2013 CD 10 xay dung chi tieu quan ly phat trien nang luc canh tranh quan hai

32 111 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:23

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 10 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH PGS TS Nguyễn Mạnh Quân ĐH Kinh tế Quốc dân ThS Đỗ Hữu Hải Viện CNTT, ĐH Quốc gia Hà Nội Hà Nội, tháng 10 năm 2013 MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU .4 1.Tính cấp thiết 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan doanh nghiệp 1.2.Tổng quan lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.CHƯƠNG 20 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .20 2.1.Thiết kế nghiên cứu 20 2.2.Mô hình nghiên cứu 21 2.3.Thiết kế thang đo 21 2.4.Xác định tầm quan trọng tiêu chí 25 2.5.Hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp 26 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, vấn đề cạnh tranh nước quốc tế ngày trở nên mạnh mẽ gay gắt, vậy, yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp cần thiết Đối với doanh nghiệp, lực cạnh tranh phải thể khả vượt trội doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt yêu cầu khách hàng nhằm thu lợi ngày cao Tuy nhiên, thực tế cho thấy, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu quả, sức cạnh tranh, quy mô vốn nhỏ, khả tiếp cận vốn yếu; trang thiết bị, công nghệ lạc hậu; chất lượng nguồn nhân lực, lực quản lý yếu Do quy mô nhỏ, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cạnh tranh nước, bối cảnh hội nhập quốc tế thị trường toàn cầu công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia chi phối Bên cạnh đó, hệ thống quản lý doanh nghiệp Việt Nam chưa đồng bộ, dẫn tới việc quan quản lý không nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp, chưa tạo sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp lúc Điều không làm cho doanh nghiệp hội mà gây ảnh hưởng đến phát triển toàn kinh tế đất nước Xuất phát từ điều đó, việc xây dựng hệ thống quản lý thống nhất, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh thị trường thực cần thiết Chuyền đề “ Xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh” hy vọng giải phần vấn đề trên, góp phần giúp doanh nghiệp xác định lợi cạnh tranh mình, đồng thời giúp nhà quản lý xây dựng sách phát triển lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cách hợp lý, kịp thời Mục tiêu nghiên cứu Chuyên đề dùng lý thuyết cạnh tranh để phân tích xác định lực cạnh tranh doanh nghiệp theo tiêu chí ngành, đánh giá tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp, từ đề xuất xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chuyên đề lực cạnh tranh doanh nghiệp Thời gian nghiên cứu thực từ 2/2013 đến hết tháng 8/2013 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan doanh nghiệp Hiện phương diện lý thuyết có nhiều định nghĩa doanh nghiệp, định nghĩa mang nội dung với giá trị định Một số định nghĩa doanh nghiệp đưa sau: Xét theo quan điểm luật pháp: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài sản, có quyền nghĩa vụ dân hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh tế phạm vi vốn đầu tư doanh nghiệp quản lý chịu quản lý nhà nước loại luật sách thực thi Xét theo quan điểm chức năng: Doanh nghiệp định nghĩa sau: "Doanh nghiệp đơn vị tổ chức sản xuất mà người ta kết hợp yếu tố sản xuất (có quan tâm giá yếu tố) khác nhân viên công ty thực nhằm bán thị trường sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ để nhận khoản tiền chênh lệch giá bán sản phẩm với giá thành sản phẩm (M.Francois Peroux) Xét theo quan điểm phát triển: Doanh nghiệp cộng đồng người sản xuất cải Nó sinh ra, phát triển, có thất bại, có thành công, có lúc vượt qua thời kỳ nguy kịch ngược lại có lúc phải ngừng sản xuất, tiêu vong gặp phải khó khăn không vượt qua " (trích từ sách " kinh tế doanh nghiệp D.Larua.A Caillat - Nhà xuất Khoa Học Xã Hội 1992 ) Xét theo quan điểm hệ thống: Doanh nghiệp tác giả nói xem " doanh nghiệp bao gồm tập hợp phận tổ chức, có tác động qua lại theo đuổi mục tiêu Các phận tập hợp doanh nghiệp bao gồm phân hệ sau: sản xuất, thương mại, tổ chức, nhân Ngoài liệt kê hàng loạt định nghĩa khác xem xét doanh nghiệp góc nhìn khác Song định nghĩa doanh nghiệp có điểm chung nhất, tổng hợp chúng lại với tầm nhìn bao quát phương diện tổ chức quản lý xuyên suốt từ khâu hình thành tổ chức, phát triển đến mối quan hệ với môi trường, chức nội dung hoạt động doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp thiết phải cấu thành yếu tố sau đây: • Yếu tố tổ chức: tập hợp phận chuyên môn hóa nhằm thực chức quản lý phận sản xuất, phận thương mại, phận hành • Yếu tố sản xuất: nguồn lực lao động, vốn, vật tư, thông tin • Yếu tố trao đổi: dịch vụ thương mại - mua yếu tố đầu vào, bán sản phẩm cho có lợi đầu • Yếu tố phân phối: toán cho yếu tố sản xuất, làm nghĩa vụ nhà nước, trích lập quỹ tính cho hoạt động tương lai doanh nghiệp khoản lợi nhuận thu Như vậy, từ cách nhìn nhận ta phát biểu định nghĩa doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, quy tụ phương tiện tài chính, vật chất người nhằm thực hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, sở tối đa hóa lợi ích người tiêu dùng, thông qua tối đa hóa lợi chủ sở hữu, đồng thời kết hợp cách hợp lý mục tiêu xã hội Phân loại doanh nghiệp: Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp tùy theo tiêu chí, cụ thể sau: • Theo hình thức sở hữu: DN chia làm nhóm khác o DN Nhà nước: Là DN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối doanh nghiệp o DN quốc doanh: Là DN Nhà nước không tham gia vốn tham gia vốn mức không chi phối o DN có vốn đầu tư nước ngoài: Là DN thành lập từ việc đăng kí nhà đầu tư nước từ hợp đồng liên doanh Việt Nam cá nhân, tổ chức nước • Theo hình thức pháp lý: Căn vào Luật Doanh nghiệp 2005, có loại hình DN sau: o Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): bao gồm Công ty TNHH thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn cam kết góp vào DN o Công ty cổ phần: Là DN mà vốn điều lệ chia thành nhiều phần (gọi cổ phần), cổ đông tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu phải ba không hạn chế số lượng tối đa Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn góp o Công ty hợp danh: Là DN mà phải có thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (gọi thành viên hợp danh); có thành viên góp vốn Thành viên hợp danh phải cá nhân chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty o DN tư nhân: Là DN cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động DN Mỗi cá nhân quyến thành lập DN tư nhân o Nhóm công ty: Là tập hợp công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường dịch vụ kinh doanh khác Nhóm công ty hình thành hình thức Công ty mẹ Công ty con, Tập đoàn kinh tế, hợp tác kinh doanh ăn chia theo doanh thu ăn chia theo lợi nhuận 1.2 Tổng quan lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Cạnh tranh “Cạnh tranh” phạm trù kinh tế Điểm lại lý thuyết cạnh tranh lịch sử thấy hai trường phái tiêu biểu: Trường phái cổ điển trường phái đại Trường phái cổ điển với đại biểu tiêu biểu Adam Smith, John Stuart Mill, Darwin C.Mác có đóng góp định lý thuyết cạnh tranh sau Trường phái đại với hệ thống lý thuyết đồ sộ với quan điểm tiếp cận: tiếp cận theo tổ chức ngành với đại diện trường phái Chicago Harvard; tiếp cận tâm lý với đại diện Meuger, Mises, Chumpeter, Hayek thuộc học phái Viên; tiếp cận “cạnh tranh hoàn hảo” phát triển lý thuyết Tân cổ điển Như vậy, cạnh tranh khái niệm sử dụng nhiều lĩnh vực khác có nhiều cách quan niệm khác góc độ khác nhau: i) Theo định nghĩa A Lobe đưa từ gần kỷ hiểu cạnh tranh cố gắng hai hay nhiều người thông qua hành vi khả định để đạt mục đích ii) Khi bàn cạnh tranh, Adam Smith cho tự cạnh tranh, cá nhân chèn ép cạnh tranh buộc cá nhân phải cố gắng làm công việc cách xác Ngược lại, có mục đích lớn lao lại động thúc đẩy thực mục đích có khả tạo cố gắng lớn Như vậy, hiểu cạnh tranh khơi dậy nỗ lực chủ quan người, góp phần 10 làm tăng cải kinh tế iii) Khi nghiên cứu cạnh tranh, K Marx cho “Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư nhằm giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhận siêu ngạch” iv) Kinh tế học P Samuelson định nghĩa: “Cạnh tranh tranh giành thị trường để tiêu thụ sản phẩm nhà doanh nghiệp” v) Từ điển rút gọn kinh doanh định nghĩa: “Cạnh tranh ganh đua, kình địch nhà kinh doanh thị trường nhằm giành loại tài nguyên sản xuất loại khách hàng phía mình”, tức nâng cao vị người làm giảm vị người khác vi) Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam “Cạnh tranh (trong kinh doanh) hoạt động tranh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” vii) Theo tác giả Các vấn đề pháp l ý thể chế, sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh thì: “Cạnh tranh hiểu ganh đua doanh nghiệp việc giành số nhân tố sản xuất khách hàng nhằm nâng cao vị thị trường, để đạt mục tiêu kinh doanh cụ thể” Ở Việt Nam, đề cập đến “cạnh tranh” người ta thường vấn đề giành lợi giá hàng hóa, dịch vụ mua bán phương thức để giành lợi nhuận cao cho chủ thể kinh tế Trên quy mô toàn xã hội, cạnh tranh phương thức phân bổ nguồn lực cách tối ưu trở thành động lực bên thúc đẩy kinh tế phát triển Mặt khác, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận chủ thể kinh doanh, cạnh tranh dẫn đến yếu tố thúc đẩy trình tích lũy tập trung tư không đồng doanh nghiệp Mặc dù dẫn nhiều cách diễn đạt khác khái niệm cạnh tranh, 18 nghiệp thị trường nước Tiềm lực vô hình: Trong chế thị trường, cạnh tranh diễn liệt, mà yếu tố quan trọng chỗ đứng vững doanh nghiệp lòng khách hàng Do vậy, uy tín đóng vai trò định tới thành bại chiến để khẳng định tồn sức mạnh doanh nghiệp Đây tiêu chí để đánh giá trị vô hình mà doanh nghiệp đạt thể uy tín doanh nghiệp thương trường, qua sức mạnh thương hiệu doanh nghiệp thương hiệu dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp thị trường nước quốc tế Tiềm lực vô hình đánh giá thông qua hiệu tác động doanh nghiệp dịch vụ doanh nghiệp cung cấp đến thái độ hành vi khách hàng, đối tác doanh nghiệp nước quốc tế Mức độ nhận biết tiềm lực thông qua mức độ nhận biết/hiểu rõ/quen thuộc sản phẩm, đặc điểm hình ảnh cụ thể, yếu tố cân nhắc mua sắm sở thích, mức độ thỏa mãn giới thiệu với người khác Nhóm nhân tố bên ngoài: Khác với nhóm nhân tố bên trong, nhóm nhân tố tác động đến hiệu hoạt động khả cạnh tranh doanh nghiệp doanh nghiệp can thiệp trực tiếp để làm thay đổi nhân tố Có nhiều yếu tố bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty Vận dụng mô hình kim cương Michael Porter, có yếu tố thuộc môi trường bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty, là: thị trường; luật pháp sách, kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ Thị trường: Thị trường vừa nơi công ty tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu vào Thị trường điều tiết hoạt động công ty, thông qua cung cầu, giá cả, lợi nhuận… công ty vào thị trường để định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh Sự ổn định thị trường có ý nghĩa quan trọng sức cạnh tranh công ty Để phát tận dụng hội thị trường, công ty cần phải có hệ thống nghiên cứu marketing mạnh Cần có can thiệp nhà nước thông qua việc xây dựng thực thi pháp luật, tạo lập môi trường cạnh tranh tích cực hiệu quả, chống gian lận thương mại, 19 hạn chế độc quyền kinh doanh,… nhằm hạn chế biến động thị trường Một thị trường cạnh tranh tạo sức ép đến trình đổi quản lý, cải tiến sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi đa dạng hoá sản phẩm,… tạo động lực cho công ty vươn lên Một thị trường tạo điều kiện thuận lợi để công ty có điều kiện nâng cao lực cạnh tranh Luật pháp sách: Luật pháp sách tiền đề quan trọng cho hoạt động xã hội thị trường Nội dung thể chế, sách bao gồm quy định pháp luật, biện pháp hạn chế hay khuyến khích đầu tư, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, ngành nghề, địa bàn… Những sách quan trọng bao gồm sách đầu tư, tài chính, tiền tệ, đất đai, công nghệ, thị trường… Đó sách điều tiết đầu vào đầu toàn trình hoạt động công ty Đây nhóm yếu tố quan trọng toàn hoạt động công ty nói chung lực cạnh tranh công ty nói riêng Kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ: Kết cấu hạ tầng bao gồm hạ tầng vật chất - kỹ thuật hạ tầng xã hội, bao gồm hệ thống giao thông, mạng lưới điện, hệ thống thông tin, giáo dục - đào tạo… Đây tiền đề quan trọng, tác động mạnh đến hoạt động công ty, ảnh hưởng đến chất lượng giá sản phẩm Có thể lấy trường hợp nước phát triển làm ví dụ điển Singapore, Nhật Bản, EU,… nhờ hạ tầng tốt, công ty có điều kiện tiết giảm chi phí bốc xếp vận chuyển Hệ thống thông tin viễn thông phát triển giúp công ty tiếp cận nhanh chóng đa chiều thông tin kinh tế thương mại, tranh thủ hội giảm thiểu rủi ro Muốn có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, chất lượng tốt thế, nhà nước với tư cách người đại diện cho quyền lợi xã hội cần quan tâm đầu tư mức Hoạt động sản xuất kinh doanh với công ty liên quan tới chuỗi ngành khác dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như: ngành cung cấp nguyên liệu đầu vào, dịch vụ vận tải, cung cấp điện, cung cấp nước… Nếu sử dụng dịch vụ với chi chí thấp, chất lượng phục vụ tốt tạo lợi cho công ty nâng cao lực cạnh tranh, lĩnh vực hoạt động có hội để thực mức độ chuyên môn hoá cao làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh Vì vậy, công ty cần 20 trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với ngành có liên quan nhằm tạo lợi tiềm tàng cho cạnh tranh CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Thiết kế nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu nội dung nghiên cứu xác định, tác giả tiến hành thiết kế nghiên cứu, lựa chọn phương pháp đánh giá lực cạnh tranh, xác định tầm quan trọng yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp, xây dựng thang đo, từ đưa hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp Phương pháp chuyên gia vận dụng để thu thập ý kiến yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Dữ liệu thu thập xử lý để xây dựng ma trận yếu tố bên trong, cho phép rút kết luận lực cạnh tranh Sau đó, phương pháp phân tích yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp sử dụng để xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp Phương pháp phân tích yếu tố coi lực cạnh tranh hệ phương trình phụ thuộc vào nhiều biến số giá trị số lực cạnh tranh doanh nghiệp tính công thức F(b) = ∑a i x bi (i = 1-n) (Trong đó: F(b) biểu giá trị số lực cạnh tranh doanh nghiệp; hệ số thể tầm quan trọng yếu tố lực cạnh tranh doanh nghiệp; bi biến số biểu thay đổi lực cạnh tranh Giá trị bi giá trị số thành phần tạo nên giá trị số lực cạnh tranh.) Tóm lại, bước để xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp bao gồm: 21 Bước 1: Xác định yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Bước 2: Xây dựng thang đo yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Bước 3: Xác định tầm quan trọng tiêu chí đánh giá yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Bước 4: Xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển nằng lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.2 Mô hình nghiên cứu Dựa việc trình bày yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp với việc tham khảo, xin ý kiến chuyên gia, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm nhân tố nhân tố bên nhân tố bên doanh nghiệp, đó, nhân tố bên đo lường tiêu chí, nhân tố bên đo lường tiêu chí Mô hình nghiên cứu cụ thể thể hình đây: 2.3 Thiết kế thang đo Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp gồm 11 tiêu chí đo lường 59 biến quan sát, sử dụng thang đo Likert từ đến (1: Rất yếu, 2: Yếu, 3: Trung bình, 4: Mạnh, 5: Rất mạnh) Các biến đo lường cụ thể 11 tiêu chí thể bảng đây: Biến quan Nhãn biến sát Năng lực tài TC1 Doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng TC2 Doanh nghiệp có lợi nhuận hàng năm tăng lên TC3 Doanh nghiệp có tính khoản tốt TC4 Doanh nghiệp có vòng quay vốn nhanh 22 TC5 Doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh Năng lực quản lý điều hành QL1 Lãnh đạo doanh nghiệp có lực tốt QL2 Doanh nghiệp có mô hình tổ chức phù hợp QL3 Doanh nghiệp bố trí lao động hợp lý QL4 Doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh tốt QL5 Doanh nghiệp định xác QL6 Doanh nghiệp có sách nhân tốt QL7 Doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát hữu hiệu Năng lực công nghệ CN1 Doanh nghiệp có công nghệ đại CN2 Doanh nghiệp có quy trình nghiệp vụ tốt CN3 Doanh nghiệp có sở vật chất đảm bảo an toàn cho giao dịch CN4 Doanh nghiệp có không gian giao dịch đại, tiện nghi Nguồn nhân lực NL1 Doanh nghiệp có tính tuân thủ cao đạo đức nghề nghiệp NL2 Nguồn nhân lực doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc NL3 Lao động doanh nghiệp có trình độ chuyên môn cao NL4 Lao động doanh nghiệp đào tạo có chuyên môn phù hợp NL5 Lao động doanh nghiệp có khả sáng tạo 23 Năng lực Marketing MA1 Doanh nghiệp có đội ngũ marketing tốt MA2 Doanh nghiệp có hệ thống thông tin marketing tốt MA3 Doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng MA4 Doanh nghiệp theo sát động thái đối thủ cạnh tranh MA5 Doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu phù hợp MA6 Doanh nghiệp có chiến lược marketing tốt MA7 Doanh nghiệp khuyến có hiệu MA8 Doanh nghiệp quảng cáo hiệu MA9 Doanh nghiệp quan hệ công chúng tốt Năng lực nghiên cứu phát triển RD1 Doanh nghiệp coi trọng hoạt động nghiên cứu phát triển RD2 Doanh nghiệp bỏ chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển RD3 Doanh nghiệp có phận phát triển sản phẩm tốt RD4 Doanh nghiệp có phận nghiên cứu sản phẩm tốt Năng lực hợp tác HT1 Doanh nghiệp có quan hệ hợp tác tốt với đối tác nước HT2 Doanh nghiệp có khả mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế HT3 Doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với đối tác quốc tế HT4 Doanh nghiệp có vị vững thị trường Tiềm lực vô hình 24 TL1 Doanh nghiệp tạo dựng uy tín hình ảnh lòng khách hàng TL2 Doanh nghiệp có uy tín với đối tác TL3 Doanh nghiệp có sức mạnh thương hiệu sản phẩm, dịch vụ TL4 Doanh nghiệp có văn hóa vững mạnh, thống Thị trường TT1 Doanh nghiệp mong muốn hoạt động thị trường ổn định TT2 Tình hình lạm phát ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp TT3 Sự tham gia công ty nước gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp TT4 Lãi suất huy động vốn ảnh hưởng tới khả hoạt động doanh nghiệp Luật pháp sách LP1 Tình trạng tham nhũng ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp LP2 Chính sách tiền tệ nhiều hạn chế LP3 Chính sách tài khóa nhiều hạn chế LP4 Sự bất ổn kinh tế ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp LP5 Quản lý hoạt động quan Nhà nước nhiều bất cập LP6 Thủ tục hành rườm rà LP7 Hỗ trợ Nhà nước doanh nghiệp nước hạn chế 25 Kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ HT1 Chi phí vận chuyển cao HT2 Chi phí điện cao HT3 Chi phí dịch vụ cao HT4 Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực hạn chế HT5 Hệ thống giao thông HT6 Hệ thống đường truyền thấp 2.4 Xác định tầm quan trọng tiêu chí Một bảng câu hỏi thiết kế với tiêu chí đánh giá tầm quan trọng tiêu chí theo thang đo từ đến (1: Không quan trọng, 2: Quan trọng 3: Rất quan trọng) Bảng câu hỏi gửi đến 80 người, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý kinh tế, chuyên gia kinh tế để lấy kết Kích thước mẫu xác định theo công thức: n ≥ m*5, với m số mục hỏi, m = 11 Như vậy, số mẫu cần khảo sát 55 mẫu So với thực tế 80 người vấn nên mẫu đảm bảo độ tin cậy Kết khảo sát nhằm xác định tầm quan trọng tiêu chí đưa đây: Tiêu chí Điểm số Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành Năng lực công nghệ Nguồn nhân lực Năng lực Marketing 26 Năng lực nghiên cứu phát triển Năng lực hợp tác Tiềm lực vô hình Thị trường Luật pháp sách Kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ 2.5 Hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp Sau tiến hành xây dựng thang đo xác định tầm quan trọng yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp, hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp đưa gồm 11 yếu tố với hệ số tầm quan trọng yếu tố với điểm đánh giá yếu tố (Với: Điểm đánh giá = ∑Số phiếui x Điểmi) Cơ quan quản lý dựa vào tổng điểm số yếu tố tổng điểm số chung lực cạnh tranh doanh nghiệp để đưa giải pháp cho việc quản lý, phát triển lực cạnh tranh Bảng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh doanh nghiệp đưa đây: Tiêu chí Điểm Điểm tầm đánh giá quan (A) trọng (B) 27 Năng lực tài Doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng Doanh nghiệp có lợi nhuận hàng năm tăng lên Doanh nghiệp có tính khoản tốt Doanh nghiệp có vòng quay vốn nhanh Doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh Năng lực quản Lãnh đạo doanh nghiệp có lực tốt lý điều Doanh nghiệp có mô hình tổ chức phù hợp hành Doanh nghiệp bố trí lao động hợp lý Doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh tốt Doanh nghiệp định xác Doanh nghiệp có sách nhân tốt Doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát hữu hiệu Năng lực công Doanh nghiệp có công nghệ đại nghệ Doanh nghiệp có quy trình nghiệp vụ tốt Doanh nghiệp có sở vật chất đảm bảo an toàn cho giao dịch Doanh nghiệp có không gian giao dịch đại, tiện nghi 28 Nguồn nhân Doanh nghiệp có tính tuân thủ cao đạo lực đức nghề nghiệp Nguồn nhân lực doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc Lao động doanh nghiệp có trình độ chuyên môn cao Lao động doanh nghiệp đào tạo có chuyên môn phù hợp Lao động doanh nghiệp có khả sáng tạo Năng Marketing lực Doanh nghiệp có đội ngũ marketing tốt Doanh nghiệp có hệ thống thông tin marketing tốt Doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng Doanh nghiệp theo sát động thái đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu phù hợp Doanh nghiệp có chiến lược marketing tốt Doanh nghiệp khuyến có hiệu Doanh nghiệp quảng cáo hiệu Doanh nghiệp quan hệ công chúng tốt 29 Năng lực Doanh nghiệp coi trọng hoạt động nghiên nghiên cứu cứu phát triển phát triển Doanh nghiệp bỏ chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp có phận phát triển sản phẩm tốt Doanh nghiệp có phận nghiên cứu sản phẩm tốt Năng lực hợp Doanh nghiệp có quan hệ hợp tác tốt với tác đối tác nước Doanh nghiệp có khả mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với đối tác quốc tế Doanh nghiệp có vị vững thị trường Tiềm lực vô Doanh nghiệp tạo dựng uy tín hình hình ảnh lòng khách hàng Doanh nghiệp có uy tín với đối tác Doanh nghiệp có sức mạnh thương hiệu sản phẩm, dịch vụ Doanh nghiệp có văn hóa vững mạnh, thống Thị trường Doanh nghiệp mong muốn hoạt động 30 thị trường ổn định Tình hình lạm phát ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp Sự tham gia công ty nước gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp Lãi suất huy động vốn ảnh hưởng tới khả hoạt động doanh nghiệp Luật pháp Tình trạng tham nhũng ảnh hưởng xấu đến sách hoạt động doanh nghiệp Chính sách tiền tệ nhiều hạn chế Chính sách tài khóa nhiều hạn chế Sự bất ổn kinh tế ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp Quản lý hoạt động quan Nhà nước nhiều bất cập Thủ tục hành rườm rà Hỗ trợ Nhà nước doanh nghiệp nước hạn chế Kết cấu hạ Chi phí vận chuyển cao tầng dịch Chi phí điện cao Chi phí dịch vụ cao Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực hạn 31 vụ hỗ trợ chế Hệ thống giao thông Hệ thống đường truyền thấp Điểm lực cạnh tranh doanh nghiệp =∑AxB KẾT LUẬN Phát triển nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam vấn đề cấp bách nay, định tồn phát triển doanh nghiệp hội nhập quốc tế Tuy nhiên, nhìn chung phát triển doanh nghiệp Việt Nam chưa tương xứng với tiềm kỳ vọng đất nước mà nguyên nhân chủ yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp thấp so với ĐCTC khác nước khu vực, giới Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa nhận hỗ trợ kịp thời quan quản lý Nhà nước Chuyên đề “Xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh” tổng hợp lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh Trên sở yếu tố tác động đến lực cạnh tranh với việc khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý kinh tế, chuyên gia kinh tế, chuyên đề bước đầu xây dựng hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh gồm 11 yếu tố, đo lường 59 tiêu chí Kết chuyên đề cung cấp cho doanh nghiệp quan quản lý sở để xác định giá trị lực cạnh tranh doanh nghiệp, từ điều chỉnh 32 yếu tố để nâng cao lực cạnh tranh Các quan quản lý dựa vào để đề xuất giải pháp tác động đến việc phát triển lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cách kịp thời Chuyên đề dừng lại việc đề xuất hệ thống tiêu quản lý phát triển lực cạnh tranh điều kiện thời gian nguồn lực thực nghiên cứu Việc kiểm định, đo lường thang đo đề xuất cho nghiên cứu sau để hoàn thiện hệ thống TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh (2008); Giáo trình Quản trị doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh tế quốc dân Ngô Kim Thanh (2011); Giáo trình Quản trị chiến lược; NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hoàng Thị Thanh Hằng (2013); Năng lực cạnh tranh công ty cho thuê tài thành phố Hồ Chí Minh; Luận án Tiến sĩ Kinh tế Trần Thị Anh Thư (2012); Tăng cường lực cạnh tranh tập đoàn bưu viễn thông Việt Nam điều kiện Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới; Luận án Tiến sĩ Kinh tế ... 2.4 Xác định tầm quan trọng tiêu chí Một bảng câu hỏi thiết kế với tiêu chí đánh giá tầm quan trọng tiêu chí theo thang đo từ đến (1: Không quan trọng, 2: Quan trọng 3: Rất quan trọng) Bảng câu... động quan Nhà nước nhiều bất cập LP6 Thủ tục hành rườm rà LP7 Hỗ trợ Nhà nước doanh nghiệp nước hạn chế 25 Kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ HT1 Chi phí vận chuyển cao HT2 Chi phí điện cao HT3 Chi. .. nghiệp Quản lý hoạt động quan Nhà nước nhiều bất cập Thủ tục hành rườm rà Hỗ trợ Nhà nước doanh nghiệp nước hạn chế Kết cấu hạ Chi phí vận chuyển cao tầng dịch Chi phí điện cao Chi phí dịch vụ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 10 xay dung chi tieu quan ly phat trien nang luc canh tranh quan hai , 2013 CD 10 xay dung chi tieu quan ly phat trien nang luc canh tranh quan hai , 2013 CD 10 xay dung chi tieu quan ly phat trien nang luc canh tranh quan hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay