2014 CD 17 báo cáo tình hình thị trường, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp qua kết quả khảo sát

26 128 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:24

1 UBND TNH HNG YấN S K HOCH V U T TI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hng Yên CHUYấN 17 BO CO Vẩ TèNH HèNH TH TRNG, TIấU TH SN PHM CA DOANH NGHIP QUA KT QU KHO ST H NI, THNG 12 NM 2014 MC LC LI M U Trong nhng nm gn õy, nn kinh t nc ta cú nhiu bin i quan trng theo chiu hng tớch cc cú th phỏt trin mt cỏch nht l doanh nghip phi thy c s thay i ca mụi trng kinh doanh cú tỏc ng n doanh nghip Trong nn kinh t th trng, hng hoỏ l sn phm c sn xut bỏn nhm thc hin nhng mc tiờu ó nh chng trỡnh hot ng ca ngi sn xut ca mi doanh nghip Do ú tiờu th sn phm sn xut l mt khõu quan trng ca tỏi sn xut xó hi Quỏ trỡnh tiờu th sn phm ch kt thỳc quỏ trỡnh toỏn gia ngi mua v ngi bỏn ó din v quyn s hu hng hoỏ ó thay i Thụng qua cụng tỏc tiờu th m ngi ta cú th ỏnh giỏ c hiu qu ca cỏc quỏ trỡnh trc ú nh nghiờn cu th trng, qun lý sn phm qun lớ cht lng, qung cỏo, xỳc tin, chin lc giỏ Mi doanh nghip bt u tin hnh sn xut kinh doanh trờn th trng bao gi cng cho mỡnh mc tiờu nht nh ,cú nhiu mc tiờu cho doanh nghip phn u nh li nhun, v th, an ton Trong ú mc tiờu li nhun, cú th c coi l hng u t c mc tiờu m doanh nghip phi luụn luụn quan tõm ti ba trng tõm ca sn xuõt kinh doanh m cụng tỏc tiờu th sn phm chim gi mt vai trũ rt quan trng Tiờu th sn phm l khõu cui cựng ca sn xut kinh doanh, l yu t quyt nh s tn ti cu doanh nghip, phỏt trin ca doanh nghip Ch cú tiờu th c sn phm hng hoỏ ca mỡnh thỡ mi thc hin c giỏ tr v giỏ tr s dng Tiờu th l cu ni ca sn xut v tiờu dựng Vỡ vy, vic nghiờn cu th trng tiờu th sn phm ca doanh nghip úng vai trũ rt quan trng vic nh hng phỏt trin sn xut kinh doanh ca doanh nghip, phỏt trin sn phm mi, m rng th trng Chuyờn 17 cựng vi chuyờn cho ta thy c tm quan trng ca th trng tiờu th sn phm ca cỏc doanh nghip tnh Hng Yờn v ỏnh giỏ c th trng ny thụng qua vic tng hp thụng tin, s liu thu c thụng qua phiu kho sỏt doanh nghip tnh hng Yờn sau ng ký PHN MC TIấU, NI DUNG NGHIấN CU V PHNG PHP TIN HNH MC CH Bỏo cỏo ny trỡnh by mt phn ni dung, phng phỏp v kt qu trin khai kho sỏt doanh nghip ti Tnh Hng Yờn bng b tiờu c biờn son khuụn kh ti NCKH Nghiờn cu xõy dng h thng tiờu qun lý doanh nghip sau ng ký trờn h s in t ti tnh Hng Yờn Ni dung bỏo cỏo trung vo cỏc v th trng tiờu th sn phm, sn phm tiờu th v hỡnh thc tiờu th sn phm ca doanh nghip tnh Hng Yờn, thụng qua s doanh nghip kho sỏt NI DUNG KHO ST Thụng tin v sn phm, th trng tiờu th v hỡnh thc tiờu th sn phm doanh nghip cú ý ngha rt quan trng i vi nhng ngi qun lý v cỏc i tng hu quan bi nú khụng ch cú nh hng n quyt nh sn xut kinh doanh ca doanh nghip m cũn cú nh hng n kh nng m rng th trng nc v nc ngoi, nht l tham gia th trng quc t v hi nhp khu vc nhng nm ti õy l nhng thụng tin rt hu ớch khụng ch i vi ngi qun lý doanh nghip, m rt cn thit v quan trng i vi cỏc nh hoch nh chớnh sỏch tr giỳp doanh nghip phỏt trin T phớa doanh nghip, thụng tin v th trng, sn phm, kh nng tiờu th sn phm cn c hp bao gm: a im tiờu th sn phm/dch v ca doanh nghip: o Ti a phng o a phng khỏc o Xut khu Mc ớch tiờu th/s dng sn phm dch v ca doanh nghip o Tiờu dựng trc tip o Gia cụng xut khu o Nguyờn liu cho doanh nghip nc o Nguyờn liu cho doanh nghip ngoi nc Kờnh tiờu th ch yu sn phm/dch v ca doanh nghip o o o o Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi Thụng qua i lý, trung gian Thụng qua hp ng gia cụng Thụng tin liờn quan cú th c hp qua ni dung kho sỏt th hin cỏc cõu hi sau õy: Cõu Sn phm/dch v ca doanh nghip tiờu th õu l ch yu?(in thụng tin tng ng vo cỏc ụ) + + + + Ti a phng Cỏc a phng khỏc Xut khu Khỏc (nờu c th): + + + + + Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc Khỏc (nờu c th): + + + + + Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi Thụng qua hp ng gia cụng Khỏc (nờu c th): % % % % Cõu Sn phm/dch v ca doanh nghip c tiờu th/ hay s dng vo mc ớch no di õy l ch yu (in thụng tin tng ng vo cỏc ụ) % % % % % Cõu Hỡnh thc (kờnh) tiờu th sn phm ch yu (in thụng tin tng ng vo cỏc ụ) % % % % % PHNG PHP KHO ST Qua trờn 600 phiu kho sỏt ln mi doanh nghip phiu Thụng tin phiu hi c hp qua kho sỏt trc tip Thụng tin doanh nghip t khai cha c xỏc minh li v tớnh xỏc ỏng, mt phn khụng cú kinh phớ, thi gian cng nh khụng cú ngun xỏc minh hoc ti liu c c quan chc nng xỏc nhn phự hp (kim toỏn, thu ) vo thi im kho sỏt (quý II v III), mt phn mc ớch ca ti l kim chng tớnh hu dng ca cỏc tiờu vic cung cp thụng tin v doanh nghip thay vỡ nhm cung cp thụng tin xỏc ỏng v doanh nghip (iu ú cú ngha l, thụng tin v doanh nghip cung cp cỏc bỏo cỏo l ngun t liu tham kho cn c xỏc minh v xỏc thc Vi s liu hp c t trờn 600 phiu, sau sng lc loi tr cỏc trng hp kho sỏt trựng, tng hp s liu, ta cú c kt qu nghiờn cu trỡnh by phn sau cho bit giỏ tr ca thụng tin c hp qua cỏc tiờu ny PHN THC TRNG V C IM V THC TRNG TèNH HèNH S DNG VN TI CC DOANH NGHIP HNG YấN V CC CHNH SCH LIấN QUAN QUA KT QU KHO ST Th trng tiờu th sn phõm/dch v ca doanh nghip Th trng tiờu th sn phm/dch v ca doanh nghip bao gm: Th trng tiờu th ti a phng Th trng tiờu th ngoi a phng Th trng xut khu i vi DNTN, Cụng ty C phn, th phn tnh, ngoi tnh v xut khu tng ng Cũn i vi loi hỡnh Cụng ty TNHH v Doanh nghip thnh viờn cú s chờnh lch ỏng k, th phn tnh v ngoi tnh chim t l ln, gp khong ln so vi th phn xuõt khu iu ny chng t DNTN v Cụng ty CP ó cú nhng bin phỏp m rng th trng quc t, ỏp ng c xu th hin ca nn kinh t hi nhp Theo 10 ngnh ngh ca tnh Hng Yờn, qua kt qu kho sỏt v th trng tiờu th, ta cú th nhn thy th trng tiờu th tnh ca cỏc ngnh dao ng t 60% 100%, th trng tiờu th ngoi tnh TB t 20% - 40% (cú mt s ngnh t l ny ch l 0%), th trng xut khu TB t 35% - 50% (cú mt s ngnh t l ny ch 0% hoc lờn ti 100%) Ngnh Thng mi dch v cú t l tiờu th sn phm tnh ln nht (100%), ngnh Sn xut hng tiờu dựng cú t l tiờu th ngoi tnh ln nht (85%), ngnh khỏc cú t l xut khu ln nht TH TRNG TIấU TH CA DOANH NGHIP THEO LOI HèNH 1- DOANH NGHIP T NHN Th trng, tiờu th Ti a phng Cỏc a phng khỏc Xut khu 91,8% 90,0% 100,0% Ti a phng Cỏc a phng khỏc Xut khu 46.2% 48.8% 20.5% Ti a phng Cỏc a phng khỏc Xut khu 82.9% 57.0% 82.5% 2- CễNG TY C PHN Th trng, tiờu th 3- CễNG TY TNHH Th trng, tiờu th 4- DOANH NGHIP THNH VIấN/CHI NHNH/I DIN TI A PHNG Th trng, tiờu th Ti a phng Cỏc a phng khỏc Xut khu 8|Page 70.0% 70.0% 60.0% TH TRNG TIấU TH CA DOANH NGHIP THEO NGNH NGH 1- NGNH CH BIN, GIA CễNG Th trng, tiờu th Ti a phng 44.0% Cỏc a phng khỏc 70.0% Xut khu 0.0% Ti a phng 74.4% Cỏc a phng khỏc 40.5% Xut khu 25.0% Cỏc a phng khỏc 0% Xut khu 0% Cỏc a phng khỏc Xut khu 2- NGNH C KH Th trng, tiờu th 3- NGNH IN T, VIN THễNG Th trng, tiờu th Ti a phng 100% 4- NGNH GIAO THễNG VN TI Th trng, tiờu th Ti a phng 9|Page 10 85.6% 43.3% 0% Ti a phng 62.8% Cỏc a phng khỏc 62.9% Xut khu 22.0% Cỏc a phng khỏc 0% Xut khu 100% Cỏc a phng khỏc 49.1% Xut khu 57.5% Cỏc a phng khỏc 33.3% Xut khu 0% 5- NGNH KHC Th trng, tiờu th 6- NGNH NễNG, LM, THY SN Th trng, tiờu th Ti a phng 100% 7- NGNH SN XUT HNG TIấU DNG Th trng, tiờu th Ti a phng 20.0% 8- NGNH TH CễNG, M NGH Th trng, tiờu th Ti a phng 88.9% 10 | P a g e 12 Mc ớch tiờu th/s dng sn phm/dch v ca doanh nghip Sn phm/dch v ca doanh nghip c sn xut phc v cho cỏc mc ớch sau: Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc i vi DNTN v Doanh nghip thnh viờn/Chi nhỏnh thỡ sn phm/dch v ca cỏc doanh nghip ny c sn xut vi mc ớch tiờu dựng trc tip v gia cụng xut khu i vi Cụng ty C phn sn phm/dch v ca cỏc doanh nghip ny c sn xut vi mc ớch tiờu dựng trc tip, gia cụng xut khu v lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc Cũn i vi Cụng ty TNHH, sn phm/dch v c sn xut vi c mc ớch trờn Vi loi hỡnh DNTN thỡ t l tiờu dựng trc tip v gia cụng xut khu l ln nht (100%), Cụng ty CP cú t l tiờu dựng nh nht (90%), DN thnh viờn cú t l gia cụng xut khu nh nht (60%) i vi cỏc ngnh nghờ, t l gia cỏc mc ớch tiờu th sn phm/dch v ca doanh nghip cng khỏc Tuy nhiờn mc ớch tiờu dựng trc tip chim phn ln Nht l i vi ngnh Ch bin gia cụng, Nụng lõm thu sn, Sn xut hng tiờu dựng v Y t giỏo dc i vi ngnh C khớ, in t vin thụng, Thng mi dch v, Giao thụng ti cỏc sn phm cũn cú mc ich xut khu 12 | P a g e 13 MC CH TIấU TH/S DNG SN PHM/DCH V CA DOANH NGHIP THEO LOI HèNH 1- DOANH NGHIP T NHN Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100.0% 100.0% Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 90.7% 81.3% Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 98.9% 70.0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 50.0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 67.5% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 30.0% 2- CễNG TY C PHN Mc ớch s dng sn phm 3- CễNG TY TNHH Mc ớch s dng sn phm 4- DOANH NGHIP THNH VIấN/CHI NHNH/ I DIN TI A PHNG Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc 13 | P a g e 14 92.5% 60.0% nc 0% ngoi nc 0% MC CH TIấU TH/S DNG SN PHM/DCH V CA DOANH NGHIP THEO NGNH 1- NGNH CH BIN, GIA CễNG Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100.0% 0% Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 98.1% 75.0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 50% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% 2- NGNH C KH Mc ớch s dng sn phm 3- NGNH IN T, VIN THễNG Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 50.0% 14 | P a g e 15 4- NGNH GIAO THễNG VN TI Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 0% Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 30.0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc 5- NGNH KHC Mc ớch s dng sn phm 6- NGNH NễNG, LM, THY SN Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 30.0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm gia cụng xut khu Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc 7- NGNH SN XUT HNG TIấU DNG Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip 15 | P a g e 16 67.5% 80.0% nc 66.7% ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc nc 0% Sn phm lm nguyờn liu cho doanh nghip khỏc ngoi nc 0% 8- NGNH TH CễNG M NGH Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 0% 9- NGNH THNG MI, DCH V Mc ớch s dng sn phm Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 0% Tiờu dựng trc tip Sn phm gia cụng xut khu 100% 0% 10-NGNH Y T, GIO DC Mc ớch s dng sn phm 16 | P a g e 17 Hỡnh thc (kờnh) tiờu th sn phm ch yu ca doanh nghip Hỡnh thc tiờu th cng l mt ht sc quan trng khõu bỏn hng, y nhanh c tc tiờu th, ngoi vic nõng cao cht lng, ci tin mu mó la chn cho mỡnh nhng phng phỏp tiờu th hng húa cho cú hiu qu l iu ti quan trng khõu lu thụng, hng húa n c ngi tiờu dựng mt cỏch nhanh nht, hiu qu nht Vic ỏp dng linh hot cỏc phng thc tiờu th gúp phn thc hin c k hoch tiờu th ca doanh nghip Sau õy l mt s phng thc tiờu th ch yu m doanh nghip hay s dng: Bỏn trc tip Thụng qua cỏc doanh nghip thng mi Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi Thụng qua s liu v thụng tin thu thp c qua phiu kho sỏt, ta thy a phn cỏc doanh nghip ca Hng Yờn tiờu th sn phm bng cỏch bỏn trc tip cú t l t 60% - 90%, hinh thc thụng qua doanh nghip thng mi chim t 20% - 50% (DNTN l 0%), hỡnh thc thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi TB chim khong 70% 90% i vi cỏc ngnh ngh cng vy, hỡnh thc bỏn trc tip v thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi cng chim a s iu ny phự hp vi mc ớch sn xut ca cỏc doanh nghip l tiờu dựng trc tip ti a phng Bờn cnh ú vic phõn phi hng hoỏ thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi cng l mt hớnh thc ph bin ca cỏc doanh nghip tiờu th sn phm/dch v ca doanh nghip 17 | P a g e 18 HèNH THC (KấNH) TIấU TH SN PHM CH YU CA DOANH NGHIP THEO LOI HèNH 1- DOANH NGHIP T NHN Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 90.0% 0% Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 59.6% 56.3% Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 84.4% 75% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 90.0% 2- CễNG TY C PHN Kờnh tiờu th Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 70.6% 3- CễNG TY TNHH Kờnh tiờu th Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 80.0% 4- CễNG TY THNH VIấN/CHI NHNH/I DIN TI A PHNG Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 66.0% 50% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 56.7% 18 | P a g e 19 HèNH THC (KấNH) TIấU TH SN PHM CH YU CA DOANH NGHIP THEO NGNH 1- NGNH CH BIN, GIA CễNG Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 28.0% 0% Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 81.4% 75.0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 90.0% 2- NGNH C KH Kờnh tiờu th Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 72.0% 3- NGNH IN T, VIN THễNG Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 75.0% 50.0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 0% 4- NGNH GIAO THễNG VN TI Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 100.0% 0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 0% 19 | P a g e 20 5- NGNH KHC Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 70.0% 43.3% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 77.5% 6- NGNH NễNG, LM, THY SN Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 100.0% 0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 0% 7- NGNH SN XUT HNG TIấU DNG Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 67.5% 70.0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 62.5% 8- NGNH TH CễNG, M NGH Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 78.9% 0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 63.3% 20 | P a g e 21 9- NGNH THNG MAI, DCH V Kờnh tiờu th Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 91.4% 100.0% Bỏn trc tip Thụng qua doanh nghip thng mi 57.5% 40.0% Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 60.0% 10- NGNH Y T, GIO DC Kờnh tiờu th Thụng qua i lý, trung gian, thng lỏi 65.0% 21 | P a g e 22 PHN NHN XẫT, NH GI V KHUYN NGH XU TH TH TRNG i vi doanh nghip, th trng luụn v trớ trung tõm Th trng cú sc nh hng mnh m n tng hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip vỡ th trng l mc tiờu ca nhng ngi kinh doanh v cng l mụi trng ca hot ng kinh doanh hng hoỏ Trong nn kinh t th trng nc ta hin nay, cỏc doanh nghip c t la chn lnh vc, ngnh ngh kinh doanh, song iu quan trng l h cú tỡm c mt ch ng cho mỡnh trờn th trng hay khụng c bit l i vi cỏc doanh nghip kinh doanh hng hoỏ, lm sn phm Cỏc sn phm phi c ngi tiờu dựng chp nhn, oc tiờu dựng rng rói v ngy cng ph bin trờn th trng lm c iu ú, cỏc doanh nghip phi lm cụng tỏc phỏt trin v m rng th trng - Th trng tiờu th quyt nh s sng cũn ca doanh nghip Thụng qua hot ng mua bỏn trờn th trng, cỏc doanh nghip t c mc tiờu chớnh ca mỡnh l tỡm kim li nhun Vi cỏc doanh nghip thng mi, n v kinh doanh chuyờn nghip lu thụng mua bỏn hng hoỏ kim li thỡ th trng l nhõn t luụn cn tỡm kim Th trng cng ln thỡ hng hoỏ tiờu th cng nhiu, cũn th trng b thu hp hay doanh nghip b mt th trng thỡ doanh nghip s b suy thoỏi, khụng th tn ti lõu Trong nn kinh t th trng hin i, vi nhng tin b khoa hc mi lm bin chuyn cụng ngh sn xut, cnh tranh gia cỏc doanh nghip ngy cng khc lit Nhu cu tiờu dựng cng vỡ th ngy mt nõng cao Bt k doanh nghip no cho dự ang ng trờn nh cao ca s thnh t cng cú th b lựi li phớa sau nu khụng nm bt c th trng mt cỏch kp thi Ngc li, cho dự doanh nghip ang ng trờn b vc ca s phỏ sn cng cú th lờn chim lnh v lm ch th trng nu h nhy bộn, phỏt hin xu th ca th trng hay nhng k h th trng m mỡnh cú th len vo c Do vy, th trng phn ỏnh tỡnh hỡnh kinh doanh ca doanh nghip Th trng l ni din cỏc hot ng kinh doanh, ú ngi bỏn, ngi mua, ngi trung gian gp 22 | P a g e 23 trao i hng hoỏ v dch v Chớnh vỡ th tỡnh hỡnh kinh doanh hng hoỏ u c phn ỏnh trờn th trng Nhỡn vo th trng s thy c tc , mc tham gia vo th trng ca doanh nghip cng nh quy mụ ca sn xut kinh doanh - Th trng quyt nh li nhun ca doanh nghip Th trng iu tit, hng dn sn xut kinh doanh ca doanh nghip: Trong c ch th trng, vic quyt nh sn xut cỏi gỡ, nh th no, cho khụng phi doanh nghip t quyt nh theo ý mun ch quan ca mỡnh m phi nhu cu ca ngi tiờu dựng Vỡ mc ớch ca nh sn xut kinh doanh l thu li nhun thụng qua vic em bỏn, kinh doanh nhng sn phm, dch v m khỏch hng cn ch khụng phi kinh doanh cỏi m doanh nghip cú nờn h luụn c gng xỏc nh nhu cu ca khỏch hng qua cỏc yu t ca th trng nh cung, cu, giỏ cth trng luụn tn ti khỏch quan, cỏc doanh nghip mun t c thnh cụng u phi thớch ng cựng vi th trng t c mc tiờu cui cựng l thu li nhun Cú nhiu cỏch gia tng li nhun cho doanh nghip nh nõng giỏ iu kin bỏn khụng i nhng nhng cỏch ú rt khú thc hin nhiu sn phm cnh tranh trờn th trng Do ú mun gia tng li nhun thỡ cỏch tt nht l doanh nghip phi tiờu th c thờm nhiu hng hoỏ, ngha l phi m rng c th trng, thu hỳt c thờm nhiu khỏch hng mua v tiờu dựng sn phm ca doanh nghip Hot ng m rng th trng ca doanh nghip cú th thc hin theo hai hng: thõm nhp sõu hn vo th trng (m rng theo chiu sõu) hoc m rng v thõm nhp vo th trng mi (m rng theo chiu rng) - M rng th trng giỳp doanh nghip phỏt trin n nh, tng th phn nõng cao v th ca mỡnh trờn th trng nc v trờn th gii Trong nn kinh t th trng ngy nay, th trng nc, khu vc, v th gii cú nhiu bin ng nh hin nay, cỏc doanh nghip nc luụn phi ng u vi cỏc i th cnh tranh tm c nc cng nh trờn th gii Do vy, mun tn ti v phỏt trin thỡ cỏc doanh nghip phi khụng ngng cng c v phỏt trin th trng ca mỡnh Khi sn phm ca doanh nghip c nhiu ngi tiờu dựng la chn thỡ uy tớn ca doanh nghip s ngy cng tng v cng to thun li cho s phỏt trin doanh nghip 23 | P a g e 24 Chớnh vỡ vy, xu th hin ca doanh nghip l m rng th trng cỏc a phng nc v th trng quc t nht l thi k hi nhp kinh t th gii NH GI V TIấU CH TRONG VIC CUNG CP THễNG TIN V TH TRNG TIấU TH SN PHM/DCH V CA DOANH NGHIP CHO C QUAN QUN Lí V DOANH NGHIP Cỏc tiờu c kh sỏt phiu kho sỏt doanh nghip tnh Hng Yờn sau ng ký cho ta thy cỏi nhỡn tng quan v th trng tiờu th sn phm/dch v ca doanh nghip i vi cỏc doanh nghip tnh Hng Yờn, th trng tiờu th ch yu l ti a phng vi nhng sn phm tiờu dựng trc tip, cũn cỏc sn phm xut khu nc ngoi chim t l rt ớt Thụng qua phiu kho sỏt i vi doanh nghip, c quan qun lý nh nc cng hoch nh c chớnh sỏch h tr doanh nghip phỏt trin th trng tnh v th trng ngoi tnh nh hng xut khu th trng nc ngoi Tuy nhiờn, cỏc tiờu ny cn c th hn na v cú tớnh c trng cho cỏc loi hỡnh doanh nghip v cỏc ngnh ngh cú th ỏnh giỏ mt cỏch chớnh xỏc th phn th trng tiờu th ca doanh nghip t ú giỳp doanh nghip cú nhng quyt nh sn xut kinh doanh hp lý v c quan qun lý nh nc cú nhng chớnh sỏch phự hp h tr phỏt trin th trng cho doanh nghip KHUYN NGH Phỏt trin th trng l mt nhng yu t khụng th thiu c cỏc chin lc kinh doanh ca doanh nghip Chin lc phỏt trin th trng cú th xõy dng trờn c s kt qu phõn tớch c tin hnh ba mc : Th nht, phỏt hin nhng kh nng m doanh nghip cú th tn dng vi quy mụ hot ng hin ti (kh nng phỏt trin theo chiu sõu) Mc th hai, phỏt hin nhng kh nng hp nht vi nhng yu t khỏc ca h thng marketing (kh nng phỏt trin hp nht) Mc th ba, phỏt hin nhng kh nng ang m ngoi ngnh (nhng kh nng phỏt trin theo chiu rng) Phỏt trin theo chiu sõu: 24 | P a g e 25 Phỏt trin theo chiu sõu thớch hp trng hp doanh nghip cha tn dng ht nhng kh nng cú ca hng hoỏ v th trng hin ti ca mỡnh phỏt hin nhng kh nng phỏt trin theo chiu sõu ngi ta cú s dng mt phng phỏp rt tin li gi l mng li phỏt trin hng hoỏ v th trng Mng li ny bao gm ba loi hỡnh c bn ca kh nng phỏt trin sõu ú l: o Thõm nhp sõu vo th trng: l vic doanh nghip tỡm kim cỏch tng mc tiờu th nhng hng hoỏ hin cú ca mỡnh trờn nhng th trng hin cú o M rng th trng: l vic doanh nghip tỡm cỏch tng mc tiờu th bng cỏch anhng hng hoỏ hin cúca mỡnh vo nhng th trng mi o Ci tin hng hoỏ: L vic doanh nghip tỡm cỏchtng mc tiờu th bng cỏch to nhng hng hoỏ mi hay ó c ci tin cho nhng th trng hin cú Phỏt trin theo chiu rng: Phỏt trin theo chiu rng thớch hp nhng trng hp ngnh khụng to c cho cụng ty kh nng phỏt trin hn na hay nhng kh nng phỏt trin ngoi ngnh hp dn hn nhiu Phỏt trin theo chiu rng khụng cú ngha l doanh nghip cn nm ly mt kh nng bt k no ú nú xut hin Doanh nghip phi phỏt hin cho mỡnh nhng hng cho phộp dng kinh nghim ó c tớch lu ca mỡnh hay nhng hng h tr khc phc nhng nhc im hin cú ca mỡnh Cú ba loi hỡnh phỏt trin rng: o a dng hoỏ ng tõm: Tc l b sung nhng danh mc sn phm ca mỡnh nhng sn phm ging nh cỏc mt hng hin cú ca doanh nghip xột theo giỏc k thut hay marketing Thụng thng nhng mt hng ny s thu hỳt s chỳ ý ca nhng giai tng khỏch hng mi.Vớ d nh mt nh xut bn cú th m thờm ngnh xut bn sỏch bỡa mm v tn dng nhng u th ca mng li phỏt hnh cú sn ca mỡnh bỏn nhng loi sỏch ú cho nhng khỏch hng cú thu nhp cao 25 | P a g e 26 o a dng hoỏ ngang: Tc l b sung cho chng loi hng hoỏ ca mỡnh nhng mt hng hon ton khụng cú liờn quan gỡ n nhng mt hng hin ang sn xut, nhng cú th lm cho khỏch hng hin cú quan tõm hn o a dng hoỏ rng: Tc l b sung cho chng loi hng hoỏ ca mỡnh nhng mt hng khụng cú quan h gỡ vi cụng ngh m cụng ty ang s dng vi hng hoỏ v th trng hin cú 26 | P a g e ... dung báo cáo tập trung vào vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm, sản phẩm tiêu thụ hình thức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, thông qua số doanh nghiệp khảo sát NỘI DUNG KHẢO SÁT Thông... CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Thị trường tiêu thụ sản phâm/dịch vụ doanh nghiệp Thị trường tiêu thụ sản phẩm/ dịch vụ doanh nghiệp bao gồm: • Thị trường... Thông tin sản phẩm, thị trường tiêu thụ hình thức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng người quản lý đối tượng hữu quan ảnh hưởng đến định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà
- Xem thêm -

Xem thêm: 2014 CD 17 báo cáo tình hình thị trường, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp qua kết quả khảo sát , 2014 CD 17 báo cáo tình hình thị trường, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp qua kết quả khảo sát , 2014 CD 17 báo cáo tình hình thị trường, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp qua kết quả khảo sát , 1 Thị trường tiêu thụ sản phâm/dịch vụ của doanh nghiệp, 4 Mục đích tiêu thụ/sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, 5 Hình thức (kênh) tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay