2013 CD 6 ngành nghề, cơ cấu ngành nghề và sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KT XH địa phương

28 124 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:22

1 S K HOCH V U T HNG YấN TI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý doanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hng Yên CHUYấN Ngnh ngh, c cu ngnh ngh v s thay i c cu ngnh ngh, nh hng n s phỏt trin KT-XH a phng PGS TS NGUYN MNH QUN - Khoa QTKD, H KTQD ThS NGUYN PHNG THO -Vin NC&PT DN, H KD&CN HN H NI, THNG 10 NM 2013 MC LC CHNG NHNG C S Lí LUN CHUNG V NGNH NGH, C CU NGNH KINH T V CHUYN DCH C CU NGNH KINH T 1.1 Tng quan v ngnh ngh, c cu ngnh kinh t v chuyn dch c cu ngnh kinh t .4 1.1.1 Mt s khỏi nim .4 1.1.2 Cỏc xu hng chuyn dch c cu ngnh kinh t .7 1.2 Nhng nhõn t tỏc ng ti s chuyn dch c cu ngnh kinh t 1.2.1 Nhúm cỏc nhõn t u vo ca sn xut 1.2.2 Nhúm cỏc nhõn t u ca sn xut (yu t th trng) 1.2.3 Nhúm cỏc nhõn t v c ch chớnh sỏch ca nh nc 10 CHNG .12 THC TRNG CHUYN DCH C CU NGNH KINH T V NH HNG CA Nể TI S PHT TRIN KINH T - X HI CA A PHNG .12 2.1 Thc trng chuyn dch c cu ngnh kinh t v nh hng ti kinh t xó hi ca a phng .12 2.2 C cu ngnh nh tng nhúm ngnh ln .14 2.2.1 Nụng, lõm nghip, thy sn .14 2.2.2 Sn xut cụng nghip 15 2.2.3 Dch v 17 2.3 Mt s kt qu t c ca tnh Hng Yờn mt s nm qua .19 2.3.1 V sn xut nụng nghip v xõy dng nụng thụn mi 19 2.3.2.V lnh vc cụng nghip, tiu th cụng nghip .20 CHNG .23 PHNG HNG PHT TRIN CA A PHNG V NHNG VN CN QUAN TM NGHIấN CU V CHNH SCH 23 3.1 Mc tiờu phỏt trin ca tnh Hng yờn n 2020 23 3.1.1 Mc tiờu tng quỏt 23 3.1.2 Cỏc ch tiờu ch yu v kinh t 23 3.2 Phng hng, gii phỏp phỏt trin .23 3.2.1 V nụng nghip v phỏt trin nụng thụn 23 3.2.2 V cụng nghip - xõy dng .24 3.2.3 V thng mi v dch v .25 3.2.4 V qun lý ti chớnh, tin t, tớn dng v ngõn hng 26 3.3 Mt s cn quan tõm nghiờn cu ti a phng .26 C cu, lnh vc hot ng .26 Lý do, nguyờn nhõn la chn lnh vc kinh doanh 27 Lý do, nguyờn nhõn la chn lnh vc kinh doanh 27 Vic iu chnh v chuyn i ngnh ngh, lnh vc kinh doanh 27 S dng t ai, ti nguyờn, vn, nhõn lc .27 CHNG NHNG C S Lí LUN CHUNG V NGNH NGH, C CU NGNH KINH T V CHUYN DCH C CU NGNH KINH T 1.1 Tng quan v ngnh ngh, c cu ngnh kinh t v chuyn dch c cu ngnh kinh t 1.1.1 Mt s khỏi nim 1.1.1.1 C cu ngnh kinh t: L s tng quan gia cỏc ngnh tng th nn kinh t quc dõn, th hin mi quan h hu c v s tỏc ng qua li c v s lng v cht lng gia cỏc ngnh vi Cỏc mi quan h ny c hỡnh thnh nhng iu kin kinh t- xó hi nht nh, luụn luụn ng v hng vo nhng mc tiờu c th V bn cht: C cu kinh t l tng th cỏc ngnh, lnh vc, b phn kinh t vi v trớ, t trng tng ng ca chỳng v mi quan h hu c tng i n nh hp thnh 1.1.1.2 H thng ngnh kinh t ca Vit Nam H thng ngnh kinh t ca Vit Nam gm cp: Ngnh cp gm 21 ngnh c mó hoỏ theo bng ch cỏi ln lt t A n U; Nhúm A: Nụng nghip, lõm nghip v thy sn Nhúm B: Khai khoỏng Nhúm C: Cụng nghip ch bin, ch to Nhúm D: Sn xut v phõn phi in, khớ t, nc núng, hi nc v iu hũa khụng khớ Nhúm E: Cung cp nc, hot ng qun lý v x lý rỏc thi, nc thi Nhúm F: Xõy dng Nhúm G: Bỏn buụn v bỏn l, sa cha ụ tụ, mụ tụ, xe mỏy v xe cú ng c khỏc Nhúm H: Vn ti kho bói Nhúm I: Dch v lu trỳ v n ung Nhúm J: Thụng tin v truyn thụng Nhúm K: Hot ng ti chớnh, ngõn hng v bo him Nhúm L: Hot ng kinh doanh bt ng sn Nhúm M: Hot ng chuyờn mụn, khoa hc v cụng ngh Nhúm N: Hot ng hnh chớnh v dch v Nhúm O: Hot ng ca ng Cng sn, t chc chớnh tr- xó hi, qun lý nh nc, an ninh quc phũng, m bo xó hi bt buc Nhúm P: Giỏo dc v o to Nhúm Q: Y t v cỏc hot ng tr giỳp xó hi Nhúm R: Ngh thut v vui chi gii trớ Nhúm S: Cỏc hot ng dch v khỏc Nhúm T: Hot ng lm thuờ cỏc cụng vic cỏc h gia ỡnh, sn xut sn phm vt cht v dch v tuefj tieu dựng ca h gia ỡnh Nhúm U: Hot ng ca cỏc t chc v c quan quc t Ngnh cp gm 88 ngnh; mi ngnh c mó hoỏ bng hai s theo tng ngnh cp tng ng; Ngnh cp gm 242 ngnh; mi ngnh c mó hoỏ bng ba s theo tng ngnh cp tng ng; Ngnh cp gm 437 ngnh; mi ngnh c mó hoỏ bng bn s theo tng ngnh cp tng ng; Ngnh cp gm 642 ngnh; mi ngnh c mó hoỏ bng nm s theo tng ngnh cp tng ng 1.1.1.3 Chuyn dch c cu ngnh: C cu ngnh kinh t l mt phm trự ng, nú luụn luụn thay i theo tng thi k phỏt trin bi cỏc yu t hp thnh c cu khụng c nh Quỏ trỡnh thay i ca c cu ngnh t trng thỏi ny sang trng thỏi khỏc ngy cng hon thin hn, phự hp vi mụi trng v iu kin phỏt trin gi l s chuyn dch c cu ngnh kinh t Chuyn dch c cu ngnh khụng ch l thay i v s lng cỏc ngnh, t trng ca mi ngnh m cũn bao gm s thay i v v trớ, tớnh cht mi quan h ni b c cu ngnh Vic chuyn dch c cu ngnh phi da trờn c s mt c cu hin cú v ni dung ca s chuyn dch v ci to c cu c, lc hu hoc cha phự hp xõy dng c cu mi tiờn tin, hon thin v b sung c cu c nhm bin c cu c thnh c cu mi hin i v phự hp hn 1.1.1.3 Vai trũ ca chuyn dch c cu ngnh i vi phỏt trin kinh t Chuyn dch c cu ngnh kinh t luụn l mt nhng then cht, úng vai trũ rt quan trng i vi s phỏt trin ca nn kinh t quc dõn Mt l, phỏt huy cỏc li th so snh khai thỏc v s dng cú hiu qu cỏc ngun lc phỏt trin ca quc gia, a phng nh v t ai, ti nguyờn thiờn nhiờn, ngun nhõn lc, trờn c s ú tỏi c cu li nn kinh t theo hng phõn b nhng ngun lc t khu vc cú nng sut thp sang khu vc cú nng sut cao hn Hai l, to sc sn xut hng húa vi lng ln, cht lng cao, a dng v chng loi ỏp ng nhu cu ca ngi dõn v xut khu Ba l, gúp phn to nhiu cụng n vic lm v khụng ngng tng thu nhp, nõng cao mc sng cho ngi lao ng, to c hi thun li cho mi thnh phn xó hi lờn lm giu chớnh ỏng khuụn kh phỏp lut Bn l, gúp phn nang cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t, to c hi cho cỏc ngnh tin hng cụng nghip húa, hin i húa, nõng cao trỡnh ỏp dng khoa hc k thut, cụng ngh cao v phng thc qun lý tiờn tin vo cỏc hot ng sn xut kinh doanh, m c hi thõm nhp ngy cng sõu rng vo nn kinh t th gii Bờn cnh ú, chuyn dch c cu ngnh l ni dung quan trng nht v l mc tiờu ch yu ca quỏ trỡnh cụng nghip húa i vi cỏc nc ang phỏt trin Xu hng chuyn dch c cu ngnh theo hng ngy cng hin i hn t mt nn kinh t nụng nghip sang nn kinh t cụng- nụng nghip ri n xó hi tiờu dựng cao (dch v), phỏt trin kinh t trớ thc cng chớnh l ni dung c bn, th hin mc tiờu v kinh t ca quỏ trỡnh cụng nghip húa t nc Ngc li chuyn dch c cu ngnh linh hot phự hp vi nhng iu kin bờn trong, bờn ngoi v cỏc li th tng i ca nn kinh t s to nờn tớnh cht bn vng, hiu qu ca quỏ trỡnh tng trng, kt qu ú cú tỏc dng cng c thnh qu ca cụng nghip húa v tip theo l tỏc dng n cỏc mc tiờu khỏc ca cụng nghip húa nh mc tiờu v xó hi, mụi trng 1.1.2 Cỏc xu hng chuyn dch c cu ngnh kinh t 1.1.2.1 Trong quỏ trỡnh phỏt trin, t trng nụng nghip ngy cng gim i, t trng cụng nghip v dch v tng lờn T trng ngnh dch v ngy cng ln ỏt c cu kinh t tc tng ca ngnh dch v cú xu hng ngy cng nhanh hn tc tng ca cụng nghip õy l xu hng rừ nht quỏ trỡnh chuyn dch c cu ca cỏc nc ang phỏt trin A Fisher cho rng t l nụng nghip cú th gim t 80% i vi cỏc nc chm phỏt trin nht xung 11- 12% cỏc nc cụng nghip phỏt trin v nhng iu kin c bit cú th xung ti 5%, thm 2% Cựng vi quỏ trỡnh gim t trng nụng nghip thu nhp thỡ thu nhp ca cụng nghip ngy cng chim u th c cu kinh t v nn kinh t phỏt trin thỡ ngnh dch v ngy cng t gi v trớ chi phi s úng gúp vo tng thu nhp nn kinh t T trng cụng nghip c cu kinh t ca cỏc nc cú mc thu nhp trung bỡnh (k c trung bỡnh cao v trung bỡnh thp) rt cao, th hin quỏ trỡnh cỏc nc ny chy theo chin lc tng tc to s sc nhanh cho nn kinh t, chun b t th cho mt xó hi tiờu dựng cao Cỏc nn kinh t thu nhp cao, vi c cu dch v- cụng nghip, t trng nụng nghip rt nh Nhiu nc ang phỏt trin, nht l cỏc nc ó thnh cụng chin lc y nhanh tc tng trng v t c nhng thnh tu vng chc phỏt trin kinh t, in hỡnh l cỏc nc ụng Nam k c Trung Quc v Vit Nam l chớnh ph ó thc hin cỏc chớnh sỏch nhm hng nn kinh t chuyn dch theo xu th ny Trong quỏ trỡnh phỏt trin xu hng trờn cng th hin c cu lao ng v nú cú ý ngha khỏ quan trng S chuyn dch c cu lao ng cú tỏc dng thỳc y hiu qu v nng sut ca tng ngnh v ton nn kinh t Cỏc nc cú thu nhp trung bỡnh cao v trung bỡnh thp cú t l lao ng chim gi cụng nghip cao nht, th hin quan im hng ti mt xó hi cú nn cụng nghip hin i v ang trin khai quỏ trỡnh tng trng nhanh Cỏc nc cú mc thu nhp cao, t l lao ng ngnh dch v trờn 50% phn ỏnh mt xó hi tiờu dựng cao 1.1.2.2 Trong quỏ trỡnh phỏt trin, t trng cỏc ngnh sn xut sn phm nhiu lao ng gim, t trng cỏc ngnh sn xut sn phm cú dung lng cao chim ngy cng ln v tng trng vi tc nhanh hn Cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin, cỏc ngun lc t nhiờn, t v lao ng xó hi s gim dn v tr nờn ngy mt t hn nờn sn lng thc t ngy cng gn vi mc sn lng tim nng m mi quc gia cú th cú c i ụi vi nú v mt xu hng tt yu quỏ trỡnh phỏt trin l vic tng cng hot ng u t, nghiờn cu, trin khai, phỏt trin khoa hc cụng ngh to hiu qu kinh t cao hn t ngun nguyờn liu ban u bng cỏch hon thin quỏ trỡnh ch bin sn phm Vỡ vy, xu hng chung ca quỏ trỡnh chuyn dch c cu l s gim dn cỏc sn phm da trờn li th ti nguyờn v lao ng, tng dn t trng cỏc hng húa cao, cỏc hng húa cao cp, cht lng cao tri qua nhiu cụng on ch bin tinh vi iu ny th hin khụng ch ngnh cụng ngh cao vi s gia tng t trng ngnh cụng nghip ch bin, ngnh cụng nghip ch bin cụng ngh cao m c xu hng chuyn dch ca ngnh dch v i vi ngnh dch v, ú l s phỏt trin mnh ca cỏc ngnh ti chớnh, ngõn hng, bo him, lut, giỏo dc, y t v du lch Tt c cỏc dch v ny i theo chiu hng cung cp hng húa cht lng cao 1.1.2.3 Xu th m c cu ngnh kinh t Cỏc nn kinh t kộm phỏt trin thng tn ti c cu kinh t dng úng Vỡ vy c cu sn xut thng trựng vi c cu tiờu dựng c v quy mụ v chng loi sn phm hng húa Dng c cu úng ngy tr nờn ngy cng khụng phự hp c v tớnh hiu qu ln xu th phỏt trin nn kinh t ton cu C cu m l dng phự hp vi iu kin nn kinh t th trng, hi nhp v hp tỏc quc t cng nh khu vc v l xu hng hiu qu nht cho vic thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t ca cỏc nc ang phỏt trin c trng ni bt ca dng ny l c cu sn xut vi c cu tiờu dựng nc Theo ú cho phộp cỏc nc cú iu kin la chn c mt c cu ngnh sn xut cú hiu qu nht Du hiu t chc cỏc ngnh kinh t ny l da trờn cỏc yu t li th ca t nc (cú th l li th tuyt i, li th so sỏnh hay li th theo giỏ c ngun lc) v nhng c trng ca th trng quc t nh giỏ c hng húa, nhu cu v cht lng sn phm quc t C cu m cũn giỳp cho cỏc nc tiờu dựng hng húa (c v quy mụ v chng loi), k c cỏc hng húa khụng cú kh nng sn xut hoc sn xut nc thiu hiu qu, thụng qua ng nhp khu hoc trao i hai chiu 1.2 Nhng nhõn t tỏc ng ti s chuyn dch c cu ngnh kinh t 1.2.1 Nhúm cỏc nhõn t u vo ca sn xut Nhúm ny bao gm ton b cỏc ngun lc m xó hi cú th huy ng c vo quỏ trỡnh sn xut, bao gm cỏc nhõn t chớnh l: ngun lc t nhiờn, ngun lc ngi, ngun v tim lc khoa hc cụng ngh 1.2.2 Nhúm cỏc nhõn t u ca sn xut (yu t th trng) Nu cỏc nhúm yu t u vo phn ỏnh s tỏc ng ca cỏc ngun nhõn lc cú th huy ng cho sn xut v s phõn b chỳng vo nhng lnh vc sn xut kinh doanh khỏc nhau, thỡ nhúm cỏc yu t u ca sn phm quyt nh xu hng ng ca th trng, ni phỏt tớn hiu quan trng bc nht dn dt cỏc ngun u t cng 10 nh cỏc ngun lc sn xut khỏc quyt nh phõn b vo nhng lnh vc sn xut no, vi quy mụ bao nhiờu Nhng nhõn t ny bao gm: dung lng th trng v thúi quen ca ngi tiờu dựng Dung lng th trng: ln ca dung lng th trng l mt nhng nhõn t cú ý ngha i vi s di chuyn cỏc ngun lc c phõn b vo cỏc lnh vc sn xut khỏc Dung lng th trng (lng cu) c quy nh bi quy mụ dõn s v mc thu nhp Khi mc thu nhp ca dõn c cũn thp, hu ht thu nhp ch c chi dựng vo nhng sn phm thit yu Nhng thu nhp ca dõn c tng lờn, co cu tiờu dựng ca h cng thay i theo hng chi cho nhng mt hng cao cp tng lờn Thúi quen th hiu ca ngi tiờu dựng: tớnh a thớch theo thúi quan tiờu dựng mt s loi sn phm no ú ũihi cỏc nh u t phi nghiờn cu tỡm cỏch ỏp ng, vỡ th tỡnh trng tha dng ca ngi tiờu dựng ó tr thnh mt cỏc ch tiờu tỏc ng vo s hỡnh thnh c cu ngnh kinh t 1.2.3 Nhúm cỏc nhõn t v c ch chớnh sỏch ca nh nc Mi s hot ng ca nn kinh t u cú s iu tit ca nh nc, song khụng phi nh nc can thip trc tip vo qỳa trỡnh sn xut kinh doanh ca cỏc n v kinh t Nh nc iu hnh thụng qua h thng phỏp lut v cỏc chớnh sỏch kinh t Nhng sn phm no, ngnh no cn khuyn khớch thỡ nh nc gim thu, hoc quy nh thu sut thp ngi sn xut cú li nhun cao, cũn i vi nhng ngnh hng cn hn ch thỡ ỏnh thu cao, ngi sn xut thu c ớt li nhun, tt nhiờn h s hn ch u t phỏt trin Nhng ngnh hng hoc lnh vc khụng mun u t sn xut, nhng sn phm ca nú li rt cn cho xó hi thỡ nh nc t u t, t t chc sn xut Nh nc cng cú th khuyn khớch lao ng chuyn n cỏc ni cú ti nguyờn, cú nhu cu lao ng thụng qua cỏc chớnh sỏch kinh t, xó hi; ngc li, mun ht ch di 14 2.2 C cu ngnh nh tng nhúm ngnh ln Trc thi k i mi c ch qun lý, kinh t Vit Nam ch yu l nụng nghip, t trng nụng nghip thng xuyờn chim trờn 40% c cu ca nn kinh t t nc Sau i mi, vi chớnh sỏch phỏt trin nhiu thnh phn, a dng húa, a phng húa nn kinh t ó thỳc y cỏc hot ng cụng nghip, xõy dng, c bit l cỏc hot ng thng mi, dch v, gúp phn a c cu kinh t quc dõn chuyn dch nhanh theo hng tớch cc 2.2.1 Nụng, lõm nghip, thy sn a Kt qu t c Sn xut nụng, lõm nghip v thy sn nhng nm 2006-2010 tip tc tng trng n nh, cung cp nhiu sn phm vi cht lng c nõng cao, ỏp ng ngy cng tt hn nhu cu ca sn xut, tiờu dựng nc v xut khu Tớnh ra, nm nm 2006-2010, bỡnh quõn mi nm giỏ tr sn xut khu vc ny tng 5,2%, ú nụng nghip tng 50,4%, lõm nghip tng 24,8%, thy sn tng gp 2,6 ln C cu nụng, lõm nghip v thy sn chuyn dch theo hng gim dn t trng nụng, lõm nghip, tng t trng thy sn Nm 2006, giỏ tr sn xut nụng nghip (theo giỏ thc t) chim 79% tng giỏ tr sn xut nụng, lõm nghip v thy sn; lõm nghip chim 4,7% v thy sn chim 16,3%, n nm 2010 cỏc t l ny ln lt l: 76,3%; 2,6% v 21,1% Do sn xut phỏt trin, t sut v cht lng nụng sn hng hoỏ tng, giỏ nụng sn trờn th trng th gii cao nờn lng v giỏ tr xut khu ca hu ht cỏc loi nụng sn xut khu ch lc ca nc ta u tng lờn ỏng k n nay, nụng sn hng hoỏ ca nc ta ó c xut khu n 160 nc v vựng lónh th Ngoi go xut khu trỡ v trớ th s cỏc nc xut khu ln ca th gii, nc ta cũn ng th th gii v xut khu c phờ; s th gii v xut khu iu v h tiờu; th th gii v xut khu chố Tng kim ngch xut khu hng nụng, lõm, thy sn nm 2010 t mc k lc vi trờn 19,1 triu USD, ú xut khu thy sn t gn 5,0 t USD, vt xa mc tiờu xut khu nụng, lõm, thy sn t 9-10 t USD, ú thy sn khong 3,5 t USD ó Chin lc phỏt trin kinh t-xó hi thi k 2001-2010 15 b Hn ch v yu kộm Bờn cnh nhng kt qu t c nờu trờn, tỡnh hỡnh sn xut nụng, lõm nghip v thy sn ca nc ta nhng nm va qua cũn nhiu hn ch v yu kộm, th hin trung mt s mt sau õy: Mt l, cht lng sn phm cũn thp, giỏ tr gia tng thp Do phỏt trin theo chiu rng l ch yu, nờn cht lng sn phm lm cha cao, ch yu l sn phm thụ, giỏ tr tng thờm khụng ln Tớnh chung nm nm 2006-2010, bỡnh quõn mi nm tc tng giỏ tr gia tng ch t 3,58%, khụng t mc tiờu Chin lc phỏt trin kinh t-xó hi 2001-2010 l giỏ tr gia tng nụng nghip (k c thy sn, lõm nghip) tng bỡnh quõn hng nm 4,0-4,5% Hai l, mt s cõy cụng nghip lõu nm cú th mnh ca nc ta cũn thiu sc cnh tranh, thiu thng hiu trờn th trng quc t Trong sn xut nụng nghip, lỳa v mt s cõy cụng nghip lõu nm nh c phờ, cao su, chố, iu l nhng cõy trng th mnh, ng th hng cao khu vc v th gii v lng sn phm sn xut hng nm Tuy nhiờn, sn xut rt phõn tỏn theo quy mụ h gia ỡnh nh l, nng sut, cht lng v t sut hng húa thp, sn phm bỏn th trng ch yu dng s ch nờn giỏ bỏn khụng cao v thiu sc cnh tranh, ớt sn phm xõy dng c thng hiu trờn th trng quc t Ba l, lõm nghip phỏt trin chm Giỏ tr tng sn lng lõm nghip bỡnh quõn mi nm ch tng 2,2% T l che ph rng tng, nhng cht lng rng suy gim Cụng tỏc bo v rng hiu qu cha cao Tớnh chung mi nm 2001-2010, tng din tớch rng b chỏy v b cht phỏ l 74,2 nghỡn ha, ú 48,4 nghỡn b chỏy v 25,8 nghỡn b cht phỏ Bn l, sn xut thy sn thiu vng chc nuụi trng t phỏt v th trng tiờu th khụng n nh 2.2.2 Sn xut cụng nghip a Kt qu t c Trong mi nm 2006-2010, nht l nhng nm 2008-2010, sn xut cụng nghip nc ta chu nh hng rt ln ca cuc khng hong ti chớnh v 16 suy thoỏi kinh t ton cu, thu hp ỏng k th trng xut khu hng cụng nghip; sau ú l s tng giỏ ca hu ht cỏc loi nguyờn vt liu ca ngnh cụng nghip m nc ta phi nhp khu lng tng i ln nh st thộp, húa cht c bn, bụng si v ph liu dt may lm gim giỏ tr gia tng ca sn phm cụng nghip ch bin Mc dự gp khú khn, thỏch thc nhng sn xut cụng nghip trỡ c tc tng trng khỏ vi tc tng hng nm ch s (tr nm 2009 tng 7,6%) Giỏ tr sn xut cụng nghip (theo giỏ so sỏnh 1994) nm 2010 c tớnh t 795,1 nghỡn t ng, gp 4,0 ln nm 2006 Nu xem xột ng thỏi v thc trng sn xut cụng nghip nm nm 20062010 theo ngnh cp I: (1) Cụng nghip khai khoỏng; (2) Cụng nghip ch bin; (3) Cụng nghip sn xut v phõn phi in, khớ t v nc thỡ din bin tỡnh hỡnh ca tng ngnh nh sau: Cụng nghip khai khoỏng bao gm ngnh: khai thỏc than; khai thỏc du thụ v khớ t nhiờn; khai thỏc qung kim loi; khai thỏc ỏ v khai thỏc m khỏc Khai thỏc du thụ, chim t trng ln, nhng nm lng khai thỏc ch tng nhng nm u, sau ú gim dn iu kin khai thỏc ngy cng khú khn, ch trng ca Nh nc hn ch dn khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn cho mc tiờu phỏt trin bn vng Tuy nhiờn, khai thỏc than, khai thỏc khớ t nhiờn v khai thỏc cỏc loi khoỏng sn khỏc tng i n nh nờn t trng giỏ tr sn xut cụng nghip khai khoỏng chim giỏ tr tng sn lng ton ngnh cụng nghip theo giỏ thc t gim khụng nhiu, t t trng 13,2% nm 2006 xung 9,2% nm 2010 Cụng nghip ch bin, ch to, bao gm 24 ngnh cp II, nhng sn xut ch bin thc phm v sn xut ung chim t trng cao nht vi trờn 20% giỏ tr sn xut ca cụng nghip ch bin, ch to Trong nm nm 2006-2010 ngnh cụng nghip ch bin, ch to phỏt trin tng i cao vi tc bỡnh quõn mi nm tng 16,2% Giỏ tr sn xut cụng nghip ch bin, ch to nm 2010 theo giỏ so sỏnh 1994 ó gp 4,5 ln nm 2006 v t trng chim giỏ tr sn xut ca ton ngnh cụng nghip theo giỏ thc t tng t 81,2% nm 2006 lờn 85,7% nm 2010 Cụng nghip sn xut v phõn phi in, khớ t v nc, bao gm ngnh cp II l sn xut v phõn phi in, ga; sn xut v phõn phi nc vi sn phm ch yu l in v nc mỏy õy l nhng sn phm cú 17 nhu cu ln v u tiờn u t nờn nhng nm va qua trỡ c tc phỏt trin tng i n nh b Mt s hn ch Mt l, Sn xut cụng nghip nhỡn chung phõn tỏn, quỏ trỡnh tớch t sn xut din bin chm chp Ch trng xõy dng mt s on cụng nghip nhng nh hng hot ng khụng rừ rng, u t dn tri sang c nhng lnh vc khỏc nh ti chớnh, ngõn hng, chng khoỏn, bt ng sn ngoi kh nng v vn, cụng ngh v trỡnh qun tr nờn mc thnh cụng khụng cao Hai l, Sn xut cụng nghip núi chung v cụng nghip ch bin núi riờng ch yu s dng cụng ngh thp Ba l, Trong nhng nm va qua ngoi tr du thụ, ngnh cụng nghip ó trung khai thỏc ti nguyờn khoỏng sn vi mc cao Vic cp giy phộp d dói v s h, qun lý khai thỏc b buụng lng v trỡnh cụng ngh khai thỏc, tuyn chn, ch bin thp ó lm ti nguyờn tn tht ln v suy gim nhanh Bn l, Cụng nghip sn xut v phõn phi in, nc l l phi i trc mt bc, nhng nm nm 2006-2010 ngnh cụng nghip ny ch tng bỡnh quõn mi nm 13,2%, thp hn tc tng bỡnh quõn 14,9%/nm ca ton ngnh cụng nghip Nm l, T l chi phớ trung gian chim giỏ tr sn xut ca khu vc cụng nghip v xõy dng nm 2006 l 0,69% v nm 2007 l 0,7% T l ny cú xu hng tng lờn qua cỏc nm l h qu tt yu ca quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa mc chuyờn mụn húa ngy cng cao sn xut cụng nghip ng thi, s gia tng ca chi phớ trung gian th hin s dng lóng phớ vt t sn xut 2.2.3 Dch v a Kt qu t c Du lch l ngnh kinh t cú nhiu tim nng v li th cnh tranh, c xỏc nh l mt nhng ngnh kinh t mi nhn nh hng phỏt trin du lch Chin lc phỏt trin kinh t-xó hi 2006-2010 l Phn u n nm 2010 du lch Vit Nam 18 c xp vo nhúm quc gia cú ngnh du lch phỏt trin khu vc; phn u tng trng GDP ca ngnh du lch bỡnh quõn thi k 2006-2010 t 11-15% Tớnh chung mi nm 2001-2010, s khỏch quc t n nc ta t trờn 34,6 triu lt ngi, tng bỡnh quõn mi nm 9%, nm 2010 ó cú trờn triu lt khỏch quc t n nc ta, gp 2,4 ln nm 2001 Do phỏt trin vi tc tng i cao nờn du lch ngy cng úng gúp ln nn kinh t T trng xut khu dch v du lch tng giỏ tr xut khu dch v t 35% nm 2006, ó tng lờn 53% nm 2009 Nu so vi tng tr giỏ hng húa xut khu thỡ tr giỏ xut khu dch v du lch hng nm bng trờn di 7%, cho thy vai trũ quan trng ca hot ng du lch ca nc ta nhng nm va qua b Mt s hn ch Mt l, Hot ng thng mi trờn th trng nc ch yu l buụn bỏn nh nờn cha khai thỏc c tim nng v li th ca th trng hn 90 triu dõn Phng thc kinh doanh minh, hin i ó hỡnh thnh nhng cha xỏc lp c vai trũ hng dn v chi phi th trng, minh thng mi kộm, khụng niờm yt giỏ, núi thỏch, cõn iờu cũn khỏ ph bin Cỏc gii phỏp qun lý th trng thiu ng b, hiu qu thp nờn tỡnh trng buụn bỏn hng lu v hng gi, hng kộm phm cht tn ti trờn phm vi rng Hai l, Tr giỏ hng húa v dch v xut khu tng nhanh, nhng ch yu l tng lng xut khu v c hng li giỏ c th gii tng v ng mc cao, cha thc s tham gia vo chui giỏ tr da trờn cht lng sn phm, dch v Ba l, Ngc li vi xut khu, nhp khu ch yu li l hng ch bin; hng thụ chim t trng nh Bn l, Hot ng du lch t tc tng trng cao nhng cha tng xng vi tim nng Sn phm du lch cũn nghốo nn, ch yu l tham quan danh lam thng cnh; du lch ngh dng, du lch sinh thỏi cha phỏt trin C s vt cht phc v du lch cũn hn ch, s khỏch sn v s bung khỏch sn t tiờu chun quc t cha nhiu Cụng tỏc xỳc tin, qung bỏ du lch cha c y mnh 19 2.3 Mt s kt qu t c ca tnh Hng Yờn mt s nm qua 2.3.1 V sn xut nụng nghip v xõy dng nụng thụn mi Sn xut nụng nghip: Nụng nghip phỏt trin ton din theo hng sn xut hng hoỏ C cu kinh t nụng nghip chuyn dch theo hng tớch cc, t trng cõy lng thc gim dn; tng t trng rau qu, cõy cụng nghip v chn nuụi, thy sn (nm 2013, c cu: cõy lng thc 21,72%, rau qu, cõy n qu 27,71%, chn nuụi, thu sn 50,57%; d kin n 2015: 20% - 35% - 45%) ó tớch cc chuyn i c cu thi v, ging cõy trng theo hng tng nng sut, cht lng, hiu qu; nm 2013, lỳa cht lng cao t 61,5%, hng nm c bn ỏp ng trờn 70% nhu cu ging lỳa thun tt cho sn xut lỳa ca tnh Tng din tớch gieo trng hng nm khong 108 nghỡn ha; ú, lỳa trờn 81 nghỡn ha, nng sut lỳa bỡnh quõn mt v t gn 65 t/ha, sn lng lng thc bỡnh quõn t 57,5 tn/nm (thúc 52,8 tn/nm) Sn lng nhón, vi t 45 nghỡn tn/nm; cam, chanh, quýt tng 4,96%/nm, chui tng 6,86%/nm Tng n gia sỳc, gia cm giai on 2011-2013 u tng v quy mụ v sn lng xut chung: n trõu tng 1,1%/nm, n bũ tng 2,6%/nm, n ln tng 2,7%/nm, n gia cm tng 4,7%/nm Sn lng tht hi xut chung tng 3,4%/nm, sn lng thu sn tng 13,5%/nm Giỏ tr sn xut nụng nghip, thy sn bỡnh quõn giai on 2011-2015 c tng 2,47%/nm (mc tiờu i hi tng 4%/nm) Xõy dng nụng thụn mi: n nay, ton tnh cú 145/145 xó hon thnh quy hoch, ỏn xõy dng nụng thụn mi Bỡnh quõn c tnh nm 2011 t 6,62 tiờu chớ/xó, nm 2012 t 7,855 tiờu chớ/xó, nm 2013 t 9,296 tiờu chớ/xó; n nm 2013, ton tnh cú 05 xó t t 15 - 18 tiờu chớ, cú 46 xó t t 10 -14 tiờu chớ, cú 93 xó t t - tiờu Trong 20 xó im, cú 17 xó t 13-16 tiờu chớ, 03 xó t 10-12 tiờu chớ; mc tiờu, n nm 2015 cú 25% s xó (37 xó) t tiờu xõy dng nụng thụn mi Trong nm 20112013, tng ngun huy ng xõy dng nụng thụn mi (khụng bao gm ngun tớn dng) c t 5.222,5 t ng; ú, ngõn sỏch nh nc 1.208 t ng, lng ghộp t cỏc chng trỡnh, d ỏn 1.121,5 t ng, huy ng t cỏc doanh nghip 162,6 t ng, nhõn dõn úng gúp v cỏc khon huy ng khỏc 383,4 t 20 ng, u t nõng cp c s h tng, phỏt trin sn xut, nõng cao i sng ngi dõn Tnh ang trin khai h tr kinh phớ cho cỏc xó mua xi mng xõy dng ng giao thụng thụn, xúm, ng ng, nm 2013, tnh ó h tr 60 t ng 2.3.2.V lnh vc cụng nghip, tiu th cụng nghip Giỏ tr sn xut cụng nghip tng khỏ, song cũn thp so vi mc tiờu i hi ra, giỏ tr sn xut cụng nghip bỡnh quõn nm 2011-2013 tng 10,06%/nm, d kin nm 2011-2015 tng 9,84%/nm, (mc tiờu i hi 19%/nm) GTSX cụng nghip nm 2013 (giỏ c nh 2010) 69.742 t ng Cú 3/14 khu cụng nghip i vo hot ng; Khu cụng nghip Thng Long II c m rng v tng bc phỏt huy hiu qu T thỏng 10/2010 n nm 2013, tnh tip nhn thờm 323 d ỏn (237 d ỏn nc, 86 d ỏn nc ngoi) vi tng s ng ký 16,3 nghỡn t ng v 741 triu USD, nõng tng s d ỏn c cp giy chng nhn u t lờn 1.092 d ỏn (trong nc 828 d ỏn, nc ngoi 264 d ỏn) vi tng u t ng ký 67.241 t ng v 2,35 t USD, tng ng 5,7 t USD; d kin n 2015, tng s u t ng ký t khong 6,5 t USD (mc tiờu n 2015 s d ỏn u t vo a bn tnh cú tng ng ký t USD); cú thờm 100 d ỏn i vo hot ng (a tng s d ỏn hot ng lờn 675), vi tng u t thc hin gn 12 nghỡn t ng, bng 72% tng ng ký u t, úng gúp tớch cc vo chuyn dch c cu kinh t, to vic lm thng xuyờn cho gn 10 lao ng, ú d ỏn u t nc ngoi thu hỳt khong 3,6 lao ng trc tip, giỏ tr sn xut cụng nghip t trờn 60 nghỡn t ng, úng gúp thờm cho ngõn sỏch mi nm khong trờn 20% so vi tng thu ngõn sỏch a phng 2.3.3 V thng mi v dch v Thng mi, dch v tng trng khỏ, giỏ tr sn xut cỏc ngnh dch v giai on 2011-2015 c bỡnh quõn tng 11,09%/nm (mc tiờu i hi 16%/nm) Tng mc bỏn l hng hoỏ tng bỡnh quõn giai on 2011-2015 tng 11,48%/nm Cỏc ngnh dch v ti chớnh, ngõn hng, bo him, bu chớnh vin thụng, ti hng hoỏ, hnh khỏch c phỏt trin, doanh thu tng bỡnh quõn 18%/nm, 100% s xó cú bu cc hoc im bu in hoỏ ang hot ng Du lch bc u phỏt trin vi s tham gia ca nhiu 21 thnh phn kinh t v s liờn kt vi cỏc a phng lõn cn, nht l th ụ H Ni; c s h tng cỏc khu du lch c u t nõng cp Xut khu trỡ tc tng cao Nm 2013 kim ngch xut khu t 1,7 t USD, d kin nm 2015 t 2,2 t USD (mc tiờu i hi n nm 2015 t t USD, tng bỡnh quõn 17%/nm) Giỏ tr xut khu hng nụng sn v ch bin ngy cng tng Cỏc doanh nghip ó ch ng cng c th trng truyn thng v m rng th trng mi; tớch cc i mi cụng ngh sn xut, nõng cao cht lng sn phm hng hoỏ v tng sc cnh tranh 2.3.4 Ti chớnh, tin t Thu, chi ngõn sỏch: Trong giai on va qua cụng tỏc thu ngõn sỏch ng trc nhiu khú khn, thỏch thc nh hng ca suy thoỏi kinh t; nhiu doanh nghip gii th, ngng hot ng; sn xut, kinh doanh cm chng, li nhun t thp; Song nh thc hin tt cỏc gii phỏp v iu hnh chớnh sỏch ti khúa v thc hin nghiờm tỳc ch trng tht cht chi tiờu ca Chớnh ph, ci tin cụng tỏc qun lý thu, n gin hoỏ nhiu th tc hnh chớnh; thc hin ng b cỏc gii phỏp tng thu, thu ỳng, thu , kp thi vo ngõn sỏch nh nc v nuụi dng ngun thu nờn tng thu ngõn sỏch trờn a bn tnh m bo mc tiờu ra, c bn ỏp ng nhim v chi theo d toỏn v cỏc khon chi phỏt sinh Tng thu ngõn sỏch trờn a bn nm 2011-2013 t 14.546 t ng, ú: Thu ni a 11.097 t ng; thu thu xut, nhp khu 3.449 t ng Nm 2013, thu ngõn sỏch t 6.026 t ng, ú thu ni a 4.243 t ng, d kin n nm 2015 tng thu ngõn sỏch t 6.500 t ng, ú thu ni a 4.500 t ng, thu xut nhp khu 2.000 t ng (Mc tiờu i hi nm 2015 thu ngõn sỏch t 6.000 t ng, ú thu ni a 5.000 t ng) Chi ngõn sỏch bỡnh quõn t trờn 5.000 t ng/nm bo m ỳng quy nh Qun lý v iu hnh ti chớnh- ngõn sỏch cú nhiu tin b, tng cng phõn cp, tớnh t ch v nõng cao trỏch nhim qun lý ngõn sỏch cỏc cp, cỏc c quan, n v; thc hin cú hiu qu ch khoỏn biờn ch v kinh phớ n nh cho cỏc n v hnh chớnh, s nghip 22 Cụng tỏc kim toỏn v tra ti chớnh c tng cng, ỳng k hoch, nht l s dng ti chớnh cụng; thc hnh tit kim, chng lóng phớ t hiu qu Cụng tỏc qun lý tin t, tớn dng, t giỏ, th trng ngoi t, hot ng kinh doanh vng c tng cng Tng ngun ca cỏc ngõn hng v qu tớn dng nhõn dõn trờn a bn tnh n ht nm 2013 t 30.141 t ng, bỡnh quõn tng 16,7%/nm Trong ú: t huy ng 21.524 t ng, chim 71,4%; vay 4.787 t ng, chim 15,9%; ti tr u thỏc 214 t ng, 0,7%; ngun khỏc 3.596 t ng, chim 11,9% D n i vi nn kinh t t 25.307 t ng, bỡnh quõn tng 14,4%/nm; ú: d n Ngõn hng chớnh sỏch 1.817 t ng, chim 7,2%; d n cho vay ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn c s 1.576 t ng, chim 6,2% N xu ca cỏc Ngõn hng, Qu tớn dng 563 t ng, chim t trng 2,2% trờn tng d n 23 CHNG PHNG HNG PHT TRIN CA A PHNG V NHNG VN CN QUAN TM NGHIấN CU V CHNH SCH 3.1 Mc tiờu phỏt trin ca tnh Hng yờn n 2020 3.1.1 Mc tiờu tng quỏt Tp trung khai thỏc li th, huy ng ngun lc, ch ng hi nhp, y mnh cụng nghip húa, hin i húa, xõy dng ng b h thng kt cu h tng kinh t- xó hi, phỏt trin h thng giỏo dc, o to ỏp ng ngun lc cho phỏt trin, tng trng kinh t nhanh, cht lng v bn vng, to nn tng vng chc Hng Yờn c bn tr thnh tnh cụng nghip theo hng hin i trc nm 2020; tng cng u t cho nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, u tiờn thc hin Chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi; xõy dng nn húa tiờn tin m bn sc dõn tc, mang nột c trng ca a phng Cng c quc phũng, gi vng an ninh, m bo trt t an ton xó hi, nõng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn 3.1.2 Cỏc ch tiờu ch yu v kinh t Tng trng bỡnh quõn nm: GRDP tng 12 - 13,2 %; giỏ tr sn xut nụng nghip tng 2,5 - 3%- cụng nghip xõy dng tng 16,6%- dch v tng 16,5-17%; GRDP bỡnh quõn u ngi t trờn 4.000 USD; tng mc bỏn l hng húa, dch v t trờn 35.000 t ng; kim ngch xut khu tng bỡnh quõn khong 18%/nm y mnh chuyn dch c cu kinh t n nm 2020 t trng ngnh nụng nghip 11%; cụng nghip, xõy dng 51%; dch v 38% Tng thu ngõn sỏch nhm m bo cỏc nhim v chi ca tnh v cú tớch ly 3.2 Phng hng, gii phỏp phỏt trin 3.2.1 V nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Phỏt trin nụng nghip theo hng ton din, hiu qu, bn vng theo hng cụng nghip húa, hin i húa gn vi xõy dng nụng thụn mi; tip tc y mnh chuyn i 24 c cu cõy trng, vt nuụi, c cu v, ỏp dng k thut v cụng ngh vo sn xut nụng nghip theo hng sn xut hng húa gn vi ch bin, tiờu th to nhng sn phm sch, cú nng sut cao v giỏ tr gia tng ln; hỡnh thnh cỏc vựng sn xut hng húa trung, quy mụ ln; thc hin cú hiu qu Chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi; khuyn khớch thu hỳt cỏc doanh nghip u t vo lnh vc nụng nghip Tp trung ch o tt cụng tỏc khuyn nụng, khuyn ng, m bo cht lng vt t nụng nghip v v sinh an ton sn phm Cú c ch chớnh sỏch h tr nụng nghip v phỏt trin nụng thụn, xõy dng thng hiu, ch dn a lý i vi cỏc sn phm cú th mnh Tc tng giỏ tr sn xut nụng nghip, thy sn hng nm t bỡnh quõn 2,5 - 3% giai on 2016 - 2020; Chuyn i c cu sn xut nụng nghip theo hng gia tng phỏt trin cỏc nụng sn ch lc, cú giỏ tr kinh t cao hỡnh thnh c cu nụng nghip vi t l gia cỏc ngnh trng trt - chn nuụi - dch v vo nm 2020 l: 41%, 52%, 7% n nm 2020 cú 75% s xó t tiờu chun nụng thụn mi 3.2.2 V cụng nghip - xõy dng Phỏt trin mnh cụng nghip v xõy dng theo hng hin i vi nhiu quy mụ, trỡnh khỏc nhau, phự hp vi nh hng chung v li th ca tng vựng, tng a phng; u tiờn phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip cụng ngh cao, hin i v phỏt trin cú chn lc cỏc ngnh cụng nghip ch bin, ch tỏc, cụng nghip ph tr, bo m cú giỏ tr gia tng cao; xõy dng cỏc trung tõm cụng nghip cụng ngh cao gn vi cỏc ngnh nụng nghip v dch v ca a phng trờn c s quy hoch cụng nghip ca c vựng y nhanh tin xõy dng, sm hon thin ng b v cú cht lng h tng cỏc khu cụng nghip; Phỏt trin ng b gia h tng khu cụng nghip v h tng ngoi hng ro khu cụng nghip; b sung c ch, to s hp dn i vi cỏc nh u t, to iu kin thun li nht v h tr cỏc doanh nghip sm a cỏc d ỏn u t mi vo hot ng sn xut, ng thi to mụi trng kinh doanh thun li thu hỳt mnh cỏc ngun v ngoi nc, ú u tiờn cỏc nh u t cú nng lc v cụng ngh cao 25 Tng cng cụng tỏc khuyn cụng v xỳc tin u t, to iu kin phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip y mnh hn na cụng tỏc ng, xỳc tin u t, c bit l cỏc d ỏn u t cú quy mụ ln v vn, cụng ngh tiờn tin, hin i; chỳ trng vic thu hỳt v kờu gi u t vo cỏc ngnh, lnh vc cụng nghip ph tr a dng húa cỏc chng trỡnh xỳc tin u t, qung bỏ u t; thụng qua cỏc c quan thụng tn bỏo chớ; tng cng mi quan h vi cỏc c quan, t chc, trung tõm xỳc tin u t, phũng thng mi ca cỏc quc gia t ti Vit Nam; cỏc nh u t ó u t vo tnh Tp trung lm tt cụng tỏc gii phúng mt bng va m bo gii phúng mt bng nhanh, gúp phn y mnh cụng tỏc thu hỳt d ỏn u t trc tip v ngoi nc, va m bo quyn li ca ngi dõn cú t chuyn sang lm cụng nghip, dch v Giai on 2016-2020, phn u giỏ tr sn xut cụng nghip - xõy dng tng 16,6%/nm, tc tng giỏ tr gia tng bỡnh quõn ngnh cụng nghip - xõy dng t khong 13,5%/nm 3.2.3 V thng mi v dch v Tớch cc thu hỳt u t phỏt trin cỏc ngnh dch v, c bit l cỏc dch v cht lng cao y nhanh tin xõy dng v hon thnh cỏc Trung tõm thng mi, ch u mi cp vựng theo quy hoch; cng c v tng cng h thng phõn phi bỏn l trờn a bn v to bc t phỏ thu hỳt v phỏt trin du lch, dch v; xõy dng cỏc c ch, chớnh sỏch ca tnh khuyn khớch v h tr cỏc thnh phn kinh t, nht l cỏc doanh nghip ngoi quc doanh u t phỏt trin du lch v dch v, hỡnh thnh cỏc qun th du lch, trung tõm vui chi, gii trớ cht lng cao, trung tõm ngh dng, du lch sinh thỏi M rng v tỡm kim th trng v ngoi nc; chỳ trng m rng th trng xut khu, th trng vựng, nht l cỏc thnh ph ln nh H Ni, Hi Phũng, H Long; ng thi quan tõm n sc mua ca th trng nụng thụn to cỏc sn phm ỏp ng yờu cu ca nhõn dõn 26 Khuyn khớch cỏc doanh nghip ch ng tỡm kim th trng, nht l th trng cho cỏc loi nụng sn ca Tnh cú li th thỳc y sn xut, i mi cụng ngh, ng dng cụng ngh mi vo sn xut, nõng cao cht lng sn phm hng húa, tng kh nng cnh tranh ca sn phm, gúp phn chuyn dch c cu kinh t nụng nghip nụng thụn, nõng cao i sng ca nụng dõn Giai on 2016-2020, phn u giỏ tr dch v tng khong 16,5 - 17%; tc tng giỏ tr gia tng ngnh dch v t 15 - 16% 3.2.4 V qun lý ti chớnh, tin t, tớn dng v ngõn hng Tng cng qun lý thc hin tt nhim v thu ngõn sỏch nh nc, chng tht thu v x lý n ng thu Tip tc thc hin ch trng tit kim chi thng xuyờn, bo m cõn i ngõn sỏch cỏc cp Bỏm sỏt nh hng, mc tiờu v cỏc gii phỏp ln v iu hnh chớnh sỏch tin t Kim soỏt cht lng tớn dng, x lý n xu Chỳ trng u t tớn dng vo lnh vc nụng nghip, nụng thụn, xut khu, cụng nghip h tr, doanh nghip va v nh Thanh tra, kim tra, x lý nghiờm i vi hot ng kinh doanh vng, ngoi hi trỏi quy nh, hot ng tớn dng en 3.3 Mt s cn quan tõm nghiờn cu ti a phng hon thnh c cỏc mc tiờu ra, vic r soỏt v hp thụng tin v thc trng quy mụ c cu, nng lc ca doanh nghip l mt yờu cu cn thit xut phỏt t vai trũ quan trng ca doanh nghip vic trin khai cỏc gii phỏp v úng gúp cho s phỏt trin KT XH ca a phng Trờn c s nhng thụng tin c hp, cỏc chớnh sỏch v bin phỏp qun lý kinh t v mụ mi cú th c xõy dng mt cỏch phự hp v c thc thi mt cỏch hu hiu Nhng cn quan tõm nghiờn cu v khu vc doanh nghip bao gm nhng ni dung c bn sau õy + C cu, lnh vc hot ng Thụng tin v c cu v lnh vc hot ng cú th c rỳt t nhng thụng tin v ng ký kinh doanh, lnh vc hot ng v nhng thay i, iu chnh v lnh vc sn xut kinh doanh quỏ trỡnh hot ng ca doanh nghip 27 + Lý do, nguyờn nhõn la chn lnh vc kinh doanh Thụng tin v lý do, nguyờn nhõn doanh nghip la chn lnh vc kinh doanh cú th thụng tin liờn quan n ngun lc, ti nguyờn, c hi th trng liờn quan n cỏc ngnh, lnh vc hot ng khỏc tim n mụi tr6wngf kinh doanh ti a phng + Lý do, nguyờn nhõn la chn lnh vc kinh doanh Thụng tin v lý do, nguyờn nhõn doanh nghip la chn lnh vc kinh doanh cú th thụng tin liờn quan n ngun lc, ti nguyờn, c hi th trng liờn quan n cỏc ngnh, lnh vc hot ng khỏc tim n mụi trng kinh doanh ti a phng + Vic iu chnh v chuyn i ngnh ngh, lnh vc kinh doanh T liu hp v khớa cnh ny t doanh nghip cú th cung cp nhng thụng tin hu ớch v xu th chuyn dch c cu ngnh ngh kinh doanh, ngun lc s dng ti a phng cng nh cho bit nguyờn nhõn, tỏc nhõn ca s chuyn dch + S dng t ai, ti nguyờn, vn, nhõn lc Thụng tin v nhng ni dung ny cú th cho bit nhu cu, thc trng, nhng thun li, khú khn tim n cỏc hot ng SXKD ca doanh nghip thuc cỏc ngnh khỏc Nhng xut, kin ngh v chớnh sỏch cú th l nhng gi ý cho c quan qun lý nh nc v nhng iu chnh, hon thin tip theo v c ch, chớnh sỏch nhm tr giỳp hu hiu, thun li cho doanh nghip tnh hot ng v phỏt trin 28 TI LIU THAM KHO PGS.TS Ngụ Thng Li, Giỏo trỡnh Kinh t phỏt trin, 2008, NXB Lao ng xó hi; Quyt nh s 10/2007/Q-TTg ngy 23 thỏng 01 nm 2007 ca Th tng Chớnh ph ban hnh H thng ngnh kinh t ca Vit Nam; S K hoch v u t tnh Hng Yờn, Bỏo cỏo ỏnh giỏ k qu thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011-2015 v phng hng, nhim v nm 2016-2020 tnh Hng Yờn ... CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG .12 2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế ảnh hưởng tới kinh tế xã hội địa phương ... dịch cấu kinh tế 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế ảnh hưởng. .. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH NGHỀ, CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 1.1 Tổng quan ngành nghề, cấu ngành kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: 2013 CD 6 ngành nghề, cơ cấu ngành nghề và sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KT XH địa phương , 2013 CD 6 ngành nghề, cơ cấu ngành nghề và sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KT XH địa phương , 2013 CD 6 ngành nghề, cơ cấu ngành nghề và sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KT XH địa phương , NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH NGHỀ, CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ, 1 Tổng quan về ngành nghề, cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay