoại ngữ) 12580 Năng lực tiếp nhận doanh nghiệp (kiến thức, tay nghề) thấp 12591 1253- Chi phí cho việc áp dụng lớn Thiếu không tiếp cận với nguồn tài cần thiết 1260- 1261- 1252- 0 12641265- PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHUYẾN NGHỊ XU THẾ THỊ TRƯỜNG 1266- Trong xu hội nhập kinh tế đất nước nói chung địa phương tỉnh nói riêng, Trọng điểm đặt phát triển ngành công nghiệp khai thác, tiếp công nghệ hỗ trợ, đến phát triển nông lâm ngư nghiệp, phát triển dịch vụ đẩy mạnh thương mại, hợp tác quốc tế Đất nước muốn vững mạnh phải có phát triền đồng nhóm ngành phát triền đồng thời quy mô doanh nghiệp , có tạo độc lập cân làm tảng cho hội nhập Hòa nhập không hòa tan, tiếp thu chọn lọc ứng dụng vào công kiến thiết đất nước không du nhập tiêu cực 1267- Nắm bắt xu thị trường nên việc phát triển công nghệ doanh nghiệp vô quan trọng Để đánh giá tình trạng công nghệ doanh nghiệp mà tỉnh Hưng Yên đưa tiêu chí việc cung cấp thông tin thị trường doanh nghiệp cho quan quản lý doanh nghiệp Từ tiêu chí mà bên quan tâm có nhìn đánh giá đắn thực trạng thông tin, công nghệ đổi địa bàn tỉnh từ định hướng phát triển, kiến thiết cho đắn phù hợp với xu phát triển 11ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1268- Qua tiêu chí xté riêng theo loại hình doanh nghiệp nhóm ngành nghề - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP - NGUỒN CUNG CẤP CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP - NGUỒN CÁCH THỨC THU THẬP THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP - LƯU GIỮ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG SÁNG CHẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP 1269- Các quan quản lý doanh nghiệp quan tâm đánh giá xác thực trạng việc cung cấp thông tin doanh nghiệp Nhìn chung doanh nghiệpđổi công nghệ sử dụng, đa phần áp dụng tự động hóa vào sản xuất, sử dụng công nghệ chuyển giao đặc biệt có doanh nghiệp trọng việc tạo khác biệt mà tự lắp ráp, áp dụng quy trình sản xuất riêng từ mô đun có sẵn (tuy số chưa cao dấu hiệu tích cực) Việc ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp dừng mức tự động hóa dây chuyền sản xuất phần doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành, doanh nghiệp có phần mềm thiết kế sản phẩm để phát triển theo hướng chuyên nghiệp Muốn phát triền đồng thời ngành điện tử viễn thông phải nhận đầu tư quan tâm nữa, thực tế cho thấy dù hành công nghiệp hỗ trợ cần thiết để đổi phát triển ngành điện tử viễn thông tỉnh hoạt động chưa tốt, thiếu chuyên nghiệp, trình độ nhân công chưa cao Ngoài doanh nghiệp địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn việc tiếp thu sáng tạo đổi ứng dụng, khó khăn chủ yếu đến từ việc thiếu thông tin Thực chất thông tin thiếu việc tất yếu mà nguồn tìm hiểu ngành, doanh nghiệp bó hẹp phạm vi tạp chí , chuyên khảo đặt mua dễ dàng, có nhóm ngành có kết hợp với học viện đại học để nghiên cứu đổi mới, số lương hội thảo hội nghị triển lãm mà doanh nghiệp tham gia thời gian vừa qua hạn hẹp.trung bình hội thảo/1 doanh nghiệp/ ngành /năm Điều tất yếu sau việc ứng dụng công trình nghiên cứu, sáng chế, phát minh vào thực tiễn ít, có số nhóm ngành nghề áp dụng ứng dụng công trình vào đổi sản xuất, tự thân doanh nghiệp ý thức việc tạo sản phẩm khác biệt đa phần quy mô nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp, chưa có công nhận quan quản lý, thực trạng cần triệt để thay đổi 12 1270- KHUYẾN NGHỊ Để phát triển đồng thời doanh nghiệp địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghệ - Đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng ngành điện tử viễn thông ngành sở công nghệ thông tin Là tảng phát triển công nghệ - doanh nghiệp Mở khóa học, đào tạo kiến thức nâng cao cho lớp quản lý doanh nghiệp, từ giảm thiểu bớt trở ngại lực tiếp nhận đổi - doanh nghiệp nâng cao nhận thức từ cấp quản lý Nâng cao trình độ nhân công cách có chương trình dự án đào tạo tỉnh mở Trình độ nhân công tối thiếu phổ thông, từ tránh tình trạng thiếu - nhân lực tiếp thu công nghệ Khuyến khích ngành, doanh nghiệpđổi sáng tạo, từ tạo - sản phẩm mới, đổi phương thức vận hành doanh nghiệp Có quan chuyên trách phụ trách việc ghi nhận sáng tạo, chứng nhận sáng - chế để việc sáng tạo chuyên nghiệp hóa Xem xét lại hệ thống thủ tục hành vay vốn, giúp doanh nghiệp tiếp cận - nguồn vốn dễ dàng Tổ chức triển làm, hội thảo ngành nghề nhiều hơn, kết hợp với địa phương khác để tổ chức, mở dịp giao lưu trao đổi thông tin, kinh - nghiệm cho doanh nghiệp phát triển Khuyến khích việc liên kết với trường đại học, học viện việc sáng tạo 1271- ... MỚI CÔNG NGHỆ Ở CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP a Theo loại hình doanh nghiệp Các phương pháp công nghệ sản xuất mà doanh nghiệp. .. khảo sát trùng, tổng hợp số liệu, ta có kết nghiên cứu trình bày phần sau cho biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí 7 PHẦN THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI... tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên Nội dung báo cáo tập trung vào hai vấn đề Thứ nhất, mô tả thực trạng đặc điểm lực hấp thụ công nghệ, đổi công nghệ hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2014 CD 18 báo cáo về thực trạng năng lực công nghệ và đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát, 2014 CD 18 báo cáo về thực trạng năng lực công nghệ và đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát, 2014 CD 18 báo cáo về thực trạng năng lực công nghệ và đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sát, 1 CÔNG NGHỆ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP, 4 TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, 5 NGUỒN CUNG CẤP CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP, 6 NGUỒN VÀ CÁCH THỨC THU THẬP THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP, 7 LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP THEO, 8 QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, 9 ỨNG DỤNG SÁNG CHẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, 10 TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay