2013 CD 11 lao động, việc làm, chính sách đối với người lao động và chỉ tiêu xác minh

25 116 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:23

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 11 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Hà Nội, tháng 10 năm 2013 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Lao động yếu tố đầu vào với yếu tố khác đóng vai trò định đến trình tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia Một mặt nguồn lực sản xuất thiếu hoạt động kinh tế Một mặt phận dân số ,là người hưởng thụ lợi ích trình phát triển Mọi quốc gia nhấn mạnh đến mục tiêu: “Phát triển người coi động lực phát triển” Nguồn lực người nguồn lưc quan trọng nhất, lâu bền phát triển quốc gia, Bởi lẽ “cho dù nguồn lực mà môi trường kinh tế, trị, xã hội, tâm lý dư luận thuận lợi cho người hoạt động không đạt phát triển mong muốn Chính vây cần phải cân đối bôi trơn bánh xe thị trường lao động Thị trường lao động hình thành, thị trường lớn nhât quan trọng hệ thống loại thị trường Nó có đặc điểm khác biệt so với loại thị trường khác Thị trường lao động không bị chi phối yếu tố cung cầu lao động mà chịu tác động mạnh mẽ sách Chính phủ điều tiết quan hệ cung cầu lao động thị trường lao động nhằm phục vụ mục tiêu kinh tế-xã hội tổng thể trình phát triển kinh tế xã hội nói chung Kết thị trường lao động, mức độ cân cung cầu lao động mà cụ thể mức độ tình trạng có việc làm, thất nghiệp, có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia Chính lao động việc làm vấn đề quan tâm xem xét hàng đầu để hoạch định phát triển kinh tế nhằm đạt kinh tế xã hội tăng trưởng kinh tế quốc gia Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, đặc biệt trình hội nhập nước ta nay, việc nghiên cứu “Xây dựng hệ thống tiêu quản lý lao động việc làm” giúp sâu tìm hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến lao động việc làm, từ đưa hệ thống tiêu quản lý, vận dụng vào thực tế, đề giải pháp thiết thực vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến lao động vào việc làm, từ bước đầu đề xuất hệ thống tiêu giúp quản lý vấn đề lao động việc làm nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hệ thống tiêu quản lý lao động việc làm 4 Đề tài thực phạm vi thời gian từ 2/2013 đến hết tháng 9/2013 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến lao động việc làm từ chuyên gia Sau sử dụng phương pháp thống kê để tập hợp hệ thống tiêu chí quản lý vấn đề lao động việc làm CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 1.1 Khái niệm lao động việc làm 1.1.1 Khái niệm lao động: Lao động hiểu hoạt động có mục đích người,thông qua hoạt đông người tác động vào tự nhiên cải biến chúng thành vật có ích nhằm đáp ứng hay môt số nhu cầu người Hoat động lao động có ba đặc trưng sau: Thứ nhất,về mặt tính chất, hoạt động lao động lao động phải có mục đích người • Thứ hai, mục đích, hoat động lao động phải tạo sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu đáng người • Thứ ba, xét mặt nội dung, hoat động lao động người phải tác động vào tự nhiên xã hội nằm tạo cải vật chất tinh thần phục vụ cho lợi ích người • 1.1.2 Khái niệm việc làm: Việc làm phạm trù dung để trạng thái phù hợp sức lao động điều kiện cần thiết để sử dụng sức lao động Sự phù hợp chi phí ban đầu sức lao động có ý nghĩa người có khả lao động , có nhu cầu làm việc có việc làm Nếu xét phương diện sử dụng hết thời gian lao động có việc làm việc làm đầy đủ, xem xét trường hợp sử dụng triệt để nguồn lực vốn, tư liệu sản xuất sức lao động ta có khái niệm việc làm hợp lý Điều 13 chương II “Việc làm” Bộ luật Lao Động, hoạt động coi có việc làm cần thỏa mãn điều kiện: Một là, hoạt động phải có ích taọ thu nhập cho người lao động cho thành viên gia đình • Hai là, hoạt động không bị pháp luật ngăn cấm • 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lao động việc làm Trên thị trường, lao động việc làm bị tác động nhiều yếu tố, yếu tố cung, cầu lao động yếu tố tác động chủ yếu đến tình hình lao động việc làm Cung lao động hiểu người có nhu cầu việc làm để tạo thu nhập (bao gồm người độ tuổi lao động độ tuổi lao động) Cầu lao động khả thuê mướn lao động thị trường lao động không gian thời gian định Những yếu tố ảnh hưởng đến cung – cầu lao động yếu tố ảnh hưởng đến tình hình lao động việc làm thị trường 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến cung lao động, việc làm Trên thị trường lao động, cung lao động chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác Ngoài việc chịu điều tiết thị trường lao động theo mối quan hệ cung cầu thị trường thông qua tiền lương, cung lao động chịu ảnh hưởng yếu tố khác dân số, kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế giáo dục… Trong yếu tố dân số; kinh tế - văn hóa – xã hội chủ yếu ảnh hưởng đến số lượng cấu cung lao động thông qua số lượng, cấu dân số độ tuổi lao động tỷ lệ tham gia lao động… Còn yếu tố khác có ảnh hưởng đến chất lượng cung lao động thị trường • Yếu tố dân số: Các biến đổi dân số sinh, tử, di cư có tác động đến quy mô, cấu tuổi – giới tính, phân bố theo không gian dân số độ tuổi lao động Trong đó, tỉ suất sinh tác động đến quy mô dân số độ tuổi lao động sau 15 năm, tỷ lệ tử vong di cư có tác động tức Tốc độ tăng giảm dân số có tác động làm tăng giảm dân số độ tuổi lao động Tuy nhiên, tất dân số độ tuổi lao động cung lao động Sẽ có phận người độ tuổi lao động khả lao động tàn tật học hành, nội trợ… nên không tham gia lao động Do mức tăng nguồn lao động không phụ thuộc vào tốc độ tăng dân số mà phụ thuộc vào thay đổi mức độ tham gia lao động dân số Di cư có tác động tứcthì đến cung lao động, đặc biệt khu vực thị trường lao động thành thị Bởi di cư chủ yếu người độ tuổi lao động hầu hết lý di cư để kiếm môi trường làm việc có điều kiện nên tỷ lệ tham gia lao động họ cao, chí cao người không di cư, làm tăng nguồn lực nơi chuyển đến cách tức • Yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa: Yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa tác động mạnh đến quy mô cấu lực lượng lao động thông qua mức độ tham gia lao động nhóm dân số Mức độ tham gia lao động trẻ em phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, giáo dục có sẵn, chi phí giáo dục, khả đóng góp lao động trẻ em vào thu nhập gia đình, sách quan điểm, thái độ phủ lao động trẻ em Sự tham gia lao động nhóm dân số tuổi lao động phụ thuộc: nguồn thu nhập thay đến tuổi già, thay đổi cấu kinh tế theo hướng đại hóa, sách hưu trí bắt buộc… Sự tham gia lao động nữ phụ thuộc vào yếu tố định Việc giảm mức sinh, phát triển kinh tế hộ gia đình, mức tiền lương cho lao động nữ tăng lên… làm tăng mức độ tham gia lao động phụ nữ • Yếu tố y tế giáo dục, đào tạo: Y tế giáo dục ảnh hưởng mạnh mẽ đến cung lao động.Về mặt số lượng, tác động đến dân số thông qua trình độ văn hóa người dân nói chung bà mẹ nói riêng Từ ảnh hưởng tới lượng cung lao động Y tế, với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có tác động mạnh mẽ tới sức khỏe người lao động Trong giáo dục đào tạo lại có ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe, trình độ học vấn trình độ chuyên môn, kĩ nghề nghiệp lực lượng lao động 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động, việc làm • Quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế Như ta biết, hàm sản xuất viết dạng: Q = f(K,L) Q sản lượng, K vốn, L lao động, f biểu thị công nghệ Do công nghệ vốn cố định tăng trưởng kinh tế làm tăng cầu lao động, việc làm Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế thường kéo theo thay đổi công nghệ, thay đổi thường làm tăng nhu cầu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tăng nhu cầu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật • Mức độ công nghiệp hóa Đảng Nhà nước ta xác định đường lối phát triển đất nước công nghiệp hóa, đại hóa Một khó khăn gặp phải làm để công nghiệp hóa có khả tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động lớn tăng lên nước ta Chúng ta cần lựa chọn “công nghệ với chi phí tối thiểu” để sử dụng lao động nhiều thay nhập áp dụng công nghệ với dung lượng lớn Chiến lược đặt thúc đẩy ngành công nghiệp nhỏ, truyền thống đại, thường có khả tạo việc làm nhiều hơn, khả thi vốn lựa chọn công nghệ • Yếu tố giá Đây yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến việc làm Như biết, mối quan hệ giá cầu lao động biểu sau: p*Q = W*L + r*K (trong đó: p mức giá cả, Q sản lượng đầu ra, W mức tiền công, r lãi suất vốn) Giá yếu tố quan trọng việc lựa chọn phương thức sản xuất, tác động đến tỷ trọng lao động vốn Trên phương diện vĩ mô thúc đẩy công nghệ đắt tiền, không thích hợp, ảnh hưởng không tốt đến việc làm, sử dụng vốn hiệu Mặt khác điều tiết tiền lương, tiền công không tốt làm biến dạng giá Chẳng hạn tăng tiền lương khu vực quản lý nhà nước hành nghiệp mà giữ nguyên biên chế làm tăng tiền lương khu vực khác • Yếu tố phân phối thu nhập hình thức tiêu dùng: Nếu hình thức tiêu dùng để có nhu cầu lớn hàng hóa nước dịch vụ tạo phương pháp sản xuất cần nhiều lao động tăng nhu cầu tiêu dùng, kết làm tăng nhu cầu lao động Nếu nhu cầu tiêu dùng hướng tới sản phẩm nhập ngoại, sản xuất phương pháp công nghệ cần nhiều vốn dẫn đến làm giảm nhu cầu lao động Như vậy, hình thức tiêu dùng tác động quan trọng đến nhu cầu lao động Mặt khác, nhu cầu tiêu dùng lại chịu tác động nhiều yếu tố khác, có loại hình phân phối thu nhập xã hội Các gia đình có thu nhập trung bình cao thường có xu hướng tiêu dùng thiên hàng hóa nhập ngoại Đối với gia đình nghèo có thu nhập thấp tăng mức tiêu dùng nên thường tiêu dùng hàng hóa địa phương, khuyến khích sản xuất phát triển, tăng cầu lao động, mở rộng thêm việc làm • Tiết kiệm tạo vốn: Nhìn chung, nhân công nước ta có khả “hấp thụ vốn” thấp so với công nhân nước phát triển Nếu tăng sản lượng thông qua tăng suất lao động tạo việc làm thu nhập cao hơn, số lợi ích thu đến với người lao động người tiêu dùng làm cho giá ổn định Vấn đề có đủ vốn cho sức lao động dôi dư số lao động tăng lên Các nhà kinh tế vấn đề trung tâm học thuyết phát triển kinh tế tiết kiệm (tích lũy) cộng đồng Cần tiết kiệm hợp lý cho tỉ lệ tăng việc làm định Do nước ta trình độ phát triển thấp, lực lượng lao động tăng nhanh nên cần phải có mức tích lũy cao Rõ ràng tồn nghịch lý nước nghèo cần nhiều vốn lại không có, đầu tư nước vay nợ cần thiết để tạo vốn nợ tồn đọng khả trả làm cản trở chiến lược nước ta • Chính sách khuyến khích tự tạo việc làm: Đây yếu tố quan trọng với đặc điểm thị trường lao động nước ta Đảng Nhà nước khuyến khích phát triển thành phần kinh tế, có kinh tế tư nhân Điều đòi hỏi thể chế ổn định Tất nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ đòi hỏi ổn định để hoạch định xúc tiến dự án đầu tư Sự ổn định đòi hỏi phương diện: Hệ thống luật điều tiết hoạt động kinh tế tư nhân không thay đổi thường xuyên, trừ hành vi tháo gỡ vướng mắc hành vi nâng cao hiệu hoạt động thị trường • Về tổng thể kinh tế phải ổn định để đảm bảo không lạm phát Mất ổn định kinh tế làm giảm tốc độ tăng trưởng, cản trở tự tạo • việc làm, cải thiện tiền công Trên giác độ tỷ trọng công nhân tự tạo việc làm tăng lên thời kỳ suy thoái việc làm, tiền công khu vực bị cắt giảm Tự tạo việc làm ý nghĩa không làm tăng sản lượng nâng cao mức sống 1.3 Quản lý lao động việc làm Quản lý lao động hoạt động quản lý lao động người tổ chức định chủ thể quản trị tác động lên khách thể bị quản trị nhằm mục đích tạo lợi ích chung tổ chức Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp đặt cạnh tranh liệt Vì để tồn phát triển doanh nghiệp phải thường xuyên tìm cách nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trong công việc phải quan tâm hàng đầu quản trị lao động Những việc làm khác trở nên vô nghĩa công tác quản lý lao động không ý mức không thường xuyên củng cố Thậm chí hiệu quả, thực chiến lược hoạt động không đôi với việc hoàn thiện cải tiến công tác quản lý lao động Một doanh nghiệp dù có điều kiện thuận lợi kinh doanh, có đầy đủ điều kiện vật chất kĩ thuật để kinh doanh có lãi, đội ngũ công nhân viên đủ mạnh khoa học quản lý không áp dụng cách có hiệu doanh nghiệp không tồn phát triển Ngược lại doanh nghiệp có nguy sa sút, yếu để khôi phục hoạt động nó, cán lãnh đạo phải xếp, bố trí lại đội ngũ lao động doanh nghiệp, sa thải nhân viên yếu kém, thay đổi chỗ tuyển nhân viên nhằm đáp ứng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phù hợp với khả làm việc người Ngày với tiến khoa học kỹ thuật chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường làm cho mối quan hệ người trở nên phức tạp Nhiệm vụ quản lý lao động điều hành xác trọn vẹn mối quan hệ sản xuất tiến hành nhịp nhàng, liên tục đem lại hiệu cao Vì vai trò quản lý lao động doanh nghiệp quan trọng Bởi lẽ quản lý lao động phận thiếu quản trị sản xuất kinh doanh, nhằm củng cố trì đầy đủ số lượng chất lượng người làm việc cần thiết cho tổ chức để đạt mục tiêu đề ra, tìm kiếm phát triển hình thức, phương pháp tốt để người đóng nhiều sức lực cho mục tiêu tổ chức đồng thời tạo hội để phát triển không ngừng thân người Sử dụng có hiệu nguồn lực người mục tiêu quản lý lao động Quản lý lao động có vai trò quan trọng phát triển toàn kinh tế đất nước Quản lý lao động hiệu giúp giải vấn đề việc làm cho người lao động, tránh gây tình trạng thừa, thiếu lao động xã hội Việc quản lý vấn đề lao động, việc làm không góp phần ổn định sống người 10 dân mà tạo tiền đề cho ổn định đất nước, góp phần thúc đẩy nâng cao mức sống cải thiện kinh tế 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Thực trạng nguồn lao động Vấn đề nguồn lao động (nhân lực) thực chất vấn đề người Xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam tức xây dựng người Việt Nam có đủ tầm vóc, tố chất, tiêu chuẩn, tài đức, đủ sức đảm đương công việc giao Tổ chức Y tế giới (WHO) công bố dân số Việt Nam tính đến hết 10/2012 đạt xấp xỉ 87 triệu người, xếp thứ 13 giới dân số Theo tính toán Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, đến kỷ XXI, dân số Việt Nam đạt ngưỡng 100 triệu người Ngân hàng giới (WB) đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2012 đạt 3,79 điểm (thang điểm 10), xếp thứ 11 số 12 nước châu Á tham gia xếp hạng Chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2012 đạt 3,39/10 điểm lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam xếp thứ 73/133 nước xếp hạng Tuổi thọ trung bình người Việt Nam tạm tính đến hết năm 2012 75 Nguồn nhân lực từ nông dân: Nông dân Việt Nam chiếm khoảng 61 triệu 433 nghìn người, khoảng 73% dân số nước Cả nước có khoảng 113.700 trang trại, 7.240 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; có 217 làng nghề, 40% sản phẩm từ ngành, nghề nông dân xuất đến 100 nước Như vậy, so với trước đây, nông thôn nước ta có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, nguồn nhân lực nông dân nước ta chưa khai thác, chưa tổ chức đầy đủ Người nông dân chẳng có dạy nghề trồng lúa Họ tự làm Đến lượt cháu họ tự làm Có người nói rằng, nghề trồng lúa nghề dễ nhất, không cần phải hướng dẫn làm Ở nước phát triển, họ không nghĩ Mọi người dân làng hướng dẫn tỷ mỷ nghề trồng lúa trước lội xuống ruộng Hiện có từ 80 đến 90% lao động nông, lâm, ngư nghiệp cán quản lý nông thôn chưa đào tạo Điều phản ánh chất lượng nguồn nhân lực nông dân yếu Sự yếu dẫn đến tình trạng sản xuất nông nghiệp nước ta tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún, sản xuất theo kiểu truyền thống, hiệu sản xuất thấp Việc liên kết "bốn nhà" (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) hình thức Tình trạng đất nông nghiệp ngày thu hẹp, làm cho phận lao động nông thôn dôi ra, việc làm Từ năm 2000 đến năm 2007, năm nhà nước thu hồi khoảng 72 nghìn đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị 12 Chính nguồn nhân lực nông thôn chưa khai thác, đào tạo, phận nhân dân nông thôn việc làm khu công nghiệp, công trường Tình trạng doanh nghiệp thiếu nghiêm trọng thợ có tay nghề cao, đó, lực lượng lao động nông thôn lại dư thừa nhiều; chất lượng lao động thấp Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khâu tổ chức lao động quy hoạch lao động nông thôn chưa tốt Chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa đồng bộ, chưa mang tính khuyến khích tính cạnh tranh Nguồn nhân lực từ công nhân: Về số lượng giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng 10 triệu người (kể khoảng 500 nghìn công nhân làm việc nước ngoại, 40 nước vùng lãnh thổ với 30 nhóm ngành nghề nước triệu hộ lao động kinh doanh cá thể) Số công nhân có trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam có khoảng 150 nghìn người Nhìn chung, công nhân có tay nghề cao chiếm tỷ lệ thấp so với đội ngũ công nhân nói chung Cả nước, tính đến năm 2007, có 262 trường dạy nghề, 599 trung tâm dạy nghề Trường trung cấp công nghiệp đến năm 2008 275 Theo số liệu thống kê được, tính đến cuối năm 2010, nước có 123 trường cao đẳng dạy nghề, 303 trường trung cấp nghề; 810 trung tâm dạy nghề; 1.000 sở khác có tham gia dạy nghề Dạy nghề trình độ trung cấp từ 75,6 nghìn tăng lên 360 nghìn người; có khoảng 600 nghề có nhu cầu đào tạo Đến cuối năm 2010, nước có 123 trường cao đẳng dạy nghề; 303 trường trung cấp nghề; 810 trung tâm dạy nghề, 1.000 sở khác có tham gia dạy nghề Dạy nghề trình độ trung cấp từ 75,6 nghìn tăng lên 360 nghìn người Trong ngành nghề công nhân, tỷ lệ công nhân khí công nhân làm việc nhà máy, xí nghiệp công nghiệp nặng thấp, khoảng 20% tổng số công nhân nước, đó, công nhân ngành công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm lại chiếm tỷ lệ cao, khoảng 40%.Vì đồng lương thấp, công nhân sống trọn đời với nghề, mà phải kiêm thêm nghề phụ khác làm xe ôm buổi tối ngày nghỉ, làm nghề thủ công, buôn bán thêm, dẫn đến tình trạng nhiều người vừa công nhân, vừa công nhân.Nhìn chung, qua 25 năm đổi mới, với trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, giai cấp công nhân nước ta có chuyển biến tích cực, tăng nhanh số lượng, đa dạng cấu, chất lượng nâng lên bước Trong trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, việc làm đời sống giai cấp công nhân ngày cải thiện Bên cạnh đó, phát triển giai cấp công nhân chưa đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, kỹ nghề nghiệp; thiếu nhiều chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp kỷ luật lao động nhiều hạn chế; phần lớn công nhân xuất thân từ nông dân, chưa đào tạo có hệ thống Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trình phát triển kinh tế - xã hội trình đổi mở giai đoạn lịch sử phát triển giai cấp công nhân Việt Nam Bên cạnh đó, hạn chế, yếu phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng không 13 nhỏ đến việc làm, đời sống, tâm tư, tình cảm công nhân; sách giai cấp công nhân ban hành, chưa sát hợp với tình hình thực tế giai cấp công nhân Trong doanh nghiệp người sử dụng lao động, không trường hợp vi phạm sách công nhân người lao động Nguồn nhân lực từ trí thức, công chức, viên chức: Nếu tính sinh viên đại học cao đẳng trở lên xem trí thức, đội ngũ trí thức Việt Nam năm gần tăng nhanh Riêng sinh viên đại học cao đẳng phát triển nhanh: năm 2000, nước có 899,5 nghìn người; năm 2002: 1.020,7 nghìn người; năm 2003: 1.131 nghìn người; năm 2004: 1.319,8 nghìn người Năm 2005: 1,387,1 nghìn người; năm 2006 (mới tính sơ bộ: prel): 1,666, nghìn người,… Cả nước có khoảng 14 nghìn tiến sĩ tiến sĩ khoa học; 1.131 giáo sư; 5.253 phó giáo sư; 16 nghìn người có trình độ thạc sĩ; 30 nghìn cán hoạt động khoa học công nghệ; 52.129 giảng viên đại học, cao đẳng, có 49% số 47.700 có trình độ thạc sĩ trở lên, gần 14 nghìn giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 11.200 giáo viên dạy nghề 925 nghìn giáo viên hệ phổ thông; gần 9.000 tiến sĩ điều tra, có khoảng 70% giữ chức vụ quản lý 30% thực làm chuyên môn Đội ngũ trí thức Việt Nam nước ngoài, có khoảng 300 nghìn người tổng số gần triệu Việt kiều, có khoảng 200 giáo sư, tiến sĩ giảng dạy số trường đại học giới.Số trường đại học tăng nhanh Tính đến đầu năm 2007, Việt Nam có 143 trường đại học, đại học, học viện2; 178 trường cao đẳng; 285 trường trung cấp chuyên nghiệp 1.691 sở đào tạo nghề Cả nước có 74 trường khối trung học phổ thông chuyên với tổng số 47,5 nghìn học sinh 63/64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trường đại học chuyên Tỷ lệ học sinh trung học phổ thông chuyên so với tổng dân số nước đạt 0,05%, chiếm thấp so với giới.Các sở giáo dục công lập ngày phát triển Vào năm học 2007-2008, nước có gần nghìn sở giáo dục mầm non, 95 trường tiểu học, 33 trường trung học sở, 651 trường trung học phổ thông, 308 sở dạy nghề, 72 trường trung cấp chuyên nghiệp 64 trường cao đẳng, đại học sở giáo dục công lập Số học sinh, sinh viên học sở giáo dục công lập ngày tăng Năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh, sinh viên công lập 15,6% (năm 2000 11,8%), đó, tỷ lệ học sinh phổ thông 9%, học sinh trung cấp chuyên nghiệp 18,2%, học nghề 31,2%, sinh viên cao đẳng, đại học 11,8%.Cả nước có 1.568/3.645 học sinh đọat giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2007-2008.Đầu năm 2008, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam trình lên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự án đào tạo 20 nghìn tiến sĩ giai đoạn 2007-2020 nước nước.Nhà nước dành khoản ngân sách chi cho giáo dục đào tạo 76.200 tỷ đồng, chiếm 20% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 14,1% so với thực năm 2007.Bên cạnh nguồn nhân lực trí thức đây, nguồn nhân lực công chức, viên chức (cũng xuất thân từ trí thức) công tác ngành đất nước tăng nhanh:Tổng số công chức, viên chức toàn ngành xuất gần nghìn người làm việc 14 54 nhà xuất nước (trung ương 42, địa phương 12).Tổng số nhà báo nước 14 nghìn phóng viên chuyên nghiệp hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, nghệ sĩ, nhân viên làm việc quan báo chí hàng chục nghìn người khác cộng tác viên, nhân viên, lao động tham gia công đoạn in ấn, tiếp thị quảng cáo, phát hành, làm việc 687 quan báo chí, 800 báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình.Đội ngũ công chức, viên chức ngành thuế Việt Nam có gần 39 nghìn người; ngành hải quan Việt Nam 7.800 người, ngành kho bạc 13.536 người.Tính đến tháng 6-2005, đội ngũ cán nghiên cứu, hoạch định sách pháp luật quan trung ương 824 người, có 43 tiến sĩ luật (chiếm 5,22%), 35 tiến sĩ khác (chiếm 4,25%), 89 thạc sĩ luật (chiếm 10,08%), 43 thạc sĩ khác (chiếm 5,22%), 459 đại học luật (chiếm 55,70%), 223 đại học khác (chiếm 27,06%), 64 người có vừa chuyên môn luật, vừa chuyên môn khác (chiếm 7,77%),… Cả nước có 4.000 luật sư (tính luật sư 24 nghìn người dân) Trí thức, công chức, viên chức ngành nghề khác quan trung ương địa phương tăng nhanh.Tổng nhân lực hội, liên hiệp hội, viện, trung tâm (NGO) có 52,893 người Bên cạnh tăng nhanh từ nguồn nhân lực trí thức, công chức, viên chức dẫn đây, thấy rằng, Việt Nam nay, chất lượng nguồn nhân lực từ trí thức, công chức, viên chức yếu bất cập Đa số công chức, viên chức làm việc quan công quyền chưa hội đủ tiêu chuẩn công chức, viên chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc Có 63% tổng số sinh viên tốt nghiệp trường chưa có việc làm; không đơn vị nhận người vào làm, phải 1-2 năm đào tạo lại Trong số 37% sinh viên có việc làm, không đáp ứng công việc Bằng cấp đào tạo Việt Nam chưa thị trường lao động quốc tế thừa nhận Năm 2007, số sinh viên tốt nghiệp đại học 161.411 người Theo ước tính, đại học, người dân bỏ 40 triệu đồng, nhà nước đầu tư khoảng 30 triệu đồng Như vậy, với tỷ lệ 63% số sinh viên trường chưa có việc làm, cho thấy kinh phí đầu tư sinh viên thất nghiệp (161.411 sinh viên x 63% x 70 triệu), thất thoát 7.117 tỷ đồng (trong đó, 4.067 tỷ đồng dân 3.050 tỷ đồng nhà nước) Việt Nam có khoảng 2,6 triệu người có trình độ đại học trở lên Con số nói tương đương với 2,6 triệu trí thức nước nhà Nói tóm lại, nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức (trong có công chức, viên chức) Việt Nam, nhìn chung, nhiều bất cập Sự bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội Trong năm đổi mới, kinh tế đất nước có tăng từ 7,5 đến 8%, so với kinh tế giới xa Theo báo cáo Ngân hàng giới (WB) tập đoàn tài quốc tế (IFC), công bố ngày 26-9-2007, kinh tế Việt Nam xếp thứ 91/178 nước khảo sát 15 Có thể rút điểm thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam: Nguồn nhân lực Việt Nam dồi dào, chưa quan tâm mức, chưa quy hoạch, chưa khai thác, chưa nâng cấp, đào tạo chưa đến nơi đến chốn, nhiều người chưa đào tạo • Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn lượng chất • Sự kết hợp, bổ sung, đan xen nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức,… chưa tốt, chia cắt, thiếu cộng lực để thực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước • Có thể đánh giá tổng quát nhân lực Việt Nam số lượng đông, chất lượng không đông, thể tay nghề thấp, chưa có tác phong công nghiệp, chưa có tổng công trình sư, kỹ sư, nhà khoa học thật giỏi; chưa có chuyên gia giỏi; chưa có nhà tư vấn, nhà tham mưu giỏi; chưa có nhà thuyết trình giỏi; chưa có nhà lãnh đạo, nhà quản lý giỏi Báo chí nước bình luận người Việt Nam thông minh, nhanh nhạy việc nắm bắt tiếp thu Tiếc rằng, lại chưa khai thác đầy đủ, đào tạo chưa bản, điều ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội Việt Nam [1] 2.2 Vấn đề việc làm Năm 2012, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải phá sản thu hẹp sản xuất (năm 2012 cả nước có khoảng 55.000 doanh nghiệp bị giải thể, phá sản), người lao động bị việc làm thiếu việc làm tăng, Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản nhiều song chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ (trung bình khoảng 2,5 lao động/doanh nghiệp), nên số lao động bị tác động doanh nghiệp phá sản, giải thể không nhiều, chưa kể đến số lượng doanh nghiệp đăng ký chưa vào hoạt động tự động giải thể chiếm tỷ lệ lớn Ngoài ra, ở nước ta hiện tại nhiều doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất nhất là các doanh nghiệp các khu công nghiệp, khu chế xuất khu vực phía nam tại Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn ở mức cao, chủ yếu là lao động phổ thông nên bị mất việc làm người lao động có thể dể dàng tìm được công việc phù hợp tại các doanh nghiệp khác Hơn nữa, với việc các doanh nghiệp được thành lập mới năm 2012 (tính đến ngày 30/11/2012, nước có 65.091 doanh nghiệp thành lập mới) cũng góp phần thu hút thêm số lượng đáng kể lao động vào làm việc Do đó, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2012 chỉ đạt ở mức thấp 5,03% số lao động được giải quyết việc làm thông qua các Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2012 vẫn đạt tương đối cao, khoảng 1,3 triệu lượt lao động 16 Bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề giải quyết việc làm vẫn là một vấn đề bức xúc, còn nhiều hạn chế như:chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững việc làm hiệu quả tạo việc làm còn thấp, khả tạo việc làm kinh tế chưa cao, chuyển dịch cấu lao động chậm, lao động chủ yếu làm việc nông nghiệp (47,5%), lao động ở khu vực nông thôn chiếm chủ yếu (khoảng 69,4%), chất lượng lao động, suất lao động nhiều hạn chế (năng suất lao động Việt Nam đạt khoảng 61,4% mức bình quân ASEAN, 12% so với Singapo, 14% Hàn Quốc, 22% Malaysia 45% Trung Quốc) Trong giai đoạn tới, toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu khách quan chi phối phát triển kinh tế - xã hội quốc gia quan hệ quốc tế, sau khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, giới bước vào giai đoạn phát triển với việc tái cấu trúc điều chỉnh kinh tế với phát triển kinh tế tri thức, sử dụng nhiều lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao…Trong bối cảnh đó, Việt Nam đối mặt với thách thức hỗ trợ phát triển thị trường lao động việc cân tạo việc làm phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, khó khăn, tồn giai đoạn trước với thách thức lĩnh vực việc làm.[2] 17 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 3.1 Thiết kế nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu nội dung nghiên cứu xác định, tác giả tiến hành thiết kế nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu vấn đề lao động – việc làm; xác định tầm quan trọng yếu tố tác động đến việc quản lý lao động – việc làm; xây dựng thang đo, từ đưa hệ thống tiêu quản lý lao động việc làm Phương pháp chuyên gia vận dụng để thu thập ý kiến tiêu dùng việc quản lý lao động việc làm Dữ liệu thu thập tổng hợp, xử lý; từ đề xuất tiêu chí vể quản lý lao động – việc làm 3.2 Mô hình nghiên cứu Dựa việc trình bày yếu tố tác động đến lao động việc làm với việc tham khảo, xin ý kiến chuyên gia, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu hệ thống tiêu quản lý lao động – việc làm gồm nhân tố: số lượng lao động, chất lượng lao động chất lượng việc làm • Chất lượng nguồn lao động (nguồn nhân lực) trạng thái định nguồn nhân lực, thể mối quan hệ yếu tố cấu thành nên chất bên nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế đời sống người dân xã hội định Chất lượng nguồn nhân lực thể thông qua hệ thống tiêu, có tiêu chủ yếu sau: o Chỉ tiêu biểu hiên trạng thái sức khỏe nguồn nhân lực: Sức khỏe trạng thái thoải mái thể chất tinh thần người, biểu thông qua nhiều chuẩn mực đo lường chiều cao, cân nặng, giác quan nội khoa, ngoại khoa…ngoài người ta sử dụng tiêu tỷ lệ sinh – tử, tỷ lệ tử vong trẻ em, tỷ lệ thấp cân trẻ sơ sinh, tuổi thọ trung bình, cấu giới, cấu tuổi, mức GDP/đầu người… o Chỉ tiêu biểu trình độ văn hóa nguồn nhân lực: Chỉ tiêu đo lường thông qua tiêu số lượng tỷ lệ biết chữ, số lượng tỷ lệ người qua cấp học tiểu học, phổ thông sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, đại học… Đây tiêu quan trọng phản ánh chất lượng nguồn nhân lực có tác động mạnh mẽ tới trình phát triển kinh tế xã hội 18 Trình độ văn hóa cao tạo khả tiếp thu vận dụng cách nhanh chóng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn o Chỉ tiêu biểu trình độ chuyên môn kỹ thuật nguồn nhân lực: Trình độ chuyên môn kỹ thuật trạng thái hiểu biết, khả thực hành chuyên môn nghề nghiệp Có thể phân làm hai loại: lao động qua đào tạo lao động chưa qua đào tạo Về cấu lao động đào tạo có: cấp đào tạo (sơ cấp, trung cấp, cao cấp), công nhân kỹ thuật cán chuyên môn, trình độ đào tạo (cơ cấu bậc thợ, cấu ngành nghề…) Thông qua tiêu trình độ chuyên môn kỹ thuật nguồn nhân lực cho thấy lực sản xuất người ngành, quốc gia, khả sử dụng khoa học đại vào sản xuất • Số lượng lao động: nguồn nhân lực đo thông qua tiêu quy mô tốc độ tăng dân số Quy mô tốc độ tăng dân số lớn quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực lớn ngược lại Tuy nhiên tác động phải sau khoảng thời gian định có biểu rõ người phải phát triển đến mức độ định trở thành người có sức lao động, có khả lao động • Chất lượng việc làm: đo lường thông qua tiêu thời hạn làm việc loại công việc người lao động làm Thời hạn việc làm phản ánh tình trạng công việc người lao động, thời hạn tạm thời người lao động có khả gặp khó khăn công việc tương lai, nghĩa không đảm bảo chất lượng việc làm Loại công việc phản ánh giá trị mà người lao động nhận sau khoảng thời gian làm việc Các công việc đem lại thu nhập cao giám đốc, bác sĩ, luật sư,… thể việc làm có chất lượng cao Tỉ lệ việc làm có thu nhập cao tăng lên chứng tỏ chất lượng công việc với người lao động cải thiện Mô hình nghiên cứu cụ thể thể hình đây: Số lượng lao động: - Quy mô dân số Tốc độ tăng dân số Chất lượng lao động: - Sức khỏe - Trình độ văn hóa - Trình độ chuyên môn kỹ thuật Chất lượng việc làm: - Thời hạn làm việc - Loại công việc 19 Quản lý lao động việc làm 3.3 Thiết kế thang đo Thang đo hệ thống tiêu quản lý lao động việc làm thiết kế theo tiêu chí để đo lường chất lượng lao động, số lượng lao động chất lượng việc làm Sau tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực quản lý lao động, nhà quản lý lao động – việc làm, hệ thống tiêu chí quản lý lao động – việc làm đề xuất đây: Tiêu chí Sức Tỷ lệ sinh/tử Theo quý khỏe Tỷ lệ trẻ em tử Theo quý vong Tuổi thọ trung bình (năm) Cơ cấu giới tính Nam Cơ cấu tuổi GDP/người Trình độ Tỷ lệ biết chữ văn hóa Tỷ lệ người qua Tiểu THCS cấp học Phân loại Theo năm Theo năm Nữ THPT Trình độ chuyên môn kỹ CN kỹ Chứng Sơ cấp thuật thuật từ – không nghề 12 có ngắn tháng chứng hạn nghề tháng Quy mô dân số (người) Theo quý Tốc độ tăng dân số Theo quý Thời hạn làm việc (người) Không xác Đủ 12 định tháng đến 36 tháng Cao đẳng Đại học Trung cấp Cao đằng Theo năm Theo năm Đủ Dưới tháng tháng đến 12 tháng Tiêu chí loại công việc (tính theo người) Nhà lãnh đạo quan Đảng Cộng sản Việt nam cấp Trung ương Nhà lãnh đạo quan Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tỉnh Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cấp huyện Sau đại học ĐH trở lên 20 Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cấp xã Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam doanh nghiệp tổ chức nghiệp Nhà lãnh đạo Quốc hội (chuyên trách) Văn phòng Chủ tịch nước Nhà lãnh đạo Chính phủ Nhà lãnh đạo Bộ, ngành tương đương thuộc Chính phủ Nhà lãnh đạo Tổng cục thuộc Bộ Nhà lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát nhân dân địa phương Tòa án khác (trừ Tòa án quân sự) luật định Nhà lãnh đạo Hội đồng nhân dân (chuyên trách) Ủy ban nhân dân (kể quan chuyên môn) Khối đoàn thể (trừ Liên đoàn Lao động) (chuyên trách) Liên đoàn Lao động (chuyên trách) Tổ chức nghiệp chủ (chuyên trách) Tổ chức nhân đạo quyền lợi đặc thù khác (chuyên trách) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học lớn Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sản xuất triển khai thuộc quan Tập đoàn, Tổng công ty, trường đại học lớn tương đương Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị quản lý thuộc quan Liên hiệp, Tổng công ty, trường đại học lớn tương đương Giám đốc, Phó Giám đốc công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường nhỏ Nhà chuyên môn khoa học trái đất vật lý Nhà toán học, nhà thống kê Nhà chuyên môn khoa học sống Nhà chuyên môn kỹ thuật (trừ kỹ thuật điện) Kỹ sư kỹ thuật điện Kiến trúc sư, nhà lập quy hoạch, kiểm soát viên nhà thiết kế Bác sỹ y khoa Y tá hộ sinh Nhà chuyên môn thuốc cổ truyền thuốc bổ trợ Bác sỹ phụ tá Bác sỹ thú y Nhà chuyên môn sức khỏe khác 21 Giáo viên cao đẳng, đại học cao học Giáo viên dạy nghề Giáo viên trung học Giáo viên tiểu học mầm non Nhà chuyên môn giáo dục khác chưa phân loại Nhà chuyên môn tài Nhà chuyên môn quản trị Nhà chuyên môn bán hàng, marketing quan hệ công chúng Nhà chuyên môn điều tiết Chính phủ Nhà chuyên môn phân tích phát triển phần mềm ứng dụng Nhà chuyên môn sở liệu mạng Nhà chuyên môn luật Thủ thư, chuyên viên lưu trữ văn thư người quản lý Nhà chuyên môn xã hội tôn giáo Nhà văn, nhà báo nhà ngôn ngữ học Nghệ sỹ sáng tạo trình diễn Kỹ thuật viên khoa học vật lý kỹ thuật Giám sát viên khai thác mỏ, chế biến xây dựng Kỹ thuật viên kiểm soát, vận hành điều khiển quy trình Kỹ thuật viên khoa học đời sống kỹ thuật viên hỗ trợ liên quan Kỹ thuật viên kiểm soát viên tàu thuỷ phương tiện bay Kỹ thuật viên y tế dược Y tá, kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân hộ sinh Kỹ thuật viên y học cổ truyền bổ trợ Kỹ thuật viên thú y phụ tá Kỹ thuật viên sức khỏe khác Nhà chuyên môn toán ứng dụng tài Nhà đại lý môi giới bán hàng mua, bán Nhân viên/đại lý dịch vụ kinh doanh Thư ký hành nhân viên chuyên môn khác Nhà chuyên môn điều tiết Chính phủ Nhà chuyên môn luật pháp, xã hội tôn giáo Người làm lĩnh vực thể thao tập luyện Nhà chuyên môn mỹ thuật, văn hóa nấu ăn Kỹ thuật viên hỗ trợ người sử dụng vận hành công nghệ thông tin truyền thông 22 Kỹ thuật viên viễn thông truyền hình Giáo viên tiểu học Giáo viên mầm non Giáo viên dạy đối tượng bị khuyết tật Giáo viên khác Nhân viên tổng hợp Thư ký (tổng hợp) Nhân viên làm công việc bàn giấy Nhân viên thu ngân, thu tiền nghề liên quan Nhân viên thông tin khách hàng Nhân viên làm công việc liên quan đến số liệu Nhân viên ghi chép nguyên vật liệu phương tiện Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác Nhân viên hướng dẫn, tổ chức khách du lịch Nhân viên đầu bếp Người bồi bàn, người phục vụ quầy rượu Thợ làm đầu, nhân viên làm đẹp Người giám sát tòa nhà, quản gia Nhân viên dịch vụ cá nhân khác Người bán hàng đường phố chợ Nhân viên bán hàng cửa hàng Thủ quỹ nhân viên thu tiền bán vé Nhân viên bán hàng khác Nhân viên chăm sóc trẻ em người phụ tá cho giáo viên Hộ lý nhân viên chăm sóc cá nhân dịch vụ sức khỏe Nhân viên dịch vụ bảo vệ Lao động trồng trọt làm vườn thị trường Lao động chăn nuôi động vật Lao động trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp Lao động lâm nghiệp lĩnh vực có liên quan Lao động thủy sản, săn bắn Lao động trồng trọt tự cung tự cấp Lao động chăn nuôi gia súc tự cung tự cấp Nuôi trồng chăn nuôi tự cung tự cấp hỗn hợp Lao động đánh cá, săn bắn, đánh bẫy thu hái tự cung tự cấp 23 Thợ xây dựng khung nhà lao động có liên quan Thợ hoàn thiện thợ có liên quan Thợ sơn, người lau dọn tòa nhà lao động có liên quan Thợ dát kim loại, thợ đúc thợ hàn thợ có liên quan Thợ rèn, thợ chế tạo dụng cụ thợ có liên quan Thợ khí sửa chữa máy móc Thợ thủ công Thợ liên quan đến in Thợ lắp đặt sửa chữa thiết bị điện Thợ lắp đặt thợ sửa chữa điện tử viễn thông Thợ chế biến thực phẩm thợ khác có liên quan Thợ xử lý gỗ, thợ sản xuất đồ gỗ thợ có liên quan Thợ may mặc thợ có liên quan Thợ thủ công khác thợ có liên quan Thợ vận hành thiết bị xử lý mỏ khoáng Thợ vận hành thiết bị xử lý hoàn thiện kim loại Thợ vận hành máy móc, thiết bị sản xuất hóa học sản xuất sản phẩm phim ảnh Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm giấy, nhựa cao su Thợ vận hành máy sản xuất nguyên liệu dệt, da lông thú da thuộc Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm thợ có liên quan Thợ vận hành thiết bị chế biến gỗ chế tạo giấy Thợ vận hành máy móc thiết bị khác Thợ lắp ráp Lái phương tiện vận chuyển đường ray công nhân có liên quan Lái xe khách, xe tải xe máy Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng xe buýt Thợ vận hành thiết bị chuyển động Thủy thủ tàu thợ có liên quan Người quét dọn giúp việc gia đình, khách sạn văn phòng Thợ lau chùi xe cộ, cửa sổ, giặt người làm công việc dọn dẹp tay khác Lao động giản đơn nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Lao động khai thác mỏ xây dựng Lao động công nghiệp Lao động giao thông vận tải kho hàng 24 Người phụ giúp chuẩn bị thực phẩm Lao động đường phố lao động có liên quan Người bán hàng vặt đường phố (trừ đồ ăn) Người thu dọn vật thải Lao động giản đơn khác Sĩ quan Người sĩ quan Lực lượng quân đội khác KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu tìm hiểu lao động việc làm, đề tài trình bày khung lý thuyết lao động – việc làm nêu yếu tố ảnh hưởng đến lao động – việc làm Đề tài trình bày thực trạng tình hình lao động thực trạng vấn đề việc làm Việt Nam Quá trình nghiên cứu vấn đề quản lý lao động nước ta chưa chặt chẽ dẫn tới việc sách việc làm đưa kịp thời Tuy Nhà nước quan quản lý thực biện pháp nhằm hỗ trợ tình trạng thiếu việc làm người lao động phận không nhỏ tình trạng thất nghiệp Và bật tình trạng làm trái ngành, trái nghề Đây tổn thất lớn với kinh tế số lượng lao động lại không tương xứng với chất lượng lao động chất lượng việc làm Đề tài nghiên cứu dựa việc khảo sát ý kiến chuyên gia tiêu quản lý lao động – việc làm đưa hệ thống tiêu quản lý gồm biến lớn: số lượng lao động, chất lượng lao động chất lượng việc làm Với thời gian nguồn lực có hạn, việc đưa hệ thống dừng đề xuất, chưa có 25 hội kiểm định lại tiêu chí đo lường Vì vậy, người thực đề tài mong muốn nghiên cứu sau tiến hành kiểm định lại tiêu chí nhằm đảm bảo tính khoa học mô hình nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO http://nhanlucquangnam.org.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=1251:thc-trng-va-gii-phap-v-phattrin-nhan-lc-vit-nam&catid=250:vit-nam&Itemid=532 http://tcldxh.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/46/id/6842/language/viVN/Default.aspx David Begg, Giáo trình Kinh tế học vĩ mô(2012), NXB Thống kê Damian Ward-David Begg, Giáo trình Kinh tế học vi mô(2012), NXB Thống kê PGS.TS.Hoàng Văn Hải – ThS.Vũ Thùy Dương, Giáo trình Quản trị nhân lực (2011), NXB Thống kê Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ... hưởng đến lao động việc làm Trên thị trường, lao động việc làm bị tác động nhiều yếu tố, yếu tố cung, cầu lao động yếu tố tác động chủ yếu đến tình hình lao động việc làm Cung lao động hiểu người. .. tiêu thời hạn làm việc loại công việc người lao động làm Thời hạn việc làm phản ánh tình trạng công việc người lao động, thời hạn tạm thời người lao động có khả gặp khó khăn công việc tương lai,... hưởng đến cung – cầu lao động yếu tố ảnh hưởng đến tình hình lao động việc làm thị trường 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến cung lao động, việc làm Trên thị trường lao động, cung lao động chịu ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 11 lao động, việc làm, chính sách đối với người lao động và chỉ tiêu xác minh , 2013 CD 11 lao động, việc làm, chính sách đối với người lao động và chỉ tiêu xác minh , 2013 CD 11 lao động, việc làm, chính sách đối với người lao động và chỉ tiêu xác minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay